Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 สพป.ลำปาง เขต 2

SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน ตำบล อำเภอ อ.1 อ.2 อ.3 รวมปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถมศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ
นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.ปวช.1 ห้อง.ปวช.1 นร.ปวช.2 ห้อง.ปวช.2 นร.ปวช.3 ห้อง.ปวช.3 นร.(ปวช.) ห้อง(ปวช.) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น)
52020042 500448 1052500448 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม 0 0 9 1 3 1 12 2 7 1 3 1 8 1 7 1 8 1 13 1 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 58 8 6
52020044 500447 1052500447 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม 5 1 8 1 8 1 21 3 8 1 7 1 5 1 9 1 10 1 8 1 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 68 9 11
52020045 500444 1052500444 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม 0 0 6 1 10 1 16 2 5 1 7 1 3 1 11 1 11 1 9 1 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 62 8 9
52020046 500445 1052500445 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม 22 1 47 2 48 2 117 5 62 3 68 3 48 2 78 3 57 3 66 3 379 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 496 22 33
52020047 500434 1052500434 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม 6 1 4 1 4 1 14 3 4 1 3 1 6 1 7 1 4 1 2 1 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 40 9 8
52020048 500435 1052500435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม 0 0 4 1 3 1 7 2 6 1 7 1 5 1 7 1 5 1 2 1 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 39 8 7
52020049 500429 1052500429 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม 0 0 8 1 1 1 9 2 5 1 17 1 7 1 11 1 5 1 8 1 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 62 8 6
52020051 500431 1052500431 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 18 1 8 1 17 1 43 3 15 1 15 1 14 1 17 1 25 1 16 1 102 6 11 1 10 1 9 1 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 175 12 21
52020052 500432 1052500432 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม 0 0 3 1 8 1 11 2 8 1 4 1 6 1 5 1 5 1 2 1 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 41 8 7
52020053 500433 1052500433 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 0 0 3 1 11 1 14 2 3 1 7 1 4 1 11 1 9 1 8 1 42 6 16 1 6 1 6 1 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 84 11 17
52020055 500437 1052500437 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม 11 1 13 1 17 1 41 3 14 1 13 1 3 1 13 1 8 1 11 1 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 103 9 12
52020057 500439 1052500439 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม 22 1 33 1 18 1 73 3 20 1 24 1 8 1 20 1 24 1 27 1 123 6 9 1 19 1 20 1 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 244 12 23
52020063 500426 1052500426 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม 0 0 8 1 6 1 14 2 13 1 2 1 5 1 10 1 16 1 17 1 63 6 1 1 10 1 8 1 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 96 11 11
52020064 500427 1052500427 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม 0 0 4 1 7 1 11 2 5 1 5 1 11 1 8 1 10 1 4 1 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 54 8 9
52020065 500423 1052500423 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม 0 0 9 1 13 1 22 2 14 1 5 1 4 1 2 1 4 1 5 1 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 56 8 9