Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนากวาง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020130
PERCODE 6 หลัก 500129
กระทรวง 10 หลัก 1052500129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนากวาง
ชื่อ (อังกฤษ) bannakwang
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านนากวาง
ตำบล ดอนไฟ
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54828629
อีเมล์แอดเดรส bannakwang130@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500129
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 2 2 4 1
รวมระดับอนุบาล 7 7 14 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 4 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 33 20 53 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 40 27 67 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1600 เด็กชายพลลภัตม์ รินทรท้าว บ้านนากวาง อ.2 1
2 1598 เด็กชายคุณภัทร คำพิสินธุ์ บ้านนากวาง อ.2 1
3 1602 เด็กชายวิญญู พนาลิกุล บ้านนากวาง อ.2 1
4 1601 เด็กชายเมธากวินทร์ หม่องสุภา บ้านนากวาง อ.2 1
5 1599 เด็กชายณัฐนนท์ ขันเปี้ย บ้านนากวาง อ.2 1
6 1605 เด็กหญิงนริศรา ปงอุดทา บ้านนากวาง อ.2 1
7 1604 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา จันทร์นา บ้านนากวาง อ.2 1
8 1607 เด็กหญิงภัทรกร บุญประสงค์ บ้านนากวาง อ.2 1
9 1606 เด็กหญิงปัทมนัทท์ มิตาสา บ้านนากวาง อ.2 1
10 1603 เด็กหญิงชญาดา ธิป้อ บ้านนากวาง อ.2 1
11 1570 เด็กชายณัฐพงษ์ มือคม บ้านนากวาง อ.3 1
12 1571 เด็กชายรัฐชานนท์ เรือนพรม บ้านนากวาง อ.3 1
13 1572 เด็กหญิงกวินธิดา ปันบู้ บ้านนากวาง อ.3 1
14 1573 เด็กหญิงณัฐธิดา แคแยแก้ว บ้านนากวาง อ.3 1
15 1579 เด็กชายทิวากร วงค์ปัน บ้านนากวาง ป.1 1
16 1576 เด็กชายยศภัทร สีมา บ้านนากวาง ป.1 1
17 1578 เด็กชายสุริยพงษ์ ไชยชนะ บ้านนากวาง ป.1 1
18 1561 เด็กชายธนศักดิ์ หล้าแก้ว บ้านนากวาง ป.1 1
19 1566 เด็กหญิงพุทธพิชา ทองภูบาล บ้านนากวาง ป.1 1
20 1564 เด็กหญิงบงกช พนาลิกุล บ้านนากวาง ป.1 1
21 1565 เด็กหญิงพีระดา เสนสัก บ้านนากวาง ป.1 1
22 1608 เด็กหญิงเพชรไพลิน ศิริชุ่ม บ้านนากวาง ป.1 1
23 1550 เด็กชายปานตะวัน แสงปาน บ้านนากวาง ป.2 1
24 1551 เด็กชายพีรพัฒน์ เตจ๊ะน้อย บ้านนากวาง ป.2 1
25 1554 เด็กหญิงลลิตา โท่นพนัสสัก บ้านนากวาง ป.2 1
26 1553 เด็กหญิงพรผกา ทากอง บ้านนากวาง ป.2 1
27 1552 เด็กหญิงจิรัชญา ใจอินทร์ บ้านนากวาง ป.2 1
28 1555 เด็กชายศุภกร เทพแดง บ้านนากวาง ป.3 1
29 1538 เด็กชายณัฐพัฒน์ ตันมล บ้านนากวาง ป.3 1
30 1539 เด็กชายณัฐภัทร บุญเป็ง บ้านนากวาง ป.3 1
31 1540 เด็กชายนพณัฐ์ เกยแก้ว บ้านนากวาง ป.3 1
32 1544 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มาลาอุตม์ บ้านนากวาง ป.3 1
33 1546 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มาลัยทอง บ้านนากวาง ป.3 1
34 1527 เด็กชายฉัตรบดินทร์ เตยะ บ้านนากวาง ป.4 1
35 1580 เด็กชายจิตรเทพ วงค์ปินจันทร์ บ้านนากวาง ป.4 1
36 1526 เด็กชายจีรพัฒน์ ของมูล บ้านนากวาง ป.4 1
37 1529 เด็กชายชาติชาย เตจะน้อย บ้านนากวาง ป.4 1
38 1530 เด็กชายณัฐภูมิ ใจสา บ้านนากวาง ป.4 1
39 1531 เด็กชายปวรรุศ วงศ์เครือใจ บ้านนากวาง ป.4 1
40 1581 เด็กหญิงภัทราภรณ์ เป็งป้อ บ้านนากวาง ป.4 1
41 1556 เด็กหญิงณัฐนันท์ นันทสุวรรณ บ้านนากวาง ป.4 1
42 1609 เด็กหญิงแคทลียา ศิริชุ่ม บ้านนากวาง ป.4 1
43 1535 เด็กหญิงเกศเกล้า ถนอมจิตร บ้านนากวาง ป.4 1
44 1610 เด็กชายภาคภูมิ ลาวิตา บ้านนากวาง ป.5 1
45 1498 เด็กชายณฐภัทร ลาเทียม บ้านนากวาง ป.5 1
46 1582 เด็กชายนราวิชญ์ บุตรีวงษ์ บ้านนากวาง ป.5 1
47 1583 เด็กชายปิยะวัฒน์ เตมะ บ้านนากวาง ป.5 1
48 1557 เด็กชายธนากร สายเครือคำ บ้านนากวาง ป.5 1
49 1501 เด็กหญิงศรัณพร วงศ์ใต้ บ้านนากวาง ป.5 1
50 1611 เด็กหญิงสิริรัตน์ สานะวงค์ บ้านนากวาง ป.5 1
51 1500 เด็กหญิงณัฐวดี อ๊อดผูก บ้านนากวาง ป.5 1
52 1508 เด็กชายสุริวัฒน์ หอมเย็น บ้านนากวาง ป.6 1
53 1492 เด็กชายวราวุธ แก้วปัญญา บ้านนากวาง ป.6 1
54 1549 เด็กชายเกียรติกรณ์ แก้วปัญญา บ้านนากวาง ป.6 1
55 1584 เด็กชายฉัตรมงคล เตมะ บ้านนากวาง ป.6 1
56 1506 เด็กชายธนกฤต สามะวงค์ บ้านนากวาง ป.6 1
57 1504 เด็กชายธีรดนย์ หาญกล้า บ้านนากวาง ป.6 1
58 1525 เด็กชายอรรถพล คำลาพิษ บ้านนากวาง ป.6 1
59 1507 เด็กชายธัชพล สลีบุญ บ้านนากวาง ป.6 1
60 1586 เด็กชายวีรดิษฐ พี่นา บ้านนากวาง ป.6 1
61 1494 เด็กชายอนุชาติ จันทร์เต็ม บ้านนากวาง ป.6 1
62 1505 เด็กชายธีรวุฒิ วงค์สา บ้านนากวาง ป.6 1
63 1585 เด็กชายธนาวัฒน์ เสมอวงค์ติ๊บ บ้านนากวาง ป.6 1
64 1588 เด็กหญิงกชพรรณ เปรมประมูล บ้านนากวาง ป.6 1
65 1495 เด็กหญิงรุ่งวิภา คุณศรี บ้านนากวาง ป.6 1
66 1587 เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณแก้ว บ้านนากวาง ป.6 1
67 1509 เด็กหญิงกัญญพัชร ลังกาดี บ้านนากวาง ป.6 1
นายวิภพ  ไชยธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางวิชุตา  บุษบา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจุฑารัตน์  เพ็ชรแสนงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายภูริช  เกษม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอาพร  เครือดวงคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีกลการ  พานทองรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางมยุรี  แสนสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนันทพร  เชียงโญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางปราณี  ไชยวิทิตกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายธวัชชัย  ดวงดี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุภาพร  ทรายคำ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายณัฐวดล  มาริน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรัตนา  วงศ์เหมย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ