Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนวัดนาแก้ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020016
PERCODE 6 หลัก 500282
กระทรวง 10 หลัก 1052500282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วัดนาแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ) Watnakeaw
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านนาแก้ว
ตำบล นาแส่ง
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54362444
อีเมล์แอดเดรส nakeaw52020016@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 6 7 1
อนุบาล 2 7 3 10 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวมระดับอนุบาล 12 12 24 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 33 26 59 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 45 38 83 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร วัดนาแก้ว อ.1 1
2 2847 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ วัดนาแก้ว อ.1 1
3 2848 เด็กหญิงธัญชนก ทองเจริญ วัดนาแก้ว อ.1 1
4 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา วัดนาแก้ว อ.1 1
5 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช วัดนาแก้ว อ.1 1
6 2851 เด็กหญิงวรรณพร จีปน วัดนาแก้ว อ.1 1
7 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ วัดนาแก้ว อ.1 1
8 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน วัดนาแก้ว อ.2 1
9 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า วัดนาแก้ว อ.2 1
10 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล วัดนาแก้ว อ.2 1
11 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา วัดนาแก้ว อ.2 1
12 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง วัดนาแก้ว อ.2 1
13 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย วัดนาแก้ว อ.2 1
14 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา วัดนาแก้ว อ.2 1
15 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง วัดนาแก้ว อ.2 1
16 2841 เด็กหญิงธนิดา โตพลัด วัดนาแก้ว อ.2 1
17 2825 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ วัดนาแก้ว อ.2 1
18 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที วัดนาแก้ว อ.3 1
19 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก วัดนาแก้ว อ.3 1
20 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน วัดนาแก้ว อ.3 1
21 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ วัดนาแก้ว อ.3 1
22 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ วัดนาแก้ว อ.3 1
23 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง วัดนาแก้ว อ.3 1
24 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง วัดนาแก้ว อ.3 1
25 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม วัดนาแก้ว ป.1 1
26 2837 เด็กชายณัฐภัทร ก๋องเปี้ย วัดนาแก้ว ป.1 1
27 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ วัดนาแก้ว ป.1 1
28 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ วัดนาแก้ว ป.1 1
29 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น วัดนาแก้ว ป.1 1
30 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ วัดนาแก้ว ป.1 1
31 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว วัดนาแก้ว ป.2 1
32 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล วัดนาแก้ว ป.2 1
33 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ วัดนาแก้ว ป.2 1
34 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี วัดนาแก้ว ป.2 1
35 2842 เด็กหญิงวิมลสิริ สิริวรรณ์ วัดนาแก้ว ป.2 1
36 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ วัดนาแก้ว ป.2 1
37 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต วัดนาแก้ว ป.2 1
38 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล วัดนาแก้ว ป.2 1
39 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ วัดนาแก้ว ป.2 1
40 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน วัดนาแก้ว ป.2 1
41 2777 เด็กหญิงมณฑิรา เถาวัลย์ วัดนาแก้ว ป.2 1
42 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ วัดนาแก้ว ป.2 1
43 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร วัดนาแก้ว ป.2 1
44 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม วัดนาแก้ว ป.3 1
45 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ วัดนาแก้ว ป.3 1
46 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ วัดนาแก้ว ป.3 1
47 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ วัดนาแก้ว ป.3 1
48 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา วัดนาแก้ว ป.3 1
49 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา วัดนาแก้ว ป.3 1
50 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี วัดนาแก้ว ป.3 1
51 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น วัดนาแก้ว ป.3 1
52 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา วัดนาแก้ว ป.3 1
53 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ วัดนาแก้ว ป.3 1
54 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว วัดนาแก้ว ป.3 1
55 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน วัดนาแก้ว ป.4 1
56 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร วัดนาแก้ว ป.4 1
57 2839 เด็กชายณัฐกรณ์ ก๋องเปี้ย วัดนาแก้ว ป.4 1
58 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต วัดนาแก้ว ป.4 1
59 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน วัดนาแก้ว ป.4 1
60 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ วัดนาแก้ว ป.4 1
61 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน วัดนาแก้ว ป.4 1
62 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา วัดนาแก้ว ป.4 1
63 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ วัดนาแก้ว ป.4 1
64 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ วัดนาแก้ว ป.5 1
65 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ วัดนาแก้ว ป.5 1
66 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ วัดนาแก้ว ป.5 1
67 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ วัดนาแก้ว ป.5 1
68 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว วัดนาแก้ว ป.5 1
69 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง วัดนาแก้ว ป.5 1
70 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว วัดนาแก้ว ป.5 1
71 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง วัดนาแก้ว ป.5 1
72 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง วัดนาแก้ว ป.5 1
73 2728 เด็กชายกิตติภูมิ เกิดสติ วัดนาแก้ว ป.6 1
74 2738 เด็กชายธนุวัฒน์ อินทะ วัดนาแก้ว ป.6 1
75 2725 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์ ยุชุมภู วัดนาแก้ว ป.6 1
76 2730 เด็กชายกิตติพงษ์ ตั๋นเต๋ วัดนาแก้ว ป.6 1
77 2726 เด็กชายมาฆะพล ปัญญา วัดนาแก้ว ป.6 1
78 2727 เด็กชายชุติภัทร แก้วบุญปั๋น วัดนาแก้ว ป.6 1
79 2802 เด็กชายพัชรพล บุญชื่น วัดนาแก้ว ป.6 1
80 2688 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสวัสดิ์ วัดนาแก้ว ป.6 1
81 2731 เด็กหญิงปุญญิสา สุภาสอน วัดนาแก้ว ป.6 1
82 2739 เด็กหญิงฐานิต จันทร์ศรี วัดนาแก้ว ป.6 1
83 2755 เด็กหญิงกิตติยา บัวศรี วัดนาแก้ว ป.6 1
นายนพปฎล  จิรากูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพิชชาพร  งามจำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางเครือมาศ  ชัยนันตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอรอนงค์  เทพหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายอานันท์  ทองริ้ว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรินนา  บุญประโหลก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศรัณญา  สุวรรณะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณฐพร  คำต๊ะ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวน้ำฝน  ขุนบุญ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเผ่า  ฟองอิสสระ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรวีวรรณ  อยู่เพ็ชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวศราวดี  วันหมื่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศิริพร  จีปน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี