Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,523 คน

ป.11199 /10.41
ป.21285 /11.15
ป.31212 /10.52
ป.41330 /11.54
ป.51431 /12.42
ป.61447 /12.56
ม.1364 /3.16
ม.2401 /3.48
ม.3392 /3.40
อ.1287 /2.49
อ.21075 /9.33
อ.31100 /9.55
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.2 1
2 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.2 1
3 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.2 1
4 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.2 1
5 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.2 1
6 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.2 1
7 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.2 1
8 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.2 1
9 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.2 1
10 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.2 1
11 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.2 1
12 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.3 1
13 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.3 1
14 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.3 1
15 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.3 1
16 บ้านท่าผา 4460 เด็กชายจรัสพงศ์ มุณีแก้ว ป.3 1
17 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.3 1
18 บ้านท่าผา 4320 เด็กชายกรฤต ศรีวิเศษ ป.3 1
19 บ้านท่าผา 4459 เด็กชายพชรพล แก้วบังวัน ป.3 1
20 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.3 1
21 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.3 1
22 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.3 1
23 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.4 1
24 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.4 1
25 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.4 1
26 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
27 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.4 1
28 บ้านท่าผา 4465 เด็กชายชยพล จิรธีระกุล ป.4 1
29 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.5 1
30 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.5 1
31 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.5 1
32 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.5 1
33 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.5 1
34 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.5 1
35 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.5 1
36 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.5 1
37 บ้านท่าผา 4394 เด็กชายกนกศักดิ์ สีหานนท์ ป.5 1
38 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.5 1
39 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.6 1
40 บ้านท่าผา 4467 เด็กชายพัชรพล บุตรสาลี ป.6 1
41 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.6 1
42 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.6 1
43 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.6 1
44 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.6 1
45 บ้านท่าผา 4466 เด็กชายจะจูเสือ ป่าเด่อ ป.6 1
46 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.6 1
47 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.6 1
48 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.6 1
49 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.6 1
50 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.6 1
51 บ้านท่าผา 4436 เด็กชายพีรพล สังข์เลิศ อ.1 1
52 บ้านท่าผา 4471 เด็กชายปรมินทร์ คำสุกใส อ.1 1
53 บ้านท่าผา 4435 เด็กชายวีระพัฒน์ โปต๊ะโส อ.1 1
54 บ้านท่าผา 4447 เด็กชายปัญญาวี คำเวียง อ.2 1
55 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.2 1
56 บ้านท่าผา 4458 เด็กชายธีรภัทร นามวงค์ อ.2 1
57 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.2 1
58 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.2 1
59 บ้านท่าผา 4448 เด็กชายณัฐวัฒน์ เห็นแก้ว อ.2 1
60 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.2 1
61 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.2 1
62 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.2 1
63 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.2 1
64 บ้านท่าผา 4445 เด็กชายพลลภัตม์ เชาะหลี อ.2 1
65 บ้านท่าผา 4468 เด็กชายปวรปรัชญ์ ยอดคำปัน อ.2 1
66 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.2 1
67 บ้านท่าผา 4446 เด็กชายวุฒิภัทร คำตุ้ย อ.2 1
68 บ้านท่าผา 4444 เด็กชายอคิรานัช คมขำหนัก อ.2 1
69 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.2 1
70 บ้านท่าผา 4457 เด็กชายมาวคำ - อ.3 1
71 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายรัชชานนท์ หว่างพันธ์ุ อ.3 1
72 บ้านท่าผา 4455 เด็กชายนนทภัทร บำเพ็ญ อ.3 1
73 บ้านท่าผา 4456 เด็กชายมาวเงิน - อ.3 1
74 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.3 1
75 บ้านท่าผา 4453 เด็กชายธนศักดิ์ ผ่านภพ อ.3 1
76 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.3 1
77 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.3 1
78 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.3 1
79 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.3 1
80 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.3 1
81 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน ป.1 1
82 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ ป.1 1
83 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน ป.1 1
84 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา ป.1 1
85 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ ป.1 1
86 บ้านท่าผา 4473 เด็กชายภาคิน บุญสม ป.1 1
87 บ้านท่าผา 4354 เด็กชายนราธิป ธรรมจักร์ ป.1 1
88 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ ป.1 1
89 บ้านท่าผา 4432 เด็กชายพีระพัฒน์ เชาะหลี ป.1 1
90 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ ป.1 1
91 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.2 1
92 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.2 1
93 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.2 1
94 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.2 1
95 บ้านท่าผา 4385 เด็กชายดเรศ พรหมเสน ป.2 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2793 เด็กชายศรัณญู ดวงทิพย์ อ.2 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2795 เด็กชายชวกร สอนคำ อ.2 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.3 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.3 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย ป.1 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ ป.1 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน ป.1 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายฐาวิศว์ กูลพรม ป.1 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.2 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.3 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.3 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.3 1
108 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.3 1
109 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.3 1
110 บ้านศาลาสามัคคี 2751 เด็กชายปิยังกูร เรืองจิตร์ ป.3 1
111 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.4 1
112 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.4 1
113 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.4 1
114 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.4 1
115 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.4 1
116 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.4 1
117 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.4 1
118 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.4 1
119 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.5 1
120 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.5 1
121 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.5 1
122 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.5 1
123 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.5 1
124 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.5 1
125 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.5 1
126 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.5 1
127 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.6 1
128 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.6 1
129 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.6 1
130 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.6 1
131 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.6 1
132 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.6 1
133 บ้านจอมปิง 3619 เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรวงษ์ อ.1 1
134 บ้านจอมปิง 3792 เด็กชายอิทธินนท์ อ่อนแก้ว อ.1 1
135 บ้านจอมปิง 3791 เด็กชายวีรภัทร จารณะ อ.1 1
136 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.2 1
137 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.2 1
138 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.2 1
139 บ้านจอมปิง 3799 เด็กชายศิริชัย กันติยะ อ.3 1
140 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.3 1
141 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.3 1
142 บ้านจอมปิง 3796 เด็กชายกิติชัย พลรักษา อ.3 1
143 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.3 1
144 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู ป.1 1
145 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ ป.1 1
146 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล ป.1 1
147 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ ป.1 1
148 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ ป.1 1
149 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.2 1
150 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
151 บ้านจอมปิง 3800 เด็กชายทิวานนท์ ธรรมจา ป.2 1
152 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.2 1
153 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.2 1
154 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.2 1
155 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.3 1
156 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.3 1
157 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.3 1
158 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.4 1
159 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.4 1
160 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.5 1
161 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.5 1
162 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.5 1
163 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.6 1
164 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.6 1
165 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.6 1
166 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.6 1
167 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.6 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.5 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.5 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.5 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.5 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2257 เด็กชายเจษฎา การวิชัย ป.5 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.6 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.6 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.6 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.6 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.6 1
178 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.6 1
179 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ม.1 1
180 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ม.1 1
181 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ม.1 1
182 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2250 เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนเลย ม.1 1
183 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ม.1 1
184 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
185 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ม.1 1
186 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ม.1 1
187 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ม.1 1
188 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2249 เด็กชายณัชพงศ์ หล้าปวงคำ ม.1 1
189 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.2 1
190 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2240 เด็กชายศุภณัฐ มะโนเชต ม.2 1
191 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.2 1
192 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.2 1
193 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 นายกรรชัย ปัดแก้ว ม.3 1
194 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2241 เด็กชายณัฎฐกรณ์ แนวเงินดี ม.3 1
195 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 นายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.3 1
196 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2245 เด็กชายยศกร ทาปันสี อ.2 1
197 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2244 เด็กชายธาวิน มาลำปาง อ.2 1
198 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2243 เด็กชายดนุเดช ขันนาแล อ.2 1
199 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2242 เด็กชายกีรติ เตวะนา อ.2 1
200 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.3 1
201 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.3 1
202 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.3 1
203 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.3 1
204 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ ป.1 1
205 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว ป.1 1
206 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง ป.1 1
207 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.2 1
208 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.2 1
209 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.2 1
210 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.2 1
211 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.2 1
212 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.3 1
213 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.3 1
214 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.3 1
215 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.3 1
216 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.3 1
217 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.3 1
218 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.3 1
219 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.4 1
220 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.4 1
221 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.4 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4049 เด็กชายณัฐดนัยต์ ต๊ะโก อ.2 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4050 เด็กชายรพีพัฒน์ คำดวง อ.2 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4048 เด็กชายธนากร รตนะธาดา อ.2 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.3 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.3 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.3 1
228 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.3 1
229 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.3 1
230 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4036 เด็กชายพีรวัส กอนจิ่ง อ.3 1
231 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4041 เด็กชายพระพุธ จองคำงาม ป.1 1
232 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า ป.1 1
233 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ ป.1 1
234 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.2 1
235 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.2 1
236 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.2 1
237 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.2 1
238 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.2 1
239 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.2 1
240 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.2 1
241 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร รตนะธาดา ป.2 1
242 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.3 1
243 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.3 1
244 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3981 เด็กชายคุณากร นวลไพรขจีวงษ์ ป.3 1
245 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.3 1
246 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.3 1
247 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.3 1
248 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.3 1
249 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.3 1
250 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.4 1
251 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.4 1
252 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4045 เด็กชายชาคร เดินลงดอย ป.4 1
253 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.4 1
254 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.4 1
255 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.5 1
256 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.5 1
257 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4046 เด็กชายธนพงษ์ ต๊ะนวน ป.5 1
258 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.5 1
259 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.5 1
260 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.5 1
261 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.5 1
262 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.5 1
263 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.5 1
264 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.5 1
265 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.5 1
266 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3936 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ นวลสม ป.5 1
267 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.5 1
268 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.5 1
269 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4059 เด็กชายปุณณวิช นัยเนตร ป.6 1
270 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.6 1
271 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3985 เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล ม.1 1
272 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4011 เด็กชายซันทา จองวิ ม.1 1
273 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4020 เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน ม.1 1
274 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3851 เด็กชายนันทนัช โพธา ม.1 1
275 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3850 เด็กชายณัฐพล ศิริวัน ม.1 1
276 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4042 เด็กชายชิษณุพงศ์ เดินลงดอย ม.1 1
277 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3869 เด็กชายกฤษดาวุฒิ แสงสี ม.1 1
278 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด ม.1 1
279 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4019 เด็กชายปพน แก้วเน่ ม.1 1
280 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3854 เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา ม.1 1
281 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3853 เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ ม.1 1
282 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3849 เด็กชายคุณากร อินลวง ม.1 1
283 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3789 เด็กชายดัสกร สุทิศ ม.1 1
284 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3791 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล ม.2 1
285 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4040 เด็กชายนัฐพงษ์ แสนจันทร์ ม.2 1
286 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4013 เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม ม.2 1
287 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3816 เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย ม.2 1
288 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4047 เด็กชายศิรวิทย์ สีสิ้ว ม.2 1
289 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3922 เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ ม.2 1
290 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4014 เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน ม.2 1
291 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3768 นายคาวิน จิระดา ม.3 1
292 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4032 นายนพรัตน์ ธรรมสอน ม.3 1
293 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3994 นายธีรภัทร ลุงปาน ม.3 1
294 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3817 นายพงศธร จินกะสิกิจ ม.3 1
295 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3767 นายอภิรักษ์ เทพธรรม ม.3 1
296 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4021 นายสุเมธ แสงเปา ม.3 1
297 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3769 นายนรินทร์ มิลิกาญจน์ ม.3 1
298 บ้านสองแควใต้ 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน ป.6 1
299 บ้านสองแควใต้ 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน ป.6 1
300 บ้านสองแควใต้ 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน ป.6 1
301 บ้านสองแควใต้ 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร ป.6 1
302 บ้านสองแควใต้ 3041 เด็กชายณภัทร ทานุชิต อ.2 1
303 บ้านสองแควใต้ 3044 เด็กชายนพรัตน์ อินตาคำ อ.2 1
304 บ้านสองแควใต้ 3042 เด็กชายธนากร พรมมิ อ.2 1
305 บ้านสองแควใต้ 3043 เด็กชายธีรภัทร อยู่สุข อ.2 1
306 บ้านสองแควใต้ 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - อ.3 1
307 บ้านสองแควใต้ 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว อ.3 1
308 บ้านสองแควใต้ 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา อ.3 1
309 บ้านสองแควใต้ 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง อ.3 1
310 บ้านสองแควใต้ 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ อ.3 1
311 บ้านสองแควใต้ 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน ป.1 1
312 บ้านสองแควใต้ 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา ป.1 1
313 บ้านสองแควใต้ 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.1 1
314 บ้านสองแควใต้ 3054 เด็กชายจ๋อมใส - ป.1 1
315 บ้านสองแควใต้ 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว ป.1 1
316 บ้านสองแควใต้ 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ ป.1 1
317 บ้านสองแควใต้ 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ ป.1 1
318 บ้านสองแควใต้ 3056 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ ป.2 1
319 บ้านสองแควใต้ 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข ป.2 1
320 บ้านสองแควใต้ 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ ป.2 1
321 บ้านสองแควใต้ 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา ป.2 1
322 บ้านสองแควใต้ 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน ป.3 1
323 บ้านสองแควใต้ 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ ป.3 1
324 บ้านสองแควใต้ 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย ป.4 1
325 บ้านสองแควใต้ 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา ป.4 1
326 บ้านสองแควใต้ 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ ป.5 1
327 บ้านสองแควใต้ 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล ป.5 1
328 บ้านสองแควใต้ 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา ป.5 1
329 บ้านสองแควใต้ 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา ป.5 1
330 บ้านสองแควใต้ 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน ป.5 1
331 บ้านสองแควใต้ 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช ป.5 1
332 บ้านสองแควใต้ 3038 เด็กชายพัฒนชัย สุธรรม ป.5 1
333 บ้านสองแควใต้ 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน ป.6 1
334 บ้านสองแควใต้ 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ ป.6 1
335 วัดหาดปู่ด้าย 1237 เด็กชายณัฐนนท์ ทาเสนา อ.1 1
336 วัดหาดปู่ด้าย 1230 เด็กชายภานุเดช ตันโตน อ.2 1
337 วัดหาดปู่ด้าย 1229 เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเดชธง อ.2 1
338 วัดหาดปู่ด้าย 1231 เด็กชายธีรพล ธรรมจักร์ อ.2 1
339 วัดหาดปู่ด้าย 1236 เด็กชายธนากรณ์ วงผาบุตร อ.3 1
340 วัดหาดปู่ด้าย 1224 เด็กชายณัฐกฤต ตันตน ป.1 1
341 วัดหาดปู่ด้าย 1219 เด็กชายพีรพัฒน์ ดีสุติน ป.1 1
342 วัดหาดปู่ด้าย 1220 เด็กชายภูพิชยา ต๊ะโน ป.1 1
343 วัดหาดปู่ด้าย 1218 เด็กชายธีรภัทร อินทิ ป.1 1
344 วัดหาดปู่ด้าย 1217 เด็กชายณัฐภัทร วันดี ป.1 1
345 วัดหาดปู่ด้าย 1216 เด็กชายชนกันต์ ธรรมสอน ป.1 1
346 วัดหาดปู่ด้าย 1203 เด็กชายนนทพัทร์ พระจันทร์ ป.4 1
347 วัดหาดปู่ด้าย 1196 เด็กชายชนะพล พาพิมาย ป.5 1
348 วัดหาดปู่ด้าย 1198 เด็กชายศุภวิช มีชัยมาตร์ ป.5 1
349 วัดหาดปู่ด้าย 1197 เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วยศ ป.5 1
350 วัดหาดปู่ด้าย 1186 เด็กชายวิริยากรณ์ สุริยา ป.6 1
351 วัดหาดปู่ด้าย 1184 เด็กชายภูผา ลาช่อง ป.6 1
352 วัดนาแก้ว 2858 เด็กชายชานน จันทร์ปุก อ.1 1
353 วัดนาแก้ว 2871 เด็กชายทินกร - อ.1 1
354 วัดนาแก้ว 2862 เด็กชายพีระพล กันธิมา อ.1 1
355 วัดนาแก้ว 2863 เด็กชายภูริณัฐ พิริยะ อ.1 1
356 วัดนาแก้ว 2860 เด็กชายนภัสกรณ์ โมคภา อ.1 1
357 วัดนาแก้ว 2857 เด็กชายกองทัพ วิไลทอง อ.1 1
358 วัดนาแก้ว 2859 เด็กชายธีรภัทร บริพันธ์ อ.1 1
359 วัดนาแก้ว 2861 เด็กชายนิสสรณ์ นวลออ อ.1 1
360 วัดนาแก้ว 2864 เด็กชายอนุวรรธน์ คันทะลือ อ.1 1
361 วัดนาแก้ว 2874 เด็กชายธนเดช ลุงแดง อ.2 1
362 วัดนาแก้ว 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร อ.2 1
363 วัดนาแก้ว 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน อ.3 1
364 วัดนาแก้ว 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า อ.3 1
365 วัดนาแก้ว 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา อ.3 1
366 วัดนาแก้ว 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา อ.3 1
367 วัดนาแก้ว 2875 เด็กชายธนโชติ - อ.3 1
368 วัดนาแก้ว 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย อ.3 1
369 วัดนาแก้ว 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล อ.3 1
370 วัดนาแก้ว 2818 เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญงาม อ.3 1
371 วัดนาแก้ว 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง อ.3 1
372 วัดนาแก้ว 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที ป.1 1
373 วัดนาแก้ว 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก ป.1 1
374 วัดนาแก้ว 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน ป.1 1
375 วัดนาแก้ว 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ ป.1 1
376 วัดนาแก้ว 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ ป.2 1
377 วัดนาแก้ว 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม ป.2 1
378 วัดนาแก้ว 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ ป.2 1
379 วัดนาแก้ว 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล ป.3 1
380 วัดนาแก้ว 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว ป.3 1
381 วัดนาแก้ว 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี ป.3 1
382 วัดนาแก้ว 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ ป.3 1
383 วัดนาแก้ว 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม ป.4 1
384 วัดนาแก้ว 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ ป.4 1
385 วัดนาแก้ว 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ ป.4 1
386 วัดนาแก้ว 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ ป.4 1
387 วัดนาแก้ว 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา ป.4 1
388 วัดนาแก้ว 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา ป.4 1
389 วัดนาแก้ว 2856 เด็กชายวรปรัชญ์ ชัยวงศ์ ป.4 1
390 วัดนาแก้ว 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี ป.4 1
391 วัดนาแก้ว 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น ป.4 1
392 วัดนาแก้ว 2872 เด็กชายชวกร สาธุธรรม ป.5 1
393 วัดนาแก้ว 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน ป.5 1
394 วัดนาแก้ว 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร ป.5 1
395 วัดนาแก้ว 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต ป.5 1
396 วัดนาแก้ว 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน ป.5 1
397 วัดนาแก้ว 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ ป.5 1
398 วัดนาแก้ว 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ ป.6 1
399 วัดนาแก้ว 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ ป.6 1
400 วัดนาแก้ว 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ ป.6 1
401 วัดนาแก้ว 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ ป.6 1
402 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5430 เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา ป.6 1
403 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5565 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง ป.6 1
404 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5397 เด็กชายอำมตะ กันธิยืน ป.6 1
405 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5509 เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง ป.6 1
406 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5462 เด็กชายก่อจ่าม - ป.6 1
407 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5599 เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร ป.6 1
408 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5636 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ฉัตรพรม อ.2 1
409 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5626 เด็กชายคฑาวุธ มลิวัลย์ อ.2 1
410 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5632 เด็กชายธีรพัฒน์ ปาลี อ.2 1
411 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5628 เด็กชายธนภัทร - อ.2 1
412 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5634 เด็กชายนัฐภัทร วรรณโสภา อ.2 1
413 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5635 เด็กชายวรินทร แสงศิริ อ.2 1
414 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5629 เด็กชายซื่อลอด - อ.2 1
415 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5630 เด็กชายธนวัฒน์ ว่องไว อ.2 1
416 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5633 เด็กชายธีรภัทร ตื้อคำ อ.2 1
417 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5631 เด็กชายธนาธร วงค์จินดา อ.2 1
418 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5637 เด็กชายเหลาเมิง - อ.2 1
419 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5605 เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล อ.3 1
420 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5609 เด็กชายนาวิน ครนภา อ.3 1
421 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5604 เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ อ.3 1
422 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5606 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม อ.3 1
423 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5662 เด็กชายอาทิตย์ จายออน อ.3 1
424 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5617 เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ อ.3 1
425 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5623 เด็กชายหน่อแสง - อ.3 1
426 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5618 เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง อ.3 1
427 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5608 เด็กชายณัชชวกรณ์ ปลัดท้วม อ.3 1
428 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5638 เด็กชายอ่อง - อ.3 1
429 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5603 เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง อ.3 1
430 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5607 เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน อ.3 1
431 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5581 เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ ป.1 1
432 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5665 เด็กชายคมสัน (ไม่มีนามสกุล) ป.1 1
433 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5600 เด็กชายทนุ - ป.1 1
434 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5584 เด็กชายมาโนช - ป.1 1
435 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5664 เด็กชายชยพล นายจ้อย ป.1 1
436 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5573 เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ ป.1 1
437 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5577 เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม ป.1 1
438 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5651 เด็กชายจีรพัฒน์ กันทะวงค์ ป.1 1
439 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5542 เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง ป.1 1
440 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5544 เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง ป.2 1
441 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5569 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.2 1
442 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5505 เด็กชายเคอ - ป.2 1
443 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5601 เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา ป.2 1
444 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5538 เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย ป.2 1
445 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5539 เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก ป.2 1
446 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5541 เด็กชายคำเดือน - ป.2 1
447 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5540 เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ ป.2 1
448 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5543 เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร ป.2 1
449 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5522 เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ ป.3 1
450 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5491 เด็กชายจิดริด - ป.3 1
451 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5531 เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ ป.3 1
452 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5493 เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว ป.3 1
453 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5520 เด็กชายปิยะ เหียดใส ป.3 1
454 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5501 เด็กชายเดือนคำ - ป.3 1
455 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5516 เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ ป.3 1
456 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5663 เด็กชายบวรวิชย์ ปัญญามัง ป.3 1
457 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5518 เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ ป.3 1
458 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5517 เด็กชายกวินภพ ตาโมง ป.3 1
459 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5529 เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา ป.3 1
460 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5557 เด็กชายณัฐชนน สินไชย ป.3 1
461 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5559 เด็กชายภูริณัฐ สิริตา ป.4 1
462 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5655 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.4 1
463 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5534 เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา ป.4 1
464 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5621 เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก ป.4 1
465 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5497 เด็กชายนดน ฉัตรพรม ป.4 1
466 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5437 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง ป.5 1
467 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5530 เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ ป.5 1
468 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5657 เด็กชายณฐกร คำหนัก ป.5 1
469 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5436 เด็กชายนนทกร ปงใจดี ป.5 1
470 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5656 เด็กชายนนท์ สุทธะ ป.5 1
471 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5414 เด็กชายอ่อง - ป.5 1
472 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5440 เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว ป.5 1
473 วังพร้าววิทยา 4734 เด็กชายกรวิชญ์ ก๋ามิ่ง อ.2 1
474 วังพร้าววิทยา 4736 เด็กชายวุฒิกานต์ ขันธิ อ.2 1
475 วังพร้าววิทยา 4735 เด็กชายกรวิชญ์ คำปัน อ.2 1
476 วังพร้าววิทยา 4737 เด็กชายอภิวัฒน์ ก๋าแก้ว อ.2 1
477 วังพร้าววิทยา 4720 เด็กชายปรภูมินทร์ ภิญโญ อ.3 1
478 วังพร้าววิทยา 4721 เด็กชายพีรพล แก้วสง่า อ.3 1
479 วังพร้าววิทยา 4723 เด็กชายวิทวัส นวลอนงค์ อ.3 1
480 วังพร้าววิทยา 4719 เด็กชายประกรณ์ ก๋าแก้ว อ.3 1
481 วังพร้าววิทยา 4722 เด็กชายภคนันท์ แลสันกลาง อ.3 1
482 วังพร้าววิทยา 4724 เด็กชายอนุพงษ์ แซ่ลี อ.3 1
483 วังพร้าววิทยา 4732 เด็กชายกิตติพงศ์ คงพละ อ.3 1
484 วังพร้าววิทยา 4733 เด็กชายวัชรพงษ์ นาคพันธุ์ อ.3 1
485 วังพร้าววิทยา 4705 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณประสิทธิ์ ป.1 1
486 วังพร้าววิทยา 4754 เด็กชายภูภูมิ ภิญโญ ป.1 1
487 วังพร้าววิทยา 4755 เด็กชายธนัชชัย แซ่ย่าง ป.1 1
488 วังพร้าววิทยา 4704 เด็กชายวรวุฒิ อารีย์ ป.1 1
489 วังพร้าววิทยา 4717 เด็กชายอนัน กันธา ป.1 1
490 วังพร้าววิทยา 4703 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขคำเมือง ป.1 1
491 วังพร้าววิทยา 4687 เด็กชายศุภกฤต หาญจักรคำ ป.2 1
492 วังพร้าววิทยา 4686 เด็กชายวิษณุ นวลอนงค์ ป.2 1
493 วังพร้าววิทยา 4673 เด็กชายสารัฐ เสมอคำ ป.3 1
494 วังพร้าววิทยา 4671 เด็กชายพุฒิพร ใชยมงคล ป.3 1
495 วังพร้าววิทยา 4672 เด็กชายราชัญ พลศิริ ป.3 1
496 วังพร้าววิทยา 4714 เด็กชายภูริเดช เทียมใจ ป.4 1
497 วังพร้าววิทยา 4656 เด็กชายรัชชานนท์ สุภาจันทร์ ป.4 1
498 วังพร้าววิทยา 4702 เด็กชายอรรถพันธ์ คำศรีวงศ์ ป.4 1
499 วังพร้าววิทยา 4651 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ แก้วมาดา ป.4 1
500 วังพร้าววิทยา 4652 เด็กชายคุณานนต์ พิสกุล ป.4 1
501 วังพร้าววิทยา 4654 เด็กชายทวีทรัพย์ ต๊ะสุทา ป.4 1
502 วังพร้าววิทยา 4653 เด็กชายตรัยรัตน์ เถาแปง ป.4 1
503 วังพร้าววิทยา 4633 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วมารัตน์ ป.5 1
504 วังพร้าววิทยา 4628 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แก้วมารัตน์ ป.5 1
505 วังพร้าววิทยา 4747 เด็กชายธนกร ชาติวงษ์ ป.5 1
506 วังพร้าววิทยา 4748 เด็กชายไกรสร ธรรมสิทธิ์ ป.5 1
507 วังพร้าววิทยา 4746 เด็กชายวชิรวิทย์ เตชะวงศ์ ป.5 1
508 วังพร้าววิทยา 4627 เด็กชายณัฐกิตติ์ ฝั้นถาวร ป.5 1
509 วังพร้าววิทยา 4635 เด็กชายภานุพงษ์ สันธิ ป.5 1
510 วังพร้าววิทยา 4756 เด็กชายมนชิต แซ่ย่าง ป.5 1
511 วังพร้าววิทยา 4629 เด็กชายธีรวัฒน์ อินต๊ะปัด ป.5 1
512 วังพร้าววิทยา 4631 เด็กชายพีรพัฒน์ มหาครอง ป.5 1
513 วังพร้าววิทยา 4634 เด็กชายภาณุวัฒน์ คำพิลา ป.5 1
514 วังพร้าววิทยา 4636 เด็กชายวรากรณ์ ปันคำ ป.5 1
515 วังพร้าววิทยา 4632 เด็กชายพีรพัฒน์ อุตโม ป.5 1
516 วังพร้าววิทยา 4711 เด็กชายกีรติ อุทาหรณ์ ป.6 1
517 วังพร้าววิทยา 4613 เด็กชายธันวา ศรีมาก ป.6 1
518 วังพร้าววิทยา 4612 เด็กชายณัฐเศรษฐ อุทาหรณ์ ป.6 1
519 วังพร้าววิทยา 4757 เด็กชายณัฐชนน โปธิ ป.6 1
520 วังพร้าววิทยา 4566 เด็กชายพีระพัฒน์ชัย อินเลิศ ม.1 1
521 วังพร้าววิทยา 4751 เด็กชายกิตติภัสร์ กันทา ม.1 1
522 วังพร้าววิทยา 4592 เด็กชายพัทธดนย์ ก๋าแก้ว ม.1 1
523 วังพร้าววิทยา 4590 เด็กชายนิติพล สมศรี ม.1 1
524 วังพร้าววิทยา 4591 เด็กชายปัณณวรรธ ยะสะโน ม.1 1
525 วังพร้าววิทยา 4620 เด็กชายกรณัฐ บุญคุ้ม ม.1 1
526 วังพร้าววิทยา 4594 เด็กชายลัทธพงศ์ จันทร์หอม ม.1 1
527 วังพร้าววิทยา 4587 เด็กชายโชคมงคล ใชยมงคล ม.1 1
528 วังพร้าววิทยา 4749 เด็กชายคมสันต์ แซ่ย่าง ม.1 1
529 วังพร้าววิทยา 4589 เด็กชายธนพัฒน์ สุขแช่ม ม.1 1
530 วังพร้าววิทยา 4564 เด็กชายธนาทิพย์ แสนคำมา ม.2 1
531 วังพร้าววิทยา 4568 เด็กชายศุภกร พิมสอน ม.2 1
532 วังพร้าววิทยา 4565 เด็กชายปกาศิต โมทารัตน์ ม.2 1
533 วังพร้าววิทยา 4647 เด็กชายจิรอังกูร กรกุม ม.2 1
534 วังพร้าววิทยา 4753 เด็กชายกฤตเมธ ฝั้นแก้ว ม.2 1
535 วังพร้าววิทยา 4563 เด็กชายจักรภัทร ขันธ์ศรี ม.2 1
536 วังพร้าววิทยา 4536 นายศรายุทธ หาญจักรคำ ม.3 1
537 วังพร้าววิทยา 4554 เด็กชายณัฐพร อุทาหรณ์ ม.3 1
538 วังพร้าววิทยา 4535 นายสิงหนาท โมทารัตน์ ม.3 1
539 วังพร้าววิทยา 4530 นายณัฐภัทร ติ๊บเขียววงค์ ม.3 1
540 วังพร้าววิทยา 4602 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปันติ ม.3 1
541 วังพร้าววิทยา 4526 นายภูธณาณัฐ วงค์ปันดี ม.3 1
542 วังพร้าววิทยา 4553 เด็กชายพิชญุตย์ อัดแอ ม.3 1
543 วังพร้าววิทยา 4531 นายคุณธรรม มลิทา ม.3 1
544 ศาลาวิทยา 6066 เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์แก้ว ม.2 1
545 ศาลาวิทยา 5770 เด็กชายจิรวัฒน์ กาโชนัย ม.2 1
546 ศาลาวิทยา 5772 เด็กชายธีรภัทร์ ถนอมจิตต์ ม.2 1
547 ศาลาวิทยา 6088 เด็กชายอภิทรัพย์ จำเริญรื่น ม.2 1
548 ศาลาวิทยา 5904 เด็กชายภูริเวศ คำปัน ม.2 1
549 ศาลาวิทยา 5778 เด็กชายสุทธิพงษ์ อินสมพันธ์ ม.2 1
550 ศาลาวิทยา 5725 นายรัฐศาสตร์ ธรรมกิติ ม.3 1
551 ศาลาวิทยา 5723 นายปาณวัฒน์ ทินอยู่ ม.3 1
552 ศาลาวิทยา 5930 นายวีรพงษ์ แก้วน่าน ม.3 1
553 ศาลาวิทยา 5734 เด็กชายธนากร ยะใจหมั่น ม.3 1
554 ศาลาวิทยา 5730 นายกฤตพจน์ อิทธิฤทธิ์เดชา ม.3 1
555 ศาลาวิทยา 6046 นายธันวา ต๊ะวิชัย ม.3 1
556 ศาลาวิทยา 5719 นายกิตติคุณ ใจรวมกูล ม.3 1
557 ศาลาวิทยา 5720 เด็กชายธนัตร์ ดีแก่ ม.3 1
558 ศาลาวิทยา 5721 นายธาวิน เรือนตุ่น ม.3 1
559 ศาลาวิทยา 6091 เด็กชายนาที ชนะทะเล อ.2 1
560 ศาลาวิทยา 6074 เด็กชายธนภัทร ศิริอินไชย อ.2 1
561 ศาลาวิทยา 6071 เด็กชายเกื้อหนุน แก้วมุงคุณ อ.2 1
562 ศาลาวิทยา 6072 เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ผ่าน อ.2 1
563 ศาลาวิทยา 6076 เด็กชายอิทธิพล อ้นแป้น อ.2 1
564 ศาลาวิทยา 6073 เด็กชายณัฐภัทร ศิริวัฒน์ อ.2 1
565 ศาลาวิทยา 6052 เด็กชายธนวัฒน์ บุญทวี อ.3 1
566 ศาลาวิทยา 6057 เด็กชายสิรภัทร์ นิลเขต อ.3 1
567 ศาลาวิทยา 6054 เด็กชายพสุชา บุญเพ็ชรัตน์ อ.3 1
568 ศาลาวิทยา 6053 เด็กชายธีรเมท แพงศรี อ.3 1
569 ศาลาวิทยา 6058 เด็กชายอนุเทพ ปิงแก้ว อ.3 1
570 ศาลาวิทยา 6056 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเสมอใจ อ.3 1
571 ศาลาวิทยา 6093 เด็กชายบุรินทร์ธร ยอดสาแล อ.3 1
572 ศาลาวิทยา 6034 เด็กชายณัฐภูมิ ปงจันตา ป.1 1
573 ศาลาวิทยา 6081 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ ป.1 1
574 ศาลาวิทยา 6033 เด็กชายกวิน ในยะนา ป.1 1
575 ศาลาวิทยา 6035 เด็กชายภูผา เลิศเบญจพล ป.1 1
576 ศาลาวิทยา 6063 เด็กชายอรัญชัย พิมพ์ดี ป.1 1
577 ศาลาวิทยา 6003 เด็กชายอภิวัฒน์ ปัดเจริญ ป.2 1
578 ศาลาวิทยา 5998 เด็กชายธัญชบูรณ์ เขื่อนแก้ว ป.2 1
579 ศาลาวิทยา 5999 เด็กชายธนกิต ภูวะเรศ ป.2 1
580 ศาลาวิทยา 6001 เด็กชายพัชรพงษ์ ไชยคำ ป.2 1
581 ศาลาวิทยา 6002 เด็กชายภานุพงษ์ แสงสว่าง ป.2 1
582 ศาลาวิทยา 5986 เด็กชายภัทรกร แปงแก้ว ป.3 1
583 ศาลาวิทยา 5959 เด็กชายรฐนนท์ ข่วงกิจ ป.4 1
584 ศาลาวิทยา 5956 เด็กชายตนุสรณ์ เปาปวง ป.4 1
585 ศาลาวิทยา 6032 เด็กชายกฤติพงษ์ กันทาสุข ป.4 1
586 ศาลาวิทยา 5957 เด็กชายณัฐกรณ์ ญาณะปลูก ป.4 1
587 ศาลาวิทยา 5960 เด็กชายนันทพัทธ์ สุชิยะ ป.4 1
588 ศาลาวิทยา 5955 เด็กชายอัครพล จันทร์สุภาเสน ป.4 1
589 ศาลาวิทยา 6089 เด็กชายชวนากร คำแผง ป.4 1
590 ศาลาวิทยา 5958 เด็กชายนพดล บุญทวี ป.4 1
591 ศาลาวิทยา 6011 เด็กชายรัชชานนท์ ขันโท ป.4 1
592 ศาลาวิทยา 5892 เด็กชายณัฐวุฒิ มณีแมน ป.5 1
593 ศาลาวิทยา 5893 เด็กชายก้องภพ ใจเรือน ป.5 1
594 ศาลาวิทยา 5891 เด็กชายภัทรคุณ ใจรวมกูล ป.5 1
595 ศาลาวิทยา 5888 เด็กชายพัชรดนัย แน่นนันท์ ป.5 1
596 ศาลาวิทยา 5857 เด็กชายพงศธร มาเรือน ป.6 1
597 ศาลาวิทยา 6064 เด็กชายวีระโชติ กองศรีนวล ป.6 1
598 ศาลาวิทยา 5855 เด็กชายฐปกร ญาณะปลูก ป.6 1
599 ศาลาวิทยา 5856 เด็กชายณวัฒน์ บุญทวี ป.6 1
600 ศาลาวิทยา 5859 เด็กชายวัชรภูมินทร์ ณ ระนอง ป.6 1
601 ศาลาวิทยา 5860 เด็กชายศตคุณ ใจรวมกูล ป.6 1
602 ศาลาวิทยา 5853 เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษทักษ์สิน ป.6 1
603 ศาลาวิทยา 5854 เด็กชายธีรโชติ ปักษิน ป.6 1
604 ศาลาวิทยา 5887 เด็กชายธีรพัฒน์ อกตัน ป.6 1
605 ศาลาวิทยา 5813 เด็กชายชนาสิน ขัดทะเสมา ม.1 1
606 ศาลาวิทยา 5858 เด็กชายภาณุพงษ์ กันทาสุข ม.1 1
607 ศาลาวิทยา 5812 เด็กชายจิรายุ นาคสุทธิ ม.1 1
608 ศาลาวิทยา 6085 เด็กชายพิระเดช มลิวรรณ์ ม.1 1
609 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6752 เด็กชายธนาวุฒิ ศิริวรรณากร ป.2 2
610 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7250 เด็กชายวัฒนาธีรากรณ์ ยุติธรรม ป.6 1
611 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7269 เด็กชายญาณกวี นวลอนงค์ ป.2 2
612 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6367 เด็กชายณัฐนนท์ ดอนชัย ป.6 1
613 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6753 เด็กชายภัทรดนัย คำวัน ป.2 2
614 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6368 เด็กชายจิรายุ รักพ่วง ป.6 1
615 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6977 เด็กชายวิวิธวินย์ เดชธนโสภานันท์ ป.2 2
616 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6372 เด็กชายธิติกร เสมอคำ ป.6 1
617 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6978 เด็กชายณัฐพงศ์ ปันถี ป.2 2
618 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6369 เด็กชายธีรเดช เพ็ชรวิจิตร ป.6 1
619 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6749 เด็กชายเอกพัฒน์ เพ็ชรตา ป.2 2
620 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6371 เด็กชายณัฐดนัย โอชา ป.6 1
621 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6757 เด็กชายกวินภัทร จันใจ ป.2 2
622 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6374 เด็กชายลานบุญ วงศ์ปันติ ป.6 1
623 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6751 เด็กชายภัคพงษ์ ใจแสน ป.2 2
624 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6362 เด็กชายสุริยนต์ อินทนนท์ ป.6 1
625 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6754 เด็กชายณัฐวัฒน์ สีมา ป.2 2
626 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7174 เด็กชายตรรก ชั่งทอง ป.6 1
627 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6750 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาวงศ์ ป.2 2
628 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7251 เด็กชายเบญญาพล กานำ ป.6 1
629 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6068 นายนิราธิ เนตรรุ่งเรือง ม.3 2
630 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6755 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศึกษากิจ ป.2 2
631 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6364 เด็กชายวรรณรัตน์ อินต๊ะราชา ป.6 1
632 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6809 นายบูรพา สุกัน ม.3 2
633 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7212 เด็กชายวุฒิภัทร ใจมา ป.2 2
634 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7173 เด็กชายภูตะวัน นามเมือง ป.6 1
635 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7093 นายวีรภัทร แก้วจะนา ม.3 2
636 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7213 เด็กชายนภัสกร วงศ์คำตุ้ย ป.2 2
637 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6363 เด็กชายธนภัทร งามละออ ป.6 1
638 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6812 นายเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว ม.3 2
639 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6979 เด็กชายภูบดินทร์ เพชรศรีงาม ป.2 2
640 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6024 นายเตชินท์ รินพล ม.3 2
641 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7214 เด็กชายภูตะวัน จันทะคะมุด ป.2 2
642 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6034 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วมงคล ม.3 2
643 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6759 เด็กชายธนวัฒน์ ปวนอุด ป.2 2
644 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6808 นายรัฐภูมิ วันละยา ม.3 2
645 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6256 นายธนโชติ คงทน ม.3 2
646 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6033 เด็กชายธนวัฒน์ ดีบุก ม.3 2
647 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6811 นายธนชาติ โยธา ม.3 2
648 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6054 นายวีรภัทร กาฬผล ม.3 2
649 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6556 นายคุณากร เกษสระ ม.3 2
650 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6810 นายธนวินท์ วงศ์อินทร์ ม.3 2
651 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6031 นายวิวัฒน์ แก้วมงคล ม.3 2
652 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6056 นายสุทิวัส ไชยเตกุล ม.3 2
653 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6066 นายเอกภพ กองแก้ว ม.3 2
654 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5956 นายธีระพงษ์ ทานุชิต ม.3 2
655 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6023 นายธนวัฒน์ ชุ่มศรี ม.3 2
656 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7094 นายพลอธิป ธรรมจักร ม.3 2
657 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7092 เด็กชายวรวัตร สุขะ ม.3 2
658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7098 เด็กชายอรรถกร ศรีสกุล อ.2 1
659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7102 เด็กชายกอบกุล สีจันทร์ อ.2 1
660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7108 เด็กชายจิรกฤต ทองเปลว อ.2 1
661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7262 เด็กชายยลรวัตร เกตุสุวงษ์ อ.2 1
662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7101 เด็กชายธารา สิทธิชัย อ.2 1
663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7109 เด็กชายธนบดินทร์ ทนันไชย อ.2 1
664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6562 เด็กชายชิษณุชา วังเส็ง ป.6 2
665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7103 เด็กชายปุณณวิช เพ็ชรแสนงาม อ.2 1
666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7219 เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณะ ป.3 1
667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6471 เด็กชายชยางกูร พานิช ป.6 2
668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7104 เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐ อ.2 1
669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6968 เด็กชายชุติพนธ์ ลามา ป.3 1
670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6560 เด็กชายนันนพัฒน์ ปิงแก้ว ป.6 2
671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7096 เด็กชายธนภัทร พิษณุ อ.2 1
672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6668 เด็กชายภานุพนธ์ เอกธนพรสกุล ป.3 1
673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6957 เด็กชายณัฐดนัย ก๋องคำทา ป.6 2
674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7110 เด็กชายนนทน์เดช สายวงค์ใจ อ.2 1
675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6669 เด็กชายพัชรพล อินใจ ป.3 1
676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6395 เด็กชายจิรายุ ถาวร ป.6 2
677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7107 เด็กชายกันต์ธร พึ่งย้อย อ.2 1
678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6799 เด็กชายอธิษฐาน จีปน ป.3 1
679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6397 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ ป.6 2
680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7097 เด็กชายกลวัชร ทองคำ อ.2 1
681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6663 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัญญาดี ป.3 1
682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6403 เด็กชายรชต ชัยวงค์ ป.6 2
683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7099 เด็กชายนราวิชญ์ ธรรมวงค์ อ.2 1
684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6661 เด็กชายกลวัชร ธรรมริยา ป.3 1
685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6402 เด็กชายวิกรม สิงห์สัน ป.6 2
686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7100 เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญมี อ.2 1
687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6667 เด็กชายธนพล โพธิ์ไหม ป.3 1
688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7257 เด็กชายธนภัทร สุขช่วย ป.6 2
689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7106 เด็กชายปุญญพัฒน์ สายอินถา อ.2 1
690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6666 เด็กชายกิตตินันท์ อินถา ป.3 1
691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7258 เด็กชายศุภวิชญ์ ปัญญาวัน ป.6 2
692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7105 เด็กชายยศพล เดชถี อ.2 1
693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6841 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์สร้อย ป.3 1
694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6833 เด็กชายนพณัช แหมธนเจริญ ป.6 2
695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6664 เด็กชายศรัณยภัทร องคะเส ป.3 1
696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7259 เด็กชายวันชนะ ไชยเจริญ ป.6 2
697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6843 เด็กชายจิรฐา พรมหย่า ป.3 1
698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6391 เด็กชายทรงวุฒิ สุภาพ ป.6 2
699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6662 เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไว ป.3 1
700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6832 เด็กชายศิรชัย จิตแหลม ป.6 2
701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6399 เด็กชายสิบปกร ตุลเตมีย์ ป.6 2
702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6393 เด็กชายศุภลักษณ์ ทรวงชัย ป.6 2
703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6561 เด็กชายยศพนธ์ พลหาญ ป.6 2
704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6400 เด็กชายยศกร วนิชตานนท์ ป.6 2
705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7184 เด็กชายธนาธิป ขันคำ อ.2 2
706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7181 เด็กชายภูดิศ แปงรัก อ.2 2
707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7129 เด็กชายณัฐภัทร นันต๊ะสาย อ.2 2
708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7126 เด็กชายพิชญะ สุขประเสริฐ อ.2 2
709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7180 เด็กชายธนเดช วงค์ษา อ.2 2
710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7127 เด็กชายวายุเทพ ภักตรา อ.2 2
711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7185 เด็กชายธนบดี อินต๊ะคำ อ.2 2
712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6846 เด็กชายภูตะวัน ไชยการ ป.3 2
713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7133 เด็กชายวรนิพิฐ เฟื่องจันทร์ อ.2 2
714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7226 เด็กชายภัทรพล ขัติยะ ป.3 2
715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7186 เด็กชายทิวไผ่ หงษ์ยนต์ อ.2 2
716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6844 เด็กชายจิรายุ วังใจ ป.3 2
717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7182 เด็กชายณัฐชนน จารณะ อ.2 2
718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7225 เด็กชายพีรภัทร เทพธรรม ป.3 2
719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7135 เด็กชายปัญญาเทพ ดวงบุตร อ.2 2
720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6845 เด็กชายกฤษิกร เนตรใจ ป.3 2
721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7134 เด็กชายเตชัส วรกุล อ.2 2
722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7224 เด็กชายธราเทพ ธิวาที ป.3 2
723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7136 เด็กชายชีวานนท์ สุวรรณดี อ.2 2
724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6676 เด็กชายคุณานนต์ โคตรแก้ว ป.3 2
725 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7130 เด็กชายณัฐนันท์ นันต๊ะสาย อ.2 2
726 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6671 เด็กชายอาทิวราห์ วงค์ษา ป.3 2
727 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7131 เด็กชายชนัศชัย ต๊ะศรี อ.2 2
728 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6672 เด็กชายภาณุเดช แตะยา ป.3 2
729 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6464 เด็กชายกิตติภพ เมืองมา ม.1 1
730 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7183 เด็กชายพัชรพล ตามเดช อ.2 2
731 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6674 เด็กชายเขมกร ขวัญวงศ์ ป.3 2
732 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7071 เด็กชายธนุวัฒน์ อินทะ ม.1 1
733 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7124 เด็กชายเมฆินทร์ ทาชุมภู อ.2 2
734 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6677 เด็กชายวุฒิภัทร เทวโรด ป.3 2
735 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7049 เด็กชายภาสกร ปัญญาไว ม.1 1
736 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7132 เด็กชายวุฒิชัย นุชนารถ อ.2 2
737 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6673 เด็กชายธราเทพ ตั๋นคำ ป.3 2
738 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7072 เด็กชายธนภูมิ ตาแก้ว ม.1 1
739 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7125 เด็กชายศรัณ ศรีนวลนุ่น อ.2 2
740 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6675 เด็กชายพิมพ์อรัญ ไสยวัง ป.3 2
741 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7077 เด็กชายอธิวัฒน์ มณีสุข ม.1 1
742 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7066 เด็กชายวัชรพงษ์ วังแปง ม.1 1
743 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6458 เด็กชายกิตติวินท์ ไชยวัน ม.1 1
744 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6266 เด็กชายสรศักดิ์ ศรีคำ ม.1 1
745 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7048 เด็กชายรัฐภูมิ ชัยวงศ์ ม.1 1
746 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6278 เด็กชายภัทรกร เณรทอง ม.1 1
747 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6304 เด็กชายภูวเนตร วงศ์สิงห์ ม.1 1
748 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6462 เด็กชายจักรภัทร ชัยวรรณ์ ม.1 1
749 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7041 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ ม.1 1
750 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6829 เด็กชายศักรินทร์ อกตัน ม.1 1
751 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7075 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ม.1 1
752 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7046 เด็กชายพงศกร ศิริทหาร ม.1 1
753 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6269 เด็กชายภาณุพงศ์ พิลึก ม.1 1
754 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7001 เด็กชายกรกฎ ราชโยธา อ.3 1
755 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6275 เด็กชายภัทรดนัย วงค์คำชุ่ม ม.1 1
756 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6993 เด็กชายชาญชัย สีมาทอง อ.3 1
757 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7078 เด็กชายพีรพล จันทร์ทิพย์ ม.1 1
758 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7193 เด็กชายณัฐชานนท์ คารมย์ อ.3 1
759 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7043 เด็กชายพันทระ ปานหัวไผ่ ม.1 1
760 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7000 เด็กชายภูมิรภี สิงห์สัน อ.3 1
761 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6299 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วปา ม.1 1
762 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7004 เด็กชายฐิติวัฒน์ อินต๊ะพรม อ.3 1
763 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7069 เด็กชายกิตติภูมิ เกิดสติ ม.1 1
764 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7195 เด็กชายพชร สุภากาวี อ.3 1
765 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6461 เด็กชายภานุพงศ์ ประจิตร ม.1 1
766 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6999 เด็กชายจิรภัทร มณีพรม อ.3 1
767 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6997 เด็กชายภูวรัฐ มณีอรุณ อ.3 1
768 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6585 เด็กชายนฤเบศ ยาบัว ป.4 1
769 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6998 เด็กชายภูวรินทร์ บุญยโชคสมบูรณ์ อ.3 1
770 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6571 เด็กชายธัญชนิต ธรรมริยา ป.4 1
771 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7002 เด็กชายจีรวัฒน์ ทองใบ อ.3 1
772 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7233 เด็กชายจิตติพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.4 1
773 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7194 เด็กชายปิยชนน์ ขัดจา อ.3 1
774 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6584 เด็กชายธีรภัทร์ ใจเปี้ย ป.4 1
775 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7003 เด็กชายอภิวัฒน์ ลังกาแก้ว อ.3 1
776 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6581 เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์ ป.4 1
777 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6995 เด็กชายภัทรดนัย เดินเมือง อ.3 1
778 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6573 เด็กชายกฤติเดช จิตต์เกษม ป.4 1
779 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6994 เด็กชายนราธิป เชื้อเมืองพาน อ.3 1
780 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7234 เด็กชายติณณวิชญ์ เมืองสุวรรณ ป.4 1
781 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6996 เด็กชายภาสกร ปันฟอง อ.3 1
782 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7229 เด็กชายกิตติภูมิ โกสาวัน ป.4 1
783 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6577 เด็กชายจักรรินทร์ จันคำ ป.4 1
784 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6569 เด็กชายพงษ์ภีระ ทองริว ป.4 1
785 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6583 เด็กชายพุทธิชาต เพ็งวงษา ป.4 1
786 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6574 เด็กชายธัญธณา เสมอคำ ป.4 1
787 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6580 เด็กชายธีรศักดิ์ วังวน ป.4 1
788 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6572 เด็กชายภูวดล ถิ่นนคร ป.4 1
789 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6570 เด็กชายก้องภพ กันวะนา ป.4 1
790 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6725 เด็กชายรามิล อิ่มทอง ป.4 1
791 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6582 เด็กชายกรินทร์ ปันสุทะ ป.4 1
792 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7231 เด็กชายรัชชานนท์ โนจา ป.4 1
793 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7230 เด็กชายพีรพัฒน์ คำวรรณะ ป.4 1
794 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7068 เด็กชายสิรวิชญ์ ติ๊บกันเงิน ม.1 2
795 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7232 เด็กชายชนาภัทร ใจแก้วแดง ป.4 1
796 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7070 เด็กชายอภิชาติ นาชิน ม.1 2
797 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7008 เด็กชายเอกภิวัฒน์ กันทะคีรี อ.3 2
798 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6576 เด็กชายวงศกร อินทร์มณี ป.4 1
799 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6274 เด็กชายหัฏฐกร ปันคำ ม.1 2
800 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7039 เด็กชายชยุชม์ทภูมิ ยาวิจิตร อ.3 2
801 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6726 เด็กชายอภิชาติ ตันโตน ป.4 1
802 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7040 เด็กชายสรวิชญ์ แปงนุจา ม.1 2
803 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7013 เด็กชายกฤติพงศ์ อินต๊ะรักษา อ.3 2
804 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6575 เด็กชายภัคพงศ์ สิงสันต์ ป.4 1
805 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6457 เด็กชายธิติวุฒิ มุทธิ ม.1 2
806 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7014 เด็กชายวรานนท์ ปากแคว อ.3 2
807 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7074 เด็กชายชุติภัทร แก้วบุญปั๋น ม.1 2
808 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7006 เด็กชายชัยณรงค์ ภาลัยแก้ว อ.3 2
809 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7065 เด็กชายพิชยกัลป์ พรมสอน ม.1 2
810 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7010 เด็กชายธนกร ธุรการ อ.3 2
811 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7047 เด็กชายพัสกร จันทร์หนู ม.1 2
812 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7142 เด็กชายฆเณศ นามแก้ว อ.3 2
813 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7076 เด็กชายพงศธร ลำยวน ม.1 2
814 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7143 เด็กชายกันต์ธีร์ แก้วจะนา อ.3 2
815 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7073 เด็กชายธนพนธ์ คำตา ม.1 2
816 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7012 เด็กชายศุภกฤต ยศนันท์ อ.3 2
817 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6272 เด็กชายอิทธินันทน์ ตาต๊ะ ม.1 2
818 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7009 เด็กชายนฤดล นะโยสิน อ.3 2
819 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7044 เด็กชายศุภณัฐ วิเคียน ม.1 2
820 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7005 เด็กชายคุณาสิน โคตรแก้ว อ.3 2
821 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6296 เด็กชายนภัสกร ราชโยธา ม.1 2
822 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7007 เด็กชายจีรภัทร์ ศรีไว อ.3 2
823 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7067 เด็กชายรัชนนท์ ไชยเลิศ ม.1 2
824 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7145 เด็กชายพีรวิชญ์ ตาแจ่ม อ.3 2
825 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7050 นายชัยพัชร์ ตั้งอัศวเสถียร ม.1 2
826 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7045 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ม.1 2
827 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6301 เด็กชายธนกร สุขป้อม ม.1 2
828 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6273 เด็กชายญาณพัฒน์ นิลต๊ะ ม.1 2
829 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6456 เด็กชายศุภฤกษ์ พันธ์น้อย ม.1 2
830 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7042 เด็กชายพันธวัช ติ๊บเมืองพรม ม.1 2
831 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6594 เด็กชายนัฐนัย อินทิ ป.4 2
832 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6300 เด็กชายชัยพัฒน์ สกุลหล้า ม.1 2
833 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6657 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภาษิต ป.4 2
834 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6360 เด็กชายพสิษฐ์ สุขทอง ม.1 2
835 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6596 เด็กชายอชิตะ ขัดเชียงราย ป.4 2
836 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6591 เด็กชายณภัทร แช่มชื่น ป.4 2
837 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7167 เด็กชายปภิณวิทย์ ติ๊บกันเงิน ป.4 2
838 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6589 เด็กชายธามม์ทามาฐ์ แปงนุจานิวัตร ป.4 2
839 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6728 เด็กชายณัฐชานนท์ ทาจิตย์ ป.4 2
840 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6593 เด็กชายทวีบุญ อกตัน ป.4 2
841 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7199 เด็กชายปาณัสม์ หอกกระโทก ป.1 1
842 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6587 เด็กชายพสิษฐ์ ขันธิ ป.4 2
843 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6864 เด็กชายยศพล เปียงใจ ป.1 1
844 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6599 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใคร่ครวญ ป.4 2
845 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6860 เด็กชายซอฟวาน กามะ ป.1 1
846 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6730 เด็กชายศิขรินทร์ แก้วลังกา ป.4 2
847 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6861 เด็กชายสหรัฐ สนิทแสง ป.1 1
848 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6729 เด็กชายภัทรดนัย ใจบุญ ป.4 2
849 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6859 เด็กชายฐิติพัฒน์ ปากแคว ป.1 1
850 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6919 เด็กชายบรรณวิชญ์ ธิการ ป.4 2
851 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7147 เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน ป.1 1
852 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6595 เด็กชายปวรรุจ เปาปวง ป.4 2
853 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6857 เด็กชายชานนท์ ศรีส้งข์ ป.1 1
854 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7266 เด็กชายสถาพร มิตรซู ป.4 2
855 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7200 เด็กชายพุฒิพัฒน์ สายสอด ป.1 1
856 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7168 เด็กชายเมษา สิทธิชัย ป.4 2
857 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6856 เด็กชายกิตติพงศ์ สายประสิทธิ์ ป.1 1
858 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6600 เด็กชายธนกฤต ไชยสาร ป.4 2
859 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6865 เด็กชายภูริชญา จีปน ป.1 1
860 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6966 เด็กชายธีรศักดิ์ ขวัญอ้นอินทร์ ป.4 2
861 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6862 เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจศรี ป.1 1
862 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7236 เด็กชายปีรติษิ์ ไชยเลิศ ป.4 2
863 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7148 เด็กชายวชิรวิทย์ วุ่นชุม ป.1 1
864 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7146 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณการ ป.1 1
865 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7201 เด็กชายอัครวรรธน์ พรมดำ ป.1 1
866 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6989 เด็กชายเกื้อกูล ริพล ป.1 1
867 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6926 เด็กชายเอกพงษ์ คำหวาน ม.2 1
868 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7149 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี ป.1 1
869 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6159 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววันทา ม.2 1
870 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7202 เด็กชายชญานนท์ สุขช่วย ป.1 1
871 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6155 เด็กชายณัฐภัทร ศรีไว ม.2 1
872 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6930 เด็กชายจันทรการต์ แก่นแก้ว ม.2 1
873 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6152 เด็กชายอนาวิล ชัยประภา ม.2 1
874 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6151 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตาต๊ะ ม.2 1
875 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6150 เด็กชายฉัตรดนัย สิทธิวงศ์ ม.2 1
876 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6928 เด็กชายศุภกิจ ลีลาเมือง ม.2 1
877 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6156 เด็กชายวราทัศน์ วรมิตร ม.2 1
878 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6647 เด็กชายภูวริน ตาอินทร ม.2 1
879 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6927 เด็กชายณัฐกนก คำดวง ม.2 1
880 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6646 เด็กชายกชกร ปัญญาหมื่น ม.2 1
881 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6933 เด็กชายจิรายุทธ ศรีพรม ม.2 1
882 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6792 เด็กชายณัฐพล ละออเอี่ยม ม.2 1
883 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6929 เด็กชายกฤษฎา ลีลาศ ม.2 1
884 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6157 เด็กชายฐิติภัทร ระเริงกลิ่น ม.2 1
885 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6931 เด็กชายนพชวิน ชุ่มใจ ม.2 1
886 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7241 เด็กชายชัยภัทร สุขช่วย ป.5 1
887 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6934 เด็กชายกวินท์ ผ่องสวัสดิ์ ม.2 1
888 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6481 เด็กชายปราชญ์เมธี วรรณมาศ ป.5 1
889 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6158 เด็กชายภัคพล จันทร์เกลี้ยง ม.2 1
890 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6724 เด็กชายกรวิชญ์ อินตาสาย ป.5 1
891 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6484 เด็กชายอาทิวราห์ ไชยอินตา ป.5 1
892 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6837 เด็กชายชินาธิป วัฒโล ป.5 1
893 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6870 เด็กชายภีมากร ขวัญวงศ์ ป.1 2
894 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6490 เด็กชายพชฏ นันทพันธ์ ป.5 1
895 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6878 เด็กชายอนิรุต ชุ่มแก้ว ป.1 2
896 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6483 เด็กชายอาณาจักร ธำรงค์ตระกูล ป.5 1
897 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6881 เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เป็ง ป.1 2
898 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6477 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 1
899 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7208 เด็กชายธนพล กุลไธสง ป.1 2
900 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6651 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยสาตรา ป.5 1
901 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6876 เด็กชายณัฐภัส คำดวง ป.1 2
902 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6488 เด็กชายภาณุกร พระอังคาร ป.5 1
903 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7151 เด็กชายภูบดินทร์ จงรวมกลาง ป.1 2
904 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6478 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เรือนตุ่น ป.5 1
905 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7152 เด็กชายพุฒิเมธ ผาบสายยาน ป.1 2
906 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6568 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทินวัง ป.5 1
907 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6877 เด็กชายภานุรัตน์ ทาฟู ป.1 2
908 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6482 เด็กชายณัฐพัฒน์ กันทะสร ป.5 1
909 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6880 เด็กชายพงศกร วัฒโล ป.1 2
910 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7242 เด็กชายวรวิทย์ ธิหมุด ป.5 1
911 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6873 เด็กชายชัชชัย ไชยเจริญ ป.1 2
912 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6487 เด็กชายพีรณัฐ วัฒเสน ป.5 1
913 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6875 เด็กชายจักรภัทร เตชะปลูก ป.1 2
914 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6485 เด็กชายธนกฤต ธรรมกันธร ป.5 1
915 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6871 เด็กชายปุณณภพ ใชยอักษร ป.1 2
916 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6961 เด็กชายปิยวัฒน์ ภิญโญ ป.5 1
917 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7209 เด็กชายวัชรพงษ์ ผกากอง ป.1 2
918 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6963 เด็กชายนครินทร์ ศิลป์นาวา ป.5 1
919 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6943 เด็กชายอภิเดช โกรัมย์ ม.2 2
920 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7150 เด็กชายกรกันต์ หล่อเงิน ป.1 2
921 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6489 เด็กชายกิตติพัฒน์ วงศ์จินา ป.5 1
922 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7087 เด็กชายวีราภัทร วงค์สอน ม.2 2
923 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7207 เด็กชายชนวัฒน์ สิทธิคำ ป.1 2
924 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6940 เด็กชายสิทธิวัฒน์ สุวรรณ ม.2 2
925 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6868 เด็กชายชัยภัทร ทาศักดิ์ ป.1 2
926 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7060 เด็กชายวัชรพากร อุดทาเครือ ม.2 2
927 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6874 เด็กชายชยพล แก้วคำมา ป.1 2
928 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6703 เด็กชายเพทาย คำดี ม.2 2
929 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6937 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญากูล ม.2 2
930 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6355 เด็กชายธนกฤต ฉันทะ ม.2 2
931 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6938 เด็กชายณัฐกิจ วงศ์ษา ม.2 2
932 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6184 เด็กชายธิตินันท์ นนท์ยะโส ม.2 2
933 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6353 เด็กชายธีรวีร์ จันทร์เทศ ม.2 2
934 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6939 เด็กชายศุภกฤต ตัญโญ ม.2 2
935 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6941 เด็กชายคเณศ วัฒเสน ม.2 2
936 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6796 เด็กชายวีรภัทร โคตรแสวง ม.2 2
937 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6183 เด็กชายธนกฤต ปงธิยา ม.2 2
938 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6177 เด็กชายปรเมศร์ สุวรรณจักร์ ม.2 2
939 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7086 เด็กชายชยางกูร จะวะนะ ม.2 2
940 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6182 เด็กชายกิตติวัฒน์ วงค์กลม ม.2 2
941 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6185 เด็กชายญาณวรรธน์ สวยงาม ม.2 2
942 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6176 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีไว ม.2 2
943 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7171 เด็กชายธีรภัทร์ กาวงศ์อิน ป.5 2
944 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6509 เด็กชายณภัทร ถาวร ป.5 2
945 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6742 เด็กชายอัครพงษ์ พระอังคาร ป.2 1
946 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6516 เด็กชายพลวัฒน์ เมืองสว่าง ป.5 2
947 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6747 เด็กชายคฑาวุฒิ ชื่นบาล ป.2 1
948 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6510 เด็กชายปัญจวิชญ์ ปันคำ ป.5 2
949 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7211 เด็กชายพงษ์เพชร แก่นแก้ว ป.2 1
950 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6506 เด็กชายปองคุณ ขุนทุม ป.5 2
951 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6739 เด็กชายอัคณี คลังโชติ ป.2 1
952 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7245 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก่นแก้ว ป.5 2
953 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 2329 เด็กชายนธดล แก้วมาดา ป.2 1
954 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6520 เด็กชายพัชรพล กันธิมา ป.5 2
955 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6975 เด็กชายณัฐนันท์ ก๋องคำทา ป.2 1
956 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6965 เด็กชายณัฐพนธ์ นิรัติศัย ป.5 2
957 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7158 เด็กชายกันตพงศ์ จำปาศรี ป.2 1
958 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6507 เด็กชายนราวิชญ์ ไชยวงศ์ ป.5 2
959 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6976 เด็กชายอดิศักดิ์ วงค์ปันติ ป.2 1
960 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6513 เด็กชายภูวิทย์ สุวรรณจิตร ป.5 2
961 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6972 เด็กชายอภิภัทร สุภากาวี ป.2 1
962 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6512 เด็กชายเทวนาถ ทาเปียง ป.5 2
963 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7159 เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างปั้น ป.2 1
964 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6511 เด็กชายธีรภัทร สุภาพ ป.5 2
965 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6744 เด็กชายจักรพันธ์ จันคำ ป.2 1
966 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6964 เด็กชายพีรวิชญ์ งามจำ ป.5 2
967 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6805 นายวชิรวิทย์ พรหมวงค์ ม.3 1
968 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6973 เด็กชายอัครเดช บู่ทอง ป.2 1
969 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7247 เด็กชายธนากร กุลไธสง ป.5 2
970 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7089 เด็กชายสุริยุ ตุลาธร ม.3 1
971 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6974 เด็กชายณัฐชนน อุ่นม่อน ป.2 1
972 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6519 เด็กชายชินาธิป สืบคำแก้ว ป.5 2
973 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6259 เด็กชายเทพณรงค์ เทพอาจ ม.3 1
974 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6740 เด็กชายจักรวัฒน์ ไชยชนะ ป.2 1
975 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6518 เด็กชายกรประเสริฐ เพ็ชรตา ป.5 2
976 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6802 เด็กชายวรเมธ มูลคำ ม.3 1
977 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6748 เด็กชายปุณมนัส เพ็ชรแสนงาม ป.2 1
978 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7246 เด็กชายณัฎฐากร กันทะวงค์ ป.5 2
979 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6063 เด็กชายจักรีพล พรมมา ม.3 1
980 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6746 เด็กชายณัฐนันท์ ทินวัง ป.2 1
981 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6508 เด็กชายธีรพงษ์ แก้ววันทา ป.5 2
982 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6025 นายนันตชัย ป๊กมา ม.3 1
983 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6737 เด็กชายธนดล จันทร์หลาก ป.2 1
984 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6652 เด็กชายมังกร ทองคำฟู ป.5 2
985 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6021 นายณัฐพงษ์ สิทธิพุฒ ม.3 1
986 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6741 เด็กชายจิรนนท์ ศรีปินตา ป.2 1
987 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6515 เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์ษา ป.5 2
988 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6032 นายสิทธิกร ขินแก้ว ม.3 1
989 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6971 เด็กชายกิตติคุณ จาระณะ ป.2 1
990 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6036 นายชนกร สกุลหล้า ม.3 1
991 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7263 เด็กชายพุฒิภัทร ต๊ะวงค์ ป.2 1
992 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6030 นายณัฐชนน ปงธิยา ม.3 1
993 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6806 นายเอื้ออังกูร ชัยยะกูล ม.3 1
994 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6062 นายธีรพงศ์ ศรีมงคล ม.3 1
995 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7090 นายภาณุวัฒณ์ ลินพล ม.3 1
996 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6059 เด็กชายศุภกร แปงนุจา ม.3 1
997 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6807 นายธนากร วะตา ม.3 1
998 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7088 นายชวลิต มอญแก้ว ม.3 1
999 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6069 นายสุรัตน์ สันติเสรีวงศ์ ม.3 1
1000 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6804 เด็กชายปวิตร กิ่งแก้ว ม.3 1
1001 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6057 เด็กชายณัฐวุฒิ คำปวน ม.3 1
1002 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6396 เด็กชายแทนคุณ กำลังแพทย์ ป.6 1
1003 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6758 เด็กชายนฤบดินทร์ ทนันไชย ป.2 2
1004 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6370 เด็กชายภานุวิชญ์ ดวงชุมภู ป.6 1
1005 บ้านดอนธรรม 3448 เด็กชายชยพล ประกอบศิล อ.1 1
1006 บ้านดอนธรรม 3449 เด็กชายนพคุณ ค่าทอง อ.1 1
1007 บ้านดอนธรรม 3424 เด็กชายยศกร ศรีไชย์ อ.2 1
1008 บ้านดอนธรรม 3408 เด็กชายชิโนวิทย์ สุตาลังกา อ.3 1
1009 บ้านดอนธรรม 3400 เด็กชายณภัทรพงษ์ ศรีบุปผา อ.3 1
1010 บ้านดอนธรรม 3398 เด็กชายบวรนันท์ จันทร์ใหม่ อ.3 1
1011 บ้านดอนธรรม 3459 เด็กชายภานุพล นครพงศ์ อ.3 1
1012 บ้านดอนธรรม 3377 เด็กชายเชาวนนท์ ประกอบศิลป์ ป.1 1
1013 บ้านดอนธรรม 3372 เด็กชายภัทรดล หน่อยศ ป.1 1
1014 บ้านดอนธรรม 3380 เด็กชายสิรวิชญ์ แบ่งปัน ป.1 1
1015 บ้านดอนธรรม 3378 เด็กชายภัทร - ป.1 1
1016 บ้านดอนธรรม 3409 เด็กชายธีระพงษ์ ชายจุ่ม ป.1 1
1017 บ้านดอนธรรม 3446 เด็กชายฐิติพัฒน์ คณะโต ป.1 1
1018 บ้านดอนธรรม 3430 เด็กชายธิติวัฒน์ วงศ์สุต๋า ป.2 1
1019 บ้านดอนธรรม 3393 เด็กชายณัฐพล คำตา ป.2 1
1020 บ้านดอนธรรม 3410 เด็กชายวสันต์ ประกอบศิลป์ ป.2 1
1021 บ้านดอนธรรม 3429 เด็กชายจิรภัทร คำแสง ป.2 1
1022 บ้านดอนธรรม 3460 เด็กชายร้องเทิง - ป.2 1
1023 บ้านดอนธรรม 3353 เด็กชายจิตติพัฒน์ ดวงแก้ว ป.3 1
1024 บ้านดอนธรรม 3431 เด็กชายเอกพล ใจตา ป.3 1
1025 บ้านดอนธรรม 3348 เด็กชายนนทวัฒน์ บุญก๊อก ป.3 1
1026 บ้านดอนธรรม 3411 เด็กชายเมธิชัย นายหม่อง ป.3 1
1027 บ้านดอนธรรม 3352 เด็กชายกรกช จันทร์วงศ์ ป.3 1
1028 บ้านดอนธรรม 3463 เด็กชายเมธัส ลุงกอ ป.3 1
1029 บ้านดอนธรรม 3354 เด็กชายธราธิป ชุมภูน้อย ป.3 1
1030 บ้านดอนธรรม 3462 เด็กชายดลภัทร จันทร์ตุ้ย ป.3 1
1031 บ้านดอนธรรม 3356 เด็กชายใหม่พัฒนา ไม่มีนามสกุล ป.3 1
1032 บ้านดอนธรรม 3412 เด็กชายโสภณวิชญ์ ปุระศิริ ป.3 1
1033 บ้านดอนธรรม 3384 เด็กชายธนัทกร แก้วเกตุ ป.4 1
1034 บ้านดอนธรรม 3439 เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูมิเขต ป.4 1
1035 บ้านดอนธรรม 3465 เด็กชายพุทธิภัทร อินนันชัย ป.4 1
1036 บ้านดอนธรรม 3464 เด็กชายธนวัฒน์ สองเป็ง ป.4 1
1037 บ้านดอนธรรม 3344 เด็กชายนราวุฒิ ใจดี ป.4 1
1038 บ้านดอนธรรม 3435 เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเมืองแก้ว ป.5 1
1039 บ้านดอนธรรม 3359 เด็กชายแสงหาญ - ป.5 1
1040 บ้านดอนธรรม 3387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ สัญญาเขื่อน ป.5 1
1041 บ้านดอนธรรม 3434 เด็กชายกฤชรัช ติ๊บลังกา ป.6 1
1042 บ้านดอนธรรม 3309 เด็กชายสุริยา นนทะจักร์ ป.6 1
1043 บ้านดอนธรรม 3335 เด็กชายธนา สิริธัญญารัตน์ ป.6 1
1044 บ้านดอนธรรม 3340 เด็กชายหน่อเงิน ป่าเล็ก ป.6 1
1045 บ้านทุ่งขาม 2183 เด็กชายปิยภัทร ปุ๋ยปุ้น อ.1 1
1046 บ้านทุ่งขาม 2184 เด็กชายเมธานนท์ นานทิน อ.1 1
1047 บ้านทุ่งขาม 2193 เด็กชายกันตภณ ดำรงฤทธิ์ อ.1 1
1048 บ้านทุ่งขาม 2182 เด็กชายปัณณวัฒน์ บริบูรณ์ อ.1 1
1049 บ้านทุ่งขาม 2180 เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำนวนศิลป์ อ.1 1
1050 บ้านทุ่งขาม 2185 เด็กชายสุทธินัน ยิ้มคำ อ.1 1
1051 บ้านทุ่งขาม 2181 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ปันไต่ อ.1 1
1052 บ้านทุ่งขาม 2189 เด็กชายวัน - อ.2 1
1053 บ้านทุ่งขาม 2167 เด็กชายพีรพัฒน์ หอมขจร อ.2 1
1054 บ้านทุ่งขาม 2196 เด็กชายสันธนะชัย เลิศชัยดิษฐ์ อ.2 1
1055 บ้านทุ่งขาม 2155 เด็กชายธราธิป ใจบันทัด อ.3 1
1056 บ้านทุ่งขาม 2156 เด็กชายนราวิชญ์ เปียงกา อ.3 1
1057 บ้านทุ่งขาม 2157 เด็กชายวารุจ รามพินิจ อ.3 1
1058 บ้านทุ่งขาม 2190 เด็กชายหม่อง - อ.3 1
1059 บ้านทุ่งขาม 2158 เด็กชายสิริกานต์ กาวิชัย อ.3 1
1060 บ้านทุ่งขาม 2144 เด็กชายกฤติพงค์ วรรณมณี ป.1 1
1061 บ้านทุ่งขาม 2142 เด็กชายศุภวินทร์ อินบุญส่ง ป.1 1
1062 บ้านทุ่งขาม 2195 เด็กชายภัทรดล ศรีสะเกตุ ป.1 1
1063 บ้านทุ่งขาม 2165 เด็กชายปัญญาวุฒิ บริบูรณ์ ป.1 1
1064 บ้านทุ่งขาม 2143 เด็กชายพูลทรัพย์ อินบุญส่ง ป.1 1
1065 บ้านทุ่งขาม 2132 เด็กชายเตชภณ แซ่คู ป.2 1
1066 บ้านทุ่งขาม 2133 เด็กชายวราภัทร วรรณมณี ป.2 1
1067 บ้านทุ่งขาม 2123 เด็กชายณัฐดนัย วัฒเสน ป.2 1
1068 บ้านทุ่งขาม 2152 เด็กชายวรวุฒิ สีคำดี ป.3 1
1069 บ้านทุ่งขาม 2114 เด็กชายอาทิวราห์ กาวิชัย ป.3 1
1070 บ้านทุ่งขาม 2112 เด็กชายธนกฤต แจ่มผล ป.3 1
1071 บ้านทุ่งขาม 2110 เด็กชายกษิติธร เมืองฤทธิ์ ป.3 1
1072 บ้านทุ่งขาม 2141 เด็กชายภูบดินทร์ ใจบันทัด ป.3 1
1073 บ้านทุ่งขาม 2113 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยานเรือง ป.3 1
1074 บ้านทุ่งขาม 2111 เด็กชายณฐกร สมสามารถ ป.3 1
1075 บ้านทุ่งขาม 2102 เด็กชายพีรพัฒน์ ไสยวัง ป.4 1
1076 บ้านทุ่งขาม 2101 เด็กชายณัฐพัฒน์ สันเทศน์ ป.4 1
1077 บ้านทุ่งขาม 2092 เด็กชายนิติภูมิ วุฒิ ป.5 1
1078 บ้านทุ่งขาม 2091 เด็กชายกฤติเดช เมืองฤทธิ์ ป.5 1
1079 บ้านทุ่งขาม 2137 เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วคำงาม ป.5 1
1080 บ้านทุ่งขาม 2093 เด็กชายหฤษฏ์ สมพะมิตร์ ป.5 1
1081 บ้านทุ่งขาม 2079 เด็กชายธีรนันท์ วรรณมณี ป.6 1
1082 บ้านทุ่งขาม 2075 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไกรวาปี ป.6 1
1083 บ้านทุ่งขาม 2090 เด็กชายบุรินทร์ อินต๊ะเมา ป.6 1
1084 บ้านทุ่งขาม 2077 เด็กชายอัจฉริยะ ป้อเครือ ป.6 1
1085 บ้านทุ่งขาม 2191 เด็กชายณัฐภูมิ อินตุ้ย ป.6 1
1086 บ้านทุ่งขาม 2076 เด็กชายรชตภูมิ สันเทศน์ ป.6 1
1087 บ้านทุ่งขาม 2078 เด็กชายธีรนพ วรรณมณี ป.6 1
1088 บ้านทุ่งขาม 2074 เด็กชายเตชน์ สอนบุญปาน ป.6 1
1089 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3009 เด็กชายภัทรพล มุตต๊ะ อ.3 1
1090 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2969 เด็กชายชาคริต แสงอรุณ อ.3 1
1091 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2968 เด็กชายกฤตฤทธิ์ ยาวิราช อ.3 1
1092 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2970 เด็กชายภัทรดนัย ตาวะกะ อ.3 1
1093 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3008 เด็กชายณัฐภูมินทร์ อินบุญส่ง อ.3 1
1094 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3019 เด็กชายปวริศว์ - อ.3 1
1095 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2971 เด็กชายรชต ตูมระวัตร อ.3 1
1096 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3011 เด็กชายเอกพล พุทธสอน อ.3 1
1097 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2935 เด็กชายพัสกร ใจบุญ ป.1 1
1098 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3055 เด็กชายอ่องโจ - ป.1 1
1099 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2985 เด็กชายอุดมชัย ดำรงค์ศักดิ์ ป.1 1
1100 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2982 เด็กชายนพกร มุ่งโนนบ่อ ป.1 1
1101 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2978 เด็กชายกิตติพัฒน์ เดินเมือง ป.1 1
1102 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2984 เด็กชายภัคพงษ์ มาชาวนา ป.1 1
1103 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2981 เด็กชายธันวา เชื้อสาวะถี ป.1 1
1104 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2979 เด็กชายณภัทร แสนวงค์ ป.1 1
1105 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2934 เด็กชายพงศกร ใจเข้าชุม ป.1 1
1106 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2983 เด็กชายนพดล มุ่งโนนบ่อ ป.1 1
1107 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2950 เด็กชายปกป้อง ป้องสมาน ป.2 1
1108 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2962 เด็กชายกฤษฎิ์ ธิวงศ์ ป.2 1
1109 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2909 เด็กชายจิรภัทร จินะการ ป.2 1
1110 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2951 เด็กชายอัครภัทร์ บุญเรือง ป.2 1
1111 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2953 เด็กชายปิโยรส ธิราช ป.2 1
1112 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2915 เด็กชายธนโชติ จารนนท์ ป.2 1
1113 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2913 เด็กชายเวทิต แก้วยองผาง ป.2 1
1114 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2911 เด็กชายภูมิภัทร พงษ์วานิช ป.2 1
1115 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2914 เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วเมืองมา ป.2 1
1116 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2916 เด็กชายธันวา แขขุนทด ป.2 1
1117 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2873 เด็กชายอนุพันธ์ พุทธสอน ป.3 1
1118 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2904 เด็กชายธนกร สร้อยคำ ป.3 1
1119 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2901 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เรือนสิงห์ ป.3 1
1120 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2868 เด็กชายชญานนท์ เอียดเล็ก ป.3 1
1121 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2872 เด็กชายกิตติภพ เรือนคำปา ป.3 1
1122 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2869 เด็กชายณัฐภัทร จอมคำ ป.3 1
1123 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2903 เด็กชายนนทนันท์ หมื่นสุวรรณวดี ป.3 1
1124 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2992 เด็กชายณัฐกวิน ศรีนวนจันทร์ ป.3 1
1125 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2871 เด็กชายมหาสมุทร ผิวเหลือง ป.3 1
1126 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3027 เด็กชายธนกร ตาลเจิม ป.3 1
1127 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2870 เด็กชายภัคพงษ์ มโนรัตน์ ป.3 1
1128 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3060 เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมพิลา ป.4 1
1129 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2840 เด็กชายอัครบดินทร์ คำแสง ป.4 1
1130 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2859 เด็กชายรัชชานนท์ ธิวงศ์ ป.4 1
1131 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2839 เด็กชายณัฐยศ แก้วคำมูล ป.4 1
1132 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2800 เด็กชายพงศธร แม่หว่าง ป.4 1
1133 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2863 เด็กชายพสิทธิ์ ไทยงูเหลือม ป.4 1
1134 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2860 เด็กชายณภัทร กาวิมูล ป.4 1
1135 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2841 เด็กชายภาคิน มาลา ป.4 1
1136 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2862 เด็กชายปธานิน ป้องสมาน ป.4 1
1137 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2837 เด็กชายอภิวิชญ์ ฟูใจ ป.4 1
1138 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2838 เด็กชายนราธิป หล้าปวงคำ ป.4 1
1139 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2967 เด็กชายณัฐพล อ้วนศรีไสย ป.4 1
1140 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2825 เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะวงค์ ป.5 1
1141 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3024 เด็กชายปรัชญธริน จอมศักดิ์ ป.5 1
1142 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2824 เด็กชายธรรมวิทย์ อ้ายสุภา ป.5 1
1143 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2821 เด็กชายธีรภัทร โนจา ป.5 1
1144 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2823 เด็กชายดุษฏี เมธา ป.5 1
1145 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2816 เด็กชายธมนพัณณ์ แก้ววันดี ป.5 1
1146 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2820 เด็กชายภาณุวิชญ์ จำปา ป.5 1
1147 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2817 เด็กชายรัฐสภา อ้ายสุภา ป.5 1
1148 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2819 เด็กชายนพดล ยารังษี ป.5 1
1149 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2822 เด็กชายปัณณธีร์ ธะนะสาร ป.5 1
1150 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2858 เด็กชายภัทรกร ตาวะกะ ป.5 1
1151 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2956 เด็กชายชนะดล ทากูล ป.6 1
1152 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2752 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เต็มใจ ป.6 1
1153 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2757 เด็กชายวัชรานนท์ นำนนท์ ป.6 1
1154 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2755 เด็กชายปฏิภาณ ภาวะดี ป.6 1
1155 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2759 เด็กชายสรวิชญ์ เทพบรรทุม ป.6 1
1156 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2787 เด็กชายธนกฤติ มาบุญ ป.6 1
1157 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2761 เด็กชายสุรชัย ศรีใจ ป.6 1
1158 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2813 เด็กชายกิตติศักดิ์ พุทธสอน ป.6 1
1159 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2760 เด็กชายณัฐปภัสร์ ภักตรา ป.6 1
1160 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2788 เด็กชายชนะกร ผานดอยแดน ป.6 1
1161 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2749 เด็กชายอภินันท์ พลนา ป.6 1
1162 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2753 เด็กชายธันวา ชลพล ป.6 1
1163 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3026 เด็กชายพรัญญู ตาลเจิม ป.6 1
1164 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3036 เด็กชายธนภูมิ อุตมูล อ.1 1
1165 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3035 เด็กชายณชพล นำนนท์ อ.1 1
1166 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3037 เด็กชายธนาธร ดวงแก้ว อ.1 1
1167 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3038 เด็กชายวีระกาญจน์ คำวัง อ.1 1
1168 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3046 เด็กชายณัชชนม์ บุญแสง อ.2 1
1169 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3001 เด็กชายวรภัทร การะบูรณ์ อ.2 1
1170 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2997 เด็กชายชลธิชัย บุราคร อ.2 1
1171 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2996 เด็กชายกมนทรรศน์ ศรีวัตภา อ.2 1
1172 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3045 เด็กชายณธัชพงษ์ คำอ้าย อ.2 1
1173 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2998 เด็กชายณภณ แสนวงค์ อ.2 1
1174 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2999 เด็กชายธนโชติ ภักตรา อ.2 1
1175 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3000 เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ทวีพงษ์ อ.2 1
1176 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3018 เด็กชายพศิน นันต๊ะกูล อ.2 1
1177 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3002 เด็กชายวรินทร แก้วยองผาง อ.2 1
1178 วัดสาแล 2154 เด็กชายธิติวุฒิ ถาน้อย อ.2 1
1179 วัดสาแล 2155 เด็กชายหัสดิน สมวงค์ อ.2 1
1180 วัดสาแล 2151 เด็กชายปกรณ์เกียรติ์ รักษาเชื้อ อ.3 1
1181 วัดสาแล 2150 เด็กชายณกร คำกาหลง อ.3 1
1182 วัดสาแล 2141 เด็กชายจารุพงค์ บัวละวงค์ ป.1 1
1183 วัดสาแล 2142 เด็กชายธันวา ผมจันทร์ ป.1 1
1184 วัดสาแล 2143 เด็กชายภูมินทร์ อุปการะ ป.1 1
1185 วัดสาแล 2148 เด็กชายชัยวัฒน์ ท่าดี ป.2 1
1186 วัดสาแล 2138 เด็กชายณัฐฐ์ฐนนท์ โปรวิชัย ป.2 1
1187 วัดสาแล 2126 เด็กชายอภิวุฒิ ศรีจันทร์ ป.3 1
1188 วัดสาแล 2128 เด็กชายกฤตเมธ เขื่อนปัญญา ป.3 1
1189 วัดสาแล 2134 เด็กชายรัตนภูมิ คำแปง ป.3 1
1190 วัดสาแล 2129 เด็กชายจักรพงศ์ ชมภูชัย ป.3 1
1191 วัดสาแล 2117 เด็กชายวชิรพันธุ์ ศรีจันทร์ ป.4 1
1192 วัดสาแล 2116 เด็กชายวีรภัทร สดสุภา ป.4 1
1193 วัดสาแล 2106 เด็กชายภาณุภัทร วงค์กลม ป.5 1
1194 วัดสาแล 2125 เด็กชายนิวัฒน์ ถาน้อย ป.5 1
1195 วัดสาแล 2111 เด็กชายรัตชานนท์ ใจยา ป.5 1
1196 วัดสาแล 2112 เด็กชายกชพรรณ แก้วจิโน ป.5 1
1197 วัดสาแล 2109 เด็กชายชนกันต์ ขัดเชียงแสน ป.5 1
1198 วัดสาแล 2108 เด็กชายกิตติกานต์ เมืองมา ป.5 1
1199 วัดสาแล 2152 เด็กชายรชต มูลปะละ ป.6 1
1200 วัดสาแล 2093 เด็กชายวุฒธิชัย บุ่งศรี ป.6 1
1201 วัดสาแล 2092 เด็กชายณัฐพล คำลี ป.6 1
1202 วัดสาแล 2090 เด็กชายชลภัทร์ นันใจจุมป๋า ป.6 1
1203 วัดสาแล 2094 เด็กชายธนกร ขัดเชียงแสน ป.6 1
1204 วัดสาแล 2091 เด็กชายกิตติศักดิ์ วันเปี้ย ป.6 1
1205 วัดสาแล 2135 เด็กชายศุภวิชญ์ นาสิงห์ทอง ป.6 1
1206 วัดสาแล 2098 เด็กชายกฤติน เขื่อนปัญญา ป.6 1
1207 วัดสาแล 2089 เด็กชายอภิชาติ ศรีจันทร์ ป.6 1
1208 ชุมชนบ้านมั่ว 2261 เด็กชายอภิวุฒิ เทพสุทะ ป.4 1
1209 ชุมชนบ้านมั่ว 2266 เด็กชายศุภณัฐ ใจวุฒิ ป.5 1
1210 ชุมชนบ้านมั่ว 2250 เด็กชายกิตติศักดิ์ ต๊ะสุทา ป.5 1
1211 ชุมชนบ้านมั่ว 2253 เด็กชายภคพงษ์ ก๋องแก่น ป.5 1
1212 ชุมชนบ้านมั่ว 2252 เด็กชายปภังกร ภูสด ป.5 1
1213 ชุมชนบ้านมั่ว 2251 เด็กชายณัฐติพล เครือยศ ป.5 1
1214 ชุมชนบ้านมั่ว 2316 เด็กชายชีวานนท์ คำพิทำ ป.6 1
1215 ชุมชนบ้านมั่ว 2242 เด็กชายกิตติธัช ศรีจันทร์ ป.6 1
1216 ชุมชนบ้านมั่ว 2245 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ฟูจูมปา ป.6 1
1217 ชุมชนบ้านมั่ว 2244 เด็กชายมณเฑียร เทพสุทะ ป.6 1
1218 ชุมชนบ้านมั่ว 2243 เด็กชายธีรนัย สิงห์คราช ป.6 1
1219 ชุมชนบ้านมั่ว 2317 เด็กชายกัณฐภัทร ศรีคำลือ อ.1 1
1220 ชุมชนบ้านมั่ว 2319 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดี อ.1 1
1221 ชุมชนบ้านมั่ว 2318 เด็กชายนัธทวัตน์ กันไชย อ.1 1
1222 ชุมชนบ้านมั่ว 2310 เด็กชายปรัชญา หน่อใหม่ อ.2 1
1223 ชุมชนบ้านมั่ว 2308 เด็กชายนพคุณ ใยมูล อ.2 1
1224 ชุมชนบ้านมั่ว 2311 เด็กชายพชรพล บุญเรือง อ.2 1
1225 ชุมชนบ้านมั่ว 2309 เด็กชายบัณฑิต ก๋องแก่น อ.2 1
1226 ชุมชนบ้านมั่ว 2306 เด็กชายเจษฎากร สลับศรี อ.2 1
1227 ชุมชนบ้านมั่ว 2307 เด็กชายณัฎฐบวร ปัญญาคำ อ.2 1
1228 ชุมชนบ้านมั่ว 2296 เด็กชายณัฐมล ปิงแก้ว อ.3 1
1229 ชุมชนบ้านมั่ว 2299 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุปิน อ.3 1
1230 ชุมชนบ้านมั่ว 2300 เด็กชายอัครพงษ์ บุญยืน อ.3 1
1231 ชุมชนบ้านมั่ว 2298 เด็กชายพิชญุตม์ อูบป้อ อ.3 1
1232 ชุมชนบ้านมั่ว 2315 เด็กชายตนุภัทร ใจกล้า อ.3 1
1233 ชุมชนบ้านมั่ว 2323 เด็กชายกรวัฒน์ อูปป้อ อ.3 1
1234 ชุมชนบ้านมั่ว 2290 เด็กชายวชิรากรณ์ สีสิงห์ ป.1 1
1235 ชุมชนบ้านมั่ว 2289 เด็กชายนนธวัช ใจงาม ป.1 1
1236 ชุมชนบ้านมั่ว 2288 เด็กชายธีรวัฒน์ เขื่อนปัญญา ป.1 1
1237 ชุมชนบ้านมั่ว 2287 เด็กชายธนภัทร พิศวงศ์ ป.1 1
1238 ชุมชนบ้านมั่ว 2291 เด็กชายอนุภัทร วรรณบุตร ป.1 1
1239 ชุมชนบ้านมั่ว 2286 เด็กชายกิตินันท์ ทาธะวงค์ ป.1 1
1240 ชุมชนบ้านมั่ว 2285 เด็กชายวันชนะ ขัตตา ป.2 1
1241 ชุมชนบ้านมั่ว 2275 เด็กชายนฤบดินทร์ ปากหวาน ป.2 1
1242 ชุมชนบ้านมั่ว 2274 เด็กชายจักรภัทร ทาสา ป.2 1
1243 ชุมชนบ้านมั่ว 2270 เด็กชายภัทรดนัย ฟังเย็น ป.3 1
1244 ชุมชนบ้านมั่ว 2283 เด็กชายธีรภัทร สำเภาเงิน ป.3 1
1245 ชุมชนบ้านมั่ว 2269 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีธิอินใจ ป.3 1
1246 ชุมชนบ้านมั่ว 2260 เด็กชายยศกร แก้วยศ ป.4 1
1247 ชุมชนบ้านมั่ว 2259 เด็กชายปภาวิน ยะอินทร์ ป.4 1
1248 ชุมชนบ้านมั่ว 2257 เด็กชายเจษฎากร แซ่ล้อ ป.4 1
1249 ชุมชนบ้านมั่ว 2258 เด็กชายธนาวุฒิ ใจคำวัง ป.4 1
1250 บ้านแม่กึ๊ด 1339 เด็กชายธนกฤต คำหนัก อ.2 1
1251 บ้านแม่กึ๊ด 1341 เด็กชายวัชรบดินทร์ วันเปี้ย อ.2 1
1252 บ้านแม่กึ๊ด 1340 เด็กชายรัชพล พันอุด อ.2 1
1253 บ้านแม่กึ๊ด 1338 เด็กชายพิชัยภูษิต ชัยดี อ.2 1
1254 บ้านแม่กึ๊ด 1336 เด็กชายจักรี แก้วจิโน อ.2 1
1255 บ้านแม่กึ๊ด 1323 เด็กชายคุณานนท์ ยะมงคล อ.3 1
1256 บ้านแม่กึ๊ด 1328 เด็กชายอภิชัจ เจริญสาร อ.3 1
1257 บ้านแม่กึ๊ด 1325 เด็กชายเดชาโชติ ถาตุ้ย อ.3 1
1258 บ้านแม่กึ๊ด 1324 เด็กชายณัฐวุฒิ ปัญญา อ.3 1
1259 บ้านแม่กึ๊ด 1326 เด็กชายปรัตถกร เพ็ชรแสนงาม อ.3 1
1260 บ้านแม่กึ๊ด 1327 เด็กชายอนุสรณ์ ปงใจ อ.3 1
1261 บ้านแม่กึ๊ด 1318 เด็กชายกันณภัทร ภูสด ป.1 1
1262 บ้านแม่กึ๊ด 1335 เด็กชายอภิชาติ หนูแก้ว ป.1 1
1263 บ้านแม่กึ๊ด 1319 เด็กชายทัศพร ศรีไชย ป.1 1
1264 บ้านแม่กึ๊ด 1315 เด็กชายภูริภัทร ก๋ามะสว่าง ป.2 1
1265 บ้านแม่กึ๊ด 1311 เด็กชายจรณินทร์ บุญอุ้ม ป.2 1
1266 บ้านแม่กึ๊ด 1310 เด็กชายยุพเรศ ถาน้อย ป.2 1
1267 บ้านแม่กึ๊ด 1317 เด็กชายธนภัทร ทะลือชัย ป.2 1
1268 บ้านแม่กึ๊ด 1302 เด็กชายณัฐภูมิ แก้ววงค์ษา ป.3 1
1269 บ้านแม่กึ๊ด 1309 เด็กชายกฤตบุญ ไชยวรรณ ป.3 1
1270 บ้านแม่กึ๊ด 1281 เด็กชายทยากร ตุ้ยคำ ป.4 1
1271 บ้านแม่กึ๊ด 1285 เด็กชายสุวพัฒน์ นันใจจุมป๋า ป.4 1
1272 บ้านแม่กึ๊ด 1283 เด็กชายพิภัช ติ๊บขัด ป.4 1
1273 บ้านแม่กึ๊ด 1282 เด็กชายรัชชานนทร์ แสงดี ป.4 1
1274 บ้านแม่กึ๊ด 1287 เด็กชายธนิสร แก้วหลวง ป.4 1
1275 บ้านแม่กึ๊ด 1284 เด็กชายธนวัต เวคินหิรัญ ป.4 1
1276 บ้านแม่กึ๊ด 1286 เด็กชายภูภาวี สีไชย ป.4 1
1277 บ้านแม่กึ๊ด 1305 เด็กชายปกรณ์ แก้วจิโน ป.5 1
1278 บ้านแม่กึ๊ด 1270 เด็กชายธนากร วิสุวรรณ ป.5 1
1279 บ้านแม่กึ๊ด 1266 เด็กชายสิงหา มะเดื่อทอง ป.6 1
1280 บ้านแม่กึ๊ด 1296 เด็กชายอนุพงศ์ เมืองแก้ว ป.6 1
1281 บ้านแม่กึ๊ด 1322 เด็กชายชลินทร สุโพธิ์คำ ป.6 1
1282 บ้านแม่กึ๊ด 1297 เด็กชายอรรณพ โภยนอก ป.6 1
1283 บ้านแม่กึ๊ด 1265 เด็กชายพลพัฒ ศรีจันทร์ ป.6 1
1284 อนุบาลเสริมงาม 6065 เด็กชายเขมณัฐ ดวงฟู ป.6 1
1285 อนุบาลเสริมงาม 6367 เด็กชายอภิภู เมืองเชียงคำ ป.6 1
1286 อนุบาลเสริมงาม 6066 เด็กชายคณิน นาคคะนึง ป.6 1
1287 อนุบาลเสริมงาม 6108 เด็กชายพิชญุตม์ ก๋าจูมปู ป.6 1
1288 อนุบาลเสริมงาม 6104 เด็กชายจิรายุ สารอินทร์ ป.6 1
1289 อนุบาลเสริมงาม 6580 เด็กชายฉัตรดนัย เขียวคำ ป.2 1
1290 อนุบาลเสริมงาม 6590 เด็กชายศุภกฤต ลานยศ ป.6 1
1291 อนุบาลเสริมงาม 6600 เด็กชายวิศรุต ลำปน ป.2 1
1292 อนุบาลเสริมงาม 6074 เด็กชายวิชชากร สุมัชยา ป.6 1
1293 อนุบาลเสริมงาม 6470 เด็กชายปภาวิน นวลด่อน ป.2 1
1294 อนุบาลเสริมงาม 6086 เด็กชายทยากร ฝั้นกิติ ป.6 1
1295 อนุบาลเสริมงาม 6602 เด็กชายนนทพัธน์ ลี้เลิศจรัสกุล ป.2 1
1296 อนุบาลเสริมงาม 6103 เด็กชายชัยชณวัฒน์ ใจงาม ป.6 1
1297 อนุบาลเสริมงาม 6601 เด็กชายอินดาราเดช เทพวงค์ ป.2 1
1298 อนุบาลเสริมงาม 6107 เด็กชายบรรลังศักดิ์ ผดุงชาติ ป.6 1
1299 อนุบาลเสริมงาม 6690 เด็กชายกิตติกวิน ก้อนแหวน ป.2 1
1300 อนุบาลเสริมงาม 6071 เด็กชายนภัสกร ป้องละไม้ ป.6 1
1301 อนุบาลเสริมงาม 6398 เด็กชายกฤชพล ดวงสุภา ป.2 1
1302 อนุบาลเสริมงาม 6090 เด็กชายรชต เขื่อนแก้ว ป.6 1
1303 อนุบาลเสริมงาม 6415 เด็กชายสุภเวช วงเวียน ป.2 1
1304 อนุบาลเสริมงาม 6469 เด็กชายนภัทรสกรน์ ใหม่กันทะ ป.2 1
1305 อนุบาลเสริมงาม 6472 เด็กชายวชิรวิทย์ อรัญโสต ป.2 1
1306 อนุบาลเสริมงาม 6603 เด็กชายสุธีรพัชร อินต๊ะวงค์ ป.2 1
1307 อนุบาลเสริมงาม 6400 เด็กชายณัฐภูมิ หล้าโปทา ป.2 1
1308 อนุบาลเสริมงาม 6363 เด็กชายประวีร์ สุทธรา ป.6 2
1309 อนุบาลเสริมงาม 6092 เด็กชายศิวนาถ ก้อนแหวน ป.6 2
1310 อนุบาลเสริมงาม 6366 เด็กชายธนวัฒน์ ศิริป้อ ป.6 2
1311 อนุบาลเสริมงาม 6088 เด็กชายภาคิน บุญเพิ่มผล ป.6 2
1312 อนุบาลเสริมงาม 6434 เด็กชายชนัญกร แก้วลังกา ป.6 2
1313 อนุบาลเสริมงาม 6608 เด็กชายภูมิพุฒิภัทร พวยพุ้ง ป.2 2
1314 อนุบาลเสริมงาม 6274 เด็กชายนริส วงค์ตัน ป.6 2
1315 อนุบาลเสริมงาม 6399 เด็กชายกันตพัฒน์ ใจธรรม ป.2 2
1316 อนุบาลเสริมงาม 6069 เด็กชายชาญชัย พิศวง ป.6 2
1317 อนุบาลเสริมงาม 6473 เด็กชายวรากร ไชยเมืองชื่น ป.2 2
1318 อนุบาลเสริมงาม 6087 เด็กชายทรงเกียรติ หล้าตา ป.6 2
1319 อนุบาลเสริมงาม 6607 เด็กชายจารุวิทย์ สีสูง ป.2 2
1320 อนุบาลเสริมงาม 6592 เด็กชายวราวุฒน์ ยอดทะนันไชย ป.6 2
1321 อนุบาลเสริมงาม 6709 เด็กชายคาอิ คิมูระ ป.2 2
1322 อนุบาลเสริมงาม 6091 เด็กชายรณกร ต๊ะสุภา ป.6 2
1323 อนุบาลเสริมงาม 6467 เด็กชายธุวานนท์ เรือนแก้ว ป.2 2
1324 อนุบาลเสริมงาม 6067 เด็กชายคณิศร ทาอาสา ป.6 2
1325 อนุบาลเสริมงาม 6413 เด็กชายนนธวัช จำปั๋น ป.2 2
1326 อนุบาลเสริมงาม 6609 เด็กชายธีรวุฒิ ยะเปียง ป.2 2
1327 อนุบาลเสริมงาม 6471 เด็กชายรัชชานนท์ ต๊ะนางอย ป.2 2
1328 อนุบาลเสริมงาม 6770 เด็กชายชยพล อิ่มจันทร์ ป.2 2
1329 อนุบาลเสริมงาม 6610 เด็กชายอติวิชญ์ นามะกุณา ป.2 2
1330 อนุบาลเสริมงาม 6411 เด็กชายกาญจนภูมิ วงสุทธา ป.2 2
1331 อนุบาลเสริมงาม 6068 เด็กชายจิรพิพัฒน์ ตั้งอารมณ์ ป.6 3
1332 อนุบาลเสริมงาม 6072 เด็กชายนันทวัฒน์ เขียวสา ป.6 3
1333 อนุบาลเสริมงาม 6525 เด็กชายนนทพันธ์ ปิงแก้ว ป.6 3
1334 อนุบาลเสริมงาม 6106 เด็กชายธรณินทร์ ฟูตุ้ย ป.6 3
1335 อนุบาลเสริมงาม 6105 เด็กชายธนภัทร น้อยเมือง ป.6 3
1336 อนุบาลเสริมงาม 6089 เด็กชายภูอาทิตย์ เรือนชมภู ป.6 3
1337 อนุบาลเสริมงาม 6474 เด็กชายสุริยา ไชยเมืองชื่น ป.2 3
1338 อนุบาลเสริมงาม 6273 เด็กชายฐิติวัชร์ นวลสาแล ป.6 3
1339 อนุบาลเสริมงาม 6616 เด็กชายกรวิชญ์ นันกัน ป.2 3
1340 อนุบาลเสริมงาม 6084 เด็กชายกิตติกวิน ชุ่มธิ ป.6 3
1341 อนุบาลเสริมงาม 6401 เด็กชายสหรัฐ อนุภาพสุวรรณ ป.2 3
1342 อนุบาลเสริมงาม 6435 เด็กชายภัทรเวช ดวนจันทึก ป.2 3
1343 อนุบาลเสริมงาม 6412 เด็กชายจิรภัทร สารอินทร์ ป.2 3
1344 อนุบาลเสริมงาม 6615 เด็กชายสัณชวัช แก้วศรี ป.2 3
1345 อนุบาลเสริมงาม 6583 เด็กชายชยพล ไชยชะนะ ป.2 3
1346 อนุบาลเสริมงาม 6617 เด็กชายอธิปัตย์ ยศแก่น ป.2 3
1347 อนุบาลเสริมงาม 6468 เด็กชายนัทธพงศ์ ปงลังสี ป.2 3
1348 อนุบาลเสริมงาม 6722 เด็กชายภาคิน ลาดปาละ ป.2 3
1349 อนุบาลเสริมงาม 6464 เด็กชายทรัพย์ทวี อินตามา ป.2 3
1350 อนุบาลเสริมงาม 6618 เด็กชายณฐชนนท์ วงค์ษร ป.2 3
1351 อนุบาลเสริมงาม 6288 เด็กชายกฤษณะ ปาเมืองมูล ป.3 1
1352 อนุบาลเสริมงาม 6598 เด็กชายณัฐชนนท์ พันธ์ชมภู ป.3 1
1353 อนุบาลเสริมงาม 6290 เด็กชายจารุวิทย์ ไชยรัตน์ ป.3 1
1354 อนุบาลเสริมงาม 6289 เด็กชายคุณานนท์ ใจคำฟู ป.3 1
1355 อนุบาลเสริมงาม 6465 เด็กชายโอบบดินทร์ เทือกต๊ะ ป.3 1
1356 อนุบาลเสริมงาม 6295 เด็กชายสุวิจักขณ์ ดวงสุภา ป.3 1
1357 อนุบาลเสริมงาม 6294 เด็กชายวุฒิภัทร สาริบุตร ป.3 1
1358 อนุบาลเสริมงาม 6463 เด็กชายณวัฒน์ เกียรติธัญรัชต์ ป.3 1
1359 อนุบาลเสริมงาม 6578 เด็กชายณภัทร ปาละอ้าย ป.3 1
1360 อนุบาลเสริมงาม 6751 เด็กชายศิวรุตน์ เสนแก้ว อ.1 1
1361 อนุบาลเสริมงาม 6291 เด็กชายณัฐภูมินทร์ หัถกุล ป.3 1
1362 อนุบาลเสริมงาม 6744 เด็กชายณัฏฐากร หล้าโปทา อ.1 1
1363 อนุบาลเสริมงาม 6747 เด็กชายธนธรณ์ ตาอินทร์ อ.1 1
1364 อนุบาลเสริมงาม 6749 เด็กชายพัสกร จันทร์เขียว อ.1 1
1365 อนุบาลเสริมงาม 6767 เด็กชายมณินทร แสงจันทร์ อ.1 1
1366 อนุบาลเสริมงาม 6774 เด็กชายชวกร เครืออินทร์ อ.1 1
1367 อนุบาลเสริมงาม 6746 เด็กชายธนกฤต พัชรวิทิต อ.1 1
1368 อนุบาลเสริมงาม 6745 เด็กชายณัฐสิทธิ์ คำบุรี อ.1 1
1369 อนุบาลเสริมงาม 6752 เด็กชายศุภเชษฏฐ์ เจริญกาล อ.1 1
1370 อนุบาลเสริมงาม 6743 เด็กชายเขมทัต คำมะโน อ.1 1
1371 อนุบาลเสริมงาม 6750 เด็กชายภัควลัญชญ์ วรชัย อ.1 1
1372 อนุบาลเสริมงาม 6383 เด็กชายธนภัทร สักการะ ป.3 2
1373 อนุบาลเสริมงาม 6386 เด็กชายรัชชานนท์ กันแก้ว ป.3 2
1374 อนุบาลเสริมงาม 6688 เด็กชายนิติธร ลาดปาละ ป.3 2
1375 อนุบาลเสริมงาม 6381 เด็กชายชัยพิทักษ์ ไชยเมืองชื่น ป.3 2
1376 อนุบาลเสริมงาม 6382 เด็กชายธนกฤต อินไผ่ ป.3 2
1377 อนุบาลเสริมงาม 6687 เด็กชายธนวัฒน์ น้อยเมือง ป.3 2
1378 อนุบาลเสริมงาม 6385 เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์งาม ป.3 2
1379 อนุบาลเสริมงาม 6728 เด็กชายวีราธร วรารักษ์ประภัทร์ อ.2 1
1380 อนุบาลเสริมงาม 6384 เด็กชายพีรวิชญ์ จงอวยพร ป.3 2
1381 อนุบาลเสริมงาม 6645 เด็กชายจิรพัส แก้วปวงคำ อ.2 1
1382 อนุบาลเสริมงาม 6529 เด็กชายชัชนันท์ บัวงาม ป.3 2
1383 อนุบาลเสริมงาม 6647 เด็กชายณัฐวลัญช์ วรรณวงค์ อ.2 1
1384 อนุบาลเสริมงาม 6388 เด็กชายอติชาติ พลารักษ์ ป.3 2
1385 อนุบาลเสริมงาม 6644 เด็กชายจิตตพัฒน์ ปาเมืองมูล อ.2 1
1386 อนุบาลเสริมงาม 6379 เด็กชายกิตติพงษ์ ยะหัวฝาย ป.3 2
1387 อนุบาลเสริมงาม 6727 เด็กชายวิชชากร ยอดใจ อ.2 1
1388 อนุบาลเสริมงาม 6651 เด็กชายอัครภัทร แสนใหม่ อ.2 1
1389 อนุบาลเสริมงาม 6649 เด็กชายพิชชากร อุ่นอิน อ.2 1
1390 อนุบาลเสริมงาม 6726 เด็กชายภัทรบดินทร์ สว่างปัญญา อ.2 1
1391 อนุบาลเสริมงาม 6724 เด็กชายชยางกูร ปิงแก้ว อ.2 1
1392 อนุบาลเสริมงาม 6725 เด็กชายธนดล โห้วัฒนรัตน์ อ.2 1
1393 อนุบาลเสริมงาม 6648 เด็กชายปุณญพัฒน์ สุทธไชย อ.2 1
1394 อนุบาลเสริมงาม 6650 เด็กชายสิรธีร์ เมืองเล็น อ.2 1
1395 อนุบาลเสริมงาม 6258 เด็กชายภูมิพัฒน์ ปุ้ยตระกูล ป.4 1
1396 อนุบาลเสริมงาม 6449 เด็กชายนวัช บุญเรือง ป.4 1
1397 อนุบาลเสริมงาม 6682 เด็กชายภูตะวัน นาคสวัสดิ์ ป.4 1
1398 อนุบาลเสริมงาม 6326 เด็กชายนวินพรรษ หม่องผัน ป.4 1
1399 อนุบาลเสริมงาม 6587 เด็กชายธาราธรณ์ มูลจันที ป.4 1
1400 อนุบาลเสริมงาม 6328 เด็กชายปุณณภัทร สุปิน ป.4 1
1401 อนุบาลเสริมงาม 6324 เด็กชายคณิน คำอ้าย ป.4 1
1402 อนุบาลเสริมงาม 6662 เด็กชายธีรชัย ไชยสีธิ อ.2 2
1403 อนุบาลเสริมงาม 6448 เด็กชายนัธทวัฒน์ เยียดยัด ป.4 1
1404 อนุบาลเสริมงาม 6660 เด็กชายจีรกิตติ์ วิชัยกุล อ.2 2
1405 อนุบาลเสริมงาม 6331 เด็กชายหฤษฎ์ อุ่นปิง ป.4 1
1406 อนุบาลเสริมงาม 6664 เด็กชายภานุวัฒน์ ทาอาสา อ.2 2
1407 อนุบาลเสริมงาม 6447 เด็กชายธนกฤต เชียงแขก ป.4 1
1408 อนุบาลเสริมงาม 6737 เด็กชายพิถยธิบดิ์ จันทร์ปัญญา อ.2 2
1409 อนุบาลเสริมงาม 6325 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจแก้วมา ป.4 1
1410 อนุบาลเสริมงาม 6735 เด็กชายปริวัฒน์ สีสวัสดิ์ อ.2 2
1411 อนุบาลเสริมงาม 6734 เด็กชายณฐนนท์ บุรี อ.2 2
1412 อนุบาลเสริมงาม 6736 เด็กชายพนรัญชน์ กาจูมปู อ.2 2
1413 อนุบาลเสริมงาม 6661 เด็กชายณัฐกรณ์ มงคลวิสุทธิ อ.2 2
1414 อนุบาลเสริมงาม 6666 เด็กชายวัชรพล วันเปี้ย อ.2 2
1415 อนุบาลเสริมงาม 6665 เด็กชายภูบดี ภูเขียว อ.2 2
1416 อนุบาลเสริมงาม 6683 เด็กชายภัทรพงษ์ เดือนข่าย ป.4 2
1417 อนุบาลเสริมงาม 6313 เด็กชายบวรวิทย์ บุตรดี ป.4 2
1418 อนุบาลเสริมงาม 6316 เด็กชายภูมิรพี ไชยเมืองชื่น ป.4 2
1419 อนุบาลเสริมงาม 6679 เด็กชายชาติชาย ตัญญู ป.4 2
1420 อนุบาลเสริมงาม 6627 เด็กชายกานต์กวิน ทิพย์กุลกานต์ อ.3 1
1421 อนุบาลเสริมงาม 6309 เด็กชายจิรายุ ลุนสะแกวงษ์ ป.4 2
1422 อนุบาลเสริมงาม 6629 เด็กชายณัฐพงศ์ หมุดสอน อ.3 1
1423 อนุบาลเสริมงาม 6317 เด็กชายวุฒิภัทร จอมแปง ป.4 2
1424 อนุบาลเสริมงาม 6628 เด็กชายเจตพิพัทธ์ ก้อนจะละ อ.3 1
1425 อนุบาลเสริมงาม 6308 เด็กชายกันตพิชญ์ ใจธรรม ป.4 2
1426 อนุบาลเสริมงาม 6558 เด็กชายณัฐกรณ์ คุณสิงห์ อ.3 1
1427 อนุบาลเสริมงาม 6318 เด็กชายเอกรัฐ รุ่งเรือง ป.4 2
1428 อนุบาลเสริมงาม 6715 เด็กชายนาวิน ริมศีรี อ.3 1
1429 อนุบาลเสริมงาม 6314 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รินอุด ป.4 2
1430 อนุบาลเสริมงาม 6626 เด็กชายกฤษฎางค์ เกียรติแสงอินทร์ อ.3 1
1431 อนุบาลเสริมงาม 6312 เด็กชายธนทรัพย์ ไชยชะนะ ป.4 2
1432 อนุบาลเสริมงาม 6713 เด็กชายณัฏฐดนย์ วันจันทร์ อ.3 1
1433 อนุบาลเสริมงาม 6678 เด็กชายชาตรี ตัญญู ป.4 2
1434 อนุบาลเสริมงาม 6631 เด็กชายภานุวัฒน์ กายะ อ.3 1
1435 อนุบาลเสริมงาม 6315 เด็กชายภาณุวัฒน์ คงเมือง ป.4 2
1436 อนุบาลเสริมงาม 6559 เด็กชายชินาธิป แชใจ อ.3 1
1437 อนุบาลเสริมงาม 6311 เด็กชายเทวาพล ทาอาสา ป.4 2
1438 อนุบาลเสริมงาม 6557 เด็กชายจตุภัทร ดาราเมือง อ.3 1
1439 อนุบาลเสริมงาม 6630 เด็กชายพงศภัค ค้ำจุน อ.3 1
1440 อนุบาลเสริมงาม 6632 เด็กชายอัครวินท์ บัวนาค อ.3 1
1441 อนุบาลเสริมงาม 6714 เด็กชายณัฐภูมินทร์ พลหาญ อ.3 1
1442 อนุบาลเสริมงาม 6339 เด็กชายคมพิพรรชน์ อุดก้อน ป.4 3
1443 อนุบาลเสริมงาม 6342 เด็กชายภูบดินทร์ รักสถาน ป.4 3
1444 อนุบาลเสริมงาม 6256 เด็กชายชนนนท์ คล่ำคง ป.4 3
1445 อนุบาลเสริมงาม 6636 เด็กชายกรณพัฒน์ สุทธไชย อ.3 2
1446 อนุบาลเสริมงาม 6460 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์นวล ป.4 3
1447 อนุบาลเสริมงาม 6561 เด็กชายศุภกร ยะหัวฝาย อ.3 2
1448 อนุบาลเสริมงาม 6340 เด็กชายณธีพัฒน์ ธารินรัตนพัฒน์ ป.4 3
1449 อนุบาลเสริมงาม 6721 เด็กชายธีรชัย สุปิน อ.3 2
1450 อนุบาลเสริมงาม 6459 เด็กชายพีรณัฐ ขันคำ ป.4 3
1451 อนุบาลเสริมงาม 6560 เด็กชายนฤบดินทร์ ชาจีน อ.3 2
1452 อนุบาลเสริมงาม 6519 เด็กชายกฤษณะ โคตรใหญ่ ป.4 3
1453 อนุบาลเสริมงาม 6586 เด็กชายธนภัทร ก๋าแก่น อ.3 2
1454 อนุบาลเสริมงาม 6597 เด็กชายกรินทร์ ปัญญา ป.4 3
1455 อนุบาลเสริมงาม 6723 เด็กชายนราวิชญ์ เดือนข่าย อ.3 2
1456 อนุบาลเสริมงาม 6341 เด็กชายพัทธวรรณ โพชนา ป.4 3
1457 อนุบาลเสริมงาม 6635 เด็กชายกมลภพ ป๋าปา อ.3 2
1458 อนุบาลเสริมงาม 6344 เด็กชายวสุธร คำน้อย ป.4 3
1459 อนุบาลเสริมงาม 6719 เด็กชายจารุกิตติ์ สิมมาหลวง อ.3 2
1460 อนุบาลเสริมงาม 6596 เด็กชายธีรภัทร วงค์ตัน ป.4 3
1461 อนุบาลเสริมงาม 6640 เด็กชายวรยศ คำอ้าย อ.3 2
1462 อนุบาลเสริมงาม 6720 เด็กชายณัฐพงษ์ ธิสาร อ.3 2
1463 อนุบาลเสริมงาม 6638 เด็กชายธนภูมิ ธัมรุ่งสกุล อ.3 2
1464 อนุบาลเสริมงาม 6637 เด็กชายภัทรพงษ์ ปุกปนันท์ อ.3 2
1465 อนุบาลเสริมงาม 6639 เด็กชายภูวไนย ตาวงศ์ อ.3 2
1466 อนุบาลเสริมงาม 6541 เด็กชายพิชยะ ชัยศิริภัสสร ป.1 1
1467 อนุบาลเสริมงาม 6188 เด็กชายธันยวิชญ์ ยะเปียง ป.5 1
1468 อนุบาลเสริมงาม 6543 เด็กชายสรวิชญ์ อายุวรรณา ป.1 1
1469 อนุบาลเสริมงาม 6191 เด็กชายพุฒิพัฒณ์ ยศข่าย ป.5 1
1470 อนุบาลเสริมงาม 6695 เด็กชายเสฏฐวัฒน์ เพ็ชรตา ป.1 1
1471 อนุบาลเสริมงาม 6236 เด็กชายบุณยกร นามมา ป.5 1
1472 อนุบาลเสริมงาม 6544 เด็กชายสรวัชญ์ อายุวรรณา ป.1 1
1473 อนุบาลเสริมงาม 6677 เด็กชายภูผา แพทยาไทย ป.5 1
1474 อนุบาลเสริมงาม 6503 เด็กชายอนุพงษ์ จิโนปง ป.1 1
1475 อนุบาลเสริมงาม 6194 เด็กชายวัชราณฐภัทร ศรีสกุลหิรัญ ป.5 1
1476 อนุบาลเสริมงาม 6489 เด็กชายจิรพัฒน์ ก๋าแก่น ป.1 1
1477 อนุบาลเสริมงาม 6216 เด็กชายธนาธิป ตั๋นตุ้ย ป.5 1
1478 อนุบาลเสริมงาม 6694 เด็กชายเตชินท์ ปงกาวงค์ ป.1 1
1479 อนุบาลเสริมงาม 6211 เด็กชายณัฐดนัย วรรยา ป.5 1
1480 อนุบาลเสริมงาม 6496 เด็กชายผลิตโชค หนักหล้า ป.1 1
1481 อนุบาลเสริมงาม 6240 เด็กชายพิชญ์ฌพัชร์ ชัยศิริภัสสร ป.5 1
1482 อนุบาลเสริมงาม 6502 เด็กชายอัครวิชญ์ แสนใหม่ ป.1 1
1483 อนุบาลเสริมงาม 6680 เด็กชายกรณพัฒน์ แสนมีลักษณ์ ป.5 1
1484 อนุบาลเสริมงาม 6233 เด็กชายชนะพล สุภาสอน ป.5 1
1485 อนุบาลเสริมงาม 6192 เด็กชายวีรากร ไชยเมืองชื่น ป.5 1
1486 อนุบาลเสริมงาม 6184 เด็กชายกวินภพ กาญจนมยูร ป.5 2
1487 อนุบาลเสริมงาม 6702 เด็กชายชนาธิป มาทา ป.1 2
1488 อนุบาลเสริมงาม 6212 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไทยอินทร์ ป.5 2
1489 อนุบาลเสริมงาม 6539 เด็กชายเทพทัต สุริยา ป.1 2
1490 อนุบาลเสริมงาม 6220 เด็กชายภีรยากรณ์ อุ่นอิน ป.5 2
1491 อนุบาลเสริมงาม 6493 เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ลอ ป.1 2
1492 อนุบาลเสริมงาม 6195 เด็กชายสุรเชษฐ์ หล้า ป.5 2
1493 อนุบาลเสริมงาม 6495 เด็กชายเนติธร ตันทา ป.1 2
1494 อนุบาลเสริมงาม 6242 เด็กชายรัฐนันท์ ตันทา ป.5 2
1495 อนุบาลเสริมงาม 6498 เด็กชายภัทรพล บุญสูง ป.1 2
1496 อนุบาลเสริมงาม 6223 เด็กชายภัคพล ปงผาบ ป.5 2
1497 อนุบาลเสริมงาม 6538 เด็กชายชินนวัฒน์ อุดถา ป.1 2
1498 อนุบาลเสริมงาม 6186 เด็กชายณฐนนท์ อินปิก ป.5 2
1499 อนุบาลเสริมงาม 6491 เด็กชายชานนท์รภัทร ดำรงคดี ป.1 2
1500 อนุบาลเสริมงาม 6370 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วลังกา ป.5 2
1501 อนุบาลเสริมงาม 6701 เด็กชายณัฏฐวี ทาอาสา ป.1 2
1502 อนุบาลเสริมงาม 6239 เด็กชายพีรวิชญ์ สว่างปัญญา ป.5 2
1503 อนุบาลเสริมงาม 6542 เด็กชายวชิรวิชญ์ จำนงจิตร์ ป.1 2
1504 อนุบาลเสริมงาม 6703 เด็กชายยงวิสุทธิ สุดวอน ป.1 2
1505 อนุบาลเสริมงาม 6537 เด็กชายชโนดม จารุพงศ์ ป.1 2
1506 อนุบาลเสริมงาม 6241 เด็กชายรัชชานนท์ ภูสด ป.5 3
1507 อนุบาลเสริมงาม 6215 เด็กชายทัศดนัย ต๊ะนางอย ป.5 3
1508 อนุบาลเสริมงาม 6217 เด็กชายธนภัทร ต๊ะสุภา ป.5 3
1509 อนุบาลเสริมงาม 6490 เด็กชายฉลองชัย ไทยอินทร์ ป.1 3
1510 อนุบาลเสริมงาม 6190 เด็กชายพยัคฆ์ ไชยชะนะ ป.5 3
1511 อนุบาลเสริมงาม 6623 เด็กชายณภัทร มาแสน ป.1 3
1512 อนุบาลเสริมงาม 6196 เด็กชายอัศนัย ต๊ะนางอย ป.5 3
1513 อนุบาลเสริมงาม 6499 เด็กชายรณพีร์ จิโนปง ป.1 3
1514 อนุบาลเสริมงาม 6238 เด็กชายปัณณทัต ปิ่นทอง ป.5 3
1515 อนุบาลเสริมงาม 6536 เด็กชายกิตติกวิน ปัญญาคำ ป.1 3
1516 อนุบาลเสริมงาม 6187 เด็กชายธวัชชัย ใจวัง ป.5 3
1517 อนุบาลเสริมงาม 6708 เด็กชายฉันทวัฒน์ หมื่นอ้าย ป.1 3
1518 อนุบาลเสริมงาม 6219 เด็กชายบุณยากร มาทา ป.5 3
1519 อนุบาลเสริมงาม 6494 เด็กชายธนภัทร พรมมาลา ป.1 3
1520 อนุบาลเสริมงาม 6193 เด็กชายวัชรวิทย์ จอมคำ ป.5 3
1521 อนุบาลเสริมงาม 6540 เด็กชายปภาวิน สุรินทร์ ป.1 3
1522 อนุบาลเสริมงาม 6185 เด็กชายฐิติศักดิ์ วงสุทธา ป.5 3
1523 อนุบาลเสริมงาม 6516 เด็กชายกฤษาณภัค ต๊ะตุ้ย ป.1 3
1524 อนุบาลเสริมงาม 6707 เด็กชายมนัญชัย วงศ์สม ป.1 3
1525 บ้านกิ่วห้วยเบิก 527 เด็กชายวีรภัทร เป็งเมืองมูล อ.1 1
1526 บ้านกิ่วห้วยเบิก 529 เด็กชายธวัชชัย เชียงแขก อ.1 1
1527 บ้านกิ่วห้วยเบิก 520 เด็กชายชัชญานันณ์ แว่นนนท์ อ.2 1
1528 บ้านกิ่วห้วยเบิก 519 เด็กชายเจษฎา เลิศศรีชุม อ.2 1
1529 บ้านกิ่วห้วยเบิก 523 เด็กชายศุภวัตร ปาเมืองมูล อ.2 1
1530 บ้านกิ่วห้วยเบิก 517 เด็กชายสิงหา จีนะ อ.3 1
1531 บ้านกิ่วห้วยเบิก 530 เด็กชายอดิศักดิ์ อินต๊ะวงค์ อ.3 1
1532 บ้านกิ่วห้วยเบิก 516 เด็กชายเวณุวรรณ จันทร์ย้อน อ.3 1
1533 บ้านกิ่วห้วยเบิก 511 เด็กชายกาญเกล้า เขื่อนขวา ป.1 1
1534 บ้านกิ่วห้วยเบิก 512 เด็กชายเฉลิมชัยมงคล โพธิ์พระเนา ป.1 1
1535 บ้านกิ่วห้วยเบิก 509 เด็กชายกฤษณะ จารินทร์ ป.1 1
1536 บ้านกิ่วห้วยเบิก 510 เด็กชายชนาภัทร หลวงเป็ง ป.1 1
1537 บ้านกิ่วห้วยเบิก 506 เด็กชายกวิน โพธิ์เนียร ป.2 1
1538 บ้านกิ่วห้วยเบิก 505 เด็กชายกิตติพล ไชยเมืองชื่น ป.2 1
1539 บ้านกิ่วห้วยเบิก 502 เด็กชายพีรวิชญ์ ตันตะภา ป.3 1
1540 บ้านกิ่วห้วยเบิก 500 เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ย้อน ป.3 1
1541 บ้านกิ่วห้วยเบิก 501 เด็กชายเตชิต จันต๊ะราช ป.3 1
1542 บ้านกิ่วห้วยเบิก 496 เด็กชายวรวุฒิ อุ่นเมือง ป.4 1
1543 บ้านกิ่วห้วยเบิก 494 เด็กชายธนพัฒน์ หน่อริน ป.4 1
1544 บ้านกิ่วห้วยเบิก 495 เด็กชายภัทรนันท์ ปัญญา ป.4 1
1545 บ้านกิ่วห้วยเบิก 490 เด็กชายชีวานนท์ ใจใหม่ ป.5 1
1546 บ้านกิ่วห้วยเบิก 491 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วประภา ป.5 1
1547 บ้านกิ่วห้วยเบิก 486 เด็กชายกษิดิศ ปัญญา ป.6 1
1548 บ้านกิ่วห้วยเบิก 487 เด็กชายปกรณ์ ปงผาบ ป.6 1
1549 บ้านโป่งน้ำร้อน 448 เด็กชายจารุวัฒน์ ไชยราช อ.2 1
1550 บ้านโป่งน้ำร้อน 443 เด็กชายอัษฏาวุฒิ ตวงสิน อ.3 1
1551 บ้านโป่งน้ำร้อน 437 เด็กชายณัฐพงศ์ ดอกผู้ชาย ป.1 1
1552 บ้านโป่งน้ำร้อน 438 เด็กชายธนาชิต แซ่จ๋าว ป.1 1
1553 บ้านโป่งน้ำร้อน 453 เด็กชายธนดล แก้วออน ป.2 1
1554 บ้านโป่งน้ำร้อน 429 เด็กชายวรานนท์ จันโน ป.2 1
1555 บ้านโป่งน้ำร้อน 430 เด็กชายวุฒิภัทร จินะวัน ป.2 1
1556 บ้านโป่งน้ำร้อน 424 เด็กชายพัฒนพงษ์ เอดีแซ ป.2 1
1557 บ้านโป่งน้ำร้อน 428 เด็กชายตรัยคุณ ไผทฉันท์ ป.2 1
1558 บ้านโป่งน้ำร้อน 434 เด็กชายวรเนตร แซ่ผ่าน ป.3 1
1559 บ้านโป่งน้ำร้อน 425 เด็กชายภัครพล มืดมา ป.3 1
1560 บ้านโป่งน้ำร้อน 436 เด็กชายเจษฎา กุณโณ ป.3 1
1561 บ้านโป่งน้ำร้อน 418 เด็กชายสหรัฐ แว่นนน ป.4 1
1562 บ้านโป่งน้ำร้อน 416 เด็กชายบุญพิทักษ์ กันธิยะ ป.4 1
1563 บ้านโป่งน้ำร้อน 417 เด็กชายวีรภาพ ปาละอ้าย ป.4 1
1564 บ้านโป่งน้ำร้อน 409 เด็กชายธันนกร จันแก้ว ป.5 1
1565 บ้านโป่งน้ำร้อน 410 เด็กชายปรเมทต์ อินเปี้ย ป.5 1
1566 บ้านโป่งน้ำร้อน 406 เด็กชายณัฐพล กาวิโล ป.6 1
1567 บ้านทุ่งต๋ำ 2115 เด็กชายอภิชัย ไชยเมืองชื่น อ.2 1
1568 บ้านทุ่งต๋ำ 2118 เด็กชายภาคิน วันเปี้ย อ.2 1
1569 บ้านทุ่งต๋ำ 2116 เด็กชายณัฎฐกร อุ่นลื้อ อ.2 1
1570 บ้านทุ่งต๋ำ 2114 เด็กชายจีระภัทร บุญเถิง อ.2 1
1571 บ้านทุ่งต๋ำ 2104 เด็กชายธีราภัทร ขัดผาบ ป.1 1
1572 บ้านทุ่งต๋ำ 2123 เด็กชายปิยพัทธ์ ภัทรเกียรติขจร ป.1 1
1573 บ้านทุ่งต๋ำ 2095 เด็กชายธีร์ภัคกฤศ กันเอี้ยง ป.1 1
1574 บ้านทุ่งต๋ำ 2097 เด็กชายยุทธนา หล้าจอมใจ ป.2 1
1575 บ้านทุ่งต๋ำ 2119 เด็กชายณัฐภัทร ทาอาสา ป.2 1
1576 บ้านทุ่งต๋ำ 2080 เด็กชายธนากรณ์ หน่อใหม่ ป.2 1
1577 บ้านทุ่งต๋ำ 2079 เด็กชายธนโชติ บำรุงสิน ป.2 1
1578 บ้านทุ่งต๋ำ 2083 เด็กชายรัชต จอมใจ ป.2 1
1579 บ้านทุ่งต๋ำ 2088 เด็กชายเทพกานต์ เทพเสาร์ ป.2 1
1580 บ้านทุ่งต๋ำ 2112 เด็กชายส่ายทุน - ป.2 1
1581 บ้านทุ่งต๋ำ 2061 เด็กชายธนกฤต ฟูเอี้ยง ป.3 1
1582 บ้านทุ่งต๋ำ 2077 เด็กชายณิชคุณ เรือนนาค ป.3 1
1583 บ้านทุ่งต๋ำ 2060 เด็กชายภูริพัฒน์ มาเมือง ป.3 1
1584 บ้านทุ่งต๋ำ 2111 เด็กชายอภิธาร สีสลับ ป.3 1
1585 บ้านทุ่งต๋ำ 2059 เด็กชายวีรภัทร วงศ์วัน ป.3 1
1586 บ้านทุ่งต๋ำ 2092 เด็กชายศักรินทร์ ประถมศักดิ์ ป.4 1
1587 บ้านทุ่งต๋ำ 2044 เด็กชายจีรพัฒน์ เขียวเจียวลือ ป.4 1
1588 บ้านทุ่งต๋ำ 2082 เด็กชายเชาว์วัฒน์ ตาวงค์ ป.4 1
1589 บ้านทุ่งต๋ำ 2076 เด็กชายอนันยช ศรีวงค์ ป.4 1
1590 บ้านทุ่งต๋ำ 2081 เด็กชายจิตติพัฒน์ ผัดติยะ ป.4 1
1591 บ้านทุ่งต๋ำ 2089 เด็กชายณัฐพล ชุ่มธิ ป.4 1
1592 บ้านทุ่งต๋ำ 2065 เด็กชายอภินันท์ คำโท ป.4 1
1593 บ้านทุ่งต๋ำ 2045 เด็กชายธนกฤต แสงผาลา ป.4 1
1594 บ้านทุ่งต๋ำ 2046 เด็กชายภานุปรเมษฐ์ ช่องขุนทด ป.4 1
1595 บ้านทุ่งต๋ำ 2024 เด็กชายปัญญจิต ศรีเมือง ป.5 1
1596 บ้านทุ่งต๋ำ 2042 เด็กชายพัสกร กระแสโสม ป.5 1
1597 บ้านทุ่งต๋ำ 2015 เด็กชายอติคุณ เทพแสน ป.6 1
1598 บ้านทุ่งต๋ำ 2017 เด็กชายธันวา ใจใหม่ ป.6 1
1599 บ้านทุ่งต๋ำ 2047 เด็กชายทัตพงศ์ แก้วพวง ป.6 1
1600 บ้านทุ่งต๋ำ 2014 เด็กชายเรภานุวัตน์ เป็งถา ป.6 1
1601 บ้านทุ่งต๋ำ 2016 เด็กชายธนพล ใจซ้อน ป.6 1
1602 ศรีลังกาวิทยา 3598 เด็กชายนราวิชญ์ มีศรี ป.1 1
1603 ศรีลังกาวิทยา 3615 เด็กชายภูบดินทร์ ใจอ้าย ป.1 1
1604 ศรีลังกาวิทยา 3601 เด็กชายปริพัตร นวลลังกา ป.1 1
1605 ศรีลังกาวิทยา 3611 เด็กชายวีรภัทร ปั๋นดิษฐ์ ป.1 1
1606 ศรีลังกาวิทยา 3587 เด็กชายภัทรพล ป๋าปา ป.2 1
1607 ศรีลังกาวิทยา 3619 เด็กชายกฤษณะ ธรรมสอน ป.2 1
1608 ศรีลังกาวิทยา 3655 เด็กชายวุฒิพัตร วงค์คำลือ ป.2 1
1609 ศรีลังกาวิทยา 3654 เด็กชายวริทธิ์ธร ภิญโญ ป.2 1
1610 ศรีลังกาวิทยา 3585 เด็กชายปภาวิชญ์ ดวงสุภา ป.2 1
1611 ศรีลังกาวิทยา 3656 เด็กชายภูริพัฒน์ ตาแก้ว ป.2 1
1612 ศรีลังกาวิทยา 3586 เด็กชายพัชรพล สารอินทร์ ป.2 1
1613 ศรีลังกาวิทยา 3665 เด็กชายพัชรพล ตุ้ยดี ป.2 1
1614 ศรีลังกาวิทยา 3638 เด็กชายพงศกร สุภาสอน ป.3 1
1615 ศรีลังกาวิทยา 3569 เด็กชายวิสุทธิ์ อุดแตน ป.3 1
1616 ศรีลังกาวิทยา 3685 เด็กชายคฑาวุธ ธรรมกันทะ ป.3 1
1617 ศรีลังกาวิทยา 3567 เด็กชายดนุพงษ์ ฟูเอื้อง ป.3 1
1618 ศรีลังกาวิทยา 3614 เด็กชายนภัส ใจใหม่ ป.3 1
1619 ศรีลังกาวิทยา 3564 เด็กชายณรงค์เดช ลันนันต์ ป.3 1
1620 ศรีลังกาวิทยา 3566 เด็กชายนวรินทร์ สารอินทร์ ป.3 1
1621 ศรีลังกาวิทยา 3563 เด็กชายชัชพล ถาน้อย ป.3 1
1622 ศรีลังกาวิทยา 3483 เด็กชายภูวดล สารอินทร์ ป.4 1
1623 ศรีลังกาวิทยา 3480 เด็กชายเตชิต อุดทังกันทา ป.4 1
1624 ศรีลังกาวิทยา 3487 เด็กชายอัคคเดช ติ๊บเรือน ป.4 1
1625 ศรีลังกาวิทยา 3477 เด็กชายณัฐชานนท์ ดวงฟู ป.4 1
1626 ศรีลังกาวิทยา 3481 เด็กชายนครินทร์ เนียมสอน ป.4 1
1627 ศรีลังกาวิทยา 3476 เด็กชายกิติยากร เตชะนา ป.4 1
1628 ศรีลังกาวิทยา 3479 เด็กชายณัฐพล ขัดผาบ ป.4 1
1629 ศรีลังกาวิทยา 3486 เด็กชายศุภสิน จันทร์ปัญญา ป.4 1
1630 ศรีลังกาวิทยา 3478 เด็กชายณัฐนนท์ โชคสินสมบูรณ์ ป.4 1
1631 ศรีลังกาวิทยา 3485 เด็กชายศุภกร เทพวงค์ ป.4 1
1632 ศรีลังกาวิทยา 3499 เด็กชายณัฐพัชร์ โชคสินสมบูรณ์ ป.5 1
1633 ศรีลังกาวิทยา 3500 เด็กชายณัฐภาส ติ๊บเรือน ป.5 1
1634 ศรีลังกาวิทยา 3497 เด็กชายชัยประภา เพชรตา ป.5 1
1635 ศรีลังกาวิทยา 3498 เด็กชายณเรศริน อินต๊ะจักร ป.5 1
1636 ศรีลังกาวิทยา 3593 เด็กชายคุณภัทร สายอินต๊ะ ป.5 1
1637 ศรีลังกาวิทยา 3507 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ขัดผาบ ป.5 1
1638 ศรีลังกาวิทยา 3504 เด็กชายรัชพล ดวงสุภา ป.5 1
1639 ศรีลังกาวิทยา 3502 เด็กชายพีรภพ อินชิต ป.5 1
1640 ศรีลังกาวิทยา 3501 เด็กชายทีปกร เมืองงาม ป.5 1
1641 ศรีลังกาวิทยา 3503 เด็กชายภานุวิชญ์ ตาเมืองมูล ป.5 1
1642 ศรีลังกาวิทยา 3457 เด็กชายธนากร กอคูณกลาง ป.6 1
1643 ศรีลังกาวิทยา 3475 เด็กชายนรินธนา บุญมา ป.6 1
1644 ศรีลังกาวิทยา 3686 เด็กชายณัฐวัฒน์ คำอ้าย ป.6 1
1645 ศรีลังกาวิทยา 3459 เด็กชายพีรพัฒน์ หน่อใหม่ ป.6 1
1646 ศรีลังกาวิทยา 3461 เด็กชายสถิตคุณ ชอมรัมย์ ป.6 1
1647 ศรีลังกาวิทยา 3687 เด็กชายณัฐวุฒิ สายวงศ์ใย ป.6 1
1648 ศรีลังกาวิทยา 3454 เด็กชายเจษฎา เทพเสาร์ ป.6 1
1649 ศรีลังกาวิทยา 3456 เด็กชายทิวากร แก้วนารี ป.6 1
1650 ศรีลังกาวิทยา 3458 เด็กชายปฐพี สารอินทร์ ป.6 1
1651 ศรีลังกาวิทยา 3462 เด็กชายธนภัทร ใจอุ่น ป.6 1
1652 ศรีลังกาวิทยา 3455 เด็กชายชิตณุชา คำอ้าย ป.6 1
1653 ศรีลังกาวิทยา 3460 เด็กชายภูรีวัฒน์ ตนเตชะ ป.6 1
1654 ศรีลังกาวิทยา 3433 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำน้อย ม.1 1
1655 ศรีลังกาวิทยา 3432 เด็กชายณัชศุภวัชญ์ พงสินวัฒนญากร ม.1 1
1656 ศรีลังกาวิทยา 3527 เด็กชายณัฐดนัย จุมปูฟู ม.1 1
1657 ศรีลังกาวิทยา 3434 เด็กชายพีรพัฒน์ บัวอ่อน ม.1 1
1658 ศรีลังกาวิทยา 3436 เด็กชายสุทธญาณ์ บัวละวงค์ ม.1 1
1659 ศรีลังกาวิทยา 3427 เด็กชายธนภัทร ศรีชัย ม.1 1
1660 ศรีลังกาวิทยา 3659 เด็กชายดนุสรณ์ สอนสวัสดิ์ ม.2 1
1661 ศรีลังกาวิทยา 3554 เด็กชายพงษ์เทพ คล้ายอบเชย ม.2 1
1662 ศรีลังกาวิทยา 3532 เด็กชายวรเทพ วงษ์พลับ ม.2 1
1663 ศรีลังกาวิทยา 3415 เด็กชายธันวา อินไผ่ ม.2 1
1664 ศรีลังกาวิทยา 3414 เด็กชายณัฐชานนท์ ใจยา ม.2 1
1665 ศรีลังกาวิทยา 3419 เด็กชายภัทรบดินทร์ อายุศะนิล ม.2 1
1666 ศรีลังกาวิทยา 3580 เด็กชายธนภัทร เชียงแขก ม.2 1
1667 ศรีลังกาวิทยา 3416 เด็กชายธันวากร ตุ้ยดี ม.2 1
1668 ศรีลังกาวิทยา 3418 เด็กชายพีระพัฒน์ สิมมาแก้ว ม.2 1
1669 ศรีลังกาวิทยา 3536 นายกษิดิศ มะโนใจ ม.3 1
1670 ศรีลังกาวิทยา 3539 นายวรกันต์ ถาแก้ว ม.3 1
1671 ศรีลังกาวิทยา 3403 นายนฤวัฒน์ เทพวงค์ ม.3 1
1672 ศรีลังกาวิทยา 3540 นายสุกลวัฒน์ หมื่นอ้าย ม.3 1
1673 ศรีลังกาวิทยา 3671 เด็กชายรชานนท์ จาติระเปา อ.1 1
1674 ศรีลังกาวิทยา 3669 เด็กชายกิตติกวิน หน่อใหม่ อ.1 1
1675 ศรีลังกาวิทยา 3674 เด็กชายนัทธ์ฐภัค อินต๊ะจักร อ.1 1
1676 ศรีลังกาวิทยา 3673 เด็กชายติณณภพ แก้วนารี อ.1 1
1677 ศรีลังกาวิทยา 3672 เด็กชายตนุภัทร คำอินทร์ อ.1 1
1678 ศรีลังกาวิทยา 3670 เด็กชายกันตพล ขัดผาบ อ.1 1
1679 ศรีลังกาวิทยา 3667 เด็กชายกมนทัต อัคฮาด อ.1 1
1680 ศรีลังกาวิทยา 3668 เด็กชายกฤษณ กอคูณกลาง อ.1 1
1681 ศรีลังกาวิทยา 3649 เด็กชายศุภวัทน์ โกหลั่น อ.2 1
1682 ศรีลังกาวิทยา 3650 เด็กชายภาสกร เพ็ชรตา อ.2 1
1683 ศรีลังกาวิทยา 3644 เด็กชายคิรากร อัคฮาด อ.2 1
1684 ศรีลังกาวิทยา 3648 เด็กชายภีรภัทร แก้วประเสริฐ อ.2 1
1685 ศรีลังกาวิทยา 3645 เด็กชายณัฐชานนท์ เชิงเขา อ.2 1
1686 ศรีลังกาวิทยา 3646 เด็กชายพชรพล เนาว์ศรีสอน อ.2 1
1687 ศรีลังกาวิทยา 3621 เด็กชายธนวรรธน์ ธิสม อ.3 1
1688 ศรีลังกาวิทยา 3624 เด็กชายพัชรดนัย เพ็ชรตา อ.3 1
1689 ศรีลังกาวิทยา 3626 เด็กชายวรรณธัช ใจยะอุ๊ด อ.3 1
1690 ศรีลังกาวิทยา 3625 เด็กชายพันฤทธิกร สอนพรหม อ.3 1
1691 ศรีลังกาวิทยา 3620 เด็กชายจิรภัทร อุ่นอ้าย อ.3 1
1692 ศรีลังกาวิทยา 3623 เด็กชายพงศ์พันธุ์ ประเสริฐ อ.3 1
1693 ศรีลังกาวิทยา 3612 เด็กชายภูวรินทร์ สารอินทร์ ป.1 1
1694 ศรีลังกาวิทยา 3616 เด็กชายณัฐกิตติ์ ใจอ้าย ป.1 1
1695 ศรีลังกาวิทยา 3599 เด็กชายธนากร ตาหล้า ป.1 1
1696 บ้านเหล่ายาว 1389 เด็กชายเทพวรินทร์ เทพเสาร์ อ.2 1
1697 บ้านเหล่ายาว 1381 เด็กชายนนทพัทธ์ สารอินทร์ อ.3 1
1698 บ้านเหล่ายาว 1383 เด็กชายวัชรพล วงค์เรือง อ.3 1
1699 บ้านเหล่ายาว 1393 เด็กชายอภิวิชญ์ แปงเมือง อ.3 1
1700 บ้านเหล่ายาว 1385 เด็กชายรุ่งพิพัฒน์ อุ่นเมืองใจ อ.3 1
1701 บ้านเหล่ายาว 1375 เด็กชายปุณณภัทร ตุ้ยดี ป.1 1
1702 บ้านเหล่ายาว 1373 เด็กชายธีรภัทร สารอินทร์ ป.1 1
1703 บ้านเหล่ายาว 1378 เด็กชายภีรวัฒน์ ธูปหอม ป.1 1
1704 บ้านเหล่ายาว 1374 เด็กชายปรัตฐกรณ์ จอมใจ ป.1 1
1705 บ้านเหล่ายาว 1377 เด็กชายญาณวุฒิ พรมมาลา ป.1 1
1706 บ้านเหล่ายาว 1372 เด็กชายภิฐาวัฒน์ อินถานนท์ ป.1 1
1707 บ้านเหล่ายาว 1363 เด็กชายมนัสชัย ศรีอร ป.2 1
1708 บ้านเหล่ายาว 1364 เด็กชายวุฒิภัทร พรมมาลา ป.2 1
1709 บ้านเหล่ายาว 1359 เด็กชายธนธรณ์ ปงก๋าวงค์ ป.3 1
1710 บ้านเหล่ายาว 1391 เด็กชายศิริชัย สุบรรณพันธ์ ป.3 1
1711 บ้านเหล่ายาว 1360 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ถาน้อย ป.3 1
1712 บ้านเหล่ายาว 1351 เด็กชายปุณยวัฒน์ ตะระรัมย์ ป.4 1
1713 บ้านเหล่ายาว 1350 เด็กชายเตชิต ชัยเมืองชื่น ป.4 1
1714 บ้านเหล่ายาว 1341 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ใจกันทา ป.5 1
1715 บ้านเหล่ายาว 1344 เด็กชายภัทรดนัย ปินใจ ป.5 1
1716 บ้านเหล่ายาว 1343 เด็กชายนราวิชญ์ พรมมาลา ป.5 1
1717 บ้านเหล่ายาว 1334 เด็กชายศุภณัฐ ใจยาธิ ป.6 1
1718 สันโป่งวิทยา 1163 เด็กชายณัฐพงษ์ นวลแก้ว อ.2 1
1719 สันโป่งวิทยา 1172 เด็กชายธีร์ธวัช ชาวยา อ.2 1
1720 สันโป่งวิทยา 1148 เด็กชายณัฐพล อุ่นเมือง อ.3 1
1721 สันโป่งวิทยา 1146 เด็กชายคฑาวุฒิ นวลแก้ว อ.3 1
1722 สันโป่งวิทยา 1147 เด็กชายชยากร นวลแก้ว อ.3 1
1723 สันโป่งวิทยา 1150 เด็กชายวิชชุกร ศิลพรเลิศ อ.3 1
1724 สันโป่งวิทยา 1149 เด็กชายวงศกร ยาวเป็ง อ.3 1
1725 สันโป่งวิทยา 1140 เด็กชายจตุรภัทร บุญตัน ป.1 1
1726 สันโป่งวิทยา 1141 เด็กชายอานุภาพ จินะวัน ป.1 1
1727 สันโป่งวิทยา 1126 เด็กชายจอมพล จินะวัน ป.2 1
1728 สันโป่งวิทยา 1159 เด็กชายณัฐพล คีรีพัฒนากุล ป.2 1
1729 สันโป่งวิทยา 1130 เด็กชายวรพงษ์ พงษ์พิษณุ ป.2 1
1730 สันโป่งวิทยา 1128 เด็กชายบุรินทร์วิชญ์ รุ้งดี ป.2 1
1731 สันโป่งวิทยา 1131 เด็กชายวรวุฒิ วิวันดู ป.2 1
1732 สันโป่งวิทยา 1127 เด็กชายธนากร ธนานนท์พัชรกุล ป.2 1
1733 สันโป่งวิทยา 1116 เด็กชายวรรณทิศ จินะกะ ป.3 1
1734 สันโป่งวิทยา 1114 เด็กชายทินภัทร นวลแก้ว ป.3 1
1735 สันโป่งวิทยา 1115 เด็กชายปิยะวัฒน์ ทองร้อยเอ็ด ป.3 1
1736 สันโป่งวิทยา 1087 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปินนวล ป.4 1
1737 สันโป่งวิทยา 1089 เด็กชายธวัชชัย จินะกะ ป.4 1
1738 สันโป่งวิทยา 1090 เด็กชายชยังกูร ปาละอ้าย ป.4 1
1739 สันโป่งวิทยา 1088 เด็กชายนนทวัฒน์ ทองสุทธิ์ ป.4 1
1740 สันโป่งวิทยา 1062 เด็กชายกฤษณพงษ์ กองเปี้ย ป.5 1
1741 สันโป่งวิทยา 1064 เด็กชายจิรายุทธ แก้วป๋า ป.5 1
1742 สันโป่งวิทยา 1111 เด็กชายวรพิชญ์ อุดสร้อย ป.5 1
1743 สันโป่งวิทยา 1061 เด็กชายชัยพล จันทร์ย้อน ป.5 1
1744 สันโป่งวิทยา 1139 เด็กชายชาญวิทย์ หน่อปา ป.5 1
1745 สันโป่งวิทยา 1047 เด็กชายกฤติพงษ์ ปัญโญ ป.6 1
1746 สันโป่งวิทยา 1046 เด็กชายศรศักดิ์ ปาละอ้าย ป.6 1
1747 สันโป่งวิทยา 1014 เด็กชายธงชัย ปาละอ้า