Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020044
PERCODE 6 หลัก 500447
กระทรวง 10 หลัก 1052500447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนบ้านมั่ว
ชื่อ (อังกฤษ) Chumchonbanmour
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านมั่ว
ตำบล ทุ่งงาม
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54286267
อีเมล์แอดเดรส banmuaschool1@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500447
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 6 2 8 1
อนุบาล 3 6 2 8 1
รวมระดับอนุบาล 15 6 21 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวมระดับประถมศึกษา 27 20 47 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 42 26 68 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2317 เด็กชายกัณฐภัทร ศรีคำลือ ชุมชนบ้านมั่ว อ.1 1
2 2319 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดี ชุมชนบ้านมั่ว อ.1 1
3 2318 เด็กชายนัธทวัตน์ กันไชย ชุมชนบ้านมั่ว อ.1 1
4 2320 เด็กหญิงชลธิชา มากเพชร ชุมชนบ้านมั่ว อ.1 1
5 2321 เด็กหญิงนาราภัทร ทาสา ชุมชนบ้านมั่ว อ.1 1
6 2310 เด็กชายปรัชญา หน่อใหม่ ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
7 2308 เด็กชายนพคุณ ใยมูล ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
8 2311 เด็กชายพชรพล บุญเรือง ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
9 2309 เด็กชายบัณฑิต ก๋องแก่น ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
10 2306 เด็กชายเจษฎากร สลับศรี ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
11 2307 เด็กชายณัฎฐบวร ปัญญาคำ ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
12 2313 เด็กหญิงธนัฐติกาล ช่างลืม ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
13 2314 เด็กหญิงพิชญธิดา เดือนข่าย ชุมชนบ้านมั่ว อ.2 1
14 2296 เด็กชายณัฐมล ปิงแก้ว ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
15 2299 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุปิน ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
16 2300 เด็กชายอัครพงษ์ บุญยืน ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
17 2298 เด็กชายพิชญุตม์ อูบป้อ ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
18 2315 เด็กชายตนุภัทร ใจกล้า ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
19 2323 เด็กชายกรวัฒน์ อูปป้อ ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
20 2303 เด็กหญิงภัทรภา กันใจ ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
21 2301 เด็กหญิงกาญจนาพร จวงทอง ชุมชนบ้านมั่ว อ.3 1
22 2290 เด็กชายวชิรากรณ์ สีสิงห์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
23 2289 เด็กชายนนธวัช ใจงาม ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
24 2288 เด็กชายธีรวัฒน์ เขื่อนปัญญา ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
25 2287 เด็กชายธนภัทร พิศวงศ์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
26 2291 เด็กชายอนุภัทร วรรณบุตร ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
27 2286 เด็กชายกิตินันท์ ทาธะวงค์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
28 2292 เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยราช ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
29 2293 เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ อินต๊ะพรม ชุมชนบ้านมั่ว ป.1 1
30 2285 เด็กชายวันชนะ ขัตตา ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
31 2275 เด็กชายนฤบดินทร์ ปากหวาน ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
32 2274 เด็กชายจักรภัทร ทาสา ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
33 2279 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วันเปี้ย ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
34 2322 เด็กหญิงกรณัฐ อูปป้อ ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
35 2277 เด็กหญิงญาญ่า คำพิทำ ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
36 2280 เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวสนุก ชุมชนบ้านมั่ว ป.2 1
37 2270 เด็กชายภัทรดนัย ฟังเย็น ชุมชนบ้านมั่ว ป.3 1
38 2283 เด็กชายธีรภัทร สำเภาเงิน ชุมชนบ้านมั่ว ป.3 1
39 2269 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีธิอินใจ ชุมชนบ้านมั่ว ป.3 1
40 2273 เด็กหญิงวนิดา ปงกันทา ชุมชนบ้านมั่ว ป.3 1
41 2271 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ยะเปียง ชุมชนบ้านมั่ว ป.3 1
42 2260 เด็กชายยศกร แก้วยศ ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
43 2259 เด็กชายปภาวิน ยะอินทร์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
44 2257 เด็กชายเจษฎากร แซ่ล้อ ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
45 2258 เด็กชายธนาวุฒิ ใจคำวัง ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
46 2261 เด็กชายอภิวุฒิ เทพสุทะ ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
47 2263 เด็กหญิงวรัญญา หน่อใหม่ ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
48 2265 เด็กหญิงวิรดา นันตา ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
49 2262 เด็กหญิงนพรัตน์ ปากหวาน ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
50 2264 เด็กหญิงวรางคณา คำพิลา ชุมชนบ้านมั่ว ป.4 1
51 2266 เด็กชายศุภณัฐ ใจวุฒิ ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
52 2250 เด็กชายกิตติศักดิ์ ต๊ะสุทา ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
53 2253 เด็กชายภคพงษ์ ก๋องแก่น ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
54 2252 เด็กชายปภังกร ภูสด ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
55 2251 เด็กชายณัฐติพล เครือยศ ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
56 2282 เด็กหญิงณัฐสินี เกตุชู ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
57 2254 เด็กหญิงนิศรา ลมมูลตรี ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
58 2255 เด็กหญิงปภาดา สมวงค์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
59 2256 เด็กหญิงพิชชานันท์ เชียงแขก ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
60 2304 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนภรณ์ ไทยกรรณ์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.5 1
61 2316 เด็กชายชีวานนท์ คำพิทำ ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
62 2242 เด็กชายกิตติธัช ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
63 2245 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ฟูจูมปา ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
64 2244 เด็กชายมณเฑียร เทพสุทะ ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
65 2243 เด็กชายธีรนัย สิงห์คราช ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
66 2248 เด็กหญิงศุกร์กันยา ภูสด ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
67 2247 เด็กหญิงณิชนันท์ ทาธะวงค์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
68 2246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านมั่ว ป.6 1
นางจิรพรรณ  หิรัญวรเสฎฐ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวชาคริยา  ขันคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายนันทพัทธ์  กันทะราช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพวงพะยอม  ภูวัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางปราการ  กามล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรัตน์ชนีพร  ถาน้อย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกานดา  ลาดปาละ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางนันทิวัลย์  พลับจีน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวพิมศิริ  เรือนวงศ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางบังอร  พันธุ์งาม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวโศภิตา  เขื่อนปัญญา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ