Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020098
PERCODE 6 หลัก 500161
กระทรวง 10 หลัก 1052500161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อุมลองรักขิตานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ) Umlongrakkitanukroh
หมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ้านดอนทราย
ตำบล ล้อมแรด
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54291633
อีเมล์แอดเดรส umlong_thoen@hotmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมระดับอนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 0
รวมระดับประถมศึกษา 22 25 47 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 31 33 64 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2516 เด็กชายนราวิชญ์ อ้นมั่น อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
2 2513 เด็กชายณภัทร รุ่งแสง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
3 2515 เด็กชายมังกรทอง - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
4 2514 เด็กชายณภัทร วงศ์แก้ว อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
5 2520 เด็กหญิงสริตา ดวงแก้ว อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
6 2518 เด็กหญิงนัดชา สุนันต๊ะกุล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
7 2517 เด็กหญิงทิพย์นภา ขัดปัญญา อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
8 2519 เด็กหญิงวราลี ตั้งสิริกุลชัย อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.2 1
9 2505 เด็กชายปริวัตร ศิริเดชพันธุ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
10 2502 เด็กชายณฐพงศ์ เขียวทะเล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
11 2503 เด็กชายณัทพล - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
12 2504 เด็กชายปรมินทร์ แพ่งประสิทธิ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
13 2506 เด็กชายศิวกร แซ่ลี อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
14 2510 เด็กหญิงเมษา - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
15 2511 เด็กหญิงเมษา ยะใจมั่น อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
16 2507 เด็กหญิงชนัฐปภา คำสุกใส อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
17 2508 เด็กหญิงธีรดา อัญชุลี อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.3 1
18 2492 เด็กชายนาคิม ศรีวิชัย อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.1 1
19 2496 เด็กหญิงปรียาดา ไชยพันธ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.1 1
20 2494 เด็กหญิงชนิดา รินฟอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.1 1
21 2484 เด็กชายสหพันธ์ จันทราช อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
22 2483 เด็กชายมงคล - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
23 2482 เด็กชายภานุพงศ์ สองเมือง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
24 2500 เด็กชายนิวัฒน์ วิริยา อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
25 2480 เด็กชายธีรดนย์ อัญชุลี อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
26 2481 เด็กชายพีรพัฒน์ อรรถพีระกุล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
27 2490 เด็กหญิงจิตติมา - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
28 2488 เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงเย็นพันธุ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
29 2489 เด็กหญิงไอรดา ศิริเดชพันธุ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
30 2485 เด็กหญิงตะวันฉาย มหาครอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.2 1
31 2452 เด็กชายศรยุทธ ปิงผล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.3 1
32 2467 เด็กชายพรรณเชษฐ์ ร่มโพธิ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.3 1
33 2499 เด็กหญิงอัมพร - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.3 1
34 2512 เด็กหญิงดาธาดา ติ๊บปะละวงศ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.3 1
35 2453 เด็กชายศรัญญู ไชยพันธ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
36 2451 เด็กชายอภิสุนันท์ พวงสุวรรณ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
37 2498 เด็กชายกันธนากร นิระมล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
38 2491 เด็กหญิงชยพร สุยะพันธ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
39 2457 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จาคำมูล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
40 2455 เด็กหญิงณิชานาฎ อินต๊ะปัญญา อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
41 2456 เด็กหญิงศยาภัทร อรรถพีระกุล อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
42 2461 เด็กหญิงนารีรัตน์ คำทอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.4 1
43 2446 เด็กชายบัณฑิต - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
44 2428 เด็กชายไกรวิชญ์ เชียงเกตุ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
45 2501 เด็กชายประฐมพงษ์ - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
46 2423 เด็กชายณัฐพล พรมคำ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
47 2447 เด็กชายณัฐวรรธน์ จันทร์อิ่ม อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
48 2415 เด็กชายไชยอนันต์ ไชยพันธ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
49 2433 เด็กหญิงอรณิชา วงศ์ใหม่ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
50 2477 เด็กหญิงธัญชนิต มาป้อง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
51 2437 เด็กหญิงพุฒิธาดา ทองประดิษฐ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
52 2432 เด็กหญิงปภาวรินทร์ หารปิน อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
53 2430 เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์เทพ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
54 2431 เด็กหญิงอภิรดา มหาครอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
55 2436 เด็กหญิงชยธร วงศ์ทา อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.5 1
56 2413 เด็กชายจารุเดช ศิริ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
57 2410 เด็กชายพชรพล เพชรสุข อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
58 2412 เด็กชายนาวิน คำทอง อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
59 2401 เด็กชายโสภณัฐ วาีสีมีศักดิ์ อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
60 2418 เด็กหญิงอารดา ศรีวิชัย อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
61 2440 เด็กหญิงณิชนันทน์ อินต๊ะปัญญา อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
62 2521 เด็กหญิงนันทิชา กันสาย อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
63 2420 เด็กหญิงปานตะวัน จันต๊ะมณี อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
64 2445 เด็กหญิงปรารถนา - อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ป.6 1
นายกิตติศักดิ์  วรรณารักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวชฎาพร  ฝั้นชมภู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางเทียมจันทร์  หาญวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพัชรา  เปี่ยมตาชู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวยลดา  จินาแพร่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายนิวัติ  กาบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสถิต  วงศ์เต๋
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสุวิมล  ตาแล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอัมพิรา  อิ่นคำเปี้ย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพรจนา  มีเดช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี