Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020176
PERCODE 6 หลัก 500493
กระทรวง 10 หลัก 1052500493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนตำบลนายาง
ชื่อ (อังกฤษ) Chumchontambonnayang
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านนายาง
ตำบล นายาง
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500493
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 4 5 1
อนุบาล 3 6 6 12 1
รวมระดับอนุบาล 7 10 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 9 14 0
รวมระดับประถมศึกษา 33 45 78 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 6 4 10 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 46 59 105 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1953 เด็กชายสิงหราช ปาลจาเร ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
2 1954 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีทอง ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
3 1958 เด็กหญิงจี วิทติญา กูวินดาซามี ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
4 1955 เด็กหญิงกวินธิดา สารใจ ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
5 1956 เด็กหญิงกานต์ธีรา หงษ์คอย ชุมชนตำบลนายาง อ.2 1
6 1943 เด็กชายพฤกษ์รพี คงปรีชา ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
7 975 เด็กชายจิตติพัฒน์ ภู่หงษ์ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
8 961 เด็กชายกวีพัฒน์ เตยา ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
9 1942 เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ตุ่น ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
10 962 เด็กชายรณพีร์ เตยา ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
11 1944 เด็กชายสุริวัฒน์ ชัยวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
12 1947 เด็กหญิงพิมพ์กาฐจนา ชัยวงค์ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
13 963 เด็กหญิงกมลชนก น้อยลักษณะ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
14 965 เด็กหญิงลติดาภรณ์ มะโนเปี้ย ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
15 1946 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหลากลม ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
16 1945 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โลกคำลือ ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
17 964 เด็กหญิงร่มเกล้า ใจเรือน ชุมชนตำบลนายาง อ.3 1
18 1930 เด็กชายจิรายุ ชัยอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
19 1931 เด็กชายธนาดุล เสนสม ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
20 955 เด็กชายชนัญกฤฅิ บรรจงชีพ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
21 1941 เด็กชายธีรายุ คำวัน ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
22 1929 เด็กชายธนภัทร สุดใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
23 972 เด็กชายภูตะวัน จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
24 956 เด็กชายเตชิต มะโนเปี้ย ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
25 959 เด็กหญิงรักฟ้าเหนือ กิจสุพรรณกุล ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
26 1937 เด็กหญิงภัทรธิดา พลพิทักษ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
27 1934 เด็กหญิงกมลฉัตร เครือแปง ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
28 973 เด็กหญิงอภิญญา ยันไธสง ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
29 1935 เด็กหญิงพอฤทัย บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
30 1936 เด็กหญิงกฤตชญา ฟูธรรม ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
31 1927 เด็กหญิงกวิสรา มาตานะน้อย ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
32 958 เด็กหญิงปพิชญา อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
33 1932 เด็กหญิงปพิชญา เทพอุด ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
34 1933 เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.1 1
35 1920 เด็กชายพันธวิศ ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
36 1919 เด็กชายจีรายุ ธรรมชาติ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
37 1921 เด็กชายอัครพล ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
38 953 เด็กชายหัสดา ภามวน ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
39 951 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองพิใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
40 952 เด็กหญิงอติกันต์ นันทยา ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
41 1923 เด็กหญิงณิศวรา ชัยเมืองมูล ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
42 1922 เด็กหญิงกัญญพัชร วันต๊ะ ชุมชนตำบลนายาง ป.2 1
43 1913 เด็กชายนิธิกร อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
44 1924 เด็กชายปาริวัฒน์ อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
45 974 เด็กชายภูวเนศวร์ ป้องแก้วน้อย ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
46 945 เด็กชายสุทธิกานต์ มาไกร ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
47 1912 เด็กชายนรภัทร สามี ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
48 950 เด็กหญิงชิดชนก บุญภา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
49 1916 เด็กหญิงจามจุรี ชัยวงค์ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
50 1952 เด็กหญิงพิมพ์นภา พุทธิมา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
51 1914 เด็กหญิงกานต์ธิดา พัวพันธ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
52 949 เด็กหญิงนเรนธร ชัยน่าน ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
53 948 เด็กหญิงกรกนก จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
54 1917 เด็กหญิงละอองฝน อ้ายสุภา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
55 1915 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ อ่อนทา ชุมชนตำบลนายาง ป.3 1
56 960 เด็กชายสุกลณวัตน์ มาไกร ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
57 942 เด็กชายศุกลภัทร สามขุนทด ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
58 1902 เด็กชายคณาธิป เวียงชัย ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
59 1903 เด็กชายธีรภัทร จัยสิน ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
60 1904 เด็กชายณัฐธปกรณ์ ต๊ะอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
61 1926 เด็กชายพัชรวัฒน์ บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
62 943 เด็กหญิงลลิตา พรายโกยม ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
63 1910 เด็กหญิงเปรมกมล คงปรีชา ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
64 1951 เด็กหญิงธวันตรี ต๊ะโน ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
65 1906 เด็กหญิงชนิดาภา ต๊ะอ้าย ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
66 1907 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เหลากลม ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
67 1908 เด็กหญิงทิฆัมพร โพธิ์ชัย ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
68 1911 เด็กหญิงวสุธิดา ใหมคำ ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
69 1909 เด็กหญิงนลินนิภา ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.4 1
70 1938 เด็กชายศิวัฒน์ ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
71 1895 เด็กชายชินภัทร พิสกุล ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
72 1898 เด็กชายสุภเดช สารใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
73 936 เด็กชายศุภวิชญ์ จันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
74 1897 เด็กชายพีรณัฐ วงค์จินา ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
75 1896 เด็กชายพีรณัฐ ชุ่มธิ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
76 937 เด็กหญิงกรองกาญจน์ กองพิใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
77 1900 เด็กหญิงปพิชญา บุตรดี ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
78 939 เด็กหญิงวราทิพย์ ชนะกิจ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
79 940 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย มาตขาว ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
80 1899 เด็กหญิงชลธิชา ลาดปะละ ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
81 938 เด็กหญิงภีรนีย์ ชิวหา ชุมชนตำบลนายาง ป.5 1
82 933 เด็กชายรชานนท์ ใจน่าน ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
83 1889 เด็กชายวรวุฒิ อุดกันทา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
84 1886 เด็กชายจิรเมธ ฟูธรรม ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
85 1888 เด็กชายธนะวิทย์ วรรณกาศ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
86 1887 เด็กชายณัฐเดช สารใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
87 969 เด็กหญิงสุพัตรา จวนสาง ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
88 1892 เด็กหญิงณิชาภัทร จับใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
89 1894 เด็กหญิงอรันญา เรือนปานันท์ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
90 1891 เด็กหญิงกุลธิดา เปียงใจ ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
91 1875 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วเก้าดวง ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
92 935 เด็กหญิงอัชฌา ไอหลิน แสงสว่าง ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
93 1893 เด็กหญิงพัชญ์พิดา เสนสม ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
94 934 เด็กหญิงวิริน นันตา ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
95 1890 เด็กหญิงกัลยกร ชมภูชัยเกิด ชุมชนตำบลนายาง ป.6 1
96 1856 เด็กชายกรวิชญ์ อารินทร์ ชุมชนตำบลนายาง ม.2 1
97 1949 เด็กชายไกรวิชญ์ สินธุอุส่าห์ ชุมชนตำบลนายาง ม.2 1
98 1864 เด็กชายนัทฐภูมิ ไชยยา ชุมชนตำบลนายาง ม.2 1
99 1861 เด็กหญิงพัณธิตรา กาดีวงศ์ ชุมชนตำบลนายาง ม.2 1
100 1859 เด็กหญิงปาริชาต วงศ์ลังกา ชุมชนตำบลนายาง ม.2 1
101 1846 เด็กชายศักรินทร์ สีคำดี ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
102 1843 เด็กชายณรงค์ชัย โนพิชัย ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
103 1901 เด็กชายณัฐนันท์ นำนนท์ ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
104 1848 เด็กหญิงรัชนก บุญมา ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
105 1950 เด็กหญิงสิริกัญญา สากล ชุมชนตำบลนายาง ม.3 1
นายอภิสิทธิ์  ชัยเมืองมูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวภูรีวรรณ  เพิ่มติ๊บ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางปิยฉัตร  เสียงดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชนากานต์  ตุ้ยสืบ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัมพิกา  อุ่นสุทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวทิพย์หทัย  ชัยวังสิงห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปรัศนีย์  นันตาแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนันท์นภัส  สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจีระนุช  เครือตัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวยุพิน  อุดกันทา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรัตนาภรณ์  ราชวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสมศรี  บุตรดี
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ