Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020045
PERCODE 6 หลัก 500444
กระทรวง 10 หลัก 1052500444
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่กึ๊ด
ชื่อ (อังกฤษ) Ban Mae Kued
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด
ตำบล ทุ่งงาม
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 054-010684
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 1 6 1
อนุบาล 3 6 4 10 1
รวมระดับอนุบาล 11 5 16 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 9 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวมระดับประถมศึกษา 23 23 46 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 34 28 62 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1339 เด็กชายธนกฤต คำหนัก บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
2 1341 เด็กชายวัชรบดินทร์ วันเปี้ย บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
3 1340 เด็กชายรัชพล พันอุด บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
4 1338 เด็กชายพิชัยภูษิต ชัยดี บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
5 1336 เด็กชายจักรี แก้วจิโน บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
6 1342 เด็กหญิงสุภนิดา ก๋องแก่น บ้านแม่กึ๊ด อ.2 1
7 1323 เด็กชายคุณานนท์ ยะมงคล บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
8 1328 เด็กชายอภิชัจ เจริญสาร บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
9 1325 เด็กชายเดชาโชติ ถาตุ้ย บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
10 1324 เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญญา บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
11 1326 เด็กชายปรัตถกร เพ็ชรแสนงาม บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
12 1327 เด็กชายอนุสรณ์ ปงใจ บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
13 1331 เด็กหญิงสโรชา ติ๊บขัด บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
14 1329 เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วคำปัน บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
15 1330 เด็กหญิงวรัญชิดา คำนัก บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
16 1332 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญมา บ้านแม่กึ๊ด อ.3 1
17 1318 เด็กชายกันณภัทร ภูสด บ้านแม่กึ๊ด ป.1 1
18 1335 เด็กชายอภิชาติ หนูแก้ว บ้านแม่กึ๊ด ป.1 1
19 1319 เด็กชายทัศพร ศรีไชย บ้านแม่กึ๊ด ป.1 1
20 1321 เด็กหญิงสุพรรณิกา เถิงจ่าง บ้านแม่กึ๊ด ป.1 1
21 1320 เด็กหญิงวริษฐา แก้วจิโน บ้านแม่กึ๊ด ป.1 1
22 1315 เด็กชายภูริภัทร ก๋ามะสว่าง บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
23 1311 เด็กชายจรณินทร์ บุญอุ้ม บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
24 1310 เด็กชายยุพเรศ ถาน้อย บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
25 1317 เด็กชายธนภัทร ทะลือชัย บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
26 1334 เด็กหญิงธมลวรรณ ดวงแก้ว บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
27 1314 เด็กหญิงศรัญญา ปีบกระโทก บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
28 1313 เด็กหญิงภัณชนกกฤษ ท่าจันทร์ บ้านแม่กึ๊ด ป.2 1
29 1302 เด็กชายณัฐภูมิ แก้ววงค์ษา บ้านแม่กึ๊ด ป.3 1
30 1309 เด็กชายกฤตบุญ ไชยวรรณ บ้านแม่กึ๊ด ป.3 1
31 1303 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีคำลือ บ้านแม่กึ๊ด ป.3 1
32 1281 เด็กชายทยากร ตุ้ยคำ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
33 1285 เด็กชายสุวพัฒน์ นันใจจุมป๋า บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
34 1283 เด็กชายพิภัช ติ๊บขัด บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
35 1282 เด็กชายรัชชานนทร์ แสงดี บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
36 1287 เด็กชายธนิสร แก้วหลวง บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
37 1284 เด็กชายธนวัต เวคินหิรัญ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
38 1286 เด็กชายภูภาวี สีไชย บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
39 1292 เด็กหญิงเอริณดา กันใจ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
40 1291 เด็กหญิงเปรมกมล พืชหมอ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
41 1307 เด็กหญิงวันวิสา คำมาจันทร์ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
42 1289 เด็กหญิงลวิตรา ไชยวรรณ บ้านแม่กึ๊ด ป.4 1
43 1305 เด็กชายปกรณ์ แก้วจิโน บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
44 1270 เด็กชายธนากร วิสุวรรณ บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
45 1278 เด็กหญิงวิชญาพร ยอดใจ บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
46 1274 เด็กหญิงรุ่งทิวา วิลัยการ บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
47 1273 เด็กหญิงธิดารัตน์ โรคน้อย บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
48 1279 เด็กหญิงลภัสรดา แสนสมบัติ บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
49 1276 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ตันทา บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
50 1272 เด็กหญิงวรัญญา หล่อพิเชียร บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
51 1275 เด็กหญิงปาริฉัตร ก๋องแก่น บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
52 1277 เด็กหญิงปานทิพย์ วิสุวรรณ บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
53 1280 เด็กหญิงณิชมน บุญอุ้ม บ้านแม่กึ๊ด ป.5 1
54 1266 เด็กชายสิงหา มะเดื่อทอง บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
55 1296 เด็กชายอนุพงศ์ เมืองแก้ว บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
56 1322 เด็กชายชลินทร สุโพธิ์คำ บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
57 1297 เด็กชายอรรณพ โภยนอก บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
58 1265 เด็กชายพลพัฒ ศรีจันทร์ บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
59 1267 เด็กหญิงเพชรไพลิน บุรี บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
60 1333 เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญมา บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
61 1316 เด็กหญิงอัญชิษฐา อินบุญส่ง บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
62 1295 เด็กหญิงกัญณภัทร ท่าจันทร์ บ้านแม่กึ๊ด ป.6 1
นายยงยุทธ  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวศิริกัญญ  แก้วจีโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายนฤเบศร์  อุ่นปิง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางพัชรินทร์  หลวงใหญ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายศตวรรษ  วิสุวรรณ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุภาพร  เพ็ชรแสนงาม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพัณณ์ชิตา  ผ่านภพ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวณัฐธิดา  ดวงแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวชไมพร  เรือนชมภู
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ