Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,986 คน

ป.11304 /10.88
ป.21231 /10.27
ป.31334 /11.13
ป.41469 /12.26
ป.51455 /12.14
ป.61336 /11.15
ม.1420 /3.50
ม.2403 /3.36
ม.3465 /3.88
อ.1309 /2.58
อ.21076 /8.98
อ.31184 /9.88
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.1 1
2 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.1 1
3 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.1 1
4 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.1 1
5 บ้านท่าผา 4401 เด็กชายภาคิน สิริอัต อ.1 1
6 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.1 1
7 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.1 1
8 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.1 1
9 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.1 1
10 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.1 1
11 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ อ.2 1
12 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.2 1
13 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.2 1
14 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.2 1
15 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.2 1
16 บ้านท่าผา 4413 เด็กชายธนดล มัชฌิมา อ.2 1
17 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.2 1
18 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.2 1
19 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ อ.3 1
20 บ้านท่าผา 4329 เด็กชายธนากร บุตรโส อ.3 1
21 บ้านท่าผา 4420 เด็กชายอนาวิน อินออน อ.3 1
22 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ อ.3 1
23 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน อ.3 1
24 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ อ.3 1
25 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา อ.3 1
26 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ อ.3 1
27 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน อ.3 1
28 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.1 1
29 บ้านท่าผา 4342 เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา ป.1 1
30 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.1 1
31 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.1 1
32 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.1 1
33 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.1 1
34 บ้านท่าผา 4424 เด็กชายตนัย - ป.1 1
35 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.1 1
36 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.1 1
37 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.1 1
38 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.1 1
39 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.1 1
40 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.1 1
41 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.1 1
42 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.1 1
43 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.1 1
44 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.1 1
45 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.2 1
46 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.2 1
47 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.2 1
48 บ้านท่าผา 4303 เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ ป.2 1
49 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.2 1
50 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.2 1
51 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.2 1
52 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.2 1
53 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.2 1
54 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.3 1
55 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.3 1
56 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.3 1
57 บ้านท่าผา 4235 เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว ป.3 1
58 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.3 1
59 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.3 1
60 บ้านท่าผา 4357 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง ป.3 1
61 บ้านท่าผา 4326 เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน ป.3 1
62 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.4 1
63 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.4 1
64 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.4 1
65 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.4 1
66 บ้านท่าผา 4358 เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง ป.4 1
67 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.4 1
68 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.4 1
69 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.4 1
70 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.4 1
71 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.4 1
72 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.5 1
73 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.5 1
74 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.5 1
75 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.5 1
76 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.5 1
77 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.5 1
78 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.5 1
79 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.5 1
80 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.5 1
81 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.5 1
82 บ้านท่าผา 4350 เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา ป.6 1
83 บ้านท่าผา 4156 เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา ป.6 1
84 บ้านท่าผา 4145 เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย ป.6 1
85 บ้านท่าผา 4158 เด็กชายสราวุธ ปวงขจร ป.6 1
86 บ้านท่าผา 4146 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ป.6 1
87 บ้านท่าผา 4389 เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ ป.6 1
88 บ้านท่าผา 4143 เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน ป.6 1
89 บ้านท่าผา 4161 เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง ป.6 1
90 บ้านท่าผา 4323 เด็กชายวรพล มณโฑ ป.6 1
91 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.2 1
92 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.2 1
93 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ อ.3 1
94 บ้านศาลาสามัคคี 2783 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ อ.3 1
95 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย อ.3 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน อ.3 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายลัญฉกร กูลพรม อ.3 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2767 เด็กชายรฐนนท์ เจริญขำ ป.1 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.1 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.2 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.2 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.2 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.2 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.2 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.3 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.3 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2784 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.3 1
108 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.3 1
109 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.3 1
110 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.3 1
111 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.3 1
112 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.3 1
113 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.3 1
114 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.4 1
115 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.4 1
116 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.4 1
117 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.4 1
118 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.4 1
119 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.4 1
120 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.4 1
121 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.4 1
122 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.5 1
123 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.5 1
124 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.5 1
125 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.5 1
126 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.5 1
127 บ้านศาลาสามัคคี 2701 เด็กชายปกรณ์ เครือนวล ป.5 1
128 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.5 1
129 บ้านศาลาสามัคคี 2703 เด็กชายฉัตรเมธี เรืองจิตต์ ป.6 1
130 บ้านศาลาสามัคคี 2747 เด็กชายณิชคุณ บุญเกิด ป.6 1
131 บ้านศาลาสามัคคี 2719 เด็กชายพีรพัฒน์ สืบมา ป.6 1
132 บ้านศาลาสามัคคี 2702 เด็กชายณัฐวัศ อัยกา ป.6 1
133 บ้านจอมปิง 3697 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี อ.3 1
134 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.1 1
135 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.1 1
136 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.1 1
137 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.1 1
138 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.1 1
139 บ้านจอมปิง 3671 เด็กชายธนปพนธ์ ทิพปง ป.1 1
140 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.2 1
141 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.2 1
142 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.2 1
143 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.3 1
144 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.3 1
145 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.4 1
146 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.4 1
147 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.4 1
148 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.5 1
149 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.5 1
150 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.5 1
151 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.5 1
152 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.5 1
153 บ้านจอมปิง 3637 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ป.6 1
154 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.1 1
155 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.1 1
156 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.1 1
157 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.2 1
158 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.2 1
159 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.2 1
160 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ อ.3 1
161 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู อ.3 1
162 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล อ.3 1
163 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ อ.3 1
164 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ อ.3 1
165 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.2 1
166 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.2 1
167 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.2 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.2 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว อ.3 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ อ.3 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง อ.3 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.1 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.1 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.1 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.1 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.1 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.2 1
178 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.2 1
179 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.2 1
180 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.2 1
181 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.2 1
182 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.2 1
183 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.2 1
184 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.3 1
185 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.3 1
186 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.3 1
187 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
188 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.4 1
189 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.4 1
190 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.4 1
191 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.5 1
192 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.5 1
193 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.5 1
194 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.5 1
195 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.5 1
196 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.5 1
197 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ป.6 1
198 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ป.6 1
199 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ป.6 1
200 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ป.6 1
201 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ป.6 1
202 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ป.6 1
203 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ป.6 1
204 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.1 1
205 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2218 เด็กชายอภิเดช ตันโตน ม.1 1
206 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
207 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.1 1
208 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.1 1
209 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 เด็กชายกรรชัย ปัดแก้ว ม.2 1
210 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 เด็กชายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.2 1
211 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2091 เด็กชายตรัยภูมิ เทพอินทร์ ม.3 1
212 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2092 เด็กชายธีรเมธ ผิวเหลือง ม.3 1
213 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2062 เด็กชายวัชรพงศ์ พรมวัง ม.3 1
214 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2093 เด็กชายศรากร ตุ้ยดี ม.3 1
215 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2228 เด็กชายนาวิน ลัดดา ม.3 1
216 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3794 เด็กชายธนภูมิ ดวงแก้ว ม.3 1
217 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3826 เด็กชายเวชพิสิฐ วารินทร์ ม.3 1
218 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3824 เด็กชายชาคริต วังใจ ม.3 1
219 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3976 เด็กชายธนกฤต ประเสริฐ ม.3 1
220 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3773 เด็กชายศุภณัฐ แดงสี ม.3 1
221 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3825 เด็กชายนัฐพงษ์ โพธา ม.3 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4012 เด็กชายทวีโชค ลุงแหลง ม.3 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3960 เด็กชายธนพันธ์ พิสกูล ม.3 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.2 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4028 เด็กชายวุฒิชัย เขื่อนแก้ว อ.2 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.2 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.2 1
228 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4027 เด็กชายธนศักดิ์ ประสพนิล อ.2 1
229 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.2 1
230 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.2 1
231 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3964 เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน อ.3 1
232 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า อ.3 1
233 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3966 เด็กชายอชิรวิชย์ สุภาสอน อ.3 1
234 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ อ.3 1
235 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.1 1
236 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.1 1
237 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.1 1
238 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.1 1
239 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.1 1
240 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.1 1
241 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.1 1
242 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร - ป.1 1
243 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.2 1
244 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.2 1
245 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.2 1
246 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.2 1
247 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.2 1
248 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.2 1
249 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.2 1
250 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.3 1
251 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.3 1
252 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.3 1
253 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.3 1
254 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4007 เด็กชายธันวา มะโนคำ ป.3 1
255 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.4 1
256 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.4 1
257 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.4 1
258 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.4 1
259 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.4 1
260 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.4 1
261 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.4 1
262 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.4 1
263 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.4 1
264 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.4 1
265 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.4 1
266 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.4 1
267 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4022 เด็กชายชินวุฒิ แสงสุวรรณ ป.4 1
268 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.5 1
269 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3858 เด็กชายภูตะวัน นามเมือง ป.5 1
270 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด ป.6 1
271 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3985 เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล ป.6 1
272 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3851 เด็กชายนันทนัช โพธา ป.6 1
273 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4020 เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน ป.6 1
274 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3853 เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ ป.6 1
275 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3850 เด็กชายณัฐพล ศิริวัน ป.6 1
276 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3921 เด็กชายอิสรภาพ องคะเส ป.6 1
277 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4019 เด็กชายปพน แก้วเน่ ป.6 1
278 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4018 เด็กชายชัชชัย บุญยืน ป.6 1
279 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3854 เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา ป.6 1
280 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4011 เด็กชายซันทา จองวิ ป.6 1
281 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3984 เด็กชายกฤตนัย ใจมั่น ป.6 1
282 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3849 เด็กชายคุณากร อินลวง ป.6 1
283 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3789 เด็กชายดัสกร สุทิศ ป.6 1
284 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3816 เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย ม.1 1
285 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3791 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล ม.1 1
286 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4014 เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน ม.1 1
287 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3922 เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ ม.1 1
288 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4013 เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม ม.1 1
289 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3768 เด็กชายคาวิน จิระดา ม.2 1
290 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3975 เด็กชายทัศดนัย ราชจริต ม.2 1
291 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4032 เด็กชายนพรัตน์ ธรรมสอน ม.2 1
292 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3994 เด็กชายธีรภัทร ลุงปาน ม.2 1
293 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3817 เด็กชายพงศธร จินกะสิกิจ ม.2 1
294 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4021 เด็กชายสุเมธ แสงเปา ม.2 1
295 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3767 เด็กชายอภิรักษ์ เทพธรรม ม.2 1
296 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3769 เด็กชายนรินทร์ มิลิกาญจน์ ม.2 1
297 บ้านสองแควใต้ 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา อ.2 1
298 บ้านสองแควใต้ 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว อ.2 1
299 บ้านสองแควใต้ 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง อ.2 1
300 บ้านสองแควใต้ 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - อ.2 1
301 บ้านสองแควใต้ 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ อ.2 1
302 บ้านสองแควใต้ 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา อ.3 1
303 บ้านสองแควใต้ 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน อ.3 1
304 บ้านสองแควใต้ 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ อ.3 1
305 บ้านสองแควใต้ 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ อ.3 1
306 บ้านสองแควใต้ 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว อ.3 1
307 บ้านสองแควใต้ 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ อ.3 1
308 บ้านสองแควใต้ 3014 เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมมงคล ป.1 1
309 บ้านสองแควใต้ 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ ป.1 1
310 บ้านสองแควใต้ 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข ป.1 1
311 บ้านสองแควใต้ 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา ป.1 1
312 บ้านสองแควใต้ 3002 เด็กชายณัฐพงศ์ เป็งวัน ป.1 1
313 บ้านสองแควใต้ 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน ป.2 1
314 บ้านสองแควใต้ 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ ป.2 1
315 บ้านสองแควใต้ 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา ป.3 1
316 บ้านสองแควใต้ 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย ป.3 1
317 บ้านสองแควใต้ 3013 เด็กชายณัชนนท์ เอี่ยมมงคล ป.3 1
318 บ้านสองแควใต้ 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล ป.4 1
319 บ้านสองแควใต้ 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา ป.4 1
320 บ้านสองแควใต้ 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา ป.4 1
321 บ้านสองแควใต้ 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน ป.4 1
322 บ้านสองแควใต้ 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช ป.4 1
323 บ้านสองแควใต้ 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ ป.4 1
324 บ้านสองแควใต้ 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ ป.5 1
325 บ้านสองแควใต้ 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน ป.5 1
326 บ้านสองแควใต้ 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน ป.5 1
327 บ้านสองแควใต้ 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน ป.5 1
328 บ้านสองแควใต้ 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร ป.5 1
329 บ้านสองแควใต้ 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน ป.5 1
330 บ้านสองแควใต้ 2953 เด็กชายจิตติพัฒน์ ใจวรรณ ป.6 1
331 บ้านสองแควใต้ 2955 เด็กชายพงศกร ศิริทหาร ป.6 1
332 บ้านสองแควใต้ 2954 เด็กชายธนกฤต ปันลำ ป.6 1
333 วัดหาดปู่ด้าย 1229 เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเดชธง อ.1 1
334 วัดหาดปู่ด้าย 1232 เด็กชายธีรพงศ์ อิธิตา อ.1 1
335 วัดหาดปู่ด้าย 1230 เด็กชายภานุเดช ตันโตน อ.1 1
336 วัดหาดปู่ด้าย 1236 เด็กชายธนากรณ์ วงผาบุตร อ.2 1
337 วัดหาดปู่ด้าย 1219 เด็กชายพีรพัฒน์ ดีสุติน อ.3 1
338 วัดหาดปู่ด้าย 1218 เด็กชายธีรภัทร อินทิ อ.3 1
339 วัดหาดปู่ด้าย 1216 เด็กชายชนกันต์ ธรรมสอน อ.3 1
340 วัดหาดปู่ด้าย 1224 เด็กชายณัฐกฤต ตันตน อ.3 1
341 วัดหาดปู่ด้าย 1217 เด็กชายณัฐภัทร วันดี อ.3 1
342 วัดหาดปู่ด้าย 1220 เด็กชายภูพิชยา ต๊ะโน อ.3 1
343 วัดหาดปู่ด้าย 1203 เด็กชายนนทพัทร์ พระจันทร์ ป.3 1
344 วัดหาดปู่ด้าย 1202 เด็กชายจักรินทร์ ขวัญล้อม ป.3 1
345 วัดหาดปู่ด้าย 1197 เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วยศ ป.4 1
346 วัดหาดปู่ด้าย 1196 เด็กชายชนะพล พาพิมาย ป.4 1
347 วัดหาดปู่ด้าย 1198 เด็กชายศุภวิช มีชัยมาตร์ ป.4 1
348 วัดหาดปู่ด้าย 1184 เด็กชายภูผา ลาช่อง ป.5 1
349 วัดหาดปู่ด้าย 1186 เด็กชายวิริยากรณ์ สุริยา ป.5 1
350 วัดหาดปู่ด้าย 1175 เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนเลย ป.6 1
351 วัดหาดปู่ด้าย 1211 เด็กชายณัชพงศ์ หล้าปวงคำ ป.6 1
352 วัดนาแก้ว 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร อ.1 1
353 วัดนาแก้ว 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน อ.2 1
354 วัดนาแก้ว 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า อ.2 1
355 วัดนาแก้ว 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล อ.2 1
356 วัดนาแก้ว 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา อ.2 1
357 วัดนาแก้ว 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง อ.2 1
358 วัดนาแก้ว 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย อ.2 1
359 วัดนาแก้ว 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา อ.2 1
360 วัดนาแก้ว 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที อ.3 1
361 วัดนาแก้ว 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก อ.3 1
362 วัดนาแก้ว 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน อ.3 1
363 วัดนาแก้ว 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ อ.3 1
364 วัดนาแก้ว 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม ป.1 1
365 วัดนาแก้ว 2837 เด็กชายณัฐภัทร ก๋องเปี้ย ป.1 1
366 วัดนาแก้ว 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ ป.1 1
367 วัดนาแก้ว 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ ป.1 1
368 วัดนาแก้ว 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว ป.2 1
369 วัดนาแก้ว 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล ป.2 1
370 วัดนาแก้ว 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ ป.2 1
371 วัดนาแก้ว 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี ป.2 1
372 วัดนาแก้ว 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม ป.3 1
373 วัดนาแก้ว 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ ป.3 1
374 วัดนาแก้ว 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ ป.3 1
375 วัดนาแก้ว 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ ป.3 1
376 วัดนาแก้ว 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา ป.3 1
377 วัดนาแก้ว 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา ป.3 1
378 วัดนาแก้ว 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี ป.3 1
379 วัดนาแก้ว 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น ป.3 1
380 วัดนาแก้ว 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน ป.4 1
381 วัดนาแก้ว 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร ป.4 1
382 วัดนาแก้ว 2839 เด็กชายณัฐกรณ์ ก๋องเปี้ย ป.4 1
383 วัดนาแก้ว 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต ป.4 1
384 วัดนาแก้ว 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน ป.4 1
385 วัดนาแก้ว 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ ป.4 1
386 วัดนาแก้ว 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ ป.5 1
387 วัดนาแก้ว 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ ป.5 1
388 วัดนาแก้ว 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ ป.5 1
389 วัดนาแก้ว 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ ป.5 1
390 วัดนาแก้ว 2728 เด็กชายกิตติภูมิ เกิดสติ ป.6 1
391 วัดนาแก้ว 2738 เด็กชายธนุวัฒน์ อินทะ ป.6 1
392 วัดนาแก้ว 2725 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์ ยุชุมภู ป.6 1
393 วัดนาแก้ว 2730 เด็กชายกิตติพงษ์ ตั๋นเต๋ ป.6 1
394 วัดนาแก้ว 2726 เด็กชายมาฆะพล ปัญญา ป.6 1
395 วัดนาแก้ว 2727 เด็กชายชุติภัทร แก้วบุญปั๋น ป.6 1
396 วัดนาแก้ว 2802 เด็กชายพัชรพล บุญชื่น ป.6 1
397 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5538 เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย ป.1 1
398 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5522 เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ ป.2 1
399 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5491 เด็กชายจิดริด - ป.2 1
400 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5520 เด็กชายปิยะ เหียดใส ป.2 1
401 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5493 เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว ป.2 1
402 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5594 เด็กชายลูซา ใจกล้า ป.2 1
403 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5531 เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ ป.2 1
404 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5557 เด็กชายณัฐชนน สินไชย ป.2 1
405 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5501 เด็กชายเดือนคำ - ป.2 1
406 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5516 เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ ป.2 1
407 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5518 เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ ป.2 1
408 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5517 เด็กชายกวินภพ ตาโมง ป.2 1
409 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5529 เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา ป.2 1
410 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5534 เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา ป.3 1
411 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5559 เด็กชายภูริณัฐ สิริตา ป.3 1
412 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5497 เด็กชายนดน ฉัตรพรม ป.3 1
413 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5621 เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก ป.3 1
414 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5619 เด็กชายชยน ประพงษ์ ป.3 1
415 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5437 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง ป.4 1
416 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5530 เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ ป.4 1
417 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5622 เด็กชายจามหยุ้น เล็ก ป.4 1
418 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5472 เด็กชายคำ ปู่ตาล ป.4 1
419 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5440 เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว ป.4 1
420 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5436 เด็กชายนนทกร ปงใจดี ป.4 1
421 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5414 เด็กชายอ่อง - ป.4 1
422 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5565 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง ป.5 1
423 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5509 เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง ป.5 1
424 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5430 เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา ป.5 1
425 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5397 เด็กชายอำมตะ กันธิยืน ป.5 1
426 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5599 เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร ป.5 1
427 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5561 เด็กชายวงชกร สินลับ ป.5 1
428 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5462 เด็กชายก่อจ่าม - ป.5 1
429 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5428 เด็กชายพงษ์ภัทร ลิ่มสกุล ป.6 1
430 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5368 เด็กชายอดุลรัชด์ จุ่งมิตร ป.6 1
431 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5587 เด็กชายอัฐพล โปทา ป.6 1
432 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5391 เด็กชายอธิวัฒน์ มณีสุข ป.6 1
433 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5406 เด็กชายพีรพล จันทร์ทิพย์ ป.6 1
434 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5390 เด็กชายณัฐพงษ์ ตาวันสี ป.6 1
435 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5380 เด็กชายป้องปฐพี ประดิษฐ์ ป.6 1
436 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5586 เด็กชายธนพล ใจตา ป.6 1
437 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5527 เด็กชายมั่น ปันหม่อง ป.6 1
438 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5378 เด็กชายวรภพ กาเตจ๊ะ ป.6 1
439 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5394 เด็กชายศุภณัฐ วิเคียน ป.6 1
440 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5396 เด็กชายพิระเดช มลิวรรณ์ ป.6 1
441 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5458 เด็กชายเมธังกร รุกขชาติ ป.6 1
442 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5415 เด็กชายเจ๊าะ - ป.6 1
443 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5598 เด็กชายสมศักดิ์ ใจงาม ป.6 1
444 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5609 เด็กชายนาวิน ครนภา อ.2 1
445 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5605 เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล อ.2 1
446 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5606 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม อ.2 1
447 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5604 เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ อ.2 1
448 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5618 เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง อ.2 1
449 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5617 เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ อ.2 1
450 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5603 เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง อ.2 1
451 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5623 เด็กชายหน่อแสง - อ.2 1
452 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5608 เด็กชายณัชชวภรณ์ ปลัดท้วม อ.2 1
453 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5607 เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน อ.2 1
454 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5581 เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ อ.3 1
455 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5584 เด็กชายมาโนช - อ.3 1
456 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5573 เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ อ.3 1
457 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5577 เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม อ.3 1
458 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5600 เด็กชายทนุ - อ.3 1
459 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5542 เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง อ.3 1
460 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5505 เด็กชายเคอ - ป.1 1
461 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5544 เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง ป.1 1
462 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5601 เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา ป.1 1
463 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5569 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.1 1
464 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5539 เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก ป.1 1
465 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5543 เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร ป.1 1
466 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5541 เด็กชายคำเดือน - ป.1 1
467 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5540 เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ ป.1 1
468 บ้านแม่หลง-สบจาง 2342 เด็กชายณัฐชานนท์ คารมย์ อ.2 1
469 บ้านแม่หลง-สบจาง 2344 เด็กชายพชร สุภากาวี อ.2 1
470 บ้านแม่หลง-สบจาง 2343 เด็กชายปิยชนน์ ขัดจา อ.2 1
471 บ้านแม่หลง-สบจาง 2345 เด็กชายสืบสกุล แสงแก้ว อ.2 1
472 บ้านแม่หลง-สบจาง 2340 เด็กชายธนพล กุลไธสง อ.3 1
473 บ้านแม่หลง-สบจาง 2339 เด็กชายชนวัฒน์ สิทธิคำ อ.3 1
474 บ้านแม่หลง-สบจาง 2330 เด็กชายพงษ์เพชร แก่นแก้ว ป.1 1
475 บ้านแม่หลง-สบจาง 2329 เด็กชายนธดล แก้วมาดา ป.1 1
476 บ้านแม่หลง-สบจาง 2336 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ ป.1 1
477 บ้านแม่หลง-สบจาง 2318 เด็กชายธราเทพ ธิวาที ป.2 1
478 บ้านแม่หลง-สบจาง 2319 เด็กชายพีรภัทร เทพธรรม ป.2 1
479 บ้านแม่หลง-สบจาง 2320 เด็กชายภัทรพล ขัติยะ ป.2 1
480 บ้านแม่หลง-สบจาง 2311 เด็กชายปีรติษิ์ ไชยเลิศ ป.3 1
481 บ้านแม่หลง-สบจาง 2305 เด็กชายณัฎฐากร กันทะวงค์ ป.4 1
482 บ้านแม่หลง-สบจาง 2304 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก่นแก้ว ป.4 1
483 บ้านแม่หลง-สบจาง 2334 เด็กชายธนากร กุลไธสง ป.4 1
484 บ้านแม่หลง-สบจาง 2291 เด็กชายวัฒนาธีรากรณ์ ยุติธรรม ป.5 1
485 บ้านแม่หลง-สบจาง 2294 เด็กชายเบญญาพล กานำ ป.5 1
486 บ้านแม่หลง-สบจาง 2274 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ ป.6 1
487 บ้านแม่หลง-สบจาง 2282 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเมืองไหม ป.6 1
488 บ้านแม่หลง-สบจาง 2272 เด็กชายพันธวัช ติ๊บเมืองพรม ป.6 1
489 บ้านแม่หลง-สบจาง 2273 เด็กชายรัชนนท์ ไชยเลิศ ป.6 1
490 บ้านแม่หลง-สบจาง 2276 เด็กชายธนวัตน์ อาษาเหลา ป.6 1
491 บ้านแม่หลง-สบจาง 2271 เด็กชายวัชรพงษ์ วังแปง ป.6 1
492 บ้านแม่หลง-สบจาง 2275 เด็กชายสรวิชญ์ แปงนุจา ป.6 1
493 วังพร้าววิทยา 4697 เด็กชายธนากร หลอดทอง ม.3 1
494 วังพร้าววิทยา 4520 เด็กชายทศพล เตชะ ม.3 1
495 วังพร้าววิทยา 4500 เด็กชายธนวิชญ์ ตระกูลใต้ ม.3 1
496 วังพร้าววิทยา 4694 เด็กชายรัฐกร จำปา ม.3 1
497 วังพร้าววิทยา 4499 เด็กชายคุณานนต์ ธรรมริยา ม.3 1
498 วังพร้าววิทยา 4721 เด็กชายพีรพล แก้วสง่า อ.2 1
499 วังพร้าววิทยา 4720 เด็กชายปรภูมินทร์ ภิญโญ อ.2 1
500 วังพร้าววิทยา 4718 เด็กชายกิตติชัย ตันตะละ อ.2 1
501 วังพร้าววิทยา 4723 เด็กชายวิทวัส นวลอนงค์ อ.2 1
502 วังพร้าววิทยา 4719 เด็กชายประกรณ์ ก๋าแก้ว อ.2 1
503 วังพร้าววิทยา 4724 เด็กชายอนุพงษ์ แซ่ลี อ.2 1
504 วังพร้าววิทยา 4722 เด็กชายภคนันท์ แลสันกลาง อ.2 1
505 วังพร้าววิทยา 4705 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณประสิทธิ์ อ.3 1
506 วังพร้าววิทยา 4704 เด็กชายวรวุฒิ อารีย์ อ.3 1
507 วังพร้าววิทยา 4703 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขคำเมือง อ.3 1
508 วังพร้าววิทยา 4717 เด็กชายอนัน กันธา อ.3 1
509 วังพร้าววิทยา 4687 เด็กชายศุภกฤต หาญจักรคำ ป.1 1
510 วังพร้าววิทยา 4686 เด็กชายวิษณุ นวลอนงค์ ป.1 1
511 วังพร้าววิทยา 4673 เด็กชายสารัฐ เสมอคำ ป.2 1
512 วังพร้าววิทยา 4671 เด็กชายพุฒิพร ใชยมงคล ป.2 1
513 วังพร้าววิทยา 4672 เด็กชายราชัญ พลศิริ ป.2 1
514 วังพร้าววิทยา 4651 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ แก้วมาดา ป.3 1
515 วังพร้าววิทยา 4714 เด็กชายภูริเดช เทียมใจ ป.3 1
516 วังพร้าววิทยา 4652 เด็กชายคุณานนต์ พิสกุล ป.3 1
517 วังพร้าววิทยา 4702 เด็กชายอรรถพันธ์ คำศรีวงศ์ ป.3 1
518 วังพร้าววิทยา 4653 เด็กชายตรัยรัตน์ เถาแปง ป.3 1
519 วังพร้าววิทยา 4656 เด็กชายรัชชานนท์ สุภาจันทร์ ป.3 1
520 วังพร้าววิทยา 4628 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แก้วมารัตน์ ป.4 1
521 วังพร้าววิทยา 4629 เด็กชายธีรวัฒน์ อินต๊ะปัด ป.4 1
522 วังพร้าววิทยา 4633 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วมารัตน์ ป.4 1
523 วังพร้าววิทยา 4634 เด็กชายภาณุวัฒน์ คำพิลา ป.4 1
524 วังพร้าววิทยา 4627 เด็กชายณัฐกิตติ์ ฝั้นถาวร ป.4 1
525 วังพร้าววิทยา 4636 เด็กชายวรากรณ์ ปันคำ ป.4 1
526 วังพร้าววิทยา 4635 เด็กชายภานุพงษ์ สันธิ ป.4 1
527 วังพร้าววิทยา 4632 เด็กชายพีรพัฒน์ อุตโม ป.4 1
528 วังพร้าววิทยา 4631 เด็กชายพีรพัฒน์ มหาครอง ป.4 1
529 วังพร้าววิทยา 4711 เด็กชายกีรติ อุทาหรณ์ ป.5 1
530 วังพร้าววิทยา 4613 เด็กชายธันวา ศรีมาก ป.5 1
531 วังพร้าววิทยา 4701 เด็กชายกิตตินันท์ ใหม่อินทร์ ป.5 1
532 วังพร้าววิทยา 4612 เด็กชายณัฐเศรษฐ อุทาหรณ์ ป.5 1
533 วังพร้าววิทยา 4620 เด็กชายกรณัฐ บุญคุ้ม ป.6 1
534 วังพร้าววิทยา 4590 เด็กชายนิติพล สมศรี ป.6 1
535 วังพร้าววิทยา 4594 เด็กชายลัทธพงศ์ จันทร์หอม ป.6 1
536 วังพร้าววิทยา 4566 เด็กชายพีระพัฒน์ชัย อินเลิศ ป.6 1
537 วังพร้าววิทยา 4587 เด็กชายโชคมงคล ใชยมงคล ป.6 1
538 วังพร้าววิทยา 4592 เด็กชายพัทธดนย์ ก๋าแก้ว ป.6 1
539 วังพร้าววิทยา 4609 เด็กชายกัณนภัทร จันทร์หอม ป.6 1
540 วังพร้าววิทยา 4591 เด็กชายปัณณวรรธ ยะสะโน ป.6 1
541 วังพร้าววิทยา 4593 เด็กชายภาสกร พรสวัสดิ์ ป.6 1
542 วังพร้าววิทยา 4589 เด็กชายธนพัฒน์ สุขแช่ม ป.6 1
543 วังพร้าววิทยา 4564 เด็กชายธนาทิพย์ แสนคำมา ม.1 1
544 วังพร้าววิทยา 4563 เด็กชายจักรภัทร ขันธ์ศรี ม.1 1
545 วังพร้าววิทยา 4565 เด็กชายปกาศิต โมทารัตน์ ม.1 1
546 วังพร้าววิทยา 4568 เด็กชายศุภกร พิมสอน ม.1 1
547 วังพร้าววิทยา 4647 เด็กชายจิรอังกูร กรกุม ม.1 1
548 วังพร้าววิทยา 4554 เด็กชายณัฐพร อุทาหรณ์ ม.2 1
549 วังพร้าววิทยา 4526 เด็กชายภูธณาณัฐ วงค์ปันดี ม.2 1
550 วังพร้าววิทยา 4530 เด็กชายณัฐภัทร ติ๊บเขียววงค์ ม.2 1
551 วังพร้าววิทยา 4536 เด็กชายศรายุทธ หาญจักรคำ ม.2 1
552 วังพร้าววิทยา 4560 เด็กชายวรธน วงค์สุต๋า ม.2 1
553 วังพร้าววิทยา 4535 เด็กชายสิงหนาท โมทารัตน์ ม.2 1
554 วังพร้าววิทยา 4602 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปันติ ม.2 1
555 วังพร้าววิทยา 4553 เด็กชายพิชญุตย์ อัดแอ ม.2 1
556 วังพร้าววิทยา 4531 เด็กชายคุณธรรม มลิทา ม.2 1
557 วังพร้าววิทยา 4498 เด็กชายดิษณ์กร ปุคำแดง ม.3 1
558 วังพร้าววิทยา 4497 เด็กชายศุภวิชญ์ โมทารัตน์ ม.3 1
559 วังพร้าววิทยา 4577 เด็กชายพัสกร อุทาหรณ์ ม.3 1
560 วังพร้าววิทยา 4529 เด็กชายสมชาย ไกรสังข์ ม.3 1
561 วังพร้าววิทยา 4576 เด็กชายธนภัทร สืบสาน ม.3 1
562 วังพร้าววิทยา 4534 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เมืองจันทบุรี ม.3 1
563 วังพร้าววิทยา 4532 เด็กชายภัทราวุธ เสาร์แดง ม.3 1
564 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1735 เด็กชายเอกพงษ์ สมจิตร อ.2 1
565 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1727 เด็กชายปาณัสม์ หอกกระโทก อ.3 1
566 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1729 เด็กชายพุฒิพัฒน์ สายสอด อ.3 1
567 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1730 เด็กชายอัครวรรธน์ พรมดำ อ.3 1
568 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1731 เด็กชายชญานนท์ สุขช่วย อ.3 1
569 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1728 เด็กชายธนัชชัย แซ่ย่าง อ.3 1
570 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1717 เด็กชายวุฒิภัทร ใจมา ป.1 1
571 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1726 เด็กชายนภัสกร วงศ์คำตุ้ย ป.1 1
572 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1704 เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณะ ป.2 1
573 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1703 เด็กชายจิตติพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.3 1
574 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1698 เด็กชายพีรพัฒน์ คำวรรณะ ป.3 1
575 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1700 เด็กชายชนาภัทร ใจแก้วแดง ป.3 1
576 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1707 เด็กชายติณณวิชญ์ เมืองสุวรรณ ป.3 1
577 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1699 เด็กชายรัชชานนท์ โนจา ป.3 1
578 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1697 เด็กชายกิตติภูมิ โกสาวัน ป.3 1
579 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1719 เด็กชายมนชิต แซ่ย่าง ป.4 1
580 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1696 เด็กชายธนกร ชาติวงษ์ ป.4 1
581 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1693 เด็กชายวรวิทย์ ธิหมุด ป.4 1
582 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1692 เด็กชายชัยภัทร สุขช่วย ป.4 1
583 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1689 เด็กชายพัฒนชัย สุธรรม ป.4 1
584 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1679 เด็กชายธนภัทร สุขช่วย ป.5 1
585 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1681 เด็กชายวันชนะ ไชยเจริญ ป.5 1
586 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1680 เด็กชายศุภวิชญ์ ปัญญาวัน ป.5 1
587 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1684 เด็กชายณัฐชนน โปธิ ป.5 1
588 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1672 เด็กชายพิชยกัลป์ พรมสอน ป.6 1
589 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1677 เด็กชายศุภวัฒน์ โสสะกุล ป.6 1
590 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1720 เด็กชายคมสันต์ แซ่ย่าง ป.6 1
591 ศาลาวิทยา 6052 เด็กชายธนวัฒน์ บุญทวี อ.2 1
592 ศาลาวิทยา 6054 เด็กชายพสุชา บุญเพ็ชรัตน์ อ.2 1
593 ศาลาวิทยา 6057 เด็กชายสิรภัทร์ นิลเขต อ.2 1
594 ศาลาวิทยา 6053 เด็กชายธีรเมท แพงศรี อ.2 1
595 ศาลาวิทยา 6055 เด็กชายภูมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล อ.2 1
596 ศาลาวิทยา 6058 เด็กชายอนุเทพ ปิงแก้ว อ.2 1
597 ศาลาวิทยา 6056 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเสมอใจ อ.2 1
598 ศาลาวิทยา 6033 เด็กชายกวิน ในยะนา อ.3 1
599 ศาลาวิทยา 6034 เด็กชายณัฐภูมิ ปงจันตา อ.3 1
600 ศาลาวิทยา 6035 เด็กชายภูผา เลิศเบญจพล อ.3 1
601 ศาลาวิทยา 6063 เด็กชายอรัญชัย พิมพ์ดี อ.3 1
602 ศาลาวิทยา 5999 เด็กชายธนกิต ภูวะเรศ ป.1 1
603 ศาลาวิทยา 6003 เด็กชายอภิวัฒน์ ปัดเจริญ ป.1 1
604 ศาลาวิทยา 6002 เด็กชายภานุพงษ์ แสงสว่าง ป.1 1
605 ศาลาวิทยา 5998 เด็กชายธัญชบูรณ์ เขื่อนแก้ว ป.1 1
606 ศาลาวิทยา 6001 เด็กชายพัชรพงษ์ ไชยคำ ป.1 1
607 ศาลาวิทยา 5986 เด็กชายภัทรกร แปงแก้ว ป.2 1
608 ศาลาวิทยา 6043 เด็กชายนฤปนาท กันทะวัง ป.2 1
609 ศาลาวิทยา 5957 เด็กชายณัฐกรณ์ ญาณะปลูก ป.3 1
610 ศาลาวิทยา 5959 เด็กชายรฐนนท์ ข่วงกิจ ป.3 1
611 ศาลาวิทยา 6032 เด็กชายกฤติพงษ์ กันทาสุข ป.3 1
612 ศาลาวิทยา 5960 เด็กชายนันทพัทธ์ สุชิยะ ป.3 1
613 ศาลาวิทยา 5956 เด็กชายตนุสรณ์ เปาปวง ป.3 1
614 ศาลาวิทยา 6011 เด็กชายรัชชานนท์ ขันโท ป.3 1
615 ศาลาวิทยา 5955 เด็กชายอัครพล จันทร์สุภาเสน ป.3 1
616 ศาลาวิทยา 5958 เด็กชายนพดล บุญทวี ป.3 1
617 ศาลาวิทยา 5892 เด็กชายณัฐวุฒิ มณีแมน ป.4 1
618 ศาลาวิทยา 5893 เด็กชายก้องภพ ใจเรือน ป.4 1
619 ศาลาวิทยา 5888 เด็กชายพัชรดนัย แน่นนันท์ ป.4 1
620 ศาลาวิทยา 5891 เด็กชายภัทรคุณ ใจรวมกูล ป.4 1
621 ศาลาวิทยา 5859 เด็กชายวัชรภูมินทร์ ณ ระนอง ป.5 1
622 ศาลาวิทยา 5857 เด็กชายพงศธร มาเรือน ป.5 1
623 ศาลาวิทยา 5853 เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษทักษ์สิน ป.5 1
624 ศาลาวิทยา 5855 เด็กชายฐปกร ญาณะปลูก ป.5 1
625 ศาลาวิทยา 6064 เด็กชายวีระโชติ กองศรีนวล ป.5 1
626 ศาลาวิทยา 5854 เด็กชายธีรโชติ ปักษิน ป.5 1
627 ศาลาวิทยา 5860 เด็กชายศตคุณ ใจรวมกูล ป.5 1
628 ศาลาวิทยา 5856 เด็กชายณวัฒน์ บุญทวี ป.5 1
629 ศาลาวิทยา 5887 เด็กชายธีรพัฒน์ อกตัน ป.5 1
630 ศาลาวิทยา 5812 เด็กชายจิรายุ นาคสุทธิ ป.6 1
631 ศาลาวิทยา 5813 เด็กชายชนาสิน ขัดทะเสมา ป.6 1
632 ศาลาวิทยา 5858 เด็กชายภาณุพงษ์ กันทาสุข ป.6 1
633 ศาลาวิทยา 5902 เด็กชายชินาธิป ขันโท ป.6 1
634 ศาลาวิทยา 6066 เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์แก้ว ม.1 1
635 ศาลาวิทยา 5772 เด็กชายธีรภัทร์ ถนอมจิตต์ ม.1 1
636 ศาลาวิทยา 5770 เด็กชายจิรวัฒน์ กาโชนัย ม.1 1
637 ศาลาวิทยา 5904 เด็กชายภูริเวศ คำปัน ม.1 1
638 ศาลาวิทยา 5778 เด็กชายสุทธิพงษ์ อินสมพันธ์ ม.1 1
639 ศาลาวิทยา 6067 เด็กชายอภิโชติ แซ่คิว ม.1 1
640 ศาลาวิทยา 5723 เด็กชายปาณวัฒน์ ทินอยู่ ม.2 1
641 ศาลาวิทยา 5725 เด็กชายรัฐศาสตร์ ธรรมกิติ ม.2 1
642 ศาลาวิทยา 5930 เด็กชายวีรพงษ์ แก้วน่าน ม.2 1
643 ศาลาวิทยา 5720 เด็กชายธนัตร์ ดีแก่ ม.2 1
644 ศาลาวิทยา 5730 เด็กชายกฤตพจน์ อิทธิฤทธิ์เดชา ม.2 1
645 ศาลาวิทยา 5721 เด็กชายธาวิน เรือนตุ่น ม.2 1
646 ศาลาวิทยา 5734 เด็กชายธนากร ยะใจหมั่น ม.2 1
647 ศาลาวิทยา 6046 เด็กชายธันวา ต๊ะวิชัย ม.2 1
648 ศาลาวิทยา 5719 เด็กชายกิตติคุณ ใจรวมกูล ม.2 1
649 ศาลาวิทยา 5784 เด็กชายภัทรดนัย จิตวิลัย ม.3 1
650 ศาลาวิทยา 5685 เด็กชายวรรินทร์ ไชยคำ ม.3 1
651 ศาลาวิทยา 5740 เด็กชายธนัท มาละยะมาลี ม.3 1
652 ศาลาวิทยา 5906 เด็กชายเตชินท์ เต็มบุญ ม.3 1
653 ศาลาวิทยา 6015 เด็กชายธนาคาร ปิงใจ ม.3 1
654 ศาลาวิทยา 6017 เด็กชายภาคิน มาปะ ม.3 1
655 ศาลาวิทยา 5726 เด็กชายวันชนะ วันชุ่ม ม.3 1
656 ศาลาวิทยา 6031 เด็กชายธนศาสตร์ มามอย ม.3 1
657 ศาลาวิทยา 5741 เด็กชายภาณุพงษ์ ธนัญชัย ม.3 1
658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6516 เด็กชายพลวัฒน์ เมืองสว่าง ป.4 2
659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6964 เด็กชายพีรวิชญ์ งามจำ ป.4 2
660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6513 เด็กชายภูวิทย์ สุวรรณจิตร ป.4 2
661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6518 เด็กชายกรประเสริฐ เพ็ชรตา ป.4 2
662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6511 เด็กชายธีรภัทร สุภาพ ป.4 2
663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6519 เด็กชายชินาธิป สืบคำแก้ว ป.4 2
664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6509 เด็กชายณภัทร ถาวร ป.4 2
665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6520 เด็กชายพัชรพล กันธิมา ป.4 2
666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6506 เด็กชายปองคุณ ขุนทุม ป.4 2
667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6652 เด็กชายมังกร ทองคำฟู ป.4 2
668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6510 เด็กชายปัญจวิชญ์ ปันคำ ป.4 2
669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6515 เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์ษา ป.4 2
670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6877 เด็กชายภานุรัตน์ ทาฟู อ.3 2
671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6508 เด็กชายธีรพงษ์ แก้ววันทา ป.4 2
672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6878 เด็กชายอนิรุต ชุ่มแก้ว อ.3 2
673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6965 เด็กชายณัฐพนธ์ นิรัติศัย ป.4 2
674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6873 เด็กชายชัชชัย ไชยเจริญ อ.3 2
675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6507 เด็กชายนราวิชญ์ ไชยวงศ์ ป.4 2
676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6870 เด็กชายภีมากร ขวัญวงศ์ อ.3 2
677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6512 เด็กชายเทวนาถ ทาเปียง ป.4 2
678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6872 เด็กชายปกรณ์ กุณนะ อ.3 2
679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6880 เด็กชายพงศกร วัฒโล อ.3 2
680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6810 เด็กชายธนวินท์ วงศ์อินทร์ ม.2 2
681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6874 เด็กชายชยพล แก้วคำมา อ.3 2
682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6068 เด็กชายนิราธิ เนตรรุ่งเรือง ม.2 2
683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6871 เด็กชายปุณณภพ ใชยอักษร อ.3 2
684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5956 เด็กชายธีระพงษ์ ทานุชิต ม.2 2
685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6881 เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เป็ง อ.3 2
686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6809 เด็กชายบูรพา สุกัน ม.2 2
687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6876 เด็กชายณัฐภัส คำดวง อ.3 2
688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6556 เด็กชายคุณากร เกษสระ ม.2 2
689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6990 เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นดี อ.3 2
690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6056 เด็กชายสุทิวัส ไชยเตกุล ม.2 2
691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6875 เด็กชายจักรภัทร เตชะปลูก อ.3 2
692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6033 เด็กชายธนวัฒน์ ดีบุก ม.2 2
693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6868 เด็กชายชัยภัทร ทาศักดิ์ อ.3 2
694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6066 เด็กชายเอกภพ กองแก้ว ม.2 2
695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6031 เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมงคล ม.2 2
696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6023 เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มศรี ม.2 2
697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6054 เด็กชายวีรภัทร กาฬผล ม.2 2
698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6024 เด็กชายเตชินท์ รินพล ม.2 2
699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6256 เด็กชายธนโชติ คงทน ม.2 2
700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6808 เด็กชายรัฐภูมิ วันละยา ม.2 2
701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6812 เด็กชายเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว ม.2 2
702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6034 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วมงคล ม.2 2
703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6811 เด็กชายธนชาติ โยธา ม.2 2
704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6371 เด็กชายณัฐดนัย โอชา ป.5 1
705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6396 เด็กชายแทนคุณ กำลังแพทย์ ป.5 1
706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6362 เด็กชายสุริยนต์ อินทนนท์ ป.5 1
707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6370 เด็กชายภานุวิชญ์ ดวงชุมภู ป.5 1
708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6364 เด็กชายวรรณรัตน์ อินต๊ะราชา ป.5 1
709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6956 เด็กชายธนกร คำฝั้น ป.5 1
710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6541 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาสิทธิ์ ป.5 1
711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6740 เด็กชายจักรวัฒน์ ไชยชนะ ป.1 1
712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6367 เด็กชายณัฐนนท์ ดอนชัย ป.5 1
713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6798 เด็กชายภาคิน ไชยเจริญ ป.1 1
714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6369 เด็กชายธีรเดช เพ็ชรวิจิตร ป.5 1
715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6748 เด็กชายปุณมนัส เพ็ชรแสนงาม ป.1 1
716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6368 เด็กชายจิรายุ รักพ่วง ป.5 1
717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6742 เด็กชายอัครพงษ์ พระอังคาร ป.1 1
718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6374 เด็กชายลานบุญ วงศ์ปันติ ป.5 1
719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6747 เด็กชายคฑาวุฒิ ชื่นบาล ป.1 1
720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6922 เด็กชายตฤนกมล วันบรรเจิด ป.5 1
721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6974 เด็กชายณัฐชนน อุ่นม่อน ป.1 1
722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6372 เด็กชายธิติกร เสมอคำ ป.5 1
723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6739 เด็กชายอัคณี คลังโชติ ป.1 1
724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6363 เด็กชายธนภัทร งามละออ ป.5 1
725 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6746 เด็กชายณัฐนันท์ ทินวัง ป.1 1
726 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6975 เด็กชายณัฐนันท์ ก๋องคำทา ป.1 1
727 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6972 เด็กชายอภิภัทร สุภากาวี ป.1 1
728 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6973 เด็กชายอัครเดช บู่ทอง ป.1 1
729 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6737 เด็กชายธนดล จันทร์หลาก ป.1 1
730 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6741 เด็กชายจิรนนท์ ศรีปินตา ป.1 1
731 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6976 เด็กชายอดิศักดิ์ วงค์ปันติ ป.1 1
732 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6744 เด็กชายจักรพันธ์ จันคำ ป.1 1
733 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6708 เด็กชายกวินพัฒน์ จิรโรจน์โสภณ ม.3 1
734 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6971 เด็กชายกิตติคุณ จาระณะ ป.1 1
735 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6707 เด็กชายณัฐพงษ์ คล้ายพงษ์ ม.3 1
736 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6253 เด็กชายปรเมศ ธรรมริยา ม.3 1
737 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5854 เด็กชายกฤษฎิ์ อินโต ม.3 1
738 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6139 เด็กชายชินวุฒิ ประธรรมยันเต ม.3 1
739 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5858 เด็กชายปฐพี บูรณะไพบูลย์ ม.3 1
740 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6705 เด็กชายนราวิชญ์ มอญแก้ว ม.3 1
741 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5859 เด็กชายปกรณ์ อินทวารี ม.3 1
742 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6016 เด็กชายมนัสนันท์ จันทร์เกลี้ยง ม.3 1
743 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6711 เด็กชายธนวัฒน์ สามทมิตร ม.3 1
744 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6706 เด็กชายเปรมินทร์ ซาวสืบ ม.3 1
745 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6957 เด็กชายณัฐดนัย ก๋องคำทา ป.5 2
746 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5855 เด็กชายศิวา ปิ่นแก้ว ม.3 1
747 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6471 เด็กชายชยางกูร พานิช ป.5 2
748 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5853 เด็กชายกรณ์ อินโต ม.3 1
749 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6393 เด็กชายศุภลักษณ์ ทรวงชัย ป.5 2
750 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6709 เด็กชายณิชาพันธ์ ปุคำแดง ม.3 1
751 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6403 เด็กชายรชต ชัยวงค์ ป.5 2
752 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6710 เด็กชายพงษ์อนันต์ แก่นแก้ว ม.3 1
753 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6562 เด็กชายชิษณุชา วังเส็ง ป.5 2
754 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6397 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ ป.5 2
755 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6833 เด็กชายนพณัช แหมธนเจริญ ป.5 2
756 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6402 เด็กชายวิกรม สิงห์สัน ป.5 2
757 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6560 เด็กชายนันนพัฒน์ ปิงแก้ว ป.5 2
758 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6750 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาวงศ์ ป.1 2
759 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6391 เด็กชายทรงวุฒิ สุภาพ ป.5 2
760 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6753 เด็กชายภัทรดนัย คำวัน ป.1 2
761 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6561 เด็กชายยศพนธ์ พลหาญ ป.5 2
762 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6978 เด็กชายณัฐพงศ์ ปันถี ป.1 2
763 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6395 เด็กชายจิรายุ ถาวร ป.5 2
764 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6758 เด็กชายนฤบดินทร์ ทนันไชย ป.1 2
765 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6832 เด็กชายศิรชัย จิตแหลม ป.5 2
766 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6756 เด็กชายกิตติกวิน ก้อนแหวน ป.1 2
767 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6399 เด็กชายสิบปกร ตุลเตมีย์ ป.5 2
768 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6757 เด็กชายกวินภัทร จันใจ ป.1 2
769 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6400 เด็กชายยศกร วนิชตานนท์ ป.5 2
770 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6755 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศึกษากิจ ป.1 2
771 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6754 เด็กชายณัฐวัฒน์ สีมา ป.1 2
772 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6979 เด็กชายภูบดินทร์ เพชรศรีงาม ป.1 2
773 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6977 เด็กชายวิวิธวินย์ เดชธนโสภานันท์ ป.1 2
774 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6759 เด็กชายธนวัฒน์ ปวนอุด ป.1 2
775 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6752 เด็กชายธนาวุฒิ ศิริวรรณากร ป.1 2
776 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6915 เด็กชายกุลกิตติ เต็มเปียง ม.3 2
777 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6749 เด็กชายเอกพัฒน์ เพ็ชรตา ป.1 2
778 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5890 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์ขร ม.3 2
779 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6751 เด็กชายภัคพงษ์ ใจแสน ป.1 2
780 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6801 เด็กชายวิชญะ คำปัน ม.3 2
781 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5877 เด็กชายณัฐนัน โอชา ม.3 2
782 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5886 เด็กชายต้นตกานต์ ปานมณี ม.3 2
783 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5885 เด็กชายนภัทร ไขโพธิ์ ม.3 2
784 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6714 เด็กชายพัชฏะ วงค์สา ม.3 2
785 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5884 เด็กชายอานนท์ บุญประเสริฐ ม.3 2
786 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6790 เด็กชายธนพัต ประทีป ม.3 2
787 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5878 เด็กชายวุฒิพันธ์ นันต๊ะภาพ ม.3 2
788 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6712 เด็กชายทินกร คำซาว ม.3 2
789 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5887 เด็กชายโยธิน สองคำชุม ม.3 2
790 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6715 เด็กชายรัตน นวลอนงค์ ม.3 2
791 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6272 เด็กชายอิทธินันทน์ ตาต๊ะ ป.6 1
792 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5889 เด็กชายปัญจพล ต๊ะคิงษา ม.3 2
793 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6829 เด็กชายศักรินทร์ อกตัน ป.6 1
794 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6713 เด็กชายสุรนาท สรภูมิ ม.3 2
795 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6275 เด็กชายภัทรดนัย วงค์คำชุ่ม ป.6 1
796 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5880 เด็กชายนวพล ทอนช่วย ม.3 2
797 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6273 เด็กชายญาณพัฒน์ นิลต๊ะ ป.6 1
798 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6141 เด็กชายพัชรวัฒน์ ขันปัญญา ม.3 2
799 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6456 เด็กชายศุภฤกษ์ พันธ์น้อย ป.6 1
800 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6276 เด็กชายปัณณพัฒน์ อินทิ ป.6 1
801 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6663 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัญญาดี ป.2 1
802 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6271 เด็กชายกษาปณ์ ธรรมสร ป.6 1
803 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6968 เด็กชายชุติพนธ์ ลามา ป.2 1
804 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6269 เด็กชายภาณุพงศ์ พิลึก ป.6 1
805 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6668 เด็กชายภานุพนธ์ เอกธนพรสกุล ป.2 1
806 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6274 เด็กชายหัฏฐกร ปันคำ ป.6 1
807 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6669 เด็กชายพัชรพล อินใจ ป.2 1
808 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6458 เด็กชายกิตติวินท์ ไชยวัน ป.6 1
809 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6664 เด็กชายศรัณยภัทร องคะเส ป.2 1
810 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6457 เด็กชายธิติวุฒิ มุทธิ ป.6 1
811 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6841 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์สร้อย ป.2 1
812 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6266 เด็กชายอัศรากร ประเทพา ป.6 1
813 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6661 เด็กชายกลวัชร ธรรมริยา ป.2 1
814 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6270 เด็กชายเจษฎา วงศ์ลังกา ป.6 1
815 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6666 เด็กชายกิตตินันท์ อินถา ป.2 1
816 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6278 เด็กชายภัทรกร เณรทอง ป.6 1
817 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6667 เด็กชายธนพล โพธิ์ไหม ป.2 1
818 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6268 เด็กชายอติคุณ ช่างยัน ป.6 1
819 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6842 เด็กชายสหรัถ สรัสยะนันทน์ ป.2 1
820 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6843 เด็กชายจิรฐา พรมหย่า ป.2 1
821 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6662 เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไว ป.2 1
822 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6799 เด็กชายอธิษฐาน จีปน ป.2 1
823 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6846 เด็กชายภูตะวัน ไชยการ ป.2 2
824 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6296 เด็กชายนภัสกร ราชโยธา ป.6 2
825 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6674 เด็กชายเขมกร ขวัญวงศ์ ป.2 2
826 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6302 เด็กชายกิตติพัศ ติ๊บโสดา ป.6 2
827 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6671 เด็กชายอาทิวราห์ วงค์ษา ป.2 2
828 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6303 เด็กชายกิตติภูมิ ติ๊บโสดา ป.6 2
829 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6844 เด็กชายจิรายุ วังใจ ป.2 2
830 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6464 เด็กชายกิตติภพ เมืองมา ป.6 2
831 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6845 เด็กชายกฤษิกร เนตรใจ ป.2 2
832 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6301 เด็กชายธนกร สุขป้อม ป.6 2
833 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6677 เด็กชายวุฒิภัทร เทวโรด ป.2 2
834 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6305 เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ ป.6 2
835 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6676 เด็กชายคุณานนต์ โคตรแก้ว ป.2 2
836 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6304 เด็กชายภูวเนตร วงศ์สิงห์ ป.6 2
837 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6673 เด็กชายธราเทพ ตั๋นคำ ป.2 2
838 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6559 เด็กชายเตชินท์ อยู่เจริญ ป.6 2
839 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6672 เด็กชายภาณุเดช แตะยา ป.2 2
840 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6300 เด็กชายชัยพัฒน์ สกุลหล้า ป.6 2
841 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6675 เด็กชายพิมพ์อรัญ ไสยวัง ป.2 2
842 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6461 เด็กชายภานุพงศ์ ประจิตร ป.6 2
843 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6299 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วปา ป.6 2
844 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6360 เด็กชายพสิษฐ์ สุขทอง ป.6 2
845 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6462 เด็กชายจักรภัทร ชัยวรรณ์ ป.6 2
846 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6463 เด็กชายอัครพงษ์ ฤทธา ป.6 2
847 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6581 เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์ ป.3 1
848 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6571 เด็กชายธัญชนิต ธรรมริยา ป.3 1
849 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6584 เด็กชายธีรภัทร์ ใจเปี้ย ป.3 1
850 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6573 เด็กชายกฤติเดช จิตต์เกษม ป.3 1
851 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6585 เด็กชายนฤเบศ ยาบัว ป.3 1
852 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6577 เด็กชายจักรรินทร์ จันคำ ป.3 1
853 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6569 เด็กชายพงษ์ภีระ ทองริว ป.3 1
854 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6148 เด็กชายกฤษณะ เมาลี ม.1 1
855 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6583 เด็กชายพุทธิชาต เพ็งวงษา ป.3 1
856 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6926 เด็กชายเอกพงษ์ คำหวาน ม.1 1
857 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6574 เด็กชายธัญธณา เสมอคำ ป.3 1
858 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6150 เด็กชายฉัตรดนัย สิทธิวงศ์ ม.1 1
859 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6570 เด็กชายก้องภพ กันวะนา ป.3 1
860 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6646 เด็กชายกชกร ปัญญาหมื่น ม.1 1
861 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6572 เด็กชายภูวดล ถิ่นนคร ป.3 1
862 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6156 เด็กชายวราทัศน์ วรมิตร ม.1 1
863 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6725 เด็กชายรามิล อิ่มทอง ป.3 1
864 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6157 เด็กชายฐิติภัทร ระเริงกลิ่น ม.1 1
865 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6576 เด็กชายวงศกร อินทร์มณี ป.3 1
866 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6155 เด็กชายณัฐภัทร ศรีไว ม.1 1
867 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6726 เด็กชายอภิชาติ ตันโตน ป.3 1
868 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6934 เด็กชายกวินท์ ผ่องสวัสดิ์ ม.1 1
869 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6575 เด็กชายภัคพงศ์ สิงสันต์ ป.3 1
870 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6159 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววันทา ม.1 1
871 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6580 เด็กชายธีรศักดิ์ วังวน ป.3 1
872 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6929 เด็กชายกฤษฎา ลีลาศ ม.1 1
873 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6582 เด็กชายกรินทร์ ปันสุทะ ป.3 1
874 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6792 เด็กชายณัฐพล ละออเอี่ยม ม.1 1
875 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6932 เด็กชายธนาธิป อินต๊ะคำ ม.1 1
876 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6927 เด็กชายณัฐกนก คำดวง ม.1 1
877 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6930 เด็กชายจันทรการต์ แก่นแก้ว ม.1 1
878 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6933 เด็กชายจิรายุทธ ศรีพรม ม.1 1
879 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6954 เด็กชายเสกสรร จันทร์สุภา ม.1 1
880 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6931 เด็กชายนพชวิน ชุ่มใจ ม.1 1
881 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6647 เด็กชายภูวริน ตาอินทร ม.1 1
882 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6151 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตาต๊ะ ม.1 1
883 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6158 เด็กชายภัคพล จันทร์เกลี้ยง ม.1 1
884 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6928 เด็กชายศุภกิจ ลีลาเมือง ม.1 1
885 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6152 เด็กชายอนาวิล ชัยประภา ม.1 1
886 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6593 เด็กชายทวีบุญ อกตัน ป.3 2
887 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6589 เด็กชายธามม์ทามาฐ์ แปงนุจานิวัตร ป.3 2
888 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6599 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใคร่ครวญ ป.3 2
889 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6657 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภาษิต ป.3 2
890 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7001 เด็กชายกรกฎ ราชโยธา อ.2 1
891 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6587 เด็กชายพสิษฐ์ ขันธิ ป.3 2
892 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6997 เด็กชายภูวรัฐ มณีอรุณ อ.2 1
893 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6594 เด็กชายนัฐนัย อินทิ ป.3 2
894 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7004 เด็กชายฐิติวัฒน์ อินต๊ะพรม อ.2 1
895 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6730 เด็กชายศิขรินทร์ แก้วลังกา ป.3 2
896 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7002 เด็กชายจีรวัฒน์ ทองใบ อ.2 1
897 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6917 เด็กชายธีรภัทร บัวชุม ป.3 2
898 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6999 เด็กชายจิรภัทร มณีพรม อ.2 1
899 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6596 เด็กชายอชิตะ ขัดเชียงราย ป.3 2
900 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6993 เด็กชายชาญชัย สีมาทอง อ.2 1
901 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6729 เด็กชายภัทรดนัย ใจบุญ ป.3 2
902 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6994 เด็กชายนราธิป เชื้อเมืองพาน อ.2 1
903 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6600 เด็กชายธนกฤต ไชยสาร ป.3 2
904 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7003 เด็กชายอภิวัฒน์ ลังกาแก้ว อ.2 1
905 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6919 เด็กชายบรรณวิชญ์ ธิการ ป.3 2
906 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6998 เด็กชายภูวรินทร์ บุญยโชคสมบูรณ์ อ.2 1
907 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6597 เด็กหญิงพิษณุวัชร์ ภูปัญญา ป.3 2
908 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7000 เด็กชายภูมิรภี สิงห์สัน อ.2 1
909 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6591 เด็กชายณภัทร แช่มชื่น ป.3 2
910 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6796 เด็กชายวีรภัทร โคตรแสวง ม.1 2
911 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6996 เด็กชายภาสกร ปันฟอง อ.2 1
912 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6595 เด็กชายปวรรุจ เปาปวง ป.3 2
913 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6703 เด็กชายเพทาย คำดี ม.1 2
914 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6995 เด็กชายภัทรดนัย เดินเมือง อ.2 1
915 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6966 เด็กชายธีรศักดิ์ ขวัญอ้นอินทร์ ป.3 2
916 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6183 เด็กชายธนกฤต ปงธิยา ม.1 2
917 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6728 เด็กชายณัฐชานนท์ ทาจิตย์ ป.3 2
918 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6937 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญากูล ม.1 2
919 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6935 เด็กชายกฤตเมธ ฝั้นแก้ว ม.1 2
920 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6355 เด็กชายธนกฤต ฉันทะ ม.1 2
921 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6936 เด็กชายณัฐพนธ์ อ้นแก้ว ม.1 2
922 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6177 เด็กชายปรเมศร์ สุวรรณจักร์ ม.1 2
923 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6940 เด็กชายสิทธิวัฒน์ สุวรรณ ม.1 2
924 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6943 เด็กชายอภิเดช โกรัมย์ ม.1 2
925 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6182 เด็กชายกิตติวัฒน์ วงค์กลม ม.1 2
926 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6938 เด็กชายณัฐกิจ วงศ์ษา ม.1 2
927 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6941 เด็กชายคเณศ วัฒเสน ม.1 2
928 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6184 เด็กชายธิตินันท์ นนท์ยะโส ม.1 2
929 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7006 เด็กชายชัยณรงค์ ภาลัยแก้ว อ.2 2
930 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6939 เด็กชายศุภกฤต ตัญโญ ม.1 2
931 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7007 เด็กชายจีรภัทร์ ศรีไว อ.2 2
932 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6942 เด็กชายกฤษดา ราชจริต ม.1 2
933 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7010 เด็กชายธนกร ธุรการ อ.2 2
934 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6353 เด็กชายธีรวีร์ จันทร์เทศ ม.1 2
935 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7014 เด็กชายวรานนท์ ปากแคว อ.2 2
936 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6185 เด็กชายญาณวรรธน์ สวยงาม ม.1 2
937 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7012 เด็กชายศุภกฤต ยศนันท์ อ.2 2
938 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6176 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีไว ม.1 2
939 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7015 เด็กชายปวิณภัทร จันดา อ.2 2
940 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7011 เด็กชายธีรภัทร ศรีอิ่นแก้ว อ.2 2
941 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6724 เด็กชายกรวิชญ์ อินตาสาย ป.4 1
942 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7009 เด็กชายนฤดล นะโยสิน อ.2 2
943 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6488 เด็กชายภาณุกร พระอังคาร ป.4 1
944 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7013 เด็กชายกฤติพงศ์ อินต๊ะรักษา อ.2 2
945 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6837 เด็กชายชินาธิป วัฒโล ป.4 1
946 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7005 เด็กชายคุณาสิน โคตรแก้ว อ.2 2
947 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6568 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทินวัง ป.4 1
948 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7008 เด็กชายเอกภิวัฒน์ กันทะคีรี อ.2 2
949 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6651 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยสาตรา ป.4 1
950 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6481 เด็กชายปราชญ์เมธี วรรณมาศ ป.4 1
951 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6962 เด็กชายปิยวัฒน์ พราหมเพ็ชร ป.4 1
952 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6483 เด็กชายอาณาจักร ธำรงค์ตระกูล ป.4 1
953 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6484 เด็กชายอาทิวราห์ ไชยอินตา ป.4 1
954 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6482 เด็กชายณัฐพัฒน์ กันทะสร ป.4 1
955 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6963 เด็กชายนครินทร์ ศิลป์นาวา ป.4 1
956 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6487 เด็กชายพีรณัฐ วัฒเสน ป.4 1
957 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6961 เด็กชายปิยวัฒน์ ภิญโญ ป.4 1
958 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6490 เด็กชายพชฏ นันทพันธ์ ป.4 1
959 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6478 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เรือนตุ่น ป.4 1
960 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6807 เด็กชายธนากร วะตา ม.2 1
961 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6477 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.4 1
962 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6063 เด็กชายจักรีพล พรมมา ม.2 1
963 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6856 เด็กชายกิตติพงศ์ สายประสิทธิ์ อ.3 1
964 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6489 เด็กชายกิตติพัฒน์ วงศ์จินา ป.4 1
965 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6802 เด็กชายวรเมธ มูลคำ ม.2 1
966 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6857 เด็กชายชานนท์ ศรีส้งข์ อ.3 1
967 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6960 เด็กชายภูชนะ แปงศิริ ป.4 1
968 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6032 เด็กชายสิทธิกร ขินแก้ว ม.2 1
969 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6861 เด็กชายสหรัฐ สนิทแสง อ.3 1
970 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6485 เด็กชายธนกฤต ธรรมกันธร ป.4 1
971 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6025 เด็กชายนันตชัย ป๊กมา ม.2 1
972 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6864 เด็กชายยศพล เปียงใจ อ.3 1
973 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6021 เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิพุฒ ม.2 1
974 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6860 เด็กชายซอฟวาน กามะ อ.3 1
975 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6805 เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมวงค์ ม.2 1
976 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6989 เด็กชายเกื้อกูล ริพล อ.3 1
977 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6036 เด็กชายชนกร สกุลหล้า ม.2 1
978 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6863 เด็กชายชิติพัทธ์ ปัญญา อ.3 1
979 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6030 เด็กชายณัฐชนน ปงธิยา ม.2 1
980 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6862 เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจศรี อ.3 1
981 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6062 เด็กชายธีรพงศ์ ศรีมงคล ม.2 1
982 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6858 เด็กชายฐปนนท์ ใจยะรุณ อ.3 1
983 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6806 เด็กชายเอื้ออังกูร ชัยกูล ม.2 1
984 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6867 เด็กชายปฏิภาณ วรรณประเวช อ.3 1
985 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6069 เด็กชายสุรัตน์ สันติเสรีวงศ์ ม.2 1
986 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6866 เด็กชายภูภูมิ ภิญโญ อ.3 1
987 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6803 เด็กชายณัฐวัฒน์ โนชัย ม.2 1
988 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6865 เด็กชายภูริชญา จีปน อ.3 1
989 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6057 เด็กชายณัฐวุฒิ คำปวน ม.2 1
990 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6859 เด็กชายฐิติพัฒน์ ปากแคว อ.3 1
991 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6804 เด็กชายปวิตร กิ่งแก้ว ม.2 1
992 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6259 เด็กชายเทพณรงค์ เทพอาจ ม.2 1
993 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6059 เด็กชายศุภกร แปงนุจา ม.2 1
994 บ้านดอนธรรม 3423 เด็กชายพศิน นันต๊ะกูล อ.1 1
995 บ้านดอนธรรม 3424 เด็กชายยศกร ศรีไชย์ อ.1 1
996 บ้านดอนธรรม 3398 เด็กชายบวรนันท์ จันทร์ใหม่ อ.2 1
997 บ้านดอนธรรม 3408 เด็กชายชิโนวิทย์ สุตาลังกา อ.2 1
998 บ้านดอนธรรม 3400 เด็กชายณภัทรพงษ์ ศรีบุปผา อ.2 1
999 บ้านดอนธรรม 3420 เด็กชายศราวุธ เลิศวสุนธราไพร อ.2 1
1000 บ้านดอนธรรม 3378 เด็กชายภัทร - อ.3 1
1001 บ้านดอนธรรม 3380 เด็กชายสิรวิชญ์ แบ่งปัน อ.3 1
1002 บ้านดอนธรรม 3409 เด็กชายธีระพงษ์ ชายจุ่ม อ.3 1
1003 บ้านดอนธรรม 3372 เด็กชายภัทรดล หน่อยศ อ.3 1
1004 บ้านดอนธรรม 3377 เด็กชายเชาวนนท์ ประกอบศิลป์ อ.3 1
1005 บ้านดอนธรรม 3430 เด็กชายธิติวัฒน์ วงศ์สุต๋า ป.1 1
1006 บ้านดอนธรรม 3393 เด็กชายณัฐพล คำตา ป.1 1
1007 บ้านดอนธรรม 3429 เด็กชายจิรภัทร คำแสง ป.1 1
1008 บ้านดอนธรรม 3410 เด็กชายวสันต์ ประกอบศิลป์ ป.1 1
1009 บ้านดอนธรรม 3353 เด็กชายจิตติพัฒน์ ดวงแก้ว ป.2 1
1010 บ้านดอนธรรม 3348 เด็กชายนนทวัฒน์ บุญก๊อก ป.2 1
1011 บ้านดอนธรรม 3431 เด็กชายเอกพล ใจตา ป.2 1
1012 บ้านดอนธรรม 3354 เด็กชายธราธิป ชุมภูน้อย ป.2 1
1013 บ้านดอนธรรม 3412 เด็กชายโสภณวิชญ์ ปุระศิริ ป.2 1
1014 บ้านดอนธรรม 3356 เด็กชายใหม่พัฒนา ไม่มีนามสกุล ป.2 1
1015 บ้านดอนธรรม 3384 เด็กชายธนัทกร แก้วเกตุ ป.3 1
1016 บ้านดอนธรรม 3344 เด็กชายนราวุฒิ ใจดี ป.3 1
1017 บ้านดอนธรรม 3363 เด็กชายองครักษ์ เถื่อนกวา ป.4 1
1018 บ้านดอนธรรม 3435 เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเมืองแก้ว ป.4 1
1019 บ้านดอนธรรม 3359 เด็กชายแสงหาญ - ป.4 1
1020 บ้านดอนธรรม 3387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ สัญญาเขื่อน ป.4 1
1021 บ้านดอนธรรม 3434 เด็กชายกฤชรัช ติ๊บลังกา ป.5 1
1022 บ้านดอนธรรม 3335 เด็กชายธนา สิริธัญญารัตน์ ป.5 1
1023 บ้านดอนธรรม 3309 เด็กชายสุริยา นนทะจักร์ ป.5 1
1024 บ้านดอนธรรม 3340 เด็กชายหน่อเงิน ป่าเล็ก ป.5 1
1025 บ้านดอนธรรม 3306 เด็กชายก้องกิดากร ปงแปง ป.6 1
1026 บ้านดอนธรรม 3307 เด็กชายอัณณัฐ สิทธิวงค์ ป.6 1
1027 บ้านดอนธรรม 3364 เด็กชายณัฐกร บุญมา ป.6 1
1028 บ้านดอนธรรม 3365 เด็กชายตนุสรณ์ ขัดธิดา ป.6 1
1029 บ้านดอนธรรม 3308 เด็กชายเอรวัฒน์ จันตาวงค์ ป.6 1
1030 บ้านดอนธรรม 3416 เด็กชายเตชินท์ พลเมฆ ป.6 1
1031 บ้านทุ่งขาม 2137 เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วคำงาม ป.4 1
1032 บ้านทุ่งขาม 2093 เด็กชายหฤษฏ์ สมพะมิตร์ ป.4 1
1033 บ้านทุ่งขาม 2075 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไกรวาปี ป.5 1
1034 บ้านทุ่งขาม 2076 เด็กชายรชตภูมิ สันเทศน์ ป.5 1
1035 บ้านทุ่งขาม 2077 เด็กชายอัจฉริยะ ป้อเครือ ป.5 1
1036 บ้านทุ่งขาม 2079 เด็กชายธีรนันท์ วรรณมณี ป.5 1
1037 บ้านทุ่งขาม 2090 เด็กชายบุรินทร์ อินต๊ะเมา ป.5 1
1038 บ้านทุ่งขาม 2074 เด็กชายเตชน์ สอนบุญปาน ป.5 1
1039 บ้านทุ่งขาม 2078 เด็กชายธีรนพ วรรณมณี ป.5 1
1040 บ้านทุ่งขาม 2065 เด็กชายกิตติกร ขินแก้ว ป.6 1
1041 บ้านทุ่งขาม 2064 เด็กชายณัฐวุฒิ อินบุญส่ง ป.6 1
1042 บ้านทุ่งขาม 2167 เด็กชายพีรพัฒน์ หอมขจร อ.1 1
1043 บ้านทุ่งขาม 2156 เด็กชายนราวิชญ์ เปียงกา อ.2 1
1044 บ้านทุ่งขาม 2155 เด็กชายธราธิป ใจบันทัด อ.2 1
1045 บ้านทุ่งขาม 2158 เด็กชายสิริกานต์ กาวิชัย อ.2 1
1046 บ้านทุ่งขาม 2157 เด็กชายวารุจ รามพินิจ อ.2 1
1047 บ้านทุ่งขาม 2144 เด็กชายกฤติพงค์ วรรณมณี อ.3 1
1048 บ้านทุ่งขาม 2154 เด็กชายชานนท์ แก้วประเสริฐ อ.3 1
1049 บ้านทุ่งขาม 2142 เด็กชายศุภวินทร์ อินบุญส่ง อ.3 1
1050 บ้านทุ่งขาม 2165 เด็กชายปัญญาวุฒิ บริบูรณ์ อ.3 1
1051 บ้านทุ่งขาม 2143 เด็กชายพูลทรัพย์ อินบุญส่ง อ.3 1
1052 บ้านทุ่งขาม 2132 เด็กชายเตชภณ แซ่คู ป.1 1
1053 บ้านทุ่งขาม 2174 เด็กชายน้อมเกล้า ปราศจากอิทธิพล ป.1 1
1054 บ้านทุ่งขาม 2133 เด็กชายวราภัทร วรรณมณี ป.1 1
1055 บ้านทุ่งขาม 2131 เด็กชายจิรายุทธ กรงจักร ป.1 1
1056 บ้านทุ่งขาม 2123 เด็กชายณัฐดนัย วัฒเสน ป.1 1
1057 บ้านทุ่งขาม 2152 เด็กชายวรวุฒิ สีคำดี ป.2 1
1058 บ้านทุ่งขาม 2113 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยานเรือง ป.2 1
1059 บ้านทุ่งขาม 2112 เด็กชายธนกฤต แจ่มผล ป.2 1
1060 บ้านทุ่งขาม 2111 เด็กชายณฐกร สมสามารถ ป.2 1
1061 บ้านทุ่งขาม 2114 เด็กชายอาทิวราห์ กาวิชัย ป.2 1
1062 บ้านทุ่งขาม 2110 เด็กชายกษิติธร เมืองฤทธิ์ ป.2 1
1063 บ้านทุ่งขาม 2141 เด็กชายภูบดินทร์ ใจบันทัด ป.2 1
1064 บ้านทุ่งขาม 2101 เด็กชายณัฐพัฒน์ สันเทศน์ ป.3 1
1065 บ้านทุ่งขาม 2102 เด็กชายพีรพัฒน์ ไสยวัง ป.3 1
1066 บ้านทุ่งขาม 2092 เด็กชายนิติภูมิ วุฒิ ป.4 1
1067 บ้านทุ่งขาม 2091 เด็กชายกฤติเดช เมืองฤทธิ์ ป.4 1
1068 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2997 เด็กชายชลธิชัย บุราคร อ.1 1
1069 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3000 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ทวีพงษ์ อ.1 1
1070 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3002 เด็กชายวรินทร แก้วยองผาง อ.1 1
1071 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2999 เด็กชายธนโชติ ภักตรา อ.1 1
1072 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3001 เด็กหญิงวรภัทร การะบูรรณ์ อ.1 1
1073 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2996 เด็กชายกมนทรรศน์ ศรีวัตภา อ.1 1
1074 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2998 เด็กชายณภณ แสนวงศ์ อ.1 1
1075 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2971 เด็กชายรชต ตุมระวัตร อ.2 1
1076 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3009 เด็กชายภัทรพล มุตต๊ะ อ.2 1
1077 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3010 เด็กชายศิริชัย กันติยะ อ.2 1
1078 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3007 เด็กชายคิรากร ลามา อ.2 1
1079 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2970 เด็กชายภัทรดนัย ตาวะกะ อ.2 1
1080 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2969 เด็กชายชาคริต แสงอรุณ อ.2 1
1081 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3019 เด็กชายปวริศว์ - อ.2 1
1082 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3008 เด็กชายณัฐภูมินทร์ อินบุญส่ง อ.2 1
1083 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2968 เด็กชายกฤตฤทธิ์ ยาวิราช อ.2 1
1084 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3011 เด็กชายเอกพล พุทธสอน อ.2 1
1085 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2980 เด็กชายธนกร พันแสน อ.3 1
1086 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2985 เด็กชายอุดมชัย ดำรงค์ศักดิ์ อ.3 1
1087 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2982 เด็กชายนพกร มุ่งโนนบ่อ อ.3 1
1088 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2935 เด็กชายพัสกร ใจบุญ อ.3 1
1089 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2978 เด็กชายกิตติพัฒน์ เดินเมือง อ.3 1
1090 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2981 เด็กชายธันวา เชื้อสาวะถี อ.3 1
1091 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2934 เด็กชายพงศกร ใจเข้าชุม อ.3 1
1092 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2936 เด็กชายพุฒิเมธ ผาบสายยาน อ.3 1
1093 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3016 เด็กชายศุกวิชญ์ นำนนท์ อ.3 1
1094 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2984 เด็กชายภัคพงษ์ มาชาวนา อ.3 1
1095 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2983 เด็กชายนพดล มุ่งโนนบ่อ อ.3 1
1096 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2979 เด็กชายณภัทร แสนวงค์ อ.3 1
1097 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3015 เด็กชายภูมิพัฒน์ คำนนท์ อ.3 1
1098 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2933 เด็กชายธนาวินทร์ เหล่าไชย อ.3 1
1099 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2951 เด็กชายอัครภัทร์ บุญเรือง ป.1 1
1100 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2950 เด็กชายปกป้อง ป้องสมาน ป.1 1
1101 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2911 เด็กชายภูมิภัทร พงษ์วานิช ป.1 1
1102 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2915 เด็กชายธนโชติ จารนนท์ ป.1 1
1103 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2952 เด็กชายพงศกร คำโทะ ป.1 1
1104 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2953 เด็กชายปิโยรส ธิราช ป.1 1
1105 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2913 เด็กชายเวทิต แก้วยองผาง ป.1 1
1106 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2916 เด็กชายธันวา แขขุนทด ป.1 1
1107 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2995 เด็กชายณัฐภัทร ใจหนัก ป.1 1
1108 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2962 เด็กชายกฤษฎิ์ ธิวงศ์ ป.1 1
1109 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2909 เด็กชายจิรภัทร จินะการ ป.1 1
1110 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2914 เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วเมืองมา ป.1 1
1111 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2873 เด็กชายอนุพันธ์ พุทธสอน ป.2 1
1112 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2992 เด็กชายณัฐกวิน ศรีนวนจันทร์ ป.2 1
1113 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2903 เด็กชายนนทนันท์ หมื่นสุวรรณวดี ป.2 1
1114 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2868 เด็กชายชญานนท์ เอียดเล็ก ป.2 1
1115 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2871 เด็กชายมหาสมุทร ผิวเหลือง ป.2 1
1116 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2869 เด็กชายณัฐภัทร จอมคำ ป.2 1
1117 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3027 เด็กชายธนกร ตาลเจิม ป.2 1
1118 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2901 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เรือนสิงห์ ป.2 1
1119 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2870 เด็กชายภัคพงษ์ มโนรัตน์ ป.2 1
1120 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2872 เด็กชายวรวิทย์ เรือนคำปา ป.2 1
1121 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2904 เด็กชายธนกร สร้อยคำ ป.2 1
1122 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2840 เด็กชายอัครบดินทร์ คำแสง ป.3 1
1123 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2863 เด็กชายพสิทธิ์ ไทยงูเหลือม ป.3 1
1124 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2841 เด็กชายภาคิน มาลา ป.3 1
1125 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2859 เด็กชายรัชชานนท์ ธิวงศ์ ป.3 1
1126 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2800 เด็กชายพงศธร แม่หว่าง ป.3 1
1127 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2967 เด็กชายณัฐพล อ้วนศรีไสย ป.3 1
1128 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2838 เด็กชายนราธิป หล้าปวงคำ ป.3 1
1129 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2860 เด็กชายณภัทร กาวิมูล ป.3 1
1130 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2839 เด็กชายณัฐยศ แก้วคำมูล ป.3 1
1131 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2862 เด็กชายปธานิน ป้องสมาน ป.3 1
1132 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3022 เด็กชายเสฏฐวุฒิ แซ่ท่อ ป.3 1
1133 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2837 เด็กชายอภิวิชญ์ ฟูใจ ป.3 1
1134 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3024 เด็กชายปรัชญธริน จอมศักดิ์ ป.4 1
1135 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2821 เด็กชายธีรภัทร โนจา ป.4 1
1136 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2825 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะวงค์ ป.4 1
1137 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2816 เด็กชายธมนพัณณ์ แก้ววันดี ป.4 1
1138 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2824 เด็กชายธรรมวิทย์ อ้ายสุภา ป.4 1
1139 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2817 เด็กชายรัฐสภา อ้ายสุภา ป.4 1
1140 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2823 เด็กชายดุษฏี เมธา ป.4 1
1141 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2754 เด็กชายธีรศักดิ์ รัตน้ำหิน ป.4 1
1142 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2858 เด็กชายภัทรกร ตาวะกะ ป.4 1
1143 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2822 เด็กชายปัณณธีร์ ธะนะสาร ป.4 1
1144 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2820 เด็กชายภาณุวิชญ์ จำปา ป.4 1
1145 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2956 เด็กชายชนะดล ทากูล ป.5 1
1146 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2752 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เต็มใจ ป.5 1
1147 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3026 เด็กชายพรัญญู ตาลเจิม ป.5 1
1148 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2755 เด็กชายปฏิภาณ ภาวะดี ป.5 1
1149 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2787 เด็กชายธนกฤติ มาบุญ ป.5 1
1150 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2813 เด็กชายกิตติศักดิ์ พุทธสอน ป.5 1
1151 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2757 เด็กชายวัชรานนท์ นำนนท์ ป.5 1
1152 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2749 เด็กชายอภินันท์ พลนา ป.5 1
1153 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2788 เด็กชายชนะกร ผานดอยแดน ป.5 1
1154 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2753 เด็กชายธันวา ชลพล ป.5 1
1155 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2759 เด็กชายสรวิชญ์ เทพบรรทุม ป.5 1
1156 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2760 เด็กชายณัฐปภัสร์ ภักตรา ป.5 1
1157 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2761 เด็กชายสุรชัย ศรีใจ ป.5 1
1158 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2776 เด็กชายธนภัทร พุทธสอน ป.6 1
1159 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2810 เด็กชายธนชัย อุรา ป.6 1
1160 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2730 เด็กชายจีรวัฒน์ พันธิถา ป.6 1
1161 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2709 เด็กชายรัฐภัทรพงศ์ ดวงชัย ป.6 1
1162 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2774 เด็กชายวิทยา กัลลา ป.6 1
1163 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2743 เด็กชายนิธิกร บุตรา ป.6 1
1164 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2733 เด็กชายธนพัฒน์ อินละปะ ป.6 1
1165 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2717 เด็กชายก้องภพ จ๊ะใจ ป.6 1
1166 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2789 เด็กชายกิตตินันท์ พุทธสอน ป.6 1
1167 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2662 เด็กชายทวีศักดิ์ ไชยอุด ป.6 1
1168 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2958 เด็กชายปัณณวิชญ์ คำตาบุตร ป.6 1
1169 วัดสาแล 2112 เด็กชายกชพรรณ แก้วจิโน ป.4 1
1170 วัดสาแล 2125 เด็กชายนิวัฒน์ ถาน้อย ป.4 1
1171 วัดสาแล 2108 เด็กชายกิตติกานต์ เมืองมา ป.4 1
1172 วัดสาแล 2106 เด็กชายภาณุภัทร วงค์กลม ป.4 1
1173 วัดสาแล 2111 เด็กชายรัตชานนท์ ใจยา ป.4 1
1174 วัดสาแล 2109 เด็กชายชนกันต์ ขัดเชียงแสน ป.4 1
1175 วัดสาแล 2090 เด็กชายชลภัทร์ นันใจจุมป๋า ป.5 1
1176 วัดสาแล 2093 เด็กชายวุฒธิชัย บุ่งศรี ป.5 1
1177 วัดสาแล 2091 เด็กชายกิตติศักดิ์ วันเปี้ย ป.5 1
1178 วัดสาแล 2094 เด็กชายธนกร ขัดเชียงแสน ป.5 1
1179 วัดสาแล 2135 เด็กชายศุภวิชญ์ นาสิงห์ทอง ป.5 1
1180 วัดสาแล 2092 เด็กชายณัฐพล คำลี ป.5 1
1181 วัดสาแล 2152 เด็กชายรชต มูลปะละ ป.5 1
1182 วัดสาแล 2098 เด็กชายกฤติน เขื่อนปัญญา ป.5 1
1183 วัดสาแล 2089 เด็กชายอภิชาติ ศรีจันทร์ ป.5 1
1184 วัดสาแล 2084 เด็กชายจิรายุ ตะนะวงค์ ป.6 1
1185 วัดสาแล 2123 เด็กชายยสวัฒน์ หน่อใหม่ ป.6 1
1186 วัดสาแล 2124 เด็กชายนนทชัย นันใจจุ่มป๋า ป.6 1
1187 วัดสาแล 2105 เด็กชายภาณุรัตน์ วงค์กลม ป.6 1
1188 วัดสาแล 2150 เด็กชายณกร คำกาหลง อ.2 1
1189 วัดสาแล 2151 เด็กชายปกรณ์เกียรติ์ รักษาเชื้อ อ.2 1
1190 วัดสาแล 2149 เด็กชายสุรวิชญ์ ทองน้อย อ.3 1
1191 วัดสาแล 2142 เด็กชายธันวา ผมจันทร์ อ.3 1
1192 วัดสาแล 2141 เด็กชายจารุพงค์ บัวละวงค์ อ.3 1
1193 วัดสาแล 2143 เด็กชายภูมินทร์ อุปการะ อ.3 1
1194 วัดสาแล 2138 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ โปรวิชัย ป.1 1
1195 วัดสาแล 2148 เด็กชายชัยวัฒน์ ท่าดี ป.1 1
1196 วัดสาแล 2126 เด็กชายอภิวุฒิ ศรีจันทร์ ป.2 1
1197 วัดสาแล 2128 เด็กชายกฤตเมธ เขื่อนปัญญา ป.2 1
1198 วัดสาแล 2129 เด็กชายจักรพงศ์ ชมภูชัย ป.2 1
1199 วัดสาแล 2134 เด็กชายรัตนภูมิ คำแปง ป.2 1
1200 วัดสาแล 2117 เด็กชายวชิรพันธุ์ ศรีจันทร์ ป.3 1
1201 วัดสาแล 2116 เด็กชายวีรภัทร สดสุภา ป.3 1
1202 ชุมชนบ้านมั่ว 2308 เด็กชายนพคุณ ใยมูล อ.1 1
1203 ชุมชนบ้านมั่ว 2311 เด็กชายพชรพล บุญเรือง อ.1 1
1204 ชุมชนบ้านมั่ว 2310 เด็กชายปรัชญา หน่อใหม่ อ.1 1
1205 ชุมชนบ้านมั่ว 2309 เด็กหญิงบัณฑิต ก๋องแก่น อ.1 1
1206 ชุมชนบ้านมั่ว 2306 เด็กชายเจษฎากร สลับศรี อ.1 1
1207 ชุมชนบ้านมั่ว 2307 เด็กชายณัฎฐบวร ปัญญาคำ อ.1 1
1208 ชุมชนบ้านมั่ว 2296 เด็กชายณัฐมล ปิงแก้ว อ.2 1
1209 ชุมชนบ้านมั่ว 2299 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุปิน อ.2 1
1210 ชุมชนบ้านมั่ว 2300 เด็กชายอัครพงษ์ บุญยืน อ.2 1
1211 ชุมชนบ้านมั่ว 2298 เด็กชายพิชญุตม์ อูบป้อ อ.2 1
1212 ชุมชนบ้านมั่ว 2315 เด็กชายตนุภัทร ใจกล้า อ.2 1
1213 ชุมชนบ้านมั่ว 2289 เด็กชายนนธวัช ใจงาม อ.3 1
1214 ชุมชนบ้านมั่ว 2290 เด็กชายวชิรากรณ์ สีสิงห์ อ.3 1
1215 ชุมชนบ้านมั่ว 2286 เด็กชายกิตินันท์ ทาธะวงค์ อ.3 1
1216 ชุมชนบ้านมั่ว 2288 เด็กชายธีรวัฒน์ เขื่อนปัญญา อ.3 1
1217 ชุมชนบ้านมั่ว 2287 เด็กชายธนภัทร พิศวงศ์ อ.3 1
1218 ชุมชนบ้านมั่ว 2291 เด็กชายอนุภัทร วรรณบุตร อ.3 1
1219 ชุมชนบ้านมั่ว 2274 เด็กชายจักรภัทร ทาสา ป.1 1
1220 ชุมชนบ้านมั่ว 2275 เด็กชายนฤบดินทร์ ปากหวาน ป.1 1
1221 ชุมชนบ้านมั่ว 2294 เด็กชายภาคิน ลาดปาละ ป.1 1
1222 ชุมชนบ้านมั่ว 2285 เด็กชายวันชนะ ขัตตา ป.1 1
1223 ชุมชนบ้านมั่ว 2270 เด็กชายภัทรดนัย ฟังเย็น ป.2 1
1224 ชุมชนบ้านมั่ว 2269 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีธิอินใจ ป.2 1
1225 ชุมชนบ้านมั่ว 2283 เด็กชายธีรภัทร สำเภาเงิน ป.2 1
1226 ชุมชนบ้านมั่ว 2259 เด็กชายปภาวิน ยะอินทร์ ป.3 1
1227 ชุมชนบ้านมั่ว 2260 เด็กชายยศกร แก้วยศ ป.3 1
1228 ชุมชนบ้านมั่ว 2257 เด็กชายเจษฎากร แซ่ล้อ ป.3 1
1229 ชุมชนบ้านมั่ว 2258 เด็กชายธนาวุฒิ ใจคำวัง ป.3 1
1230 ชุมชนบ้านมั่ว 2261 เด็กชายอภิวุฒิ เทพสุทะ ป.3 1
1231 ชุมชนบ้านมั่ว 2266 เด็กชายศุภณัฐ ใจวุฒิ ป.4 1
1232 ชุมชนบ้านมั่ว 2250 เด็กชายกิตติศักดิ์ ต๊ะสุทา ป.4 1
1233 ชุมชนบ้านมั่ว 2253 เด็กชายภคพงษ์ ก๋องแก่น ป.4 1
1234 ชุมชนบ้านมั่ว 2252 เด็กชายปภังกร ภูสด ป.4 1
1235 ชุมชนบ้านมั่ว 2251 เด็กชายณัฐติพล เครือยศ ป.4 1
1236 ชุมชนบ้านมั่ว 2242 เด็กชายกิตติธัช ศรีจันทร์ ป.5 1
1237 ชุมชนบ้านมั่ว 2245 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ฟูจูมปา ป.5 1
1238 ชุมชนบ้านมั่ว 2244 เด็กชายมณเฑียร เทพสุทะ ป.5 1
1239 ชุมชนบ้านมั่ว 2295 เด็กชายปกรณ์ ขัดผาบ ป.5 1
1240 ชุมชนบ้านมั่ว 2243 เด็กชายธีรนัย สิงห์คราช ป.5 1
1241 ชุมชนบ้านมั่ว 2316 เด็กชายชีวานนท์ คำพิทำ ป.5 1
1242 ชุมชนบ้านมั่ว 2234 เด็กชายก้องกิดากร บรรเลงชื่น ป.6 1
1243 ชุมชนบ้านมั่ว 2281 เด็กชายวชิรวิทย์ หอมนาน ป.6 1
1244 ชุมชนบ้านมั่ว 2272 เด็กชายธนภูมิ เขียวคำ ป.6 1
1245 ชุมชนบ้านมั่ว 2236 เด็กชายปภังกร วงษ์พิมพ์ ป.6 1
1246 ชุมชนบ้านมั่ว 2235 เด็กชายเด่นภูมิ ลมมูลตรี ป.6 1
1247 บ้านแม่กึ๊ด 1325 เด็กชายเดชาโชติ ถาตุ้ย อ.2 1
1248 บ้านแม่กึ๊ด 1323 เด็กชายคุณานนท์ ยะมงคล อ.2 1
1249 บ้านแม่กึ๊ด 1327 เด็กชายอนุสรณ์ ปงใจ อ.2 1
1250 บ้านแม่กึ๊ด 1328 เด็กชายอภิชัจ เจริญสาร อ.2 1
1251 บ้านแม่กึ๊ด 1326 เด็กชายปรัตถกร เพ็ชรแสนงาม อ.2 1
1252 บ้านแม่กึ๊ด 1324 เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญญา อ.2 1
1253 บ้านแม่กึ๊ด 1318 เด็กชายกันณภัทร ภูสด อ.3 1
1254 บ้านแม่กึ๊ด 1319 เด็กชายทัศพร ศรีไชย อ.3 1
1255 บ้านแม่กึ๊ด 1315 เด็กชายภูริภัทร ก๋ามะสว่าง ป.1 1
1256 บ้านแม่กึ๊ด 1311 เด็กชายจรณินทร์ บุญอุ้ม ป.1 1
1257 บ้านแม่กึ๊ด 1317 เด็กชายธนภัทร ทะลือชัย ป.1 1
1258 บ้านแม่กึ๊ด 1310 เด็กชายยุพเรศ ถาน้อย ป.1 1
1259 บ้านแม่กึ๊ด 1309 เด็กชายกฤตบุญ ไชยวรรณ ป.2 1
1260 บ้านแม่กึ๊ด 1302 เด็กชายณัฐภูมิ แก้ววงค์ษา ป.2 1
1261 บ้านแม่กึ๊ด 1285 เด็กชายสุวพัฒน์ นันใจจุมป๋า ป.3 1
1262 บ้านแม่กึ๊ด 1281 เด็กชายทยากร ตุ้ยคำ ป.3 1
1263 บ้านแม่กึ๊ด 1284 เด็กชายธนวัต เวคินหิรัญ ป.3 1
1264 บ้านแม่กึ๊ด 1283 เด็กชายพิภัช ติ๊บขัด ป.3 1
1265 บ้านแม่กึ๊ด 1287 เด็กชายธนิสร แก้วหลวง ป.3 1
1266 บ้านแม่กึ๊ด 1282 เด็กชายรัชชานนทร์ แสงดี ป.3 1
1267 บ้านแม่กึ๊ด 1286 เด็กชายภูภาวี สีไชย ป.3 1
1268 บ้านแม่กึ๊ด 1305 เด็กชายปกรณ์ แก้วจิโน ป.4 1
1269 บ้านแม่กึ๊ด 1270 เด็กชายธนากร วิสุวรรณ ป.4 1
1270 บ้านแม่กึ๊ด 1266 เด็กชายสิงหา มะเดื่อทอง ป.5 1
1271 บ้านแม่กึ๊ด 1296 เด็กชายอนุพงศ์ เมืองแก้ว ป.5 1
1272 บ้านแม่กึ๊ด 1297 เด็กชายอรรณพ โภยนอก ป.5 1
1273 บ้านแม่กึ๊ด 1265 เด็กชายพลพัฒ ศรีจันทร์ ป.5 1
1274 บ้านแม่กึ๊ด 1322 เด็กชายชลินทร สุโพธิ์คำ ป.5 1
1275 บ้านแม่กึ๊ด 1253 เด็กชายวรดอน ยอดใจ ป.6 1
1276 อนุบาลเสริมงาม 6190 เด็กชายพยัคฆ์ ไชยชะนะ ป.4 3
1277 อนุบาลเสริมงาม 6215 เด็กชายทัศดนัย ต๊ะนางอย ป.4 3
1278 อนุบาลเสริมงาม 6241 เด็กชายรัชชานนท์ ภูสด ป.4 3
1279 อนุบาลเสริมงาม 6536 เด็กชายกิตติกวิน ปัญญาคำ อ.3 2
1280 อนุบาลเสริมงาม 6238 เด็กชายปัณณทัต ปิ่นทอง ป.4 3
1281 อนุบาลเสริมงาม 6539 เด็กชายเทพทัต สุริยา อ.3 2
1282 อนุบาลเสริมงาม 6217 เด็กชายธนภัทร ต๊ะสุภา ป.4 3
1283 อนุบาลเสริมงาม 6540 เด็กชายปภาวิน สุรินทร์ อ.3 2
1284 อนุบาลเสริมงาม 6581 เด็กชายอริย์ธัช โพธาธรรม ป.4 3
1285 อนุบาลเสริมงาม 6541 เด็กชายพิชยะ ชัยศิริภัสสร อ.3 2
1286 อนุบาลเสริมงาม 6196 เด็กชายอัศนัย ต๊ะนางอย ป.4 3
1287 อนุบาลเสริมงาม 6537 เด็กชายชโนดม จารุพงศ์ อ.3 2
1288 อนุบาลเสริมงาม 6193 เด็กชายวัชรวิทย์ จอมคำ ป.4 3
1289 อนุบาลเสริมงาม 6623 เด็กชายณภัทร มาแสน อ.3 2
1290 อนุบาลเสริมงาม 6187 เด็กชายธวัชชัย ใจวัง ป.4 3
1291 อนุบาลเสริมงาม 6543 เด็กชายสรวิชญ์ อายุวรรณา อ.3 2
1292 อนุบาลเสริมงาม 6219 เด็กชายบุณยากร มาทา ป.4 3
1293 อนุบาลเสริมงาม 6544 เด็กชายสรวัชญ์ อายุวรรณา อ.3 2
1294 อนุบาลเสริมงาม 6185 เด็กชายฐิติศักดิ์ วงสุทธา ป.4 3
1295 อนุบาลเสริมงาม 6538 เด็กชายชินนวัฒน์ อุดถา อ.3 2
1296 อนุบาลเสริมงาม 6542 เด็กชายวชิรวิชญ์ จำนงจิตร์ อ.3 2
1297 อนุบาลเสริมงาม 6367 เด็กชายอภิภู เมืองเชียงคำ ป.5 1
1298 อนุบาลเสริมงาม 6074 เด็กชายวิชชากร สุมัชยา ป.5 1
1299 อนุบาลเสริมงาม 6108 เด็กชายพิชญุตม์ ก๋าจูมปู ป.5 1
1300 อนุบาลเสริมงาม 6065 เด็กชายเขมณัฐ ดวงฟู ป.5 1
1301 อนุบาลเสริมงาม 6423 เด็กชายธนภัทร ป๊อกทา ป.5 1
1302 อนุบาลเสริมงาม 6066 เด็กชายคณิน นาคคะนึง ป.5 1
1303 อนุบาลเสริมงาม 6590 เด็กชายศุภกฤต ลานยศ ป.5 1
1304 อนุบาลเสริมงาม 6103 เด็กชายชัยชณวัฒน์ ชัยโภค ป.5 1
1305 อนุบาลเสริมงาม 6580 เด็กชายฉัตรดนัย เขียวคำ ป.1 1
1306 อนุบาลเสริมงาม 6086 เด็กชายทยากร ฝั้นกิติ ป.5 1
1307 อนุบาลเสริมงาม 6470 เด็กชายปภาวิน นวลด่อน ป.1 1
1308 อนุบาลเสริมงาม 6104 เด็กชายจิรายุ สารอินทร์ ป.5 1
1309 อนุบาลเสริมงาม 6600 เด็กชายวิศรุต ลำปน ป.1 1
1310 อนุบาลเสริมงาม 6107 เด็กชายบรรลังศักดิ์ ผดุงชาติ ป.5 1
1311 อนุบาลเสริมงาม 6602 เด็กชายนนทพัธน์ ลี้เลิศจรัสกุล ป.1 1
1312 อนุบาลเสริมงาม 6071 เด็กชายนภัสกร ป้องละไม้ ป.5 1
1313 อนุบาลเสริมงาม 6472 เด็กชายวชิรวิทย์ อรัญโสต ป.1 1
1314 อนุบาลเสริมงาม 6090 เด็กชายรชต เขื่อนแก้ว ป.5 1
1315 อนุบาลเสริมงาม 6601 เด็กชายอินดาราเดช เทพวงค์ ป.1 1
1316 อนุบาลเสริมงาม 6398 เด็กชายกฤชพล ดวงสุภา ป.1 1
1317 อนุบาลเสริมงาม 6415 เด็กชายสุภเวช วงเวียน ป.1 1
1318 อนุบาลเสริมงาม 6469 เด็กชายนภัทรสกรณ์ ใหม่กันทะ ป.1 1
1319 อนุบาลเสริมงาม 6400 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าโปทา ป.1 1
1320 อนุบาลเสริมงาม 6603 เด็กชายสุธีรพัชร อินต๊ะวงค์ ป.1 1
1321 อนุบาลเสริมงาม 6366 เด็กชายธนวัฒน์ ศิริป้อ ป.5 2
1322 อนุบาลเสริมงาม 6363 เด็กชายประวีร์ สุทธรา ป.5 2
1323 อนุบาลเสริมงาม 6092 เด็กชายศิวนาถ ก้อนแหวน ป.5 2
1324 อนุบาลเสริมงาม 6591 เด็กชายนันธพงษ์ กาวิโล ป.5 2
1325 อนุบาลเสริมงาม 6088 เด็กชายภาคิน บุญเพิ่มผล ป.5 2
1326 อนุบาลเสริมงาม 6434 เด็กชายชนัญกร แก้วลังกา ป.5 2
1327 อนุบาลเสริมงาม 6274 เด็กชายนริส วงค์ตัน ป.5 2
1328 อนุบาลเสริมงาม 6608 เด็กชายภูมิพุฒิภัทร พวยพุ้ง ป.1 2
1329 อนุบาลเสริมงาม 6087 เด็กชายทรงเกียรติ หล้าตา ป.5 2
1330 อนุบาลเสริมงาม 6399 เด็กชายกันตพัฒน์ ใจธรรม ป.1 2
1331 อนุบาลเสริมงาม 6069 เด็กชายชาญชัย พิศวง ป.5 2
1332 อนุบาลเสริมงาม 6413 เด็กชายนนธวัช จำปั๋น ป.1 2
1333 อนุบาลเสริมงาม 6592 เด็กชายวราวุฒน์ ยอดทะนันไชย ป.5 2
1334 อนุบาลเสริมงาม 6473 เด็กชายวรากร ไชยเมืองชื่น ป.1 2
1335 อนุบาลเสริมงาม 6091 เด็กชายรณกร ต๊ะสุภา ป.5 2
1336 อนุบาลเสริมงาม 6607 เด็กชายจารุวิทย์ สีสูง ป.1 2
1337 อนุบาลเสริมงาม 6067 เด็กชายคณิศร ทาอาสา ป.5 2
1338 อนุบาลเสริมงาม 6471 เด็กชายรัชชานนท์ ต๊ะนางอย ป.1 2
1339 อนุบาลเสริมงาม 6624 เด็กชายกฤษฎา พิริยะโกศล ป.1 2
1340 อนุบาลเสริมงาม 6467 เด็กชายธุวานนท์ เรือนแก้ว ป.1 2
1341 อนุบาลเสริมงาม 6610 เด็กชายอติวิชญ์ มานะกุณา ป.1 2
1342 อนุบาลเสริมงาม 6609 เด็กชายธีรวุฒิ ยะเปียง ป.1 2
1343 อนุบาลเสริมงาม 6411 เด็กชายกาญจนภูมิ วงสุทธา ป.1 2
1344 อนุบาลเสริมงาม 6068 เด็กชายจิรพิพัฒน์ ตั้งอารมณ์ ป.5 3
1345 อนุบาลเสริมงาม 6525 เด็กชายนนทพันธ์ ปิงแก้ว ป.5 3
1346 อนุบาลเสริมงาม 6072 เด็กชายนันทวัฒน์ เขียวสา ป.5 3
1347 อนุบาลเสริมงาม 6105 เด็กชายธนภัทร น้อยเมือง ป.5 3
1348 อนุบาลเสริมงาม 6375 เด็กชายปวรรัชดล นวลสม ป.5 3
1349 อนุบาลเสริมงาม 6106 เด็กชายธรณินทร์ ฟูตุ้ย ป.5 3
1350 อนุบาลเสริมงาม 6474 เด็กชายสุริยา ไชยเมืองชื่น ป.1 3
1351 อนุบาลเสริมงาม 6273 เด็กชายฐิติวัชร์ นวลสาแล ป.5 3
1352 อนุบาลเสริมงาม 6401 เด็กชายสหรัฐ อนุภาพสุวรรณ ป.1 3
1353 อนุบาลเสริมงาม 6089 เด็กชายภูอาทิตย์ เรือนชมภู ป.5 3
1354 อนุบาลเสริมงาม 6616 เด็กชายกรวิชญ์ นันกัน ป.1 3
1355 อนุบาลเสริมงาม 6109 เด็กชายสิรวิชย์ กำลังมากทรัพย์ ป.5 3
1356 อนุบาลเสริมงาม 6412 เด็กชายจิรภัทร สารอินทร์ ป.1 3
1357 อนุบาลเสริมงาม 6593 เด็กชายจิรพัฒน์ จันทร์ต๊ะริมปิง ป.5 3
1358 อนุบาลเสริมงาม 6435 เด็กชายภัทรเวช ดวนจันทึก ป.1 3
1359 อนุบาลเสริมงาม 6084 เด็กชายกิตติกวิน ชุ่มธิ ป.5 3
1360 อนุบาลเสริมงาม 6615 เด็กชายสัณชวัช แก้วศรี ป.1 3
1361 อนุบาลเสริมงาม 6617 เด็กชายอธิปัตย์ ยศแก่น ป.1 3
1362 อนุบาลเสริมงาม 6583 เด็กชายชยพล ไชยชะนะ ป.1 3
1363 อนุบาลเสริมงาม 6464 เด็กชายทรัพย์ทวี อินตามา ป.1 3
1364 อนุบาลเสริมงาม 6468 เด็กชายนัทธพงศ์ ปงลังสี ป.1 3
1365 อนุบาลเสริมงาม 6618 เด็กชายณฐชนนท์ วงค์ษร ป.1 3
1366 อนุบาลเสริมงาม 6020 เด็กชายนันทิพัฒน์ เขื่อนแก้ว ป.6 1
1367 อนุบาลเสริมงาม 5998 เด็กชายเตชทัต อุดทังกันทา ป.6 1
1368 อนุบาลเสริมงาม 6005 เด็กชายสิรวัชญ์ แก้วจิโน ป.6 1
1369 อนุบาลเสริมงาม 5996 เด็กชายชุติพัทธ์ ยศข่าย ป.6 1
1370 อนุบาลเสริมงาม 6176 เด็กชายทีฑายุ เพชรสังหาร ป.6 1
1371 อนุบาลเสริมงาม 6174 เด็กชายคเณชา ก๋าแก่น ป.6 1
1372 อนุบาลเสริมงาม 6288 เด็กชายกฤษณะ ปาเมืองมูล ป.2 1
1373 อนุบาลเสริมงาม 5977 เด็กชายรัชชานนท์ ชุ่มธิ ป.6 1
1374 อนุบาลเสริมงาม 6465 เด็กชายโอบบดินทร์ เทือกต๊ะ ป.2 1
1375 อนุบาลเสริมงาม 6024 เด็กชายภูริทัต ชัยวุฒิ ป.6 1
1376 อนุบาลเสริมงาม 6290 เด็กชายจารุวิทย์ ไชยรัตน์ ป.2 1
1377 อนุบาลเสริมงาม 6001 เด็กชายภานุมาส สุปินตา ป.6 1
1378 อนุบาลเสริมงาม 6292 เด็กชายภาณุวิช วรรณสาร ป.2 1
1379 อนุบาลเสริมงาม 6284 เด็กชายรัฐนันท์ เกตุชู ป.6 1
1380 อนุบาลเสริมงาม 6517 เด็กชายภูมินทร์ จักขุเรือง ป.2 1
1381 อนุบาลเสริมงาม 5969 เด็กชายชัยณรงค์ ไชยสุภาพ ป.6 1
1382 อนุบาลเสริมงาม 6294 เด็กชายวุฒิภัทร สาริบุตร ป.2 1
1383 อนุบาลเสริมงาม 5976 เด็กชายภัทรกร บุญสูง ป.6 1
1384 อนุบาลเสริมงาม 6598 เด็กชายณัฐนนท์ พันธ์ชมภู ป.2 1
1385 อนุบาลเสริมงาม 6289 เด็กชายคุณานนท์ ใจคำฟู ป.2 1
1386 อนุบาลเสริมงาม 6463 เด็กชายณวัฒน์ เกียรติธัญรัชต์ ป.2 1
1387 อนุบาลเสริมงาม 6295 เด็กชายสุวิจักขณ์ ดวงสุภา ป.2 1
1388 อนุบาลเสริมงาม 6578 เด็กชายณภัทร ปาละอ้าย ป.2 1
1389 อนุบาลเสริมงาม 6291 เด็กชายณัฐภูมินทร์ หัถกุล ป.2 1
1390 อนุบาลเสริมงาม 5978 เด็กชายศิวัฒน์ อุดก้อน ป.6 2
1391 อนุบาลเสริมงาม 6178 เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ใจ ป.6 2
1392 อนุบาลเสริมงาม 5973 เด็กชายเตชพัฒน์ ปาเมืองมูล ป.6 2
1393 อนุบาลเสริมงาม 5974 เด็กชายพัสกร ใจคำวัง ป.6 2
1394 อนุบาลเสริมงาม 6381 เด็กชายชัยพิทักษ์ ไชยเมืองชื่น ป.2 2
1395 อนุบาลเสริมงาม 6359 เด็กชายปัญญริศ หน่อใหม่ ป.6 2
1396 อนุบาลเสริมงาม 6383 เด็กชายธนภัทร สักการะ ป.2 2
1397 อนุบาลเสริมงาม 6026 เด็กชายอลงกรณ์ ใจลังกา ป.6 2
1398 อนุบาลเสริมงาม 6432 เด็กชายดนุพงษ์ ฟูเอื้อง ป.2 2
1399 อนุบาลเสริมงาม 6180 เด็กชายธนาวัฒน์ ฟูตุ้ย ป.6 2
1400 อนุบาลเสริมงาม 6599 เด็กชายพชรพล กาสกุล ป.2 2
1401 อนุบาลเสริมงาม 5995 เด็กชายจิราวัฒน์ คำปัน ป.6 2
1402 อนุบาลเสริมงาม 6385 เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์งาม ป.2 2
1403 อนุบาลเสริมงาม 6022 เด็กชายนฤเบศร์ ตันทา ป.6 2
1404 อนุบาลเสริมงาม 6386 เด็กชายรัชชานนท์ กันแก้ว ป.2 2
1405 อนุบาลเสริมงาม 6018 เด็กชายโชคอนันต์ เหล็กเทศ ป.6 2
1406 อนุบาลเสริมงาม 6384 เด็กชายพีรวิชญ์ จงอวยพร ป.2 2
1407 อนุบาลเสริมงาม 6004 เด็กชายวุฒิกร ปวงคำ ป.6 2
1408 อนุบาลเสริมงาม 6529 เด็กชายชัชนันท์ บัวงาม ป.2 2
1409 อนุบาลเสริมงาม 6582 เด็กชายรฌาน นันต์รัตนธร ป.2 2
1410 อนุบาลเสริมงาม 6382 เด็กชายธนกฤต อินไผ่ ป.2 2
1411 อนุบาลเสริมงาม 6388 เด็กชายอติชาติ พลารักษ์ ป.2 2
1412 อนุบาลเสริมงาม 6379 เด็กชายกิตติพงษ์ ยะหัวฝาย ป.2 2
1413 อนุบาลเสริมงาม 6027 เด็กชายอานนท์ อ่วมสิกร ป.6 3
1414 อนุบาลเสริมงาม 6000 เด็กชายธีระภัทร โกหลั่น ป.6 3
1415 อนุบาลเสริมงาม 6324 เด็กชายคณิน คำอ้าย ป.3 1
1416 อนุบาลเสริมงาม 6361 เด็กชายฤทธิไกร กาวิโล ป.6 3
1417 อนุบาลเสริมงาม 6258 เด็กชายภูมิพัฒน์ ปุ้ยตระกูล ป.3 1
1418 อนุบาลเสริมงาม 5972 เด็กชายณัฐดนัย อุดถา ป.6 3
1419 อนุบาลเสริมงาม 6449 เด็กชายนวัช บุญเรือง ป.3 1
1420 อนุบาลเสริมงาม 6443 เด็กชายภูเบศ แก้วลังกา ป.6 3
1421 อนุบาลเสริมงาม 6587 เด็กชายธาราธรณ์ มูลจันที ป.3 1
1422 อนุบาลเสริมงาม 5994 เด็กชายจิรายุส ยศชูเกียรติ ป.6 3
1423 อนุบาลเสริมงาม 6326 เด็กชายนวินพรรษ หม่องผัน ป.3 1
1424 อนุบาลเสริมงาม 6123 เด็กชายณภัทร กลางขุนทด ป.6 3
1425 อนุบาลเสริมงาม 6331 เด็กชายหฤษฎ์ อุ่นปิง ป.3 1
1426 อนุบาลเสริมงาม 6285 เด็กชายเก่งฉกาจ ปัทมแก้ว ป.6 3
1427 อนุบาลเสริมงาม 6328 เด็กชายปุณณภัทร สุปิน ป.3 1
1428 อนุบาลเสริมงาม 6019 เด็กชายณัฐชนน กองเปี้ย ป.6 3
1429 อนุบาลเสริมงาม 6448 เด็กชายนัธทวัฒน์ เยียดยัด ป.3 1
1430 อนุบาลเสริมงาม 5999 เด็กชายธันวา ปาเมืองมูล ป.6 3
1431 อนุบาลเสริมงาม 6446 เด็กชายภูธเรศ จักขุเรือง ป.3 1
1432 อนุบาลเสริมงาม 5975 เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์อ้าย ป.6 3
1433 อนุบาลเสริมงาม 6325 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจแก้วมา ป.3 1
1434 อนุบาลเสริมงาม 6021 เด็กชายนิพพิชฌน์ ปริกเพชร ป.6 3
1435 อนุบาลเสริมงาม 6447 เด็กชายธนกฤต เชียงแขก ป.3 1
1436 อนุบาลเสริมงาม 6183 เด็กชายณัฐดนัย จันทร์ปัญญา ป.6 3
1437 อนุบาลเสริมงาม 6645 เด็กชายจิรพัส แก้วปวงคำ อ.1 1
1438 อนุบาลเสริมงาม 6647 เด็กชายณัฐวลัญช์ วรรณวงค์ อ.1 1
1439 อนุบาลเสริมงาม 6649 เด็กชายพิชชากร อุ่นอิน อ.1 1
1440 อนุบาลเสริมงาม 6644 เด็กชายจิตตพัฒน์ ปาเมืองมูล อ.1 1
1441 อนุบาลเสริมงาม 6316 เด็กชายภูมิรพี ไชยเมืองชื่น ป.3 2
1442 อนุบาลเสริมงาม 6648 เด็กชายปุณญพัฒน์ สุทธไชย อ.1 1
1443 อนุบาลเสริมงาม 6313 เด็กชายบวรวิทย์ บุตรดี ป.3 2
1444 อนุบาลเสริมงาม 6651 เด็กชายอัครภัทร แสนใหม่ อ.1 1
1445 อนุบาลเสริมงาม 6309 เด็กชายจิรายุ ลุนสะแกวงษ์ ป.3 2
1446 อนุบาลเสริมงาม 6650 เด็กชายสิรธีร์ เมืองเล็น อ.1 1
1447 อนุบาลเสริมงาม 6314 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รินอุด ป.3 2
1448 อนุบาลเสริมงาม 6646 เด็กชายชีวานนท์ คำเป็ง อ.1 1
1449 อนุบาลเสริมงาม 6308 เด็กชายกันตพิชญ์ ใจธรรม ป.3 2
1450 อนุบาลเสริมงาม 6315 เด็กชายภาณุวัฒน์ คงเมือง ป.3 2
1451 อนุบาลเสริมงาม 6312 เด็กชายธนทรัพย์ ไชยชะนะ ป.3 2
1452 อนุบาลเสริมงาม 6311 เด็กชายเทวาพล ทาอาสา ป.3 2
1453 อนุบาลเสริมงาม 6317 เด็กชายวุฒิภัทร จอมแปง ป.3 2
1454 อนุบาลเสริมงาม 6374 เด็กชายธนรัตน์ จันโน ป.3 2
1455 อนุบาลเสริมงาม 6318 เด็กชายเอกรัฐ รุ่งเรือง ป.3 2
1456 อนุบาลเสริมงาม 6663 เด็กชายปาณชัย ป๋าเมืองมูล อ.1 2
1457 อนุบาลเสริมงาม 6659 เด็กชายกันตพล ทองทิพย์ อ.1 2
1458 อนุบาลเสริมงาม 6661 เด็กชายณัฐกรณ์ มงคลวิสุทธิ อ.1 2
1459 อนุบาลเสริมงาม 6660 เด็กชายจีรกิตติ์ วิชัยกุล อ.1 2
1460 อนุบาลเสริมงาม 6666 เด็กชายวัชรพล วันเปี้ย อ.1 2
1461 อนุบาลเสริมงาม 6664 เด็กชายภานุวัฒน์ ทาอาสา อ.1 2
1462 อนุบาลเสริมงาม 6662 เด็กชายธีรชัย ไชยสีธิ อ.1 2
1463 อนุบาลเสริมงาม 6665 เด็กชายภูบดี ภูเขียว อ.1 2
1464 อนุบาลเสริมงาม 6460 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์นวล ป.3 3
1465 อนุบาลเสริมงาม 6342 เด็กชายภูบดินทร์ รักสถาน ป.3 3
1466 อนุบาลเสริมงาม 6627 เด็กชายกานต์กวิน ทิพย์กุลกานต์ อ.2 1
1467 อนุบาลเสริมงาม 6459 เด็กชายพีรณัฐ ขันคำ ป.3 3
1468 อนุบาลเสริมงาม 6629 เด็กชายณัฐพงศ์ หมุดสอน อ.2 1
1469 อนุบาลเสริมงาม 6339 เด็กชายคมพิพรรชน์ อุดก้อน ป.3 3
1470 อนุบาลเสริมงาม 6628 เด็กชายเจตพิพัทธ์ ก้อนจะละ อ.2 1
1471 อนุบาลเสริมงาม 6256 เด็กชายชนนนท์ คล่ำคง ป.3 3
1472 อนุบาลเสริมงาม 6558 เด็กชายณัฐกรณ์ คุณสิงห์ อ.2 1
1473 อนุบาลเสริมงาม 6596 เด็กชายธีรภัทร วงค์ตัน ป.3 3
1474 อนุบาลเสริมงาม 6557 เด็กชายจตุภัทร ดาราเมือง อ.2 1
1475 อนุบาลเสริมงาม 6340 เด็กชายณธีพัฒน์ ธารินรัตนพัฒน์ ป.3 3
1476 อนุบาลเสริมงาม 6559 เด็กชายชินาธิป แชใจ อ.2 1
1477 อนุบาลเสริมงาม 6519 เด็กชายกฤษณะ โคตรใหญ่ ป.3 3
1478 อนุบาลเสริมงาม 6631 เด็กชายภานุวัฒน์ กายะ อ.2 1
1479 อนุบาลเสริมงาม 6341 เด็กชายพัทธวรรณ โพชนา ป.3 3
1480 อนุบาลเสริมงาม 6626 เด็กชายกฤษฎางค์ เกียรติแสงอินทร์ อ.2 1
1481 อนุบาลเสริมงาม 6344 เด็กชายวสุธร คำน้อย ป.3 3
1482 อนุบาลเสริมงาม 6630 เด็กชายพงศภัค ค้ำจุน อ.2 1
1483 อนุบาลเสริมงาม 6597 เด็กชายกรินทร์ ปัญญา ป.3 3
1484 อนุบาลเสริมงาม 6632 เด็กชายอัครวินท์ บัวนาค อ.2 1
1485 อนุบาลเสริมงาม 6343 เด็กชายมนพัทธ์ ปงลังสี ป.3 3
1486 อนุบาลเสริมงาม 6636 เด็กชายกรณพัฒน์ สุทธไชย อ.2 2
1487 อนุบาลเสริมงาม 6561 เด็กชายศุภกร ยะหัวฝาย อ.2 2
1488 อนุบาลเสริมงาม 6635 เด็กชายกมลภพ ป๋าปา อ.2 2
1489 อนุบาลเสริมงาม 6586 เด็กชายธนภัทร ก๋าแก่น อ.2 2
1490 อนุบาลเสริมงาม 6640 เด็กชายวรยศ คำอ้าย อ.2 2
1491 อนุบาลเสริมงาม 6638 เด็กชายภูมิณภัทร์ กฤษณะภูษิต อ.2 2
1492 อนุบาลเสริมงาม 6191 เด็กชายพุฒิพัฒณ์ ยศข่าย ป.4 1
1493 อนุบาลเสริมงาม 6560 เด็กชายนฤบดินทร์ ชาจีน อ.2 2
1494 อนุบาลเสริมงาม 6188 เด็กชายธันยวิชญ์ ยะเปียง ป.4 1
1495 อนุบาลเสริมงาม 6637 เด็กชายภัทรพงษ์ ปุกปนันท์ อ.2 2
1496 อนุบาลเสริมงาม 6211 เด็กชายณัฐดนัย วรรยา ป.4 1
1497 อนุบาลเสริมงาม 6639 เด็กชายภูวไนย ตาวงศ์ อ.2 2
1498 อนุบาลเสริมงาม 6236 เด็กชายบุณยกร นามมา ป.4 1
1499 อนุบาลเสริมงาม 6562 เด็กชายอนุภัทร วิรัช อ.2 2
1500 อนุบาลเสริมงาม 6240 เด็กชายพิชญ์ฌพัชร์ ชัยศิริภัสสร ป.4 1
1501 อนุบาลเสริมงาม 6194 เด็กชายวัชราณฐภัทร ศรีสกุลหิรัญ ป.4 1
1502 อนุบาลเสริมงาม 6216 เด็กชายธนาธิป ตั๋นตุ้ย ป.4 1
1503 อนุบาลเสริมงาม 6233 เด็กชายชนะพล สุภาสอน ป.4 1
1504 อนุบาลเสริมงาม 6192 เด็กชายวีรากร ไชยเมืองชื่น ป.4 1
1505 อนุบาลเสริมงาม 6501 เด็กชายสิรวิชญ์ เมืองเล็น อ.3 1
1506 อนุบาลเสริมงาม 6495 เด็กชายเนติธร ตันทา อ.3 1
1507 อนุบาลเสริมงาม 6500 เด็กชายศุกลวัฒน์ พันธมา อ.3 1
1508 อนุบาลเสริมงาม 6490 เด็กชายฉลองชัย ไทยอินทร์ อ.3 1
1509 อนุบาลเสริมงาม 6516 เด็กชายกฤษาณภัค ต๊ะตุ้ย อ.3 1
1510 อนุบาลเสริมงาม 6499 เด็กชายรณพีร์ จิโนปง อ.3 1
1511 อนุบาลเสริมงาม 6212 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไทยอินทร์ ป.4 2
1512 อนุบาลเสริมงาม 6502 เด็กชายอัครวิชญ์ แสนใหม่ อ.3 1
1513 อนุบาลเสริมงาม 6184 เด็กชายกวินภพ กาญจนมยูร ป.4 2
1514 อนุบาลเสริมงาม 6494 เด็กชายธนภัทร พรมมาลา อ.3 1
1515 อนุบาลเสริมงาม 6221 เด็กชายพันธุ์ธัช สิบแก้ว ป.4 2
1516 อนุบาลเสริมงาม 6498 เด็กชายภัทรพล บุญสูง อ.3 1
1517 อนุบาลเสริมงาม 6220 เด็กชายภีรยากรณ์ อุ่นอิน ป.4 2
1518 อนุบาลเสริมงาม 6493 เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ลอ อ.3 1
1519 อนุบาลเสริมงาม 6370 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วลังกา ป.4 2
1520 อนุบาลเสริมงาม 6489 เด็กชายจิรพัฒน์ ก๋าแก่น อ.3 1
1521 อนุบาลเสริมงาม 6242 เด็กชายรัฐนันท์ ตันทา ป.4 2
1522 อนุบาลเสริมงาม 6496 เด็กชายผลิตโชค หนักหล้า อ.3 1
1523 อนุบาลเสริมงาม 6239 เด็กชายพีรวิชญ์ สว่างปัญญา ป.4 2
1524 อนุบาลเสริมงาม 6503 เด็กชายอนุพงษ์ จิโนปง อ.3 1
1525 อนุบาลเสริมงาม 6186 เด็กชายณฐนนท์ อินปิก ป.4 2
1526 อนุบาลเสริมงาม 6497 เด็กชายพัฒนะ ดวงฟู อ.3 1
1527 อนุบาลเสริมงาม 6195 เด็กชายสุรเชษฐ์ หล้า ป.4 2
1528 อนุบาลเสริมงาม 6492 เด็กชายณัฐพัชญ์ กันทะปง อ.3 1
1529 อนุบาลเสริมงาม 6223 เด็กชายภัคพล ปงผาบ ป.4 2
1530 อนุบาลเสริมงาม 6491 เด็กชายชานนท์รภัทร ดำรงคดี อ.3 1
1531 บ้านกิ่วห้วยเบิก 520 เด็กชายชัชญานันณ์ แว่นนนท์ อ.1 1
1532 บ้านกิ่วห้วยเบิก 519 เด็กชายเจษฎา เลิศศรีชุม อ.1 1
1533 บ้านกิ่วห้วยเบิก 521 เด็กชายธีร์ธวัช ชาวยา อ.1 1
1534 บ้านกิ่วห้วยเบิก 523 เด็กชายศุภวัตร ปาเมืองมูล อ.1 1
1535 บ้านกิ่วห้วยเบิก 517 เด็กชายสิงหา จีนะ อ.2 1
1536 บ้านกิ่วห้วยเบิก 516 เด็กชายเวณุวรรณ จันทร์ย้อน อ.2 1
1537 บ้านกิ่วห้วยเบิก 512 เด็กชายเฉลิมชัยมงคล โพธิ์พระเนา อ.3 1
1538 บ้านกิ่วห้วยเบิก 511 เด็กชายกาญเกล้า เขื่อนขวา อ.3 1
1539 บ้านกิ่วห้วยเบิก 510 เด็กชายชนาภัทร หลวงเป็ง อ.3 1
1540 บ้านกิ่วห้วยเบิก 509 เด็กชายกฤษณะ จารินทร์ อ.3 1
1541 บ้านกิ่วห้วยเบิก 506 เด็กชายกวิน โพธิ์เนียร ป.1 1
1542 บ้านกิ่วห้วยเบิก 505 เด็กชายกิตติพล ไชยเมืองชื่น ป.1 1
1543 บ้านกิ่วห้วยเบิก 502 เด็กชายพีรวิชญ์ ตันตะภา ป.2 1
1544 บ้านกิ่วห้วยเบิก 500 เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ย้อน ป.2 1
1545 บ้านกิ่วห้วยเบิก 501 เด็กชายเตชิต จันต๊ะราช ป.2 1
1546 บ้านกิ่วห้วยเบิก 494 เด็กชายธนพัฒน์ หน่อริน ป.3 1
1547 บ้านกิ่วห้วยเบิก 496 เด็กชายวรวุฒิ อุ่นเมือง ป.3 1
1548 บ้านกิ่วห้วยเบิก 495 เด็กชายภัทรนันท์ ปัญญา ป.3 1
1549 บ้านกิ่วห้วยเบิก 490 เด็กชายชีวานนท์ ใจใหม่ ป.4 1
1550 บ้านกิ่วห้วยเบิก 491 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วประภา ป.4 1
1551 บ้านกิ่วห้วยเบิก 486 เด็กชายกษิดิศ ปัญญา ป.5 1
1552 บ้านกิ่วห้วยเบิก 487 เด็กชายปกรณ์ ปงผาบ ป.5 1
1553 บ้านกิ่วห้วยเบิก 481 เด็กชายวีรภัทร หลวงแก้ว ป.6 1
1554 บ้านกิ่วห้วยเบิก 479 เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์คำลือ ป.6 1
1555 บ้านกิ่วห้วยเบิก 480 เด็กชายภูผา ดาดาษ ป.6 1
1556 บ้านโป่งน้ำร้อน 443 เด็กชายอัษฏาวุฒิ ตวงสิน อ.2 1
1557 บ้านโป่งน้ำร้อน 437 เด็กชายณัฐพงศ์ ดอกผู้ชาย อ.3 1
1558 บ้านโป่งน้ำร้อน 438 เด็กชายธนาชิต แซ่จ๋าว อ.3 1
1559 บ้านโป่งน้ำร้อน 430 เด็กชายวุฒิภัทร จินะวัน ป.1 1
1560 บ้านโป่งน้ำร้อน 429 เด็กชายวรานนท์ จันโน ป.1 1
1561 บ้านโป่งน้ำร้อน 424 เด็กชายพัฒนพงษ์ เอดีแซ ป.1 1
1562 บ้านโป่งน้ำร้อน 428 เด็กชายตรัยคุณ ไผทฉันท์ ป.1 1
1563 บ้านโป่งน้ำร้อน 436 เด็กชายเจษฎา กุณโณ ป.2 1
1564 บ้านโป่งน้ำร้อน 434 เด็กชายวรเนตร แซ่ผ่าน ป.2 1
1565 บ้านโป่งน้ำร้อน 425 เด็กชายภัครพล มืดมา ป.2 1
1566 บ้านโป่งน้ำร้อน 418 เด็กชายสหรัฐ แว่นนน ป.3 1
1567 บ้านโป่งน้ำร้อน 416 เด็กชายบุญพิทักษ์ กันธิยะ ป.3 1
1568 บ้านโป่งน้ำร้อน 417 เด็กชายวีรภาพ ปาละอ้าย ป.3 1
1569 บ้านโป่งน้ำร้อน 410 เด็กชายปรเมทต์ อินเปี้ย ป.4 1
1570 บ้านโป่งน้ำร้อน 409 เด็กชายธันนกร จันแก้ว ป.4 1
1571 บ้านโป่งน้ำร้อน 406 เด็กชายณัฐพล กาวิโล ป.5 1
1572 บ้านโป่งน้ำร้อน 447 เด็กชายชินพัฒน์ ใจกว้าง ป.6 1
1573 บ้านโป่งน้ำร้อน 398 เด็กชายณัฐวุฒิ วันดู ป.6 1
1574 บ้านโป่งน้ำร้อน 402 เด็กชายชินวัตร เชียงแขก ป.6 1
1575 บ้านโป่งน้ำร้อน 403 เด็กชายกวินภัทร วันดู ป.6 1
1576 บ้านทุ่งต๋ำ 2061 เด็กชายธนกฤต ฟูเอี้ยง ป.2 1
1577 บ้านทุ่งต๋ำ 2077 เด็กชายณิชคุณ เรือนนาค ป.2 1
1578 บ้านทุ่งต๋ำ 2060 เด็กชายภูริพัฒน์ มาเมือง ป.2 1
1579 บ้านทุ่งต๋ำ 2059 เด็กชายวีรภัทร วงศ์วัน ป.2 1
1580 บ้านทุ่งต๋ำ 2092 เด็กชายศักรินทร์ ประถมศักดิ์ ป.3 1
1581 บ้านทุ่งต๋ำ 2044 เด็กชายจีรพัฒน์ เขียวเจียวลือ ป.3 1
1582 บ้านทุ่งต๋ำ 2081 เด็กชายจิตติพัฒน์ ผัดติยะ ป.3 1
1583 บ้านทุ่งต๋ำ 2076 เด็กชายอนันยช ศรีวงค์ ป.3 1
1584 บ้านทุ่งต๋ำ 2045 เด็กชายธนกฤต แสงผาลา ป.3 1
1585 บ้านทุ่งต๋ำ 2082 เด็กชายเชาว์วัฒน์ ตาวงค์ ป.3 1
1586 บ้านทุ่งต๋ำ 2089 เด็กชายณัฐพล ชุ่มธิ ป.3 1
1587 บ้านทุ่งต๋ำ 2065 เด็กชายอภินันท์ คำโท ป.3 1
1588 บ้านทุ่งต๋ำ 2046 เด็กชายภานุปรเมษฐ์ ช่องขุนทด ป.3 1
1589 บ้านทุ่งต๋ำ 2042 เด็กชายพัสกร กระแสโสม ป.4 1
1590 บ้านทุ่งต๋ำ 2024 เด็กชายปัญญจิต ศรีเมือง ป.4 1
1591 บ้านทุ่งต๋ำ 2017 เด็กชายธันวา ใจใหม่ ป.5 1
1592 บ้านทุ่งต๋ำ 2015 เด็กชายอติคุณ เทพแสน ป.5 1
1593 บ้านทุ่งต๋ำ 2014 เด็กชายเรภานุวัตน์ เป็งถา ป.5 1
1594 บ้านทุ่งต๋ำ 2047 เด็กชายทัตพงศ์ แก้วพวง ป.5 1
1595 บ้านทุ่งต๋ำ 2016 เด็กชายธนพล ใจซ้อน ป.5 1
1596 บ้านทุ่งต๋ำ 2009 เด็กชายธนภัทร ชุ่มธิ ป.6 1
1597 บ้านทุ่งต๋ำ 2006 เด็กชายภาคิน แสนอุ่น ป.6 1
1598 บ้านทุ่งต๋ำ 2048 เด็กชายภูริชญา มาเมือง ป.6 1
1599 บ้านทุ่งต๋ำ 2041 เด็กชายชนะชัย กระแสโสม ป.6 1
1600 บ้านทุ่งต๋ำ 2058 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ บัวละวงค์ ป.6 1
1601 บ้านทุ่งต๋ำ 2030 เด็กชายอภินนท์ กวยทา ป.6 1
1602 บ้านทุ่งต๋ำ 2005 เด็กชายรัชชานนท์ พลหงษ์ ป.6 1
1603 บ้านทุ่งต๋ำ 2074 เด็กชายวิศิษฎ์ ถาแก้ว ป.6 1
1604 บ้านทุ่งต๋ำ 2104 เด็กชายธีราภัทร ขัดผาบ อ.3 1
1605 บ้านทุ่งต๋ำ 2095 เด็กชายกันติกร กันเอี้ยง อ.3 1
1606 บ้านทุ่งต๋ำ 2097 เด็กชายธนากร หล้าจอมใจ ป.1 1
1607 บ้านทุ่งต๋ำ 2079 เด็กชายธนโชติ บำรุงสิน ป.1 1
1608 บ้านทุ่งต๋ำ 2083 เด็กชายรัชต จอมใจ ป.1 1
1609 บ้านทุ่งต๋ำ 2088 เด็กชายเทพกานต์ เทพเสาร์ ป.1 1
1610 บ้านทุ่งต๋ำ 2080 เด็กชายธนากรณ์ หน่อใหม่ ป.1 1
1611 ศรีลังกาวิทยา 3648 เด็กชายภีรภัทร แก้วประเสริฐ อ.1 1
1612 ศรีลังกาวิทยา 3650 เด็กชายภาสกร เพ็ชรตา อ.1 1
1613 ศรีลังกาวิทยา 3649 เด็กชายศุภวัทน์ โกหลั่น อ.1 1
1614 ศรีลังกาวิทยา 3647 เด็กชายธนกร ไชวันดี อ.1 1
1615 ศรีลังกาวิทยา 3644 เด็กชายคิรากร อัคฮาด อ.1 1
1616 ศรีลังกาวิทยา 3645 เด็กชายณัฐชานนท์ เชิงเขา อ.1 1
1617 ศรีลังกาวิทยา 3646 เด็กชายพชรพล เนาว์ศรีสอน อ.1 1
1618 ศรีลังกาวิทยา 3624 เด็กชายพัชรดนัย เพ็ชรตา อ.2 1
1619 ศรีลังกาวิทยา 3621 เด็กชายธนวรรธน์ ธิสม อ.2 1
1620 ศรีลังกาวิทยา 3620 เด็กชายจิรภัทร อุ่นอ้าย อ.2 1
1621 ศรีลังกาวิทยา 3625 เด็กชายพันฤทธิกร สอนพรหม อ.2 1
1622 ศรีลังกาวิทยา 3623 เด็กชายพงศ์พันธุ์ ประเสริฐ อ.2 1
1623 ศรีลังกาวิทยา 3626 เด็กชายวรรณธัช ใจยะอุ๊ด อ.2 1
1624 ศรีลังกาวิทยา 3643 เด็กชายอภิวิชญ์ แปงเมือง อ.2 1
1625 ศรีลังกาวิทยา 3622 เด็กชายนาวิน ริมศีรี อ.2 1
1626 ศรีลังกาวิทยา 3612 เด็กชายภูวรินทร์ สารอินทร์ อ.3 1
1627 ศรีลังกาวิทยา 3616 เด็กชายณัฐกิตติ์ ใจอ้าย อ.3 1
1628 ศรีลังกาวิทยา 3601 เด็กชายปริพัตร นวลลังกา อ.3 1
1629 ศรีลังกาวิทยา 3598 เด็กชายนราวิชญ์ มีศรี อ.3 1
1630 ศรีลังกาวิทยา 3599 เด็กชายธนากร ตาหล้า อ.3 1
1631 ศรีลังกาวิทยา 3611 เด็กชายวีรภัทร ปั๋นดิษฐ์ อ.3 1
1632 ศรีลังกาวิทยา 3602 เด็กชายภูวดล ตาเมืองมูล อ.3 1
1633 ศรีลังกาวิทยา 3615 เด็กชายภูบดินทร์ ใจอ้าย อ.3 1
1634 ศรีลังกาวิทยา 3587 เด็กชายภัทรพล ป๋าปา ป.1 1
1635 ศรีลังกาวิทยา 3619 เด็กชายกฤษณะ ธรรมสอน ป.1 1
1636 ศรีลังกาวิทยา 3654 เด็กชายวริทธิ์ธร ภิญโญ ป.1 1
1637 ศรีลังกาวิทยา 3655 เด็กชายวุฒิพัตร วงค์คำลือ ป.1 1
1638 ศรีลังกาวิทยา 3656 เด็กชายภูริพัฒน์ ตาแก้ว ป.1 1
1639 ศรีลังกาวิทยา 3585 เด็กชายปภาวิชญ์ ดวงสุภา ป.1 1
1640 ศรีลังกาวิทยา 3586 เด็กชายพัชรพล สารอินทร์ ป.1 1
1641 ศรีลังกาวิทยา 3638 เด็กชายพงศกร สุภาสอน ป.2 1
1642 ศรีลังกาวิทยา 3569 เด็กชายวิสุทธิ์ อุดแตน ป.2 1
1643 ศรีลังกาวิทยา 3566 เด็กชายนวรินทร์ สารอินทร์ ป.2 1
1644 ศรีลังกาวิทยา 3564 เด็กชายณรงค์เดช ลันนันต์ ป.2 1
1645 ศรีลังกาวิทยา 3614 เด็กชายนภัส ใจใหม่ ป.2 1
1646 ศรีลังกาวิทยา 3563 เด็กชายชัชพล ถาน้อย ป.2 1
1647 ศรีลังกาวิทยา 3481 เด็กชายนครินทร์ เนียมสอน ป.3 1
1648 ศรีลังกาวิทยา 3480 เด็กชายเตชิต อุดทังกันทา ป.3 1
1649 ศรีลังกาวิทยา 3486 เด็กชายศุภสิน จันทร์ปัญญา ป.3 1
1650 ศรีลังกาวิทยา 3579 เด็กชายเตชิต ใจวันดี ป.3 1
1651 ศรีลังกาวิทยา 3485 เด็กชายศุภกร เทพวงค์ ป.3 1
1652 ศรีลังกาวิทยา 3483 เด็กชายภูวดล สารอินทร์ ป.3 1
1653 ศรีลังกาวิทยา 3487 เด็กชายอัคคเดช ติ๊บเรือน ป.3 1
1654 ศรีลังกาวิทยา 3477 เด็กชายณัฐชานนท์ ดวงฟู ป.3 1
1655 ศรีลังกาวิทยา 3476 เด็กชายกิติยากร เตชะนา ป.3 1
1656 ศรีลังกาวิทยา 3479 เด็กชายณัฐพล ขัดผาบ ป.3 1
1657 ศรีลังกาวิทยา 3478 เด็กชายณัฐนนท์ โชคสินสมบูรณ์ ป.3 1
1658 ศรีลังกาวิทยา 3502 เด็กชายพีรภพ อินชิต ป.4 1
1659 ศรีลังกาวิทยา 3499 เด็กชายณัฐพัชร์ โชคสินสมบูรณ์ ป.4 1
1660 ศรีลังกาวิทยา 3498 เด็กชายณเรศริน อินต๊ะจักร ป.4 1
1661 ศรีลังกาวิทยา 3497 เด็กชายชัยประภา เพชรตา ป.4 1
1662 ศรีลังกาวิทยา 3501 เด็กชายทีปกร เมืองงาม ป.4 1
1663 ศรีลังกาวิทยา 3593 เด็กชายคุณภัทร สายอินต๊ะ ป.4 1
1664 ศรีลังกาวิทยา 3504 เด็กชายรัชพล ดวงสุภา ป.4 1
1665 ศรีลังกาวิทยา 3500 เด็กชายณัฐภาส ติ๊บเรือน ป.4 1
1666 ศรีลังกาวิทยา 3507 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขัดผาบ ป.4 1
1667 ศรีลังกาวิทยา 3503 เด็กชายภานุวิชญ์ ตาเมืองมูล ป.4 1
1668 ศรีลังกาวิทยา 3475 เด็กชายนรินธนา บุญมา ป.5 1
1669 ศรีลังกาวิทยา 3459 เด็กชายพีรพัฒน์ หน่อใหม่ ป.5 1
1670 ศรีลังกาวิทยา 3461 เด็กชายสถิตคุณ ชอมรัมย์ ป.5 1
1671 ศรีลังกาวิทยา 3661 เด็กชายศรัญยพงศ์ เทพแก้ว ป.5 1
1672 ศรีลังกาวิทยา 3456 เด็กชายทิวากร แก้วนารี ป.5 1
1673 ศรีลังกาวิทยา 3454 เด็กชายเจษฎา เทพเสาร์ ป.5 1
1674 ศรีลังกาวิทยา 3462 เด็กชายธนภัทร ใจอุ่น ป.5 1
1675 ศรีลังกาวิทยา 3458 เด็กชายปฐพี สารอินทร์ ป.5 1
1676 ศรีลังกาวิทยา 3455 เด็กชายชิตณุชา คำอ้าย ป.5 1
1677 ศรีลังกาวิทยา 3460 เด็กชายภูรีวัฒน์ ตนเตชะ ป.5 1
1678 ศรีลังกาวิทยา 3433 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำน้อย ป.6 1
1679 ศรีลังกาวิทยา 3432 เด็กชายณัชศุภวัชญ์ พงสินวัฒนญากร ป.6 1
1680 ศรีลังกาวิทยา 3529 เด็กชายอถิเทพ เทพวงค์ ป.6 1
1681 ศรีลังกาวิทยา 3527 เด็กชายณัฐดนัย จุมปูฟู ป.6 1
1682 ศรีลังกาวิทยา 3435 เด็กชายยุทธยา ตาละกา ป.6 1
1683 ศรีลังกาวิทยา 3434 เด็กชายพีรพัฒน์ บัวอ่อน ป.6 1
1684 ศรีลังกาวิทยา 3436 เด็กชายสุทธญาณ์ บัวละวงค์ ป.6 1
1685 ศรีลังกาวิทยา 3471 เด็กชายศุภพลากร ขัตติยะวงค์ ป.6 1
1686 ศรีลังกาวิทยา 3532 เด็กชายวรเทพ วงษ์พลับ ม.1 1
1687 ศรีลังกาวิทยา 3659 เด็กชายดนุสรณ์ สอนสวัสดิ์ ม.1 1
1688 ศรีลังกาวิทยา 3414 เด็กชายณัฐชานนท์ ใจยา ม.1 1
1689 ศรีลังกาวิทยา 3554 เด็กชายพงษ์เทพ คล้ายอบเชย ม.1 1
1690 ศรีลังกาวิทยา 3416 เด็กชายธันวากร ตุ้ยดี ม.1 1
1691 ศรีลังกาวิทยา 3422 เด็กชายวุติธิชัย ปิกคำ ม.1 1
1692 ศรีลังกาวิทยา 3418 เด็กชายพีระพัฒน์ สิมมาแก้ว ม.1 1
1693 ศรีลังกาวิทยา 3415 เด็กชายธันวา อินไผ่ ม.1 1
1694 ศรีลังกาวิทยา 3580 เด็กชายปฐมพงษ์ แซ่พ่าน ม.1 1
1695 ศรีลังกาวิทยา 3419 เด็กชายภัทรบดินทร์ อายุศะนิล ม.1 1
1696 ศรีลังกาวิทยา 3539 เด็กชายวรกันต์ ถาแก้ว ม.2 1
1697 ศรีลังกาวิทยา 3403 เด็กชายนฤวัฒน์ เทพวงค์ ม.2 1
1698 ศรีลังกาวิทยา 3540 เด็กชายสุกลวัฒน์ หมื่นอ้าย ม.2 1
1699 ศรีลังกาวิทยา 3536 เด็กชายกษิดิศ มะโนใจ ม.2 1
1700 ศรีลังกาวิทยา 3395 เด็กชายพัชรพล หวังใจ ม.3 1
1701 บ้านเหล่ายาว 1381 เด็กชายนนทพัทธ์ สารอินทร์ อ.2 1
1702 บ้านเหล่ายาว 1383 เด็กชายวัชรพล วงค์เรือง อ.2 1
1703 บ้านเหล่ายาว 1385 เด็กชายรุ่งพิพัฒน์ อุ่นเมืองใจ อ.2 1
1704 บ้านเหล่ายาว 1375 เด็กชายปุณณภัทร ตุ้ยดี อ.3 1
1705 บ้านเหล่ายาว 1373 เด็กชายธีรภัทร สารอินทร์ อ.3 1
1706 บ้านเหล่ายาว 1374 เด็กชายปรัตฐกรณ์ จอมใจ อ.3 1
1707 บ้านเหล่ายาว 1378 เด็กชายภีรวัฒน์ ธูปหอม อ.3 1
1708 บ้านเหล่ายาว 1377 เด็กชายญาณวุฒิ พรมมาลา อ.3 1
1709 บ้านเหล่ายาว 1363 เด็กชายมนัสชัย ศรีอร ป.1 1
1710 บ้านเหล่ายาว 1364 เด็กชายวุฒิภัทร พรมมาลา ป.1 1
1711 บ้านเหล่ายาว 1359 เด็กชายธนธรณ์ ปงก๋าวงค์ ป.2 1
1712 บ้านเหล่ายาว 1360 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ถาน้อย ป.2 1
1713 บ้านเหล่ายาว 1351 เด็กชายปุณยวัฒน์ ตะระรัมย์ ป.3 1
1714 บ้านเหล่ายาว 1350 เด็กชายเตชิต ชัยเมืองชื่น ป.3 1
1715 บ้านเหล่ายาว 1341 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ใจกันทา ป.4 1
1716 บ้านเหล่ายาว 1344 เด็กชายภัทรดนัย ปินใจ ป.4 1
1717 บ้านเหล่ายาว 1343 เด็กชายนราวิชญ์ พรมมาลา ป.4 1
1718 บ้านเหล่ายาว 1334 เด็กชายศุภณัฐ ใจยาธิ ป.5 1
1719 บ้านเหล่ายาว 1329 เด็กชายปารเมศ เพ็ชรปัญญา ป.6 1
1720 บ้านเหล่ายาว 1331 เด็กชายปัญญาพล ศรีอร ป.6 1
1721 บ้านเหล่ายาว 1361 เด็กชายณัฐกิตติ์ ธรรมสอน ป.6 1
1722 สันโป่งวิทยา 1150 เด็กชายวิชชุกร ศิลพรเลิศ อ.2 1
1723 สันโป่งวิทยา 1146 เด็กชายคฑาวุฒิ นวลแก้ว อ.2 1
1724 สันโป่งวิทยา 1148 เด็กชายณัฐพล อุ่นเมือง อ.2 1
1725 สันโป่งวิทยา 1149 เด็กชายวงศกร ยาวเป็ง อ.2 1
1726 สันโป่งวิทยา 1147 เด็กชายชยากร นวลแก้ว อ.2 1
1727 สันโป่งวิทยา 1141 เด็กชายอานุภาพ จินะวัน อ.3 1
1728 สันโป่งวิทยา 1140 เด็กชายจตุรภัทร บุญตัน อ.3 1
1729 สันโป่งวิทยา 1127 เด็กชายธนากร ธนานนท์พัชรกุล ป.1 1
1730 สันโป่งวิทยา 1159 เด็กชายอนาวิล คีรีพัฒนากุล ป.1 1
1731 สันโป่งวิทยา 1126 เด็กชายจอมพล จินะวัน ป.1 1
1732 สันโป่งวิทยา 1128 เด็กชายบุรินทร์วิชญ์ รุ้งดี ป.1 1
1733 สันโป่งวิทยา 1129 เด็กชายพัชรพล ตุ้ยดี ป.1 1
1734 สันโป่งวิทยา 1131 เด็กชายวรวุฒิ วิวันดู ป.1 1
1735 สันโป่งวิทยา 1130 เด็กชายวรพงษ์ พงษ์พิษณุ ป.1 1
1736 สันโป่งวิทยา 1112 เด็กชายคฑาวุธ ธรรมกันทะ ป.2 1
1737 สันโป่งวิทยา 1116 เด็กชายวรรณทิศ จินะกะ ป.2 1
1738 สันโป่งวิทยา 1114 เด็กชายทินภัทร นวลแก้ว ป.2 1
1739 สันโป่งวิทยา 1115 เด็กชายปิยะวัฒน์ ทองร้อยเอ็ด ป.2 1
1740 สันโป่งวิทยา 1089 เด็กชายธวัชชัย จินะกะ ป.3 1
1741 สันโป่งวิทยา 1088 เด็กชายนนทวัฒน์ ทองสุทธิ์ ป.3 1
1742 สันโป่งวิทยา 1087 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปินนวล ป.3 1
1743 สันโป่งวิทยา 1090 เด็กชายชยังกูร ปาละอ้าย ป.3 1
1744 สันโป่งวิทยา 1064 เด็กชายจิรายุทธ แก้วป๋า ป.4 1
1745 สันโป่งวิทยา 1111 เด็กชายวรพิชญ์ อุดสร้อย ป.4 1
1746 สันโป่งวิทยา 1061 เด็กชายชัยพล จันทร์ย้อน ป.4 1
1747 สันโป่งวิทยา 1139 เด็กชายชาญวิทย์ หน่อปา ป.4 1
1748 สันโป่งวิทยา 1062 เด็กชายกฤษณพงษ์ กองเปี้ย ป.4 1
1749 สันโป่งวิทยา 1047 เด็กชายกฤติพงษ์ ปัญโญ