Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020176
PERCODE 6 หลัก 500493
กระทรวง 10 หลัก 1052500493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนตำบลนายาง
ชื่อ (อังกฤษ) Chumchontambonnayang
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านนายาง
ตำบล นายาง
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500493
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 3 11 1
อนุบาล 3 1 3 4 1
รวมระดับอนุบาล 9 6 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวมระดับประถมศึกษา 32 41 73 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 44 49 93 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2008 เด็กชายโกมินทร์ มูลเสน ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
2 2010 เด็กชายธาวิน มณีคำ ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
3 2009 เด็กชายธนกฤต มะโนเปี้ย ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
4 2017 เด็กชายภูเหนือ กิจสุพรรณกุล ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
5 2016 เด็กชายศิริวัฒน์ ยันไธสง ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
6 2018 เด็กชายศรัณย์ เทพอุด ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
7 2012 เด็กชายอิทธิกร กันธิยะ ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
8 2005 เด็กชายกันตพิชญ์ อรัญยถาวร ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
9 2014 เด็กหญิงพิชญาดา ใจวงค์ ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
10 2013 เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุยะ ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
11 2015 เด็กหญิงอริญรดา ดาวเรือง ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
12 1996 เด็กชายสิงหราช ปาลจาเร ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
13 2003 เด็กหญิงเกวลิน ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
14 2000 เด็กหญิงจี วิทติญา กูวินดาซามี ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
15 1998 เด็กหญิงกวินธิดา สารใจ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
16 1943 เด็กชายพฤกษ์รพี คงปรีชา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
17 2004 เด็กชายพีรดนย์ ดวงสุภา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
18 1951 เด็กชายกวีพัฒน์ เตยา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
19 1942 เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ตุ่น ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
20 1944 เด็กชายสุริวัฒน์ ชัยวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
21 1952 เด็กชายรณพีร์ เตยา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
22 1955 เด็กหญิงลติดาภรณ์ มะโนเปี้ย ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
23 1947 เด็กหญิงพิมพ์กาฐจนา ชัยวงค์ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
24 1946 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหลากลม ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
25 1953 เด็กหญิงกมลชนก น้อยลักษณะ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
26 1945 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โลกคำลือ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
27 1954 เด็กหญิงร่มเกล้า ใจเรือน ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
28 1931 เด็กชายธนาดุล เสนสม ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
29 1958 เด็กชายเตชิต มะโนเปี้ย ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
30 1930 เด็กชายจิรายุ ชัยอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
31 1957 เด็กชายชนัญกฤฅิ บรรจงชีพ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
32 1990 เด็กชายภูตะวัน จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
33 1929 เด็กชายธนภัทร สุดใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
34 1991 เด็กหญิงอภิญญา ยันไธสง ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
35 1960 เด็กหญิงรักฟ้าเหนือ กิจสุพรรณกุล ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
36 1959 เด็กหญิงปพิชญา อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
37 1934 เด็กหญิงกมลฉัตร เครือแปง ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
38 1927 เด็กหญิงกวิสรา มาตานะน้อย ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
39 1937 เด็กหญิงภัทรธิดา พลพิทักษ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
40 1933 เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
41 1935 เด็กหญิงพอฤทัย บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
42 1936 เด็กหญิงกฤตชญา ฟูธรรม ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
43 1932 เด็กหญิงปพิชญา เทพอุด ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
44 2007 เด็กชายธนบดินทร์ จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
45 1920 เด็กชายพันธวิศ ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
46 1921 เด็กชายอัครพล ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
47 1919 เด็กชายจีรายุ ธรรมชาติ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
48 1964 เด็กชายหัสดา ภามวน ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
49 1923 เด็กหญิงณิศวรา ชัยเมืองมูล ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
50 1963 เด็กหญิงอติกันต์ นันทยา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
51 1922 เด็กหญิงกัญญพัชร วันต๊ะ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
52 1962 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองพิใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
53 1913 เด็กชายนิธิกร อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
54 1924 เด็กชายปาริวัฒน์ อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
55 1912 เด็กชายนรภัทร สามี ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
56 1966 เด็กชายสุทธิกานต์ มาไกร ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
57 1995 เด็กหญิงพิมพ์นภา พุทธิมา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
58 1916 เด็กหญิงจามจุรี ชัยวงค์ ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
59 1968 เด็กหญิงนเรนธร ชัยน่าน ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
60 1914 เด็กหญิงกานต์ธิดา พัวพันธ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
61 1917 เด็กหญิงละอองฝน อ้ายสุภา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
62 1915 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ อ่อนทา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
63 1903 เด็กชายธีรภัทร จัยสิน ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
64 1970 เด็กชายศุกลภัทร สามขุนทด ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
65 1904 เด็กชายณัฐธปกรณ์ ต๊ะอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
66 1926 เด็กชายพัชรวัฒน์ บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
67 1902 เด็กชายคณาธิป เวียงชัย ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
68 1971 เด็กหญิงลลิตา พรายโกยม ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
69 1910 เด็กหญิงเปรมกมล คงปรีชา ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
70 1994 เด็กหญิงธวันตรี ต๊ะโน ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
71 1906 เด็กหญิงชนิดาภา ต๊ะอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
72 1907 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เหลากลม ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
73 1911 เด็กหญิงวสุธิดา ใหมคำ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
74 1908 เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิ์ชัย ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
75 1909 เด็กหญิงนลินนิภา ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
76 1896 เด็กชายพีรณัฐ ชุ่มธิ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
77 1938 เด็กชายศิวัฒน์ ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
78 1973 เด็กชายศุภวิชญ์ จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
79 1898 เด็กชายสุภเดช สารใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
80 1897 เด็กชายพีรณัฐ วงค์จินา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
81 1895 เด็กชายชินภัทร พิสกุล ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
82 1900 เด็กหญิงปพิชญา บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
83 2019 เด็กหญิงคณิตา จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
84 1974 เด็กหญิงกรองกาญจน์ กองพิใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
85 1976 เด็กหญิงวราทิพย์ ชนะกิจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
86 1899 เด็กหญิงชลธิชา ลาดปะละ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
87 1977 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย มาตขาว ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
88 1975 เด็กหญิงภีรนีย์ ชิวหา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
89 1856 นายกรวิชญ์ อารินทร์ ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
90 1949 นายไกรวิชญ์ สินธุอุส่าห์ ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
91 1864 เด็กชายนัทฐภูมิ ไชยยา ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
92 1859 นางสาวปาริชาต วงศ์ลังกา ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
93 1861 นางสาวพัณธิตรา กาดีวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
นายอภิสิทธิ์  ชัยเมืองมูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวภูรีวรรณ  เพิ่มติ๊บ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางปิยฉัตร  เสียงดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชนากานต์  ตุ้ยสืบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัมพิกา  อุ่นสุทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวทิพย์หทัย  ชัยวังสิงห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปรัศนีย์  นันตาแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจีระนุช  เครือตัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวยุพิน  อุดกันทา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรัตนาภรณ์  ราชวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสมศรี  บุตรดี
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ