Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ สพป.ลำปาง เขต 2
ลำดับ SMIS ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ สัญชาติ จำนวน
1 52020005 บ้านท่าผา ศาลา เกาะคา เมียนมา 4
2 52020005 บ้านท่าผา ศาลา เกาะคา ไทย 183
3 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ปงแสนทอง เมืองลำปาง ไทย 52
4 52020007 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา ไทย 59
5 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา ไทย 105
6 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา บุคคลที่ไม 10
7 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา เมียนมา 6
8 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ท่าผา เกาะคา ไทย 112
9 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา ไทยใหญ่ 1
10 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา ไม่ได้สัญช 3
11 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา เมียนมา 3
12 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา ไทย 65
13 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา ไทยใหญ่ 2
14 52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา ไทย 41
15 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา บุคคลที่ไม 2
16 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา เมียนมา 1
17 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา เมียนมา(แร 1
18 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา ไทย 81
19 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา ไม่ได้สัญช 5
20 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา บุคคลที่ไม 4
21 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ปงยางคก ห้างฉัตร เมียนมา 23
22 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา ไทย 112
23 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา ไทยใหญ่(ผู 1
24 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา ไม่ได้สัญช 1
25 52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา ไทย 132
26 52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา ไทย 135
27 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ลำปางหลวง เกาะคา บุคคลที่ไม 1
28 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) นาแส่ง เกาะคา ไทย 781
29 52020030 บ้านดอนธรรม ลำปางหลวง เกาะคา บุคคลที่ไม 1
30 52020030 บ้านดอนธรรม ลำปางหลวง เกาะคา ลาว 1
31 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา เมียนมา 13
32 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา ไทย 79
33 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา ไม่ได้สัญช 1
34 52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา เมียนมา 2
35 52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ไทย 88
36 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ม่อนปิ่น ฝาง บุคคลที่ไม 1
37 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ใหม่พัฒนา เกาะคา เมียนมา 2
38 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา ไทย 176
39 52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 58
40 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 68
41 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ไทย 62
42 52020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมขวา เสริมงาม ไทย 496
43 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 40
44 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 39
45 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม บุคคลที่ไม 1
46 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 61
47 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม เมียนมา 3
48 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 172
49 52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 41
50 52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม ไทย 84
51 52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม ไทย 103
52 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม สวีเดน 1
53 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม เมียนมา 2
54 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม ไทย 241
55 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม เมียนมา 1
56 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 95
57 52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 54
58 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม ไทย 56
59 52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน ไทย 81
60 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน เมียนมา 3
61 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน ไทย 125
62 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน ไม่ได้สัญช 1
63 52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน ไทย 141
64 52020073 ห้วยแก้ววิทยา แม่อาย แม่อาย บุคคลที่ไม 3
65 52020073 ห้วยแก้ววิทยา แม่แตง แม่แตง เมียนมา 1
66 52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน ไทย 169
67 52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน ไทย 63
68 52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน ไทย 27
69 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน กะเหรี่ยง 2
70 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน เมียนมา 3
71 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน ไทย 268
72 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน ไม่ได้สัญช 1
73 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน เมียนมา 3
74 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน เมียนมา(แร 1
75 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน ไทย 66
76 52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน ไทย 73
77 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน ไทย 65
78 52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน ไทย 89
79 52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน ไทย 51
80 52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน ไทย 114
81 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ไทย 79
82 52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน ไทย 114
83 52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ไทย 83
84 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน ไทย 79
85 52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน ไทย 122
86 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ แม่ถอด เถิน บุคคลที่ไม 3
87 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน เมียนมา 4
88 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน ไทย 52
89 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ ไม่ได้สัญช 1
90 52020099 บ้านเวียง แม่ถอด เถิน ไทย 228
91 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน ไทย 669
92 52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน ไทย 183
93 52020102 บ้านเหล่า เถินบุรี เถิน บุคคลที่ไม 1
94 52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน ไทย 81
95 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน เมียนมา 8
96 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน ไทย 175
97 52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน กัมพูชา 1
98 52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน ไทย 138
99 52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน ไทย 83
100 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน เมียนมา 1
101 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน ไทย 114
102 52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน กัมพูชา 1
103 52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน ไทย 111
104 52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน ไทย 184
105 52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน ไทย 126
106 52020112 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก ไทย 107
107 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก บุคคลที่ไม 1
108 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 82
109 52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 125
110 52020118 ต้นธงวิทยา บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง เมียนมา 1
111 52020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก แม่พริก เลบานอน 1
112 52020118 ต้นธงวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก ไทย 90
113 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่กาษา แม่สอด ไทย 81
114 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก ไทย 114
115 52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก ไทย 121
116 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก ไทย 56
117 52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ ไทย 50
118 52020130 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ ไทย 67
119 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ ไทย 105
120 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ปงยางคก ห้างฉัตร เมียนมา 2
121 52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ ไทย 93
122 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ บุคคลที่ไม 1
123 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ เมียนมา 10
124 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ เลบานอน 2
125 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ ไทย 48
126 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ ไม่ได้สัญช 2
127 52020141 ทองทิพย์วิทยา แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง บุคคลที่ไม 1
128 52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ ไทย 142
129 52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ ไทย 29
130 52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ ไทย 126
131 52020151 ป่าตันวิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง ไทย 69
132 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ ลาว 1
133 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ เมียนมา 1
134 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ เมียนมา(แร 2
135 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ ไทย 131
136 52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ ไทย 105
137 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ ไทย 55
138 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ ไทย 41
139 52020160 บ้านนาดู่ พลูเถื่อน พนม ไทย 24
140 52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ ไทย 165
141 52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ เมียนมา 2
142 52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ ไทย 55
143 52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ ไม่ได้สัญช 1
144 52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ ไทย 87
145 52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ ไม่ได้สัญช 1
146 52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ ไทย 28
147 52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ ไทย 93
148 52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ ไทย 46
149 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ ไทย 200
150 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ กัมพูชา 7
151 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ ไทย 440
152 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ไทย 150
153 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ ไทย 168
154 52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ ไทย 105
155 52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ จีน(ไต้หวั 1
156 52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ ไทย 78
157 52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ ไทย 51