Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020019
PERCODE 6 หลัก 500292
กระทรวง 10 หลัก 1052500292
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
ชื่อ (อังกฤษ) CHUMCHONWATPRATATLAMPANGLUANG
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านลำปางหลวง
ตำบล ลำปางหลวง
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54832778
อีเมล์แอดเดรส lampangluang2019@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 11 12 23 1
อนุบาล 3 12 5 17 1
รวมระดับอนุบาล 23 17 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 14 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวมระดับประถมศึกษา 48 53 101 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 71 70 141 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 5636 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ฉัตรพรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
2 5626 เด็กชายคฑาวุธ มลิวัลย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
3 5632 เด็กชายธีรพัฒน์ ปาลี ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
4 5628 เด็กชายธนภัทร - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
5 5634 เด็กชายนัฐภัทร วรรณโสภา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
6 5635 เด็กชายวรินทร แสงศิริ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
7 5629 เด็กชายซื่อลอด - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
8 5630 เด็กชายธนวัฒน์ ว่องไว ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
9 5633 เด็กชายธีรภัทร ตื้อคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
10 5631 เด็กชายธนาธร วงค์จินดา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
11 5637 เด็กชายเหลาเมิง - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
12 5639 เด็กหญิงกนกรัตน์ นามะวงศ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
13 5647 เด็กหญิงภัทรธิดา สุตา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
14 5644 เด็กหญิงนทันนา ปิยทัสสีกุล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
15 5640 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราตรีวิมาน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
16 5642 เด็กหญิงธัญณิชา ขำมี ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
17 5645 เด็กหญิงนิภาพร พิริยะ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
18 5646 เด็กหญิงปวริศา ธิราช ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
19 5650 เด็กหญิงวิลันดา - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
20 5649 เด็กหญิงลาว - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
21 5641 เด็กหญิงธัญชนก ทองเต็ม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
22 5643 เด็กหญิงธันยลักษณ์ ส่งเสมอ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
23 5648 เด็กหญิงรัญชิดา กุณะ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.2 1
24 5605 เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
25 5609 เด็กชายนาวิน ครนภา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
26 5604 เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
27 5606 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
28 5662 เด็กชายอาทิตย์ จายออน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
29 5617 เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
30 5623 เด็กชายหน่อแสง - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
31 5618 เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
32 5608 เด็กชายณัชชวกรณ์ ปลัดท้วม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
33 5638 เด็กชายอ่อง - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
34 5603 เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
35 5607 เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
36 5611 เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
37 5616 เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
38 5610 เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
39 5612 เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
40 5614 เด็กหญิงจันทกานต์ - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.3 1
41 5581 เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
42 5665 เด็กชายคมสัน (ไม่มีนามสกุล) ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
43 5600 เด็กชายทนุ - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
44 5584 เด็กชายมาโนช - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
45 5664 เด็กชายชยพล นายจ้อย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
46 5573 เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
47 5577 เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
48 5651 เด็กชายจีรพัฒน์ กันทะวงค์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
49 5542 เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
50 5556 เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
51 5592 เด็กหญิงข่อง - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
52 5571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
53 5553 เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
54 5567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
55 5578 เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
56 5575 เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
57 5572 เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
58 5555 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
59 5554 เด็กหญิงพรลภัส ยะติน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
60 5574 เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
61 5582 เด็กหญิงพันธ์วิรา กันนิกา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
62 5580 เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
63 5579 เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.1 1
64 5544 เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
65 5569 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
66 5505 เด็กชายเคอ - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
67 5601 เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
68 5538 เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
69 5539 เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
70 5541 เด็กชายคำเดือน - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
71 5540 เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
72 5543 เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
73 5546 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
74 5545 เด็กหญิงดาว - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
75 5547 เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
76 5551 เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
77 5549 เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
78 5550 เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
79 5552 เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
80 5548 เด็กหญิงพรพรรณ - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.2 1
81 5522 เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
82 5491 เด็กชายจิดริด - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
83 5531 เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
84 5493 เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
85 5520 เด็กชายปิยะ เหียดใส ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
86 5501 เด็กชายเดือนคำ - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
87 5516 เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
88 5663 เด็กชายบวรวิชย์ ปัญญามัง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
89 5518 เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
90 5517 เด็กชายกวินภพ ตาโมง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
91 5529 เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
92 5557 เด็กชายณัฐชนน สินไชย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
93 5525 เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
94 5654 เด็กหญิงนาโอมี ปิยทัสสีกุล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
95 5494 เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
96 5524 เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
97 5489 เด็กหญิงแสงฟ้า - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
98 5589 เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
99 5558 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
100 5492 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
101 5523 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.3 1
102 5559 เด็กชายภูริณัฐ สิริตา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
103 5655 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
104 5534 เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
105 5621 เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
106 5497 เด็กชายนดน ฉัตรพรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
107 5484 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
108 5439 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
109 5602 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
110 5467 เด็กหญิงภัทริน โชติ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
111 5485 เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
112 5473 เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
113 5560 เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
114 5620 เด็กหญิงธมน ประพงษ์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.4 1
115 5437 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
116 5530 เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
117 5657 เด็กชายณฐกร คำหนัก ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
118 5436 เด็กชายนนทกร ปงใจดี ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
119 5656 เด็กชายนนท์ สุทธะ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
120 5414 เด็กชายอ่อง - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
121 5440 เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
122 5464 เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
123 5470 เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
124 5466 เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
125 5465 เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
126 5507 เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
127 5442 เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
128 5593 เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.5 1
129 5430 เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
130 5565 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
131 5397 เด็กชายอำมตะ กันธิยืน ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
132 5509 เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
133 5462 เด็กชายก่อจ่าม - ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
134 5599 เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
135 5434 เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
136 5512 เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
137 5419 เด็กหญิงขวัญ พิไล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
138 5590 เด็กหญิงบังอร ใจดี ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
139 5409 เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
140 5658 เด็กหญิงนารดา ปิยทัสสีกุล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
141 5432 เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ป.6 1
นายไพโรจน์  พงษ์บุผา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุพิชญา  ทิพย์ประยูร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววนิดา  อินทจร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุทธีราพันธ์  รอดจากเข็ญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจิตรลัดดา  หลักแหลม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอำพร  จะวะนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสิริรักษ์  สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรัชนีกร  วงค์คำลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางวรัญญา  สุทธะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายกัณหา  ถนอมจิตต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวณัฐนรี  ผาลอย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุวรรณ์  ปลูกใจ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายเชษฐ  เกษณา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวเนาวรัตน์  เหล็กเทศ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวพรรณวิภา  คำบุญชู
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญฑิกา  เพชรพลอย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางธนกร  วงค์เวียน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ