Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020063
PERCODE 6 หลัก 500426
กระทรวง 10 หลัก 1052500426
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) เสริมซ้ายวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Sermsaiwitthaya School
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านนาสันติสุข
ตำบล เสริมซ้าย
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54836127
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 4 7 1
อนุบาล 3 7 7 14 1
รวมระดับอนุบาล 10 11 21 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 0
รวมระดับประถมศึกษา 28 28 56 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 14 8 22 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 52 47 99 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3689 เด็กชายเรืองศักดิ์ ก๋าแก่น เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
2 3690 เด็กชายปิยะกรณ์ อุดถา เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
3 3688 เด็กชายชัชนันท์ ก๋าแก่น เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
4 3694 เด็กหญิงเกวลิน สิงห์ทอง เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
5 3692 เด็กหญิงธัญชนก แก้วปัญญา เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
6 3691 เด็กหญิงศุภนุช ฟูเตฟ เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
7 3693 เด็กหญิงเนตรนภัทร สุภาโม เสริมซ้ายวิทยา อ.2 1
8 3675 เด็กชายกานตพัฒน์ ยวดขุนทด เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
9 3673 เด็กชายปฐวี เขื่อนสอน เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
10 3677 เด็กชายชนกันต์ มะโนเสาร์ เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
11 3674 เด็กชายจีระนันท์ ก๋าแก่น เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
12 3676 เด็กชายภาคิน ราศรี เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
13 3672 เด็กชายจารุวัฒน์ ต๊ะสุภา เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
14 3678 เด็กชายทักษ์ดนัย อินบุญส่ง เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
15 3679 เด็กหญิงรวิภา เขียนใจ เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
16 3684 เด็กหญิงนันทฉัตร เกิดปั้น เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
17 3685 เด็กหญิงพิมพ์นภา วันตา เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
18 3681 เด็กหญิงนิรพร หน่อใหม่ เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
19 3683 เด็กหญิงธีรติกานต์ ผ่องคำพันธ์ เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
20 3680 เด็กหญิงกัญชพร อาจปา เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
21 3682 เด็กหญิงภัทรธิดา วงค์เรือง เสริมซ้ายวิทยา อ.3 1
22 3667 เด็กชายณราวุฒิ สุภาพ เสริมซ้ายวิทยา ป.1 1
23 3662 เด็กหญิงธมนวรรณ เขื่อนแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.1 1
24 3660 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขสถิตย์ เสริมซ้ายวิทยา ป.1 1
25 3661 เด็กหญิงวริศรา ปาเมืองมุล เสริมซ้ายวิทยา ป.1 1
26 3671 เด็กหญิงนลพรรณ วันตา เสริมซ้ายวิทยา ป.1 1
27 3668 เด็กชายกัณทภัทร กาวีวน เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
28 3651 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วมา เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
29 3650 เด็กชายธนกฤติ สายฉลาด เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
30 3649 เด็กชายบุญฤทธิ์ ยะหัวฝาย เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
31 3652 เด็กหญิงเนตรนภา สุภาโม เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
32 3669 เด็กหญิงชยานันต์ ดีดอกแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.2 1
33 3686 เด็กชายสิรวิชญ์ อุดถา เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
34 3636 เด็กชายณัฐกร อูปป้อ เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
35 3639 เด็กชายภาณุภัทร ปุกประนันท์ เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
36 3637 เด็กชายชยานันต์ เป็งเมืองลอง เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
37 3641 เด็กชายกิตติกวิน ปงผาบ เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
38 3638 เด็กชายเจตษฎาภรณ์ ปาเมืองมูล เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
39 3663 เด็กชายพัชรพล จินะไชย เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
40 3644 เด็กหญิงสิริทรัพย์ ต๊ะสุทา เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
41 3642 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทำอิ่นแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
42 3643 เด็กหญิงณัฐธิดา ถาแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
43 3670 เด็กหญิงเอื้อมพร ชุมภู เสริมซ้ายวิทยา ป.3 1
44 3666 เด็กชายพสิษฐ์ อินบุญส่ง เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
45 3563 เด็กชายกิตติภพ ปงก๋าวงค์ เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
46 3687 เด็กชายปัณชญา จันทรัตน์ เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
47 3567 เด็กชายนภัสกรณ์ ต๊ะคำ เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
48 3568 เด็กชายกฤตกร ธรรมาด้วง เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
49 3565 เด็กชายธนากร สิงห์เรือง เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
50 3562 เด็กชายนพรัตน์ ทาระกิจ เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
51 3569 เด็กชายจีระวัฒน์ จอมแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
52 3574 เด็กชายปรารถนา ป๋าปา เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
53 3658 เด็กหญิงอนันตยา เป็งเมืองลอง เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
54 3610 เด็กหญิงอมลธิรัตน์ เขื่อนข่าย เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
55 3570 เด็กหญิงกันนิกา อุ่นเรือน เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
56 3572 เด็กหญิงพรรณนารา เขื่อนแก้ว เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
57 3571 เด็กหญิงอรพรรณ สิทธิประเสริฐ เสริมซ้ายวิทยา ป.4 1
58 3531 เด็กชายชนะพล ทาอาสา เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
59 3533 เด็กชายวิศรุต ใจอ้าย เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
60 3576 เด็กชายอัคคพันธ์ อุดถา เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
61 3532 เด็กชายกิตติภูมิ ยะหัวฝาย เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
62 3577 เด็กชายอิสริยะ เตจ๊ะ เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
63 3529 เด็กชายปรวิศ เภ่าโงน เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
64 3615 เด็กหญิงภัคจิรา ปาเมืองมูล เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
65 3613 เด็กหญิงวรรณนิกา ทากอง เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
66 3534 เด็กหญิงปรีณาพรรณ อินไผ่ เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
67 3614 เด็กหญิงธีรนันท์ ตาละกา เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
68 3657 เด็กหญิงสิริกัลยา ก๋าแก่น เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
69 3580 เด็กหญิงอภิชญา อูลีซะ เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
70 3535 เด็กหญิงวรัทยา อินบาง เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
71 3538 เด็กหญิงนวมินทร์ สายดวง เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
72 3578 เด็กหญิงชญานิน ทาอาสา เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
73 3536 เด็กหญิงธัญญรัตน์ หน่อใหม่ เสริมซ้ายวิทยา ป.5 1
74 3579 เด็กชายรัตนบัลลังก์ อูปป้อ เสริมซ้ายวิทยา ป.6 1
75 3582 เด็กหญิงภาสินี พุ่มเกษร เสริมซ้ายวิทยา ป.6 1
76 3616 เด็กหญิงบุตรชนันท์ ธรรมตถา เสริมซ้ายวิทยา ป.6 1
77 3521 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปงผาบ เสริมซ้ายวิทยา ป.6 1
78 3541 เด็กชายธีระพัฒ แก้วมา เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
79 3514 เด็กชายกิติภณ เดชบุญ เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
80 3698 เด็กชายทินกฤต แก้วปัญญา เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
81 3513 เด็กชายณัฐวุฒิ ทาอาสา เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
82 3696 เด็กชายปฐพี เขื่อนสอน เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
83 3697 เด็กหญิงนิรดา ปาเมืองมูล เสริมซ้ายวิทยา ม.1 1
84 3503 เด็กชายพรรษกร มณทา เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
85 3502 เด็กชายณัฐพงค์ สารอิน เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
86 3625 เด็กชายธนดล ปาเมืองมูล เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
87 3542 เด็กชายณัฐกรณ์ คำสุข เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
88 3525 เด็กหญิงจณิสตา อินไผ่ เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
89 3515 เด็กหญิงวาธิณี ต๊ะคำปัน เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
90 3544 เด็กหญิงมารีญา ดวงสุภา เสริมซ้ายวิทยา ม.2 1
91 3539 เด็กชายยุทธนา ปาเมืองมูล เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
92 3665 เด็กชายเอกลักษณ์ เสาร์เทพ เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
93 3499 เด็กชายกิตติพงษ์ สมจิต เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
94 3504 เด็กชายรัฐศาสตร์ ใหม่โปธิ เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
95 3490 เด็กชายทศพร เด่นดวง เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
96 3506 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทพเสาร์ เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
97 3699 เด็กหญิงฐิติวรรณ วงศ์อารินทร์ เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
98 3505 เด็กหญิงน้ำฝน ใจกันทา เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
99 3546 เด็กหญิงสกาวเดือน แสงคำลือ เสริมซ้ายวิทยา ม.3 1
นางสาวรุ่งรัชนี  ยะอินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวละอองศรี  เรือนทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวชนิดา  ยะฟู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายวาด  เขื่อนสอน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวนฤมล  อุดถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวณัฐชาลิกา  ทาอาสา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายอรรถพล  ใจบุญมา
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวภัทรภร  ปาตัน
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวลอองดาว  แก้วลังกา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา -
นางสาวศรีแพร  ปงกาวงค์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนงคราญ  แสนสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -