Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,986 คน

ป.11304 /10.88
ป.21231 /10.27
ป.31334 /11.13
ป.41469 /12.26
ป.51455 /12.14
ป.61336 /11.15
ม.1420 /3.50
ม.2403 /3.36
ม.3465 /3.88
อ.1309 /2.58
อ.21076 /8.98
อ.31184 /9.88
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.1 1
2 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.1 1
3 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.1 1
4 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.1 1
5 บ้านท่าผา 4401 เด็กชายภาคิน สิริอัต อ.1 1
6 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.1 1
7 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.1 1
8 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.1 1
9 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.1 1
10 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.1 1
11 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.1 1
12 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.1 1
13 บ้านท่าผา 4406 เด็กหญิงปรวรัญ คิลลาน อ.1 1
14 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ อ.2 1
15 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.2 1
16 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.2 1
17 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.2 1
18 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.2 1
19 บ้านท่าผา 4413 เด็กชายธนดล มัชฌิมา อ.2 1
20 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.2 1
21 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.2 1
22 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.2 1
23 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.2 1
24 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.2 1
25 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.2 1
26 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.2 1
27 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.2 1
28 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.2 1
29 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.2 1
30 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.2 1
31 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.2 1
32 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.2 1
33 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ อ.3 1
34 บ้านท่าผา 4329 เด็กชายธนากร บุตรโส อ.3 1
35 บ้านท่าผา 4420 เด็กชายอนาวิน อินออน อ.3 1
36 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ อ.3 1
37 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน อ.3 1
38 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ อ.3 1
39 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา อ.3 1
40 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ อ.3 1
41 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน อ.3 1
42 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ อ.3 1
43 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ อ.3 1
44 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง อ.3 1
45 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง อ.3 1
46 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ มาลา อ.3 1
47 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง อ.3 1
48 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย อ.3 1
49 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง อ.3 1
50 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย อ.3 1
51 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง อ.3 1
52 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ อ.3 1
53 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า อ.3 1
54 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล อ.3 1
55 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ อ.3 1
56 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา อ.3 1
57 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.1 1
58 บ้านท่าผา 4342 เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา ป.1 1
59 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.1 1
60 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.1 1
61 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.1 1
62 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.1 1
63 บ้านท่าผา 4424 เด็กชายตนัย - ป.1 1
64 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.1 1
65 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.1 1
66 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.1 1
67 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.1 1
68 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.1 1
69 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.1 1
70 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.1 1
71 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.1 1
72 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.1 1
73 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.1 1
74 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.1 1
75 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.1 1
76 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.1 1
77 บ้านท่าผา 4301 เด็กหญิงพิชญา กฤษณานุวัตร์ ป.1 1
78 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.1 1
79 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.1 1
80 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.1 1
81 บ้านท่าผา 4426 เด็กหญิงพิตตินันท์ มัชฌิมา ป.1 1
82 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.1 1
83 บ้านท่าผา 4300 เด็กหญิงณัฐสุภา สงวนศักดิ์ ป.1 1
84 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.2 1
85 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.2 1
86 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.2 1
87 บ้านท่าผา 4303 เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ ป.2 1
88 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.2 1
89 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.2 1
90 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.2 1
91 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.2 1
92 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.2 1
93 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.2 1
94 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.2 1
95 บ้านท่าผา 4355 เด็กหญิงพรนภา ฉันทะ ป.2 1
96 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.2 1
97 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.2 1
98 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.2 1
99 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.2 1
100 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.2 1
101 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.2 1
102 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.2 1
103 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.2 1
104 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.3 1
105 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.3 1
106 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.3 1
107 บ้านท่าผา 4235 เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว ป.3 1
108 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.3 1
109 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.3 1
110 บ้านท่าผา 4357 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง ป.3 1
111 บ้านท่าผา 4326 เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน ป.3 1
112 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.3 1
113 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.3 1
114 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.3 1
115 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.3 1
116 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.3 1
117 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.3 1
118 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.3 1
119 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.3 1
120 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.4 1
121 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.4 1
122 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.4 1
123 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.4 1
124 บ้านท่าผา 4358 เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ป.4 1
125 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.4 1
126 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.4 1
127 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.4 1
128 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.4 1
129 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.4 1
130 บ้านท่าผา 4349 เด็กหญิงอรอุมา สิวันนา ป.4 1
131 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.4 1
132 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.4 1
133 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.4 1
134 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.4 1
135 บ้านท่าผา 4388 เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธิมา ป.4 1
136 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.4 1
137 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.4 1
138 บ้านท่าผา 4221 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำเพียว ป.4 1
139 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.4 1
140 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.4 1
141 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.5 1
142 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.5 1
143 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.5 1
144 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.5 1
145 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.5 1
146 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.5 1
147 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.5 1
148 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.5 1
149 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.5 1
150 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.5 1
151 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.5 1
152 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.5 1
153 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.5 1
154 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.5 1
155 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.5 1
156 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.5 1
157 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.5 1
158 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.5 1
159 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.5 1
160 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.5 1
161 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.5 1
162 บ้านท่าผา 4350 เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา ป.6 1
163 บ้านท่าผา 4156 เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา ป.6 1
164 บ้านท่าผา 4145 เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย ป.6 1
165 บ้านท่าผา 4158 เด็กชายสราวุธ ปวงขจร ป.6 1
166 บ้านท่าผา 4146 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ป.6 1
167 บ้านท่าผา 4389 เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ ป.6 1
168 บ้านท่าผา 4143 เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน ป.6 1
169 บ้านท่าผา 4161 เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง ป.6 1
170 บ้านท่าผา 4323 เด็กชายวรพล มณโฑ ป.6 1
171 บ้านท่าผา 4190 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม ป.6 1
172 บ้านท่าผา 4140 เด็กหญิงพัชรวลัย โชคศิลปสาท ป.6 1
173 บ้านท่าผา 4142 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ ป.6 1
174 บ้านท่าผา 4123 เด็กหญิงพรธิชา ดำสนิท ป.6 1
175 บ้านท่าผา 4191 เด็กหญิงรัตติกาล ศรีจักร์ ป.6 1
176 บ้านท่าผา 4198 เด็กหญิงพิชญาภา บุญทรง ป.6 1
177 บ้านท่าผา 4160 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู ป.6 1
178 บ้านท่าผา 4390 เด็กหญิงพลอยไพลิน เหมยฟอง ป.6 1
179 บ้านท่าผา 4155 เด็กหญิงธารทิพย์ มีผัน ป.6 1
180 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.2 1
181 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.2 1
182 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.2 1
183 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.2 1
184 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ อ.3 1
185 บ้านศาลาสามัคคี 2783 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ อ.3 1
186 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย อ.3 1
187 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน อ.3 1
188 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายลัญฉกร กูลพรม อ.3 1
189 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ อ.3 1
190 บ้านศาลาสามัคคี 2786 เด็กหญิงกมลทิพย์ คงนุ้ย อ.3 1
191 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา อ.3 1
192 บ้านศาลาสามัคคี 2780 เด็กหญิงดลพร ตันตน อ.3 1
193 บ้านศาลาสามัคคี 2767 เด็กชายรฐนนท์ เจริญขำ ป.1 1
194 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.1 1
195 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.1 1
196 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.2 1
197 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.2 1
198 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.2 1
199 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.2 1
200 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.2 1
201 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.2 1
202 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.3 1
203 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.3 1
204 บ้านศาลาสามัคคี 2784 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.3 1
205 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.3 1
206 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.3 1
207 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.3 1
208 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.3 1
209 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.3 1
210 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.3 1
211 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
212 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
213 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.3 1
214 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.4 1
215 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.4 1
216 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.4 1
217 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.4 1
218 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.4 1
219 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.4 1
220 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.4 1
221 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.4 1
222 บ้านศาลาสามัคคี 2733 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศสวัสดิ์ ป.4 1
223 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.5 1
224 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.5 1
225 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.5 1
226 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.5 1
227 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.5 1
228 บ้านศาลาสามัคคี 2701 เด็กชายปกรณ์ เครือนวล ป.5 1
229 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.5 1
230 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.5 1
231 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.5 1
232 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.5 1
233 บ้านศาลาสามัคคี 2703 เด็กชายฉัตรเมธี เรืองจิตต์ ป.6 1
234 บ้านศาลาสามัคคี 2747 เด็กชายณิชคุณ บุญเกิด ป.6 1
235 บ้านศาลาสามัคคี 2719 เด็กชายพีรพัฒน์ สืบมา ป.6 1
236 บ้านศาลาสามัคคี 2702 เด็กชายณัฐวัศ อัยกา ป.6 1
237 บ้านศาลาสามัคคี 2704 เด็กหญิงพิชชานันท์ ขาวทุ่ง ป.6 1
238 บ้านศาลาสามัคคี 2691 เด็กหญิงสุชาวดี เรืองจิตต์ ป.6 1
239 บ้านศาลาสามัคคี 2705 เด็กหญิงวณิชชา กองกินา ป.6 1
240 บ้านศาลาสามัคคี 2706 เด็กหญิงเนตรชนก เขื่อนแก้ว ป.6 1
241 บ้านจอมปิง 3697 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี อ.3 1
242 บ้านจอมปิง 3703 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศาลา อ.3 1
243 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.1 1
244 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.1 1
245 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.1 1
246 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.1 1
247 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.1 1
248 บ้านจอมปิง 3671 เด็กชายธนปพนธ์ ทิพปง ป.1 1
249 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.1 1
250 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.1 1
251 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.1 1
252 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.2 1
253 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.2 1
254 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.2 1
255 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.2 1
256 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
257 บ้านจอมปิง 3678 เด็กหญิงสัชฌุกร วงศ์พรัด ป.2 1
258 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.3 1
259 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.3 1
260 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.3 1
261 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.3 1
262 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.4 1
263 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.4 1
264 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.4 1
265 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.4 1
266 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.4 1
267 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.4 1
268 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.4 1
269 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.5 1
270 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.5 1
271 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.5 1
272 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.5 1
273 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.5 1
274 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.5 1
275 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.5 1
276 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.5 1
277 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.5 1
278 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.5 1
279 บ้านจอมปิง 3637 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ป.6 1
280 บ้านจอมปิง 3635 เด็กหญิงอรุโณทัย วงศ์จินดา ป.6 1
281 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.1 1
282 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.1 1
283 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.1 1
284 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.2 1
285 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.2 1
286 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.2 1
287 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.2 1
288 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.2 1
289 บ้านจอมปิง 3702 เด็กหญิงพาขวัญ มาลา อ.2 1
290 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ อ.3 1
291 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู อ.3 1
292 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล อ.3 1
293 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ อ.3 1
294 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ อ.3 1
295 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.2 1
296 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.2 1
297 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.2 1
298 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.2 1
299 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2239 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ต๊ะตื้อ อ.2 1
300 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2236 เด็กหญิงธนญา สุภาสอน อ.2 1
301 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2237 เด็กหญิงพาขวัญ แนวเงินดี อ.2 1
302 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2235 เด็กหญิงณัฎฐิดา ลุนทองทา อ.2 1
303 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2238 เด็กหญิงวรัญญา แสงสุริศรี อ.2 1
304 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2233 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ อ.2 1
305 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร่วมใจ อ.2 1
306 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว อ.3 1
307 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ อ.3 1
308 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง อ.3 1
309 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2224 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุวรรณพิมพ์ อ.3 1
310 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.1 1
311 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.1 1
312 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.1 1
313 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.1 1
314 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.1 1
315 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2215 เด็กหญิงวิภาดา กันวะนา ป.1 1
316 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2220 เด็กหญิงณัฐธิดา มหาพรม ป.1 1
317 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.2 1
318 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.2 1
319 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.2 1
320 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.2 1
321 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.2 1
322 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.2 1
323 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.2 1
324 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2203 เด็กหญิงณัฐวดี พิงคสัน ป.2 1
325 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2204 เด็กหญิงศุจิภรณ์ วรรณจิตร ป.2 1
326 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2205 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พินิจ ป.2 1
327 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.3 1
328 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.3 1
329 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.3 1
330 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2186 เด็กหญิงจิรัชยา คำปน ป.3 1
331 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจันทร์ ป.3 1
332 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2227 เด็กหญิงกนกพร ลัดดา ป.3 1
333 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2190 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยาทา ป.3 1
334 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2185 เด็กหญิงกุลฑีรา หลำดี ป.3 1
335 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2184 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรสำราญ ป.3 1
336 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
337 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.4 1
338 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.4 1
339 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.4 1
340 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2175 เด็กหญิงนฤมล จันทร์ผา ป.4 1
341 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2177 เด็กหญิงมนัดดา ปัดแก้ว ป.4 1
342 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2176 เด็กหญิงณัฐภัทร ปงคำ ป.4 1
343 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2174 เด็กหญิงปิยธิดา ทองชา ป.4 1
344 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.5 1
345 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.5 1
346 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.5 1
347 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.5 1
348 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.5 1
349 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.5 1
350 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2161 เด็กหญิงธีรัตน์ คำวัน ป.5 1
351 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2210 เด็กหญิงกัญญณัท โนกุล ป.5 1
352 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2157 เด็กหญิงกนกพร ปัดแก้ว ป.5 1
353 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2162 เด็กหญิงศิริวิมล คำปน ป.5 1
354 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2226 เด็กหญิงณัชสรณ์ ป๋ออ่อน ป.5 1
355 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2158 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริศรี ป.5 1
356 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2159 เด็กหญิงกุลสตรี วงค์กันทะ ป.5 1
357 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2160 เด็กหญิงจิรัชญา เหลี่ยมแหลม ป.5 1
358 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2156 เด็กหญิงกชามาส เทพอุด ป.5 1
359 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ป.6 1
360 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ป.6 1
361 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ป.6 1
362 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ป.6 1
363 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ป.6 1
364 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ป.6 1
365 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ป.6 1
366 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2138 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธไทสง ป.6 1
367 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2155 เด็กหญิงกมลพร มะมม ป.6 1
368 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2137 เด็กหญิงจีรภัทร์ ทองสิน ป.6 1
369 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.1 1
370 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2218 เด็กชายอภิเดช ตันโตน ม.1 1
371 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
372 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.1 1
373 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.1 1
374 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2106 เด็กหญิงกิตติกาญจน์ มานพ ม.1 1
375 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2126 เด็กหญิงสุภัสรีญา ยารังษี ม.1 1
376 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2225 เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้๊น ม.1 1
377 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2168 เด็กหญิงพุฒิพร วิลัยการ ม.1 1
378 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 เด็กชายกรรชัย ปัดแก้ว ม.2 1
379 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 เด็กชายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.2 1
380 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2108 เด็กหญิงพรชนัน ขิงทอง ม.2 1
381 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2096 เด็กหญิงวรรณนิภา ธิดา ม.2 1
382 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2105 เด็กหญิงณัฐมณฑน์ คำวัน ม.2 1
383 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2109 เด็กหญิงวณิชญา พุทธไทสง ม.2 1
384 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2107 เด็กหญิงภัทรวดี กฤษฏา ม.2 1
385 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2091 เด็กชายตรัยภูมิ เทพอินทร์ ม.3 1
386 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2092 เด็กชายธีรเมธ ผิวเหลือง ม.3 1
387 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2062 เด็กชายวัชรพงศ์ พรมวัง ม.3 1
388 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2093 เด็กชายศรากร ตุ้ยดี ม.3 1
389 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2228 เด็กชายนาวิน ลัดดา ม.3 1
390 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2095 เด็กหญิงเพ็ญพิชา แสนสุวรรณ ม.3 1
391 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2094 เด็กหญิงจิรัชญา ดีสุติน ม.3 1
392 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2066 เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมพ์สอน ม.3 1
393 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3923 เด็กหญิงเบญญาภา สาแดง ม.2 1
394 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3794 เด็กชายธนภูมิ ดวงแก้ว ม.3 1
395 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3826 เด็กชายเวชพิสิฐ วารินทร์ ม.3 1
396 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3824 เด็กชายชาคริต วังใจ ม.3 1
397 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3976 เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ ม.3 1
398 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3773 เด็กชายศุภณัฐ แดงสี ม.3 1
399 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3825 เด็กชายนัฐพงษ์ โพธา ม.3 1
400 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4012 เด็กชายทวีโชค ลุงแหลง ม.3 1
401 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3960 เด็กชายธนพันธ์ พิสกูล ม.3 1
402 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3747 เด็กหญิงกุลจิรา อินตา ม.3 1
403 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3748 เด็กหญิงกัลยาภร แป้นพยอม ม.3 1
404 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4033 เด็กหญิงฟ้า ภูเขียว ม.3 1
405 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3828 เด็กหญิงปทิตตา จิตรอำไพ ม.3 1
406 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.2 1
407 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4028 เด็กชายวุฒิชัย เขื่อนแก้ว อ.2 1
408 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.2 1
409 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.2 1
410 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4027 เด็กชายธนศักดิ์ ประสพนิล อ.2 1
411 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.2 1
412 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.2 1
413 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4030 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา อ.2 1
414 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3964 เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน อ.3 1
415 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า อ.3 1
416 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3966 เด็กชายอชิรวิชย์ สุภาสอน อ.3 1
417 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ อ.3 1
418 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4000 เด็กหญิงชญาภา ใจทอง อ.3 1
419 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3968 เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม อ.3 1
420 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3969 เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง อ.3 1
421 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3967 เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน อ.3 1
422 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3980 เด็กหญิงชนาพร บุญนำ อ.3 1
423 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4016 เด็กหญิงพบพร จิ่งตา อ.3 1
424 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.1 1
425 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.1 1
426 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.1 1
427 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.1 1
428 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.1 1
429 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.1 1
430 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.1 1
431 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร - ป.1 1
432 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3991 เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ ป.1 1
433 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3957 เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม ป.1 1
434 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง ป.1 1
435 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4017 เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา ป.1 1
436 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3992 เด็กหญิงขวัญมนัส - ป.1 1
437 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.2 1
438 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.2 1
439 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.2 1
440 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.2 1
441 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.2 1
442 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.2 1
443 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.2 1
444 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3990 เด็กหญิงเชิงตะวัน จองตัน ป.2 1
445 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3589 เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี ป.2 1
446 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.3 1
447 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.3 1
448 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.3 1
449 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.3 1
450 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4007 เด็กชายธันวา มะโนคำ ป.3 1
451 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3919 เด็กหญิงเตรสา เตปิน ป.3 1
452 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3916 เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา ป.3 1
453 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3917 เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา ป.3 1
454 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.4 1
455 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.4 1
456 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.4 1
457 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.4 1
458 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.4 1
459 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.4 1
460 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.4 1
461 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.4 1
462 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.4 1
463 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.4 1
464 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.4 1
465 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.4 1
466 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4022 เด็กชายชินวุฒิ แสงสุวรรณ ป.4 1
467 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3893 เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ ป.4 1
468 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3892 เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย ป.4 1
469 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4009 เด็กหญิงไกลกังวล นวรางค์กูล ป.4 1
470 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3977 เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ ป.4 1
471 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3894 เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม ป.4 1
472 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3989 เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร ป.4 1
473 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.5 1
474 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3858 เด็กชายภูตะวัน นามเมือง ป.5 1
475 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3864 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า ป.5 1
476 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3860 เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ ป.5 1
477 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3866 เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู ป.5 1
478 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3861 เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ ป.5 1
479 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3868 เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู ป.5 1
480 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3862 เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง ป.5 1
481 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3995 เด็กหญิงยุวดี ลุงติ ป.5 1
482 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา ป.5 1
483 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3997 เด็กหญิงเขมิกา อ่อนหยุ่น ป.5 1
484 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3865 เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน ป.5 1
485 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด ป.6 1
486 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3985 เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล ป.6 1
487 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3851 เด็กชายนันทนัช โพธา ป.6 1
488 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4020 เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน ป.6 1
489 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3853 เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ ป.6 1
490 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3850 เด็กชายณัฐพล ศิริวัน ป.6 1
491 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3921 เด็กชายอิสรภาพ องคะเส ป.6 1
492 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4019 เด็กชายปพน แก้วเน่ ป.6 1
493 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4018 เด็กชายชัชชัย บุญยืน ป.6 1
494 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3854 เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา ป.6 1
495 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4011 เด็กชายซันทา จองวิ ป.6 1
496 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3984 เด็กชายกฤตนัย ใจมั่น ป.6 1
497 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3849 เด็กชายคุณากร อินลวง ป.6 1
498 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3789 เด็กชายดัสกร สุทิศ ป.6 1
499 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3855 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา ป.6 1
500 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3856 เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน ป.6 1
501 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3986 เด็กหญิงมัทรี อถานา ป.6 1
502 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3816 เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย ม.1 1
503 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3791 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล ม.1 1
504 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4014 เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน ม.1 1
505 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3922 เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ ม.1 1
506 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4013 เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม ม.1 1
507 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3988 เด็กหญิงกุลนิดา เขื่อนแก้ว ม.1 1
508 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3792 เด็กหญิงมรกต แก้วมณี ม.1 1
509 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3972 เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล ม.1 1
510 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3987 เด็กหญิงชมพูนิกข์ รินทร์คำ ม.1 1
511 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4003 เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว ม.1 1
512 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3768 เด็กชายคาวิน จิระดา ม.2 1
513 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3975 เด็กชายทัศดนัย ราชจริต ม.2 1
514 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4032 เด็กชายนพรัตน์ ธรรมสอน ม.2 1
515 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3994 เด็กชายธีรภัทร ลุงปาน ม.2 1
516 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3817 เด็กชายพงศธร จินกะสิกิจ ม.2 1
517 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4021 เด็กชายสุเมธ แสงเปา ม.2 1
518 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3767 เด็กชายอภิรักษ์ เทพธรรม ม.2 1
519 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3769 เด็กชายนรินทร์ มิลิกาญจน์ ม.2 1
520 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3770 เด็กหญิงทิพากร โฉมเชิด ม.2 1
521 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3821 เด็กหญิงชนิสรา วงค์ต่อม ม.2 1
522 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3771 เด็กหญิงอัญชนา จิงจู ม.2 1
523 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3973 เด็กหญิงชมพูนุช กู่คำ ม.2 1
524 บ้านสองแควใต้ 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา อ.2 1
525 บ้านสองแควใต้ 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว อ.2 1
526 บ้านสองแควใต้ 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง อ.2 1
527 บ้านสองแควใต้ 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - อ.2 1
528 บ้านสองแควใต้ 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ อ.2 1
529 บ้านสองแควใต้ 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ อ.2 1
530 บ้านสองแควใต้ 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา อ.3 1
531 บ้านสองแควใต้ 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน อ.3 1
532 บ้านสองแควใต้ 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ อ.3 1
533 บ้านสองแควใต้ 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ อ.3 1
534 บ้านสองแควใต้ 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว อ.3 1
535 บ้านสองแควใต้ 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ อ.3 1
536 บ้านสองแควใต้ 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา อ.3 1
537 บ้านสองแควใต้ 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว อ.3 1
538 บ้านสองแควใต้ 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา อ.3 1
539 บ้านสองแควใต้ 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ อ.3 1
540 บ้านสองแควใต้ 3014 เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมมงคล ป.1 1
541 บ้านสองแควใต้ 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ ป.1 1
542 บ้านสองแควใต้ 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข ป.1 1
543 บ้านสองแควใต้ 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา ป.1 1
544 บ้านสองแควใต้ 3002 เด็กชายณัฐพงศ์ เป็งวัน ป.1 1
545 บ้านสองแควใต้ 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ ป.1 1
546 บ้านสองแควใต้ 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว ป.1 1
547 บ้านสองแควใต้ 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน ป.1 1
548 บ้านสองแควใต้ 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม ป.1 1
549 บ้านสองแควใต้ 3010 เด็กหญิงนิษฐา ทิพย์ปลูก ป.1 1
550 บ้านสองแควใต้ 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด ป.1 1
551 บ้านสองแควใต้ 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส ป.1 1
552 บ้านสองแควใต้ 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน ป.2 1
553 บ้านสองแควใต้ 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ ป.2 1
554 บ้านสองแควใต้ 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว ป.2 1
555 บ้านสองแควใต้ 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว ป.2 1
556 บ้านสองแควใต้ 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ ป.2 1
557 บ้านสองแควใต้ 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา ป.2 1
558 บ้านสองแควใต้ 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา ป.2 1
559 บ้านสองแควใต้ 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา ป.3 1
560 บ้านสองแควใต้ 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย ป.3 1
561 บ้านสองแควใต้ 3013 เด็กชายณัชนนท์ เอี่ยมมงคล ป.3 1
562 บ้านสองแควใต้ 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว ป.3 1
563 บ้านสองแควใต้ 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน ป.3 1
564 บ้านสองแควใต้ 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา ป.3 1
565 บ้านสองแควใต้ 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล ป.4 1
566 บ้านสองแควใต้ 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา ป.4 1
567 บ้านสองแควใต้ 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา ป.4 1
568 บ้านสองแควใต้ 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน ป.4 1
569 บ้านสองแควใต้ 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช ป.4 1
570 บ้านสองแควใต้ 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ ป.4 1
571 บ้านสองแควใต้ 3036 เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงอ่องซา ป.4 1
572 บ้านสองแควใต้ 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว ป.4 1
573 บ้านสองแควใต้ 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ ป.4 1
574 บ้านสองแควใต้ 2976 เด็กหญิงพีชญา ทิพย์ปลูก ป.4 1
575 บ้านสองแควใต้ 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม ป.4 1
576 บ้านสองแควใต้ 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ ป.4 1
577 บ้านสองแควใต้ 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ ป.5 1
578 บ้านสองแควใต้ 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน ป.5 1
579 บ้านสองแควใต้ 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน ป.5 1
580 บ้านสองแควใต้ 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน ป.5 1
581 บ้านสองแควใต้ 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร ป.5 1
582 บ้านสองแควใต้ 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน ป.5 1
583 บ้านสองแควใต้ 2953 เด็กชายจิตติพัฒน์ ใจวรรณ ป.6 1
584 บ้านสองแควใต้ 2955 เด็กชายพงศกร ศิริทหาร ป.6 1
585 บ้านสองแควใต้ 2954 เด็กชายธนกฤต ปันลำ ป.6 1
586 บ้านสองแควใต้ 3025 เด็กหญิงปรัชญาพร เจริญสุข ป.6 1
587 บ้านสองแควใต้ 2958 เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด ป.6 1
588 บ้านสองแควใต้ 2988 เด็กหญิงอภิญญา ทนเถื่อน ป.6 1
589 วัดหาดปู่ด้าย 1229 เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเดชธง อ.1 1
590 วัดหาดปู่ด้าย 1232 เด็กชายธีรพงศ์ อิธิตา อ.1 1
591 วัดหาดปู่ด้าย 1230 เด็กชายภานุเดช ตันโตน อ.1 1
592 วัดหาดปู่ด้าย 1235 เด็กหญิงมนัณชญา ตุ่นแจ้ อ.1 1
593 วัดหาดปู่ด้าย 1234 เด็กหญิงวรัญญา ใจวัน อ.1 1
594 วัดหาดปู่ด้าย 1231 เด็กชายธีรพล ธรรมจักร์ อ.1 1
595 วัดหาดปู่ด้าย 1236 เด็กชายธนากรณ์ วงผาบุตร อ.2 1
596 วัดหาดปู่ด้าย 1226 เด็กหญิงกรวรรณ ใจวัน อ.2 1
597 วัดหาดปู่ด้าย 1219 เด็กชายพีรพัฒน์ ดีสุติน อ.3 1
598 วัดหาดปู่ด้าย 1218 เด็กชายธีรภัทร อินทิ อ.3 1
599 วัดหาดปู่ด้าย 1216 เด็กชายชนกันต์ ธรรมสอน อ.3 1
600 วัดหาดปู่ด้าย 1224 เด็กชายณัฐกฤต ตันตน อ.3 1
601 วัดหาดปู่ด้าย 1217 เด็กชายณัฐภัทร วันดี อ.3 1
602 วัดหาดปู่ด้าย 1220 เด็กชายภูพิชยา ต๊ะโน อ.3 1
603 วัดหาดปู่ด้าย 1221 เด็กหญิงเกวลิน บุญภูมิ อ.3 1
604 วัดหาดปู่ด้าย 1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มแก้ว อ.3 1
605 วัดหาดปู่ด้าย 1222 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรสีเขียว อ.3 1
606 วัดหาดปู่ด้าย 1223 เด็กหญิงอารดา หมอยา อ.3 1
607 วัดหาดปู่ด้าย 1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวัน ป.1 1
608 วัดหาดปู่ด้าย 1228 เด็กหญิงพิชญาภา สุภา ป.1 1
609 วัดหาดปู่ด้าย 1208 เด็กหญิงพัชรี ตั๋นตน ป.2 1
610 วัดหาดปู่ด้าย 1203 เด็กชายนนทพัทร์ พระจันทร์ ป.3 1
611 วัดหาดปู่ด้าย 1202 เด็กชายจักรินทร์ ขวัญล้อม ป.3 1
612 วัดหาดปู่ด้าย 1227 เด็กหญิงวิรัญชนา คำปัน ป.3 1
613 วัดหาดปู่ด้าย 1205 เด็กหญิงกัญญาณี พลหาญ ป.3 1
614 วัดหาดปู่ด้าย 1206 เด็กหญิงณิชกานต์ ทาเสนา ป.3 1
615 วัดหาดปู่ด้าย 1207 เด็กหญิงศศิวิมล ต๊ะถิ่น ป.3 1
616 วัดหาดปู่ด้าย 1197 เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วยศ ป.4 1
617 วัดหาดปู่ด้าย 1196 เด็กชายชนะพล พาพิมาย ป.4 1
618 วัดหาดปู่ด้าย 1198 เด็กชายศุภวิช มีชัยมาตร์ ป.4 1
619 วัดหาดปู่ด้าย 1201 เด็กหญิงอัจฉราพร อินทิ ป.4 1
620 วัดหาดปู่ด้าย 1200 เด็กหญิงรุ้งนภา เตยา ป.4 1
621 วัดหาดปู่ด้าย 1199 เด็กหญิงเมทินี อินทิ ป.4 1
622 วัดหาดปู่ด้าย 1184 เด็กชายภูผา ลาช่อง ป.5 1
623 วัดหาดปู่ด้าย 1186 เด็กชายวิริยากรณ์ สุริยา ป.5 1
624 วัดหาดปู่ด้าย 1188 เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมจักร์ ป.5 1
625 วัดหาดปู่ด้าย 1192 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจวัน ป.5 1
626 วัดหาดปู่ด้าย 1190 เด็กหญิงเปียทิพย์ ปวนมณี ป.5 1
627 วัดหาดปู่ด้าย 1189 เด็กหญิงปริศรา ดอนเลย ป.5 1
628 วัดหาดปู่ด้าย 1193 เด็กหญิงเอเชีย จันทร์แทวี ป.5 1
629 วัดหาดปู่ด้าย 1191 เด็กหญิงศิริประภาดา ตุ่นแจ้ ป.5 1
630 วัดหาดปู่ด้าย 1175 เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนเลย ป.6 1
631 วัดหาดปู่ด้าย 1211 เด็กชายณัชพงศ์ หล้าปวงคำ ป.6 1
632 วัดหาดปู่ด้าย 1181 เด็กหญิงวริศรา วันใจ ป.6 1
633 วัดหาดปู่ด้าย 1177 เด็กหญิงชุติกานต์ สวยกลาง ป.6 1
634 วัดหาดปู่ด้าย 1180 เด็กหญิงปรียาพร อักษรพันธ์ ป.6 1
635 วัดหาดปู่ด้าย 1176 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขเกษม ป.6 1
636 วัดหาดปู่ด้าย 1179 เด็กหญิงประภาสิริ เจ้าทรัพย์ ป.6 1
637 วัดหาดปู่ด้าย 1178 เด็กหญิงนภัสสร ทองแกะ ป.6 1
638 วัดนาแก้ว 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร อ.1 1
639 วัดนาแก้ว 2847 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ อ.1 1
640 วัดนาแก้ว 2848 เด็กหญิงธัญชนก ทองเจริญ อ.1 1
641 วัดนาแก้ว 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา อ.1 1
642 วัดนาแก้ว 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช อ.1 1
643 วัดนาแก้ว 2851 เด็กหญิงวรรณพร จีปน อ.1 1
644 วัดนาแก้ว 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ อ.1 1
645 วัดนาแก้ว 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน อ.2 1
646 วัดนาแก้ว 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า อ.2 1
647 วัดนาแก้ว 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล อ.2 1
648 วัดนาแก้ว 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา อ.2 1
649 วัดนาแก้ว 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง อ.2 1
650 วัดนาแก้ว 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย อ.2 1
651 วัดนาแก้ว 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา อ.2 1
652 วัดนาแก้ว 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง อ.2 1
653 วัดนาแก้ว 2841 เด็กหญิงธนิดา โตพลัด อ.2 1
654 วัดนาแก้ว 2825 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ อ.2 1
655 วัดนาแก้ว 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที อ.3 1
656 วัดนาแก้ว 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก อ.3 1
657 วัดนาแก้ว 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน อ.3 1
658 วัดนาแก้ว 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ อ.3 1
659 วัดนาแก้ว 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ อ.3 1
660 วัดนาแก้ว 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง อ.3 1
661 วัดนาแก้ว 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง อ.3 1
662 วัดนาแก้ว 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม ป.1 1
663 วัดนาแก้ว 2837 เด็กชายณัฐภัทร ก๋องเปี้ย ป.1 1
664 วัดนาแก้ว 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ ป.1 1
665 วัดนาแก้ว 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ ป.1 1
666 วัดนาแก้ว 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น ป.1 1
667 วัดนาแก้ว 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ ป.1 1
668 วัดนาแก้ว 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว ป.2 1
669 วัดนาแก้ว 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล ป.2 1
670 วัดนาแก้ว 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ ป.2 1
671 วัดนาแก้ว 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี ป.2 1
672 วัดนาแก้ว 2842 เด็กหญิงวิมลสิริ สิริวรรณ์ ป.2 1
673 วัดนาแก้ว 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ ป.2 1
674 วัดนาแก้ว 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต ป.2 1
675 วัดนาแก้ว 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล ป.2 1
676 วัดนาแก้ว 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ ป.2 1
677 วัดนาแก้ว 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน ป.2 1
678 วัดนาแก้ว 2777 เด็กหญิงมณฑิรา เถาวัลย์ ป.2 1
679 วัดนาแก้ว 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ ป.2 1
680 วัดนาแก้ว 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร ป.2 1
681 วัดนาแก้ว 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม ป.3 1
682 วัดนาแก้ว 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ ป.3 1
683 วัดนาแก้ว 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ ป.3 1
684 วัดนาแก้ว 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ ป.3 1
685 วัดนาแก้ว 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา ป.3 1
686 วัดนาแก้ว 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา ป.3 1
687 วัดนาแก้ว 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี ป.3 1
688 วัดนาแก้ว 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น ป.3 1
689 วัดนาแก้ว 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา ป.3 1
690 วัดนาแก้ว 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ ป.3 1
691 วัดนาแก้ว 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว ป.3 1
692 วัดนาแก้ว 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน ป.4 1
693 วัดนาแก้ว 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร ป.4 1
694 วัดนาแก้ว 2839 เด็กชายณัฐกรณ์ ก๋องเปี้ย ป.4 1
695 วัดนาแก้ว 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต ป.4 1
696 วัดนาแก้ว 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน ป.4 1
697 วัดนาแก้ว 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ ป.4 1
698 วัดนาแก้ว 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน ป.4 1
699 วัดนาแก้ว 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา ป.4 1
700 วัดนาแก้ว 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ ป.4 1
701 วัดนาแก้ว 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ ป.5 1
702 วัดนาแก้ว 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ ป.5 1
703 วัดนาแก้ว 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ ป.5 1
704 วัดนาแก้ว 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ ป.5 1
705 วัดนาแก้ว 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว ป.5 1
706 วัดนาแก้ว 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง ป.5 1
707 วัดนาแก้ว 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว ป.5 1
708 วัดนาแก้ว 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง ป.5 1
709 วัดนาแก้ว 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง ป.5 1
710 วัดนาแก้ว 2728 เด็กชายกิตติภูมิ เกิดสติ ป.6 1
711 วัดนาแก้ว 2738 เด็กชายธนุวัฒน์ อินทะ ป.6 1
712 วัดนาแก้ว 2725 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์ ยุชุมภู ป.6 1
713 วัดนาแก้ว 2730 เด็กชายกิตติพงษ์ ตั๋นเต๋ ป.6 1
714 วัดนาแก้ว 2726 เด็กชายมาฆะพล ปัญญา ป.6 1
715 วัดนาแก้ว 2727 เด็กชายชุติภัทร แก้วบุญปั๋น ป.6 1
716 วัดนาแก้ว 2802 เด็กชายพัชรพล บุญชื่น ป.6 1
717 วัดนาแก้ว 2688 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ป.6 1
718 วัดนาแก้ว 2731 เด็กหญิงปุญญิสา สุภาสอน ป.6 1
719 วัดนาแก้ว 2739 เด็กหญิงฐานิต จันทร์ศรี ป.6 1
720 วัดนาแก้ว 2755 เด็กหญิงกิตติยา บัวศรี ป.6 1
721 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5538 เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย ป.1 1
722 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5545 เด็กหญิงดาว - ป.1 1
723 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5546 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม ป.1 1
724 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5549 เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา ป.1 1
725 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5547 เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา ป.1 1
726 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5551 เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ ป.1 1
727 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5550 เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก ป.1 1
728 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5552 เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ ป.1 1
729 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5548 เด็กหญิงพรพรรณ - ป.1 1
730 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5522 เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ ป.2 1
731 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5491 เด็กชายจิดริด - ป.2 1
732 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5520 เด็กชายปิยะ เหียดใส ป.2 1
733 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5493 เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว ป.2 1
734 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5594 เด็กชายลูซา ใจกล้า ป.2 1
735 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5531 เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ ป.2 1
736 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5557 เด็กชายณัฐชนน สินไชย ป.2 1
737 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5501 เด็กชายเดือนคำ - ป.2 1
738 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5516 เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ ป.2 1
739 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5518 เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ ป.2 1
740 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5517 เด็กชายกวินภพ ตาโมง ป.2 1
741 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5529 เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา ป.2 1
742 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5525 เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง ป.2 1
743 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5489 เด็กหญิงแสงฟ้า - ป.2 1
744 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5494 เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย ป.2 1
745 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5589 เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า ป.2 1
746 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5558 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ ป.2 1
747 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5492 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ ป.2 1
748 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5524 เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ ป.2 1
749 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5523 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ ป.2 1
750 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5519 เด็กหญิงแอลจีรา รุกขชาติ ป.2 1
751 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5534 เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา ป.3 1
752 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5559 เด็กชายภูริณัฐ สิริตา ป.3 1
753 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5497 เด็กชายนดน ฉัตรพรม ป.3 1
754 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5621 เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก ป.3 1
755 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5619 เด็กชายชยน ประพงษ์ ป.3 1
756 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5602 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน ป.3 1
757 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5484 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา ป.3 1
758 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5467 เด็กหญิงภัทริน โชติ ป.3 1
759 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5485 เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข ป.3 1
760 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5510 เด็กหญิงซื่อ - ป.3 1
761 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5473 เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ ป.3 1
762 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5620 เด็กหญิงธมน ประพงษ์ ป.3 1
763 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5560 เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง ป.3 1
764 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5496 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม ป.3 1
765 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5437 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง ป.4 1
766 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5530 เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ ป.4 1
767 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5622 เด็กชายจามหยุ้น เล็ก ป.4 1
768 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5472 เด็กชายคำ ปู่ตาล ป.4 1
769 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5440 เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว ป.4 1
770 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5436 เด็กชายนนทกร ปงใจดี ป.4 1
771 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5414 เด็กชายอ่อง - ป.4 1
772 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5439 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ ป.4 1
773 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5595 เด็กหญิงแสงหล้า ใจกล้า ป.4 1
774 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5469 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ฟูแสง ป.4 1
775 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5465 เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ ป.4 1
776 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5470 เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย ป.4 1
777 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5466 เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ ป.4 1
778 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5464 เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม ป.4 1
779 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5507 เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน ป.4 1
780 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5597 เด็กหญิงน้ำหวาน ใจงาม ป.4 1
781 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5593 เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ ป.4 1
782 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5442 เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ ป.4 1
783 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5565 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง ป.5 1
784 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5509 เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง ป.5 1
785 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5430 เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา ป.5 1
786 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5397 เด็กชายอำมตะ กันธิยืน ป.5 1
787 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5599 เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร ป.5 1
788 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5561 เด็กชายวงชกร สินลับ ป.5 1
789 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5462 เด็กชายก่อจ่าม - ป.5 1
790 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5434 เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ ป.5 1
791 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5409 เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ป.5 1
792 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5419 เด็กหญิงขวัญ พิไล ป.5 1
793 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5590 เด็กหญิงบังอร ใจดี ป.5 1
794 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5512 เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น ป.5 1
795 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5432 เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล ป.5 1
796 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5428 เด็กชายพงษ์ภัทร ลิ่มสกุล ป.6 1
797 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5368 เด็กชายอดุลรัชด์ จุ่งมิตร ป.6 1
798 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5587 เด็กชายอัฐพล โปทา ป.6 1
799 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5391 เด็กชายอธิวัฒน์ มณีสุข ป.6 1
800 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5406 เด็กชายพีรพล จันทร์ทิพย์ ป.6 1
801 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5390 เด็กชายณัฐพงษ์ ตาวันสี ป.6 1
802 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5380 เด็กชายป้องปฐพี ประดิษฐ์ ป.6 1
803 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5586 เด็กชายธนพล ใจตา ป.6 1
804 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5527 เด็กชายมั่น ปันหม่อง ป.6 1
805 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5378 เด็กชายวรภพ กาเตจ๊ะ ป.6 1
806 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5394 เด็กชายศุภณัฐ วิเคียน ป.6 1
807 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5396 เด็กชายพิระเดช มลิวรรณ์ ป.6 1
808 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5458 เด็กชายเมธังกร รุกขชาติ ป.6 1
809 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5415 เด็กชายเจ๊าะ - ป.6 1
810 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5598 เด็กชายสมศักดิ์ ใจงาม ป.6 1
811 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5429 เด็กหญิงงามแสนหลวง เหียดใสด ป.6 1
812 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5418 เด็กหญิงเมี๊ยะหลู่ ปู่เก่ ป.6 1
813 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5416 เด็กหญิงนาง - ป.6 1
814 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5609 เด็กชายนาวิน ครนภา อ.2 1
815 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5605 เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล อ.2 1
816 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5606 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม อ.2 1
817 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5604 เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ อ.2 1
818 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5618 เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง อ.2 1
819 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5617 เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ อ.2 1
820 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5603 เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง อ.2 1
821 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5623 เด็กชายหน่อแสง - อ.2 1
822 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5608 เด็กชายณัชชวภรณ์ ปลัดท้วม อ.2 1
823 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5607 เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน อ.2 1
824 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5611 เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล อ.2 1
825 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5616 เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา อ.2 1
826 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5610 เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว อ.2 1
827 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5615 เด็กหญิงวรันญา สีคำดี อ.2 1
828 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5614 เด็กหญิงจันทกานต์ - อ.2 1
829 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5612 เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา อ.2 1
830 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5613 เด็กหญิงฝน - อ.2 1
831 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5581 เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ อ.3 1
832 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5584 เด็กชายมาโนช - อ.3 1
833 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5573 เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ อ.3 1
834 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5577 เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม อ.3 1
835 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5600 เด็กชายทนุ - อ.3 1
836 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5542 เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง อ.3 1
837 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5592 เด็กหญิงข่อง - อ.3 1
838 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5553 เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง อ.3 1
839 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5556 เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ อ.3 1
840 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ อ.3 1
841 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน อ.3 1
842 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5578 เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ อ.3 1
843 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5575 เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ อ.3 1
844 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5555 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน อ.3 1
845 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5583 เด็กหญิงนันทิชา สุชิยะ อ.3 1
846 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5554 เด็กหญิงพรลภัส ยะติน อ.3 1
847 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5580 เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว อ.3 1
848 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5574 เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ อ.3 1
849 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5582 เด็กหญิงพันธ์วิรา ดาบสมเด็จ อ.3 1
850 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5572 เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก อ.3 1
851 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5579 เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม อ.3 1
852 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5505 เด็กชายเคอ - ป.1 1
853 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5544 เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง ป.1 1
854 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5601 เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา ป.1 1
855 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5569 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.1 1
856 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5539 เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก ป.1 1
857 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5543 เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร ป.1 1
858 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5541 เด็กชายคำเดือน - ป.1 1
859 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5540 เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ ป.1 1
860 บ้านแม่หลง-สบจาง 2342 เด็กชายณัฐชานนท์ คารมย์ อ.2 1
861 บ้านแม่หลง-สบจาง 2344 เด็กชายพชร สุภากาวี อ.2 1
862 บ้านแม่หลง-สบจาง 2343 เด็กชายปิยชนน์ ขัดจา อ.2 1
863 บ้านแม่หลง-สบจาง 2345 เด็กชายสืบสกุล แสงแก้ว อ.2 1
864 บ้านแม่หลง-สบจาง 2346 เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ อ.2 1
865 บ้านแม่หลง-สบจาง 2340 เด็กชายธนพล กุลไธสง อ.3 1
866 บ้านแม่หลง-สบจาง 2339 เด็กชายชนวัฒน์ สิทธิคำ อ.3 1
867 บ้านแม่หลง-สบจาง 2341 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุใจ อ.3 1
868 บ้านแม่หลง-สบจาง 2330 เด็กชายพงษ์เพชร แก่นแก้ว ป.1 1
869 บ้านแม่หลง-สบจาง 2329 เด็กชายนธดล แก้วมาดา ป.1 1
870 บ้านแม่หลง-สบจาง 2336 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ ป.1 1
871 บ้านแม่หลง-สบจาง 2331 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสุภา ป.1 1
872 บ้านแม่หลง-สบจาง 2332 เด็กหญิงศิริกัญญา กันทะวงค์ ป.1 1
873 บ้านแม่หลง-สบจาง 2318 เด็กชายธราเทพ ธิวาที ป.2 1
874 บ้านแม่หลง-สบจาง 2319 เด็กชายพีรภัทร เทพธรรม ป.2 1
875 บ้านแม่หลง-สบจาง 2320 เด็กชายภัทรพล ขัติยะ ป.2 1
876 บ้านแม่หลง-สบจาง 2323 เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง ป.2 1
877 บ้านแม่หลง-สบจาง 2324 เด็กหญิงอินธิรา สิทธิวงค์ ป.2 1
878 บ้านแม่หลง-สบจาง 2311 เด็กชายปีรติษิ์ ไชยเลิศ ป.3 1
879 บ้านแม่หลง-สบจาง 2312 เด็กหญิงศรัณญา สุภาจันทร์ ป.3 1
880 บ้านแม่หลง-สบจาง 2313 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ กานำ ป.3 1
881 บ้านแม่หลง-สบจาง 2305 เด็กชายณัฎฐากร กันทะวงค์ ป.4 1
882 บ้านแม่หลง-สบจาง 2304 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก่นแก้ว ป.4 1
883 บ้านแม่หลง-สบจาง 2334 เด็กชายธนากร กุลไธสง ป.4 1
884 บ้านแม่หลง-สบจาง 2306 เด็กหญิงรสนันท์ ไชยเลิศ ป.4 1
885 บ้านแม่หลง-สบจาง 2308 เด็กหญิงอุรัสยา จาไผ่ ป.4 1
886 บ้านแม่หลง-สบจาง 2291 เด็กชายวัฒนาธีรากรณ์ ยุติธรรม ป.5 1
887 บ้านแม่หลง-สบจาง 2294 เด็กชายเบญญาพล กานำ ป.5 1
888 บ้านแม่หลง-สบจาง 2292 เด็กหญิงทักษอร สิทธิคำ ป.5 1
889 บ้านแม่หลง-สบจาง 2298 เด็กหญิงศิริภัสสร กันทะวงค์ ป.5 1
890 บ้านแม่หลง-สบจาง 2295 เด็กหญิงพัชรพร ปุคำแดง ป.5 1
891 บ้านแม่หลง-สบจาง 2296 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทารัตน์ ป.5 1
892 บ้านแม่หลง-สบจาง 2293 เด็กหญิงพันธิกา เทพธรรม ป.5 1
893 บ้านแม่หลง-สบจาง 2274 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ ป.6 1
894 บ้านแม่หลง-สบจาง 2282 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเมืองไหม ป.6 1
895 บ้านแม่หลง-สบจาง 2272 เด็กชายพันธวัช ติ๊บเมืองพรม ป.6 1
896 บ้านแม่หลง-สบจาง 2273 เด็กชายรัชนนท์ ไชยเลิศ ป.6 1
897 บ้านแม่หลง-สบจาง 2276 เด็กชายธนวัตน์ อาษาเหลา ป.6 1
898 บ้านแม่หลง-สบจาง 2271 เด็กชายวัชรพงษ์ วังแปง ป.6 1
899 บ้านแม่หลง-สบจาง 2275 เด็กชายสรวิชญ์ แปงนุจา ป.6 1
900 บ้านแม่หลง-สบจาง 2281 เด็กหญิงเบญญาภา กานำ ป.6 1
901 บ้านแม่หลง-สบจาง 2279 เด็กหญิงโชติกา แสงหิรัญ ป.6 1
902 บ้านแม่หลง-สบจาง 2278 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขรัตน์ ป.6 1
903 บ้านแม่หลง-สบจาง 2277 เด็กหญิงมนธิชา ใจล้อม ป.6 1
904 บ้านแม่หลง-สบจาง 2280 เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวัน ป.6 1
905 วังพร้าววิทยา 4697 เด็กชายธนากร หลอดทอง ม.3 1
906 วังพร้าววิทยา 4520 เด็กชายทศพล เตชะ ม.3 1
907 วังพร้าววิทยา 4500 เด็กชายธนวิชญ์ ตระกูลใต้ ม.3 1
908 วังพร้าววิทยา 4694 เด็กชายรัฐกร จำปา ม.3 1
909 วังพร้าววิทยา 4499 เด็กชายคุณานนต์ ธรรมริยา ม.3 1
910 วังพร้าววิทยา 4522 เด็กหญิงนุชทราทิพย์ ไชยสาร ม.3 1
911 วังพร้าววิทยา 4538 เด็กหญิงชมพูนุช จินะตา ม.3 1
912 วังพร้าววิทยา 4509 เด็กหญิงพิชชานันท์ ภิญโญ ม.3 1
913 วังพร้าววิทยา 4695 เด็กหญิงณัฐพร ยินดีชน ม.3 1
914 วังพร้าววิทยา 4508 เด็กหญิงชนิกานต์ พระอินทร์ ม.3 1
915 วังพร้าววิทยา 4507 เด็กหญิงวาสนา อุตโม ม.3 1
916 วังพร้าววิทยา 4506 เด็กหญิงธิดารัตน์ สายบัว ม.3 1
917 วังพร้าววิทยา 4537 เด็กหญิงจุฑามณี คำพิโล ม.3 1
918 วังพร้าววิทยา 4511 เด็กหญิงนรีกานต์ พิมพ์สอน ม.3 1
919 วังพร้าววิทยา 4721 เด็กชายพีรพล แก้วสง่า อ.2 1
920 วังพร้าววิทยา 4720 เด็กชายปรภูมินทร์ ภิญโญ อ.2 1
921 วังพร้าววิทยา 4718 เด็กชายกิตติชัย ตันตะละ อ.2 1
922 วังพร้าววิทยา 4723 เด็กชายวิทวัส นวลอนงค์ อ.2 1
923 วังพร้าววิทยา 4719 เด็กชายประกรณ์ ก๋าแก้ว อ.2 1
924 วังพร้าววิทยา 4724 เด็กชายอนุพงษ์ แซ่ลี อ.2 1
925 วังพร้าววิทยา 4722 เด็กชายภคนันท์ แลสันกลาง อ.2 1
926 วังพร้าววิทยา 4725 เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทะ อ.2 1
927 วังพร้าววิทยา 4727 เด็กหญิงปรียาวดี อุ่นตาล อ.2 1
928 วังพร้าววิทยา 4726 เด็กหญิงณัฐชา เครือวงค์ปิง อ.2 1
929 วังพร้าววิทยา 4728 เด็กหญิงพรลภัศ เวียงนิล อ.2 1
930 วังพร้าววิทยา 4705 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณประสิทธิ์ อ.3 1
931 วังพร้าววิทยา 4704 เด็กชายวรวุฒิ อารีย์ อ.3 1
932 วังพร้าววิทยา 4703 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขคำเมือง อ.3 1
933 วังพร้าววิทยา 4717 เด็กชายอนัน กันธา อ.3 1
934 วังพร้าววิทยา 4709 เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำวรรณ อ.3 1
935 วังพร้าววิทยา 4707 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ซาวคำ อ.3 1
936 วังพร้าววิทยา 4708 เด็กหญิงนิตา โตกระโทก อ.3 1
937 วังพร้าววิทยา 4716 เด็กหญิงอัญยา กันธา อ.3 1
938 วังพร้าววิทยา 4715 เด็กหญิงเขมรินทร์ เป็งวัน อ.3 1
939 วังพร้าววิทยา 4687 เด็กชายศุภกฤต หาญจักรคำ ป.1 1
940 วังพร้าววิทยา 4686 เด็กชายวิษณุ นวลอนงค์ ป.1 1
941 วังพร้าววิทยา 4693 เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจมา ป.1 1
942 วังพร้าววิทยา 4688 เด็กหญิงขวัญกมล แก้วมาลา ป.1 1
943 วังพร้าววิทยา 4690 เด็กหญิงบัวบูชา บุญยธาดา ป.1 1
944 วังพร้าววิทยา 4689 เด็กหญิงธิดา คำแดง ป.1 1
945 วังพร้าววิทยา 4692 เด็กหญิงเมธาวดี ยะสะโน ป.1 1
946 วังพร้าววิทยา 4691 เด็กหญิงประกายทิพย์ พิมพ์สอน ป.1 1
947 วังพร้าววิทยา 4673 เด็กชายสารัฐ เสมอคำ ป.2 1
948 วังพร้าววิทยา 4671 เด็กชายพุฒิพร ใชยมงคล ป.2 1
949 วังพร้าววิทยา 4672 เด็กชายราชัญ พลศิริ ป.2 1
950 วังพร้าววิทยา 4678 เด็กหญิงรฐา ก๋าวิตู ป.2 1
951 วังพร้าววิทยา 4680 เด็กหญิงศรุตา ไชยสาร ป.2 1
952 วังพร้าววิทยา 4677 เด็กหญิงพรรณนิภา ทากูล ป.2 1
953 วังพร้าววิทยา 4676 เด็กหญิงเนมิราช เถาแปง ป.2 1
954 วังพร้าววิทยา 4674 เด็กหญิงจามจุรี คำวรรณ ป.2 1
955 วังพร้าววิทยา 4651 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ แก้วมาดา ป.3 1
956 วังพร้าววิทยา 4714 เด็กชายภูริเดช เทียมใจ ป.3 1
957 วังพร้าววิทยา 4652 เด็กชายคุณานนต์ พิสกุล ป.3 1
958 วังพร้าววิทยา 4702 เด็กชายอรรถพันธ์ คำศรีวงศ์ ป.3 1
959 วังพร้าววิทยา 4653 เด็กชายตรัยรัตน์ เถาแปง ป.3 1
960 วังพร้าววิทยา 4656 เด็กชายรัชชานนท์ สุภาจันทร์ ป.3 1
961 วังพร้าววิทยา 4661 เด็กหญิงณิชากานต์ ศรีคำหน้อย ป.3 1
962 วังพร้าววิทยา 4660 เด็กหญิงฐิดาพร อินทะ ป.3 1
963 วังพร้าววิทยา 4659 เด็กหญิงขนิษฐา โมทารัตน์ ป.3 1
964 วังพร้าววิทยา 4658 เด็กหญิงเกสรา ทรัพย์คำมา ป.3 1
965 วังพร้าววิทยา 4657 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีธิราช ป.3 1
966 วังพร้าววิทยา 4662 เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์หอม ป.3 1
967 วังพร้าววิทยา 4628 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แก้วมารัตน์ ป.4 1
968 วังพร้าววิทยา 4629 เด็กชายธีรวัฒน์ อินต๊ะปัด ป.4 1
969 วังพร้าววิทยา 4633 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วมารัตน์ ป.4 1
970 วังพร้าววิทยา 4634 เด็กชายภาณุวัฒน์ คำพิลา ป.4 1
971 วังพร้าววิทยา 4627 เด็กชายณัฐกิตติ์ ฝั้นถาวร ป.4 1
972 วังพร้าววิทยา 4636 เด็กชายวรากรณ์ ปันคำ ป.4 1
973 วังพร้าววิทยา 4635 เด็กชายภานุพงษ์ สันธิ ป.4 1
974 วังพร้าววิทยา 4632 เด็กชายพีรพัฒน์ อุตโม ป.4 1
975 วังพร้าววิทยา 4631 เด็กชายพีรพัฒน์ มหาครอง ป.4 1
976 วังพร้าววิทยา 4639 เด็กหญิงมุนินทร์ ไชยเจริญ ป.4 1
977 วังพร้าววิทยา 4638 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฝั้นถาวร ป.4 1
978 วังพร้าววิทยา 4640 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วเตชะ ป.4 1
979 วังพร้าววิทยา 4711 เด็กชายกีรติ อุทาหรณ์ ป.5 1
980 วังพร้าววิทยา 4613 เด็กชายธันวา ศรีมาก ป.5 1
981 วังพร้าววิทยา 4701 เด็กชายกิตตินันท์ ใหม่อินทร์ ป.5 1
982 วังพร้าววิทยา 4612 เด็กชายณัฐเศรษฐ อุทาหรณ์ ป.5 1
983 วังพร้าววิทยา 4712 เด็กหญิงธมลวรรณ บำรุงผล ป.5 1
984 วังพร้าววิทยา 4618 เด็กหญิงศรัณย์พร ลาวเครือ ป.5 1
985 วังพร้าววิทยา 4615 เด็กหญิงฐิตาพร ปุ๊คำแดง ป.5 1
986 วังพร้าววิทยา 4614 เด็กหญิงขนิษฐา ร้องวารี ป.5 1
987 วังพร้าววิทยา 4617 เด็กหญิงพิณณภา ปวงมณี ป.5 1
988 วังพร้าววิทยา 4619 เด็กหญิงอัญญากานต์ ซาวคำ ป.5 1
989 วังพร้าววิทยา 4620 เด็กชายกรณัฐ บุญคุ้ม ป.6 1
990 วังพร้าววิทยา 4590 เด็กชายนิติพล สมศรี ป.6 1
991 วังพร้าววิทยา 4594 เด็กชายลัทธพงศ์ จันทร์หอม ป.6 1
992 วังพร้าววิทยา 4566 เด็กชายพีระพัฒน์ชัย อินเลิศ ป.6 1
993 วังพร้าววิทยา 4587 เด็กชายโชคมงคล ใชยมงคล ป.6 1
994 วังพร้าววิทยา 4592 เด็กชายพัทธดนย์ ก๋าแก้ว ป.6 1
995 วังพร้าววิทยา 4609 เด็กชายกัณนภัทร จันทร์หอม ป.6 1
996 วังพร้าววิทยา 4591 เด็กชายปัณณวรรธ ยะสะโน ป.6 1
997 วังพร้าววิทยา 4593 เด็กชายภาสกร พรสวัสดิ์ ป.6 1
998 วังพร้าววิทยา 4589 เด็กชายธนพัฒน์ สุขแช่ม ป.6 1
999 วังพร้าววิทยา 4574 เด็กหญิงอารยา บัวขาว ป.6 1
1000 วังพร้าววิทยา 4597 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ษา ป.6 1
1001 วังพร้าววิทยา 4599 เด็กหญิงนรากร แซ่เอ็ง ป.6 1
1002 วังพร้าววิทยา 4600 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุทาหรณ์ ป.6 1
1003 วังพร้าววิทยา 4596 เด็กหญิงณัฎฐา เมืองจันทบุรี ป.6 1
1004 วังพร้าววิทยา 4595 เด็กหญิงจีรนันท์ โรจนวิภาต ป.6 1
1005 วังพร้าววิทยา 4564 เด็กชายธนาทิพย์ แสนคำมา ม.1 1
1006 วังพร้าววิทยา 4563 เด็กชายจักรภัทร ขันธ์ศรี ม.1 1
1007 วังพร้าววิทยา 4565 เด็กชายปกาศิต โมทารัตน์ ม.1 1
1008 วังพร้าววิทยา 4568 เด็กชายศุภกร พิมสอน ม.1 1
1009 วังพร้าววิทยา 4647 เด็กชายจิรอังกูร กรกุม ม.1 1
1010 วังพร้าววิทยา 4569 เด็กหญิงทิฆัมพร อินทะ ม.1 1
1011 วังพร้าววิทยา 4561 เด็กหญิงอภิชญา ภัทรวรรณพร ม.1 1
1012 วังพร้าววิทยา 4573 เด็กหญิงศิริภัสสร ฝั้นถาวร ม.1 1
1013 วังพร้าววิทยา 4572 เด็กหญิงพชรพร กาวิน ม.1 1
1014 วังพร้าววิทยา 4666 เด็กหญิงสุวลักษณ์ ศิริวงศ์วานิช ม.1 1
1015 วังพร้าววิทยา 4571 เด็กหญิงธีรดา สันธิ ม.1 1
1016 วังพร้าววิทยา 4554 เด็กชายณัฐพร อุทาหรณ์ ม.2 1
1017 วังพร้าววิทยา 4526 เด็กชายภูธณาณัฐ วงค์ปันดี ม.2 1
1018 วังพร้าววิทยา 4530 เด็กชายณัฐภัทร ติ๊บเขียววงค์ ม.2 1
1019 วังพร้าววิทยา 4536 เด็กชายศรายุทธ หาญจักรคำ ม.2 1
1020 วังพร้าววิทยา 4560 เด็กชายวรธน วงค์สุต๋า ม.2 1
1021 วังพร้าววิทยา 4535 เด็กชายสิงหนาท โมทารัตน์ ม.2 1
1022 วังพร้าววิทยา 4602 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปันติ ม.2 1
1023 วังพร้าววิทยา 4553 เด็กชายพิชญุตย์ อัดแอ ม.2 1
1024 วังพร้าววิทยา 4531 เด็กชายคุณธรรม มลิทา ม.2 1
1025 วังพร้าววิทยา 4575 เด็กหญิงพระพาย จ้ายหนองบัว ม.2 1
1026 วังพร้าววิทยา 4710 เด็กหญิงนงนภัส คำวรรณะ ม.2 1
1027 วังพร้าววิทยา 4605 เด็กหญิงวิรดา บุญเชิด ม.2 1
1028 วังพร้าววิทยา 4556 เด็กหญิงภครัช ต๊ะบุญธง ม.2 1
1029 วังพร้าววิทยา 4668 เด็กหญิงอาภัสรา คำมา ม.2 1
1030 วังพร้าววิทยา 4498 เด็กชายดิษณ์กร ปุคำแดง ม.3 1
1031 วังพร้าววิทยา 4497 เด็กชายศุภวิชญ์ โมทารัตน์ ม.3 1
1032 วังพร้าววิทยา 4577 เด็กชายพัสกร อุทาหรณ์ ม.3 1
1033 วังพร้าววิทยา 4529 เด็กชายสมชาย ไกรสังข์ ม.3 1
1034 วังพร้าววิทยา 4576 เด็กชายธนภัทร สืบสาน ม.3 1
1035 วังพร้าววิทยา 4534 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เมืองจันทบุรี ม.3 1
1036 วังพร้าววิทยา 4532 เด็กชายภัทราวุธ เสาร์แดง ม.3 1
1037 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1735 เด็กชายเอกพงษ์ สมจิตร อ.2 1
1038 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1736 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยกลาง อ.2 1
1039 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1737 เด็กหญิงภิญญามาศ ปุคำแดง อ.2 1
1040 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1727 เด็กชายปาณัสม์ หอกกระโทก อ.3 1
1041 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1729 เด็กชายพุฒิพัฒน์ สายสอด อ.3 1
1042 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1730 เด็กชายอัครวรรธน์ พรมดำ อ.3 1
1043 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1731 เด็กชายชญานนท์ สุขช่วย อ.3 1
1044 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1728 เด็กชายธนัชชัย แซ่ย่าง อ.3 1
1045 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1734 เด็กหญิงจิรัศยา วงศ์สวัสดิ์ อ.3 1
1046 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1732 เด็กหญิงพรพิมล เดชนุกุล อ.3 1
1047 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1733 เด็กหญิงเกวลิน พรมดำ อ.3 1
1048 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1717 เด็กชายวุฒิภัทร ใจมา ป.1 1
1049 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1726 เด็กชายนภัสกร วงศ์คำตุ้ย ป.1 1
1050 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1721 เด็กหญิงน้ำฝน สุธรรม ป.1 1
1051 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1722 เด็กหญิงภาวิมล ลืมหลง ป.1 1
1052 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1704 เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณะ ป.2 1
1053 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1710 เด็กหญิงธัญรัตน์ ซาวคำ ป.2 1
1054 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1713 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ด้วงคำ ป.2 1
1055 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1711 เด็กหญิงวนัสนันท์ เป็งบุญมา ป.2 1
1056 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1716 เด็กหญิงอารยา จันทร์อุ ป.2 1
1057 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1703 เด็กชายจิตติพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.3 1
1058 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1698 เด็กชายพีรพัฒน์ คำวรรณะ ป.3 1
1059 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1700 เด็กชายชนาภัทร ใจแก้วแดง ป.3 1
1060 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1707 เด็กชายติณณวิชญ์ เมืองสุวรรณ ป.3 1
1061 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1699 เด็กชายรัชชานนท์ โนจา ป.3 1
1062 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1697 เด็กชายกิตติภูมิ โกสาวัน ป.3 1
1063 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1702 เด็กหญิงปนัดดา เป็งวัน ป.3 1
1064 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1701 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วงค์สุภา ป.3 1
1065 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1724 เด็กหญิงวิชญาพร ขันคำ ป.3 1
1066 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1719 เด็กชายมนชิต แซ่ย่าง ป.4 1
1067 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1696 เด็กชายธนกร ชาติวงษ์ ป.4 1
1068 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1693 เด็กชายวรวิทย์ ธิหมุด ป.4 1
1069 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1692 เด็กชายชัยภัทร สุขช่วย ป.4 1
1070 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1689 เด็กชายพัฒนชัย สุธรรม ป.4 1
1071 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1688 เด็กหญิงกรรภิรมย์ โพธิ์ระหงส์ ป.4 1
1072 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1694 เด็กหญิงวันทนา จ๊ะใจ ป.4 1
1073 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1679 เด็กชายธนภัทร สุขช่วย ป.5 1
1074 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1681 เด็กชายวันชนะ ไชยเจริญ ป.5 1
1075 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1680 เด็กชายศุภวิชญ์ ปัญญาวัน ป.5 1
1076 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1684 เด็กชายณัฐชนน โปธิ ป.5 1
1077 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1687 เด็กหญิงน้ำฟ้า สุธรรม ป.5 1
1078 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1683 เด็กหญิงณัฎฐชยา แก้วประภา ป.5 1
1079 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1672 เด็กชายพิชยกัลป์ พรมสอน ป.6 1
1080 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1677 เด็กชายศุภวัฒน์ โสสะกุล ป.6 1
1081 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1720 เด็กชายคมสันต์ แซ่ย่าง ป.6 1
1082 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1676 เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ย่าง ป.6 1
1083 ศาลาวิทยา 6052 เด็กชายธนวัฒน์ บุญทวี อ.2 1
1084 ศาลาวิทยา 6054 เด็กชายพสุชา บุญเพ็ชรัตน์ อ.2 1
1085 ศาลาวิทยา 6057 เด็กชายสิรภัทร์ นิลเขต อ.2 1
1086 ศาลาวิทยา 6053 เด็กชายธีรเมท แพงศรี อ.2 1
1087 ศาลาวิทยา 6055 เด็กชายภูมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล อ.2 1
1088 ศาลาวิทยา 6058 เด็กชายอนุเทพ ปิงแก้ว อ.2 1
1089 ศาลาวิทยา 6056 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเสมอใจ อ.2 1
1090 ศาลาวิทยา 6059 เด็กหญิงภูภณาภา เพียรธัญญกรณ์ อ.2 1
1091 ศาลาวิทยา 6060 เด็กหญิงลภัสสร เคียงสันเทียะ อ.2 1
1092 ศาลาวิทยา 6061 เด็กหญิงเอลียาห์ จันทร์เทพ อ.2 1
1093 ศาลาวิทยา 6033 เด็กชายกวิน ในยะนา อ.3 1
1094 ศาลาวิทยา 6034 เด็กชายณัฐภูมิ ปงจันตา อ.3 1
1095 ศาลาวิทยา 6035 เด็กชายภูผา เลิศเบญจพล อ.3 1
1096 ศาลาวิทยา 6063 เด็กชายอรัญชัย พิมพ์ดี อ.3 1
1097 ศาลาวิทยา 6041 เด็กหญิงอังคณา ตามีปลูก อ.3 1
1098 ศาลาวิทยา 6040 เด็กหญิงเบญจวรรณ คงสันเที๊ยะ อ.3 1
1099 ศาลาวิทยา 6036 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทิพปง อ.3 1
1100 ศาลาวิทยา 6039 เด็กหญิงจิริณญา เทพรักษ์ อ.3 1
1101 ศาลาวิทยา 6038 เด็กหญิงคุนัญญา นันทะโค อ.3 1
1102 ศาลาวิทยา 6042 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ สมฟอง อ.3 1
1103 ศาลาวิทยา 6037 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัสสุตะมะ อ.3 1
1104 ศาลาวิทยา 6049 เด็กหญิงปพิชญา วังโสภา อ.3 1
1105 ศาลาวิทยา 6062 เด็กหญิงณิชานันท์ ชาลี อ.3 1
1106 ศาลาวิทยา 5999 เด็กชายธนกิต ภูวะเรศ ป.1 1
1107 ศาลาวิทยา 6003 เด็กชายอภิวัฒน์ ปัดเจริญ ป.1 1
1108 ศาลาวิทยา 6002 เด็กชายภานุพงษ์ แสงสว่าง ป.1 1
1109 ศาลาวิทยา 5998 เด็กชายธัญชบูรณ์ เขื่อนแก้ว ป.1 1
1110 ศาลาวิทยา 6001 เด็กชายพัชรพงษ์ ไชยคำ ป.1 1
1111 ศาลาวิทยา 6006 เด็กหญิงไพรินทร์ ถุงแก้ว ป.1 1
1112 ศาลาวิทยา 6005 เด็กหญิงชนัญญา วงค์เครือใจ ป.1 1
1113 ศาลาวิทยา 6008 เด็กหญิงรตินันท์ ข่วงกิจ ป.1 1
1114 ศาลาวิทยา 6009 เด็กหญิงศรินทิพย์ ริลา ป.1 1
1115 ศาลาวิทยา 6070 เด็กหญิงรัชชนก อุปอินทร์ ป.1 1
1116 ศาลาวิทยา 6007 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สัญญา ป.1 1
1117 ศาลาวิทยา 5986 เด็กชายภัทรกร แปงแก้ว ป.2 1
1118 ศาลาวิทยา 6043 เด็กชายนฤปนาท กันทะวัง ป.2 1
1119 ศาลาวิทยา 5994 เด็กหญิงมินตรา พินทิสืบ ป.2 1
1120 ศาลาวิทยา 5993 เด็กหญิงอิงฟ้า คะณีวัน ป.2 1
1121 ศาลาวิทยา 5989 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ คำมูลตา ป.2 1
1122 ศาลาวิทยา 5957 เด็กชายณัฐกรณ์ ญาณะปลูก ป.3 1
1123 ศาลาวิทยา 5959 เด็กชายรฐนนท์ ข่วงกิจ ป.3 1
1124 ศาลาวิทยา 6032 เด็กชายกฤติพงษ์ กันทาสุข ป.3 1
1125 ศาลาวิทยา 5960 เด็กชายนันทพัทธ์ สุชิยะ ป.3 1
1126 ศาลาวิทยา 5956 เด็กชายตนุสรณ์ เปาปวง ป.3 1
1127 ศาลาวิทยา 6011 เด็กชายรัชชานนท์ ขันโท ป.3 1
1128 ศาลาวิทยา 5955 เด็กชายอัครพล จันทร์สุภาเสน ป.3 1
1129 ศาลาวิทยา 5958 เด็กชายนพดล บุญทวี ป.3 1
1130 ศาลาวิทยา 5963 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองงาม ป.3 1
1131 ศาลาวิทยา 5966 เด็กหญิงอภิชญา แก้วปัญญา ป.3 1
1132 ศาลาวิทยา 5967 เด็กหญิงจิรนันท์ การะกัน ป.3 1
1133 ศาลาวิทยา 5965 เด็กหญิงเอมฤดี มูลศาลา ป.3 1
1134 ศาลาวิทยา 5969 เด็กหญิงสุณัฏฐา มาใจวงค์ ป.3 1
1135 ศาลาวิทยา 5964 เด็กหญิงกมลชนก แก้วเสมอใจ ป.3 1
1136 ศาลาวิทยา 5892 เด็กชายณัฐวุฒิ มณีแมน ป.4 1
1137 ศาลาวิทยา 5893 เด็กชายก้องภพ ใจเรือน ป.4 1
1138 ศาลาวิทยา 5888 เด็กชายพัชรดนัย แน่นนันท์ ป.4 1
1139 ศาลาวิทยา 5891 เด็กชายภัทรคุณ ใจรวมกูล ป.4 1
1140 ศาลาวิทยา 5898 เด็กหญิงชญานิศ กำมเชียร ป.4 1
1141 ศาลาวิทยา 6013 เด็กหญิงชวัลนุช ชูเสถียร ป.4 1
1142 ศาลาวิทยา 5895 เด็กหญิงธนวรรณ สุภารักษ์ ป.4 1
1143 ศาลาวิทยา 5896 เด็กหญิงธัญชนก ทามณีวรรณ ป.4 1
1144 ศาลาวิทยา 5983 เด็กหญิงนริศรา อินต๊ะป๊ก ป.4 1
1145 ศาลาวิทยา 6012 เด็กหญิงกมลพร กลมเกลี้ยง ป.4 1
1146 ศาลาวิทยา 5859 เด็กชายวัชรภูมินทร์ ณ ระนอง ป.5 1
1147 ศาลาวิทยา 5857 เด็กชายพงศธร มาเรือน ป.5 1
1148 ศาลาวิทยา 5853 เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษทักษ์สิน ป.5 1
1149 ศาลาวิทยา 5855 เด็กชายฐปกร ญาณะปลูก ป.5 1
1150 ศาลาวิทยา 6064 เด็กชายวีระโชติ กองศรีนวล ป.5 1
1151 ศาลาวิทยา 5854 เด็กชายธีรโชติ ปักษิน ป.5 1
1152 ศาลาวิทยา 5860 เด็กชายศตคุณ ใจรวมกูล ป.5 1
1153 ศาลาวิทยา 5856 เด็กชายณวัฒน์ บุญทวี ป.5 1
1154 ศาลาวิทยา 5887 เด็กชายธีรพัฒน์ อกตัน ป.5 1
1155 ศาลาวิทยา 5865 เด็กหญิงปวริศา อ่างทอง ป.5 1
1156 ศาลาวิทยา 6045 เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงมี ป.5 1
1157 ศาลาวิทยา 6065 เด็กหญิงทิชามญชุ์ ริลา ป.5 1
1158 ศาลาวิทยา 6029 เด็กหญิงแววดาว ชนะทะเล ป.5 1
1159 ศาลาวิทยา 5864 เด็กหญิงทัตชญา แก้วปัญญา ป.5 1
1160 ศาลาวิทยา 5874 เด็กหญิงธีร์จุฑา หอมดวงศรี ป.5 1
1161 ศาลาวิทยา 5973 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขนิรันดร์ ป.5 1
1162 ศาลาวิทยา 5862 เด็กหญิงจิรภา การะกัน ป.5 1
1163 ศาลาวิทยา 6050 เด็กหญิงชลิดา ภู่เกษแก้ว ป.5 1
1164 ศาลาวิทยา 5972 เด็กหญิงศุภลักษ์ สุขสมัคร ป.5 1
1165 ศาลาวิทยา 5861 เด็กหญิงกัลยาณี หย่งกิจ ป.5 1
1166 ศาลาวิทยา 5876 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทาวิชัย ป.5 1
1167 ศาลาวิทยา 5812 เด็กชายจิรายุ นาคสุทธิ ป.6 1
1168 ศาลาวิทยา 5813 เด็กชายชนาสิน ขัดทะเสมา ป.6 1
1169 ศาลาวิทยา 5858 เด็กชายภาณุพงษ์ กันทาสุข ป.6 1
1170 ศาลาวิทยา 5902 เด็กชายชินาธิป ขันโท ป.6 1
1171 ศาลาวิทยา 5814 เด็กหญิงจันทกานต์ นวลหอม ป.6 1
1172 ศาลาวิทยา 5837 เด็กหญิงกชกร วงค์ระกา ป.6 1
1173 ศาลาวิทยา 6051 เด็กหญิงชลดา ขันโท ป.6 1
1174 ศาลาวิทยา 5840 เด็กหญิงธนภรณ์ การะกัน ป.6 1
1175 ศาลาวิทยา 5738 เด็กหญิงพัชราภา แสนธิการ ป.6 1
1176 ศาลาวิทยา 5839 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขป้อม ป.6 1
1177 ศาลาวิทยา 5841 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย วงศ์สาย ป.6 1
1178 ศาลาวิทยา 5815 เด็กหญิงธีรกันยา แก้วเมืองมา ป.6 1
1179 ศาลาวิทยา 5817 เด็กหญิงศุภสุตา พุทธวงค์ ป.6 1
1180 ศาลาวิทยา 6066 เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์แก้ว ม.1 1
1181 ศาลาวิทยา 5772 เด็กชายธีรภัทร์ ถนอมจิตต์ ม.1 1
1182 ศาลาวิทยา 5770 เด็กชายจิรวัฒน์ กาโชนัย ม.1 1
1183 ศาลาวิทยา 5904 เด็กชายภูริเวศ คำปัน ม.1 1
1184 ศาลาวิทยา 5778 เด็กชายสุทธิพงษ์ อินสมพันธ์ ม.1 1
1185 ศาลาวิทยา 6067 เด็กชายอภิโชติ แซ่คิว ม.1 1
1186 ศาลาวิทยา 5783 เด็กหญิงภัคจิรา สายคำ ม.1 1
1187 ศาลาวิทยา 6068 เด็กหญิงกัณฐมณี แสนใหม่ ม.1 1
1188 ศาลาวิทยา 5779 เด็กหญิงกานต์สินี รักขาว ม.1 1
1189 ศาลาวิทยา 6069 เด็กหญิงปริยกร มอญแก้ว ม.1 1
1190 ศาลาวิทยา 5781 เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองจันงาม ม.1 1
1191 ศาลาวิทยา 5881 เด็กหญิงเกษนภา ชาลี ม.1 1
1192 ศาลาวิทยา 5723 เด็กชายปาณวัฒน์ ทินอยู่ ม.2 1
1193 ศาลาวิทยา 5725 เด็กชายรัฐศาสตร์ ธรรมกิติ ม.2 1
1194 ศาลาวิทยา 5930 เด็กชายวีรพงษ์ แก้วน่าน ม.2 1
1195 ศาลาวิทยา 5720 เด็กชายธนัตร์ ดีแก่ ม.2 1
1196 ศาลาวิทยา 5730 เด็กชายกฤตพจน์ อิทธิฤทธิ์เดชา ม.2 1
1197 ศาลาวิทยา 5721 เด็กชายธาวิน เรือนตุ่น ม.2 1
1198 ศาลาวิทยา 5734 เด็กชายธนากร ยะใจหมั่น ม.2 1
1199 ศาลาวิทยา 6046 เด็กชายธันวา ต๊ะวิชัย ม.2 1
1200 ศาลาวิทยา 5719 เด็กชายกิตติคุณ ใจรวมกูล ม.2 1
1201 ศาลาวิทยา 6022 เด็กหญิงญาดาวดี ลายแดง ม.2 1
1202 ศาลาวิทยา 5739 เด็กหญิงสุภัชยา แสงแก้ว ม.2 1
1203 ศาลาวิทยา 5688 เด็กหญิงณัฐณี สายมะโน ม.2 1
1204 ศาลาวิทยา 5729 เด็กหญิงวรางคณา จันทร์ทา ม.2 1
1205 ศาลาวิทยา 5784 เด็กชายภัทรดนัย จิตวิลัย ม.3 1
1206 ศาลาวิทยา 5685 เด็กชายวรรินทร์ ไชยคำ ม.3 1
1207 ศาลาวิทยา 5740 เด็กชายธนัท มาละยะมาลี ม.3 1
1208 ศาลาวิทยา 5906 เด็กชายเตชินท์ เต็มบุญ ม.3 1
1209 ศาลาวิทยา 6015 เด็กชายธนาคาร ปิงใจ ม.3 1
1210 ศาลาวิทยา 6017 เด็กชายภาคิน มาปะ ม.3 1
1211 ศาลาวิทยา 5726 เด็กชายวันชนะ วันชุ่ม ม.3 1
1212 ศาลาวิทยา 6031 เด็กชายธนศาสตร์ มามอย ม.3 1
1213 ศาลาวิทยา 5741 เด็กชายภาณุพงษ์ ธนัญชัย ม.3 1
1214 ศาลาวิทยา 6016 เด็กหญิงพรพิมล เปลี่ยนบุญชู ม.3 1
1215 ศาลาวิทยา 5785 เด็กหญิงปิยธิดา แซ่ฟุ้ง ม.3 1
1216 ศาลาวิทยา 6018 เด็กหญิงสุภาพร อกตัน ม.3 1
1217 ศาลาวิทยา 5687 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซ้อนเขียว ม.3 1
1218 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6885 เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมริยา อ.3 1
1219 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6496 เด็กหญิงสุพรรษา ยะสะโน ป.4 1
1220 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6821 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยอม ม.2 1
1221 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6884 เด็กหญิงปิยะฉัตรรดา บุญมาอูป อ.3 1
1222 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6497 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิปะละ ป.4 1
1223 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6053 เด็กหญิงเพชรดา ขิงทอง ม.2 1
1224 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6886 เด็กหญิงรุ่งฤดี สายใย อ.3 1
1225 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6516 เด็กชายพลวัฒน์ เมืองสว่าง ป.4 2
1226 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6147 เด็กหญิงพัชรีวรรณ คำหนัก ม.2 1
1227 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6892 เด็กหญิงกชมน ขัดเชียงราย อ.3 1
1228 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6964 เด็กชายพีรวิชญ์ งามจำ ป.4 2
1229 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6820 เด็กหญิงชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ ม.2 1
1230 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6895 เด็กหญิงวรรณิชา จำปารินทร์ อ.3 1
1231 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6513 เด็กชายภูวิทย์ สุวรรณจิตร ป.4 2
1232 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6163 เด็กหญิงสุชาวดี ใจวัน ม.2 1
1233 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6888 เด็กหญิงฝันดี มะอุเทน อ.3 1
1234 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6518 เด็กชายกรประเสริฐ เพ็ชรตา ป.4 2
1235 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6261 เด็กหญิงรพีพรรณ วรรณแก้ว ม.2 1
1236 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6898 เด็กหญิงกุลธิดา ยารังษี อ.3 1
1237 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6511 เด็กชายธีรภัทร สุภาพ ป.4 2
1238 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6347 เด็กหญิงพิมพ์บุญ อกตัน ม.2 1
1239 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6891 เด็กหญิงกวินธิดา ทองใบ อ.3 1
1240 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6519 เด็กชายชินาธิป สืบคำแก้ว ป.4 2
1241 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6041 เด็กหญิงมัณธิภา ลัดดาวงค์ ม.2 1
1242 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6897 เด็กหญิงกิตติกานต์ เรือนตุ่น อ.3 1
1243 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6509 เด็กชายณภัทร ถาวร ป.4 2
1244 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้แก้ว ม.2 1
1245 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6991 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ก่ำ อ.3 1
1246 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6520 เด็กชายพัชรพล กันธิมา ป.4 2
1247 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6816 เด็กหญิงณัฐธิดา ปันถี ม.2 1
1248 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6894 เด็กหญิงพิชญธิดา ต้นแก้ว อ.3 1
1249 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6506 เด็กชายปองคุณ ขุนทุม ป.4 2
1250 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6258 เด็กหญิงวริศรา เขียวสด ม.2 1
1251 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6882 เด็กหญิงธารธารา ดวงคำ อ.3 1
1252 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6652 เด็กชายมังกร ทองคำฟู ป.4 2
1253 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6260 เด็กหญิงศุภกานต์ โยธา ม.2 1
1254 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6896 เด็กหญิงอารดา ตุลเตมีย์ อ.3 1
1255 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6510 เด็กชายปัญจวิชญ์ ปันคำ ป.4 2
1256 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6819 เด็กหญิงธนัชชา อินทะโนน ม.2 1
1257 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6893 เด็กหญิงอภิญญา ไชยวรรณ์ อ.3 1
1258 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6515 เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์ษา ป.4 2
1259 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6164 เด็กหญิงอภิญญา ใจลังก๋า ม.2 1
1260 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6877 เด็กชายภานุรัตน์ ทาฟู อ.3 2
1261 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6508 เด็กชายธีรพงษ์ แก้ววันทา ป.4 2
1262 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6815 เด็กหญิงวรัญญา ปันถี ม.2 1
1263 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6878 เด็กชายอนิรุต ชุ่มแก้ว อ.3 2
1264 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6965 เด็กชายณัฐพนธ์ นิรัติศัย ป.4 2
1265 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6818 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ ม.2 1
1266 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6873 เด็กชายชัชชัย ไชยเจริญ อ.3 2
1267 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6507 เด็กชายนราวิชญ์ ไชยวงศ์ ป.4 2
1268 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6042 เด็กหญิงทิฆัมพร ติ๊บปะปง ม.2 1
1269 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6870 เด็กชายภีมากร ขวัญวงศ์ อ.3 2
1270 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6512 เด็กชายเทวนาถ ทาเปียง ป.4 2
1271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6452 เด็กหญิงศิริลดา มุกสิกสวัสดิ์ ม.2 1
1272 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6872 เด็กชายปกรณ์ กุณนะ อ.3 2
1273 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6525 เด็กหญิงภัคภรณ์ บุญเรือง ป.4 2
1274 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6813 เด็กหญิงฐิติพัชร อินใจ ม.2 1
1275 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6880 เด็กชายพงศกร วัฒโล อ.3 2
1276 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6924 เด็กหญิงชญานี พึ่งแพ ป.4 2
1277 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6810 เด็กชายธนวินท์ วงศ์อินทร์ ม.2 2
1278 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6874 เด็กชายชยพล แก้วคำมา อ.3 2
1279 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6534 เด็กหญิงวรรณประภา สุขจ๊ะ ป.4 2
1280 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6068 เด็กชายนิราธิ เนตรรุ่งเรือง ม.2 2
1281 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6871 เด็กชายปุณณภพ ใชยอักษร อ.3 2
1282 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6530 เด็กหญิงปิยะธิดา ต้นแก้ว ป.4 2
1283 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5956 เด็กชายธีระพงษ์ ทานุชิต ม.2 2
1284 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6881 เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เป็ง อ.3 2
1285 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6522 เด็กหญิงนาถสุรีย์วิภา คำหวาน ป.4 2
1286 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6809 เด็กชายบูรพา สุกัน ม.2 2
1287 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6876 เด็กชายณัฐภัส คำดวง อ.3 2
1288 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6655 เด็กหญิงเดือนเก้า อภิวงศ์ ป.4 2
1289 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6556 เด็กชายคุณากร เกษสระ ม.2 2
1290 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6990 เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นดี อ.3 2
1291 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6527 เด็กหญิงเทพธิดา ภักตรา ป.4 2
1292 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6056 เด็กชายสุทิวัส ไชยเตกุล ม.2 2
1293 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6875 เด็กชายจักรภัทร เตชะปลูก อ.3 2
1294 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6523 เด็กหญิงกุลสิรี มูลณี ป.4 2
1295 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6033 เด็กชายธนวัฒน์ ดีบุก ม.2 2
1296 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6868 เด็กชายชัยภัทร ทาศักดิ์ อ.3 2
1297 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6535 เด็กหญิงพีชญา ทะนุการ ป.4 2
1298 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6066 เด็กชายเอกภพ กองแก้ว ม.2 2
1299 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6912 เด็กหญิงณพิชญา พิสกุล อ.3 2
1300 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6531 เด็กหญิงชนัญธิดา วงศ์เป็ง ป.4 2
1301 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6031 เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมงคล ม.2 2
1302 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6889 เด็กหญิงพชรกมล สร้อยสุวรรณ อ.3 2
1303 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6529 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมมาศ ป.4 2
1304 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6023 เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มศรี ม.2 2
1305 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6899 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินธิมา อ.3 2
1306 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6528 เด็กหญิงพิมลพรรณ กำไร ป.4 2
1307 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6054 เด็กชายวีรภัทร กาฬผล ม.2 2
1308 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6992 เด็กหญิงอาทิตยา ชูกำแพง อ.3 2
1309 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6532 เด็กหญิงอารยา สายดวงติ๊บ ป.4 2
1310 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6024 เด็กชายเตชินท์ รินพล ม.2 2
1311 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6900 เด็กหญิงวรวลัญช์ อักษร อ.3 2
1312 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6536 เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณประสงค์ ป.4 2
1313 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6256 เด็กชายธนโชติ คงทน ม.2 2
1314 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6903 เด็กหญิงกรองแก้ว สีจันทร์ อ.3 2
1315 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6524 เด็กหญิงณัฐธิดา ปงธิยา ป.4 2
1316 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6808 เด็กชายรัฐภูมิ วันละยา ม.2 2
1317 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6911 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ กาแก้ว อ.3 2
1318 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6526 เด็กหญิงกันย์ฤดี หล่อเลิศฤทธิชัย ป.4 2
1319 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6812 เด็กชายเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว ม.2 2
1320 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6910 เด็กหญิงนันทภัทร พลูชะนะ อ.3 2
1321 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6533 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีคำ ป.4 2
1322 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6034 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วมงคล ม.2 2
1323 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6905 เด็กหญิงพิมพ์ดาว วงศ์แจ่ม อ.3 2
1324 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6918 เด็กหญิงตติยะรัชต์ ปวงคำ ป.4 2
1325 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6811 เด็กชายธนชาติ โยธา ม.2 2
1326 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6904 เด็กหญิงศรีกมล กันทะสร อ.3 2
1327 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6371 เด็กชายณัฐดนัย โอชา ป.5 1
1328 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6052 เด็กหญิงพีรดา ปิกคำ ม.2 2
1329 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6906 เด็กหญิงธนพร ลังกาแก้ว อ.3 2
1330 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6396 เด็กชายแทนคุณ กำลังแพทย์ ป.5 1
1331 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6076 เด็กหญิงกรรณิการ์ สาบคำ ม.2 2
1332 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6913 เด็กหญิงวรรณรัตน์ กาวิละ อ.3 2
1333 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6362 เด็กชายสุริยนต์ อินทนนท์ ป.5 1
1334 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6826 เด็กหญิงภัทรวดี แหมธนเจริญ ม.2 2
1335 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6909 เด็กหญิงกัญจนี อ่อนคำ อ.3 2
1336 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6370 เด็กชายภานุวิชญ์ ดวงชุมภู ป.5 1
1337 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6824 เด็กหญิงสิริธัญญ์ มิตรไชยคำ ม.2 2
1338 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6901 เด็กหญิงชัญญา พุทธสาร อ.3 2
1339 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6364 เด็กชายวรรณรัตน์ อินต๊ะราชา ป.5 1
1340 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6049 เด็กหญิงปิยธิดา วันตา ม.2 2
1341 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6902 เด็กหญิงชนิดาภา พุทธสาร อ.3 2
1342 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6956 เด็กชายธนกร คำฝั้น ป.5 1
1343 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6822 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจบุญ ม.2 2
1344 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6907 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทารัตน์ อ.3 2
1345 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6541 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาสิทธิ์ ป.5 1
1346 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6072 เด็กหญิงสุรีพร หลิวยัง ม.2 2
1347 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6740 เด็กชายจักรวัฒน์ ไชยชนะ ป.1 1
1348 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6367 เด็กชายณัฐนนท์ ดอนชัย ป.5 1
1349 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6078 เด็กหญิงธวัลหทัย ตื้อตัน ม.2 2
1350 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6798 เด็กชายภาคิน ไชยเจริญ ป.1 1
1351 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6369 เด็กชายธีรเดช เพ็ชรวิจิตร ป.5 1
1352 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6051 เด็กหญิงวรัตนาภรณ์ เผ่าละออ ม.2 2
1353 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6748 เด็กชายปุณมนัส เพ็ชรแสนงาม ป.1 1
1354 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6368 เด็กชายจิรายุ รักพ่วง ป.5 1
1355 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6827 เด็กหญิงบุณณดา กันทะเสน ม.2 2
1356 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6742 เด็กชายอัครพงษ์ พระอังคาร ป.1 1
1357 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6374 เด็กชายลานบุญ วงศ์ปันติ ป.5 1
1358 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6925 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ำกลาง ม.2 2
1359 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6747 เด็กชายคฑาวุฒิ ชื่นบาล ป.1 1
1360 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6922 เด็กชายตฤนกมล วันบรรเจิด ป.5 1
1361 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6074 เด็กหญิงปาริชาติ จินดาลัย ม.2 2
1362 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6974 เด็กชายณัฐชนน อุ่นม่อน ป.1 1
1363 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6372 เด็กชายธิติกร เสมอคำ ป.5 1
1364 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6092 เด็กหญิงชนากานต์ อินต๊ะวงศ์ ม.2 2
1365 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6739 เด็กชายอัคณี คลังโชติ ป.1 1
1366 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6363 เด็กชายธนภัทร งามละออ ป.5 1
1367 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6453 เด็กหญิงอรนุช เรืองรบ ม.2 2
1368 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6746 เด็กชายณัฐนันท์ ทินวัง ป.1 1
1369 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6564 เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วเต็ม ป.5 1
1370 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6048 เด็กหญิงสุปรียา ขุนทุม ม.2 2
1371 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6975 เด็กชายณัฐนันท์ ก๋องคำทา ป.1 1
1372 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6389 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยาบัว ป.5 1
1373 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6079 เด็กหญิงพรพิมล แก้วสีงาม ม.2 2
1374 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6972 เด็กชายอภิภัทร สุภากาวี ป.1 1
1375 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6381 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขสานต์ ป.5 1
1376 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6075 เด็กหญิงพุทธรักษา สุวรรณสิงห์ ม.2 2
1377 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6973 เด็กชายอัครเดช บู่ทอง ป.1 1
1378 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6376 เด็กหญิงธาลิดา ฟองเขียว ป.5 1
1379 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6083 เด็กหญิงอริสา ใจกันติ ม.2 2
1380 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6737 เด็กชายธนดล จันทร์หลาก ป.1 1
1381 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ ป.5 1
1382 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6046 เด็กหญิงศรันณ์รัชต์ ชาวสืบ ม.2 2
1383 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6741 เด็กชายจิรนนท์ ศรีปินตา ป.1 1
1384 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6469 เด็กหญิงรุ่งฟ้า มิตไชยคำ ป.5 1
1385 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6080 เด็กหญิงพิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ม.2 2
1386 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6976 เด็กชายอดิศักดิ์ วงค์ปันติ ป.1 1
1387 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6386 เด็กหญิงนพจิรา ภาดา ป.5 1
1388 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6823 เด็กหญิงจิรสุดา มาลา ม.2 2
1389 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6744 เด็กชายจักรพันธ์ จันคำ ป.1 1
1390 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6379 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนนิล ป.5 1
1391 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6708 เด็กชายกวินพัฒน์ จิรโรจน์โสภณ ม.3 1
1392 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6971 เด็กชายกิตติคุณ จาระณะ ป.1 1
1393 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6650 เด็กหญิงกชกานต์ บุญชู ป.5 1
1394 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6707 เด็กชายณัฐพงษ์ คล้ายพงษ์ ม.3 1
1395 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6985 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์เหาะ ป.1 1
1396 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6383 เด็กหญิงณฐอร ก๋งเทเวศ ป.5 1
1397 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6253 เด็กชายปรเมศ ธรรมริยา ม.3 1
1398 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6761 เด็กหญิงจุมมารี เรืองรบ ป.1 1
1399 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6380 เด็กหญิงรจเรข วรรณศักดิ์ ป.5 1
1400 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5854 เด็กชายกฤษฎิ์ อินโต ม.3 1
1401 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6764 เด็กหญิงนัทธมน ทองสี ป.1 1
1402 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งวงษา ป.5 1
1403 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6139 เด็กชายชินวุฒิ ประธรรมยันเต ม.3 1
1404 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6772 เด็กหญิงกุมาริกา เณรทอง ป.1 1
1405 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6385 เด็กหญิงณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ ป.5 1
1406 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5858 เด็กชายปฐพี บูรณะไพบูลย์ ม.3 1
1407 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6770 เด็กหญิงเนตรอัปสร อินทะวัง ป.1 1
1408 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6565 เด็กหญิงธันวารัตน์ กันธิมิตรตระกูล ป.5 1
1409 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6705 เด็กชายนราวิชญ์ มอญแก้ว ม.3 1
1410 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6981 เด็กหญิงพิชญธิดา แก่นคำ ป.1 1
1411 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6382 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวรรณากร ป.5 1
1412 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5859 เด็กชายปกรณ์ อินทวารี ม.3 1
1413 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6923 เด็กหญิงปุณยนุช เหวียนวัน ป.1 1
1414 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6567 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ ชัยพรม ป.5 1
1415 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6016 เด็กชายมนัสนันท์ จันทร์เกลี้ยง ม.3 1
1416 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6984 เด็กหญิงนรีกานต์ วะเท ป.1 1
1417 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6387 เด็กหญิงนราวดี กันทะสร ป.5 1
1418 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6711 เด็กชายธนวัฒน์ สามทมิตร ม.3 1
1419 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6769 เด็กหญิงจิรัชญา จำอินถา ป.1 1
1420 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6958 เด็กหญิงณัฐทชา หน่อยศ ป.5 1
1421 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6706 เด็กชายเปรมินทร์ ซาวสืบ ม.3 1
1422 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6762 เด็กหญิงวิชญาพร วงศ์ปัน ป.1 1
1423 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6957 เด็กชายณัฐดนัย ก๋องคำทา ป.5 2
1424 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5855 เด็กชายศิวา ปิ่นแก้ว ม.3 1
1425 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6983 เด็กหญิงพิมชญา ใจบุญ ป.1 1
1426 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6471 เด็กชายชยางกูร พานิช ป.5 2
1427 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5853 เด็กชายกรณ์ อินโต ม.3 1
1428 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6771 เด็กหญิงพิชญธิดา โภคทรัพย์ ป.1 1
1429 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6393 เด็กชายศุภลักษณ์ ทรวงชัย ป.5 2
1430 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6709 เด็กชายณิชาพันธ์ ปุคำแดง ม.3 1
1431 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6763 เด็กหญิงนาฬาดา มังกร ป.1 1
1432 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6403 เด็กชายรชต ชัยวงค์ ป.5 2
1433 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6710 เด็กชายพงษ์อนันต์ แก่นแก้ว ม.3 1
1434 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6773 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโท ป.1 1
1435 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6562 เด็กชายชิษณุชา วังเส็ง ป.5 2
1436 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5870 เด็กหญิงสรัลพร ปาลัว ม.3 1
1437 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6982 เด็กหญิงธัญพิชา ทองริว ป.1 1
1438 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6397 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ ป.5 2
1439 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิกรรม ม.3 1
1440 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6767 เด็กหญิงนวรัตน์ ปุ๊ดที ป.1 1
1441 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6833 เด็กชายนพณัช แหมธนเจริญ ป.5 2
1442 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6140 เด็กหญิงนฤภร ใจซื่อ ม.3 1
1443 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6980 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ซาวคำ ป.1 1
1444 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6402 เด็กชายวิกรม สิงห์สัน ป.5 2
1445 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5866 เด็กหญิงนฏวรรณ สุวรรณจิตร ม.3 1
1446 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6774 เด็กหญิงเพ้ยเพ้ย พรมณีรัตนชมภู ป.1 1
1447 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6560 เด็กชายนันนพัฒน์ ปิงแก้ว ป.5 2
1448 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6717 เด็กหญิงติชิลา จ๊ะใจ ม.3 1
1449 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6750 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาวงศ์ ป.1 2
1450 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6391 เด็กชายทรงวุฒิ สุภาพ ป.5 2
1451 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5872 เด็กหญิงชลิญญา วงค์ศร ม.3 1
1452 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6753 เด็กชายภัทรดนัย คำวัน ป.1 2
1453 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6561 เด็กชายยศพนธ์ พลหาญ ป.5 2
1454 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6449 เด็กหญิงธมลวรรณ อินต๊ะคำ ม.3 1
1455 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6978 เด็กชายณัฐพงศ์ ปันถี ป.1 2
1456 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6395 เด็กชายจิรายุ ถาวร ป.5 2
1457 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5873 เด็กหญิงจิรวรรณ วงค์ศร ม.3 1
1458 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6758 เด็กชายนฤบดินทร์ ทนันไชย ป.1 2
1459 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6832 เด็กชายศิรชัย จิตแหลม ป.5 2
1460 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6017 เด็กหญิงธัญชนก คำดวง ม.3 1
1461 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6756 เด็กชายกิตติกวิน ก้อนแหวน ป.1 2
1462 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6399 เด็กชายสิบปกร ตุลเตมีย์ ป.5 2
1463 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6719 เด็กหญิงกฤษณา คำมา ม.3 1
1464 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6757 เด็กชายกวินภัทร จันใจ ป.1 2
1465 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6400 เด็กชายยศกร วนิชตานนท์ ป.5 2
1466 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5864 เด็กหญิงจารุกัญญ์ จิตรีขาล ม.3 1
1467 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6755 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศึกษากิจ ป.1 2
1468 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6836 เด็กหญิงธนัชชา คงทน ป.5 2
1469 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6718 เด็กหญิงอรปรีดา ปันต๊ะ ม.3 1
1470 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6754 เด็กชายณัฐวัฒน์ สีมา ป.1 2
1471 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6413 เด็กหญิงวราภรณ์ โนจา ป.5 2
1472 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5868 เด็กหญิงพิริยากร ทอนช่วย ม.3 1
1473 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6979 เด็กชายภูบดินทร์ เพชรศรีงาม ป.1 2
1474 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6834 เด็กหญิงกฤตทิตา ชัยวงศ์ ป.5 2
1475 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5871 เด็กหญิงธัญชนก บุญชู ม.3 1
1476 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6977 เด็กชายวิวิธวินย์ เดชธนโสภานันท์ ป.1 2
1477 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6404 เด็กหญิงวรินญา นามะกุณา ป.5 2
1478 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5867 เด็กหญิงศุภานัน ป่งแก้ว ม.3 1
1479 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6759 เด็กชายธนวัฒน์ ปวนอุด ป.1 2
1480 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6417 เด็กหญิงธนารี ยอดสุด ป.5 2
1481 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5875 เด็กหญิงสุจารี ดวนใหญ่ ม.3 1
1482 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6752 เด็กชายธนาวุฒิ ศิริวรรณากร ป.1 2
1483 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6408 เด็กหญิงพัชรี เตปิน ป.5 2
1484 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6915 เด็กชายกุลกิตติ เต็มเปียง ม.3 2
1485 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6749 เด็กชายเอกพัฒน์ เพ็ชรตา ป.1 2
1486 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6411 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมตะวา ป.5 2
1487 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5890 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์ขร ม.3 2
1488 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6751 เด็กชายภัคพงษ์ ใจแสน ป.1 2
1489 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6410 เด็กหญิงปวีณา อินทะ ป.5 2
1490 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6801 เด็กชายวิชญะ คำปัน ม.3 2
1491 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6775 เด็กหญิงพชรพร อินลวง ป.1 2
1492 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6835 เด็กหญิงเมษา ยินดี ป.5 2
1493 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5877 เด็กชายณัฐนัน โอชา ม.3 2
1494 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6779 เด็กหญิงกวินธิดา ใจลา ป.1 2
1495 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6416 เด็กหญิงธัญสินีย์ คำดวง ป.5 2
1496 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5886 เด็กชายต้นตกานต์ ปานมณี ม.3 2
1497 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6786 เด็กหญิงจันทิรา สายตุ่นแก้ว ป.1 2
1498 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6414 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำมา ป.5 2
1499 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5885 เด็กชายนภัทร ไขโพธิ์ ม.3 2
1500 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6781 เด็กหญิงธนาภรณ์ จีปน ป.1 2
1501 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6406 เด็กหญิงณัฐพร ทาแดง ป.5 2
1502 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6714 เด็กชายพัชฏะ วงค์สา ม.3 2
1503 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6987 เด็กหญิงศิรินภา ปันม้า ป.1 2
1504 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6419 เด็กหญิงธนิดา อ่อนหวาน ป.5 2
1505 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5884 เด็กชายอานนท์ บุญประเสริฐ ม.3 2
1506 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6788 เด็กหญิงสุภาวดี เหนือบุญ ป.1 2
1507 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6405 เด็กหญิงนัฐณิชา มหานิล ป.5 2
1508 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6790 เด็กชายธนพัต ประทีป ม.3 2
1509 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6778 เด็กหญิงวีรนัฐ บุญมี ป.1 2
1510 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6409 เด็กหญิงณัฐมน อุดเวียง ป.5 2
1511 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5878 เด็กชายวุฒิพันธ์ นันต๊ะภาพ ม.3 2
1512 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6988 เด็กหญิงพิชญธิดา หล่อประดิษฐ์ ป.1 2
1513 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6418 เด็กหญิงปาริสา ลาวเครือ ป.5 2
1514 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6712 เด็กชายทินกร คำซาว ม.3 2
1515 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6782 เด็กหญิงกวินธิดา จันทรักษา ป.1 2
1516 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6723 เด็กหญิงจิรัชยา ขัตติยะ ป.5 2
1517 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5887 เด็กชายโยธิน สองคำชุม ม.3 2
1518 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6783 เด็กหญิงกวินนาฎ จันทรักษา ป.1 2
1519 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6959 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปากแคว ป.5 2
1520 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6715 เด็กชายรัตน นวลอนงค์ ม.3 2
1521 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6777 เด็กหญิงชาลิสา ชัยประภา ป.1 2
1522 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6272 เด็กชายอิทธินันทน์ ตาต๊ะ ป.6 1
1523 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5889 เด็กชายปัญจพล ต๊ะคิงษา ม.3 2
1524 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6986 เด็กหญิงสุชาวดี รักยา ป.1 2
1525 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6829 เด็กชายศักรินทร์ อกตัน ป.6 1
1526 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6713 เด็กชายสุรนาท สรภูมิ ม.3 2
1527 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงใหญ่ ป.1 2
1528 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6275 เด็กชายภัทรดนัย วงค์คำชุ่ม ป.6 1
1529 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5880 เด็กชายนวพล ทอนช่วย ม.3 2
1530 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6785 เด็กหญิงปภัสสร ราชเสนา ป.1 2
1531 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6273 เด็กชายญาณพัฒน์ นิลต๊ะ ป.6 1
1532 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6141 เด็กชายพัชรวัฒน์ ขันปัญญา ม.3 2
1533 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6784 เด็กหญิงอมราวดี คงคา ป.1 2
1534 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6456 เด็กชายศุภฤกษ์ พันธ์น้อย ป.6 1
1535 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6142 เด็กหญิงปทิตตา วงศ์ภาคำ ม.3 2
1536 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6780 เด็กหญิงพิมพ์อรินทร์ ไสยวัง ป.1 2
1537 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6276 เด็กชายปัณณพัฒน์ อินทิ ป.6 1
1538 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5892 เด็กหญิงอริสา ซอมอย ม.3 2
1539 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6663 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัญญาดี ป.2 1
1540 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6271 เด็กชายกษาปณ์ ธรรมสร ป.6 1
1541 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6018 เด็กหญิงพัชริดา ก้อนแหวน ม.3 2
1542 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6968 เด็กชายชุติพนธ์ ลามา ป.2 1
1543 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6269 เด็กชายภาณุพงศ์ พิลึก ป.6 1
1544 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6720 เด็กหญิงสุภัสรา มหานิล ม.3 2
1545 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6668 เด็กชายภานุพนธ์ เอกธนพรสกุล ป.2 1
1546 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6274 เด็กชายหัฏฐกร ปันคำ ป.6 1
1547 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5891 เด็กหญิงสุพรรษา บุญเกิด ม.3 2
1548 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6669 เด็กชายพัชรพล อินใจ ป.2 1
1549 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6458 เด็กชายกิตติวินท์ ไชยวัน ป.6 1
1550 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5902 เด็กหญิงผ่องพรรณ สุภาวดี ม.3 2
1551 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6664 เด็กชายศรัณยภัทร องคะเส ป.2 1
1552 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6457 เด็กชายธิติวุฒิ มุทธิ ป.6 1
1553 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5899 เด็กหญิงชญานิษฐ์ นิวาโต ม.3 2
1554 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6841 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์สร้อย ป.2 1
1555 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6266 เด็กชายอัศรากร ประเทพา ป.6 1
1556 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5898 เด็กหญิงนันท์นภัส จำปารินทร์ ม.3 2
1557 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6661 เด็กชายกลวัชร ธรรมริยา ป.2 1
1558 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6270 เด็กชายเจษฎา วงศ์ลังกา ป.6 1
1559 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5894 เด็กหญิงวริศรา ปันคำ ม.3 2
1560 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6666 เด็กชายกิตตินันท์ อินถา ป.2 1
1561 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6278 เด็กชายภัทรกร เณรทอง ป.6 1
1562 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5900 เด็กหญิงนาบุญ กันต๊ะมา ม.3 2
1563 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6667 เด็กชายธนพล โพธิ์ไหม ป.2 1
1564 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6268 เด็กชายอติคุณ ช่างยัน ป.6 1
1565 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6450 เด็กหญิงจุฬาวรรณ ปวงมณี ม.3 2
1566 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6842 เด็กชายสหรัถ สรัสยะนันทน์ ป.2 1
1567 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6292 เด็กหญิงจิราพร จินะการ ป.6 1
1568 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6144 เด็กหญิงณัฐกมล พุทธสอน ม.3 2
1569 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6843 เด็กชายจิรฐา พรมหย่า ป.2 1
1570 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บัวระกฏ ป.6 1
1571 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6662 เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไว ป.2 1
1572 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6955 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเทศ ป.6 1
1573 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6799 เด็กชายอธิษฐาน จีปน ป.2 1
1574 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6285 เด็กหญิงณัฐริกา เพิ่มพูล ป.6 1
1575 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6682 เด็กหญิงภัทรวดี มลิวัลย์ ป.2 1
1576 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6290 เด็กหญิงธันชนก ทองขาว ป.6 1
1577 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6690 เด็กหญิงพิชญา ถิ่นนคร ป.2 1
1578 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6284 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วจันทร์ ป.6 1
1579 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6684 เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ ป.2 1
1580 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6830 เด็กหญิงเบญญาภา พรมมา ป.6 1
1581 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6848 เด็กหญิงศิรัญญา ศรีนวลนุ่น ป.2 1
1582 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6287 เด็กหญิงจุฑามาศ ทนัญชัย ป.6 1
1583 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6687 เด็กหญิงโชติกา วังกรานต์ ป.2 1
1584 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6281 เด็กหญิงอรณิชา นพเก้า ป.6 1
1585 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6685 เด็กหญิงมณัสณรรญ์ แสงศร ป.2 1
1586 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6288 เด็กหญิงลัลน์ลลิต พรมวัง ป.6 1
1587 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6969 เด็กหญิงทัตพิชา ผ่านภพ ป.2 1
1588 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6460 เด็กหญิงยุพเรศ ทิงาเครือ ป.6 1
1589 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6680 เด็กหญิงอริสรา อินทิ ป.2 1
1590 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6308 เด็กหญิงวิมลสิริ สมศิริ ป.6 1
1591 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6688 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วบังวัน ป.2 1
1592 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6289 เด็กหญิงชลดา กลีบธง ป.6 1
1593 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6849 เด็กหญิงกัลยา สุตินคำ ป.2 1
1594 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6279 เด็กหญิงนิชาภัทร วงค์ใจ ป.6 1
1595 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6847 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ พลหาญ ป.2 1
1596 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6280 เด็กหญิงสุพิชญา ถิ่นนคร ป.6 1
1597 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6686 เด็กหญิงอรรัญญาภาร์ บุญมาอูป ป.2 1
1598 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6282 เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลวงค์ ป.6 1
1599 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6679 เด็กหญิงซูเฟียนา กามะ ป.2 1
1600 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6293 เด็กหญิงปิยะพร ปิ่นมณี ป.6 1
1601 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6683 เด็กหญิงพิชญธิดา ภูจา ป.2 1
1602 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6286 เด็กหญิงธัญพร ดอนชัย ป.6 1
1603 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6846 เด็กชายภูตะวัน ไชยการ ป.2 2
1604 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6296 เด็กชายนภัสกร ราชโยธา ป.6 2
1605 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6674 เด็กชายเขมกร ขวัญวงศ์ ป.2 2
1606 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6302 เด็กชายกิตติพัศ ติ๊บโสดา ป.6 2
1607 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6671 เด็กชายอาทิวราห์ วงค์ษา ป.2 2
1608 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6303 เด็กชายกิตติภูมิ ติ๊บโสดา ป.6 2
1609 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6844 เด็กชายจิรายุ วังใจ ป.2 2
1610 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6464 เด็กชายกิตติภพ เมืองมา ป.6 2
1611 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6845 เด็กชายกฤษิกร เนตรใจ ป.2 2
1612 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6301 เด็กชายธนกร สุขป้อม ป.6 2
1613 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6677 เด็กชายวุฒิภัทร เทวโรด ป.2 2
1614 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6305 เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ ป.6 2
1615 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6676 เด็กชายคุณานนต์ โคตรแก้ว ป.2 2
1616 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6304 เด็กชายภูวเนตร วงศ์สิงห์ ป.6 2
1617 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6673 เด็กชายธราเทพ ตั๋นคำ ป.2 2
1618 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6559 เด็กชายเตชินท์ อยู่เจริญ ป.6 2
1619 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6672 เด็กชายภาณุเดช แตะยา ป.2 2
1620 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6300 เด็กชายชัยพัฒน์ สกุลหล้า ป.6 2
1621 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6675 เด็กชายพิมพ์อรัญ ไสยวัง ป.2 2
1622 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6461 เด็กชายภานุพงศ์ ประจิตร ป.6 2
1623 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6691 เด็กหญิงนภัสกรณ์ มีสำราญ ป.2 2
1624 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6299 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วปา ป.6 2
1625 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6699 เด็กหญิงลวิตรา คงทน ป.2 2
1626 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6360 เด็กชายพสิษฐ์ สุขทอง ป.6 2
1627 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6851 เด็กหญิงณัฐนิชา สีสด ป.2 2
1628 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6462 เด็กชายจักรภัทร ชัยวรรณ์ ป.6 2
1629 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6694 เด็กหญิงมิลินท์รดา สุริยา ป.2 2
1630 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6463 เด็กชายอัครพงษ์ ฤทธา ป.6 2
1631 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6698 เด็กหญิงธัญทิพย์ ธิปะละ ป.2 2
1632 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6313 เด็กหญิงสิรภัทร ปิกคำ ป.6 2
1633 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6970 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมวงศ์ ป.2 2
1634 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6361 เด็กหญิงรัตนกร ตะนะ ป.6 2
1635 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6852 เด็กหญิงฑีญาภัค หาญจักรคำ ป.2 2
1636 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6312 เด็กหญิงชญามิน คำรักษ์ ป.6 2
1637 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6854 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์ธิดา ป.2 2
1638 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6467 เด็กหญิงนัตยาพร ทัศศรี ป.6 2
1639 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6702 เด็กหญิงวิชญาดา ชุ่มแก้ว ป.2 2
1640 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6322 เด็กหญิงกฤษณภัก ขัตติยะวงศ์ ป.6 2
1641 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6855 เด็กหญิงวรรณภรณ์ กาวิละ ป.2 2
1642 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6318 เด็กหญิงอรญา สมบูรณ์ชัย ป.6 2
1643 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6697 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชนารถ ป.2 2
1644 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6307 เด็กหญิงชนิภา กาฬผล ป.6 2
1645 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6850 เด็กหญิงฐรัตน์ดาภรณ์ ใจวัน ป.2 2
1646 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6309 เด็กหญิงรัชนก มหานิล ป.6 2
1647 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6695 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวิชัย ป.2 2
1648 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6306 เด็กหญิงภรภัทร ภิญโญ ป.6 2
1649 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6700 เด็กหญิงกมลกาญจน์ กองศรีกุลดิลก ป.2 2
1650 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6310 เด็กหญิงพัณณิตา โปธิ ป.6 2
1651 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำเรืองจิตร์ ป.2 2
1652 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6315 เด็กหญิงนัฐชา นามเมือง ป.6 2
1653 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6693 เด็กหญิงรวินท์นิภา กุศล ป.2 2
1654 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6797 เด็กหญิงเมธาวี ทองริ้ว ป.6 2
1655 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6581 เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์ ป.3 1
1656 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6316 เด็กหญิงณัฐณิชา เปาปวง ป.6 2
1657 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6571 เด็กชายธัญชนิต ธรรมริยา ป.3 1
1658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6321 เด็กหญิงนัดติกานต์ ปันลำ ป.6 2
1659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6584 เด็กชายธีรภัทร์ ใจเปี้ย ป.3 1
1660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6311 เด็กหญิงจิรัชญา งามรั้ว ป.6 2
1661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6573 เด็กชายกฤติเดช จิตต์เกษม ป.3 1
1662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6831 เด็กหญิงจิรฐา พุทธสาร ป.6 2
1663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6585 เด็กชายนฤเบศ ยาบัว ป.3 1
1664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6317 เด็กหญิงอนัญญา นุชนารถ ป.6 2
1665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6577 เด็กชายจักรรินทร์ จันคำ ป.3 1
1666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6649 เด็กหญิงบัวบูชา บุญชู ป.6 2
1667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6569 เด็กชายพงษ์ภีระ ทองริว ป.3 1
1668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6148 เด็กชายกฤษณะ เมาลี ม.1 1
1669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6583 เด็กชายพุทธิชาต เพ็งวงษา ป.3 1
1670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6926 เด็กชายเอกพงษ์ คำหวาน ม.1 1
1671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6574 เด็กชายธัญธณา เสมอคำ ป.3 1
1672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6150 เด็กชายฉัตรดนัย สิทธิวงศ์ ม.1 1
1673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6570 เด็กชายก้องภพ กันวะนา ป.3 1
1674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6646 เด็กชายกชกร ปัญญาหมื่น ม.1 1
1675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6572 เด็กชายภูวดล ถิ่นนคร ป.3 1
1676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6156 เด็กชายวราทัศน์ วรมิตร ม.1 1
1677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6725 เด็กชายรามิล อิ่มทอง ป.3 1
1678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6157 เด็กชายฐิติภัทร ระเริงกลิ่น ม.1 1
1679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6576 เด็กชายวงศกร อินทร์มณี ป.3 1
1680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6155 เด็กชายณัฐภัทร ศรีไว ม.1 1
1681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6726 เด็กชายอภิชาติ ตันโตน ป.3 1
1682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6934 เด็กชายกวินท์ ผ่องสวัสดิ์ ม.1 1
1683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6575 เด็กชายภัคพงศ์ สิงสันต์ ป.3 1
1684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6159 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววันทา ม.1 1
1685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6580 เด็กชายธีรศักดิ์ วังวน ป.3 1
1686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6929 เด็กชายกฤษฎา ลีลาศ ม.1 1
1687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6582 เด็กชายกรินทร์ ปันสุทะ ป.3 1
1688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6792 เด็กชายณัฐพล ละออเอี่ยม ม.1 1
1689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6613 เด็กหญิงนลินดา สิริวรรณ์ ป.3 1
1690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6932 เด็กชายธนาธิป อินต๊ะคำ ม.1 1
1691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6610 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิมาทา ป.3 1
1692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6927 เด็กชายณัฐกนก คำดวง ม.1 1
1693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6609 เด็กหญิงณัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.3 1
1694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6930 เด็กชายจันทรการต์ แก่นแก้ว ม.1 1
1695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6614 เด็กหญิงรัญธิดา ปอรินทร์ ป.3 1
1696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6933 เด็กชายจิรายุทธ ศรีพรม ม.1 1
1697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6604 เด็กหญิงณรินน์รัฐพร สุขคำเมือง ป.3 1
1698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6954 เด็กชายเสกสรร จันทร์สุภา ม.1 1
1699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6611 เด็กหญิงวรรณกานต์ อินต๊ะราช ป.3 1
1700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6931 เด็กชายนพชวิน ชุ่มใจ ม.1 1
1701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6607 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองศรีกุลดิลก ป.3 1
1702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6647 เด็กชายภูวริน ตาอินทร ม.1 1
1703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6602 เด็กหญิงวาริศา ดีบูชา ป.3 1
1704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6151 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตาต๊ะ ม.1 1
1705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6612 เด็กหญิงวรรณารี อินต๊ะราชา ป.3 1
1706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6158 เด็กชายภัคพล จันทร์เกลี้ยง ม.1 1
1707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6920 เด็กหญิงกนกวรรณ สิงทอง ป.3 1
1708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6928 เด็กชายศุภกิจ ลีลาเมือง ม.1 1
1709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6732 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลวงค์ ป.3 1
1710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6152 เด็กชายอนาวิล ชัยประภา ม.1 1
1711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6731 เด็กหญิงปารณีย์ จิงจู ป.3 1
1712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6167 เด็กหญิงฐิติวรดา อินใจ ม.1 1
1713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6608 เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.3 1
1714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6721 เด็กหญิงภัสร์นลิน จิรโรจน์โสภณ ม.1 1
1715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6606 เด็กหญิงรุจิลักษณ์ วงศ์กลม ป.3 1
1716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6165 เด็กหญิงกนกวรรณ สาบคำ ม.1 1
1717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6593 เด็กชายทวีบุญ อกตัน ป.3 2
1718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6166 เด็กหญิงณัฏฐธิชา อาศัยบุญ ม.1 1
1719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6589 เด็กชายธามม์ทามาฐ์ แปงนุจานิวัตร ป.3 2
1720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6173 เด็กหญิงพรพิมล ยะสะโน ม.1 1
1721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6599 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใคร่ครวญ ป.3 2
1722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6349 เด็กหญิงณัฐฐา สุรสิทธิ์ ม.1 1
1723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6657 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภาษิต ป.3 2
1724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6945 เด็กหญิงปิยภรณ์ สิงห์ขร ม.1 1
1725 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7001 เด็กชายกรกฎ ราชโยธา อ.2 1
1726 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6587 เด็กชายพสิษฐ์ ขันธิ ป.3 2
1727 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6169 เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำปา ม.1 1
1728 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะ