Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020100
PERCODE 6 หลัก 500163
กระทรวง 10 หลัก 1052500163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ) Anuban Thoen School
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านท่านาง
ตำบล ล้อมแรด
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54292889
อีเมล์แอดเดรส Anubalthoen@gmail.com
เว็บไซต์ www.anubanthoen.ac.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 17 9 26 1
อนุบาล 2 16 19 35 2
อนุบาล 3 26 31 57 2
รวมระดับอนุบาล 59 59 118 5
ประถมศึกษาปีที่ 1 40 43 83 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 41 44 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 42 54 96 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 52 51 103 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 44 46 90 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 36 35 71 0
รวมระดับประถมศึกษา 255 273 528 18
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 314 332 646 23
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 10317 เด็กชายสิรดนัย พะวงษ์วัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
2 10374 เด็กชายชนะภัย หนองหนำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
3 10316 เด็กชายวุฒิภัทร กิติศรีวรพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
4 10313 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชัยดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
5 10311 เด็กชายทักษกร แก้ววิเชียร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
6 10312 เด็กชายปภังกร อนันต์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
7 10307 เด็กชายฉัตรวัฒน์ รินชุม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
8 10315 เด็กชายวัชรพล สุขทรัพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
9 10320 เด็กชายอภิวรรธน์ คำแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
10 10318 เด็กชายหิรัญ โนจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
11 10321 เด็กชายอภิวิชญ์ คำแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
12 10319 เด็กชายอธิภัทร มีเชื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
13 10310 เด็กชายเดชศักดา คชเสน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
14 10314 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมคง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
15 10309 เด็กชายณัฐปริญญ์ รอดสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
16 10379 เด็กชายธารา จันต๊ะสา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
17 10308 เด็กชายชยพล สรอยศักดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
18 10327 เด็กหญิงรัดเกล้า กรรณแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
19 10376 เด็กหญิงมิลิน วชิราภรณ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
20 10378 เด็กหญิงนิรดา ขวัญธนากูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
21 10326 เด็กหญิงมินาดา นันทโรจนาพร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
22 10324 เด็กหญิงปาลิตา วะณาพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
23 10325 เด็กหญิงภรณ์ชนก มาละบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
24 10328 เด็กหญิงเอมิกา ยศอิ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
25 10322 เด็กหญิงฌาลิสา ศรีวิชัยลำพัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
26 10323 เด็กหญิงปรีญาฎา ศรีวงค์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.1 1
27 10330 เด็กชายฐิติภัทร สุยะเป็ก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
28 10331 เด็กชายนันทณัฏฐ์ รัตนเกียรติกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
29 10168 เด็กชายรชานนท์ ตุ้ยหล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
30 10332 เด็กชายศุภณัฐ หล้าบุญมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
31 10329 เด็กชายกรวีร์ เทพาชมภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
32 10262 เด็กชายภูมิพงศ์ เสียงเย็น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
33 10263 เด็กชายนันทพัทธ์ จันตาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
34 10333 เด็กชายอรัณย์ ยศเดช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
35 10166 เด็กชายชวกานต์ สุขพงษ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
36 10334 เด็กหญิงเกวลิน ชัยมงคล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
37 10179 เด็กหญิงศิรภัสสร สิงห์ตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
38 10335 เด็กหญิงพิมเพชรฉาย เทิ้มแพงพันธุ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
39 10240 เด็กหญิงสุกฤตา ทาริยะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
40 10176 เด็กหญิงภรณ์ชนก คำมี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
41 10174 เด็กหญิงณัฐนพิน ถาวรานุรักษ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
42 10336 เด็กหญิงณัฐณิชา กันทะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
43 10172 เด็กหญิงชันษา ใจเฉพาะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 1
44 10339 เด็กชายศิวัชา มารดาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
45 10338 เด็กชายธนิศร แต้มดื่ม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
46 10337 เด็กชายกริชเวชน์ วงศ์ปิง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
47 10253 เด็กชายชยทัต อิ่นแดง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
48 10254 เด็กชายชยธร อิ่นแดง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
49 10271 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิติกา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
50 10167 เด็กชายธนากร เยรัมย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
51 10175 เด็กหญิงณัฐรินีย์ สมหวัง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
52 10241 เด็กหญิงณัศนันท์ สุริยะดอย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
53 10170 เด็กหญิงจิรชญา พถทธิบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
54 10173 เด็กหญิงณญดา อันทบาล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
55 10177 เด็กหญิงณฐิตา ศิริภักดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
56 10340 เด็กหญิงกานต์สินี ขัดสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
57 10342 เด็กหญิงณัฐภัสสร ยาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
58 10239 เด็กหญิงสราวดี สาริบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
59 10252 เด็กหญิงพิชชานันท์ จักร์ทิพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
60 10343 เด็กหญิงมาริสา สุภาษร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
61 10341 เด็กหญิงณัฐธิดา มูลกิน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.2 2
62 10190 เด็กชายณเดช ณ หนองคาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
63 10255 เด็กชายณัฐนันท์ ไชยจู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
64 10345 เด็กชายวัชรพล ปันฟอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
65 10048 เด็กชายภูกวิน สลีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
66 10120 เด็กชายปาฏิโมกข์ ปราบวงศา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
67 10251 เด็กชายฐานพัฒน์ เทือกศรีวิชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
68 10381 เด็กชายธนากร แย้มจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
69 10264 เด็กชายศุภณัฐ มณีสาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
70 10344 เด็กชายธนบดี หัตถ์ปทุม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
71 10191 เด็กชายแดนไทย ปัญญาเทือก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
72 10375 เด็กชายวุฒิภัทร เมืองมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
73 10036 เด็กชายธนวัฒน์ ติ๊บดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
74 10346 เด็กชายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
75 10115 เด็กหญิงวรัธยา ตะวันแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
76 10349 เด็กหญิงศศินิภา พะวงษ์วัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
77 10045 เด็กหญิงดาวิกา เปรมโกมล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
78 10348 เด็กหญิงปวีณา กาวิละมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
79 10111 เด็กหญิงปัณฑิตา กอบัว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
80 10188 เด็กหญิงรมย์ชลี ชัยดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
81 10189 เด็กหญิงสุมินท์ตรา ด้วงปันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
82 10347 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บางขะกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
83 10194 เด็กหญิงณิชาภัทร พงษ์สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
84 10035 เด็กหญิงวรวลัญช์ ระมะโน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
85 10196 เด็กหญิงนรภัทร คำภิระกันทา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
86 10187 เด็กหญิงพิมภิชา ปินเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
87 10195 เด็กหญิงธารา กุมพล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
88 10047 เด็กหญิงธีรตา แก้วนัยจิตร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
89 10183 เด็กหญิงณิชาภา ฟูคำใบ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 1
90 10044 เด็กชายภาคิน แสงวิรุณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
91 10131 เด็กชายวรพล สุขทรัพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
92 10123 เด็กชายภัทระชัย พัฒนะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
93 10104 เด็กชายวชิรวิทย์ เจริญวุฒิรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
94 10181 เด็กชายนิวัฒน์ แสงสี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
95 10040 เด็กชายรชต รินแก้วงาม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
96 10046 เด็กชายไกรวิชญ์ คงอยู่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
97 10269 เด็กชายกูลภาคิน เตชะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
98 10039 เด็กชายรฐนนท์ ตาราช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
99 10180 เด็กชายธนกฤต สิทธิสงคราม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
100 10133 เด็กชายภูบดินทร์ แก่นจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
101 10192 เด็กชายบุญยวัฒน์ แสนจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
102 10382 เด็กชายฐปนนท์ ทินนา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
103 10197 เด็กหญิงรุจิกาญจน์ ทวีวุฒิ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
104 10198 เด็กหญิงอุรัสยา ดวงดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
105 10383 เด็กหญิงณัฐชา พานแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
106 10105 เด็กหญิงณัฐชยา คำเหล็ก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
107 10350 เด็กหญิงจิรัชยา พุทธวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
108 10037 เด็กหญิงณพัชญา ยาใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
109 10184 เด็กหญิงนารดา นันทโรจนาพร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
110 10186 เด็กหญิงพชรพร พลายนุ่ม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
111 10243 เด็กหญิงกชกร การดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
112 10267 เด็กหญิงกัญญาภัทร ขัดแสน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
113 10268 เด็กหญิงมาราลิน ศรีอ่อน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
114 10351 เด็กหญิงอรพินท์ อาญาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
115 10182 เด็กหญิงกชนันท์ ปัญญาเทพ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
116 10038 เด็กหญิงโมรียา มูลอินตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
117 10185 เด็กหญิงปรียากานต์ ไล้สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
118 10193 เด็กหญิงกวินทิพย์ หลุ่งเป้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ.3 2
119 10288 เด็กชายปรเมศวร์ พงษ์ช้าง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
120 10106 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญยุทธ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
121 10289 เด็กชายรัชชานนท์ แน่วต๊ะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
122 9902 เด็กชายสิปปกรณ์ สายแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
123 10286 เด็กชายปกรณ์ เชื้อเมืองพาน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
124 9905 เด็กชายอนาวิน วงศ์หล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
125 10287 เด็กชายปฏิพล เมืองมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
126 9894 เด็กชายณัฐพล บุญเฉย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
127 9901 เด็กชายศรัทธา พูพันธ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
128 10132 เด็กชายภูธชากาญจน์ มูลโต อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
129 10284 เด็กชายกฤษณพล ปัญบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
130 10285 เด็กชายฐิติวัฒน์ อ้ายมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
131 10136 เด็กชายกฤษณะพงษ์ เสสสา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
132 10199 เด็กชายชยังกูร หวังมืสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
133 9933 เด็กชายเทอรี่ - อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
134 9899 เด็กชายพันเทพ กุลปริญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
135 9914 เด็กหญิงอณิชา กัลยา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
136 10292 เด็กหญิงณพิชญา เตชะบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
137 10116 เด็กหญิงนารีรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
138 10293 เด็กหญิงณิชาภัทร สุวรรณบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
139 10291 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สาริบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
140 10052 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ยาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
141 9915 เด็กหญิงอภิญญา แก่พันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
142 9907 เด็กหญิงกชพร ไหวคิด อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
143 10057 เด็กหญิงญาณิศา เอี่ยมคง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
144 10058 เด็กหญิงนัทธ์ชลิตา กาวิละนันท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
145 10051 เด็กหญิงพิมพ์ลดา มณีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
146 10294 เด็กหญิงวาสิตา เมธาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
147 10128 เด็กหญิงณัฐวดี บุญเป็ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 1
148 9900 เด็กชายพีรณัฐ บุญเป็ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
149 9891 เด็กชายไกรฤทธิ์ รัตนพร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
150 10200 เด็กชายวิธวินท์ บุญมาดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
151 10300 เด็กชายสรวิชญ์ ทิวงษา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
152 10296 เด็กชายณภัทร พูลเลิศ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
153 9903 เด็กชายอติวิชญ์ มะโนปิง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
154 10295 เด็กชายฆนบทวี คำภิระแปง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
155 10298 เด็กชายวรปรัชญ์ บุญเล็ก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
156 9897 เด็กชายนันทวัฒน์ ท้าวแปง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
157 10297 เด็กชายรัชชัยนนท์ ลิสุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
158 10301 เด็กชายอัครวิน บุญมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
159 9906 เด็กชายอนาวินทร์ โป่วพิกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
160 10049 เด็กชายสหรัตน์ ขัดสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
161 9904 เด็กชายอนวัช เจริญสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
162 10305 เด็กหญิงรรรรรร วังป้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
163 9913 เด็กหญิงสุณัฎฐา ทาริยะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
164 9912 เด็กหญิงลภัสศรัณย์ สารใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
165 10203 เด็กหญิงบุญธิดา แก้วสาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
166 10302 เด็กหญิงกาญจนา ชนะดิษฐ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
167 10202 เด็กหญิงกัญญพัชร พูลศิริ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
168 10266 เด็กหญิงพิชญธิดา ธัญญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
169 10023 เด็กหญิงนภษร อุทธาสังข์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
170 10055 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ยาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
171 10107 เด็กหญิงจิราภัทร จันคำภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
172 10304 เด็กหญิงปวริศา อักขระ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
173 10306 เด็กหญิงสุนันทา เตปันวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
174 10386 เด็กหญิงสุชาดา สายสุยะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
175 9911 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เต๋ทิ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
176 10303 เด็กหญิงธัญสินี สุยะใหม่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 2
177 10205 เด็กชายนราวิชญ์ แม่ก๋วม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
178 10204 เด็กชายณธรรศ ชุมภูบาง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
179 10050 เด็กชายชุติภาส ธรรมสอน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
180 10272 เด็กชายฐาปกรณ์ นวมภักดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
181 10273 เด็กชายปองคุณ ภักดีพฤฒินันท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
182 10201 เด็กชายอัครัช เพ็จนา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
183 10206 เด็กชายวุฒิภัทร ขัดสี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
184 10274 เด็กชายภาฆิณ ขัดเรือน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
185 10275 เด็กชายอัษศดิณย์ สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
186 10207 เด็กชายอชิรวิชญ์ พรมสาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
187 10209 เด็กหญิงพิชญาภา ชุมภูทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
188 10054 เด็กหญิงจิรัชยา แสงแก่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
189 10278 เด็กหญิงณฐา อุตะมะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
190 10130 เด็กหญิงอนัญญา มงคลสุภาพ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
191 10056 เด็กหญิงรุจาภัส แสงจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
192 10276 เด็กหญิงกชพรรณ สิมมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
193 10053 เด็กหญิงสุพิชชา เครือพรมมินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
194 10283 เด็กหญิงศิลป์ศุภา วงค์สอน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
195 10277 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ เรืองเกตุ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
196 10281 เด็กหญิงนารีรัตน์ วงศ์นันท์ไชย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
197 10279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาวิน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
198 10208 เด็กหญิงณัฐรดา ปาเมืองมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
199 10282 เด็กหญิงรดา ทิตาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
200 10210 เด็กหญิงวรรณพร เทียนไชย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
201 10280 เด็กหญิงณิรินทร์ รอดสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.1 3
202 10229 เด็กชายนพนนท์ นิจรมย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
203 10112 เด็กชายณชพล วงศ์เขื่อนแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
204 9918 เด็กชายจิรายุ ศรีนอก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
205 10212 เด็กชายญาณพัทธ์ ตุ๋นสัก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
206 9925 เด็กชายปุญญพัฒน์ ธารปัญญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
207 10217 เด็กชายปณัยกร พันธุ์สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
208 10352 เด็กชายพงศพัศ สุยะตุ่น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
209 10214 เด็กชายกรวิชญ์ ตินะลา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
210 9764 เด็กชายณจินต์ คูสวัสดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
211 10216 เด็กชายกัณฑ์อเนก หน่อเครือคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
212 10211 เด็กชายจิราเมศวร์ อินต๊ะปัด อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
213 9930 เด็กชายณัฐชนน จันทต๊ะไชยวงค์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
214 9936 เด็กชายพงษ์ศิริ เกษะศิริ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
215 10213 เด็กชายณัฐชนน ปุ้มตะมะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
216 10215 เด็กชายแทนคุณ คุ้มครอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
217 10222 เด็กหญิงชัชฎาภัทร เทพาชมภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
218 10223 เด็กหญิงปุณยาพร หลอมต้น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
219 9769 เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ไชยบูรณ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
220 10017 เด็กหญิงปพิชญา จันทร์แก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
221 9770 เด็กหญิงณรัณรดา มงคลกาวิล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
222 10220 เด็กหญิงเบญจกร เครือผิว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
223 9935 เด็กหญิงปิยธิดา กันทะวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
224 9772 เด็กหญิงณัฐธิดา สุรินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
225 10225 เด็กหญิงวราภรณ์ ต๊ะมามูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
226 10219 เด็กหญิงณัฐิดา วิทิตานนท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
227 10221 เด็กหญิงอาธัญญา ป้อเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
228 10224 เด็กหญิงชินธิดา เฟื่องฟู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
229 10249 เด็กหญิงชฎาพร โพธิ์บัณฑิต อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
230 10353 เด็กหญิงเมฆา คงเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
231 9773 เด็กหญิงณิชากร เตชะวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 1
232 10025 เด็กชายธนบดินทร์ จันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
233 9916 เด็กชายกฤตเมศ ตาลาน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
234 9922 เด็กชายภากร เรืองวารี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
235 10228 เด็กชายภูมินทร์ เครือพุก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
236 10354 เด็กชายศุภกร ศิริวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
237 10244 เด็กชายณัฎฐวี ใบบัว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
238 9893 เด็กชายณัฏฐากร กันทะบังหาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
239 10226 เด็กชายนพวิทย์ แพงแซง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
240 9765 เด็กชายธีรเดช หีบทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
241 9921 เด็กชายปฏิภาณ สมหารวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
242 10227 เด็กชายพีรวิชญ์ ทิวงษา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
243 9767 เด็กชายภูมิพัฒน์ นันทะคำนิตย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
244 10029 เด็กชายรัชพล ใจโอบเอื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
245 9766 เด็กชายนลภัทร วงศ์ฟู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
246 10232 เด็กหญิงชนันธร ศรีชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
247 10064 เด็กหญิงเรณุกา ตาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
248 9939 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา กันยะมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
249 9924 เด็กหญิงกวินตรา บุญวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
250 10356 เด็กหญิงพิชชานันท์ บุญเจริญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
251 10231 เด็กหญิงกรกมล สมใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
252 10230 เด็กหญิงธัญชนก ปะอินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
253 10235 เด็กหญิงณัฐชยาน์ ณรงค์ชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
254 10234 เด็กหญิงโยษิตา นาราศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
255 10355 เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีนวล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
256 10233 เด็กหญิงพัณณิตา แก้วประจุ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
257 10237 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีวิชัยลำพรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
258 9787 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์ เชื้อสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
259 10238 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายสุยะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 2
260 9917 เด็กชายคุณภัทร ดวงดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
261 9931 เด็กชายณัฐพัฒน์ สมหวัง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
262 9934 เด็กชายปฏิภูมิ ปัญญาเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
263 9763 เด็กชายชนิกรสรณ์ ถนอมรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
264 9929 เด็กชายจิรายุ ฝั้นเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
265 10139 เด็กชายอชิระ พรมสาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
266 10357 เด็กชายณฐนน ชมภูรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
267 10060 เด็กชายอัยย์เอเชีย ปูคำปัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
268 10059 เด็กชายภาสกร ช่วยสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
269 9920 เด็กชายธนวินท์ คงรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
270 10138 เด็กชายพีระพัชร์ มานันชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
271 9919 เด็กชายธนกฤต ยาใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
272 9779 เด็กหญิงภาณิชา อินทรีสังวร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
273 9778 เด็กหญิงพิชานันท์ ชัยวัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
274 10140 เด็กหญิงเกศรินทร์ แหลมคม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
275 9768 เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์ แก้วใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
276 10373 เด็กหญิงณธษา วงค์จักรคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
277 10146 เด็กหญิงแพรเพชรทอ เทิ้มแพงพันธุ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
278 10144 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เปียประเสริฐ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
279 10141 เด็กหญิงณัชชา ช้อนพระคุณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
280 9777 เด็กหญิงพัชรพร ปังกิลินันท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
281 10062 เด็กหญิงพิตรพิบูล สุริยะมณี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
282 10142 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สมหารวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
283 10147 เด็กหญิงอภิษฎาฆ์พัญณ์ เรือนใส อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
284 10143 เด็กหญิงบูรพา ป้องเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
285 10108 เด็กหญิงนาราภัทร วงศ์ษา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
286 9940 เด็กหญิงอชิรญา มีเชื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.2 3
287 9739 เด็กชายพีรภัทร กุลาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
288 10377 เด็กชายศิราพัช วชิราภรณ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
289 9784 เด็กชายปรัชษฎี บุญจูบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
290 9735 เด็กชายวรเชษ เดื่อไธสง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
291 10074 เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
292 9923 เด็กชายภคิน ไม้แก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
293 10088 เด็กชายปิยบุตร กุลทะโสม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
294 9782 เด็กชายนวันวัตร์ สมตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
295 10261 เด็กชายพุฒิพงศ์ เสียงเย็น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
296 10083 เด็กชายวิชชากร ธรรมรักษา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
297 9740 เด็กชายอรรถพล มาลีรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
298 9795 เด็กชายปาราเมศ โลมอย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
299 10086 เด็กชายภูริณัฐ กันทะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
300 9788 เด็กหญิงนันท์นภัส เชื้อจิ๋ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
301 9750 เด็กหญิงธัญธร สุภาเชื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
302 9803 เด็กหญิงวรรณสิริคำพร ท้วมสมบูรณ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
303 9800 เด็กหญิงณัฐนรี ด่านจรูญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
304 10078 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ประสิทธ์คร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
305 9801 เด็กหญิงปวริศา วุฒิศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
306 9749 เด็กหญิงกมลชนก บุญเป็ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
307 10090 เด็กหญิงกฤตชญา พรมราช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
308 10358 เด็กหญิงสุภนิกา เริงอาจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
309 10073 เด็กหญิงณัฐณิชา ฐิตาภานันท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
310 10385 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฤกษ์อ่ำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 1
311 10265 เด็กชายบูรพา ธัญญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
312 10118 เด็กชายภูมิภากร สัตตะศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
313 10250 เด็กชายน้ำทา ด้วงปันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
314 9744 เด็กชายจีราวุธ แน่งน้อยพร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
315 9748 เด็กชายสิรภพ อุบลคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
316 9736 เด็กชายยุทธภูมิ บุญมาเกิด อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
317 9879 เด็กชายปุญญพัฒน์ จันทราช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
318 9793 เด็กชายคฑาวุธ ธานะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
319 9941 เด็กชายอสมาณัฏฐ์ โท๊ะบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
320 9738 เด็กชายยุทธนา สลีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
321 9741 เด็กชายธนากร กันธา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
322 9794 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
323 10113 เด็กหญิงลภัสรดา เฟื่องฟู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
324 9799 เด็กหญิงชิดชนก คำมาเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
325 10159 เด็กหญิงอภิชญา แก้วนาม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
326 9755 เด็กหญิงปิยธิดา ประมวลทรัพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
327 9753 เด็กหญิงวทันยา ยศบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
328 10160 เด็กหญิงบุณยานุช แก้วสาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
329 10072 เด็กหญิงพิชญานิน วงศ์ใหญ่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
330 9944 เด็กหญิงวรัทยา โป่วพิกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
331 10119 เด็กหญิงภัทราภรณ์ นวลนิล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
332 9752 เด็กหญิงณภัทรา ทองอินทร์แก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
333 10079 เด็กหญิงวรัทยา ชินคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
334 10359 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีนวล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 2
335 9747 เด็กชายกนกพล หมู่วิเศษ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
336 9786 เด็กชายศิวัชร์ ตระกูลดนย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
337 10075 เด็กชายภูดิศ จันทร์สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
338 10068 เด็กชายธนภัทร เมาคำลี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
339 10065 เด็กชายอภิวัฒน์ รวมไทย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
340 9796 เด็กชายรชตวัฒน์ รัตนพร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
341 9737 เด็กชายวุฒิภัทร เสนาปัญญานุกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
342 10125 เด็กหญิงธัญชนก อรรถบรรพ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
343 9804 เด็กหญิงวริศรา พรมเสนวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
344 9758 เด็กหญิงภรณ์รพีภัทร จันทราช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
345 10094 เด็กหญิงนิชาลีย์ สืบอ้าย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
346 9802 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปิงเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
347 10082 เด็กหญิงภัทรธิดา เอี่ยมคง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
348 9943 เด็กหญิงมนัสนันท์ ทิพย์สอน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
349 10034 เด็กหญิงธนัชชา ยิ้มปิ่น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
350 3756 เด็กหญิงธีรฑาดา อรศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
351 10066 เด็กหญิงลักษิกา มารดาสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
352 9792 เด็กหญิงภัทรธิดา ศานติยศ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
353 10087 เด็กหญิงอภิชญา พรมอินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
354 10076 เด็กชายรณพี ทับทิม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
355 10069 เด็กหญิงสุจีนันท์ พุทธิหนอย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
356 10091 เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ใจแก้วหลวง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
357 10070 เด็กหญิงนรินทร์พร กองวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
358 10071 เด็กหญิงอัณณ์ญดา คำพาผง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
359 10092 เด็กหญิงกัญญพัชร อ้ายมา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
360 10077 เด็กหญิงปริฉัตร ศรีธาวัชร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
361 10067 เด็กหญิงจิรัชญา พรมสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
362 9791 เด็กหญิงปาณิสรา หลีปิวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
363 9789 เด็กหญิงนิสิตา จาอินต๊ะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
364 10081 เด็กหญิงกัญชรส วงค์เวียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 3
365 9781 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ตันพุทธันดร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
366 9797 เด็กชายอิทธิเดช อินต๊ะอุ่นวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
367 10084 เด็กชายนัฐพงศ์ สิทธิมงคล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
368 10148 เด็กชายนตพน แม่ก๋วม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
369 10033 เด็กชายบุญรักษา กาวิละพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
370 10032 เด็กชายณทัต คันธะชุมภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
371 10149 เด็กชายปุณณภพ ไล้สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
372 10031 เด็กชายกรวิชญ์ มูลอินตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
373 10259 เด็กชายอัครพนธ์ เรือนเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
374 9783 เด็กชายบวร สิทธิสงคราม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
375 10245 เด็กหญิงมินท์ฐิตา เวทย์ธนวิทย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
376 9890 เด็กหญิงจิดาภา ชัยรัตนาเจริญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
377 9757 เด็กหญิงชยุดา อินต๊ะพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
378 9751 เด็กหญิงชนัญธิดา แสงแก่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
379 10095 เด็กหญิงรัชญาภินันท์ ไชยวิภาสสาทร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
380 10150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นันทสุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
381 9798 เด็กหญิงชยธร อุดสืบ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
382 10360 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ มณีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.3 4
383 9972 เด็กชายเกษม เสนจุ้ม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
384 9648 เด็กชายวิทวัส อินต๊ะวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
385 9973 เด็กชายณัฐดนัย ปุ้มตะมะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
386 9961 เด็กชายพงษกร เกษะศิริ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
387 10361 เด็กชายภรรคพงษ์ สิทธิกัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
388 9950 เด็กชายศุภโชค นุนอบ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
389 9889 เด็กชายกฤษณพล วงศ์เปี้ยจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
390 9811 เด็กชายทัศน์พล ด่านจรูญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
391 9627 เด็กชายชวนันท์ ปัตตะพงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
392 9644 เด็กชายวุฒิธิชัย ไชยบัวแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
393 9626 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ คำเขียว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
394 9971 เด็กชายกันทรากร หน่อเครือคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
395 9963 เด็กชายภูรินทร์ สีจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
396 9643 เด็กชายวุฒิธิพงษ์ ไชยบัวแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
397 10362 เด็กหญิงชามุนา ศิริจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
398 10124 เด็กหญิงกุลนัดดา อาจวิชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
399 9951 เด็กหญิงกชพร สุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
400 9654 เด็กหญิงทัตชญา จาอินต๊ะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
401 10114 เด็กหญิงขวัญชนก เฟือยตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
402 9635 เด็กหญิงพีรยา สันทาลุนัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
403 10127 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ หวังมีสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
404 9658 เด็กหญิงรัญชิดา ศรีนุต อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
405 9969 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตุ่นหนิ้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
406 9808 เด็กหญิงวิภาดา ตุ้ยหนิ้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
407 9953 เด็กหญิงณัฐรดา สุขสวัสดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
408 9957 เด็กหญิงรวินทร์นิภา วงศ์ใหญ่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 1
409 9629 เด็กชายวรมันต์ มะโนปิง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
410 9630 เด็กชายธนาวัฒน์ สิงห์คำโล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
411 9642 เด็กชายธนวัฒน์ อินต๊ะวิชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
412 9649 เด็กชายนทีนท วงศ์จักรคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
413 10363 เด็กชายก้าวทศ แสนเขียววงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
414 9812 เด็กชายศุภกิจ พัฒน์กิตติธัช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
415 9960 เด็กชายรุจนภัทร ชาวละหาร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
416 9949 เด็กชายกคชนณ์ ไหวคิด อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
417 10364 เด็กชายปฏิภาณ อินทร์ยัง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
418 9645 เด็กชายปุญญภัท ขัดสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
419 9632 เด็กชายชนกันต์ ปุพพโก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
420 9946 เด็กชายแทนคุณ บุตรเชื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
421 9947 เด็กชายน้ำดิน วงศ์ตะนา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
422 9959 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แย้มจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
423 9628 เด็กชายธรรมรัตน์ คงแย้ม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
424 9636 เด็กหญิงณกัญญา อันทมาล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
425 10367 เด็กหญิงพัชรพร คำแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
426 9639 เด็กหญิงวรวลัญช์ บุญตันกัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
427 9980 เด็กหญิงนภัสญาณ์ กันยะมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
428 10365 เด็กหญิงณัฐนิชา เลขกลาง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
429 9966 เด็กหญิงกนกวรรณ ปิงผล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
430 10368 เด็กหญิงพิชญาภา มังคละวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
431 9968 เด็กหญิงธนัญชนก ปักกะสัง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
432 9979 เด็กหญิงธัญพิชชา คำหล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
433 10366 เด็กหญิงปราญชลี จันทร์ธนทรัพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
434 9955 เด็กหญิงบุญรักษา บุตรเชื้อ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 2
435 9945 เด็กชายภากร เชื้อเมืองพาน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
436 9976 เด็กชายอิทธิกร พรมอินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
437 10134 เด็กชายภูตะวัน แก่นจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
438 9970 เด็กชายกฤติกุล ป้อเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
439 9974 เด็กชายพงศกร ตราจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
440 9625 เด็กชายนนทพัทธ์ นาคประเสริฐ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
441 9633 เด็กชายศรัณย์พงศ์ สมุทรเพ็ชร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
442 9948 เด็กชายธัชนนท์ ธรรมรส อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
443 9984 เด็กชายณัฐภาคย์ นันทพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
444 9806 เด็กชายธีรพงศ์ ไชยเมืองมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
445 9650 เด็กชายภคพงษ์ สุวรรณบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
446 9967 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ วงศ์ป่าขาม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
447 9640 เด็กหญิงนันท์นภัส สารใจ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
448 9958 เด็กหญิงสุชัญญา รัศมีเวียงชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
449 9809 เด็กหญิงสิรภัทร คฤหัส อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
450 9981 เด็กหญิงพุฒิพร วันแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
451 10122 เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็ชรเอี่ยม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
452 10155 เด็กหญิงชนันธร สรอยศักดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
453 9956 เด็กหญิงเพชรรินทร์ นันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
454 9813 เด็กหญิงปนิดา วิมล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
455 9977 เด็กหญิงชญานิศ กาวิละพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
456 9655 เด็กหญิงอัจฉราพร พูพันธ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
457 9637 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงค์ชัยวะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
458 9761 เด็กหญิงกีรติกาญจญ์ จันต๊ะสา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
459 9656 เด็กหญิงญาณิสา คชเสน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
460 10096 เด็กหญิงปวีรญา พละวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
461 9978 เด็กหญิงณิฐ์ชาพัชร์ สารสุวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
462 9965 เด็กหญิงอริญรดา หัตถ์ปทุม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
463 10102 เด็กหญิงร่มบุญ นันทิโล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
464 9653 เด็กหญิงนงณภัส ตาธิ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 3
465 9631 เด็กชายชนธัญ เตปันวงค์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
466 9983 เด็กชายณฐพล ไม้ประดิษฐ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
467 9885 เด็กชายวิชญ์พล สุขทรัพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
468 9985 เด็กชายปภังกร ใจอ้าย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
469 10258 เด็กชายชลลกร มุกดาดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
470 9646 เด็กชายธนภัทร ครองสมุทร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
471 9982 เด็กชายกิตติกวิน ชัยสมบัติ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
472 10098 เด็กชายชนาธิป ช่วยสกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
473 9989 เด็กชายศิรสิทธิ์ ว่องกิตติกูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
474 9987 เด็กชายรัชธวัฒน์ ช่างสอน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
475 9986 เด็กชายภาสวี นันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
476 9988 เด็กชายศิรวัชร์ ศิริโรจน์ฤชาชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
477 9998 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์ แสงจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
478 9991 เด็กหญิงกัญญาณัช เบ้างาม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
479 9995 เด็กหญิงนิวัฒธิฎา คำภิระ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
480 9999 เด็กหญิงอภิษฎาฆ์พรยุ์ เรือนใส อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
481 9996 เด็กหญิงภคพร ยืนนาน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
482 9997 เด็กหญิงมารีญา บุญเจริญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
483 9994 เด็กหญิงธีรวรวรรณ บุญสวัสดิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
484 9652 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดวงดา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
485 9993 เด็กหญิงธนัชชา กาวิชา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 4
486 9832 เด็กชายธัญธรณ์ เวชโช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
487 9615 เด็กชายอโนชา ฟูธรรม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
488 9530 เด็กชายสุดยอด ม่วงวัฒนกุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
489 9536 เด็กชายธนโชติ สุริยะมณี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
490 9538 เด็กชายวัชรากร พันพละ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
491 9814 เด็กชายจุลจักร วงศ์มณีวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
492 9534 เด็กชายธีรเดช จำเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
493 9816 เด็กชายณัฏฐ์ชวิญช์ คำจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
494 10162 เด็กชายภานุวัฒน์ นวลนิล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
495 10370 เด็กชายรัชตะ มะโนปิง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
496 9531 เด็กชายกฤษดา พรมชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
497 9830 เด็กชายต่อตระกูล ด่านจรูญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
498 9532 เด็กชายก้องเกียรติ บุญเป็ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
499 10369 เด็กชายนพรัตน์ ต๊ะวิกา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
500 9547 เด็กหญิงชิดารัตน์ บัวลาแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
501 9545 เด็กหญิงกันยาลักษ์ รัตนะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
502 10027 เด็กหญิงนันทภัค สมสิทธิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
503 9554 เด็กหญิงรัตติกาล การะนุต อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
504 9842 เด็กหญิงวรรณิดา แก้วเฝีย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
505 9549 เด็กหญิงปานภัสส์ ขณะรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
506 9839 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เรืองรุ่ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
507 10161 เด็กหญิงณิชานันท์ เปี้ยแดง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
508 9835 เด็กหญิงจุฑากาญจน์ ม่วงมี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 1
509 9815 เด็กชายณฐภัทร ทองสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
510 9659 เด็กชายนัฐภูมินทร์ คำหล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
511 9533 เด็กชายยุทธนันท์ อุทธจักร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
512 9834 เด็กชายภูวนัฏฐ์ ปากุล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
513 10097 เด็กชายธนากร เพียรศิลป์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
514 9817 เด็กชายทวีชัย ถาเป็ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
515 9831 เด็กชายธนภัทร ศรีวัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
516 9819 เด็กชายนเรศน์ สำเนียงงาม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
517 9540 เด็กชายวุฒินันท์ สมหารวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
518 9535 เด็กชายสุรยุทธ สุวรรณเสน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
519 10000 เด็กชายกัญจน์ธนัตถ์ เหลื่อมนอก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
520 10371 เด็กหญิงพรชิตา บุญเจริญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
521 10270 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เตชะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
522 9548 เด็กหญิงณัฐวรา หอยตะคุ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
523 10163 เด็กหญิงชนัญชิดา เขียวตื้ออินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
524 9828 เด็กหญิงวนัชพร ปิมวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
525 9550 เด็กหญิงศุภกานต์ จีนาวุธ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
526 9555 เด็กหญิงวริชญา เวียงชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
527 10002 เด็กหญิงณัฐกฤตฌา หารปิน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
528 9551 เด็กหญิงมนรดา เสาร์แก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
529 10164 เด็กหญิงซากุระ วงค์หาญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
530 9838 เด็กหญิงพนิตนันท์ หีบทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 2
531 9854 เด็กชายรฐนนท์ ทับทิม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
532 9820 เด็กชายภาคี นันทะวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
533 9821 เด็กชายยุทธศาสตร์ ดาศรี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
534 10178 เด็กชายศุภกานต์ มีทา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
535 9539 เด็กชายอัครชา วงค์ชื่น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
536 9833 เด็กชายภูมิภิญโญ ปะอินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
537 9852 เด็กชายพัชรวรุศ แสงทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
538 9818 เด็กชายธีรพัฒน์ เตชะวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
539 10001 เด็กชายศักรินทร์ ท้าวแสง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
540 9541 เด็กชายชยากร ปัญญาสิทธิ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
541 9552 เด็กหญิงศิรภัสสร สาริบุตร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
542 9844 เด็กหญิงไอญรินทร์ ตุ้ยหล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
543 10003 เด็กหญิงพีรญา ณ ถลาง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
544 9661 เด็กหญิงสุนันทา วรรณเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
545 9824 เด็กหญิงณัฐชนิกา วงศ์มณีวรรณ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
546 9614 เด็กหญิงพรชนัน คำฟู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
547 9829 เด็กหญิงศตพร สลีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
548 10004 เด็กหญิงภัณฑิรา ระมะโน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
549 10156 เด็กหญิงกรกานต์ อุตสาวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
550 10028 เด็กหญิงกวิสรา เครือชัยแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
551 10157 เด็กหญิงปวิชญา อุดมสุข อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
552 9822 เด็กหญิงเขมิกา สายเหมือย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
553 10026 เด็กหญิงคณิตา จันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
554 9825 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองคำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
555 9662 เด็กหญิงณัฐณิชา หาวัน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
556 9823 เด็กหญิงจีรชยา วิริยะผล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
557 9826 เด็กหญิงปัณชญา ศรีทนันชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
558 9827 เด็กหญิงลลิตา ชุมภูทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
559 9837 เด็กหญิงนรีรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
560 9553 เด็กหญิงฐิติมา กลางโรง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 3
561 9884 เด็กชายภาคิน ฟูมั่น อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
562 9845 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
563 9847 เด็กชายณฐน อุตะมะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
564 9850 เด็กชายนราวิชญ์ ปินตาปลูก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
565 9544 เด็กชายพิภัช ศานติยศ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
566 9849 เด็กชายธนกฤต ปินตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
567 9851 เด็กชายปภังกร แรงกล้า อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
568 9846 เด็กชายเจษฎากร วันนำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
569 10246 เด็กชายวรพงศ์ นวลแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
570 9856 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ว่องกิตติกูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
571 9857 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห อินทรีสังวร อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
572 9858 เด็กหญิงบุญรักษา เนื่องเอม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
573 10005 เด็กหญิงบัวชมพู ภู่ทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
574 10152 เด็กหญิงพิชญาภร ปาเมืองมูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
575 10151 เด็กหญิงนตภา แม่ก๋วม อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 4
576 9457 เด็กชายศิรวิทย์ ตื้อปา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
577 9468 เด็กชายนนทพัทธ์ วิวันชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
578 946 เด็กชายธนภัทร จันทรสมบัติ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
579 9667 เด็กชายธนภัทร เสือคง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
580 9664 เด็กชายศตวรรษ สลีวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
581 10380 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สายสุยะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
582 9467 เด็กชายภูชิต ศรีฟอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
583 9458 เด็กชายธีรพงษ์ เป็งกันทา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
584 9462 เด็กชายธนภัทร์ บัวทะราช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
585 9460 เด็กชายภูมิพัฒน์ ขัดสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
586 9860 เด็กชายศราวุธ บุญประไพร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
587 9455 เด็กชายสุวภัทร วงศ์ทา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
588 9463 เด็กชายศุภวิชญ์ จินะเครือ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
589 9666 เด็กชายศุภวิทย์ สุริยะเรือน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
590 9464 เด็กชายสิงหราช สิทธิพันธ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
591 10247 เด็กหญิงดลชญา คำภิระแปง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
592 9481 เด็กหญิงณัฐธิดา ลือชัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
593 9861 เด็กหญิงศศิญดา มั่นคง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
594 10299 เด็กหญิงลักษมี เจริญยิ่ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
595 10110 เด็กหญิงอิสรียา กลิ่นฟุ้ง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
596 9478 เด็กหญิงสุพิชชา ยินดีกิจโกศล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
597 9681 เด็กหญิงขวัญมนัส คำบุญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
598 9475 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ขัดสาย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
599 9673 เด็กหญิงยุพาพร พงจิตภักดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
600 9613 เด็กหญิงมิธิตา เทือกชัยแดง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
601 9675 เด็กหญิงณัฐชยา คำอินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
602 9674 เด็กหญิงพิมพ์นิภา อาญาเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
603 9469 เด็กหญิงปิยาพัชร ศรีนุต อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 1
604 9461 เด็กชายธนโชติ สิงห์เส อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
605 9706 เด็กชายสุธิมนต์ ทองทิพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
606 10171 เด็กชายพีรวิชญ์ กาวีเปิบ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
607 9459 เด็กชายอธิราช วงศ์คำ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
608 9682 เด็กชายชยกฤช วันแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
609 9466 เด็กชายณัฐภัทร อุเมธา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
610 9705 เด็กชายณัฐภัทร มโนกันตี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
611 9665 เด็กชายรชต ศิริวงศ์ตระกูล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
612 9676 เด็กชายนันนภัทน์ ต๊ะนางงอย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
613 9859 เด็กชายอภิวิชญ์ ด่านจรูญ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
614 9678 เด็กชายชุติพงษ์ รักคบ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
615 10008 เด็กหญิงติรวิชญ์ ตุ๋นสัก อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
616 10100 เด็กชายชยานันต์ บุ้งทอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
617 9677 เด็กชายภีรเกียรติ สันทาลุนัย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
618 9470 เด็กหญิงพรปวีณ์ จักร์ทิพย์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
619 9670 เด็กหญิงภัคธีมา กาวี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
620 9472 เด็กหญิงญาดา กิ่งแก้ว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
621 9476 เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ ชุมภู อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
622 10372 เด็กหญิงพิชญธิดา สุยะวงศ์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
623 9680 เด็กหญิงลักษิกา อิงคะวะระ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
624 9477 เด็กหญิงคีตา ใจฉะเพาะ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
625 10007 เด็กหญิงอชิรญา สีจันทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
626 9702 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสงเมือง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
627 10109 เด็กหญิงอิสริยา เทพธรานนท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
628 9671 เด็กหญิงพชรกมล แสนวงศ์ใน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
629 9559 เด็กหญิงธัญชนก ปัญญา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
630 9679 เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
631 9515 เด็กหญิงธัญชนก แซ่ เฉ่อว อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 2
632 10010 เด็กชายพชรภัทร สุจารี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
633 9700 เด็กชายชนัญชิต ไทยใหม่ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
634 10153 เด็กชายนพคุณ สมปอง อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
635 9709 เด็กชายจิรภัทร เจริญวุฒิรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
636 9710 เด็กชายธนกฤต ตรีไวย อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
637 10018 เด็กชายฟรานเชสโค บรันคัชโช อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
638 9707 เด็กชายณัฏฐนันท์ สืบกาสี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
639 10099 เด็กหญิงพิชชาภา พรมเทพ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
640 9683 เด็กหญิงสุพิชญา เครือพรมมินทร์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
641 9480 เด็กหญิงณรัญชน์ภัค มงคลกาวิล อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
642 9696 เด็กหญิงกมลณัช ถนอมรัตน์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
643 9704 เด็กหญิงปริญยดา นันตา อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
644 9760 เด็กหญิงนันทัชพร ปังกิลินันท์ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
645 10154 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ คำดี อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
646 9711 เด็กหญิงกรวรรณ หมู่วิเศษ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 3
นายพลวุฒิ  อภิไชย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวกนกวรรณ  แสนเป็ก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนภาภรณ์  ชื่นบาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นายธานี  ศรีชัยตัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางอาภากร  กันเอ้ย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางพัชรินทร์  วิชาจารย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายปิยะพงษ์  ทิหงษ์สา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางอัจฉรา  ชุมภู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางรุ่งนภา  คำป๊ก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณิชากร  สมพมิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมุขรินทร์  พิมพ์ไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวขวัญฤทัย  ล้อวัชระสุภาภรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวชญานิน  อุ่นกาศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์  แสนตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสยาม  จานเก่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางกวิสรา  ชูวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายนพรัตน์  เครือปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายสิรภูมิสิทธิ์  วงค์น่าน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล  โยระภัตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางมนิดา  ไชยวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกัณณิกา  ตะมะวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนพดล  สุริยะวงศ์
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายอติกานต์  เทวะสาย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางวิจิตรา  รัศมีเวียงชัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นายณัฐวุฒิ  สุวรรณบุตร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวสุชานรี  ศรีคำภา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสิริวิมล  แก้วหนัก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชราภรณ์  บุญจูบุตร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวศิริวิมล  เทวะราช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายอมรเทพ  ดีแป้น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวจุฬารัตน์  สืบกาสี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลี  ติไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวดารินทร์  พันธ์พนมไพร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ปิง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอนุธิดา  สุภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย