Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
SMIS per-code กระทรวง ชื่อ (ไทย) หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ รหัสไปรษณีย์ อปท. โทร อีเมล์ เว็บไซต์ ระยะทางถึง สพท. ละติจูด ลองจิจูด แผนที่การเดินทาง
52020029 500271 1052500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) หมู่ 3 บ้านบ้านผึ้ง ศาลา เกาะคา 52130 ท.ต.เกาะคา 54281504 anuban_kk@hotmail.com 0.2 18.1937552170233 99.4031404671296
52020100 500163 1052500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) หมู่ 3 บ้านบ้านท่านาง ล้อมแรด เถิน 52160 เทศบาลเมืองล้อมแรด 54292889 Anubalthoen@gmail.com www.anubanthoen.ac.th 90 17.6124667273854 99.2172395831555