Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 แผนทบทวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.ลำปาง เขต 2 ( 15 มีนาคม 2565)

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500271 บ้านแม่หลง-สบจาง 7 9.3
2 1052500271 บ้านสองแควใต้ 4.3 7.3
3 1052500271 บ้านสาดผึ้ง-นาเกลือ 7 7.8

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลเสริมงาม

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500445 บ้านแม่กึ๊ด 30.1 4.8
2 1052500445 ฃุมชนบ้านมั่ว 22 4.2
3 1052500445 วัดสาแล 8 7
4 1052500445 บ้านทุ่งต๋ำ 2.3 7.6

 โรงเรียนคุณภาพ ชุมชนบ้านจัววิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500487 บ้านสมัย 3 4.5
2 1052500487 บ้านเด่น 1.2 4.4
3 1052500487 บ้านน้ำหลง 21 3.3
4 1052500487 บ้านอุมลอง 3 1.7

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านนากวาง

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500129 ห้วยมะเกลือวิทยา ขยายโอกาส 20 7.5
2 1052500129 บ้านผาแมว 39.2 14.3
3 1052500129 บ้านนาบง 3.3 2.4
4 1052500129 บ้านนาดู่ 3 7.1
5 1052500129 บ้านนาดง 4 10.5

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านท่าเวียง

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500145 บ้านสะพานหิน 5.3 7.1
2 1052500145 บ้านสะเลียมหวาน 4 2.7
3 1052500145 บ้านปางอ้า 3 9.2

 โรงเรียนคุณภาพ นาครัวประชาสามัคคี

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500099 บ้านหลวง 4 2.7
2 1052500099 บ้านหลุก 13.2 2.5

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500099 บ้านหลวง 4 2.7
2 1052500099 บ้านหลุก 13.2 2.5

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านแม่ทะ

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500094 ชุมชนบ้านท่าแหน 24 6.5
2 1052500094 บ้านน้ำโทกหัวดง 6.2 3.1

 โรงเรียนคุณภาพ แม่ถอดวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500171 นาบ้านไร่วิทยา ขยายโอกาส 8.1 14.5
2 1052500171 บ้านแม่เติน 33 5.7

 โรงเรียนคุณภาพ ไหล่หินราษฎร์บำรุง

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500299 บ้านดอนธรรม 5.3 6.4
2 1052500299 บ้านทุ่งขาม 4.3 5.8

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านนาแก้วประชารัฐ

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500289 บ้านจอมปิง 11 2.7
2 1052500289 วัดนาแก้ว ขยายโอกาส 7 2.5

 โรงเรียนคุณภาพ ล้อมแรดวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500164 บ้านเหล่า 7 2.2
2 1052500164 บ้านนาโป่ง 7.8

 โรงเรียนคุณภาพ แม่วะวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500152 บ้านท่าช้าง 11.2 2.2
2 1052500152 บ้านแม่วะเด่นชัย 11 3.2

 โรงเรียนคุณภาพ แม่มอกวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500141 บ้านหัวน้ำ 7 2.9
2 1052500141 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 6.1 5.7

 โรงเรียนคุณภาพ สันโป่งวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500433 บ้านโป่งน้ำร้อน 5.3 10.5
2 1052500433 บ้านกิ่วห้วยเบิก 12 5.1

 โรงเรียนคุณภาพ ป่าตันวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500100 บ้านฮ่องห้า 12.3 7.1

 โรงเรียนคุณภาพ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500286 วัดหาดปู่ด้าย 4.1 10.3

 โรงเรียนคุณภาพ ศรีลังกาวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500431 บ้านเหล่ายาว 5.2 2.7

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านอ้อวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500118 บ้านแม่ทาน 7.1 9.7

 โรงเรียนคุณภาพ ต้นธงวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500505 ชุมชนบ้านแม่ปุ 5.2 4.4

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านบอม

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500114 กิ่วประชาวิทยา 13.3 3.2

 โรงเรียนคุณภาพ เสริมซ้ายวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500426 วัดสบแม่ทำ 5.3 7.1

 โรงเรียนคุณภาพ ศาลาวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500273 บ้านศาลาสามัคคี 6.1 1.3

 โรงเรียนคุณภาพ เสริมขวาวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500439 บ้านปงแพ่ง 7.2 2.8

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลสบปราบ

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500477 ไตรมิตรสามัคคี 8.1 5.7

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านเวียง

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500162 บ้านอุมลอง (รักษ์ขิตานุเคราะห์) 25.1 2.8

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านแม่เชียงรายวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500501 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 4.3 7.6

 โรงเรียนคุณภาพ บ้านดอนไชย

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500159 เถิน-ท่าผา 15.1 4.1

 โรงเรียนคุณภาพ วังหินวิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500167 บ้านท่า 6.3 11.9

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500163 บ้านท่ามะเกว๋น 4.1 15.8

 โรงเรียนคุณภาพ ห้วยแก้ววิทยา

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500177 บ้านนาเบี้ย 7.3 12.2

 โรงเรียนคุณภาพ อนุบาลแม่พริก

ลำดับ รหัสกระทรวง โรงเรียนเครือข่าย พื้นที่ ไร่/งาน ห่างจากโรงเรียนคุณภาพ (กม.)
1 1052500498 บ้านแม่ตั๋ง 10.3 6