Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลทั่วไป » ทะเบียนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าผา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020005
PERCODE 6 หลัก 500298
กระทรวง 10 หลัก 1052500298
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านท่าผา
ชื่อ (อังกฤษ) Banthapha
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่าผา
ตำบล ท่าผา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54281510
อีเมล์แอดเดรส banthapa.b@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 10 3 13 1
อนุบาล 2 8 11 19 1
อนุบาล 3 9 15 24 1
รวมระดับอนุบาล 27 29 56 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 10 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 0
รวมระดับประถมศึกษา 63 60 123 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 90 89 179 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4405 เด็กชายสายวัน - บ้านท่าผา อ.1 1
2 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี บ้านท่าผา อ.1 1
3 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว บ้านท่าผา อ.1 1
4 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ บ้านท่าผา อ.1 1
5 4401 เด็กชายภาคิน สิริอัต บ้านท่าผา อ.1 1
6 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร บ้านท่าผา อ.1 1
7 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ บ้านท่าผา อ.1 1
8 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม บ้านท่าผา อ.1 1
9 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน บ้านท่าผา อ.1 1
10 4431 เด็กชายปฐวี สายใย บ้านท่าผา อ.1 1
11 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา บ้านท่าผา อ.1 1
12 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล บ้านท่าผา อ.1 1
13 4406 เด็กหญิงปรวรัญ คิลลาน บ้านท่าผา อ.1 1
14 4395 เด็กชายอัศวิน หว่างพันธ์ุ บ้านท่าผา อ.2 1
15 4407 เด็กชายบุญ - บ้านท่าผา อ.2 1
16 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา บ้านท่าผา อ.2 1
17 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ บ้านท่าผา อ.2 1
18 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ บ้านท่าผา อ.2 1
19 4413 เด็กชายธนดล มัชฌิมา บ้านท่าผา อ.2 1
20 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล บ้านท่าผา อ.2 1
21 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล บ้านท่าผา อ.2 1
22 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา บ้านท่าผา อ.2 1
23 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา บ้านท่าผา อ.2 1
24 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน บ้านท่าผา อ.2 1
25 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ บ้านท่าผา อ.2 1
26 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ บ้านท่าผา อ.2 1
27 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง บ้านท่าผา อ.2 1
28 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม บ้านท่าผา อ.2 1
29 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ บ้านท่าผา อ.2 1
30 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน บ้านท่าผา อ.2 1
31 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา บ้านท่าผา อ.2 1
32 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา บ้านท่าผา อ.2 1
33 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ บ้านท่าผา อ.3 1
34 4329 เด็กชายธนากร บุตรโส บ้านท่าผา อ.3 1
35 4420 เด็กชายอนาวิน อินออน บ้านท่าผา อ.3 1
36 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ บ้านท่าผา อ.3 1
37 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน บ้านท่าผา อ.3 1
38 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ บ้านท่าผา อ.3 1
39 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา บ้านท่าผา อ.3 1
40 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ บ้านท่าผา อ.3 1
41 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน บ้านท่าผา อ.3 1
42 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ บ้านท่าผา อ.3 1
43 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ บ้านท่าผา อ.3 1
44 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง บ้านท่าผา อ.3 1
45 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง บ้านท่าผา อ.3 1
46 4379 เด็กหญิงภานุมาศ มาลา บ้านท่าผา อ.3 1
47 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง บ้านท่าผา อ.3 1
48 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย บ้านท่าผา อ.3 1
49 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง บ้านท่าผา อ.3 1
50 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย บ้านท่าผา อ.3 1
51 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง บ้านท่าผา อ.3 1
52 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ บ้านท่าผา อ.3 1
53 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า บ้านท่าผา อ.3 1
54 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล บ้านท่าผา อ.3 1
55 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ บ้านท่าผา อ.3 1
56 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา บ้านท่าผา อ.3 1
57 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ บ้านท่าผา ป.1 1
58 4342 เด็กชายพีระฤทธิ์ เลิศล้ำวัฒนา บ้านท่าผา ป.1 1
59 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ บ้านท่าผา ป.1 1
60 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง บ้านท่าผา ป.1 1
61 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ บ้านท่าผา ป.1 1
62 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ บ้านท่าผา ป.1 1
63 4424 เด็กชายตนัย - บ้านท่าผา ป.1 1
64 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล บ้านท่าผา ป.1 1
65 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ บ้านท่าผา ป.1 1
66 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ บ้านท่าผา ป.1 1
67 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน บ้านท่าผา ป.1 1
68 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ บ้านท่าผา ป.1 1
69 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ บ้านท่าผา ป.1 1
70 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ บ้านท่าผา ป.1 1
71 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน บ้านท่าผา ป.1 1
72 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ บ้านท่าผา ป.1 1
73 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง บ้านท่าผา ป.1 1
74 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร บ้านท่าผา ป.1 1
75 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล บ้านท่าผา ป.1 1
76 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง บ้านท่าผา ป.1 1
77 4301 เด็กหญิงพิชญา กฤษณานุวัตร์ บ้านท่าผา ป.1 1
78 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ บ้านท่าผา ป.1 1
79 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ บ้านท่าผา ป.1 1
80 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล บ้านท่าผา ป.1 1
81 4426 เด็กหญิงพิตตินันท์ มัชฌิมา บ้านท่าผา ป.1 1
82 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ บ้านท่าผา ป.1 1
83 4300 เด็กหญิงณัฐสุภา สงวนศักดิ์ บ้านท่าผา ป.1 1
84 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ บ้านท่าผา ป.2 1
85 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ บ้านท่าผา ป.2 1
86 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา บ้านท่าผา ป.2 1
87 4303 เด็กชายคณิสสร ปัญจวัติ บ้านท่าผา ป.2 1
88 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ บ้านท่าผา ป.2 1
89 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย บ้านท่าผา ป.2 1
90 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ บ้านท่าผา ป.2 1
91 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง บ้านท่าผา ป.2 1
92 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี บ้านท่าผา ป.2 1
93 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ บ้านท่าผา ป.2 1
94 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ บ้านท่าผา ป.2 1
95 4355 เด็กหญิงพรนภา ฉันทะ บ้านท่าผา ป.2 1
96 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา บ้านท่าผา ป.2 1
97 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา บ้านท่าผา ป.2 1
98 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ บ้านท่าผา ป.2 1
99 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ บ้านท่าผา ป.2 1
100 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ บ้านท่าผา ป.2 1
101 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน บ้านท่าผา ป.2 1
102 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล บ้านท่าผา ป.2 1
103 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน บ้านท่าผา ป.2 1
104 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร บ้านท่าผา ป.3 1
105 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน บ้านท่าผา ป.3 1
106 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า บ้านท่าผา ป.3 1
107 4235 เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพียว บ้านท่าผา ป.3 1
108 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง บ้านท่าผา ป.3 1
109 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน บ้านท่าผา ป.3 1
110 4357 เด็กชายจิรายุ ปิ่นทอง บ้านท่าผา ป.3 1
111 4326 เด็กชายคุณานนต์ นันต๊ะเสน บ้านท่าผา ป.3 1
112 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา บ้านท่าผา ป.3 1
113 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม บ้านท่าผา ป.3 1
114 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม บ้านท่าผา ป.3 1
115 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล บ้านท่าผา ป.3 1
116 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน บ้านท่าผา ป.3 1
117 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว บ้านท่าผา ป.3 1
118 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ บ้านท่าผา ป.3 1
119 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง บ้านท่าผา ป.3 1
120 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ บ้านท่าผา ป.4 1
121 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ บ้านท่าผา ป.4 1
122 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี บ้านท่าผา ป.4 1
123 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา บ้านท่าผา ป.4 1
124 4358 เด็กชายกรวิชญ์ ไชยบุญเรือง บ้านท่าผา ป.4 1
125 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ บ้านท่าผา ป.4 1
126 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ บ้านท่าผา ป.4 1
127 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง บ้านท่าผา ป.4 1
128 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา บ้านท่าผา ป.4 1
129 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี บ้านท่าผา ป.4 1
130 4349 เด็กหญิงอรอุมา สิวันนา บ้านท่าผา ป.4 1
131 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล บ้านท่าผา ป.4 1
132 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว บ้านท่าผา ป.4 1
133 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข บ้านท่าผา ป.4 1
134 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ บ้านท่าผา ป.4 1
135 4388 เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธิมา บ้านท่าผา ป.4 1
136 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ บ้านท่าผา ป.4 1
137 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ บ้านท่าผา ป.4 1
138 4221 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำเพียว บ้านท่าผา ป.4 1
139 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย บ้านท่าผา ป.4 1
140 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ บ้านท่าผา ป.4 1
141 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา บ้านท่าผา ป.5 1
142 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว บ้านท่าผา ป.5 1
143 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน บ้านท่าผา ป.5 1
144 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ บ้านท่าผา ป.5 1
145 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ บ้านท่าผา ป.5 1
146 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล บ้านท่าผา ป.5 1
147 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม บ้านท่าผา ป.5 1
148 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ บ้านท่าผา ป.5 1
149 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง บ้านท่าผา ป.5 1
150 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว บ้านท่าผา ป.5 1
151 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน บ้านท่าผา ป.5 1
152 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส บ้านท่าผา ป.5 1
153 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ บ้านท่าผา ป.5 1
154 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง บ้านท่าผา ป.5 1
155 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ บ้านท่าผา ป.5 1
156 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร บ้านท่าผา ป.5 1
157 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ บ้านท่าผา ป.5 1
158 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน บ้านท่าผา ป.5 1
159 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี บ้านท่าผา ป.5 1
160 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ บ้านท่าผา ป.5 1
161 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ บ้านท่าผา ป.5 1
162 4350 เด็กชายพุฒินันท์ ธิมา บ้านท่าผา ป.6 1
163 4156 เด็กชายเอกลินทร์ มิตตา บ้านท่าผา ป.6 1
164 4145 เด็กชายปฏิภาณ ย้อยดวงชัย บ้านท่าผา ป.6 1
165 4158 เด็กชายสราวุธ ปวงขจร บ้านท่าผา ป.6 1
166 4146 เด็กชายอัศนัย ขันชัย บ้านท่าผา ป.6 1
167 4389 เด็กชายรินณวัฒน์ นกเจริญ บ้านท่าผา ป.6 1
168 4143 เด็กชายอาทิตย์ ศิริโนน บ้านท่าผา ป.6 1
169 4161 เด็กชายนรวิทย์ เรืองรอง บ้านท่าผา ป.6 1
170 4323 เด็กชายวรพล มณโฑ บ้านท่าผา ป.6 1
171 4190 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม บ้านท่าผา ป.6 1
172 4140 เด็กหญิงพัชรวลัย โชคศิลปสาท บ้านท่าผา ป.6 1
173 4142 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ บ้านท่าผา ป.6 1
174 4123 เด็กหญิงพรธิชา ดำสนิท บ้านท่าผา ป.6 1
175 4191 เด็กหญิงรัตติกาล ศรีจักร์ บ้านท่าผา ป.6 1
176 4198 เด็กหญิงพิชญาภา บุญทรง บ้านท่าผา ป.6 1
177 4160 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู บ้านท่าผา ป.6 1
178 4390 เด็กหญิงพลอยไพลิน เหมยฟอง บ้านท่าผา ป.6 1
179 4155 เด็กหญิงธารทิพย์ มีผัน บ้านท่าผา ป.6 1
นางสายบัว  ศวีระกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุธิษา  เพิ่มอุตสาห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวภริตพร  คารมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิไล  คำชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวหทัยกาญจน์  ตันกอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวพิมพ์ชนก  ทองวัชราพรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางนารี  ศรีกระจ่าง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุจิตรา  ธรรมธีรเดช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางจินตนา  อินไผ่
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเกศรินทร์  เวียงจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางแสงดา  ใจกล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรินทร์  มีเกศ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปราณี  โนกูล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวอินทิอร  อินธิ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -