Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020135
PERCODE 6 หลัก 500099
กระทรวง 10 หลัก 1052500099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) นาครัวประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ) Nakrour Prachasamakkee
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านอ้วน
ตำบล นาครัว
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 3 4 7 1
รวมระดับอนุบาล 7 9 16 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 9 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 41 37 78 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 48 46 94 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3665 เด็กชายภาสกร พลศรีรัตน์ นาครัวประชาสามัคคี อ.1 1
2 3666 เด็กชายฐิรวัธน์ บัวโทน นาครัวประชาสามัคคี อ.1 1
3 3667 เด็กหญิงณัฐทิตา ใจวุฒิ นาครัวประชาสามัคคี อ.1 1
4 3668 เด็กหญิงมินตรา พุ่มหริ่ง นาครัวประชาสามัคคี อ.1 1
5 3659 เด็กชายจิรณัฐ อินยาศรี นาครัวประชาสามัคคี อ.2 1
6 3660 เด็กชายศุภกันต์ ชลังสุทธิ์ นาครัวประชาสามัคคี อ.2 1
7 3663 เด็กหญิงรัตติกานต์ ทองคำ นาครัวประชาสามัคคี อ.2 1
8 3662 เด็กหญิงณัฐฐา ทองจันทร์ นาครัวประชาสามัคคี อ.2 1
9 3661 เด็กหญิงศศิประภา ฝั้นแปง นาครัวประชาสามัคคี อ.2 1
10 3641 เด็กชายจิรเดช ขัดยังเงา นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
11 3643 เด็กชายสาริทธิ์ ปินตาติ๊บ นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
12 3642 เด็กชายวุฒิภัทร ปันติ นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
13 3645 เด็กหญิงณัฐธิดา กาจารี นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
14 3654 เด็กหญิงสุพิชชา แซ่ว่าง นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
15 3646 เด็กหญิงอนิดา เกษี นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
16 3644 เด็กหญิงโชติกา พันธุ์บุปผา นาครัวประชาสามัคคี อ.3 1
17 3636 เด็กชายธนธร เปี้ยมะโน นาครัวประชาสามัคคี ป.1 1
18 3634 เด็กชายพชรพล วังใจ นาครัวประชาสามัคคี ป.1 1
19 3637 เด็กชายพีรนันท์ ติ๊บใจ นาครัวประชาสามัคคี ป.1 1
20 3638 เด็กหญิงเพชรภักตรา ดำเกลี้ยง นาครัวประชาสามัคคี ป.1 1
21 3670 เด็กหญิงบุญญาวี จันจร นาครัวประชาสามัคคี ป.1 1
22 3624 เด็กชายติณณภพ วงค์จันทร์ นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
23 3620 เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนะ นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
24 3622 เด็กชายธนภัทร เครือดวงคำ นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
25 3619 เด็กชายภักดี ธิติถามวัต นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
26 3657 เด็กชายปุณณวุฒิ สายมงคล นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
27 3623 เด็กชายชนาธิป สายเครือรินทร์ นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
28 3629 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววันตา นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
29 3625 เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์จู นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
30 3626 เด็กหญิงธัญชนก เจริญมูล นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
31 3658 เด็กหญิงอัญญาดา บัวโทน นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
32 3656 เด็กหญิงพิชญาวี ปรีมา นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
33 3688 เด็กหญิงณัฎฐวรา จิรสัณจิต นาครัวประชาสามัคคี ป.2 1
34 3672 เด็กชายพีรพัฒน์ มีเจริญ นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
35 3605 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
36 3631 เด็กชายพัทธดนย์ พรมวัง นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
37 3600 เด็กชายธีรภัทร หม่องธรรม นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
38 3604 เด็กชายณัฐภูมิ วงค์หาร นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
39 3601 เด็กชายพุฒิพงศ์ เถายศ นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
40 3607 เด็กหญิงณิชนันท์ วงศ์เมือง นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
41 3671 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนปัญญาทอง นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
42 3651 เด็กหญิงสวย - นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
43 3611 เด็กหญิงพีรยา พงษ์ปัน นาครัวประชาสามัคคี ป.3 1
44 3669 เด็กชายธันชนนท์ สุทธวงค์ นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
45 3595 เด็กชายคุณภัทร แจ้คำ นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
46 3673 เด็กชายทินภัทร สันป่าแก้ว นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
47 3579 เด็กชายพัชรดนัย บุญมัง นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
48 3675 เด็กชายธีรวัฒน์ ชัยวงษ์ นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
49 3633 เด็กชายชยธร วงศ์ฟู นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
50 3674 เด็กชายนพรัตน์ แผ่นทอง นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
51 3581 เด็กหญิงภูริชญา เลิศชุ่ม นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
52 3598 เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
53 3597 เด็กหญิงลิลลดา เรือนแจ้ นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
54 3676 เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์แก้ว นาครัวประชาสามัคคี ป.4 1
55 3562 เด็กชายรักดี ธิติถามวัต นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
56 3678 เด็กชายตรัยคุณ บุญทาหอม นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
57 3563 เด็กชายจิรายุ อินยาศรี นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
58 3679 เด็กชายนันทวัฒน์ มานันไชย นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
59 3582 เด็กชายณภัทร อิ่มทรัพย์ไพศาล นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
60 3560 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วก้อน นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
61 3655 เด็กชายนวพล กุณนา นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
62 3680 เด็กชายคฑาวุฒิ มังคะวงศ์ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
63 3677 เด็กชายรัชชานนท์ แนวประเสริฐ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
64 3564 เด็กชายวุฒิพงศ์ วงค์ทาถี นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
65 3573 เด็กชายเหมราช แปงฝั้น นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
66 3684 เด็กชายธีรเทพ ใจศรี นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
67 3566 เด็กหญิงปริตา ไชยวงค์ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
68 3640 เด็กหญิงนลิน สารโพคา นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
69 3594 เด็กหญิงช่อชมพู เครือดวงคำ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
70 3681 เด็กหญิงจุฑามณี สีด้วง นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
71 3682 เด็กหญิงวิชญาดา ภูศรี นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
72 3683 เด็กหญิงอภิชญา บุญทาหอม นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
73 3639 เด็กหญิงสาธิดา แซ่ว่าง นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
74 3618 เด็กหญิงณัฐณิชา ฤทธิ์สุวรรณ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
75 3578 เด็กหญิงศศินัดดา โยธา นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
76 3577 เด็กหญิงปัญญาดา ดำเกลี้ยง นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
77 3565 เด็กหญิงณิชาภัทร สังเวียนวงศ์ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
78 3572 เด็กหญิงนิศารัตน์ ใจวุฒิ นาครัวประชาสามัคคี ป.5 1
79 3685 เด็กชายชุติเทพ มงคลคูณ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
80 3587 เด็กชายณัฐภูมิ ท้าวตื้อ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
81 3549 เด็กชายณัฐภูมินทร์ วงศ์ต๊ะมา นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
82 3652 เด็กชายพิชญุตม์ ฟองจันทร์ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
83 3687 เด็กชายภาคิน วงค์ปันเมา นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
84 3589 เด็กชายนราวิชญ์ โพไทร นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
85 3588 เด็กชายรัชชานนท์ เครือดวงคำ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
86 3590 เด็กหญิงณภัชชา ทองจันทร์ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
87 3616 เด็กหญิงฟ้าใส แก้วก้อน นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
88 3551 เด็กหญิงสุภัสสร หม่องธรรม นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
89 3561 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงศ์กันทะ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
90 3592 เด็กหญิงพัทธมน แสงมาศ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
91 3591 เด็กหญิงภัทรมน แสงมาศ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
92 3686 เด็กหญิงญาตาวี จันจร นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
93 3632 เด็กหญิงศิริกัญญา พรมปิก นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
94 3557 เด็กหญิงณิชา สำนักไพรสันต์ นาครัวประชาสามัคคี ป.6 1
นางบุหงา  เครือดวงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิลาวัณย์  สนแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางยุพิน  ศรีสมวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจันทรรัตน์  จาดแห
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางกันยา  ลาดปะละ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางทวีศรี  แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางปิยะธิดา  ปินตาเชื้อ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุรีรัตน์  เถาปัญญา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ