Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020131
PERCODE 6 หลัก 500095
กระทรวง 10 หลัก 1052500095
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ) Anuban Maetha School
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านน้ำโท้ง
ตำบล นาครัว
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54289241
อีเมล์แอดเดรส amt.maetha52020131@gmail.com
เว็บไซต์ www.schoolweb.in.th/anubanmaethaschool/
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
อนุบาล 3 4 9 13 1
รวมระดับอนุบาล 16 18 34 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวมระดับประถมศึกษา 38 33 71 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 54 51 105 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4421 เด็กชายธนภัทร เครือติ๊บ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
2 4420 เด็กชายณัฐนนท์ ปาอ้าย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
3 4419 เด็กชายปุญญพัฒน์ ถิ่นถ้อย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
4 4426 เด็กหญิงณัฐชา คำปาละ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
5 4425 เด็กหญิงนริสา สายปินตา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
6 4422 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยชมภู อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
7 4423 เด็กหญิงมาริสา สายก้อน อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
8 4424 เด็กหญิงหัสยา ปะละไฝ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.1 1
9 4403 เด็กชายสืบสกุล ส่งเสียง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
10 4405 เด็กชายสายน้ำเหนือ เครือดวงคำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
11 4406 เด็กชายธนภัทร พยาวัง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
12 4400 เด็กชายธีรภัทร ตาต่อม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
13 4398 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปินตาเทพ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
14 4402 เด็กชายสิงหา สุยะเอ้ย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
15 4407 เด็กชายธีราทร อุ่นใจ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
16 4401 เด็กชายพีรกร เครือฟอง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
17 4399 เด็กชายธีรฉัตร โยธา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
18 4409 เด็กหญิงอารีย์ บุญหอม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
19 4411 เด็กหญิงธัญชนก วงค์วารห้อย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
20 4410 เด็กหญิงชาลิสา พรมคำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
21 4408 เด็กหญิงอนันตญา พลพวก อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.2 1
22 4382 เด็กชายภูริณัฐ รินคำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
23 4381 เด็กชายชนาพัฒน์ วงศ์วารสร้อย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
24 4417 เด็กชายชวิน สายใจ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
25 4377 เด็กชายกิตติกวิน วงศ์ชื่น อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
26 4418 เด็กหญิงณัฏฐธิยดา บัวหลวง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
27 4379 เด็กหญิงเบญญาภา อิมพริม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
28 4371 เด็กหญิงวัชรีกร ยานุ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
29 4384 เด็กหญิงพิชามญชุ์ มหาศาลวิโรจน์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
30 4386 เด็กหญิงขวัญรดา แจ่มศรี อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
31 4387 เด็กหญิงเขมจิรา ปันติ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
32 4383 เด็กหญิงญานิดา แก้วก้อน อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
33 4380 เด็กหญิงปรียาภัทร หนุ่มเปียง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
34 4378 เด็กหญิงณัชปภา อินจันทร์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ.3 1
35 4368 เด็กชายนภัทร ทาเงิน อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
36 4370 เด็กชายภาริช อ้ายโก๋ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
37 4369 เด็กชายณภัทร สายปินตา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
38 4358 เด็กชายพิภพภัทธ ยศตะมะ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
39 4413 เด็กหญิงพิณสิตา จวนเผ่า อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
40 4375 เด็กหญิงอรปรียา เถายศ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
41 4367 เด็กหญิงจิรภิญญา สายวงศ์เปี้ย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.1 1
42 4397 เด็กชายชีวรธาดา เทือกเถาสาร อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
43 4394 เด็กชายบุญคุ้ม สายอินต๊ะ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
44 4389 เด็กชายฉัตรเกล้า ผัดคำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
45 4352 เด็กชายจตุรภุช มาฟู อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
46 4331 เด็กชายปัณณวิชญ์ รัชสีห์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
47 4388 เด็กชายสุธีกมล มังคะวงศ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
48 4393 เด็กชายอรรถพล ลังกาดี อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
49 4354 เด็กหญิงเกวรินย์ วังชัย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
50 4335 เด็กหญิงณฐอร สารใจวงศ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
51 4396 เด็กหญิงพิชยธิดา วงค์หาญ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
52 4392 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เสนอาสา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
53 4342 เด็กหญิงปรียากมล สุยะเอ้ย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
54 4355 เด็กหญิงอรัญญาดา สุรสะรางค์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
55 4339 เด็กหญิงเฌอมาวีร์ วงค์หงษ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
56 4340 เด็กหญิงอธิชนันท์ อินไชย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
57 4428 เด็กหญิงณัฐกาญจณ์ สายมูล อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.2 1
58 4366 เด็กชายณกุสุรัฐ บุญต้น อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
59 4320 เด็กชายพุฒิเมธ วงศ์จักรติ๊บ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
60 4332 เด็กหญิงธารารัตน์ คำน้อย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
61 4351 เด็กหญิงกรณวรรณ์ ปะละไฝ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
62 4319 เด็กหญิงปุญรัตน์ ยานุ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
63 4416 เด็กหญิงฐิตาภา แก้วลิ้นไม้ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
64 4374 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เสือทอง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.3 1
65 4362 เด็กชายวีรภัทร ข่ายสุวรรณ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
66 4415 เด็กชายพชรพล แก้วลิ้นไม้ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
67 4311 เด็กชายณัฏฐวัฒน์ หลวงปูคา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
68 4373 เด็กชายภูมินทร์ แสงอรุณ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
69 4312 เด็กชายรณกร วงศ์จันทร์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
70 4363 เด็กชายกฤตนัย หลวงปูคา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
71 4313 เด็กชายเทวฤทธิ์ ฝั้นแปง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
72 4364 เด็กชายพิชญทัฬห์ เมาเตจา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
73 4391 เด็กชายปิยากร กาสอน อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
74 4310 เด็กชายพิชชานันท์ จันทร์หอม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
75 4359 เด็กหญิงณัฐภัสสร ราชคำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
76 4361 เด็กหญิงขวัญชนก พลพวก อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
77 4276 เด็กหญิงพิชญาภัค วงศ์ขัด อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
78 4316 เด็กหญิงเอื้องฟ้า สายเครือสด อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
79 4273 เด็กหญิงณัฐณิชา ลองไชย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
80 4271 เด็กหญิงณัฐญาดา ปาอ้าย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.4 1
81 4268 เด็กชายปภาวิชญ์ เครือสาร อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
82 4306 เด็กชายกฤษกร หลวงปูคา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
83 4301 เด็กชายวัชรพล จินดาวงศ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
84 4303 เด็กชายธีรพัฒน์ โพนัย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
85 4307 เด็กชายอนุวัฒน์ วงค์วัง อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
86 4349 เด็กชายรัชชนนท์ สารใจวงศ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
87 4412 เด็กชายชัญชกร จวนเผ่า อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
88 4330 เด็กชายจารุวัฒน์ บุญภา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
89 4305 เด็กชายวิวรรธณ์ ยาวิชัย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
90 4246 เด็กชายธนพนต์ อกตัน อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
91 4302 เด็กชายยสินทร สายใจ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
92 4308 เด็กหญิงศลิษา จะวะนะ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
93 4267 เด็กหญิงจิราภา เครือติ๊บ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
94 4427 เด็กหญิงณัฐนันท์ สายมูล อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
95 4350 เด็กหญิงอาทิตยา มาฟู อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
96 4248 เด็กหญิงรัญชิดา มังคะวงศ์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
97 4247 เด็กหญิงศิรดา บุญสม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.5 1
98 4327 เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เตือนงาม อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
99 4239 เด็กชายนันทพัทธ์ ปุกสร้อย อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
100 4266 เด็กชายสราวุฒิ อินต๊ะจักร อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
101 4345 เด็กชายวรพล หนุ่มโรจน์ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
102 4265 เด็กหญิงศิรินภา เครือวงศ์คำ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
103 4299 เด็กหญิงณลินธิดา หลวงปูคา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
104 4329 เด็กหญิงอภิชญา วงศ์จา อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
105 4300 เด็กหญิงปุณรักษ์ ยานุ อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ป.6 1
นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางอรอนงค์  วิโรจน์ศศิธร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางดลญา  ใจมั่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางผกา  ใจทาหลี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางแสงจันทร์  สุขกรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศศิประภา  พันธุ์พัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนาถตยา  วจีกรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพิสมัย  สายคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายสุพรรณ  วงศ์ปันติ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววัชรประภา  ธงทอง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวศิมาภรณ์  ถิ่นถ้อย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูเบศ  บุญมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวนัฏยา  จินาสา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ