Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนแสลมวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020105
PERCODE 6 หลัก 500150
กระทรวง 10 หลัก 1052500150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แสลมวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Salamwitaya
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านแม่แสลม
ตำบล เวียงมอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 813871689
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500150
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 10 14 1
อนุบาล 3 8 6 14 1
รวมระดับอนุบาล 12 16 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 43 43 86 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 11 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 21 28 49 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 76 87 163 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3186 เด็กชายชินภัทร เป็งยาหลวง แสลมวิทยา อ.2 1
2 3188 เด็กชายรัฐพล วงษ์พันธ์ แสลมวิทยา อ.2 1
3 3189 เด็กชายวิชชากร พิทาคำ แสลมวิทยา อ.2 1
4 3187 เด็กชายนนทกร บุญเอีย แสลมวิทยา อ.2 1
5 3199 เด็กหญิงศุภการต์ สายจีน แสลมวิทยา อ.2 1
6 3197 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สายยาวงศ์ แสลมวิทยา อ.2 1
7 3196 เด็กหญิงพิมพ์วิไล โจ่นลี้ แสลมวิทยา อ.2 1
8 3190 เด็กหญิงกานต์ธิดา คำทาสี แสลมวิทยา อ.2 1
9 3194 เด็กหญิงนริศรา บุญยะรัตน์ แสลมวิทยา อ.2 1
10 3193 เด็กหญิงณัชริณ เหล่าลำขาม แสลมวิทยา อ.2 1
11 3191 เด็กหญิงกริชติยา สุขคำภา แสลมวิทยา อ.2 1
12 3192 เด็กหญิงชัญญานุช แก้วมี แสลมวิทยา อ.2 1
13 3195 เด็กหญิงปุณยวีร์ สายจีน แสลมวิทยา อ.2 1
14 3198 เด็กหญิงวิมพ์วิภา แพงสี แสลมวิทยา อ.2 1
15 3171 เด็กชายชลกันต์ จันทร์แซง แสลมวิทยา อ.3 1
16 3173 เด็กชายปัญญารัตน์ อ้ายอ้อ แสลมวิทยา อ.3 1
17 3172 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขะ แสลมวิทยา อ.3 1
18 3177 เด็กชายอนุชน ศรีสันติวรรณ แสลมวิทยา อ.3 1
19 3176 เด็กชายภวัต สายด้วง แสลมวิทยา อ.3 1
20 3170 เด็กชายเขมกร วงศ์ศรีเมอะ แสลมวิทยา อ.3 1
21 3175 เด็กชายพิชิต เมืองแดง แสลมวิทยา อ.3 1
22 3174 เด็กชายปุณณพัฒน์ สายจีน แสลมวิทยา อ.3 1
23 3183 เด็กหญิงอรจิรา กระเหรี่ยงนาไฮ แสลมวิทยา อ.3 1
24 3180 เด็กหญิงพัชรพร วงศ์ดาว แสลมวิทยา อ.3 1
25 3181 เด็กหญิงสุฐิดา เนื่องอินต๊ะ แสลมวิทยา อ.3 1
26 3179 เด็กหญิงนวินดา เทือกถา แสลมวิทยา อ.3 1
27 3182 เด็กหญิงหทัยรัตน์ กิติสร แสลมวิทยา อ.3 1
28 3178 เด็กหญิงนลพรรณ ปินตาติ๊บ แสลมวิทยา อ.3 1
29 3160 เด็กชายพชร จีนามูล แสลมวิทยา ป.1 1
30 3156 เด็กชายนครินทร์ เนื่องอินต๊ะ แสลมวิทยา ป.1 1
31 3159 เด็กชายปิยะนนท์ เทวดล แสลมวิทยา ป.1 1
32 3168 เด็กชายณฐวัฒน์ มะโนรา แสลมวิทยา ป.1 1
33 3153 เด็กชายณัฐภน กะเหรี่ยงนาไฮ แสลมวิทยา ป.1 1
34 3155 เด็กชายธนากร ยอดสังวาลย์ แสลมวิทยา ป.1 1
35 3152 เด็กชายณัฐพงศ์ จิตรหมั่น แสลมวิทยา ป.1 1
36 3184 เด็กชายชัยภัทร ผิวขาว แสลมวิทยา ป.1 1
37 3150 เด็กหญิงกันยาวีร์ กันตรง แสลมวิทยา ป.1 1
38 3149 เด็กหญิงกนกพร สุยะเรือน แสลมวิทยา ป.1 1
39 3158 เด็กหญิงปณิตา สายด้วง แสลมวิทยา ป.1 1
40 3151 เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนคำบ้ง แสลมวิทยา ป.1 1
41 3157 เด็กหญิงนันทิชา วงศ์ศรีเมอะ แสลมวิทยา ป.1 1
42 3163 เด็กหญิงจิราภรณ์ ติ๊บแก้ว แสลมวิทยา ป.1 1
43 3162 เด็กหญิงวรรณิดา จิตอินทร์ แสลมวิทยา ป.1 1
44 3138 เด็กชายธราทร ราชดี แสลมวิทยา ป.2 1
45 3135 เด็กชายชนะพงศ์ สายด้วง แสลมวิทยา ป.2 1
46 3134 เด็กชายกฤษณธชัย คำแสลม แสลมวิทยา ป.2 1
47 3142 เด็กชายศุภนัฐ สายนวล แสลมวิทยา ป.2 1
48 3133 เด็กชายกมลภพ มูลน้อย แสลมวิทยา ป.2 1
49 3139 เด็กหญิงนรินรัตน์ กันทะสาร แสลมวิทยา ป.2 1
50 3141 เด็กหญิงวรรณนิดา สายด้วง แสลมวิทยา ป.2 1
51 3140 เด็กหญิงปริษา จงนาคกลาง แสลมวิทยา ป.2 1
52 3148 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขะ แสลมวิทยา ป.2 1
53 3166 เด็กหญิงกนกรดา ชุมภู แสลมวิทยา ป.2 1
54 3136 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อาจคุ้ม แสลมวิทยา ป.2 1
55 3137 เด็กหญิงณิณัชชา คำสีวงศ์ แสลมวิทยา ป.2 1
56 3169 เด็กหญิงเพชรนรี เพชรพิสุทธิ์สกุล แสลมวิทยา ป.2 1
57 3143 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทือกถา แสลมวิทยา ป.2 1
58 3123 เด็กชายปิยะพัทธ์ สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.3 1
59 3116 เด็กชายกรพิพัฒน์ เงินขาว แสลมวิทยา ป.3 1
60 3126 เด็กชายศุภกร กันทะวงศ์ แสลมวิทยา ป.3 1
61 3117 เด็กชายไกรวิชญ์ สารเขียว แสลมวิทยา ป.3 1
62 3119 เด็กหญิงชนิกานต์ สะเทินรัมย์ แสลมวิทยา ป.3 1
63 3118 เด็กหญิงชญาภา สายหล้า แสลมวิทยา ป.3 1
64 3120 เด็กหญิงณัฐชนัน สายหล้า แสลมวิทยา ป.3 1
65 3122 เด็กหญิงนัทธมน เหล่าลำขาม แสลมวิทยา ป.3 1
66 3121 เด็กหญิงนัชชา สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.3 1
67 3100 เด็กชายจิตรลดา ดวงสิทธิชัย แสลมวิทยา ป.4 1
68 3102 เด็กชายทักษ์ดนัย ใจอ้าย แสลมวิทยา ป.4 1
69 3103 เด็กชายนันทวัฒน์ สมพินิจ แสลมวิทยา ป.4 1
70 3101 เด็กชายชญานิศ อยู่กลัด แสลมวิทยา ป.4 1
71 3104 เด็กชายอนาวิน เงินขาว แสลมวิทยา ป.4 1
72 3105 เด็กชายอนุพนธ์ ศึกษา แสลมวิทยา ป.4 1
73 3144 เด็กชายธีรภัทร บุญยะรัตน์ แสลมวิทยา ป.4 1
74 3108 เด็กหญิงธัญพร เทศรังสี แสลมวิทยา ป.4 1
75 3109 เด็กหญิงวารีรัตน์ ศรีจันทร์ แสลมวิทยา ป.4 1
76 3106 เด็กหญิงณภัสสร สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.4 1
77 3107 เด็กหญิงณัฐวิภา สายจีน แสลมวิทยา ป.4 1
78 3110 เด็กหญิงวิรากานต์ วงศ์สีเบอะ แสลมวิทยา ป.4 1
79 3111 เด็กหญิงวิลาวัลย์ แหลมทอง แสลมวิทยา ป.4 1
80 3095 เด็กชายสหภพ เมาฟาย แสลมวิทยา ป.5 1
81 3084 เด็กชายน้ำพุ พลเยี่ยม แสลมวิทยา ป.5 1
82 3082 เด็กชายนฤรงค์ จันทร์ศรี แสลมวิทยา ป.5 1
83 3146 เด็กชายกฤติพงษ์ สายหล้า แสลมวิทยา ป.5 1
84 3093 เด็กชายเรียลลักษณ์ อินทร์ศรี แสลมวิทยา ป.5 1
85 3094 เด็กชายวัชรพงษ์ คำเงิน แสลมวิทยา ป.5 1
86 3200 เด็กชายธนาธิป กันทะคำ แสลมวิทยา ป.5 1
87 3080 เด็กชายธนกร จีนามูล แสลมวิทยา ป.5 1
88 3083 เด็กชายนัททิว สายหล้า แสลมวิทยา ป.5 1
89 3079 เด็กชายณัฐวัตร เงินขาว แสลมวิทยา ป.5 1
90 3201 เด็กชายทนญชัย แก้วใจชัยโชค แสลมวิทยา ป.5 1
91 3091 เด็กชายภาณุวิชญ์ เทือกถา แสลมวิทยา ป.5 1
92 3092 เด็กชายยศกร สินพรม แสลมวิทยา ป.5 1
93 3113 เด็กหญิงศุภกานต์ กันทะวงศ์ แสลมวิทยา ป.5 1
94 3090 เด็กหญิงเพชรอำไพ หาญแท้ แสลมวิทยา ป.5 1
95 3081 เด็กหญิงนลินทิพย์ กิติสอน แสลมวิทยา ป.5 1
96 3087 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สายหล้า แสลมวิทยา ป.5 1
97 3085 เด็กหญิงประพัสสร ทุชุมภู แสลมวิทยา ป.5 1
98 3088 เด็กหญิงพิมพ์พร สุยะคำ แสลมวิทยา ป.5 1
99 3112 เด็กหญิงไอริน นาคอ้น แสลมวิทยา ป.5 1
100 3089 เด็กหญิงพิยดา ศรียุทธนา แสลมวิทยา ป.5 1
101 3077 เด็กหญิงจารุกัญญ์ เงินขาว แสลมวิทยา ป.5 1
102 3078 เด็กหญิงณัฐณิชา สายหล้า แสลมวิทยา ป.5 1
103 3086 เด็กหญิงปุณยวีร์ มาตรา แสลมวิทยา ป.5 1
104 3067 เด็กชายภูมิรพี สายด้วง แสลมวิทยา ป.6 1
105 3068 เด็กชายปณิธี สายด้วง แสลมวิทยา ป.6 1
106 3064 เด็กชายณภัทร ทุชุมภู แสลมวิทยา ป.6 1
107 3065 เด็กชายณัฐชนน อุประวรรณา แสลมวิทยา ป.6 1
108 3066 เด็กชายภานุรุจ เงินขาว แสลมวิทยา ป.6 1
109 3069 เด็กชายพิทวัส กันทะวงค์ แสลมวิทยา ป.6 1
110 3070 เด็กหญิงกัณฐิกา คำแสลม แสลมวิทยา ป.6 1
111 3074 เด็กหญิงอัมพิกา เงินขาว แสลมวิทยา ป.6 1
112 3071 เด็กหญิงชนัญญา สีบัว แสลมวิทยา ป.6 1
113 3073 เด็กหญิงณัฐชา เมืองแดง แสลมวิทยา ป.6 1
114 3072 เด็กหญิงชนากานต์ สมพินิจ แสลมวิทยา ป.6 1
115 3097 เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทร์ศรี แสลมวิทยา ม.1 1
116 3040 เด็กชายปิยังกูร เป็งยาหลวง แสลมวิทยา ม.1 1
117 3042 เด็กชายภาณุพงศ์ มาตจัตุรัส แสลมวิทยา ม.1 1
118 3038 เด็กชายธีรเดช สุนทนาม แสลมวิทยา ม.1 1
119 3050 เด็กหญิงสมิตานันต์ รักษาภักดี แสลมวิทยา ม.1 1
120 3057 เด็กหญิงวาริน ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.1 1
121 3055 เด็กหญิงพิชญธิดา คำผัด แสลมวิทยา ม.1 1
122 3056 เด็กหญิงมณิการ์ เตชะ แสลมวิทยา ม.1 1
123 3052 เด็กหญิงนิรามล จีนามูล แสลมวิทยา ม.1 1
124 3053 เด็กหญิงเบญรัตน์ บุญมา แสลมวิทยา ม.1 1
125 3048 เด็กหญิงดาริน พาหาสิงห์ แสลมวิทยา ม.1 1
126 3058 เด็กหญิงวิภาวี เงินดำ แสลมวิทยา ม.1 1
127 3059 เด็กหญิงสิราวรรณ กิติสอน แสลมวิทยา ม.1 1
128 3049 เด็กหญิงดาวประกาย ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.1 1
129 3047 เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณศรี แสลมวิทยา ม.1 1
130 3030 เด็กชายวรรธนะ สารเขียว แสลมวิทยา ม.2 1
131 3023 เด็กชายนัฐพล กิติสอน แสลมวิทยา ม.2 1
132 3022 เด็กชายกฤษณพล ตุ้มสายคำ แสลมวิทยา ม.2 1
133 3019 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ สายด้วง แสลมวิทยา ม.2 1
134 3028 เด็กหญิงปพิชญา ต๊ะสิทธิ์ แสลมวิทยา ม.2 1
135 3018 เด็กหญิงจันทกานติ์ เงินขาว แสลมวิทยา ม.2 1
136 3128 เด็กหญิงลลิดา เข็มทอง แสลมวิทยา ม.2 1
137 3031 เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีเครือ แสลมวิทยา ม.2 1
138 3025 เด็กหญิงน้ำเพชร พลเยี่ยม แสลมวิทยา ม.2 1
139 3016 เด็กหญิงกัลยา เอี่ยมอ่อง แสลมวิทยา ม.2 1
140 3003 เด็กชายภูรี กันตรง แสลมวิทยา ม.3 1
141 2992 เด็กชายณภัทร แซ่ย่าง แสลมวิทยา ม.3 1
142 3036 เด็กชายอัษฎาวุธ ตุ้มสายคำ แสลมวิทยา ม.3 1
143 3004 เด็กชายรัฐตภูมิ วงษ์พันธ์ แสลมวิทยา ม.3 1
144 2990 เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์ศรีเบอะ แสลมวิทยา ม.3 1
145 2994 เด็กชายธีระศักดิ์ สุขจิตต์ แสลมวิทยา ม.3 1
146 2996 เด็กชายนาคา เงินขาว แสลมวิทยา ม.3 1
147 2987 เด็กชายชนะพล กันทะสาร แสลมวิทยา ม.3 1
148 3009 เด็กชายอดิศร ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.3 1
149 3129 เด็กชายณัฐูภูมิ วงศ์ดาว แสลมวิทยา ม.3 1
150 3098 เด็กชายวิทยา เมาฟาย แสลมวิทยา ม.3 1
151 2986 เด็กชายจิรภัทร ใจอ้าย แสลมวิทยา ม.3 1
152 2985 เด็กชายกฤษกร วงศ์ศรีเมอะ แสลมวิทยา ม.3 1
153 2991 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.3 1
154 3007 เด็กหญิงสุดารัตน์ สายด้วง แสลมวิทยา ม.3 1
155 2997 เด็กหญิงนารีรัตน์ โคตรคำตา แสลมวิทยา ม.3 1
156 3008 เด็กหญิงอินทิรา สีจันทมูล แสลมวิทยา ม.3 1
157 3167 เด็กหญิงรนีนุช เทือกถา แสลมวิทยา ม.3 1
158 2989 เด็กหญิงชลลดา คำสีวงศ์ แสลมวิทยา ม.3 1
159 3001 เด็กหญิงภัคพร ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.3 1
160 3006 เด็กหญิงวราพร เหล่าปัญญา แสลมวิทยา ม.3 1
161 3165 เด็กหญิงธณชพร จีนาวุฒิ แสลมวิทยา ม.3 1
162 2984 เด็กหญิงกฤติยารัตน์ สายด้วง แสลมวิทยา ม.3 1
163 3000 เด็กหญิงโยทะกา นาหลวง แสลมวิทยา ม.3 1
นายไกรศร  ปาลีตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวเกศรินทร์  สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางเนตรนุช  เพชรพิสุทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพชระ  วงค์บาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัควลัญชน์  ผาบพิชวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฏฐ์พัชร์  วงค์หอคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางภานุมาศ  อินทร์ศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลภัสรดา  แข่งขัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมมาตร  จีนาวุธ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางสาวพิรุณรัตน์  ขอนดอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายเคียง  สายนวล
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวทิพวรรณ  ศรียุทธนา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -