Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านบอม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020147
PERCODE 6 หลัก 500114
กระทรวง 10 หลัก 1052500114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านบอม
ชื่อ (อังกฤษ) Banbom
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านบอม
ตำบล บ้านบอม
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 954493866
อีเมล์แอดเดรส 1052500114@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500114
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 12 4 16 1
อนุบาล 2 5 9 14 1
อนุบาล 3 6 5 11 1
รวมระดับอนุบาล 23 18 41 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 4 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 12 21 0
รวมระดับประถมศึกษา 50 44 94 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 73 62 135 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3239 เด็กชายปิยวัฒน์ ยุทธพงษ์ บ้านบอม อ.1 1
2 3241 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุตรกวี บ้านบอม อ.1 1
3 3232 เด็กชายกรพิสิษฐ ปวงคำ บ้านบอม อ.1 1
4 3243 เด็กชายยามา ริ้งแจ้ง บ้านบอม อ.1 1
5 3240 เด็กชายภคนันท์ สายเขียว บ้านบอม อ.1 1
6 3236 เด็กชายธนภัทร แก้วบุญเรือง บ้านบอม อ.1 1
7 3242 เด็กชายภูริภัทร ฮวดพิทักษ์ บ้านบอม อ.1 1
8 3234 เด็กชายณฐกฤต ใจทอง บ้านบอม อ.1 1
9 3235 เด็กชายธนภัทร วงศ์เคียน บ้านบอม อ.1 1
10 3238 เด็กชายบุษพล ตาคำปัญญา บ้านบอม อ.1 1
11 3233 เด็กชายกิตติคุณ สายเขียว บ้านบอม อ.1 1
12 3237 เด็กชายนิติกรณ์ อ่อนละมุล บ้านบอม อ.1 1
13 3247 เด็กหญิงภัทรกันย์ ศรีสวย บ้านบอม อ.1 1
14 3245 เด็กหญิงปุญญิศา บุญแปง บ้านบอม อ.1 1
15 3246 เด็กหญิงพิชนันค์ จิรโชติธนทรัพย์ บ้านบอม อ.1 1
16 3244 เด็กหญิงนิพาดา ปาลี บ้านบอม อ.1 1
17 3214 เด็กชายกรกฤต จักรปา บ้านบอม อ.2 1
18 3228 เด็กชายชัยญวัฒน์ เลิศชุ่ม บ้านบอม อ.2 1
19 3217 เด็กชายพชร เครือวงศ์ บ้านบอม อ.2 1
20 3215 เด็กชายปัณณวิชญ์ ธรรมวันตา บ้านบอม อ.2 1
21 3216 เด็กชายวชิรเมธี ทองคำ บ้านบอม อ.2 1
22 3219 เด็กหญิงพีรดา สานอินทร์จักร์ บ้านบอม อ.2 1
23 3221 เด็กหญิงรินรดา เครือลาว บ้านบอม อ.2 1
24 3226 เด็กหญิงสิริกร เครือวงศ์ บ้านบอม อ.2 1
25 3218 เด็กหญิงวรรณกานต์ งาวศรี บ้านบอม อ.2 1
26 3224 เด็กหญิงอธิชา เมืองงาม บ้านบอม อ.2 1
27 3223 เด็กหญิงภัทรธิดา ทาวี บ้านบอม อ.2 1
28 3227 เด็กหญิงณัฏฐิกา ตันธนานุรักษ์ บ้านบอม อ.2 1
29 3225 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงค์หาร บ้านบอม อ.2 1
30 3222 เด็กหญิงปุญญิสา ตาลอ่อน บ้านบอม อ.2 1
31 3194 เด็กชายชุติพนธ์ ไชยรินทร์ บ้านบอม อ.3 1
32 3204 เด็กชายวัชระพล ฟองธิวงศ์ บ้านบอม อ.3 1
33 3196 เด็กชายปุณณภัทร หลิดชิววงค์ บ้านบอม อ.3 1
34 3197 เด็กชายรัชชานนท์ เปียงพรม บ้านบอม อ.3 1
35 3193 เด็กชายกฤตนัน สานเมทา บ้านบอม อ.3 1
36 3195 เด็กชายชัยชนะ ไชยปะละ บ้านบอม อ.3 1
37 3202 เด็กหญิงศิริเมตตา ปัญญาดี บ้านบอม อ.3 1
38 3206 เด็กหญิงวรัชยา สานเมทา บ้านบอม อ.3 1
39 3203 เด็กหญิงปพิชญา ปวงคำ บ้านบอม อ.3 1
40 3201 เด็กหญิงภักดิ์คิณีย์ สายอินทร์ บ้านบอม อ.3 1
41 3200 เด็กหญิงปัญญากร พรมโสภา บ้านบอม อ.3 1
42 3168 เด็กชายนิตย์ชคุณ แก้วปิงเมือง บ้านบอม ป.1 1
43 3167 เด็กชายธนวัฒน์ ทองข่าย บ้านบอม ป.1 1
44 3166 เด็กชายณัฐธกิจ สานเมทา บ้านบอม ป.1 1
45 3191 เด็กชายเด่นดวง เครือฟอง บ้านบอม ป.1 1
46 3171 เด็กชายอัษศดิณย์ ชื่นเมือง บ้านบอม ป.1 1
47 3170 เด็กชายอดิศักดิ์ ยารังษี บ้านบอม ป.1 1
48 3180 เด็กหญิงยุวธิดา เกษประสิทธิ์ บ้านบอม ป.1 1
49 3173 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ชมภู บ้านบอม ป.1 1
50 3177 เด็กหญิงปภาวริน ก๋าปินละ บ้านบอม ป.1 1
51 3172 เด็กหญิงกวินธิดา เก๋ปัญญา บ้านบอม ป.1 1
52 3179 เด็กหญิงพรปวีณ์ จักรปา บ้านบอม ป.1 1
53 3178 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ตาลอ่อน บ้านบอม ป.1 1
54 3174 เด็กหญิงกัญญาภัทร เชื้อดวงทิพย์ บ้านบอม ป.1 1
55 3212 เด็กหญิงพรีมพิชชา พุ่มพวง บ้านบอม ป.1 1
56 3139 เด็กชายภัทรพงศ์ ปาลี บ้านบอม ป.2 1
57 3142 เด็กชายอธิคม วงค์พิไชย บ้านบอม ป.2 1
58 3140 เด็กชายสุทธินันท์ อินยาศรี บ้านบอม ป.2 1
59 3163 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ไชยปะละ บ้านบอม ป.2 1
60 3211 เด็กชายพชร พรหมมาบุญ บ้านบอม ป.2 1
61 3144 เด็กชายอติคุณ ไก่แก้ว บ้านบอม ป.2 1
62 3151 เด็กหญิงชญานิษฐ์ มูลนันไชย บ้านบอม ป.2 1
63 3153 เด็กหญิงสรัลรัตน์ สุขรัตน์ บ้านบอม ป.2 1
64 3147 เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์แจ้ง บ้านบอม ป.2 1
65 3145 เด็กหญิงชนัญชิดา อุบลศรี บ้านบอม ป.2 1
66 3165 เด็กหญิงพลอยสุขใจ วงศ์สุภา บ้านบอม ป.2 1
67 3150 เด็กหญิงกัลญาพัช สุขรัตน์ บ้านบอม ป.2 1
68 3231 เด็กหญิงเฌอริดา เทพวงศ์ บ้านบอม ป.2 1
69 3149 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสวย บ้านบอม ป.2 1
70 3152 เด็กหญิงเกศราภรณ์ คนกระโทก บ้านบอม ป.2 1
71 3130 เด็กชายนฤบดินทร์ รินคำ บ้านบอม ป.3 1
72 3132 เด็กชายธีรกร แก้วบุญเรือง บ้านบอม ป.3 1
73 3129 เด็กชายพชรพล ปะริน บ้านบอม ป.3 1
74 3141 เด็กชายญาณวรุตม์ มีแก้ว บ้านบอม ป.3 1
75 3128 เด็กชายฑีฆายุ พูลผล บ้านบอม ป.3 1
76 3131 เด็กชายนฤรงค์ คำโปธิ บ้านบอม ป.3 1
77 3133 เด็กชายปริญ วงศ์เรือน บ้านบอม ป.3 1
78 3190 เด็กชายณัฎชนน ทองขัด บ้านบอม ป.3 1
79 3134 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วบุญเรือง บ้านบอม ป.3 1
80 3110 เด็กหญิงณัฐนันท์ กอวิไล บ้านบอม ป.3 1
81 3136 เด็กหญิงตรีรัตน์ เครือวงศ์ บ้านบอม ป.3 1
82 3138 เด็กหญิงณัฐชา สานเมทา บ้านบอม ป.3 1
83 3137 เด็กหญิงเกวลิน ก๋าปินละ บ้านบอม ป.3 1
84 3103 เด็กชายธนเดช กองบุญเรือง บ้านบอม ป.4 1
85 3105 เด็กชายธนกฤต สานเมนทา บ้านบอม ป.4 1
86 3098 เด็กชายจุลจักร จันทร์แจ้ง บ้านบอม ป.4 1
87 3102 เด็กชายอติคุณ ยารังษี บ้านบอม ป.4 1
88 3210 เด็กชายธิติกร โอดปะละ บ้านบอม ป.4 1
89 3101 เด็กชายอัครพงษ์ กองมี บ้านบอม ป.4 1
90 3126 เด็กชายนนทกร ไชยรินทร์ บ้านบอม ป.4 1
91 3104 เด็กชายนิตย์ชาดนย์ แก้วปิงเมือง บ้านบอม ป.4 1
92 3209 เด็กชายวสุธา สายเขียว บ้านบอม ป.4 1
93 3208 เด็กชายภูมิธรรม ฟองธิวงค์ บ้านบอม ป.4 1
94 3099 เด็กชายปฐมพงศ์ แก้วอ้าย บ้านบอม ป.4 1
95 3127 เด็กชายปุณณพัฒน์ ลิ้มเที่ยงตรง บ้านบอม ป.4 1
96 3100 เด็กชายปวเรศ แก้ววงศ์ บ้านบอม ป.4 1
97 3161 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยาสมุด บ้านบอม ป.4 1
98 3106 เด็กหญิงชัญญานุช ทิยานัน บ้านบอม ป.4 1
99 3108 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชื้อดวงทิพย์ บ้านบอม ป.4 1
100 3107 เด็กหญิงนัตธิญา ใจทอง บ้านบอม ป.4 1
101 3079 เด็กชายอาทิวราห์ ฮาวคำฟู บ้านบอม ป.5 1
102 3230 เด็กชายพลัฏฐ์ ทวีเฉลิมดิษฐ์ บ้านบอม ป.5 1
103 3160 เด็กชายภักคินัยต์ สายอินทร์ บ้านบอม ป.5 1
104 3125 เด็กชายพงศพัฒน์ ออประเสริฐ บ้านบอม ป.5 1
105 3078 เด็กชายนิติภูมิ ดวงแก้ว บ้านบอม ป.5 1
106 3124 เด็กชายธนพัชร์ คำภิโล บ้านบอม ป.5 1
107 3157 เด็กชายพีรวิชญ์ ถามูล บ้านบอม ป.5 1
108 3205 เด็กหญิงสุกันย์ญา นันทะเสน บ้านบอม ป.5 1
109 3091 เด็กหญิงศิตราภา ใหม่แก้วสุข บ้านบอม ป.5 1
110 3082 เด็กหญิงฐิติพร เอี่ยมงาม บ้านบอม ป.5 1
111 3080 เด็กหญิงปุณณภา วงศ์คำนวล บ้านบอม ป.5 1
112 3081 เด็กหญิงพรนภัส รักทอง บ้านบอม ป.5 1
113 3189 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จักรเขื่อน บ้านบอม ป.5 1
114 3083 เด็กหญิงชลธิดา เมฆวิมล บ้านบอม ป.5 1
115 3063 เด็กชายณัฐพงษ์ สุปาคอง บ้านบอม ป.6 1
116 3065 เด็กชายนวภัทร สายอินทร์ บ้านบอม ป.6 1
117 3207 เด็กชายณัฐวัตร จิตต์มั่น บ้านบอม ป.6 1
118 3120 เด็กชายพีรพัฒน์ ทิยานันท์ บ้านบอม ป.6 1
119 3064 เด็กชายธนวัฒน์ วุฒิยาสาร บ้านบอม ป.6 1
120 3066 เด็กชายศิรวิทย์ วงศ์บุญมา บ้านบอม ป.6 1
121 3121 เด็กชายธนสิษฐ์ แซ่แต้ บ้านบอม ป.6 1
122 3156 เด็กชายนิรุตน์ เตจ๊ะ บ้านบอม ป.6 1
123 3062 เด็กชายอริญชัย อินต๊ะ บ้านบอม ป.6 1
124 3068 เด็กหญิงศุภัสรา สานเมทา บ้านบอม ป.6 1
125 3067 เด็กหญิงวิรินดา ทองคำ บ้านบอม ป.6 1
126 3158 เด็กหญิงแพรวขวัญ รามเกื้อ บ้านบอม ป.6 1
127 3122 เด็กหญิงนันทิตา สานเมทา บ้านบอม ป.6 1
128 3123 เด็กหญิงเฟื่องรรินทร์ อินทะนะ บ้านบอม ป.6 1
129 3069 เด็กหญิงชนิสรา มูลนันไชย บ้านบอม ป.6 1
130 3188 เด็กหญิงพิมญดา กิ่งแก้ว บ้านบอม ป.6 1
131 3159 เด็กหญิงธนัชชา ไชยวงศ์สาย บ้านบอม ป.6 1
132 3181 เด็กหญิงวิริยะพร มงคล บ้านบอม ป.6 1
133 3097 เด็กหญิงศิรารัตน์ จินดามนีพัฒน์ บ้านบอม ป.6 1
134 3070 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ก๋องแก้ว บ้านบอม ป.6 1
135 3187 เด็กหญิงบุษญามาศ มูลกันทา บ้านบอม ป.6 1
นายบุญส่ง  มณีมโนรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววณิชญา  กามะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรวี  กาวิโล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรลีนณ์  จันทร์สา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพจนา  ถามูล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจิตตราภรณ์  สายเครือมอย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนิสงค์  สายสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววนันยา  กุลจักร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววรารักษ์  สุรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายปัญญา  บุญนัก
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจิราภรณ์  วงค์สมศักดิ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาววชิรญาณ์  วงศ์รินทร์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -