Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนเถิน-ท่าผา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020086
PERCODE 6 หลัก 500156
กระทรวง 10 หลัก 1052500156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) เถิน-ท่าผา
ชื่อ (อังกฤษ) Thoen-Thapha
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านท่าผา
ตำบล แม่ปะ
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54291741
อีเมล์แอดเดรส thoen-thapha@hotmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 4 6 1
อนุบาล 3 6 5 11 1
รวมระดับอนุบาล 8 9 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวมระดับประถมศึกษา 34 22 56 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 42 31 73 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3035 เด็กชายณัฐกรณ์ เขื่อนคำ เถิน-ท่าผา อ.2 1
2 3036 เด็กชายปฏิภาณ บางขะกูล เถิน-ท่าผา อ.2 1
3 3040 เด็กหญิงนรมน จั่นเพชร เถิน-ท่าผา อ.2 1
4 3039 เด็กหญิงพิรญาณ์ ตะมะ เถิน-ท่าผา อ.2 1
5 3038 เด็กหญิงทิชากร มูลรี เถิน-ท่าผา อ.2 1
6 3037 เด็กหญิงณัฐรินีย์ บางขะกุล เถิน-ท่าผา อ.2 1
7 3019 เด็กชายจิรทีปต์ วงศ์จันต๊ะ เถิน-ท่าผา อ.3 1
8 3017 เด็กชายพานทอง ปารี เถิน-ท่าผา อ.3 1
9 3018 เด็กชายอนิรุจ ติ๊บแก้ว เถิน-ท่าผา อ.3 1
10 3020 เด็กชายธาราธร เชียงทอง เถิน-ท่าผา อ.3 1
11 3015 เด็กชายภัทรพล พุ่มสุวรรณ เถิน-ท่าผา อ.3 1
12 3016 เด็กชายณัฐชานนท์ อุเมธา เถิน-ท่าผา อ.3 1
13 3022 เด็กหญิงพรรณวรท เครือจันต๊ะ เถิน-ท่าผา อ.3 1
14 3032 เด็กหญิงณัชชา สกุลจีรชัย เถิน-ท่าผา อ.3 1
15 3023 เด็กหญิงหัทยา เชื้อยอง เถิน-ท่าผา อ.3 1
16 3021 เด็กหญิงเกวลิน ยาสมุทร เถิน-ท่าผา อ.3 1
17 3024 เด็กหญิงพิชญาพร อาจหาญ เถิน-ท่าผา อ.3 1
18 3009 เด็กชายธีรวีร์ วงษ์ปา เถิน-ท่าผา ป.1 1
19 3011 เด็กชายรัฐภูมิ เรือนเครือ เถิน-ท่าผา ป.1 1
20 3013 เด็กชายวีรากร เครือกลางรงค์ เถิน-ท่าผา ป.1 1
21 3007 เด็กชายสุรชัย เนื่องหล้า เถิน-ท่าผา ป.1 1
22 3031 เด็กหญิงอริศสา จันทร์เทพ เถิน-ท่าผา ป.1 1
23 2996 เด็กชายเจษฎากร ทรายคำ เถิน-ท่าผา ป.2 1
24 2998 เด็กชายนราวิชย์ จาระณะ เถิน-ท่าผา ป.2 1
25 3012 เด็กชายจิรพัส สังวร เถิน-ท่าผา ป.2 1
26 2997 เด็กชายสุรบดี สุวรรณเตชา เถิน-ท่าผา ป.2 1
27 3001 เด็กหญิงสริสา โลมอย เถิน-ท่าผา ป.2 1
28 2999 เด็กหญิงจิระประไพ นันทะวงศ์ เถิน-ท่าผา ป.2 1
29 3000 เด็กหญิงภัณฑิลา สายป้องแก้ว เถิน-ท่าผา ป.2 1
30 3003 เด็กหญิงณัฐณิชา อุเมธา เถิน-ท่าผา ป.2 1
31 3002 เด็กหญิงวชิรญาณ์ จิตพิทักษ์ เถิน-ท่าผา ป.2 1
32 2993 เด็กชายวุฒิกร โพธิ์เมือง เถิน-ท่าผา ป.3 1
33 3034 เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ว่าง เถิน-ท่าผา ป.3 1
34 1984 เด็กชายธีรภัทร จันทาพูน เถิน-ท่าผา ป.3 1
35 1985 เด็กชายธนภัทร ดวงแก้ว เถิน-ท่าผา ป.3 1
36 1983 เด็กชายอภิวัฒน์ ติ๊บแก้ว เถิน-ท่าผา ป.3 1
37 1987 เด็กชายธนดล พจนาพันธ์ เถิน-ท่าผา ป.3 1
38 1988 เด็กชายธนพนธ์ พจนาพันธ์ เถิน-ท่าผา ป.3 1
39 1986 เด็กชายนภัสกรณ์ เครือจันต๊ะ เถิน-ท่าผา ป.3 1
40 2989 เด็กหญิงพรรณภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว เถิน-ท่าผา ป.3 1
41 2991 เด็กหญิงธนิตา รอดอุไร เถิน-ท่าผา ป.3 1
42 3025 เด็กชายวรากร วงศ์ศรีชัย เถิน-ท่าผา ป.4 1
43 1975 เด็กชายอริญชย์ ธัญกัญญาภัทร เถิน-ท่าผา ป.4 1
44 1974 เด็กชายวัชรินทร์ เครือคำ เถิน-ท่าผา ป.4 1
45 1979 เด็กหญิงจิตตานันท์ กิ่งเพ็ชร เถิน-ท่าผา ป.4 1
46 1978 เด็กหญิงไอริณ ยอดแก้ว เถิน-ท่าผา ป.4 1
47 1980 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อยู่สมพงษ์ เถิน-ท่าผา ป.4 1
48 1977 เด็กหญิงพิรดาภร อาจหาญ เถิน-ท่าผา ป.4 1
49 1968 เด็กชายคชาทร หลานวงศ์ เถิน-ท่าผา ป.5 1
50 1955 เด็กชายพงศ์พณิช หลวงกลาง เถิน-ท่าผา ป.5 1
51 1957 เด็กชายอินทนนท์ อินต๊ะพันธ์ เถิน-ท่าผา ป.5 1
52 2992 เด็กชายศุภชัย กันสาย เถิน-ท่าผา ป.5 1
53 1954 เด็กชายชนาธิป บางขะกุล เถิน-ท่าผา ป.5 1
54 1956 เด็กชายธนภูมิ ประยูรซาน เถิน-ท่าผา ป.5 1
55 1953 เด็กชายธนากร สายวงศ์ เถิน-ท่าผา ป.5 1
56 1961 เด็กหญิงชญานัฏฐ์ ทำของดี เถิน-ท่าผา ป.5 1
57 1966 เด็กหญิงภัทรภร คำสิงห์นอก เถิน-ท่าผา ป.5 1
58 1962 เด็กหญิงสุวีณา คำวาส เถิน-ท่าผา ป.5 1
59 1960 เด็กหญิงจริณพร นัยโมกข์ เถิน-ท่าผา ป.5 1
60 1928 เด็กชายปัณณทัต ใจครุฑ เถิน-ท่าผา ป.6 1
61 3033 เด็กชายวรเมธ แซ่ว่าง เถิน-ท่าผา ป.6 1
62 1949 เด็กชายจิรายุ จันทร์เทพย์ เถิน-ท่าผา ป.6 1
63 1926 เด็กชายศักดิ์ชัย เครือจันต๊ะ เถิน-ท่าผา ป.6 1
64 3029 เด็กชายญาณโชติ อินทราย เถิน-ท่าผา ป.6 1
65 1927 เด็กชายธีรภัทร จันต๊ะอุด เถิน-ท่าผา ป.6 1
66 1925 เด็กชายภูบดินทร์ บุญหงษ์ เถิน-ท่าผา ป.6 1
67 1924 เด็กชายกรวิชญ์ เทือกศรีวิชัย เถิน-ท่าผา ป.6 1
68 1971 เด็กหญิงสุประวีณ์ ปารี เถิน-ท่าผา ป.6 1
69 1932 เด็กหญิงชาลิสา มูลปัน เถิน-ท่าผา ป.6 1
70 1933 เด็กหญิงพิชญา ตุ่นบุตร เถิน-ท่าผา ป.6 1
71 1931 เด็กหญิงเปรมิกา ชัยประภา เถิน-ท่าผา ป.6 1
72 1929 เด็กหญิงปุญญิศา สุดเทพ เถิน-ท่าผา ป.6 1
73 1972 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สกุลจีรชัย เถิน-ท่าผา ป.6 1
นางเพลินทิพย์  ปัทมะสนธิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววรางคณา  พรมสี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวแคทราย  ด่านอินถา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอังศิยา  งาจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุรางคณา  บุญปัน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายจตุพร  สิบต๊ะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวธัญญาทร  สายสุยะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวทัศนีย์  แก้วดำ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุมิตรา  สุขุมิน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ