Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 สพป.ลำปาง เขต 2

SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน ตำบล อำเภอ อ.1 อ.2 อ.3 รวมปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถมศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ
นร.อ1 ห้อง.อ1 นร.อ2 ห้อง.อ2 นร.อ3 ห้อง.อ3 นร.(ปฐมวัย) ห้อง(ปฐมวัย) นร.ป1 ห้อง.ป1 นร.ป2 ห้อง.ป2 นร.ป3 ห้อง.ป3 นร.ป4 ห้อง.ป4 นร.ป5 ห้อง.ป5 นร.ป6 ห้อง.ป6 นร.(ประถมฯ) ห้อง(ประถมฯ) นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.ปวช.1 ห้อง.ปวช.1 นร.ปวช.2 ห้อง.ปวช.2 นร.ปวช.3 ห้อง.ปวช.3 นร.(ปวช.) ห้อง(ปวช.) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น)
52020175 500492 1052500492 บ้านแก่น นายาง สบปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 4
52020176 500493 1052500493 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ 0 0 5 1 12 1 17 2 17 1 8 1 13 1 14 1 12 1 14 78 6 0 0 5 1 5 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 105 10 14
52020180 500497 1052500497 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ 8 1 6 1 5 1 19 3 4 1 6 1 4 1 4 1 6 1 3 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 46 9 7
52020182 500484 1052500484 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 0 0 28 2 29 2 57 4 21 1 18 1 24 1 39 2 30 1 20 152 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 209 11 15
52020186 500477 1052500477 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ 38 2 59 2 53 2 150 6 55 2 58 2 51 2 60 2 42 2 44 310 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 460 18 19
52020188 500479 1052500479 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ 0 0 17 1 19 1 36 2 21 1 17 1 27 1 26 1 16 1 18 125 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 161 8 16
52020191 500487 1052500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 0 0 22 1 9 1 31 2 12 1 11 1 14 1 23 1 21 1 19 100 6 15 1 12 1 19 1 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 177 11 20
52020192 500488 1052500488 บ้านเด่น สมัย สบปราบ 0 0 16 1 13 1 29 2 11 1 10 1 14 1 12 1 16 1 7 70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 99 8 8
52020193 500489 1052500489 บ้านสมัย สมัย สบปราบ 0 0 10 1 6 1 16 2 4 1 7 1 16 1 9 1 17 1 9 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 78 8 9
52020194 500490 1052500490 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 0 0 7 1 8 1 15 2 5 1 7 1 8 1 7 1 6 1 6 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 54 8 5
52020195 500491 1052500491 บ้านอุมลอง สมัย สบปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0