Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020093
PERCODE 6 หลัก 500144
กระทรวง 10 หลัก 1052500144
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสะพานหิน
ชื่อ (อังกฤษ) Ban sapanhin
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านสะพานหิน
ตำบล แม่มอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 862092048
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500144
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 6 10 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมระดับอนุบาล 9 10 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 0
รวมระดับประถมศึกษา 46 50 96 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 55 60 115 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1167 เด็กชายอดิเทพ อ่อนมี บ้านสะพานหิน อ.2 1
2 1164 เด็กชายมัลคอล์ม ลอว์รี มณีวงศ์ บ้านสะพานหิน อ.2 1
3 1165 เด็กชายยศกร วงศ์ธิ บ้านสะพานหิน อ.2 1
4 1166 เด็กชายศราวุฒิ ปิยชัยวงศ์ บ้านสะพานหิน อ.2 1
5 1169 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา ภักดี บ้านสะพานหิน อ.2 1
6 1172 เด็กหญิงศุภัชญา ศิริจันทร์ บ้านสะพานหิน อ.2 1
7 1171 เด็กหญิงลักขิตา ศรีวิชัย บ้านสะพานหิน อ.2 1
8 1170 เด็กหญิงศิรประภา ทิพสิน บ้านสะพานหิน อ.2 1
9 1173 เด็กหญิงเอญารินทร์ ดิษฐบรรจง บ้านสะพานหิน อ.2 1
10 1168 เด็กชายเกสร อินใจ บ้านสะพานหิน อ.2 1
11 1158 เด็กชายอาชวิน ขรวงศ์ บ้านสะพานหิน อ.3 1
12 1157 เด็กชายพนธกร ปุ๊ดจินะ บ้านสะพานหิน อ.3 1
13 1155 เด็กชายฉัตรพร แสนประเสริฐ บ้านสะพานหิน อ.3 1
14 1159 เด็กชายอิสริยพงษ์ สกุลรุ่งอรุณ บ้านสะพานหิน อ.3 1
15 1156 เด็กชายปุญชรัศนิ์ มาราพงษ์ บ้านสะพานหิน อ.3 1
16 1153 เด็กหญิงศุภธิดา พรฤทธิคุณ บ้านสะพานหิน อ.3 1
17 1162 เด็กหญิงสุภัสสรา ชุมภูยศ บ้านสะพานหิน อ.3 1
18 1160 เด็กหญิงลินลดา ใหม่วงค์ บ้านสะพานหิน อ.3 1
19 1161 เด็กหญิงสุภัทรตา ยศแปง บ้านสะพานหิน อ.3 1
20 1143 เด็กชายวีรพล บุญสระ บ้านสะพานหิน ป.1 1
21 1145 เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนคุณเมือง บ้านสะพานหิน ป.1 1
22 1144 เด็กชายศิริมงคล นักสิทธ์ บ้านสะพานหิน ป.1 1
23 1140 เด็กชายนภัสนันท์ หมื่นทะวงศ์ บ้านสะพานหิน ป.1 1
24 1138 เด็กชายทินกร มีสัตย์ บ้านสะพานหิน ป.1 1
25 1137 เด็กชายทินกร ทบเทิบ บ้านสะพานหิน ป.1 1
26 1139 เด็กชายธีระพงศ์ ติ๊บแสน บ้านสะพานหิน ป.1 1
27 1142 เด็กชายรณพีร์ ใหม่วงค์ บ้านสะพานหิน ป.1 1
28 1141 เด็กชายนฤดล ทรัพย์สิน บ้านสะพานหิน ป.1 1
29 1154 เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือคำมูล บ้านสะพานหิน ป.1 1
30 1146 เด็กหญิงกวินทิพย์ วงค์แพทย์ บ้านสะพานหิน ป.1 1
31 1147 เด็กหญิงณัฐพร ดิษฐบรรจง บ้านสะพานหิน ป.1 1
32 1150 เด็กหญิงพรรณธร บุญทอง บ้านสะพานหิน ป.1 1
33 1148 เด็กหญิงนราธิป ยะโพ บ้านสะพานหิน ป.1 1
34 1151 เด็กหญิงรวินท์นิภา คำวงศ์เปี้ย บ้านสะพานหิน ป.1 1
35 1163 เด็กหญิงปิญดา นวลใย บ้านสะพานหิน ป.1 1
36 1124 เด็กชายภูมิกิตติ์ ปิงธิ บ้านสะพานหิน ป.2 1
37 1126 เด็กชายพัชรพงษ์ กันทะวงศ์ บ้านสะพานหิน ป.2 1
38 1128 เด็กชายนิธิเดชน์ ภักดี บ้านสะพานหิน ป.2 1
39 1104 เด็กชายธาราธร จันเลา บ้านสะพานหิน ป.2 1
40 1125 เด็กชายภาคิน นุกุลวงษ์ บ้านสะพานหิน ป.2 1
41 1127 เด็กชายธนาการ บัวเขียว บ้านสะพานหิน ป.2 1
42 1129 เด็กหญิงนัทธ์หทัย ระมะโน บ้านสะพานหิน ป.2 1
43 1131 เด็กหญิงกัญญวรา ต้อนรับ บ้านสะพานหิน ป.2 1
44 1134 เด็กหญิงณัฐรินีย์ วงศ์ดาว บ้านสะพานหิน ป.2 1
45 1119 เด็กหญิงรุ่งนฐา มั่นภักดี บ้านสะพานหิน ป.2 1
46 1132 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต้อนรับ บ้านสะพานหิน ป.2 1
47 1130 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา หล้าปวงคำ บ้านสะพานหิน ป.2 1
48 1107 เด็กชายรณพีร์ วงศ์ดาว บ้านสะพานหิน ป.3 1
49 1103 เด็กชายศักดิธัช อุตส่าห์ บ้านสะพานหิน ป.3 1
50 1111 เด็กชายนันทพงศ์ เครือไชยแก้ว บ้านสะพานหิน ป.3 1
51 1110 เด็กชายพีระวิทย์ จอมแก้ว บ้านสะพานหิน ป.3 1
52 1112 เด็กชายธนัทธราทร บูรณะกิติ บ้านสะพานหิน ป.3 1
53 1106 เด็กชายแสนภูมิ โพธิ์สูงเนิน บ้านสะพานหิน ป.3 1
54 1105 เด็กชายมนัญชัย จันดอก บ้านสะพานหิน ป.3 1
55 1109 เด็กชายธีรเทพ สมศรี บ้านสะพานหิน ป.3 1
56 1108 เด็กชายปัณณทัต หินเพชร บ้านสะพานหิน ป.3 1
57 1120 เด็กหญิงพรรณ์นภา วงค์ษา บ้านสะพานหิน ป.3 1
58 1122 เด็กหญิงเนตรดาว วงศ์ษาสุข บ้านสะพานหิน ป.3 1
59 1121 เด็กหญิงวรปภา ปานรอด บ้านสะพานหิน ป.3 1
60 1117 เด็กหญิงพัชรี ไหวแก้ว บ้านสะพานหิน ป.3 1
61 1118 เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร บำรุงจิต บ้านสะพานหิน ป.3 1
62 1116 เด็กหญิงณัฎชรินทร์ญา กาวิน บ้านสะพานหิน ป.3 1
63 1123 เด็กหญิงภัทรศญา ไชยยา บ้านสะพานหิน ป.3 1
64 1114 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุริยะคำ บ้านสะพานหิน ป.3 1
65 1092 เด็กชายรัตนพล สุริยะคำ บ้านสะพานหิน ป.4 1
66 1091 เด็กชายรัชตะ เครืออุ่น บ้านสะพานหิน ป.4 1
67 1174 เด็กชายภูวเดช จูมวงค์ บ้านสะพานหิน ป.4 1
68 1086 เด็กชายชินดนัย คำหน่อ บ้านสะพานหิน ป.4 1
69 1090 เด็กชายบุณยกรณ์ บุญทอง บ้านสะพานหิน ป.4 1
70 1093 เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงศ์สุกสี บ้านสะพานหิน ป.4 1
71 1061 เด็กชายภูรินท์ เมืองมูล บ้านสะพานหิน ป.4 1
72 1088 เด็กชายจักรินทร์ อินนวล บ้านสะพานหิน ป.4 1
73 1067 เด็กชายธนากรณ์ ลาลูน บ้านสะพานหิน ป.4 1
74 1099 เด็กหญิงปภัชญา แก้วเรือง บ้านสะพานหิน ป.4 1
75 1003 เด็กหญิงอินทิรา เครือแหยม บ้านสะพานหิน ป.4 1
76 1101 เด็กหญิงโยษิตา อ่อนมี บ้านสะพานหิน ป.4 1
77 1005 เด็กหญิงกรรณิกา ติ๊บแก้ว บ้านสะพานหิน ป.4 1
78 1100 เด็กหญิงพรนิชา ก้างกีลี บ้านสะพานหิน ป.4 1
79 1096 เด็กหญิงเปรมฤทัย ชัยวังปัน บ้านสะพานหิน ป.4 1
80 1102 เด็กหญิงพิมพ์ชญา ยาวิชัย บ้านสะพานหิน ป.4 1
81 1175 เด็กหญิงกนกกร อินใจ บ้านสะพานหิน ป.4 1
82 1094 เด็กหญิงวรัณปภา ปานรอด บ้านสะพานหิน ป.4 1
83 1176 เด็กหญิงซาฮาน่า เดชฤทธิ์ บ้านสะพานหิน ป.4 1
84 1097 เด็กหญิงพรสวรรค์ คำเขียว บ้านสะพานหิน ป.4 1
85 1098 เด็กหญิงมนตกานต์ เครือแจ้ บ้านสะพานหิน ป.4 1
86 1064 เด็กชายพัชรพล ศรีอิ่นแก้ว บ้านสะพานหิน ป.5 1
87 1069 เด็กชายเจษฎา เตชะบุตร บ้านสะพานหิน ป.5 1
88 1065 เด็กชายธราเทพ จันเลา บ้านสะพานหิน ป.5 1
89 1070 เด็กชายนิชคุณ เครือชัยแก้ว บ้านสะพานหิน ป.5 1
90 1066 เด็กชายปรัชญา วงค์เรือง บ้านสะพานหิน ป.5 1
91 1068 เด็กชายนำโชค เทวะจา บ้านสะพานหิน ป.5 1
92 1081 เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์กัน บ้านสะพานหิน ป.5 1
93 1072 เด็กหญิงปานณฌา ไกรมุ่ย บ้านสะพานหิน ป.5 1
94 1076 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ คำหล้า บ้านสะพานหิน ป.5 1
95 1084 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปงปินตา บ้านสะพานหิน ป.5 1
96 1082 เด็กหญิงปานรพี สุริยะ บ้านสะพานหิน ป.5 1
97 1071 เด็กหญิงรัญชิดา วงศ์ดาว บ้านสะพานหิน ป.5 1
98 1083 เด็กหญิงนหทัย อุตส่าห์ บ้านสะพานหิน ป.5 1
99 1075 เด็กหญิงณัฎฐกานต์ บุญญาทวี บ้านสะพานหิน ป.5 1
100 1077 เด็กหญิงรักษิตา โคตรวงษ์ บ้านสะพานหิน ป.5 1
101 1046 เด็กชายปุรเชษฐ์ จันดอก บ้านสะพานหิน ป.6 1
102 1050 เด็กชายภานุสรณ์ รื่นนุสาน บ้านสะพานหิน ป.6 1
103 1044 เด็กชายอนุชิต ตันทิพย์ บ้านสะพานหิน ป.6 1
104 1043 เด็กชายนคเรศ ติ๊บปราบ บ้านสะพานหิน ป.6 1
105 1045 เด็กชายภูธเนศ วงศ์ดี บ้านสะพานหิน ป.6 1
106 1048 เด็กชายณัฐวุฒิ มะโนสอน บ้านสะพานหิน ป.6 1
107 1047 เด็กชายไกรวิชญ์ คำพองเครือ บ้านสะพานหิน ป.6 1
108 1057 เด็กหญิงบัณฑิตา เครืออุ่น บ้านสะพานหิน ป.6 1
109 1056 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมสุตร บ้านสะพานหิน ป.6 1
110 1054 เด็กหญิงอรนันท์ ศิริจันทร์ บ้านสะพานหิน ป.6 1
111 1058 เด็กหญิงภัทรธิดา ระมะโน บ้านสะพานหิน ป.6 1
112 1059 เด็กหญิงชนม์นิภา ภูสิตตา บ้านสะพานหิน ป.6 1
113 1052 เด็กหญิงบุญญิสา สกุลรุ่งอรุณ บ้านสะพานหิน ป.6 1
114 1051 เด็กหญิงชนิกานต์ นันติ บ้านสะพานหิน ป.6 1
115 1152 เด็กหญิงรมิตา ชินพีระเสถียร บ้านสะพานหิน ป.6 1
นางนุชวรินทร์  เปียประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกมลชนก  ทรายคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสุพรรณิกา  เครือพรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางนุภารัตน์  สุริยะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางศศิมา  จันแปงงิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางโยทกา  เครือชัยแก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวพัชราภรณ์  เครืออุ่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปฏิพัทธ์  เนื่องวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกรีฑาพล  กาวิระพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม