Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 สพป.ลำปาง เขต 2

SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน ตำบล อำเภอ อ.1 อ.2 อ.3 รวมปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถมศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ
นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.ปวช.1 ห้อง.ปวช.1 นร.ปวช.2 ห้อง.ปวช.2 นร.ปวช.3 ห้อง.ปวช.3 นร.(ปวช.) ห้อง(ปวช.) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น)
52020112 500510 1052500510 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก 0 0 7 1 10 1 17 2 10 1 10 1 11 1 8 1 8 1 15 1 62 6 8 1 9 1 11 1 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 107 11 14
52020113 500500 1052500500 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก 0 0 7 1 12 1 19 2 5 1 13 1 15 1 7 1 13 1 11 1 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 83 8 8
52020114 500501 1052500501 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 0 0 10 1 10 1 20 2 14 1 15 1 10 1 10 1 11 1 9 1 69 6 9 1 11 1 16 1 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 125 11 18
52020116 500511 1052500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 4 7
52020118 500505 1052500505 ต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก 0 0 7 1 3 1 10 2 14 1 14 1 8 1 8 1 7 1 12 1 63 6 0 0 9 1 10 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 92 10 18
52020121 500508 1052500508 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก 0 0 7 1 8 1 15 2 6 1 6 1 8 1 8 1 6 1 11 1 45 6 6 1 6 1 9 1 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 81 11 13
52020122 500498 1052500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก 0 0 13 1 11 1 24 2 10 1 15 1 17 1 12 1 18 1 18 1 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 114 8 13
52020123 500499 1052500499 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก 0 0 13 1 7 1 20 2 18 1 12 1 23 1 16 1 16 1 16 1 101 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 121 8 10
52020124 500502 1052500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก 0 0 9 1 3 1 12 2 6 1 13 1 6 1 3 1 4 1 12 1 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 56 8 4