Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020055
PERCODE 6 หลัก 500437
กระทรวง 10 หลัก 1052500437
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านปงแพ่ง
ชื่อ (อังกฤษ) Banpongpang
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านปงแพ่ง
ตำบล เสริมขวา
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 610759593
อีเมล์แอดเดรส pongpang.lpg2@gmail.com
เว็บไซต์ https://pp.lpg2.go.th/
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 11 5 16 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
อนุบาล 3 8 7 15 1
รวมระดับอนุบาล 27 19 46 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 0
รวมระดับประถมศึกษา 30 29 59 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 57 48 105 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2629 เด็กชายพิเชฐ บุญสูง บ้านปงแพ่ง อ.1 1
2 2631 เด็กชายสุรชัย ใจคำฟู บ้านปงแพ่ง อ.1 1
3 2630 เด็กชายรพีภัทร อินเปี้ย บ้านปงแพ่ง อ.1 1
4 2625 เด็กชายณัฏฐิวัชร หมุดสอน บ้านปงแพ่ง อ.1 1
5 2624 เด็กชายกฤชนัท วรรณสาร บ้านปงแพ่ง อ.1 1
6 2640 เด็กชายธนภัทร์ ฟูตุ้ย บ้านปงแพ่ง อ.1 1
7 2627 เด็กชายปรมินทร์ ฟูตุ้ย บ้านปงแพ่ง อ.1 1
8 2632 เด็กชายอัครเดช เรือนชมภู บ้านปงแพ่ง อ.1 1
9 2626 เด็กชายธนเทพ ชูทรัพย์ บ้านปงแพ่ง อ.1 1
10 2639 เด็กชายพิถยธิบดิ์ จันทร์ปัญญา บ้านปงแพ่ง อ.1 1
11 2628 เด็กชายปุณณะวิชญ์ เรียงขวา บ้านปงแพ่ง อ.1 1
12 2634 เด็กหญิงธรรญชนก อุดสร้อย บ้านปงแพ่ง อ.1 1
13 2637 เด็กหญิงสุญาดา ลำปน บ้านปงแพ่ง อ.1 1
14 2636 เด็กหญิงรุ่งรดา ฝั้นอุด บ้านปงแพ่ง อ.1 1
15 2635 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประกายมณี บ้านปงแพ่ง อ.1 1
16 2633 เด็กหญิงต้องตา กาวิโล บ้านปงแพ่ง อ.1 1
17 2604 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์แก้ว บ้านปงแพ่ง อ.2 1
18 2606 เด็กชายเอกพงษ์ สระทองแพ บ้านปงแพ่ง อ.2 1
19 2620 เด็กชายศุภโชค สดสุภา บ้านปงแพ่ง อ.2 1
20 2603 เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์ตา บ้านปงแพ่ง อ.2 1
21 2602 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ปิมมา บ้านปงแพ่ง อ.2 1
22 2605 เด็กชายธันวา อินต๊ะวงศ์ บ้านปงแพ่ง อ.2 1
23 2601 เด็กชายณัฐภัทร สุดาหล้า บ้านปงแพ่ง อ.2 1
24 2600 เด็กชายชนะพรพงศ์ ลือนันต๊ะ บ้านปงแพ่ง อ.2 1
25 2611 เด็กหญิงปูริดา สุภามี บ้านปงแพ่ง อ.2 1
26 2610 เด็กหญิงธนัชญา กลอกกระโทก บ้านปงแพ่ง อ.2 1
27 2612 เด็กหญิงเพชรตะวัน วิชัย บ้านปงแพ่ง อ.2 1
28 2613 เด็กหญิงนภามาศ จันทร์ปัญญา บ้านปงแพ่ง อ.2 1
29 2608 เด็กหญิงชญาดา สุทาสอน บ้านปงแพ่ง อ.2 1
30 2607 เด็กหญิงกนกรดา คำรอง บ้านปงแพ่ง อ.2 1
31 2609 เด็กหญิงโชติกา พรมสี บ้านปงแพ่ง อ.2 1
32 2588 เด็กชายสิงหราช ตุ้ยเขียว บ้านปงแพ่ง อ.3 1
33 2581 เด็กชายจิรพัฒน์ กาวิโล บ้านปงแพ่ง อ.3 1
34 2584 เด็กชายปรรณภพ ใจงาม บ้านปงแพ่ง อ.3 1
35 2583 เด็กชายธีร์ธวัช รินอุด บ้านปงแพ่ง อ.3 1
36 2585 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีบุญ บ้านปงแพ่ง อ.3 1
37 2587 เด็กชายวีรชัย จันทร์กาวี บ้านปงแพ่ง อ.3 1
38 2586 เด็กชายภูวเนตร อภัยมูล บ้านปงแพ่ง อ.3 1
39 2582 เด็กชายธนาวุฒิ โปติน บ้านปงแพ่ง อ.3 1
40 2615 เด็กหญิงธนัฐชา สุภาสอน บ้านปงแพ่ง อ.3 1
41 2594 เด็กหญิงรินรดา สุทาสอน บ้านปงแพ่ง อ.3 1
42 2591 เด็กหญิงปิยะธิดา จันทร์ปัญญา บ้านปงแพ่ง อ.3 1
43 2589 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินมา บ้านปงแพ่ง อ.3 1
44 2590 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลาดจันต๊ะ บ้านปงแพ่ง อ.3 1
45 2592 เด็กหญิงปรีญานุช ครองทรัพย์ บ้านปงแพ่ง อ.3 1
46 2614 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดสาแล บ้านปงแพ่ง อ.3 1
47 2565 เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์กาวี บ้านปงแพ่ง ป.1 1
48 2563 เด็กชายเดชบดินทร์ น้อยเมือง บ้านปงแพ่ง ป.1 1
49 2566 เด็กชายเนติพงษ์ แก้วยศ บ้านปงแพ่ง ป.1 1
50 2569 เด็กชายพุทธินันท์ เทพก๋อง บ้านปงแพ่ง ป.1 1
51 2564 เด็กชายพงศ์ศิริ ฟูตุ้ย บ้านปงแพ่ง ป.1 1
52 2567 เด็กชายภัทรากร ราชเครือ บ้านปงแพ่ง ป.1 1
53 2568 เด็กชายพร้อมพงษ์ คำมะโน บ้านปงแพ่ง ป.1 1
54 2571 เด็กหญิงวรัญญา วังตา บ้านปงแพ่ง ป.1 1
55 2572 เด็กหญิงรินรดา ศรีจันทร์ บ้านปงแพ่ง ป.1 1
56 2575 เด็กหญิงไอลดา นวลสม บ้านปงแพ่ง ป.1 1
57 2576 เด็กหญิงมนปพร ใจคำฟู บ้านปงแพ่ง ป.1 1
58 2573 เด็กหญิงสุพิชญา นวลสม บ้านปงแพ่ง ป.1 1
59 2548 เด็กชายณิชพน ใจคำฟู บ้านปงแพ่ง ป.2 1
60 2549 เด็กชายสันติสุข ทาธิแสง บ้านปงแพ่ง ป.2 1
61 2622 เด็กหญิงนาขวัญ จินแจ บ้านปงแพ่ง ป.2 1
62 2638 เด็กหญิงน้ำเพชร จะสี บ้านปงแพ่ง ป.2 1
63 2536 เด็กชายพิชญะ โนซากิ บ้านปงแพ่ง ป.3 1
64 2541 เด็กชายชนะชัย ใจคำวัง บ้านปงแพ่ง ป.3 1
65 2542 เด็กชายวีรพล คำมะโน บ้านปงแพ่ง ป.3 1
66 2623 เด็กชายชวลิต สุปินตา บ้านปงแพ่ง ป.3 1
67 2534 เด็กชายภาคภูมิ วิวงศ์ บ้านปงแพ่ง ป.3 1
68 2537 เด็กชายปัณณวิชญ์ ธิราช บ้านปงแพ่ง ป.3 1
69 2579 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฟูจุมปา บ้านปงแพ่ง ป.3 1
70 2540 เด็กหญิงกนกนิภา อุปกาละ บ้านปงแพ่ง ป.3 1
71 2543 เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินลังกา บ้านปงแพ่ง ป.3 1
72 2538 เด็กหญิงนฤมล นวลสม บ้านปงแพ่ง ป.3 1
73 2546 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปัญญา บ้านปงแพ่ง ป.3 1
74 2539 เด็กหญิงพิชชากร ฟองมอญ บ้านปงแพ่ง ป.3 1
75 2544 เด็กหญิงภัทราพร นาราลักษณ์ บ้านปงแพ่ง ป.3 1
76 2545 เด็กหญิงชญาดา ทาสุข บ้านปงแพ่ง ป.3 1
77 2578 เด็กชายเดชาวัต คำสม บ้านปงแพ่ง ป.4 1
78 2530 เด็กชายทางช้างเผือก สมทิพย์ บ้านปงแพ่ง ป.4 1
79 2528 เด็กชายภูมรินทร์ นวลสม บ้านปงแพ่ง ป.4 1
80 2527 เด็กชายณัฐวุฒิ วันเปี้ย บ้านปงแพ่ง ป.4 1
81 2532 เด็กหญิงชิดชนก คำเฮียง บ้านปงแพ่ง ป.4 1
82 2533 เด็กหญิงรังสิมา ฟูตุ้ย บ้านปงแพ่ง ป.4 1
83 2516 เด็กชายพุฒิพงศ์ มูลอ้าย บ้านปงแพ่ง ป.5 1
84 2513 เด็กชายธีรเดช สดสุภา บ้านปงแพ่ง ป.5 1
85 2517 เด็กชายฐิตินนท์ รินอุด บ้านปงแพ่ง ป.5 1
86 2616 เด็กชายวราภัทร ปัญญาแก้ว บ้านปงแพ่ง ป.5 1
87 2515 เด็กชายภานุวัฒน์ ปานันต๊ะ บ้านปงแพ่ง ป.5 1
88 2514 เด็กชายเศรษฐกิจ อุดสร้อย บ้านปงแพ่ง ป.5 1
89 2618 เด็กชายชนาธิป มลอา บ้านปงแพ่ง ป.5 1
90 2518 เด็กหญิงนิติยา คำอ้าย บ้านปงแพ่ง ป.5 1
91 2617 เด็กหญิงอัสสมาภรณ์ ป้องแก้วน้อย บ้านปงแพ่ง ป.5 1
92 2520 เด็กหญิงรวินันท์ เขื่อนขวา บ้านปงแพ่ง ป.5 1
93 2519 เด็กหญิงชาณิดา ธนโชตน์กุลสุข บ้านปงแพ่ง ป.5 1
94 2560 เด็กชายเขมวันต์ ฟูตุ้ย บ้านปงแพ่ง ป.6 1
95 2503 เด็กชายชนะชัย บุญคล่ำ บ้านปงแพ่ง ป.6 1
96 2505 เด็กชายณรงค์ชัย สดสุภา บ้านปงแพ่ง ป.6 1
97 2577 เด็กชายรุ่งรกิศ ใจคำฟู บ้านปงแพ่ง ป.6 1
98 2501 เด็กหญิงเพชรา นวลสม บ้านปงแพ่ง ป.6 1
99 2556 เด็กหญิงนันทพร คำบุญเรือง บ้านปงแพ่ง ป.6 1
100 2507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแก้ว บ้านปงแพ่ง ป.6 1
101 2508 เด็กหญิงชลดา กาวิโล บ้านปงแพ่ง ป.6 1
102 2509 เด็กหญิงพีชญา สุพาสอน บ้านปงแพ่ง ป.6 1
103 2555 เด็กหญิงชวนิล อินเปี้ย บ้านปงแพ่ง ป.6 1
104 2510 เด็กหญิงกัญญาภัค ชำนาญเรียน บ้านปงแพ่ง ป.6 1
105 2580 เด็กหญิงณภัทรชานันท์ ปิงใจ บ้านปงแพ่ง ป.6 1
นางสาวปริศนา  กันกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกษิรา  สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวหทัยรัตน์  ตาธิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวสุวพัชร์  เทพสุทะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวนัทธ์หทัย  จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายอภิสิทธิ์  กันทะคราม
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายเฉลิมเกียรติ  ก้อนแหวน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวณัฐกาล  คำบุรี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายณรงค์ฤทธิ์  ยศแก่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายกิตติพงษ์  ถาน้อย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจารวี  จำปัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอิสรา  หวานแหลม
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -