Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020091
PERCODE 6 หลัก 500142
กระทรวง 10 หลัก 1052500142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ชื่อ (อังกฤษ) kumneungtaischool
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านกุ่มเนิ้งใต้
ตำบล แม่มอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019923
อีเมล์แอดเดรส ิืbnk.school200@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 2 8 1
อนุบาล 3 6 3 9 1
รวมระดับอนุบาล 12 5 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 0
รวมระดับประถมศึกษา 41 31 72 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 53 36 89 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1379 เด็กชายวีรชิต วงศ์อ้าย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
2 1378 เด็กชายธนาธิป กันยะมูล บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
3 1380 เด็กหญิงชลกร เครือชัยแก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
4 1375 เด็กชายธีรวัฒน์ อินต๊ะจันทร์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
5 1376 เด็กชายคุณากร อุ่นสุข บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
6 1377 เด็กชายนภัทร เครือต้าว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
7 1381 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินศรี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
8 1383 เด็กหญิงณัฎฐนิชา วันดีรัตน์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.2 1
9 1363 เด็กชายวีรภัทร ทิพสอน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
10 1367 เด็กชายณธสิทธิ์ หลงแหลง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
11 1368 เด็กชายบุญฤทธิ์ บุญงาม บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
12 1365 เด็กชายปกป้อง ศรีงาม บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
13 1366 เด็กชายพชรพล ทิพย์สอน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
14 1364 เด็กชายหิรัญ ศรีโวหะ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
15 1369 เด็กหญิงนภิสา เลี่ยงไชย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
16 1370 เด็กหญิงภัณฑิรา มูลรัตน์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
17 1371 เด็กหญิงเมษา กตัญญูเกิดผล บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ.3 1
18 1343 เด็กชายภาคิน วิชัยคำ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
19 1351 เด็กชายณฐภัทร วงศ์อินทร์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
20 1348 เด็กชายธีระพงษ์ วังคีรี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
21 1345 เด็กชายนันทพงศ์ คงสุข บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
22 1384 เด็กชายธนโชติ ไชยชนะ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
23 1347 เด็กชายรพีภัทร เครือต้าว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
24 1346 เด็กชายนนทพัทธ์ อนุมะ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
25 1344 เด็กชายเตชินท์ กิกลิ้ง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
26 1349 เด็กชายชัชวาล ทองสร้อย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
27 1350 เด็กชายจิตติพัฒน์ สังเกตุใจ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
28 1354 เด็กหญิงนิภัสริน ศรีคำดี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
29 1356 เด็กหญิงฐิดายุ อินผูก บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
30 1355 เด็กหญิงสุรินทร์ญา วรรณสุภา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
31 1357 เด็กหญิงรัณรดา ไชยปัญญา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
32 1353 เด็กหญิงสุพิชญา ยอดแก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
33 1358 เด็กหญิงณดา จันทร์แสง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
34 1352 เด็กหญิงกมลทิพย์ หลงแหลง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.1 1
35 1333 เด็กชายณัฐภัทร คำวาส บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
36 1335 เด็กชายสรสิช ทิพย์แก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
37 1334 เด็กชายเกียรติชัย มะโนปิง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
38 1332 เด็กชายจักรกภัทธ เลี่ยงไชย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
39 1337 เด็กหญิงอรญา บุตรวัง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
40 1338 เด็กหญิงกฤติญากร ยองจา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
41 1336 เด็กหญิงปุณยวีร์ อินผูก บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
42 1340 เด็กหญิงศุทธินี ชัยสุทธิ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
43 1339 เด็กหญิงอัษฎาพร ศรีวิใจลำพัน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.2 1
44 1326 เด็กชายภควุฒิ ปัญญาเจ็ก บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
45 1322 เด็กชายธนกฤต กันทะปา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
46 1324 เด็กชายภาคิน อินหมู บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
47 1323 เด็กชายพชร ทิพย์สอน บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
48 1330 เด็กชายจิรายุ อ่อนอุทัย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
49 1327 เด็กชายธวัชชัย เครือต้าว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
50 1373 เด็กชายภาคิน อินลายศ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
51 1328 เด็กหญิงวรัชญาน์ ไชยปัญญา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.3 1
52 1361 เด็กชายชิษณุชา กันยะมูล บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
53 1301 เด็กชายธนกฤต ปวงแก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
54 1302 เด็กชายพีรพัฒน์ เครือต้าว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
55 1307 เด็กชายทักษ์ดนัย ภูกองไชย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
56 1304 เด็กชายวุฒิกร สุขสัมพันธ์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
57 1306 เด็กชายธนวัฒน์ พรหมแก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
58 1318 เด็กหญิงลักษิกา สังเกตุใจ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
59 1312 เด็กหญิงอลิสรา ประพันธ์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
60 1317 เด็กหญิงเบญจมาศ ทิพย์แก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
61 1313 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พันลำเนา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
62 1316 เด็กหญิงสุพรรษา ทิพย์ประดิษฐ์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
63 1310 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทร์พระยา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
64 1311 เด็กหญิงสรัลลักษณ์ ปุ๊ดหนอย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.4 1
65 1297 เด็กชายธันวา โปนา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
66 1282 เด็กชายอภิวัต บุตรวัง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
67 1374 เด็กชายธณเดช ปิงทิ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
68 1331 เด็กชายกิตติพงศ์ ธงซิว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
69 1283 เด็กชายภูมิภัช ร่องพืช บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
70 1281 เด็กชายนันทกร ยอดวันดี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
71 1290 เด็กหญิงกิ่งกานดา เมืองแดง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
72 1287 เด็กหญิงทิฆัมพร แสนใจอิ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
73 1289 เด็กหญิงธนรัตน์ ปินตาจันทร์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
74 1293 เด็กหญิงหนึ่งธิดา เพ็งพุ่ม บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
75 1292 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หลงแหลง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
76 1288 เด็กหญิงวรปภา นาหลวง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
77 1291 เด็กหญิงแก้วกัญญา เมืองแดง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.5 1
78 1280 เด็กชายภานุวัฒน์ ใจบุญ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
79 1284 เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์หาร บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
80 1320 เด็กชายธีรภัทร์ พันธุ์แตง บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
81 1266 เด็กชายสุนัย จาแก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
82 1268 เด็กชายนพดนัย ทิพย์แก้ว บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
83 1286 เด็กชายปรีชาพล พิทักษ์ชัยวัฒนา บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
84 1279 เด็กชายจักรชัย ศรีพรม บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
85 1267 เด็กชายสุรศักดิ์ ใจช่วย บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
86 1273 เด็กหญิงนริสรา วิลาวรรณ์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
87 1272 เด็กหญิงวริสรา วิลาวรรณ์ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
88 1270 เด็กหญิงธัญญานุช กันทะหาญ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
89 1269 เด็กหญิงฐานรัตน์ แก้วผาบ บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ป.6 1
นางสาวธิดารัตน์  วงค์แสนคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวนันท์นภัส  วงศ์ษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายอิทธิฤทธิ์  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเพ็ญทิพา  นันตาดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิกา  เอื้ออารี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเกตุวดี  คำเสน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายณัฐพล  กันทะวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวภาวินี  มีพารา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ