Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,523 คน

ป.11199 /10.41
ป.21285 /11.15
ป.31212 /10.52
ป.41330 /11.54
ป.51431 /12.42
ป.61447 /12.56
ม.1364 /3.16
ม.2401 /3.48
ม.3392 /3.40
อ.1287 /2.49
อ.21075 /9.33
อ.31100 /9.55
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.2 1
2 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.2 1
3 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.2 1
4 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.2 1
5 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.2 1
6 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.2 1
7 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.2 1
8 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.3 1
9 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.3 1
10 บ้านท่าผา 4463 เด็กหญิงอัญชิษฐา ดวงเนตร์ ป.3 1
11 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.3 1
12 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.3 1
13 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.3 1
14 บ้านท่าผา 4461 เด็กหญิงทัศน์พิชา ผ่านภพ ป.3 1
15 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.3 1
16 บ้านท่าผา 4462 เด็กหญิงณัฐณิชา แปงนุจา ป.3 1
17 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.3 1
18 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.3 1
19 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.3 1
20 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.3 1
21 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.4 1
22 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.4 1
23 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.4 1
24 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.4 1
25 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.4 1
26 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.4 1
27 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.4 1
28 บ้านท่าผา 4261 เด็กหญิงกวิสรา สุภาโอษฐ์ ป.4 1
29 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.4 1
30 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.5 1
31 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.5 1
32 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.5 1
33 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.5 1
34 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.5 1
35 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.5 1
36 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.5 1
37 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.5 1
38 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.6 1
39 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.6 1
40 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.6 1
41 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.6 1
42 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.6 1
43 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.6 1
44 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.6 1
45 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.6 1
46 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.6 1
47 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.6 1
48 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.6 1
49 บ้านท่าผา 4472 เด็กหญิงกนกวรรณ ยืนยาว อ.1 1
50 บ้านท่าผา 4441 เด็กหญิงณัฏฐิชา ปิตะกา อ.1 1
51 บ้านท่าผา 4438 เด็กหญิงธารดารา สุภาวรรณ์ อ.1 1
52 บ้านท่าผา 4440 เด็กหญิงชญานิน ฉัตรแก้ว อ.1 1
53 บ้านท่าผา 4437 เด็กหญิงภควรรณ จิตเจริญ อ.1 1
54 บ้านท่าผา 4443 เด็กหญิงณิชภานันท์ ธนศักดิ์ทวีผล อ.1 1
55 บ้านท่าผา 4442 เด็กหญิงนิชาภา แสงเรือน อ.1 1
56 บ้านท่าผา 4469 เด็กหญิงกันตพร เนียมสุวรรณ อ.1 1
57 บ้านท่าผา 4439 เด็กหญิงภัทรธิดา เทพท้าว อ.1 1
58 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.2 1
59 บ้านท่าผา 4451 เด็กหญิงณัชภรณ์ ชมภูรัตน์ อ.2 1
60 บ้านท่าผา 4434 เด็กหญิงเอื้อการย์ ดำรงโชติเสถียร อ.2 1
61 บ้านท่าผา 4449 เด็กหญิงกาญจณา อินพรม อ.2 1
62 บ้านท่าผา 4470 เด็กหญิงณัฐกฤตา หลวงใหญ่ อ.2 1
63 บ้านท่าผา 4452 เด็กหญิงเกศรินทร์ กล่ำสกุล อ.2 1
64 บ้านท่าผา 4450 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชาว์ไว อ.2 1
65 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.2 1
66 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.3 1
67 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.3 1
68 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.3 1
69 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.3 1
70 บ้านท่าผา 4454 เด็กหญิงเนตรชนก พยอม อ.3 1
71 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.3 1
72 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.3 1
73 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.3 1
74 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.3 1
75 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.3 1
76 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.3 1
77 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.3 1
78 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ ป.1 1
79 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ ป.1 1
80 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ ลามา ป.1 1
81 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง ป.1 1
82 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย ป.1 1
83 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง ป.1 1
84 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง ป.1 1
85 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง ป.1 1
86 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ ป.1 1
87 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย ป.1 1
88 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง ป.1 1
89 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ ป.1 1
90 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล ป.1 1
91 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า ป.1 1
92 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา ป.1 1
93 บ้านศาลาสามัคคี 2794 เด็กหญิงวริษฐา เครือเช้า อ.2 1
94 บ้านศาลาสามัคคี 2792 เด็กหญิงศรัณญา ดวงทิพย์ อ.2 1
95 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.3 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.3 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2796 เด็กหญิงธรรมรักษา มาวัน อ.3 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ ป.1 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา ป.1 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.2 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.3 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.4 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.6 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.6 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.6 1
108 บ้านจอมปิง 3793 เด็กหญิงณัชชา โสถิน อ.1 1
109 บ้านจอมปิง 3794 เด็กหญิงมาศอุบล วงศ์สมุทร อ.1 1
110 บ้านจอมปิง 3797 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิลจันทร์ อ.2 1
111 บ้านจอมปิง 3798 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วใจ อ.2 1
112 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.3 1
113 บ้านจอมปิง 3795 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ อ.3 1
114 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.3 1
115 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.2 1
116 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.2 1
117 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.2 1
118 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.3 1
119 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.3 1
120 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.4 1
121 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.4 1
122 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.5 1
123 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.5 1
124 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.5 1
125 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.5 1
126 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.6 1
127 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.6 1
128 บ้านจอมปิง 3801 เด็กหญิงอัยรดา พงษ์ประดิาฐ ป.6 1
129 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.6 1
130 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.6 1
131 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.6 1
132 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2185 เด็กหญิงกุลฑีรา หลำดี ป.4 1
133 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2255 เด็กหญิงนภสร ดีสุติน ป.5 1
134 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2175 เด็กหญิงนฤมล จันทร์ผา ป.5 1
135 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2177 เด็กหญิงมนัดดา ปัดแก้ว ป.5 1
136 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2176 เด็กหญิงณัฐภัทร ปงคำ ป.5 1
137 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2174 เด็กหญิงปิยธิดา ทองชา ป.5 1
138 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2161 เด็กหญิงธีรัตน์ คำวัน ป.6 1
139 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2210 เด็กหญิงกัญญณัท โนกุล ป.6 1
140 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2162 เด็กหญิงศิริวิมล คำปน ป.6 1
141 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2157 เด็กหญิงกนกพร ปัดแก้ว ป.6 1
142 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2158 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริศรี ป.6 1
143 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2226 เด็กหญิงณัชสรณ์ ป๋ออ่อน ป.6 1
144 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2160 เด็กหญิงจิรัชญา เหลี่ยมแหลม ป.6 1
145 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2159 เด็กหญิงกุลสตรี วงค์กันทะ ป.6 1
146 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2156 เด็กหญิงกชามาส เทพอุด ป.6 1
147 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2252 เด็กหญิงชุติกานต์ สวยกลาง ม.1 1
148 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2138 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธไทสง ม.1 1
149 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2258 เด็กหญิงพรปวีณ์ โพนคร ม.1 1
150 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2251 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขเกษม ม.1 1
151 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2253 เด็กหญิงนภัสสร ทองแกะ ม.1 1
152 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2254 เด็กหญิงวริศรา วันใจ ม.1 1
153 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2155 เด็กหญิงกมลพร มะมม ม.1 1
154 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2137 เด็กหญิงจีรภัทร์ ทองสิน ม.1 1
155 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2126 เด็กหญิงสุภัสรีญา ยารังษี ม.2 1
156 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2225 เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้๊น ม.2 1
157 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2108 นางสาวพรชนัน ขิงทอง ม.3 1
158 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2096 นางสาววรรณนิภา ธิดา ม.3 1
159 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2109 นางสาววณิชญา พุทธไทสง ม.3 1
160 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2105 นางสาวณัฐมณฑน์ คำวัน ม.3 1
161 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2107 นางสาวภัทรวดี กฤษฏา ม.3 1
162 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2247 เด็กหญิงนริศสรา เขียวต๊ะเครือ อ.2 1
163 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2248 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สีคำดี อ.2 1
164 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2256 เด็กหญิงชุติมา ธิดา อ.2 1
165 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2236 เด็กหญิงธนญา สุภาสอน อ.3 1
166 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2239 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ต๊ะตื้อ อ.3 1
167 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร่วมใจ อ.3 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2237 เด็กหญิงพาขวัญ แนวเงินดี อ.3 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2235 เด็กหญิงณัฎฐิดา ลุนทองทา อ.3 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2233 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ อ.3 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2238 เด็กหญิงวรัญญา แสงสุริศรี อ.3 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2224 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุวรรณพิมพ์ ป.1 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2215 เด็กหญิงวิภาดา กันวะนา ป.2 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2220 เด็กหญิงณัฐธิดา มหาพรม ป.2 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2203 เด็กหญิงณัฐวดี พิงคสัน ป.3 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2204 เด็กหญิงศุจิภรณ์ วรรณจิตร ป.3 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2205 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พินิจ ป.3 1
178 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2190 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยาทา ป.4 1
179 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจันทร์ ป.4 1
180 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2184 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรสำราญ ป.4 1
181 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2186 เด็กหญิงจิรัชยา คำปน ป.4 1
182 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2227 เด็กหญิงกนกพร ลัดดา ป.4 1
183 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4053 เด็กหญิงธัญชนก ปันคำ อ.2 1
184 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4055 เด็กหญิงนันทิชา ยิ้มกระโทก อ.2 1
185 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4056 เด็กหญิงพีรพร สุทธิวานิช อ.2 1
186 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4058 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เป็นวงศ์ อ.2 1
187 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4057 เด็กหญิงลลิสา ปานุมัด อ.2 1
188 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4054 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวงแก้ว อ.2 1
189 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4051 เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก้วมา อ.2 1
190 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4030 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา อ.3 1
191 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4035 เด็กหญิงสุวรรณา ลุงจา อ.3 1
192 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4000 เด็กหญิงชญาภา ใจทอง ป.1 1
193 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3980 เด็กหญิงชนาพร บุญนำ ป.1 1
194 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3969 เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง ป.1 1
195 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4038 เด็กหญิงฐานิดา มั่นคงยั่งยืน ป.1 1
196 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3968 เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม ป.1 1
197 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3967 เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน ป.1 1
198 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4017 เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา ป.2 1
199 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3957 เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม ป.2 1
200 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3991 เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ ป.2 1
201 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง ป.2 1
202 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3992 เด็กหญิงขวัญมนัส - ป.2 1
203 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3589 เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี ป.3 1
204 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4037 เด็กหญิงเรือนคำ ลุงคำ ป.4 1
205 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3919 เด็กหญิงเตรสา เตปิน ป.4 1
206 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3916 เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา ป.4 1
207 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4034 เด็กหญิงนิลณภัทร ปานุมัด ป.4 1
208 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3917 เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา ป.4 1
209 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4044 เด็กหญิงวันวิสา แก้วจี๋แฮ ป.4 1
210 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3989 เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร ป.5 1
211 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3893 เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ ป.5 1
212 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4060 เด็กหญิงกัญญาภัทร แสงดวง ป.5 1
213 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3892 เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย ป.5 1
214 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3977 เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ ป.5 1
215 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3894 เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม ป.5 1
216 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3861 เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ ป.6 1
217 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3860 เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ ป.6 1
218 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3864 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า ป.6 1
219 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3862 เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง ป.6 1
220 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4043 เด็กหญิงอริสา โหงหา ป.6 1
221 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา ป.6 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3868 เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู ป.6 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3866 เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู ป.6 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3995 เด็กหญิงยุวดี ลุงติ ป.6 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3865 เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน ป.6 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3997 เด็กหญิงเขมิกา อ่อนยุ่น ป.6 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3855 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา ม.1 1
228 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4039 เด็กหญิงทิพวรรณ เพชรเมืองไทย ม.1 1
229 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3856 เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน ม.1 1
230 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3792 เด็กหญิงมรกต แก้วมณี ม.2 1
231 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4003 เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว ม.2 1
232 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3972 เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล ม.2 1
233 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3987 นางสาวชมพูนิกข์ รินทร์คำ ม.2 1
234 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3770 นางสาวทิพากร โฉมเชิด ม.3 1
235 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3821 นางสาวชนิสรา วงค์ต่อม ม.3 1
236 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3771 เด็กหญิงอัญชนา จิงจู ม.3 1
237 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3973 นางสาวชมพูนุช กู่คำ ม.3 1
238 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3923 นางสาวเบญญาภา สาแดง ม.3 1
239 บ้านสองแควใต้ 3057 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ อ.2 1
240 บ้านสองแควใต้ 3048 เด็กหญิงภาริน จินดารักษ์ อ.2 1
241 บ้านสองแควใต้ 3045 เด็กหญิงกนกนิภา บุญมาก อ.2 1
242 บ้านสองแควใต้ 3046 เด็กหญิงเบญญาภา ขัดเชียงราย อ.2 1
243 บ้านสองแควใต้ 3047 เด็กหญิงพิชญา กองใจ อ.2 1
244 บ้านสองแควใต้ 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ อ.3 1
245 บ้านสองแควใต้ 3051 เด็กหญิงศิริวรรณ กันภัย อ.3 1
246 บ้านสองแควใต้ 3040 เด็กหญิงเมธาพร วัสสุตะมะ อ.3 1
247 บ้านสองแควใต้ 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา ป.1 1
248 บ้านสองแควใต้ 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว ป.1 1
249 บ้านสองแควใต้ 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ ป.1 1
250 บ้านสองแควใต้ 3055 เด็กหญิงจ๋ามหอม - ป.1 1
251 บ้านสองแควใต้ 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา ป.1 1
252 บ้านสองแควใต้ 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ ป.2 1
253 บ้านสองแควใต้ 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว ป.2 1
254 บ้านสองแควใต้ 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด ป.2 1
255 บ้านสองแควใต้ 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม ป.2 1
256 บ้านสองแควใต้ 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน ป.2 1
257 บ้านสองแควใต้ 3039 เด็กหญิงมิณฑิตา วัสสุตะมะ ป.2 1
258 บ้านสองแควใต้ 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส ป.2 1
259 บ้านสองแควใต้ 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ ป.3 1
260 บ้านสองแควใต้ 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว ป.3 1
261 บ้านสองแควใต้ 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว ป.3 1
262 บ้านสองแควใต้ 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา ป.3 1
263 บ้านสองแควใต้ 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา ป.3 1
264 บ้านสองแควใต้ 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน ป.4 1
265 บ้านสองแควใต้ 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว ป.4 1
266 บ้านสองแควใต้ 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา ป.4 1
267 บ้านสองแควใต้ 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม ป.5 1
268 บ้านสองแควใต้ 3036 นางสาวหลู่ส่า ลุงอ่องซา ป.5 1
269 บ้านสองแควใต้ 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ ป.5 1
270 บ้านสองแควใต้ 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ ป.5 1
271 บ้านสองแควใต้ 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว ป.5 1
272 วัดหาดปู่ด้าย 1138 เด็กหญิงณัฐธิดา กองคำ อ.1 1
273 วัดหาดปู่ด้าย 1235 เด็กหญิงมนัณชญา ตุ่นแจ้ อ.2 1
274 วัดหาดปู่ด้าย 1234 เด็กหญิงวรัญญา ใจวัน อ.2 1
275 วัดหาดปู่ด้าย 1226 เด็กหญิงกรวรรณ ใจวัน อ.3 1
276 วัดหาดปู่ด้าย 1222 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรสีเขียว ป.1 1
277 วัดหาดปู่ด้าย 1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มแก้ว ป.1 1
278 วัดหาดปู่ด้าย 1223 เด็กหญิงอารดา หมอยา ป.1 1
279 วัดหาดปู่ด้าย 1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวัน ป.2 1
280 วัดหาดปู่ด้าย 1228 เด็กหญิงพิชญาภา สุภา ป.2 1
281 วัดหาดปู่ด้าย 1139 เด็กหญิงอริสรา อินทิ ป.3 1
282 วัดหาดปู่ด้าย 1208 เด็กหญิงพัชรี ตั๋นตน ป.3 1
283 วัดหาดปู่ด้าย 1238 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม ป.4 1
284 วัดหาดปู่ด้าย 1227 เด็กหญิงวิรัญชนา คำปัน ป.4 1
285 วัดหาดปู่ด้าย 1206 เด็กหญิงณิชกานต์ ทาเสนา ป.4 1
286 วัดหาดปู่ด้าย 1205 เด็กหญิงกัญญาณี พลหาญ ป.4 1
287 วัดหาดปู่ด้าย 1199 เด็กหญิงเมทินี อินทิ ป.5 1
288 วัดหาดปู่ด้าย 1201 เด็กหญิงอัจฉราพร อินทิ ป.5 1
289 วัดหาดปู่ด้าย 1200 เด็กหญิงรุ้งนภา เตยา ป.5 1
290 วัดหาดปู่ด้าย 1188 เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมจักร์ ป.6 1
291 วัดหาดปู่ด้าย 1192 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจวัน ป.6 1
292 วัดหาดปู่ด้าย 1193 เด็กหญิงเอเชีย จันทร์แทวี ป.6 1
293 วัดหาดปู่ด้าย 1191 เด็กหญิงศิริประภาดา ตุ่นแจ้ ป.6 1
294 วัดหาดปู่ด้าย 1190 เด็กหญิงเปียทิพย์ ปวนมณี ป.6 1
295 วัดหาดปู่ด้าย 1189 เด็กหญิงปริศรา ดอนเลย ป.6 1
296 วัดนาแก้ว 2866 เด็กหญิงวริศรา หลวงไชย อ.1 1
297 วัดนาแก้ว 2867 เด็กหญิงอารดา - อ.1 1
298 วัดนาแก้ว 2865 เด็กหญิงรชญา วัฒนวรางกูร อ.1 1
299 วัดนาแก้ว 2873 เด็กหญิงรพีพรรณ ธรรมจักร์ อ.2 1
300 วัดนาแก้ว 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา อ.2 1
301 วัดนาแก้ว 2870 เด็กหญิงอมลวรรณ อำพวา อ.2 1
302 วัดนาแก้ว 2855 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ หนูวรรณะ อ.2 1
303 วัดนาแก้ว 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช อ.2 1
304 วัดนาแก้ว 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ อ.2 1
305 วัดนาแก้ว 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง อ.3 1
306 วัดนาแก้ว 2876 เด็กหญิงเมษา - อ.3 1
307 วัดนาแก้ว 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ ป.1 1
308 วัดนาแก้ว 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง ป.1 1
309 วัดนาแก้ว 2877 เด็กหญิงปณิดา ซอหริ่ง ป.1 1
310 วัดนาแก้ว 2878 เด็กหญิงหอม ลุงแดง ป.1 1
311 วัดนาแก้ว 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง ป.1 1
312 วัดนาแก้ว 2868 เด็กหญิงยอลดา อินทร์ตา ป.2 1
313 วัดนาแก้ว 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น ป.2 1
314 วัดนาแก้ว 2879 เด็กหญิงจ่าม ลุงติ ป.2 1
315 วัดนาแก้ว 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ ป.2 1
316 วัดนาแก้ว 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ ป.3 1
317 วัดนาแก้ว 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน ป.3 1
318 วัดนาแก้ว 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล ป.3 1
319 วัดนาแก้ว 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต ป.3 1
320 วัดนาแก้ว 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ ป.3 1
321 วัดนาแก้ว 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร ป.3 1
322 วัดนาแก้ว 2869 เด็กหญิงคำหลาว - ป.3 1
323 วัดนาแก้ว 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ ป.3 1
324 วัดนาแก้ว 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ ป.4 1
325 วัดนาแก้ว 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา ป.4 1
326 วัดนาแก้ว 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว ป.4 1
327 วัดนาแก้ว 2880 เด็กหญิงมนรดา ลุงติ ป.5 1
328 วัดนาแก้ว 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน ป.5 1
329 วัดนาแก้ว 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา ป.5 1
330 วัดนาแก้ว 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ ป.5 1
331 วัดนาแก้ว 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง ป.6 1
332 วัดนาแก้ว 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง ป.6 1
333 วัดนาแก้ว 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว ป.6 1
334 วัดนาแก้ว 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว ป.6 1
335 วัดนาแก้ว 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง ป.6 1
336 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5464 เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม ป.5 1
337 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5470 เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย ป.5 1
338 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5466 เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ ป.5 1
339 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5465 เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ ป.5 1
340 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5507 เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน ป.5 1
341 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5442 เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ ป.5 1
342 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5593 เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ ป.5 1
343 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5434 เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ ป.6 1
344 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5512 เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น ป.6 1
345 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5419 เด็กหญิงขวัญ พิไล ป.6 1
346 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5590 เด็กหญิงบังอร ใจดี ป.6 1
347 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5409 เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ป.6 1
348 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5658 เด็กหญิงนารดา ปิยทัสสีกุล ป.6 1
349 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5432 เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล ป.6 1
350 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5639 เด็กหญิงกนกรัตน์ นามะวงศ์ อ.2 1
351 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5647 เด็กหญิงภัทรธิดา สุตา อ.2 1
352 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5644 เด็กหญิงนทันนา ปิยทัสสีกุล อ.2 1
353 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5640 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราตรีวิมาน อ.2 1
354 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5642 เด็กหญิงธัญณิชา ขำมี อ.2 1
355 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5645 เด็กหญิงนิภาพร พิริยะ อ.2 1
356 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5646 เด็กหญิงปวริศา ธิราช อ.2 1
357 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5650 เด็กหญิงวิลันดา - อ.2 1
358 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5649 เด็กหญิงลาว - อ.2 1
359 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5641 เด็กหญิงธัญชนก ทองเต็ม อ.2 1
360 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5643 เด็กหญิงธันยลักษณ์ ส่งเสมอ อ.2 1
361 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5648 เด็กหญิงรัญชิดา กุณะ อ.2 1
362 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5611 เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล อ.3 1
363 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5616 เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา อ.3 1
364 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5610 เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว อ.3 1
365 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5612 เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา อ.3 1
366 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5614 เด็กหญิงจันทกานต์ - อ.3 1
367 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5556 เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ ป.1 1
368 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5592 เด็กหญิงข่อง - ป.1 1
369 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.1 1
370 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5553 เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง ป.1 1
371 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน ป.1 1
372 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5578 เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ ป.1 1
373 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5575 เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ ป.1 1
374 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5572 เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก ป.1 1
375 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5555 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน ป.1 1
376 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5554 เด็กหญิงพรลภัส ยะติน ป.1 1
377 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5574 เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ ป.1 1
378 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5582 เด็กหญิงพันธ์วิรา กันนิกา ป.1 1
379 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5580 เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว ป.1 1
380 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5579 เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม ป.1 1
381 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5546 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม ป.2 1
382 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5545 เด็กหญิงดาว - ป.2 1
383 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5547 เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา ป.2 1
384 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5551 เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ ป.2 1
385 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5549 เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา ป.2 1
386 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5550 เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก ป.2 1
387 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5552 เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ ป.2 1
388 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5548 เด็กหญิงพรพรรณ - ป.2 1
389 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5525 เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง ป.3 1
390 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5654 เด็กหญิงนาโอมี ปิยทัสสีกุล ป.3 1
391 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5494 เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย ป.3 1
392 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5524 เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ ป.3 1
393 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5489 เด็กหญิงแสงฟ้า - ป.3 1
394 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5589 เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า ป.3 1
395 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5558 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ ป.3 1
396 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5492 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ ป.3 1
397 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5523 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ ป.3 1
398 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5484 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา ป.4 1
399 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5439 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ ป.4 1
400 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5602 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน ป.4 1
401 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5467 เด็กหญิงภัทริน โชติ ป.4 1
402 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5485 เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข ป.4 1
403 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5473 เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ ป.4 1
404 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5560 เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง ป.4 1
405 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5620 เด็กหญิงธมน ประพงษ์ ป.4 1
406 วังพร้าววิทยา 4741 เด็กหญิงวรกาญจน์ วิ่งเร็ว อ.2 1
407 วังพร้าววิทยา 4738 เด็กหญิงเกสรา ภิญโญ อ.2 1
408 วังพร้าววิทยา 4744 เด็กหญิงเกศมณี สงวนแบบ อ.2 1
409 วังพร้าววิทยา 4740 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สูตรเลข อ.2 1
410 วังพร้าววิทยา 4742 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กาวิตู อ.2 1
411 วังพร้าววิทยา 4739 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ วงค์ลังกา อ.2 1
412 วังพร้าววิทยา 4731 เด็กหญิงภูภณาภา เพียรธัญญกรณ์ อ.3 1
413 วังพร้าววิทยา 4727 เด็กหญิงปรียาวดี อุ่นตาล อ.3 1
414 วังพร้าววิทยา 4726 เด็กหญิงณัฐชา เครือวงค์ปิง อ.3 1
415 วังพร้าววิทยา 4725 เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทะ อ.3 1
416 วังพร้าววิทยา 4728 เด็กหญิงพรลภัศ เวียงนิล อ.3 1
417 วังพร้าววิทยา 4709 เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำวรรณ ป.1 1
418 วังพร้าววิทยา 4708 เด็กหญิงนิตา โตกระโทก ป.1 1
419 วังพร้าววิทยา 4758 เด็กหญิงพอใจ จันทร์นุ่ม ป.1 1
420 วังพร้าววิทยา 4716 เด็กหญิงอัญยา กันธา ป.1 1
421 วังพร้าววิทยา 4707 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ซาวคำ ป.1 1
422 วังพร้าววิทยา 4715 เด็กหญิงเขมรินทร์ เป็งวัน ป.1 1
423 วังพร้าววิทยา 4693 เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจมา ป.2 1
424 วังพร้าววิทยา 4745 เด็กหญิงนัฐณิชา ต๊ะสุทา ป.2 1
425 วังพร้าววิทยา 4690 เด็กหญิงบัวบูชา บุญยธาดา ป.2 1
426 วังพร้าววิทยา 4688 เด็กหญิงขวัญกมล แก้วมาลา ป.2 1
427 วังพร้าววิทยา 4692 เด็กหญิงเมธาวดี ยะสะโน ป.2 1
428 วังพร้าววิทยา 4689 เด็กหญิงธิดา คำแดง ป.2 1
429 วังพร้าววิทยา 4691 เด็กหญิงประกายทิพย์ พิมพ์สอน ป.2 1
430 วังพร้าววิทยา 4677 เด็กหญิงพรรณนิภา ทากูล ป.3 1
431 วังพร้าววิทยา 4680 เด็กหญิงศรุตา ไชยสาร ป.3 1
432 วังพร้าววิทยา 4676 เด็กหญิงเนมิราช เถาแปง ป.3 1
433 วังพร้าววิทยา 4678 เด็กหญิงรฐา ก๋าวิตู ป.3 1
434 วังพร้าววิทยา 4674 เด็กหญิงจามจุรี คำวรรณ ป.3 1
435 วังพร้าววิทยา 4659 เด็กหญิงขนิษฐา โมทารัตน์ ป.4 1
436 วังพร้าววิทยา 4660 เด็กหญิงฐิดาพร อินทะ ป.4 1
437 วังพร้าววิทยา 4662 เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์หอม ป.4 1
438 วังพร้าววิทยา 4657 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีธิราช ป.4 1
439 วังพร้าววิทยา 4658 เด็กหญิงเกสรา ทรัพย์คำมา ป.4 1
440 วังพร้าววิทยา 4640 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วเตชะ ป.5 1
441 วังพร้าววิทยา 4639 เด็กหญิงมุนินทร์ ไชยเจริญ ป.5 1
442 วังพร้าววิทยา 4638 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฝั้นถาวร ป.5 1
443 วังพร้าววิทยา 4712 เด็กหญิงธมลวรรณ บำรุงผล ป.6 1
444 วังพร้าววิทยา 4618 เด็กหญิงศรัณย์พร ลาวเครือ ป.6 1
445 วังพร้าววิทยา 4615 เด็กหญิงฐิตาพร ปุ๊คำแดง ป.6 1
446 วังพร้าววิทยา 4619 เด็กหญิงอัญญากานต์ ซาวคำ ป.6 1
447 วังพร้าววิทยา 4617 เด็กหญิงพิณณภา ปวงมณี ป.6 1
448 วังพร้าววิทยา 4614 เด็กหญิงขนิษฐา ร้องวารี ป.6 1
449 วังพร้าววิทยา 4600 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุทาหรณ์ ม.1 1
450 วังพร้าววิทยา 4597 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ษา ม.1 1
451 วังพร้าววิทยา 4750 เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ย่าง ม.1 1
452 วังพร้าววิทยา 4752 เด็กหญิงชลธิชา ธรรมสิทธิ์ ม.1 1
453 วังพร้าววิทยา 4596 เด็กหญิงณัฎฐา เมืองจันทบุรี ม.1 1
454 วังพร้าววิทยา 4595 เด็กหญิงจีรนันท์ โรจนวิภาต ม.1 1
455 วังพร้าววิทยา 4574 เด็กหญิงอารยา บัวขาว ม.1 1
456 วังพร้าววิทยา 4573 เด็กหญิงศิริภัสสร ฝั้นถาวร ม.2 1
457 วังพร้าววิทยา 4569 เด็กหญิงทิฆัมพร อินทะ ม.2 1
458 วังพร้าววิทยา 4572 เด็กหญิงพชรพร กาวิน ม.2 1
459 วังพร้าววิทยา 4666 เด็กหญิงสุวลักษณ์ ศิริวงศ์วานิช ม.2 1
460 วังพร้าววิทยา 4571 เด็กหญิงธีรดา สันธิ ม.2 1
461 วังพร้าววิทยา 4575 เด็กหญิงพระพาย จ้ายหนองบัว ม.3 1
462 วังพร้าววิทยา 4710 เด็กหญิงนงนภัส คำวรรณะ ม.3 1
463 วังพร้าววิทยา 4556 เด็กหญิงภครัช ต๊ะบุญธง ม.3 1
464 วังพร้าววิทยา 4668 นางสาวอาภัสรา คำมา ม.3 1
465 วังพร้าววิทยา 4759 นางสาวจิตรฤทัย ยาสมุทร์ ม.3 1
466 วังพร้าววิทยา 4605 นางสาววิรดา บุญเชิด ม.3 1
467 ศาลาวิทยา 6087 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู ม.1 1
468 ศาลาวิทยา 6086 เด็กหญิงเนตรชนก เขื่อนแก้ว ม.1 1
469 ศาลาวิทยา 6092 เด็กหญิงวณิชชา กองกินา ม.1 1
470 ศาลาวิทยา 5817 เด็กหญิงศุภสุตา พุทธวงค์ ม.1 1
471 ศาลาวิทยา 5815 เด็กหญิงธีรกันยา แก้วเมืองมา ม.1 1
472 ศาลาวิทยา 5779 เด็กหญิงกานต์สินี รักขาว ม.2 1
473 ศาลาวิทยา 6070 เด็กหญิงณัฏฐชา คำลือปลูก ม.2 1
474 ศาลาวิทยา 5783 เด็กหญิงภัคจิรา สายคำ ม.2 1
475 ศาลาวิทยา 6069 เด็กหญิงปริยกร มอญแก้ว ม.2 1
476 ศาลาวิทยา 6068 เด็กหญิงกัณฐมณี แสนใหม่ ม.2 1
477 ศาลาวิทยา 5781 เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองจันงาม ม.2 1
478 ศาลาวิทยา 5739 เด็กหญิงสุภัชยา แสงแก้ว ม.3 1
479 ศาลาวิทยา 6022 นางสาวญาดาวดี ลายแดง ม.3 1
480 ศาลาวิทยา 5729 เด็กหญิงวรางคณา จันทร์ทา ม.3 1
481 ศาลาวิทยา 5688 นางสาวณัฐณี สายมะโน ม.3 1
482 ศาลาวิทยา 6090 เด็กหญิงนฤมล เครือวงค์ ม.3 1
483 ศาลาวิทยา 6079 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพปง อ.2 1
484 ศาลาวิทยา 6080 เด็กหญิงนภาพร เมืองงาม อ.2 1
485 ศาลาวิทยา 6078 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนใหม่ อ.2 1
486 ศาลาวิทยา 6077 เด็กหญิงกัญญพัชร์ ภูวะเรศ อ.2 1
487 ศาลาวิทยา 6094 เด็กหญิงสุดาริณ นพพลกรัง อ.2 1
488 ศาลาวิทยา 6060 เด็กหญิงลภัสสร เคียงสันเทียะ อ.3 1
489 ศาลาวิทยา 6061 เด็กหญิงเอลียาห์ จันทร์เทพ อ.3 1
490 ศาลาวิทยา 6042 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ สมฟอง ป.1 1
491 ศาลาวิทยา 6040 เด็กหญิงเบญจวรรณ คงสันเที๊ยะ ป.1 1
492 ศาลาวิทยา 6037 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัสสุตะมะ ป.1 1
493 ศาลาวิทยา 6039 เด็กหญิงจิริณญา เทพรักษ์ ป.1 1
494 ศาลาวิทยา 6049 เด็กหญิงปพิชญา วังโสภา ป.1 1
495 ศาลาวิทยา 6038 เด็กหญิงคุนัญญา นันทะโค ป.1 1
496 ศาลาวิทยา 6041 เด็กหญิงอังคณา ตามีปลูก ป.1 1
497 ศาลาวิทยา 6036 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทิพปง ป.1 1
498 ศาลาวิทยา 6005 เด็กหญิงชนัญญา วงค์เครือใจ ป.2 1
499 ศาลาวิทยา 6009 เด็กหญิงศรินทิพย์ ริลา ป.2 1
500 ศาลาวิทยา 6006 เด็กหญิงไพรินทร์ ถุงแก้ว ป.2 1
501 ศาลาวิทยา 6008 เด็กหญิงรตินันท์ ข่วงกิจ ป.2 1
502 ศาลาวิทยา 6007 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สัญญา ป.2 1
503 ศาลาวิทยา 5993 เด็กหญิงอิงฟ้า คะณีวัน ป.3 1
504 ศาลาวิทยา 5994 เด็กหญิงมินตรา พินทิสืบ ป.3 1
505 ศาลาวิทยา 5989 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ คำมูลตา ป.3 1
506 ศาลาวิทยา 5966 เด็กหญิงอภิชญา แก้วปัญญา ป.4 1
507 ศาลาวิทยา 5963 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองงาม ป.4 1
508 ศาลาวิทยา 5967 เด็กหญิงจิรนันท์ การะกัน ป.4 1
509 ศาลาวิทยา 5964 เด็กหญิงกมลชนก แก้วเสมอใจ ป.4 1
510 ศาลาวิทยา 5965 เด็กหญิงเอมฤดี มูลศาลา ป.4 1
511 ศาลาวิทยา 6013 เด็กหญิงชวัลนุช ชูเสถียร ป.5 1
512 ศาลาวิทยา 5898 เด็กหญิงชญานิศ กำมเชียร ป.5 1
513 ศาลาวิทยา 6083 เด็กหญิงธัญญพร ไชยบุญเรือง ป.5 1
514 ศาลาวิทยา 5895 เด็กหญิงธนวรรณ สุภารักษ์ ป.5 1
515 ศาลาวิทยา 5983 เด็กหญิงนริศรา อินต๊ะป๊ก ป.5 1
516 ศาลาวิทยา 5896 เด็กหญิงธัญชนก ทามณีวรรณ ป.5 1
517 ศาลาวิทยา 6012 เด็กหญิงกมลพร กลมเกลี้ยง ป.5 1
518 ศาลาวิทยา 6084 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศสวัสดิ์ ป.5 1
519 ศาลาวิทยา 6082 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินาสา ป.5 1
520 ศาลาวิทยา 6045 เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงมี ป.6 1
521 ศาลาวิทยา 5880 เด็กหญิงณัฐพร บ่อแก้ว ป.6 1
522 ศาลาวิทยา 6029 เด็กหญิงแววดาว ชนะทะเล ป.6 1
523 ศาลาวิทยา 6065 เด็กหญิงทิชามญชุ์ ริลา ป.6 1
524 ศาลาวิทยา 5865 เด็กหญิงปวริศา อ่างทอง ป.6 1
525 ศาลาวิทยา 5862 เด็กหญิงจิรภา การะกัน ป.6 1
526 ศาลาวิทยา 5874 เด็กหญิงธีร์จุฑา หอมดวงศรี ป.6 1
527 ศาลาวิทยา 5972 เด็กหญิงศุภลักษ์ สุขสมัคร ป.6 1
528 ศาลาวิทยา 5864 เด็กหญิงทัตชญา แก้วปัญญา ป.6 1
529 ศาลาวิทยา 5973 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขนิรันดร์ ป.6 1
530 ศาลาวิทยา 6050 เด็กหญิงชลิดา ภู่เกษแก้ว ป.6 1
531 ศาลาวิทยา 5861 เด็กหญิงกัลยาณี หย่งกิจ ป.6 1
532 ศาลาวิทยา 5876 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทาวิชัย ป.6 1
533 ศาลาวิทยา 6095 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พระจอหอ ม.1 1
534 ศาลาวิทยา 5837 เด็กหญิงกชกร วงค์ระกา ม.1 1
535 ศาลาวิทยา 5839 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขป้อม ม.1 1
536 ศาลาวิทยา 5840 เด็กหญิงธนภรณ์ การะกัน ม.1 1
537 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้แก้ว ม.3 1
538 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6452 นางสาวศิริลดา มุกสิกสวัสดิ์ ม.3 1
539 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6820 เด็กหญิงชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ ม.3 1
540 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6084 นางสาวกิติพร พรมสมบัติ ม.3 1
541 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6258 เด็กหญิงวริศรา เขียวสด ม.3 1
542 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6260 เด็กหญิงศุภกานต์ โยธา ม.3 1
543 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6813 นางสาวฐิติพัชร อินใจ ม.3 1
544 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6164 นางสาวอภิญญา ใจลังก๋า ม.3 1
545 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6815 เด็กหญิงวรัญญา ปันถี ม.3 1
546 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7254 เด็กหญิงพัชรพร ปุคำแดง ป.6 1
547 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6379 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนนิล ป.6 1
548 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ ป.6 1
549 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6775 เด็กหญิงพชรพร อินลวง ป.2 2
550 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6565 เด็กหญิงธันวารัตน์ กันธิมิตรตระกูล ป.6 1
551 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7216 เด็กหญิงภาวิมล ลืมหลง ป.2 2
552 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7253 เด็กหญิงพันธิกา เทพธรรม ป.6 1
553 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสุภา ป.2 2
554 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6567 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ ชัยพรม ป.6 1
555 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6782 เด็กหญิงกวินธิดา จันทรักษา ป.2 2
556 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6650 เด็กหญิงกชกานต์ บุญชู ป.6 1
557 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6781 เด็กหญิงธนาภรณ์ จีปน ป.2 2
558 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6387 เด็กหญิงนราวดี กันทะสร ป.6 1
559 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7161 เด็กหญิงธนัชญา กาวงศ์อิน ป.2 2
560 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6389 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยาบัว ป.6 1
561 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7215 เด็กหญิงน้ำฝน สุธรรม ป.2 2
562 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6958 เด็กหญิงณัฐทชา หน่อยศ ป.6 1
563 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6786 เด็กหญิงจันทิรา สายตุ่นแก้ว ป.2 2
564 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6383 เด็กหญิงณฐอร ก๋งเทเวศ ป.6 1
565 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7160 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงศิลป์ ป.2 2
566 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6380 เด็กหญิงรจเรข วรรณศักดิ์ ป.6 1
567 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7218 เด็กหญิงศิริกัญญา กันทะวงค์ ป.2 2
568 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6381 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขสานต์ ป.6 1
569 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6783 เด็กหญิงกวินนาฎ จันทรักษา ป.2 2
570 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6564 เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วเต็ม ป.6 1
571 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6788 เด็กหญิงสุภาวดี เหนือบุญ ป.2 2
572 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6386 เด็กหญิงนพจิรา ภาดา ป.6 1
573 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6986 เด็กหญิงสุชาวดี รักยา ป.2 2
574 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6376 เด็กหญิงธาลิดา ฟองเขียว ป.6 1
575 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7162 เด็กหญิงกนกพัธร ชั่งทอง ป.2 2
576 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6382 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวรรณากร ป.6 1
577 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6822 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจบุญ ม.3 2
578 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6785 เด็กหญิงปภัสสร ราชเสนา ป.2 2
579 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6469 เด็กหญิงรุ่งฟ้า มิตไชยคำ ป.6 1
580 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6076 นางสาวกรรณิการ์ สาบคำ ม.3 2
581 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6784 เด็กหญิงอมราวดี คงคา ป.2 2
582 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7255 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทารัตน์ ป.6 1
583 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6453 นางสาวอรนุช เรืองรบ ม.3 2
584 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6778 เด็กหญิงวีรนัฐ บุญมี ป.2 2
585 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7256 เด็กหญิงศิริภัสสร กันทะวงค์ ป.6 1
586 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6052 เด็กหญิงพีรดา ปิกคำ ม.3 2
587 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6780 เด็กหญิงพิมพ์อรินทร์ ไสยวัง ป.2 2
588 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6385 เด็กหญิงณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ ป.6 1
589 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6092 นางสาวชนากานต์ อินต๊ะวงศ์ ม.3 2
590 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6777 เด็กหญิงชาลิสา ชัยประภา ป.2 2
591 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งวงษา ป.6 1
592 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6826 นางสาวภัทรวดี แหมธนเจริญ ม.3 2
593 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงใหญ่ ป.2 2
594 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7252 เด็กหญิงทักษอร สิทธิคำ ป.6 1
595 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6074 นางสาวปาริชาติ จินดาลัย ม.3 2
596 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6987 เด็กหญิงศิรินภา ปันม้า ป.2 2
597 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6083 เด็กหญิงอริสา ใจกันติ ม.3 2
598 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6046 นางสาวศรันณ์รัชต์ ชาวสืบ ม.3 2
599 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6072 เด็กหญิงสุรีพร หลิวยัง ม.3 2
600 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6051 นางสาววรัตนาภรณ์ เผ่าละออ ม.3 2
601 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6925 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ำกลาง ม.3 2
602 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6823 เด็กหญิงจิรสุดา เป็งสุทะ ม.3 2
603 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6079 นางสาวพรพิมล แก้วสีงาม ม.3 2
604 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6049 นางสาวปิยธิดา วันตา ม.3 2
605 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6080 นางสาวพิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ม.3 2
606 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7114 เด็กหญิงวรัญญา ไชยอ้าย อ.2 1
607 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7119 เด็กหญิงกัณฐมณี ทอนช่วย อ.2 1
608 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7115 เด็กหญิงจิรัชญา สัตย์ต่อชาติ อ.2 1
609 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7177 เด็กหญิงปนัดดา แก้วบังวัน อ.2 1
610 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6848 เด็กหญิงศิรัญญา ศรีนวลนุ่น ป.3 1
611 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7118 เด็กหญิงเกวลิน บุญเรือง อ.2 1
612 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6687 เด็กหญิงโชติกา วังกรานต์ ป.3 1
613 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7116 เด็กหญิงสิริกัญญา แก้วกันใจ อ.2 1
614 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6685 เด็กหญิงมณัสณรรญ์ แสงศร ป.3 1
615 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7113 เด็กหญิงสิรินดา สิงห์ขร อ.2 1
616 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6688 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วบังวัน ป.3 1
617 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7117 เด็กหญิงอรพิน เครื่องชัย อ.2 1
618 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7221 เด็กหญิงธัญรัตน์ ซาวคำ ป.3 1
619 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7175 เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญ ป.6 2
620 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7120 เด็กหญิงขวัญกมล สร้อยโภคิน อ.2 1
621 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7222 เด็กหญิงวนัสนันท์ เป็งบุญมา ป.3 1
622 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6834 เด็กหญิงกฤตทิตา ชัยวงศ์ ป.6 2
623 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7121 เด็กหญิงขวัญชนก สร้อยโภคิน อ.2 1
624 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7220 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ด้วงคำ ป.3 1
625 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6413 เด็กหญิงวราภรณ์ โนจา ป.6 2
626 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7178 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เมืองคำ อ.2 1
627 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6682 เด็กหญิงภัทรวดี มลิวัลย์ ป.3 1
628 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7261 เด็กหญิงน้ำฟ้า สุธรรม ป.6 2
629 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7123 เด็กหญิงวรรณพร จีปน อ.2 1
630 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7268 เด็กหญิงรมิตา ศรีธิราช ป.3 1
631 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6411 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมตะวา ป.6 2
632 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7112 เด็กหญิงณัชชา ไร่เรือ อ.2 1
633 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6684 เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ ป.3 1
634 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6419 เด็กหญิงธนิดา อ่อนหวาน ป.6 2
635 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7179 เด็กหญิงกัญจนา อ่อนคำ อ.2 1
636 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6690 เด็กหญิงพิชญา ถิ่นนคร ป.3 1
637 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6406 เด็กหญิงณัฐพร ทาแดง ป.6 2
638 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7111 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยวรรณ อ.2 1
639 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7163 เด็กหญิงสุจิรา มากรุด ป.3 1
640 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6409 เด็กหญิงณัฐมน อุดเวียง ป.6 2
641 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6847 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ พลหาญ ป.3 1
642 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6959 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปากแคว ป.6 2
643 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7223 เด็กหญิงอารยา จันทร์อุ ป.3 1
644 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6418 เด็กหญิงปาริสา ลาวเครือ ป.6 2
645 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6849 เด็กหญิงกัลยา สุตินคำ ป.3 1
646 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6404 เด็กหญิงวรินญา นามะกุณา ป.6 2
647 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6686 เด็กหญิงอรรัญญาภาร์ บุญมาอูป ป.3 1
648 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6723 เด็กหญิงจิรัชยา ขัตติยะ ป.6 2
649 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6683 เด็กหญิงพิชญธิดา ภูจา ป.3 1
650 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6417 เด็กหญิงธนารี ยอดสุด ป.6 2
651 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6679 เด็กหญิงซูเฟียนา กามะ ป.3 1
652 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6836 เด็กหญิงธนัชชา คงทน ป.6 2
653 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6408 เด็กหญิงพัชรี เตปิน ป.6 2
654 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7176 เด็กหญิงประภาศิริ ลินพล ป.6 2
655 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7260 เด็กหญิงณัฎฐชยา แก้วประภา ป.6 2
656 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6410 เด็กหญิงปวีณา อินทะ ป.6 2
657 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6414 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำมา ป.6 2
658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6416 เด็กหญิงธัญสินีย์ คำดวง ป.6 2
659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6405 เด็กหญิงนัฐณิชา มหานิล ป.6 2
660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6835 เด็กหญิงเมษา ยินดี ป.6 2
661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7137 เด็กหญิงเกวลิน ปิยะราช อ.2 2
662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6698 เด็กหญิงธัญทิพย์ ธิปะละ ป.3 2
663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7140 เด็กหญิงบุญญาพร อัยกา อ.2 2
664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6691 เด็กหญิงนภัสกรณ์ มีสำราญ ป.3 2
665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7264 เด็กหญิงเปมิกา ไชยนา อ.2 2
666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6852 เด็กหญิงฑีญาภัค หาญจักรคำ ป.3 2
667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7188 เด็กหญิงพิชญฎา แก้วเครือคำ อ.2 2
668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7228 เด็กหญิงอินธิรา สิทธิวงค์ ป.3 2
669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7191 เด็กหญิงสุพิชชา แก้วธิดา อ.2 2
670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6970 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมวงศ์ ป.3 2
671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7190 เด็กหญิงณปภัช ทารัตน์ อ.2 2
672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7164 เด็กหญิงธิดารัตน์ นุฝิ่น ป.3 2
673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7187 เด็กหญิงณัฐณิชา ออมแก้ว อ.2 2
674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6855 เด็กหญิงวรรณภรณ์ กาวิละ ป.3 2
675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7139 เด็กหญิงรินรดา ทำดี อ.2 2
676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6850 เด็กหญิงฐรัตน์ดาภรณ์ ใจวัน ป.3 2
677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7192 เด็กหญิงชลราดา ปุคำแดง อ.2 2
678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำเรืองจิตร์ ป.3 2
679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7189 เด็กหญิงณัชชา ด้วงคำ อ.2 2
680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6693 เด็กหญิงรวินท์นิภา กุศล ป.3 2
681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7138 เด็กหญิงกวินธิดา จันใจ อ.2 2
682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6700 เด็กหญิงกมลกาญจน์ กองศรีกุลดิลก ป.3 2
683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7141 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุรา อ.2 2
684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6851 เด็กหญิงณัฐนิชา สีสด ป.3 2
685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7165 เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมธิ ป.3 2
686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6699 เด็กหญิงลวิตรา คงทน ป.3 2
687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6702 เด็กหญิงวิชญาดา ชุ่มแก้ว ป.3 2
688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6694 เด็กหญิงมิลินท์รดา สุริยา ป.3 2
689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6697 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชนารถ ป.3 2
690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6854 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์ธิดา ป.3 2
691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7227 เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง ป.3 2
692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6310 เด็กหญิงพัณณิตา โปธิ ม.1 1
693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6290 เด็กหญิงธันชนก ทองขาว ม.1 1
694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7083 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ ม.1 1
695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7053 เด็กหญิงชนิดาภา มูลสาร ม.1 1
696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7079 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วมูล ม.1 1
697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7081 เด็กหญิงปุญญิสา สุภาสอน ม.1 1
698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7062 เด็กหญิงชลดา เกิดในวงศ์ ม.1 1
699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7080 เด็กหญิงโชติกา แสงหิรัญ ม.1 1
700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6318 เด็กหญิงอรญา สมบูรณ์ชัย ม.1 1
701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7025 เด็กหญิงปุณณดา ปันตา อ.3 1
702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7058 เด็กหญิงสิมิลัน หนูวรรณะ ม.1 1
703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7017 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระดา อ.3 1
704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7051 เด็กหญิงมนธิชา ใจล้อม ม.1 1
705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7022 เด็กหญิงกัญญพัชร เป็งถา อ.3 1
706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6288 เด็กหญิงลัลน์ลลิต พรมวัง ม.1 1
707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7018 เด็กหญิงกนกทิพย์ อินตาสาย อ.3 1
708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7064 เด็กหญิงพลอยปภัสน์ จินดาธรรม ม.1 1
709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7024 เด็กหญิงวริษฐา ใจวันดี อ.3 1
710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7084 เด็กหญิงพิชชาภา สมฤทธิ์ ม.1 1
711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7023 เด็กหญิงกานต์พิชชา ตามตน อ.3 1
712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6279 เด็กหญิงนิชาภัทร วงค์ใจ ม.1 1
713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7196 เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ อ.3 1
714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7056 เด็กหญิงวิมลศิริ สิทธิการ ม.1 1
715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7026 เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุขรัตน์ อ.3 1
716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6317 เด็กหญิงอนัญญา นุชนารถ ม.1 1
717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7019 เด็กหญิงจิรธิดา ศรีปินตา อ.3 1
718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6316 เด็กหญิงณัฐณิชา เปาปวง ม.1 1
719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7020 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตหาญ อ.3 1
720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7061 เด็กหญิงอภิสรา สุภากาวี ม.1 1
721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7016 เด็กหญิงมชณต รักพ่วง อ.3 1
722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7021 เด็กหญิงภูริชญา อินปัน อ.3 1
723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7166 เด็กหญิงฝนทิพย์ ป้อมสา ป.4 1
724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6611 เด็กหญิงวรรณกานต์ อินต๊ะราช ป.4 1
725 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6609 เด็กหญิงณัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.4 1
726 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6604 เด็กหญิงณรินน์รัฐพร สุขคำเมือง ป.4 1
727 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6613 เด็กหญิงนลินดา สิริวรรณ์ ป.4 1
728 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6607 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองศรีกุลดิลก ป.4 1
729 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6602 เด็กหญิงวาริศา ดีบูชา ป.4 1
730 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7235 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วงค์สุภา ป.4 1
731 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6608 เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.4 1
732 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6612 เด็กหญิงวรรณารี อินต๊ะราชา ป.4 1
733 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7197 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยกลาง อ.3 2
734 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6610 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิมาทา ป.4 1
735 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7031 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์ทอง อ.3 2
736 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6614 เด็กหญิงรัญธิดา ปอรินทร์ ป.4 1
737 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7028 เด็กหญิงชาลิษา ซุยนอก อ.3 2
738 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6732 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลวงค์ ป.4 1
739 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7035 เด็กหญิงเกวลิน ต่างถิ่น อ.3 2
740 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6731 เด็กหญิงปารณีย์ จิงจู ป.4 1
741 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7036 เด็กหญิงสุพิชชญาภรณ์ วัฒนาอภิรักษ์ อ.3 2
742 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6606 เด็กหญิงรุจิลักษณ์ วงศ์กลม ป.4 1
743 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7030 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ร่วมมิตร อ.3 2
744 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7034 เด็กหญิงกวินธิดา เนียมอยู อ.3 2
745 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7032 เด็กหญิงพิชญาพร กองศรีกุลดิลก อ.3 2
746 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6313 เด็กหญิงสิรภัทร ปิกคำ ม.1 2
747 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7198 เด็กหญิงภิญญามาศ ปุคำแดง อ.3 2
748 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บัวระกฏ ม.1 2
749 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7029 เด็กหญิงปุณณภา หงส์อาจ อ.3 2
750 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6315 เด็กหญิงนัฐชา นามเมือง ม.1 2
751 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7027 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหนือบุญ อ.3 2
752 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7059 เด็กหญิงกวินตรา ปัญญาไว ม.1 2
753 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7033 เด็กหญิงจิดาภา สร้อยข่าย อ.3 2
754 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7063 เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ทองฤทธิ์ ม.1 2
755 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7037 เด็กหญิงเขมิกา บริจินดา อ.3 2
756 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6321 เด็กหญิงนัดติกานต์ ปันลำ ม.1 2
757 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7052 เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวัน ม.1 2
758 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7055 เด็กหญิงวิมลทิพย์ ทรายเป็ง ม.1 2
759 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6955 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเทศ ม.1 2
760 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7057 เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด ม.1 2
761 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6287 เด็กหญิงจุฑามาศ ทนัญชัย ม.1 2
762 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7085 เด็กหญิงศุภกาญจน์ มะลิทา ม.1 2
763 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6322 เด็กหญิงกฤษณภัก ขัตติยะวงศ์ ม.1 2
764 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6309 เด็กหญิงรัชนก มหานิล ม.1 2
765 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6306 เด็กหญิงภรภัทร ภิญโญ ม.1 2
766 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6460 เด็กหญิงยุพเรศ ทิงาเครือ ม.1 2
767 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6286 เด็กหญิงธัญพร ดอนชัย ม.1 2
768 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7237 เด็กหญิงศรัณญา สุภาจันทร์ ป.4 2
769 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7082 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม ม.1 2
770 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6616 เด็กหญิงพิชญานิน หงส์อาจ ป.4 2
771 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6293 เด็กหญิงปิยะพร ปิ่นมณี ม.1 2
772 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6615 เด็กหญิงศิรินภา ทำดี ป.4 2
773 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7054 เด็กหญิงเบญญาภา กานำ ม.1 2
774 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6617 เด็กหญิงภัคจิรา สารถี ป.4 2
775 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6627 เด็กหญิงนภาพร ภิญโญ ป.4 2
776 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7240 เด็กหญิงวิชญาพร ขันคำ ป.4 2
777 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6914 เด็กหญิงชมขวัญ จีปน ป.1 1
778 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7238 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ กานำ ป.4 2
779 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6890 เด็กหญิงพรฑิตา พึ่งบางกรวย ป.1 1
780 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6624 เด็กหญิงนลินนิภา คำปวน ป.4 2
781 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6898 เด็กหญิงกุลธิดา ยารังษี ป.1 1
782 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6618 เด็กหญิงสาธิดา ขุนทุม ป.4 2
783 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6885 เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมริยา ป.1 1
784 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6658 เด็กหญิงณิชาวรรณ ไม้น้อย ป.4 2
785 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7203 เด็กหญิงพรพิมล เดชนุกุล ป.1 1
786 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6597 เด็กหญิงพิษณุวัชร์ ภูปัญญา ป.4 2
787 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6895 เด็กหญิงวรรณิชา จำปารินทร์ ป.1 1
788 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6628 เด็กหญิงสรัญญา โฉมยงค์ ป.4 2
789 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6894 เด็กหญิงพิชญธิดา ต้นแก้ว ป.1 1
790 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6619 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมวัง ป.4 2
791 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6892 เด็กหญิงกชมน ขัดเชียงราย ป.1 1
792 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6734 เด็กหญิงภัคจิรา พุทธเมฆ ป.4 2
793 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7206 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุใจ ป.1 1
794 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7239 เด็กหญิงปนัดดา เป็งวัน ป.4 2
795 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6896 เด็กหญิงอารดา ตุลเตมีย์ ป.1 1
796 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6622 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทิพย์กันเงิน ป.4 2
797 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7205 เด็กหญิงจิรัศยา วงศ์สวัสดิ์ ป.1 1
798 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6623 เด็กหญิงจิระประภา สร้อยข่าย ป.4 2
799 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7204 เด็กหญิงเกวลิน พรมดำ ป.1 1
800 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6967 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผอสูงเนิน ป.4 2
801 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6884 เด็กหญิงปิยะฉัตรรดา บุญมาอูป ป.1 1
802 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6733 เด็กหญิงขวัญเกล้า เซคาต้า ป.4 2
803 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6886 เด็กหญิงรุ่งฤดี สายใย ป.1 1
804 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6620 เด็กหญิงธนวรรณ บุญประเสริฐ ป.4 2
805 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7265 เด็กหญิงชนัญชิดา ซีคำ ป.1 1
806 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6887 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ฝั้นแก้ว ป.1 1
807 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6888 เด็กหญิงฝันดี มะอุเทน ป.1 1
808 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6167 เด็กหญิงฐิติวรดา อินใจ ม.2 1
809 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6897 เด็กหญิงกิตติกานต์ เรือนตุ่น ป.1 1
810 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6165 เด็กหญิงกนกวรรณ สาบคำ ม.2 1
811 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6893 เด็กหญิงอภิญญา ไชยวรรณ์ ป.1 1
812 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6173 เด็กหญิงพรพิมล ยะสะโน ม.2 1
813 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6704 เด็กหญิงอาภัสรา บุญอุไร ม.2 1
814 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6171 เด็กหญิงณัฐพร อ้อชัยภูมิ ม.2 1
815 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6169 เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำปา ม.2 1
816 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6262 เด็กหญิงอลิษา เขียวสด ม.2 1
817 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6166 เด็กหญิงณัฏฐธิชา อาศัยบุญ ม.2 1
818 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6351 เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันสุภาเสน ม.2 1
819 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6170 เด็กหญิงอชิระญา เณรทอง ม.2 1
820 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6350 เด็กหญิงโชติกา จิตต์เกษม ม.2 1
821 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6944 เด็กหญิงภัทรวดี เส็งนา ม.2 1
822 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6945 เด็กหญิงปิยภรณ์ สิงห์ขร ม.2 1
823 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6162 เด็กหญิงภัคนันท์ สายวงค์ปัญญา ม.2 1
824 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6349 เด็กหญิงณัฐฐา สุรสิทธิ์ ม.2 1
825 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6505 เด็กหญิงปฐมพร ปั้นเหน่งเพชร ป.5 1
826 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6653 เด็กหญิงธนัชชา วันทรวง ป.5 1
827 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7170 เด็กหญิงธรัลญ่า นันใจ ป.5 1
828 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6899 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินธิมา ป.1 2
829 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6495 เด็กหญิงธันชนก ปงธิยา ป.5 1
830 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6992 เด็กหญิงอาทิตยา ชูกำแพง ป.1 2
831 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7244 เด็กหญิงวันทนา จ๊ะใจ ป.5 1
832 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7157 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศาลา ป.1 2
833 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6496 เด็กหญิงสุพรรษา ยะสะโน ป.5 1
834 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6904 เด็กหญิงศรีกมล กันทะสร ป.1 2
835 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6492 เด็กหญิงกัญญาภัค นิทาน ป.5 1
836 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6909 เด็กหญิงกัญจนี อ่อนคำ ป.1 2
837 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6501 เด็กหญิงญาณิศา จามรี ป.5 1
838 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6906 เด็กหญิงธนพร ลังกาแก้ว ป.1 2
839 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6498 เด็กหญิงวรรณกานต์ ทิพย์กันเงิน ป.5 1
840 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6889 เด็กหญิงพชรกมล สร้อยสุวรรณ ป.1 2
841 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6491 เด็กหญิงปรัยญาดา อินทิ ป.5 1
842 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7156 เด็กหญิงเกวลิน บุญภูมิ ป.1 2
843 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6499 เด็กหญิงนราวดี อินปิก ป.5 1
844 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7153 เด็กหญิงคณิตกุล ทองริว ป.1 2
845 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6654 เด็กหญิงอินญาพรรษฌ์ แปงนุจานิวัตร ป.5 1
846 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6903 เด็กหญิงกรองแก้ว สีจันทร์ ป.1 2
847 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7243 เด็กหญิงกรรภิรมย์ โพธิ์ระหงส์ ป.5 1
848 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6912 เด็กหญิงณพิชญา พิสกุล ป.1 2
849 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6838 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วรักษา ป.5 1
850 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7155 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปิงยศ ป.1 2
851 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6500 เด็กหญิงณิชชาพร แอผัด ป.5 1
852 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6913 เด็กหญิงวรรณรัตน์ กาวิละ ป.1 2
853 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6494 เด็กหญิงปริญศิริ พนาลิกุล ป.5 1
854 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7154 เด็กหญิงอริญญา เครืออิน ป.1 2
855 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7169 เด็กหญิงธิดาพร กาวิชัย ป.5 1
856 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6905 เด็กหญิงพิมพ์ดาว วงศ์แจ่ม ป.1 2
857 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6497 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิปะละ ป.5 1
858 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6200 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณสิงห์ ม.2 2
859 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6901 เด็กหญิงชัญญา พุทธสาร ป.1 2
860 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6503 เด็กหญิงนลินี บุญมี ป.5 1
861 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6948 เด็กหญิงสุวภัทร ศรสงวน ม.2 2
862 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6902 เด็กหญิงชนิดาภา พุทธสาร ป.1 2
863 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6199 เด็กหญิงอรวรรณ ปุ๊ดป่าแข ม.2 2
864 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6907 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทารัตน์ ป.1 2
865 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6198 เด็กหญิงอิศวรา บุญประกอบ ม.2 2
866 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6558 เด็กหญิงขวัญชนก พรมถา ม.2 2
867 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6950 เด็กหญิงปารมี รุ่งเรืองศรีพงษ์ ม.2 2
868 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6947 เด็กหญิงนุชจรินทร์ เขินแก้ว ม.2 2
869 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6557 เด็กหญิงศิริพร ทองริว ม.2 2
870 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6951 เด็กหญิงรัตนาวดี บู่ทอง ม.2 2
871 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6828 เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรชู ม.2 2
872 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6949 เด็กหญิงขวัญฤทัย สายสุข ม.2 2
873 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6195 เด็กหญิงจรินทร์พร วังกรานต์ ม.2 2
874 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6952 เด็กหญิงภัคจิรา อินต๊ะแดง ม.2 2
875 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6196 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพชรแก้ว ม.2 2
876 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6525 เด็กหญิงภัคภรณ์ บุญเรือง ป.5 2
877 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6655 เด็กหญิงเดือนเก้า อภิวงศ์ ป.5 2
878 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6761 เด็กหญิงจุมมารี เรืองรบ ป.2 1
879 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6531 เด็กหญิงชนัญธิดา วงศ์เป็ง ป.5 2
880 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6767 เด็กหญิงนวรัตน์ ปุ๊ดที ป.2 1
881 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6502 เด็กหญิงอรกานต์ เหมรา ป.5 2
882 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6772 เด็กหญิงกุมาริกา เณรทอง ป.2 1
883 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6530 เด็กหญิงปิยะธิดา ต้นแก้ว ป.5 2
884 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6770 เด็กหญิงเนตรอัปสร อินทะวัง ป.2 1
885 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6535 เด็กหญิงพีชญา ทะนุการ ป.5 2
886 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6981 เด็กหญิงพิชญธิดา แก่นคำ ป.2 1
887 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6522 เด็กหญิงนาถสุรีย์วิภา คำหวาน ป.5 2
888 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6982 เด็กหญิงธัญพิชา ทองริว ป.2 1
889 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6529 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมมาศ ป.5 2
890 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7267 เด็กหญิงกมลชนก มิตรซู ป.2 1
891 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6533 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีคำ ป.5 2
892 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6774 เด็กหญิงเพ้ยเพ้ย พรมณีรัตนชมภู ป.2 1
893 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6524 เด็กหญิงณัฐธิดา ปงธิยา ป.5 2
894 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6762 เด็กหญิงวิชญาพร วงศ์ปัน ป.2 1
895 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7249 เด็กหญิงอุรัสยา จาไผ่ ป.5 2
896 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6771 เด็กหญิงพิชญธิดา โภคทรัพย์ ป.2 1
897 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7172 เด็กหญิงณัชชา เขาแก้ว ป.5 2
898 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6816 เด็กหญิงณัฐธิดา ปันถี ม.3 1
899 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6769 เด็กหญิงจิรัชญา จำอินถา ป.2 1
900 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6528 เด็กหญิงพิมลพรรณ กำไร ป.5 2
901 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6147 นางสาวพัชรีวรรณ คำหนัก ม.3 1
902 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6984 เด็กหญิงนรีกานต์ วะเท ป.2 1
903 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6526 เด็กหญิงกันย์ฤดี หล่อเลิศฤทธิชัย ป.5 2
904 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6819 นางสาวธนัชชา อินทะโนน ม.3 1
905 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6985 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์เหาะ ป.2 1
906 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6527 เด็กหญิงเทพธิดา ภักตรา ป.5 2
907 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6163 นางสาวสุชาวดี ใจวัน ม.3 1
908 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6764 เด็กหญิงนัทธมน ทองสี ป.2 1
909 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6523 เด็กหญิงกุลสิรี มูลณี ป.5 2
910 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6821 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยอม ม.3 1
911 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6773 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโท ป.2 1
912 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7248 เด็กหญิงรสนันท์ ไชยเลิศ ป.5 2
913 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6041 นางสาวมัณธิภา ลัดดาวงค์ ม.3 1
914 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6983 เด็กหญิงพิมชญา ใจบุญ ป.2 1
915 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6532 เด็กหญิงอารยา สายดวงติ๊บ ป.5 2
916 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6347 เด็กหญิงพิมพ์บุญ อกตัน ม.3 1
917 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6763 เด็กหญิงนาฬาดา มังกร ป.2 1
918 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6536 เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณประสงค์ ป.5 2
919 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6042 นางสาวทิฆัมพร ติ๊บปะปง ม.3 1
920 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6980 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ซาวคำ ป.2 1
921 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6053 นางสาวเพชรดา ขิงทอง ม.3 1
922 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6818 นางสาวพิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ ม.3 1
923 บ้านดอนธรรม 3456 เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ราชไชย อ.1 1
924 บ้านดอนธรรม 3453 เด็กหญิงเกวลิน โสนาดา อ.1 1
925 บ้านดอนธรรม 3451 เด็กหญิงกนกพัชร เตจ๊ะน้อย อ.1 1
926 บ้านดอนธรรม 3455 เด็กหญิงพัณณิตา อินนันชัย อ.1 1
927 บ้านดอนธรรม 3454 เด็กหญิงชยาภา คำภีระ อ.1 1
928 บ้านดอนธรรม 3452 เด็กหญิงกมลชนก ชุมภู อ.1 1
929 บ้านดอนธรรม 3440 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปางน้อย อ.2 1
930 บ้านดอนธรรม 3427 เด็กหญิงสุณัฏฐา สัญญาเขื่อน อ.2 1
931 บ้านดอนธรรม 3457 เด็กหญิงภัคพิมล นครพงศ์ อ.2 1
932 บ้านดอนธรรม 3469 เด็กหญิงน้องพิมพ์ (ไม่มีนามสกุล) อ.2 1
933 บ้านดอนธรรม 3458 เด็กหญิงเอวารินทร์ เจียมไพศาล อ.2 1
934 บ้านดอนธรรม 3403 เด็กหญิงคำซื่อ - อ.3 1
935 บ้านดอนธรรม 2428 เด็กหญิงวันนา จันทร์หอม อ.3 1
936 บ้านดอนธรรม 3418 เด็กหญิงแดงหอม ไม่มีนามสกุล อ.3 1
937 บ้านดอนธรรม 3402 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันตะละ อ.3 1
938 บ้านดอนธรรม 3404 เด็กหญิงกมลชนก ปงใจดี อ.3 1
939 บ้านดอนธรรม 3399 เด็กหญิงจันทร์จิรา ประกอบศิลป์ อ.3 1
940 บ้านดอนธรรม 3405 เด็กหญิงเมธิชา นาละกา อ.3 1
941 บ้านดอนธรรม 3395 เด็กหญิงวรรณนิภา พันธิถา อ.3 1
942 บ้านดอนธรรม 3401 เด็กหญิงมนสิชา มุณี อ.3 1
943 บ้านดอนธรรม 3375 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก๋าแก่น ป.1 1
944 บ้านดอนธรรม 3444 เด็กหญิงรัตติกาล ลุงมาด ป.1 1
945 บ้านดอนธรรม 3406 เด็กหญิงกชณิภา วารีศรี ป.1 1
946 บ้านดอนธรรม 3374 เด็กหญิงมณฑิตา มาดี ป.1 1
947 บ้านดอนธรรม 3373 เด็กหญิงบัวบูชา - ป.1 1
948 บ้านดอนธรรม 3447 เด็กหญิงน้ำหวาน (ไม่มีนามสกุล) ป.1 1
949 บ้านดอนธรรม 3407 เด็กหญิงนันทรีย์ ประกอบศิลป์ ป.1 1
950 บ้านดอนธรรม 3441 เด็กหญิงแสงมน ปางน้อย ป.2 1
951 บ้านดอนธรรม 3361 เด็กหญิงรมิดา จันตะมะ ป.2 1
952 บ้านดอนธรรม 3362 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วเกตุ ป.2 1
953 บ้านดอนธรรม 3358 เด็กหญิงสุดาพร ปงแปง ป.2 1
954 บ้านดอนธรรม 3461 เด็กหญิงอู่คำ (ไม่มีนามสกุล) ป.2 1
955 บ้านดอนธรรม 3379 เด็กหญิงเฟน - ป.2 1
956 บ้านดอนธรรม 3370 เด็กหญิงรินรดา ศรีไชย ป.3 1
957 บ้านดอนธรรม 3432 เด็กหญิงสมิตา ดวงใย ป.3 1
958 บ้านดอนธรรม 3382 เด็กหญิงอมลวรรณ มะโนคำ ป.3 1
959 บ้านดอนธรรม 3357 เด็กหญิงมุทิตา กมลศรี ป.3 1
960 บ้านดอนธรรม 3445 เด็กหญิงรจนา ลุงพัด ป.3 1
961 บ้านดอนธรรม 3346 เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์ศิริ ป.4 1
962 บ้านดอนธรรม 3466 เด็กหญิงพิชชานันท์ อินบุญส่ง ป.4 1
963 บ้านดอนธรรม 3470 เด็กหญิงจิราวรรณ พรมสาร ป.4 1
964 บ้านดอนธรรม 3347 เด็กหญิงหฤทัย ไชยเครื่อง ป.4 1
965 บ้านดอนธรรม 3468 เด็กหญิงธนัชพร จำปาวัน ป.4 1
966 บ้านดอนธรรม 3345 เด็กหญิงปุณยนุช เลิศหล้า ป.4 1
967 บ้านดอนธรรม 3433 เด็กหญิงกัญญาภัทร ตันตะละ ป.4 1
968 บ้านดอนธรรม 3337 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปวงคำ ป.5 1
969 บ้านดอนธรรม 3342 เด็กหญิงกัญญปวีร์ นาละกา ป.5 1
970 บ้านดอนธรรม 3360 เด็กหญิงณฉัตร สุขวิสิทธิ์ ป.5 1
971 บ้านดอนธรรม 3386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญกาล ป.5 1
972 บ้านดอนธรรม 3467 เด็กหญิงกมลนิตย์ จันทร์วงศ์ ป.6 1
973 บ้านดอนธรรม 3339 เด็กหญิงแสงหอม ลุงพิด ป.6 1
974 บ้านดอนธรรม 3388 เด็กหญิงตกานต์ตา พันธ์ชุมภู ป.6 1
975 บ้านดอนธรรม 3314 เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาระกิจ ป.6 1
976 บ้านดอนธรรม 3415 เด็กหญิงอธิศยา มยุพันธ์ ป.6 1
977 บ้านดอนธรรม 3414 เด็กหญิงสุชัญญา ไชยานนท์ ป.6 1
978 บ้านทุ่งขาม 2186 เด็กหญิงณัฐธิดา นันตาเป็ก อ.1 1
979 บ้านทุ่งขาม 2187 เด็กหญิงภัทรธิดา ทาประเสริฐ อ.1 1
980 บ้านทุ่งขาม 2188 เด็กหญิงวรินทร์ลดา กาวิชัย อ.1 1
981 บ้านทุ่งขาม 2170 เด็กหญิงจิรัชญา สายใย อ.2 1
982 บ้านทุ่งขาม 2172 เด็กหญิงเปรมา ไชยชิต อ.2 1
983 บ้านทุ่งขาม 2171 เด็กหญิงณัฐธิดา อินบุญส่ง อ.2 1
984 บ้านทุ่งขาม 2168 เด็กหญิงกริชฎาภัทร โสภักต์ อ.2 1
985 บ้านทุ่งขาม 2173 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ่มผล อ.2 1
986 บ้านทุ่งขาม 2169 เด็กหญิงกีรติกานต์ เทพนันตา อ.2 1
987 บ้านทุ่งขาม 2161 เด็กหญิงณัฐกมล นาคมูล อ.3 1
988 บ้านทุ่งขาม 2160 เด็กหญิงกัญญาภัทร โสภักต์ อ.3 1
989 บ้านทุ่งขาม 2179 เด็กหญิงวรันญา สีคำดี อ.3 1
990 บ้านทุ่งขาม 2159 เด็กหญิงกนกนิภา ต่างถิ่น อ.3 1
991 บ้านทุ่งขาม 2194 เด็กหญิงจิรภิญญา คำตา ป.1 1
992 บ้านทุ่งขาม 2147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีแจ่ม ป.1 1
993 บ้านทุ่งขาม 2151 เด็กหญิงณัฐมน วงค์บุญจู ป.1 1
994 บ้านทุ่งขาม 2145 เด็กหญิงเบญญาภา สมพมิตร ป.1 1
995 บ้านทุ่งขาม 2150 เด็กหญิงวรกมล ใหม่ทา ป.1 1
996 บ้านทุ่งขาม 2134 เด็กหญิงชลลดา ตาเมืองมูล ป.2 1
997 บ้านทุ่งขาม 2197 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ งามเอกอุดมพงศ์ ป.2 1
998 บ้านทุ่งขาม 2124 เด็กหญิงถวิกา โกสาวัน ป.2 1
999 บ้านทุ่งขาม 2135 เด็กหญิงณัชภัส อินบุญส่ง ป.2 1
1000 บ้านทุ่งขาม 2125 เด็กหญิงปรางเพชร แซ่เดี่ยว ป.2 1
1001 บ้านทุ่งขาม 2119 เด็กหญิงสุวิมล สุขใส ป.3 1
1002 บ้านทุ่งขาม 2118 เด็กหญิงศตบงกช เป็งเมืองมูล ป.3 1
1003 บ้านทุ่งขาม 2175 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงศ์เมืองคำ ป.3 1
1004 บ้านทุ่งขาม 2116 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตั๋นฝั้น ป.3 1
1005 บ้านทุ่งขาม 2115 เด็กหญิงณัฐชยา ทองบ่อ ป.3 1
1006 บ้านทุ่งขาม 2117 เด็กหญิงบวรลักษณ์ วรรณมณี ป.3 1
1007 บ้านทุ่งขาม 2129 เด็กหญิงกุลฑีดา บัวคำทุม ป.3 1
1008 บ้านทุ่งขาม 2103 เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำนวน ป.4 1
1009 บ้านทุ่งขาม 2099 เด็กหญิงกมลฉัตร อินบุญส่ง ป.4 1
1010 บ้านทุ่งขาม 2104 เด็กหญิงเพชรแพรวา ไสยวัง ป.4 1
1011 บ้านทุ่งขาม 2100 เด็กหญิงคณิสสร ชุมภูน้อย ป.4 1
1012 บ้านทุ่งขาม 2176 เด็กหญิงปวริศา สมฤทธิ์ ป.4 1
1013 บ้านทุ่งขาม 2096 เด็กหญิงนันธิตา ภาวดี ป.5 1
1014 บ้านทุ่งขาม 2095 เด็กหญิงชนิภา อินบุญส่ง ป.5 1
1015 บ้านทุ่งขาม 2094 เด็กหญิงจันทร์จรี ศรีจันทร์ ป.5 1
1016 บ้านทุ่งขาม 2097 เด็กหญิงยมลภัทร์ สอนบุญปาน ป.5 1
1017 บ้านทุ่งขาม 2098 เด็กหญิงอาริสา นันตาเป็ก ป.5 1
1018 บ้านทุ่งขาม 2086 เด็กหญิงภัคมณฑน์ สีแจ่ม ป.5 1
1019 บ้านทุ่งขาม 2083 เด็กหญิงชนกนาถ พึ่งไทยเจริญ ป.5 1
1020 บ้านทุ่งขาม 2166 เด็กหญิงวลัยทิพย์ สุจริต ป.6 1
1021 บ้านทุ่งขาม 2120 เด็กหญิงปาณิชา วิจิตรภัสสร ป.6 1
1022 บ้านทุ่งขาม 2081 เด็กหญิงศิรภัสสร อินบุญส่ง ป.6 1
1023 บ้านทุ่งขาม 2192 เด็กหญิงพรยาวี กางโคตร ป.6 1
1024 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3005 เด็กหญิงวรณนท์ ดวงแก้ว อ.2 1
1025 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2976 เด็กหญิงอธิชา อินทร์จันทร์ อ.3 1
1026 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2974 เด็กหญิงฐานิตา พลเมฆ อ.3 1
1027 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2973 เด็กหญิงประภัสสรา กฤษดา อ.3 1
1028 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2972 เด็กหญิงณัฐธิดา เกษณา อ.3 1
1029 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3051 เด็กหญิงเยาวภา บุญหล้า อ.3 1
1030 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2975 เด็กหญิงสลิณา หนูแก้ว อ.3 1
1031 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3012 เด็กหญิงกมลชนก คุณเมือง อ.3 1
1032 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3014 เด็กหญิงอุรัสยา เตวี อ.3 1
1033 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3020 เด็กหญิงพาขวัญ มาลา อ.3 1
1034 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2947 เด็กหญิงอริสรา แปงจิตต์ ป.1 1
1035 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2990 เด็กหญิงชนัญชิดา สายเครื่อง ป.1 1
1036 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3056 เด็กหญิงชุรีพร มาลัยแก้ว ป.1 1
1037 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2939 เด็กหญิงชลนิศา บุราคร ป.1 1
1038 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2989 เด็กหญิงณัฐพร สุขสวัสดิ์ ป.1 1
1039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2988 เด็กหญิงกชพรรณ อุปปิง ป.1 1
1040 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2986 เด็กหญิงเขมนันท์ จันทร์มณี ป.1 1
1041 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2945 เด็กหญิงพาขวัญ ใจบุญ ป.1 1
1042 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2942 เด็กหญิงณัฐธิดา จีบุญมี ป.1 1
1043 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2946 เด็กหญิงอริชญาณ์ ฟูใจ ป.1 1
1044 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2940 เด็กหญิงวิชญาพร วิทวงษ์นุรักษ์ ป.1 1
1045 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3017 เด็กหญิงวันวิสาข์ ต๊ะศรี ป.1 1
1046 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2941 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญทวี ป.1 1
1047 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2987 เด็กหญิงออมสิน ยอดคำ ป.1 1
1048 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2943 เด็กหญิงธนัญญา เนาวบุตร ป.1 1
1049 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2927 เด็กหญิงหอมคำ - ป.2 1
1050 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3021 เด็กหญิงณัฐนรี เรืองฤทธิ์ ป.2 1
1051 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2922 เด็กหญิงภัทราพร ใจคำท้าว ป.2 1
1052 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2920 เด็กหญิงพรรณทิวา กันทะวงค์ ป.2 1
1053 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3057 เด็กหญิงธนพรรณ ราหุรักษ์ ป.2 1
1054 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2923 เด็กหญิงมาลาสินี จามรี ป.2 1
1055 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2918 เด็กหญิงณัฐธิดา สุเมธา ป.2 1
1056 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2966 เด็กหญิงณัฎฐนิชา ศรีศักดา ป.2 1
1057 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2919 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ป้อเครือ ป.2 1
1058 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2949 เด็กหญิงดลนภา นำนนท์ ป.2 1
1059 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟูวัน ป.2 1
1060 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3052 เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์เที่ยง ป.3 1
1061 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3030 เด็กหญิงกนกพร วันเสาร์ ป.3 1
1062 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2876 เด็กหญิงณัฐนิชา ภาวดี ป.3 1
1063 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3053 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวิชัย ป.3 1
1064 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2907 เด็กหญิงหัสยา วันเจริญกิจ ป.3 1
1065 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2994 เด็กหญิงกานต์รวี กิตติเพชรายุทธ ป.3 1
1066 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2878 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วมามือ ป.3 1
1067 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2880 เด็กหญิงพิมพ์ทอง ก๋องเกิน ป.3 1
1068 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2881 เด็กหญิงวิมณฑน์ภรณ์ รินแก้วงาม ป.3 1
1069 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2866 เด็กหญิงอารยา ศุภนคร ป.4 1
1070 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2848 เด็กหญิงศศิธร เมืองมา ป.4 1
1071 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2857 เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงแก้ว ป.4 1
1072 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2845 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ตันธะดา ป.4 1
1073 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2850 เด็กหญิงวชิราภรณ์ คนหมั่น ป.4 1
1074 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงลุน ป.4 1
1075 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2852 เด็กหญิงเกื้อภัสสร ครุขยัน ป.4 1
1076 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2855 เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสงดี ป.4 1
1077 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2851 เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิวงค์ ป.4 1
1078 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2864 เด็กหญิงปริยฉัตร ทะโป ป.4 1
1079 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2854 เด็กหญิงธนัชญา ฉันทะ ป.4 1
1080 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2849 เด็กหญิงธัญจิรา ปิโย ป.4 1
1081 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2900 เด็กหญิงณัฐณิชา สมบัติ ป.4 1
1082 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2829 เด็กหญิงจิรภิญญา เจริญวัง ป.5 1
1083 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2818 เด็กหญิงญารินดา หลงสกุล ป.5 1
1084 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3031 เด็กหญิงปิยะธิดา ชูภิญโญ ป.5 1
1085 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2831 เด็กหญิงปานฤทัย มโนรัตน์ ป.5 1
1086 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2965 เด็กหญิงนันท์นภัส เติมตัวรัมย์ ป.5 1
1087 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2833 เด็กหญิงนภาพร มะโนนัย ป.5 1
1088 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2883 เด็กหญิงณัฐณิชา เชื้อสาวะถี ป.5 1
1089 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2835 เด็กหญิงมณธิณี พุทธสอน ป.5 1
1090 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2827 เด็กหญิงชไมพร เมืองมูล ป.5 1
1091 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2836 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทองแดง ป.5 1
1092 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2826 เด็กหญิงพัชญ์พิดา อินบุญส่ง ป.5 1
1093 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2993 เด็กหญิงวรรณรท สิทธิภาษา ป.6 1
1094 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2766 เด็กหญิงมุทิตา เริงนิสัย ป.6 1
1095 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2762 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เหมรา ป.6 1
1096 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2765 เด็กหญิงประภัสสร จินะการ ป.6 1
1097 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3058 เด็กหญิงโยธกา นายเมือง ป.6 1
1098 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2764 เด็กหญิงทรงภรณ์ แก้วคำมูล ป.6 1
1099 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2814 เด็กหญิงวรรณนภา อัยยะกา ป.6 1
1100 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2763 เด็กหญิงกิติยาณี จำปา ป.6 1
1101 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2767 เด็กหญิงวริศรา ครุขยัน ป.6 1
1102 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3044 เด็กหญิงอภิชญาภา ยศหล้า อ.1 1
1103 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3039 เด็กหญิงชณชนก มังกร อ.1 1
1104 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3041 เด็กหญิงนันทการณ์ วิตรีรัตนวัฒน์ อ.1 1
1105 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3043 เด็กหญิงนันทิยา ต๊ะขัด อ.1 1
1106 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3042 เด็กหญิงนันทิดา วิตรีรัตนวัฒน์ อ.1 1
1107 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3040 เด็กหญิงชนัญธิดา ฝั้นขัติ อ.1 1
1108 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3003 เด็กหญิงณภัทรสรณ์ หาญสิงขร อ.2 1
1109 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3059 เด็กหญิงธัญชนก ตาแจ่ม อ.2 1
1110 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3004 เด็กหญิงปริณดา ไชยจิตร อ.2 1
1111 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3050 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ ถามอย อ.2 1
1112 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3049 เด็กหญิงณัฐกานต์ แผ่นคำ อ.2 1
1113 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3048 เด็กหญิงกวิสรา จำปา อ.2 1
1114 วัดสาแล 2158 เด็กหญิงนิราวรรณ ศรีจันทร์ อ.2 1
1115 วัดสาแล 2156 เด็กหญิงธีรดา เสาร์เทพ อ.2 1
1116 วัดสาแล 2157 เด็กหญิงนิพาดา วันดี อ.2 1
1117 วัดสาแล 2159 เด็กหญิงปวริศา รักษาเชื้อ อ.2 1
1118 วัดสาแล 2161 เด็กหญิงแพรชมพู เตชะวงศ์ อ.2 1
1119 วัดสาแล 2160 เด็กหญิงพัชริดา เขื่อนปิง อ.2 1
1120 วัดสาแล 2162 เด็กหญิงหนึ่งธิดา แสนธิ อ.2 1
1121 วัดสาแล 2163 เด็กหญิงธัญชนก ครุธรอด อ.3 1
1122 วัดสาแล 2145 เด็กหญิงวรัทยา ปันแก้ว ป.1 1
1123 วัดสาแล 2146 เด็กหญิงวิศรินทร์ คำนับภา ป.1 1
1124 วัดสาแล 2147 เด็กหญิงอัญญาริน ยอดฉุน ป.1 1
1125 วัดสาแล 2144 เด็กหญิงธิดารัตน์ พานิชวงษ์ ป.1 1
1126 วัดสาแล 2140 เด็กหญิงวัลลภา แก้วประเสริฐ ป.2 1
1127 วัดสาแล 2132 เด็กหญิงณันธณิชา แก้วใหม่ ป.3 1
1128 วัดสาแล 2130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงแก้ว ป.3 1
1129 วัดสาแล 2131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มูลคำแปง ป.3 1
1130 วัดสาแล 2133 เด็กหญิงนัณฐิตา ถาน้อย ป.3 1
1131 วัดสาแล 2118 เด็กหญิงปาริฉัตร ถาน้อย ป.4 1
1132 วัดสาแล 2136 เด็กหญิงกันติชา นาสิงห์ทอง ป.4 1
1133 วัดสาแล 2119 เด็กหญิงพัฒน์นรี โปรวิชัย ป.4 1
1134 วัดสาแล 2121 เด็กหญิงกวินธิดา จิตต์ดวงวัน ป.4 1
1135 วัดสาแล 2120 เด็กหญิงกมลชนก ต๊ะวงค์ ป.4 1
1136 วัดสาแล 2113 เด็กหญิงลินลดา นาสี ป.5 1
1137 วัดสาแล 2114 เด็กหญิงอาทิมา เลาหพิบูลย์กุล ป.5 1
1138 วัดสาแล 2101 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินสุข ป.6 1
1139 วัดสาแล 2099 เด็กหญิงสาธิตา จิตต์ดวงวัน ป.6 1
1140 วัดสาแล 2103 เด็กหญิงณัฐสินี หมื่นประจักร์ ป.6 1
1141 วัดสาแล 2102 เด็กหญิงปริยฉัตร ปะละน่าน ป.6 1
1142 ชุมชนบ้านมั่ว 2263 เด็กหญิงวรัญญา หน่อใหม่ ป.4 1
1143 ชุมชนบ้านมั่ว 2265 เด็กหญิงวิรดา นันตา ป.4 1
1144 ชุมชนบ้านมั่ว 2262 เด็กหญิงนพรัตน์ ปากหวาน ป.4 1
1145 ชุมชนบ้านมั่ว 2264 เด็กหญิงวรางคณา คำพิลา ป.4 1
1146 ชุมชนบ้านมั่ว 2282 เด็กหญิงณัฐสินี เกตุชู ป.5 1
1147 ชุมชนบ้านมั่ว 2254 เด็กหญิงนิศรา ลมมูลตรี ป.5 1
1148 ชุมชนบ้านมั่ว 2255 เด็กหญิงปภาดา สมวงค์ ป.5 1
1149 ชุมชนบ้านมั่ว 2256 เด็กหญิงพิชชานันท์ เชียงแขก ป.5 1
1150 ชุมชนบ้านมั่ว 2304 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนภรณ์ ไทยกรรณ์ ป.5 1
1151 ชุมชนบ้านมั่ว 2248 เด็กหญิงศุกร์กันยา ภูสด ป.6 1
1152 ชุมชนบ้านมั่ว 2247 เด็กหญิงณิชนันท์ ทาธะวงค์ ป.6 1
1153 ชุมชนบ้านมั่ว 2246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีจันทร์ ป.6 1
1154 ชุมชนบ้านมั่ว 2320 เด็กหญิงชลธิชา มากเพชร อ.1 1
1155 ชุมชนบ้านมั่ว 2321 เด็กหญิงนาราภัทร ทาสา อ.1 1
1156 ชุมชนบ้านมั่ว 2313 เด็กหญิงธนัฐติกาล ช่างลืม อ.2 1
1157 ชุมชนบ้านมั่ว 2314 เด็กหญิงพิชญธิดา เดือนข่าย อ.2 1
1158 ชุมชนบ้านมั่ว 2303 เด็กหญิงภัทรภา กันใจ อ.3 1
1159 ชุมชนบ้านมั่ว 2301 เด็กหญิงกาญจนาพร จวงทอง อ.3 1
1160 ชุมชนบ้านมั่ว 2292 เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยราช ป.1 1
1161 ชุมชนบ้านมั่ว 2293 เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ อินต๊ะพรม ป.1 1
1162 ชุมชนบ้านมั่ว 2279 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วันเปี้ย ป.2 1
1163 ชุมชนบ้านมั่ว 2322 เด็กหญิงกรณัฐ อูปป้อ ป.2 1
1164 ชุมชนบ้านมั่ว 2277 เด็กหญิงญาญ่า คำพิทำ ป.2 1
1165 ชุมชนบ้านมั่ว 2280 เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวสนุก ป.2 1
1166 ชุมชนบ้านมั่ว 2273 เด็กหญิงวนิดา ปงกันทา ป.3 1
1167 ชุมชนบ้านมั่ว 2271 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ยะเปียง ป.3 1
1168 บ้านแม่กึ๊ด 1342 เด็กหญิงสุภนิดา ก๋องแก่น อ.2 1
1169 บ้านแม่กึ๊ด 1331 เด็กหญิงสโรชา ติ๊บขัด อ.3 1
1170 บ้านแม่กึ๊ด 1329 เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วคำปัน อ.3 1
1171 บ้านแม่กึ๊ด 1330 เด็กหญิงวรัญชิดา คำนัก อ.3 1
1172 บ้านแม่กึ๊ด 1332 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญมา อ.3 1
1173 บ้านแม่กึ๊ด 1321 เด็กหญิงสุพรรณิกา เถิงจ่าง ป.1 1
1174 บ้านแม่กึ๊ด 1320 เด็กหญิงวริษฐา แก้วจิโน ป.1 1
1175 บ้านแม่กึ๊ด 1334 เด็กหญิงธมลวรรณ ดวงแก้ว ป.2 1
1176 บ้านแม่กึ๊ด 1314 เด็กหญิงศรัญญา ปีบกระโทก ป.2 1
1177 บ้านแม่กึ๊ด 1313 เด็กหญิงภัณชนกกฤษ ท่าจันทร์ ป.2 1
1178 บ้านแม่กึ๊ด 1303 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีคำลือ ป.3 1
1179 บ้านแม่กึ๊ด 1292 เด็กหญิงเอริณดา กันใจ ป.4 1
1180 บ้านแม่กึ๊ด 1291 เด็กหญิงเปรมกมล พืชหมอ ป.4 1
1181 บ้านแม่กึ๊ด 1307 เด็กหญิงวันวิสา คำมาจันทร์ ป.4 1
1182 บ้านแม่กึ๊ด 1289 เด็กหญิงลวิตรา ไชยวรรณ ป.4 1
1183 บ้านแม่กึ๊ด 1278 เด็กหญิงวิชญาพร ยอดใจ ป.5 1
1184 บ้านแม่กึ๊ด 1274 เด็กหญิงรุ่งทิวา วิลัยการ ป.5 1
1185 บ้านแม่กึ๊ด 1273 เด็กหญิงธิดารัตน์ โรคน้อย ป.5 1
1186 บ้านแม่กึ๊ด 1279 เด็กหญิงลภัสรดา แสนสมบัติ ป.5 1
1187 บ้านแม่กึ๊ด 1276 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ตันทา ป.5 1
1188 บ้านแม่กึ๊ด 1272 เด็กหญิงวรัญญา หล่อพิเชียร ป.5 1
1189 บ้านแม่กึ๊ด 1275 เด็กหญิงปาริฉัตร ก๋องแก่น ป.5 1
1190 บ้านแม่กึ๊ด 1277 เด็กหญิงปานทิพย์ วิสุวรรณ ป.5 1
1191 บ้านแม่กึ๊ด 1280 เด็กหญิงณิชมน บุญอุ้ม ป.5 1
1192 บ้านแม่กึ๊ด 1267 เด็กหญิงเพชรไพลิน บุรี ป.6 1
1193 บ้านแม่กึ๊ด 1333 เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญมา ป.6 1
1194 บ้านแม่กึ๊ด 1316 เด็กหญิงอัญชิษฐา อินบุญส่ง ป.6 1
1195 บ้านแม่กึ๊ด 1295 เด็กหญิงกัญณภัทร ท่าจันทร์ ป.6 1
1196 อนุบาลเสริมงาม 6514 เด็กหญิงวรรณิษา นันติ ป.1 3
1197 อนุบาลเสริมงาม 6200 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์กาวี ป.5 3
1198 อนุบาลเสริมงาม 6764 เด็กหญิงสุกานดา เรืองนาม ป.1 3
1199 อนุบาลเสริมงาม 6232 เด็กหญิงอภิษฎา ก้อนจะละ ป.5 3
1200 อนุบาลเสริมงาม 6548 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิยะไพศาล ป.1 3
1201 อนุบาลเสริมงาม 6255 เด็กหญิงอภิชนัน ศรีจันทร์ ป.5 3
1202 อนุบาลเสริมงาม 6552 เด็กหญิงลักษิกา แก้วคำน้อย ป.1 3
1203 อนุบาลเสริมงาม 6712 เด็กหญิงภัทธิรา เจริญใจ ป.1 3
1204 อนุบาลเสริมงาม 6555 เด็กหญิงอลิสรา ทาสุข ป.1 3
1205 อนุบาลเสริมงาม 6506 เด็กหญิงชญานิน เรือนชมภู ป.1 3
1206 อนุบาลเสริมงาม 6510 เด็กหญิงฐิติมน วงค์ไชย ป.1 3
1207 อนุบาลเสริมงาม 6080 เด็กหญิงรัชชประภา เขื่อนแก้ว ป.6 1
1208 อนุบาลเสริมงาม 6276 เด็กหญิงปภัสสร ศิริบูรณ์ ป.6 1
1209 อนุบาลเสริมงาม 6524 เด็กหญิงปภาวดี หล้าสุภา ป.6 1
1210 อนุบาลเสริมงาม 6275 เด็กหญิงณัทชา แก้ววิโรจน์ ป.6 1
1211 อนุบาลเสริมงาม 6283 เด็กหญิงกษิรา โนชัย ป.6 1
1212 อนุบาลเสริมงาม 6605 เด็กหญิงทิพวรรณ นามวงษา ป.2 1
1213 อนุบาลเสริมงาม 6115 เด็กหญิงธัญชนก ยะเปียง ป.6 1
1214 อนุบาลเสริมงาม 6487 เด็กหญิงพิมณารา แก้วปวงคำ ป.2 1
1215 อนุบาลเสริมงาม 6114 เด็กหญิงธนัชชา สุริยัน ป.6 1
1216 อนุบาลเสริมงาม 6588 เด็กหญิงธัญญารักษ์ มูลจันที ป.2 1
1217 อนุบาลเสริมงาม 6282 เด็กหญิงพลอยรุ้ง จินตุลา ป.6 1
1218 อนุบาลเสริมงาม 6404 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ก๋าติ๊บ ป.2 1
1219 อนุบาลเสริมงาม 6075 เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยชะนะ ป.6 1
1220 อนุบาลเสริมงาม 6484 เด็กหญิงปรีชญา หนิ้วหยิ่น ป.2 1
1221 อนุบาลเสริมงาม 6098 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ อินไชย ป.6 1
1222 อนุบาลเสริมงาม 6606 เด็กหญิงสุภัสสรา วาวแวว ป.2 1
1223 อนุบาลเสริมงาม 6081 เด็กหญิงวรัทยา ผมสองชั้น ป.6 1
1224 อนุบาลเสริมงาม 6604 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์ ภูเขียว ป.2 1
1225 อนุบาลเสริมงาม 6418 เด็กหญิงเวนิตา จันทร์ตา ป.2 1
1226 อนุบาลเสริมงาม 6535 เด็กหญิงสิริพรรณ แก้วประเสริฐ ป.2 1
1227 อนุบาลเสริมงาม 6480 เด็กหญิงณฐพร ไชยสุภาพ ป.2 1
1228 อนุบาลเสริมงาม 6532 เด็กหญิงพลอยรดา สว่างปัญญา ป.2 1
1229 อนุบาลเสริมงาม 6368 เด็กหญิงพัชชุดาญ์ โพธิ์ใจ ป.6 2
1230 อนุบาลเสริมงาม 6095 เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยเมืองชื่น ป.6 2
1231 อนุบาลเสริมงาม 6120 เด็กหญิงอภิญญา ถาแก้ว ป.6 2
1232 อนุบาลเสริมงาม 6111 เด็กหญิงกัญญา คำน้อย ป.6 2
1233 อนุบาลเสริมงาม 6078 เด็กหญิงมุธิตา กันธะดา ป.6 2
1234 อนุบาลเสริมงาม 6100 เด็กหญิงลักษณ์พร กาวิโล ป.6 2
1235 อนุบาลเสริมงาม 6419 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี ป.2 2
1236 อนุบาลเสริมงาม 6426 เด็กหญิงเสาร์วภา เขียนใจ ป.6 2
1237 อนุบาลเสริมงาม 6613 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพผสม ป.2 2
1238 อนุบาลเสริมงาม 6077 เด็กหญิงธมลวรรณ ยาอุด ป.6 2
1239 อนุบาลเสริมงาม 6614 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เทพสม ป.2 2
1240 อนุบาลเสริมงาม 6425 เด็กหญิงณัชชานันท์ หล้ายอด ป.6 2
1241 อนุบาลเสริมงาม 6612 เด็กหญิงณิรินดา เรือนชมภู ป.2 2
1242 อนุบาลเสริมงาม 6117 เด็กหญิงนัชชนันท์ สันทวงค์ ป.6 2
1243 อนุบาลเสริมงาม 6691 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หมอกชัย ป.2 2
1244 อนุบาลเสริมงาม 6139 เด็กหญิงประภัสสร ไชยเมืองชื่น ป.6 2
1245 อนุบาลเสริมงาม 6410 เด็กหญิงอมินตรา อินต๊ะวงค์ ป.2 2
1246 อนุบาลเสริมงาม 6402 เด็กหญิงโชติกา มโนปิง ป.2 2
1247 อนุบาลเสริมงาม 6476 เด็กหญิงกชกร ไสยพร ป.2 2
1248 อนุบาลเสริมงาม 6611 เด็กหญิงณัฐธิดา ตาปิ๋วเครือ ป.2 2
1249 อนุบาลเสริมงาม 6488 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัดผาบ ป.2 2
1250 อนุบาลเสริมงาม 6692 เด็กหญิงณิชาดา เครือเพลา ป.2 2
1251 อนุบาลเสริมงาม 6364 เด็กหญิงธัญเรศ หล่อดงบัง ป.6 3
1252 อนุบาลเสริมงาม 6424 เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วรากมุข ป.6 3
1253 อนุบาลเสริมงาม 6526 เด็กหญิงรมย์ธีรา ใจมา ป.6 3
1254 อนุบาลเสริมงาม 6116 เด็กหญิงนีนนารา คล่ำคง ป.6 3
1255 อนุบาลเสริมงาม 6102 เด็กหญิงอรัญญาภรณ์ สารอินทร์ ป.6 3
1256 อนุบาลเสริมงาม 6082 เด็กหญิงวรรณ์ลดา ซาวสืบ ป.6 3
1257 อนุบาลเสริมงาม 6079 เด็กหญิงโยษิตา ปิมมา ป.6 3
1258 อนุบาลเสริมงาม 6118 เด็กหญิงเขมิสรา คุณสิงห์ ป.6 3
1259 อนุบาลเสริมงาม 6768 เด็กหญิงอัญธิกา ใจคำวัง ป.6 3
1260 อนุบาลเสริมงาม 6113 เด็กหญิงณัฐกานต์ บุษยรังษี ป.6 3
1261 อนุบาลเสริมงาม 6622 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนอินสม ป.2 3
1262 อนุบาลเสริมงาม 6097 เด็กหญิงฟ้าลดา ชัยวันดี ป.6 3
1263 อนุบาลเสริมงาม 6693 เด็กหญิงจิณัฐตา นาคสวัสดิ์ ป.2 3
1264 อนุบาลเสริมงาม 6099 เด็กหญิงรมิดา ใจวุฒิ ป.6 3
1265 อนุบาลเสริมงาม 6481 เด็กหญิงณัฐณิชา สารอินทร์ ป.2 3
1266 อนุบาลเสริมงาม 6076 เด็กหญิงทักษอร ใจคำวัง ป.6 3
1267 อนุบาลเสริมงาม 6619 เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์รัตน์ ป.2 3
1268 อนุบาลเสริมงาม 6621 เด็กหญิงอักษราภัค ใหม่ธรรม ป.2 3
1269 อนุบาลเสริมงาม 6408 เด็กหญิงศิริพัน หล้า ป.2 3
1270 อนุบาลเสริมงาม 6769 เด็กหญิงวริศรา ปาเมืองมุล ป.2 3
1271 อนุบาลเสริมงาม 6478 เด็กหญิงขวัญนภา เดือนข่าย ป.2 3
1272 อนุบาลเสริมงาม 6533 เด็กหญิงนิรินธน์ ติ๊บขัด ป.2 3
1273 อนุบาลเสริมงาม 6406 เด็กหญิงปภัสสรา แนวไธสง ป.2 3
1274 อนุบาลเสริมงาม 6299 เด็กหญิงชญานิน ใจคำฟู ป.3 1
1275 อนุบาลเสริมงาม 6297 เด็กหญิงโกลัญญา เจริญทรัพย์สิริ ป.3 1
1276 อนุบาลเสริมงาม 6296 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูสด ป.3 1
1277 อนุบาลเสริมงาม 6686 เด็กหญิงกรรณิการ์ ไกรสี ป.3 1
1278 อนุบาลเสริมงาม 6528 เด็กหญิงณปภัช ก้อนแหวน ป.3 1
1279 อนุบาลเสริมงาม 6307 เด็กหญิงอภิชญา ปินนวล ป.3 1
1280 อนุบาลเสริมงาม 6301 เด็กหญิงดวงกมล เปียงตา ป.3 1
1281 อนุบาลเสริมงาม 6305 เด็กหญิงธัญพิชชา ดวงสุภา ป.3 1
1282 อนุบาลเสริมงาม 6685 เด็กหญิงปาณิสรา พัชรวิทิต ป.3 1
1283 อนุบาลเสริมงาม 6300 เด็กหญิงโชติกา อินเปี้ย ป.3 1
1284 อนุบาลเสริมงาม 6760 เด็กหญิงไลลาณีย์ บุญเศษ อ.1 1
1285 อนุบาลเสริมงาม 6298 เด็กหญิงจุดารัตน์ แสนพะเยาว์ ป.3 1
1286 อนุบาลเสริมงาม 6761 เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยะลือชา อ.1 1
1287 อนุบาลเสริมงาม 6466 เด็กหญิงพิมพ์พิดา จอมคำ ป.3 1
1288 อนุบาลเสริมงาม 6755 เด็กหญิงฐิติญาณิน ตั๋นตุ้ย อ.1 1
1289 อนุบาลเสริมงาม 6378 เด็กหญิงอัครวดี แก้วยา ป.3 1
1290 อนุบาลเสริมงาม 6758 เด็กหญิงพิชญาภัค เพ็ชรตะกั่ว อ.1 1
1291 อนุบาลเสริมงาม 6527 เด็กหญิงบุญญาภา แก้วลังกา ป.3 1
1292 อนุบาลเสริมงาม 6762 เด็กหญิงไอยวริญ สุขดี อ.1 1
1293 อนุบาลเสริมงาม 6753 เด็กหญิงกชอร ไชยเมืองชื่น อ.1 1
1294 อนุบาลเสริมงาม 6754 เด็กหญิงกฤติกา อายะชู อ.1 1
1295 อนุบาลเสริมงาม 6759 เด็กหญิงรัญชิดา แปงเมือง อ.1 1
1296 อนุบาลเสริมงาม 6763 เด็กหญิงศรัญณารัตน์ ฝั้นอุด อ.1 1
1297 อนุบาลเสริมงาม 6757 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วงค์สาร อ.1 1
1298 อนุบาลเสริมงาม 6756 เด็กหญิงณฐพร แสนชัย อ.1 1
1299 อนุบาลเสริมงาม 6397 เด็กหญิงไอรฎา นวลสาแล ป.3 2
1300 อนุบาลเสริมงาม 6531 เด็กหญิงศศิธร ขาวพ่อ ป.3 2
1301 อนุบาลเสริมงาม 6394 เด็กหญิงพัทรศยา ก๋าแก่น ป.3 2
1302 อนุบาลเสริมงาม 6389 เด็กหญิงชลิดา ดวงสุภา ป.3 2
1303 อนุบาลเสริมงาม 6396 เด็กหญิงอดิศา จันดาพรหม ป.3 2
1304 อนุบาลเสริมงาม 6392 เด็กหญิงธนิดา เต็นยะ ป.3 2
1305 อนุบาลเสริมงาม 6674 เด็กหญิงพงศ์ชนก ปุกปิก ป.3 2
1306 อนุบาลเสริมงาม 6391 เด็กหญิงปนัดดา วิธวาศิริ ป.3 2
1307 อนุบาลเสริมงาม 6657 เด็กหญิงภัคสิริ พอสินธ์ อ.2 1
1308 อนุบาลเสริมงาม 6395 เด็กหญิงสิรินดา ศรีจันทร์ ป.3 2
1309 อนุบาลเสริมงาม 6656 เด็กหญิงนิวรา สุภาสอน อ.2 1
1310 อนุบาลเสริมงาม 6530 เด็กหญิงณัฐหทัย พุทธรักษา ป.3 2
1311 อนุบาลเสริมงาม 6730 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองลิ่ม อ.2 1
1312 อนุบาลเสริมงาม 6689 เด็กหญิงกรชนก ชัยวงษ์ ป.3 2
1313 อนุบาลเสริมงาม 6733 เด็กหญิงวิมพ์วิภา แว่นแก้ว อ.2 1
1314 อนุบาลเสริมงาม 6393 เด็กหญิงปราณชีวา ตันทา ป.3 2
1315 อนุบาลเสริมงาม 6732 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประกายมณี อ.2 1
1316 อนุบาลเสริมงาม 6675 เด็กหญิงนันทยา อภินันท์อวยพร ป.3 2
1317 อนุบาลเสริมงาม 6658 เด็กหญิงสุธิชาร์ ชมปูฟู อ.2 1
1318 อนุบาลเสริมงาม 6654 เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์หลอ อ.2 1
1319 อนุบาลเสริมงาม 6729 เด็กหญิงการนต์ธีรา ดวงสุภา อ.2 1
1320 อนุบาลเสริมงาม 6652 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจงาม อ.2 1
1321 อนุบาลเสริมงาม 6731 เด็กหญิงชนัญญา อินเปี้ย อ.2 1
1322 อนุบาลเสริมงาม 6655 เด็กหญิงนลินธารา ยะลือชา อ.2 1
1323 อนุบาลเสริมงาม 6653 เด็กหญิงชญาภา พุทธวงค์ อ.2 1
1324 อนุบาลเสริมงาม 6338 เด็กหญิงวาธิณี โปติน ป.4 1
1325 อนุบาลเสริมงาม 6264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปิ่นทอง ป.4 1
1326 อนุบาลเสริมงาม 6450 เด็กหญิงกัญญ์วรา เกษร ป.4 1
1327 อนุบาลเสริมงาม 6332 เด็กหญิงกนกกาญจน์ อาจปา ป.4 1
1328 อนุบาลเสริมงาม 6334 เด็กหญิงณัฐณิการ์ กระเสาร์ ป.4 1
1329 อนุบาลเสริมงาม 6436 เด็กหญิงวรินทร์ลดา ทองเพ็ง ป.4 1
1330 อนุบาลเสริมงาม 6667 เด็กหญิงกวินทรา อินทร์กลับ อ.2 2
1331 อนุบาลเสริมงาม 6336 เด็กหญิงนัชนันท์พัฐ จันทร์ตา ป.4 1
1332 อนุบาลเสริมงาม 6671 เด็กหญิงสิริลภัส วันมาลา อ.2 2
1333 อนุบาลเสริมงาม 6259 เด็กหญิงคณิตา อินทรจักร ป.4 1
1334 อนุบาลเสริมงาม 6741 เด็กหญิงปุณญาวีร์ เปรียบสม อ.2 2
1335 อนุบาลเสริมงาม 6451 เด็กหญิงสิริกาญจน์ อินต๊ะพรม ป.4 1
1336 อนุบาลเสริมงาม 6670 เด็กหญิงสินิทรา ศิริล้วน อ.2 2
1337 อนุบาลเสริมงาม 6265 เด็กหญิงปิยธิดา ลินใจ ป.4 1
1338 อนุบาลเสริมงาม 6742 เด็กหญิงภัทรธิดา ยะเปียง อ.2 2
1339 อนุบาลเสริมงาม 6594 เด็กหญิงพิมรดา ปัญญาคำ ป.4 1
1340 อนุบาลเสริมงาม 6673 เด็กหญิงวรรณรดา คำภิระ อ.2 2
1341 อนุบาลเสริมงาม 6335 เด็กหญิงธัชยา ใจจะนะ ป.4 1
1342 อนุบาลเสริมงาม 6672 เด็กหญิงสุชานาถ ก้อนแหวน อ.2 2
1343 อนุบาลเสริมงาม 6337 เด็กหญิงพัทธนันท์ ต๊ะนางอย ป.4 1
1344 อนุบาลเสริมงาม 6669 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สุขมี อ.2 2
1345 อนุบาลเสริมงาม 6333 เด็กหญิงกัญญพัชร ใจงาม ป.4 1
1346 อนุบาลเสริมงาม 6740 เด็กหญิงปนิตา เขื่อนปิง อ.2 2
1347 อนุบาลเสริมงาม 6262 เด็กหญิงณพัชชนันท์ สดสุภา ป.4 1
1348 อนุบาลเสริมงาม 6738 เด็กหญิงธนัชญา คำน้อย อ.2 2
1349 อนุบาลเสริมงาม 6668 เด็กหญิงปาลิดา เขื่อนแก้ว อ.2 2
1350 อนุบาลเสริมงาม 6739 เด็กหญิงธัญพัฐชนก วัฒนา อ.2 2
1351 อนุบาลเสริมงาม 6766 เด็กหญิงพรรณปภร ชมเชย อ.2 2
1352 อนุบาลเสริมงาม 6453 เด็กหญิงณฐารินทร์ ปรีชา ป.4 2
1353 อนุบาลเสริมงาม 6319 เด็กหญิงณัฐชยา สุปิน ป.4 2
1354 อนุบาลเสริมงาม 6452 เด็กหญิงจันทราภรณ์ ชมเชย ป.4 2
1355 อนุบาลเสริมงาม 6266 เด็กหญิงปัณณพร จันละ ป.4 2
1356 อนุบาลเสริมงาม 6633 เด็กหญิงชนิตา สีสวัสดิ์ อ.3 1
1357 อนุบาลเสริมงาม 6455 เด็กหญิงแพรพลอย เทพวงค์ ป.4 2
1358 อนุบาลเสริมงาม 6718 เด็กหญิงศิริกานดา นันตี อ.3 1
1359 อนุบาลเสริมงาม 6454 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปิงแก้ว ป.4 2
1360 อนุบาลเสริมงาม 6567 เด็กหญิงนวพร แก้วป๋า อ.3 1
1361 อนุบาลเสริมงาม 6320 เด็กหญิงนิจวิภา เรือนใจ ป.4 2
1362 อนุบาลเสริมงาม 6569 เด็กหญิงพิชญาภัค ธวัชกาญจน์ อ.3 1
1363 อนุบาลเสริมงาม 6269 เด็กหญิงเหมือนฝัน นิลคร ป.4 2
1364 อนุบาลเสริมงาม 6566 เด็กหญิงชัญญานุช ดีติ๊บ อ.3 1
1365 อนุบาลเสริมงาม 6430 เด็กหญิงปิยธิดา หน่อใหม่ ป.4 2
1366 อนุบาลเสริมงาม 6564 เด็กหญิงกฤษณา ปาเมืองมูล อ.3 1
1367 อนุบาลเสริมงาม 6268 เด็กหญิงพู่ระหงส์ บุญชุม ป.4 2
1368 อนุบาลเสริมงาม 6716 เด็กหญิงกวินตา วงค์คำลือ อ.3 1
1369 อนุบาลเสริมงาม 6321 เด็กหญิงพิชชาภา ธวัชกาญจน์ ป.4 2
1370 อนุบาลเสริมงาม 6570 เด็กหญิงฟ้าใหม่ ไม่เสื่อมสุข อ.3 1
1371 อนุบาลเสริมงาม 6456 เด็กหญิงณพิชา ใยแก้ว ป.4 2
1372 อนุบาลเสริมงาม 6634 เด็กหญิงอลิศรา ไชยราช อ.3 1
1373 อนุบาลเสริมงาม 6272 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ใจกันทา ป.4 2
1374 อนุบาลเสริมงาม 6565 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทร์ฉาย อ.3 1
1375 อนุบาลเสริมงาม 6717 เด็กหญิงทิชากร ติยะบุตร อ.3 1
1376 อนุบาลเสริมงาม 6568 เด็กหญิงนริสรา นวลสาแล อ.3 1
1377 อนุบาลเสริมงาม 6352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำวัง ป.4 3
1378 อนุบาลเสริมงาม 6349 เด็กหญิงปีย์วรา ตันทา ป.4 3
1379 อนุบาลเสริมงาม 6684 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปัญญา ป.4 3
1380 อนุบาลเสริมงาม 6345 เด็กหญิงชัญญานุช เขื่อนปัญญา ป.4 3
1381 อนุบาลเสริมงาม 6271 เด็กหญิงสุวพิชชา แก้วจิโน ป.4 3
1382 อนุบาลเสริมงาม 6572 เด็กหญิงรมิดา ภูสด อ.3 2
1383 อนุบาลเสริมงาม 6261 เด็กหญิงญาณิศา ดวงสุภา ป.4 3
1384 อนุบาลเสริมงาม 6577 เด็กหญิงอลิสา กาวิโล อ.3 2
1385 อนุบาลเสริมงาม 6346 เด็กหญิงชลธิชา ทาอาสา ป.4 3
1386 อนุบาลเสริมงาม 6571 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กันแดง อ.3 2
1387 อนุบาลเสริมงาม 6348 เด็กหญิงณัฐศิณี ผดุงชาติ ป.4 3
1388 อนุบาลเสริมงาม 6641 เด็กหญิงกวินธิดา การิยา อ.3 2
1389 อนุบาลเสริมงาม 6263 เด็กหญิงณัฐณิชา นวมดี ป.4 3
1390 อนุบาลเสริมงาม 6575 เด็กหญิงสุพิชญา รัตนศาสตนันท์ อ.3 2
1391 อนุบาลเสริมงาม 6347 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฟูตุ้ย ป.4 3
1392 อนุบาลเสริมงาม 6574 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วขจัด อ.3 2
1393 อนุบาลเสริมงาม 6461 เด็กหญิงกุลนิดา คำอ้าย ป.4 3
1394 อนุบาลเสริมงาม 6771 เด็กหญิงวิชญาดา ปาเมืองมูล อ.3 2
1395 อนุบาลเสริมงาม 6462 เด็กหญิงพิมพ์ลดา สุคำตา ป.4 3
1396 อนุบาลเสริมงาม 6772 เด็กหญิงนารา ธนันต์โชติภณ อ.3 2
1397 อนุบาลเสริมงาม 6270 เด็กหญิงวริศราภรณ์ อินถา ป.4 3
1398 อนุบาลเสริมงาม 6576 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์ อ.3 2
1399 อนุบาลเสริมงาม 6350 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทาจ้อย ป.4 3
1400 อนุบาลเสริมงาม 6573 เด็กหญิงรวิกานต์ สุดวอน อ.3 2
1401 อนุบาลเสริมงาม 6260 เด็กหญิงชญานิน กันทะคีรี ป.4 3
1402 อนุบาลเสริมงาม 6696 เด็กหญิงศุภิสรา ลานยศ ป.1 1
1403 อนุบาลเสริมงาม 6698 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินมา ป.1 1
1404 อนุบาลเสริมงาม 6553 เด็กหญิงลิงลิง เทพก๋อง ป.1 1
1405 อนุบาลเสริมงาม 6244 เด็กหญิงกฤติกา จอมใจ ป.5 1
1406 อนุบาลเสริมงาม 6504 เด็กหญิงกัญญาภัค ลาดปาละ ป.1 1
1407 อนุบาลเสริมงาม 6224 เด็กหญิงกัณฐกานต์ ดวงสุภา ป.5 1
1408 อนุบาลเสริมงาม 6545 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ตันทา ป.1 1
1409 อนุบาลเสริมงาม 6249 เด็กหญิงเพชรสังวาลย์ มาธุระ ป.5 1
1410 อนุบาลเสริมงาม 6697 เด็กหญิงกัญญพัชร ฟูปิง ป.1 1
1411 อนุบาลเสริมงาม 6204 เด็กหญิงปณิตา โปรวิชัย ป.5 1
1412 อนุบาลเสริมงาม 6549 เด็กหญิงปรีชญา ชัยวุฒิ ป.1 1
1413 อนุบาลเสริมงาม 6246 เด็กหญิงปฏิมาภร ปุ๊ดจินะ ป.5 1
1414 อนุบาลเสริมงาม 6700 เด็กหญิงรุ่งนภา สุธรรมมา ป.1 1
1415 อนุบาลเสริมงาม 6428 เด็กหญิงวิภารัตน์ คำอินทร์ ป.5 1
1416 อนุบาลเสริมงาม 6509 เด็กหญิงชวัลรัตน์ แซ่โง้ว ป.1 1
1417 อนุบาลเสริมงาม 6198 เด็กหญิงจอมขวัญ ทาทะวงค์ ป.5 1
1418 อนุบาลเสริมงาม 6699 เด็กหญิงธนัฐชา สุภาสอน ป.1 1
1419 อนุบาลเสริมงาม 6201 เด็กหญิงณฐรัตน์ มูลเมือง ป.5 1
1420 อนุบาลเสริมงาม 6507 เด็กหญิงชญานันท์ จินตุลา ป.1 1
1421 อนุบาลเสริมงาม 6205 เด็กหญิงปานรดา ก๋าแก่น ป.5 1
1422 อนุบาลเสริมงาม 6550 เด็กหญิงเปรมสินี เทพผสม ป.1 1
1423 อนุบาลเสริมงาม 6251 เด็กหญิงมนัสวี ภิญโญ ป.5 2
1424 อนุบาลเสริมงาม 6207 เด็กหญิงภัทรธิดา เขื่อนสอน ป.5 2
1425 อนุบาลเสริมงาม 6203 เด็กหญิงธันยพร มีทอง ป.5 2
1426 อนุบาลเสริมงาม 6512 เด็กหญิงบงกชรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ ป.1 2
1427 อนุบาลเสริมงาม 6202 เด็กหญิงธัญชนก ทาธะวงค์ ป.5 2
1428 อนุบาลเสริมงาม 6704 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถาน้อย ป.1 2
1429 อนุบาลเสริมงาม 6206 เด็กหญิงพิชยา แสนใหม่ ป.5 2
1430 อนุบาลเสริมงาม 6551 เด็กหญิงพรรณวดี กาวิละ ป.1 2
1431 อนุบาลเสริมงาม 6228 เด็กหญิงนภัทรสญาน์ ใหม่กันทะ ป.5 2
1432 อนุบาลเสริมงาม 6705 เด็กหญิงพิชญมน ยะหัวฝาย ป.1 2
1433 อนุบาลเสริมงาม 6372 เด็กหญิงพิชญธิดา สิงห์ขร ป.5 2
1434 อนุบาลเสริมงาม 6706 เด็กหญิงปิ่นมณี ศิริบูรณ์ ป.1 2
1435 อนุบาลเสริมงาม 6199 เด็กหญิงญาณิศา อินเปี้ย ป.5 2
1436 อนุบาลเสริมงาม 6505 เด็กหญิงชญานิน แก้วลังกา ป.1 2
1437 อนุบาลเสริมงาม 6248 เด็กหญิงพาทินธิดา สุวรรณ์ ป.5 2
1438 อนุบาลเสริมงาม 6554 เด็กหญิงวรัญญา แก้วมา ป.1 2
1439 อนุบาลเสริมงาม 6676 เด็กหญิงสุพิชญา นาสี ป.5 2
1440 อนุบาลเสริมงาม 6513 เด็กหญิงปุณณพร จันละ ป.1 2
1441 อนุบาลเสริมงาม 6765 เด็กหญิงพิมพ์นารา ต๊ะนางอย ป.1 2
1442 อนุบาลเสริมงาม 6511 เด็กหญิงธมนรัตน์ เชียงพันธ์ ป.1 2
1443 อนุบาลเสริมงาม 6225 เด็กหญิงชุติมดี จันทร์ต๊ะ ป.5 3
1444 อนุบาลเสริมงาม 6253 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปงก๋าวงค์ ป.5 3
1445 อนุบาลเสริมงาม 6711 เด็กหญิงดาวิกา มิตรสาธิต ป.1 3
1446 อนุบาลเสริมงาม 6373 เด็กหญิงเมธาวี ใหม่โปธิ ป.5 3
1447 อนุบาลเสริมงาม 6710 เด็กหญิงนลินนิภา วงศ์สม ป.1 3
1448 อนุบาลเสริมงาม 6245 เด็กหญิงดวงสมร สดสุภา ป.5 3
1449 อนุบาลเสริมงาม 6546 เด็กหญิงณัฐวรา เสาร์เทพ ป.1 3
1450 อนุบาลเสริมงาม 6226 เด็กหญิงชญานิศ ดีติ๊บ ป.5 3
1451 บ้านกิ่วห้วยเบิก 525 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญสุข อ.1 1
1452 บ้านกิ่วห้วยเบิก 531 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์ อ.1 1
1453 บ้านกิ่วห้วยเบิก 526 เด็กหญิงปริยาภรณ์ ทาเงิน อ.1 1
1454 บ้านกิ่วห้วยเบิก 528 เด็กหญิงวราภรณ์ คำคะมูล อ.1 1
1455 บ้านกิ่วห้วยเบิก 522 เด็กหญิงภาวิดา ไชยวุฒิ อ.2 1
1456 บ้านกิ่วห้วยเบิก 515 เด็กหญิงปาณิชดา ปาเมืองมูล อ.3 1
1457 บ้านกิ่วห้วยเบิก 507 เด็กหญิงสุทธิดา อุดสร้อย ป.2 1
1458 บ้านกิ่วห้วยเบิก 508 เด็กหญิงวรรณญา ลาดปะละ ป.3 1
1459 บ้านกิ่วห้วยเบิก 503 เด็กหญิงจิรัชยา ขัดเชียงแสน ป.3 1
1460 บ้านกิ่วห้วยเบิก 524 เด็กหญิงธนัญญา วงค์เรือง ป.3 1
1461 บ้านกิ่วห้วยเบิก 513 เด็กหญิงทิพย์เกษร โพธิ์พระเนา ป.4 1
1462 บ้านกิ่วห้วยเบิก 498 เด็กหญิงชวินนุช บุรี ป.4 1
1463 บ้านกิ่วห้วยเบิก 497 เด็กหญิงกมลพร อุ่นอ้าย ป.4 1
1464 บ้านกิ่วห้วยเบิก 499 เด็กหญิงปราณปริยา อุ่นแสง ป.4 1
1465 บ้านกิ่วห้วยเบิก 492 เด็กหญิงกรรญดา พรมมาลา ป.5 1
1466 บ้านกิ่วห้วยเบิก 493 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลิศศรีชุม ป.5 1
1467 บ้านโป่งน้ำร้อน 449 เด็กหญิงวราทิพย์ จันแก้ว อ.2 1
1468 บ้านโป่งน้ำร้อน 450 เด็กหญิงวันทิพย์ แสงแก้ว อ.2 1
1469 บ้านโป่งน้ำร้อน 451 เด็กหญิงอัสณญาพร บัวถา อ.2 1
1470 บ้านโป่งน้ำร้อน 446 เด็กหญิงพาขวัญ วันดู อ.3 1
1471 บ้านโป่งน้ำร้อน 445 เด็กหญิงดาราภัช นวลแก้ว อ.3 1
1472 บ้านโป่งน้ำร้อน 442 เด็กหญิงอัญรินทร์ วันดู ป.1 1
1473 บ้านโป่งน้ำร้อน 439 เด็กหญิงจริญญา วงค์มา ป.1 1
1474 บ้านโป่งน้ำร้อน 440 เด็กหญิงพนิดา หล้าแฮ ป.1 1
1475 บ้านโป่งน้ำร้อน 441 เด็กหญิงสิริรัตน์ เชียงแขก ป.1 1
1476 บ้านโป่งน้ำร้อน 432 เด็กหญิงอริศรา สรานนท์เมธีกุล ป.2 1
1477 บ้านโป่งน้ำร้อน 431 เด็กหญิงสุนิสา สมแดง ป.2 1
1478 บ้านโป่งน้ำร้อน 426 เด็กหญิงนริศรา บุญเศษ ป.3 1
1479 บ้านโป่งน้ำร้อน 427 เด็กหญิงสุชัญญา บางลี ป.3 1
1480 บ้านโป่งน้ำร้อน 421 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หล้าแฮ ป.4 1
1481 บ้านโป่งน้ำร้อน 419 เด็กหญิงโชติกา ใจยาธิ ป.4 1
1482 บ้านโป่งน้ำร้อน 422 เด็กหญิงรุจศรินทร์ นวลแก้ว ป.4 1
1483 บ้านโป่งน้ำร้อน 420 เด็กหญิงธิติยา แสงแก้ว ป.4 1
1484 บ้านโป่งน้ำร้อน 433 เด็กหญิงอภิญญา ปุ๊ดแอ ป.5 1
1485 บ้านโป่งน้ำร้อน 413 เด็กหญิงอพิศรา วันดู ป.5 1
1486 บ้านโป่งน้ำร้อน 412 เด็กหญิงพรณภา ตาซาว ป.5 1
1487 บ้านโป่งน้ำร้อน 407 เด็กหญิงกมลวรรณ กาวิชัย ป.6 1
1488 บ้านทุ่งต๋ำ 2113 เด็กหญิงติชิลา อุดทาคำ อ.2 1
1489 บ้านทุ่งต๋ำ 2117 เด็กหญิงเกศมณี เทพปน อ.2 1
1490 บ้านทุ่งต๋ำ 2121 เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์ เจริญ อ.2 1
1491 บ้านทุ่งต๋ำ 2122 เด็กหญิงธัญชนก กองเปี้ย อ.2 1
1492 บ้านทุ่งต๋ำ 2109 เด็กหญิงสุพิชญา ใหม่กันทะ อ.3 1
1493 บ้านทุ่งต๋ำ 2107 เด็กหญิงเบญญทิพย์ อุดถา ป.1 1
1494 บ้านทุ่งต๋ำ 2105 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจหมั้น ป.1 1
1495 บ้านทุ่งต๋ำ 2100 เด็กหญิงนริศรา ตันทา ป.2 1
1496 บ้านทุ่งต๋ำ 2087 เด็กหญิงปนัดดา หล้าอุด ป.2 1
1497 บ้านทุ่งต๋ำ 2086 เด็กหญิงพิชชานิการ์ ปัญญาหมื่น ป.2 1
1498 บ้านทุ่งต๋ำ 2110 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุขเสริม ป.2 1
1499 บ้านทุ่งต๋ำ 2084 เด็กหญิงกัญญณ์พัชร ชัยเมืองชื่น ป.2 1
1500 บ้านทุ่งต๋ำ 2103 เด็กหญิงจารุภา ถาน้อย ป.2 1
1501 บ้านทุ่งต๋ำ 2120 เด็กหญิงกวินทิพย์ ทาอาสา ป.2 1
1502 บ้านทุ่งต๋ำ 2101 เด็กหญิงธัญญาณัฐ คำมินทร์ ป.2 1
1503 บ้านทุ่งต๋ำ 2094 เด็กหญิงธัญรัตน์ เขื่อนแก้ว ป.2 1
1504 บ้านทุ่งต๋ำ 2108 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเหล็กดี ป.2 1
1505 บ้านทุ่งต๋ำ 2062 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กาคำ ป.3 1
1506 บ้านทุ่งต๋ำ 2063 เด็กหญิงลัลน์ลลิต ศรีพิมา ป.3 1
1507 บ้านทุ่งต๋ำ 2056 เด็กหญิงเปรมยุดา ซาวหล้า ป.4 1
1508 บ้านทุ่งต๋ำ 2090 เด็กหญิงลลิตภัทร ราชวงค์ ป.4 1
1509 บ้านทุ่งต๋ำ 2026 เด็กหญิงธีรดา ใจใหม่ ป.5 1
1510 บ้านทุ่งต๋ำ 2025 เด็กหญิงเขมณีรัศ จอมใจ ป.5 1
1511 บ้านทุ่งต๋ำ 2057 เด็กหญิงบุษรชา ดวงตะกั่ว ป.5 1
1512 บ้านทุ่งต๋ำ 2019 เด็กหญิงกรณ์ลภารัส กันเอี้ยง ป.6 1
1513 บ้านทุ่งต๋ำ 2018 เด็กหญิงฐิตินันท์ วรรณวงค์ ป.6 1
1514 บ้านทุ่งต๋ำ 2013 เด็กหญิงวิชญาดา เขียวติ๊บ ป.6 1
1515 ศรีลังกาวิทยา 3613 เด็กหญิงชัชญาภรณ์ ถาน้อย ป.1 1
1516 ศรีลังกาวิทยา 3607 เด็กหญิงนันท์นภัส เชียงแขก ป.1 1
1517 ศรีลังกาวิทยา 3606 เด็กหญิงนริศรา จันทร์ปัญญา ป.1 1
1518 ศรีลังกาวิทยา 3609 เด็กหญิงพิชญาพร ติ๊บเรือน ป.1 1
1519 ศรีลังกาวิทยา 3605 เด็กหญิงนงนภัส ยาวุฒิ ป.1 1
1520 ศรีลังกาวิทยา 3604 เด็กหญิงณพัชญา เพชรรัตน์ ป.1 1
1521 ศรีลังกาวิทยา 3610 เด็กหญิงวรัญญา อินวัน ป.1 1
1522 ศรีลังกาวิทยา 3603 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขัดผาบ ป.1 1
1523 ศรีลังกาวิทยา 3596 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เตชะนา ป.2 1
1524 ศรีลังกาวิทยา 3588 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุขเจริญ ป.2 1
1525 ศรีลังกาวิทยา 3590 เด็กหญิงสุภัสรา ใจยา ป.2 1
1526 ศรีลังกาวิทยา 3591 เด็กหญิงอนุสรา สำรอง ป.2 1
1527 ศรีลังกาวิทยา 3684 เด็กหญิงติชิลา ฟองคำ ป.2 1
1528 ศรีลังกาวิทยา 3589 เด็กหญิงพิมพ์พิไล สุขเจริญ ป.2 1
1529 ศรีลังกาวิทยา 3666 เด็กหญิงแสงคำ ลุงส่า ป.2 1
1530 ศรีลังกาวิทยา 3575 เด็กหญิงภัณฑิรา อินใจ ป.3 1
1531 ศรีลังกาวิทยา 3571 เด็กหญิงกานต์ทินพิตา เต็มเปียง ป.3 1
1532 ศรีลังกาวิทยา 3572 เด็กหญิงจิณัฐตา อุดก้อน ป.3 1
1533 ศรีลังกาวิทยา 3576 เด็กหญิงวรวลัญช์ สมบัติวงศ์ ป.3 1
1534 ศรีลังกาวิทยา 3639 เด็กหญิงพรธีรา บุญสูง ป.3 1
1535 ศรีลังกาวิทยา 3573 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ตั๋นมาเชื้อ ป.3 1
1536 ศรีลังกาวิทยา 3495 เด็กหญิงมลชนก สุนันต๊ะ ป.4 1
1537 ศรีลังกาวิทยา 3636 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ชูราษฎร์ ป.4 1
1538 ศรีลังกาวิทยา 3492 เด็กหญิงณัฐิดา ปั้นดิษฐ์ ป.4 1
1539 ศรีลังกาวิทยา 3491 เด็กหญิงณัฐธิชา เชียงแขก ป.4 1
1540 ศรีลังกาวิทยา 3574 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิธนัง ป.4 1
1541 ศรีลังกาวิทยา 3558 เด็กหญิงวรรษชล ใจยะอุ๊ด ป.4 1
1542 ศรีลังกาวิทยา 3657 เด็กหญิงชญานิศ ยศอิ ป.4 1
1543 ศรีลังกาวิทยา 3517 เด็กหญิงภัทรดา ใจยา ป.5 1
1544 ศรีลังกาวิทยา 3515 เด็กหญิงพลอยแพรวา ปัญญา ป.5 1
1545 ศรีลังกาวิทยา 3637 เด็กหญิงรมิตา ชูราษฎร์ ป.5 1
1546 ศรีลังกาวิทยา 3516 เด็กหญิงพัชราภา จันทร์วร ป.5 1
1547 ศรีลังกาวิทยา 3513 เด็กหญิงพรนภา ขัดผาบ ป.5 1
1548 ศรีลังกาวิทยา 3506 เด็กหญิงอมรรัตน์ ปงผาบ ป.5 1
1549 ศรีลังกาวิทยา 3522 เด็กหญิงศรัญญา ฟูเอี้อง ป.5 1
1550 ศรีลังกาวิทยา 3508 เด็กหญิงการัญชิตา แก้วยศ ป.5 1
1551 ศรีลังกาวิทยา 3600 เด็กหญิงอารยา สีสิงห์ ป.5 1
1552 ศรีลังกาวิทยา 3510 เด็กหญิงฐิตินันท์ วงศ์ใจคำ ป.5 1
1553 ศรีลังกาวิทยา 3514 เด็กหญิงพรรณฬิกา ก๋าแกน ป.5 1
1554 ศรีลังกาวิทยา 3511 เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงสุภา ป.5 1
1555 ศรีลังกาวิทยา 3520 เด็กหญิงวชิรภรณ์ คำอ้าย ป.5 1
1556 ศรีลังกาวิทยา 3512 เด็กหญิงเบญจากัลยา ไชยมี ป.5 1
1557 ศรีลังกาวิทยา 3518 เด็กหญิงภัทรา วงค์คำลือ ป.5 1
1558 ศรีลังกาวิทยา 3466 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เพชรรัตน์ ป.6 1
1559 ศรีลังกาวิทยา 3464 เด็กหญิงพรรษา ป๋าปา ป.6 1
1560 ศรีลังกาวิทยา 3525 เด็กหญิงณิชานันท์ ชุมภูใบ ป.6 1
1561 ศรีลังกาวิทยา 3465 เด็กหญิงพิมพิศา วงศ์จาตุร ป.6 1
1562 ศรีลังกาวิทยา 3440 เด็กหญิงนรีกานต์ ดวงป้อ ม.1 1
1563 ศรีลังกาวิทยา 3437 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจวันดี ม.1 1
1564 ศรีลังกาวิทยา 3443 เด็กหญิงชลธิชา ยะวัน ม.1 1
1565 ศรีลังกาวิทยา 3439 เด็กหญิงณิชากานต์ เทพวงค์ ม.1 1
1566 ศรีลังกาวิทยา 3441 เด็กหญิงนิรินัน สารอินทร์ ม.1 1
1567 ศรีลังกาวิทยา 3431 เด็กหญิงณัฐธิชา จุมปูฟู ม.2 1
1568 ศรีลังกาวิทยา 3406 เด็กหญิงกรรณิการ์ เทพเสาร์ ม.3 1
1569 ศรีลังกาวิทยา 3450 นางสาวอาหลู่ - ม.3 1
1570 ศรีลังกาวิทยา 3411 เด็กหญิงแพรวา สุนันต๊ะ ม.3 1
1571 ศรีลังกาวิทยา 3410 เด็กหญิงปิยะดา วรรณคำ ม.3 1
1572 ศรีลังกาวิทยา 3445 เด็กหญิงสิรินทรา บัวละวงค์ ม.3 1
1573 ศรีลังกาวิทยา 3682 เด็กหญิงอังคนาพรณ์ อินไผ่ อ.1 1
1574 ศรีลังกาวิทยา 3678 เด็กหญิงพิมพ์รดา - อ.1 1
1575 ศรีลังกาวิทยา 3676 เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันต๊ะตื้อ อ.1 1
1576 ศรีลังกาวิทยา 3681 เด็กหญิงหรรษภัคสร ป๋าปา อ.1 1
1577 ศรีลังกาวิทยา 3683 เด็กหญิงรินลดา หวังดี อ.1 1
1578 ศรีลังกาวิทยา 3679 เด็กหญิงมณัฐปภา แผ่นศิลา อ.1 1
1579 ศรีลังกาวิทยา 3680 เด็กหญิงวราพร อุ่นอ้าย อ.1 1
1580 ศรีลังกาวิทยา 3688 เด็กหญิงธิราภรณ์ คำอ้าย อ.1 1
1581 ศรีลังกาวิทยา 3677 เด็กหญิงทิพย์สุดา คำอ้าย อ.1 1
1582 ศรีลังกาวิทยา 3675 เด็กหญิงกมลพร มุ้ยศรี อ.1 1
1583 ศรีลังกาวิทยา 3651 เด็กหญิงณัฐนันท์ คล้ายอบเชย อ.2 1
1584 ศรีลังกาวิทยา 3652 เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วนารี อ.2 1
1585 ศรีลังกาวิทยา 3631 เด็กหญิงณฐพร อุดก้อน อ.3 1
1586 ศรีลังกาวิทยา 3630 เด็กหญิงญาดาณิศา ปงผาบ อ.3 1
1587 ศรีลังกาวิทยา 3633 เด็กหญิงวัชราพร ศรีสองสม อ.3 1
1588 ศรีลังกาวิทยา 3629 เด็กหญิงกัญณฐา อิ่นคำ อ.3 1
1589 ศรีลังกาวิทยา 3627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนทรชัยบูรณ์ อ.3 1
1590 ศรีลังกาวิทยา 3653 เด็กหญิงณัฎฐธิดา สายนาวงค์ อ.3 1
1591 ศรีลังกาวิทยา 3628 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายอินต๊ะ อ.3 1
1592 ศรีลังกาวิทยา 3632 เด็กหญิงณิชา สารอินทร์ อ.3 1
1593 ศรีลังกาวิทยา 3640 เด็กหญิงกชกร ปินใจ อ.3 1
1594 ศรีลังกาวิทยา 3635 เด็กหญิงอลิชยา ติ๊บเรือน อ.3 1
1595 ศรีลังกาวิทยา 3634 เด็กหญิงหรรษา ป๋าปา อ.3 1
1596 บ้านเหล่ายาว 1390 เด็กหญิงปาลิตา ชัยเมืองชื่น อ.2 1
1597 บ้านเหล่ายาว 1388 เด็กหญิงขวัญจิรัชยา สายปัน อ.2 1
1598 บ้านเหล่ายาว 1387 เด็กหญิงทาเรียน่า เทพแก้ว อ.3 1
1599 บ้านเหล่ายาว 1384 เด็กหญิงรินรดา ใจมั่น อ.3 1
1600 บ้านเหล่ายาว 1382 เด็กหญิงนริสา จันต๊ะเอื้อง อ.3 1
1601 บ้านเหล่ายาว 1392 เด็กหญิงสุภัสสรา เกษร อ.3 1
1602 บ้านเหล่ายาว 1386 เด็กหญิงสุชาวลี วงค์เรือง ป.1 1
1603 บ้านเหล่ายาว 1376 เด็กหญิงปริญญา ไชยลังกา ป.1 1
1604 บ้านเหล่ายาว 1366 เด็กหญิงภิญญาดา แก้วสุตา ป.2 1
1605 บ้านเหล่ายาว 1367 เด็กหญิงวรัญชนา ปวนคำมา ป.2 1
1606 บ้านเหล่ายาว 1357 เด็กหญิงศศิวิมล หล้าโปทา ป.3 1
1607 บ้านเหล่ายาว 1358 เด็กหญิงวรัฐภรณ์ เลิศฟองสมุทร ป.3 1
1608 บ้านเหล่ายาว 1355 เด็กหญิงนงนภัส ชุ่มเกลี้ยง ป.3 1
1609 บ้านเหล่ายาว 1352 เด็กหญิงณัฐชยา แปงเมือง ป.4 1
1610 บ้านเหล่ายาว 1354 เด็กหญิงไปรยา ตามัน ป.4 1
1611 บ้านเหล่ายาว 1368 เด็กหญิงเขมิกา นันภิวงค์ ป.4 1
1612 บ้านเหล่ายาว 1347 เด็กหญิงอชิรากรณ์ ใจยาธิ ป.5 1
1613 บ้านเหล่ายาว 1369 เด็กหญิงสุพิชชา สารอินทร์ ป.5 1
1614 บ้านเหล่ายาว 1335 เด็กหญิงชนากานต์ อินใจ ป.6 1
1615 สันโป่งวิทยา 1165 เด็กหญิงบุญสิตา ใจวันดี อ.2 1
1616 สันโป่งวิทยา 1154 เด็กหญิงสุภาพร มาแซ อ.3 1
1617 สันโป่งวิทยา 1151 เด็กหญิงฐิตตา ธรรมวงค์ อ.3 1
1618 สันโป่งวิทยา 1152 เด็กหญิงธีรดา แว่นนนท์ อ.3 1
1619 สันโป่งวิทยา 1153 เด็กหญิงนิรดา จิน๊ะ อ.3 1
1620 สันโป่งวิทยา 1155 เด็กหญิงอธิชา มาแซ อ.3 1
1621 สันโป่งวิทยา 1158 เด็กหญิงนันทิชา กะเนรุพันธ์ อ.3 1
1622 สันโป่งวิทยา 1142 เด็กหญิงณัฐริกา ใจยะมี ป.1 1
1623 สันโป่งวิทยา 1132 เด็กหญิงอมลรดา ตั๋นตาถา ป.2 1
1624 สันโป่งวิทยา 1117 เด็กหญิงปริยากร ปาละอ้าย ป.3 1
1625 สันโป่งวิทยา 1093 เด็กหญิงณัฐณิชา การิยา ป.4 1
1626 สันโป่งวิทยา 1092 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลอ้าย ป.4 1
1627 สันโป่งวิทยา 1097 เด็กหญิงธีรดา เพ็ชรปัญญา ป.4 1
1628 สันโป่งวิทยา 1094 เด็กหญิงกัญญาพัชร ธนานนท์พัชรกุล ป.4 1
1629 สันโป่งวิทยา 1091 เด็กหญิงเกวลิน แว่นนน ป.4 1
1630 สันโป่งวิทยา 1095 เด็กหญิงหนึ่งธิดา มาแซ ป.4 1
1631 สันโป่งวิทยา 1096 เด็กหญิงปิยพร ปาละอ้าย ป.4 1
1632 สันโป่งวิทยา 1069 เด็กหญิงกรวิภา ปาละอ้าย ป.5 1
1633 สันโป่งวิทยา 1068 เด็กหญิงกมลชนก มาแช ป.5 1
1634 สันโป่งวิทยา 1066 เด็กหญิงธิดาทิพย์ แว่นนนท์ ป.5 1
1635 สันโป่งวิทยา 1065 เด็กหญิงนันทิชา นวลแก้ว ป.5 1
1636 สันโป่งวิทยา 1054 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิน๊ะ ป.6 1
1637 สันโป่งวิทยา 1052 เด็กหญิงธนิดา หล่าอุดม ป.6 1
1638 สันโป่งวิทยา 1053 เด็กหญิงไหมฟ้า ใหม่คำ ป.6 1
1639 สันโป่งวิทยา 1160 เด็กหญิงณิชนันท์ คีรีพัฒนากุล ป.6 1
1640 สันโป่งวิทยา 1050 เด็กหญิงธันยมัย ดวงสุภา ป.6 1
1641 สันโป่งวิทยา 1049 เด็กหญิงชุติมา บุญนำ ป.6 1
1642 สันโป่งวิทยา 1038 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ยาวเป็ง ม.1 1
1643 สันโป่งวิทยา 1033 เด็กหญิงอรทัย นวลแก้ว ม.1 1
1644 สันโป่งวิทยา 1125 เด็กหญิงกัณฑ์ญารัตน์ หลวงเป็ง ม.1 1
1645 สันโป่งวิทยา 1036 เด็กหญิงอภิชญา ปาละอ้าย ม.1 1
1646 สันโป่งวิทยา 1041 เด็กหญิงวริศรา วิวันดู ม.1 1
1647 สันโป่งวิทยา 1169 เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงแก้ว ม.1 1
1648 สันโป่งวิทยา 1170 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง นิตย์รัตน์ ม.1 1
1649 สันโป่งวิทยา 1037 เด็กหญิงนิชาพัฒน์ บุญตัน ม.1 1
1650 สันโป่งวิทยา 1171 เด็กหญิงณัฎฐิกา สุภากันทา ม.1 1
1651 สันโป่งวิทยา 1143 เด็กหญิงทัศนีย์ ตั๋นก้อน ม.3 1
1652 สันโป่งวิทยา 1144 เด็กหญิงณัฐริกา แก้วป๋า ม.3 1
1653 สันโป่งวิทยา 974 นางสาวชนากานต์ จิน๊ะ ม.3 1
1654 บ้านปงแพ่ง 2648 เด็กหญิงจิรัชญา รินอ้าย อ.1 1
1655 บ้านปงแพ่ง 2650 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์ยอด อ.1 1
1656 บ้านปงแพ่ง 2652 เด็กหญิงปุณยภา ศรีจันทร์ อ.1 1
1657 บ้านปงแพ่ง 2651 เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองปัญโญ อ.1 1
1658 บ้านปงแพ่ง 2649 เด็กหญิงชนัญชิดา สุภาสอน อ.1 1
1659 บ้านปงแพ่ง 2637 เด็กหญิงสุญาดา ลำปน อ.2 1
1660 บ้านปงแพ่ง 2634 เด็กหญิงธรรญชนก อุดสร้อย อ.2 1
1661 บ้านปงแพ่ง 2636 เด็กหญิงรุ่งรดา ฝั้นอุด อ.2 1
1662 บ้านปงแพ่ง 2633 เด็กหญิงต้องตา กาวิโล อ.2 1
1663 บ้านปงแพ่ง 2610 เด็กหญิงธนัชญา กลอกกระโทก อ.3 1
1664 บ้านปงแพ่ง 2608 เด็กหญิงชญาดา สุทาสอน อ.3 1
1665 บ้านปงแพ่ง 2613 เด็กหญิงนภามาศ จันทร์ปัญญา อ.3 1
1666 บ้านปงแพ่ง 2611 เด็กหญิงปูริดา สุภามี อ.3 1
1667 บ้านปงแพ่ง 2612 เด็กหญิงเพชรตะวัน วิชัย อ.3 1
1668 บ้านปงแพ่ง 2607 เด็กหญิงกนกรดา คำรอง อ.3 1
1669 บ้านปงแพ่ง 2642 เด็กหญิงกีรติกา แสงชา อ.3 1
1670 บ้านปงแพ่ง 2609 เด็กหญิงโชติกา พรมสี อ.3 1
1671 บ้านปงแพ่ง 2594 เด็กหญิงรินรดา สุทาสอน ป.1 1
1672 บ้านปงแพ่ง 2591 เด็กหญิงปิยะธิดา จันทร์ปัญญา ป.1 1
1673 บ้านปงแพ่ง 2656 เด็กหญิงตุลยดา อุดทาคำ ป.1 1
1674 บ้านปงแพ่ง 2592 เด็กหญิงปรีญานุช ฟูตุ้ย ป.1 1
1675 บ้านปงแพ่ง 2590 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลาดจันต๊ะ ป.1 1
1676 บ้านปงแพ่ง 2614 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดสาแล ป.1 1
1677 บ้านปงแพ่ง 2572 เด็กหญิงรินรดา ศรีจันทร์ ป.2 1
1678 บ้านปงแพ่ง 2571 เด็กหญิงวรัญญา วังตา ป.2 1
1679 บ้านปงแพ่ง 2575 เด็กหญิงไอลดา นวลสม ป.2 1
1680 บ้านปงแพ่ง 2576 เด็กหญิงมนปพร ใจคำฟู ป.2 1
1681 บ้านปงแพ่ง 2573 เด็กหญิงสุพิชญา นวลสม ป.2 1
1682 บ้านปงแพ่ง 2622 เด็กหญิงนาขวัญ จินแจ ป.3 1
1683 บ้านปงแพ่ง 2540 เด็กหญิงกนกนิภา อุปกาละ ป.4 1
1684 บ้านปงแพ่ง 2579 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฟูจุมปา ป.4 1
1685 บ้านปงแพ่ง 2539 เด็กหญิงพิชชากร ฟองมอญ ป.4 1
1686 บ้านปงแพ่ง 2543 เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินลังกา ป.4 1
1687 บ้านปงแพ่ง 2545 เด็กหญิงชญาดา ทาสุข ป.4 1
1688 บ้านปงแพ่ง 2544 เด็กหญิงภัทราพร นาราลักษณ์ ป.4 1
1689 บ้านปงแพ่ง 2538 เด็กหญิงนฤมล นวลสม ป.4 1
1690 บ้านปงแพ่ง 2654 เด็กหญิงมนฑิรา จันทร์ปัญญา ป.5 1
1691 บ้านปงแพ่ง 2532 เด็กหญิงชิดชนก คำเฮียง ป.5 1
1692 บ้านปงแพ่ง 2619 เด็กหญิงกนกวรรณ ใหม่กันทะ ป.5 1
1693 บ้านปงแพ่ง 2533 เด็กหญิงรังสิมา ฟูตุ้ย ป.5 1
1694 บ้านปงแพ่ง 2617 เด็กหญิงอัสสมาภรณ์ ป้องแก้วน้อย ป.6 1
1695 บ้านปงแพ่ง 2518 เด็กหญิงนิติยา คำอ้าย ป.6 1
1696 บ้านปงแพ่ง 2520 เด็กหญิงรวินันท์ เขื่อนขวา ป.6 1
1697 บ้านปงแพ่ง 2519 เด็กหญิงชาณิดา ธนโชตน์กุลสุข ป.6 1
1698 เสริมขวาวิทยา 2956 เด็กหญิงนิศารัตน์ นวลสม ป.5 1
1699 เสริมขวาวิทยา 2954 เด็กหญิงทิพยารัตน์ โมธรรม ป.5 1
1700 เสริมขวาวิทยา 3028 เด็กหญิงณัฐณิชา โปติ๊บ ป.5 1
1701 เสริมขวาวิทยา 2955 เด็กหญิงนันทิกานต์ คีรีเงิน ป.5 1
1702 เสริมขวาวิทยา 3027 เด็กหญิงพีชญา กองคำ ป.5 1
1703 เสริมขวาวิทยา 2957 เด็กหญิงปาณิสรา สีสวัสดิ์ ป.5 1
1704 เสริมขวาวิทยา 2958 เด็กหญิงพัชริดา เสนคำ ป.5 1
1705 เสริมขวาวิทยา 3111 เด็กหญิงวิรากานต์ วิวันดู ป.5 1
1706 เสริมขวาวิทยา 3022 เด็กหญิงมินทร์ญารินทร์ ทาสุข ป.5 1
1707 เสริมขวาวิทยา 3112 เด็กหญิงชุติมณทน์ ใหม่กันทะ ป.5 1
1708 เสริมขวาวิทยา 2851 เด็กหญิงจิตตาภา มูลอ้าย ป.6 1
1709 เสริมขวาวิทยา 2853 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจจืด ป.6 1
1710 เสริมขวาวิทยา 2941 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปงผางนิเวศน์ ป.6 1
1711 เสริมขวาวิทยา 2854 เด็กหญิงสุพิชญา อินต๊ะจักร์ ป.6 1
1712 เสริมขวาวิทยา 3031 เด็กหญิงนิภากร ต๊ะมูล ป.6 1
1713 เสริมขวาวิทยา 2938 เด็กหญิงดารารัตน์ ปาละอ้าย ป.6 1
1714 เสริมขวาวิทยา 2856 เด็กหญิงธัญชนก จำปัน ป.6 1
1715 เสริมขวาวิทยา 3030 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์ย้อน ป.6 1
1716 เสริมขวาวิทยา 2852 เด็กหญิงวิภากานต์ ใจคำวัง ป.6 1
1717 เสริมขวาวิทยา 2937 เด็กหญิงปนัดดา จินะกะ ป.6 1
1718 เสริมขวาวิทยา 3188 เด็กหญิงธันย์ชนก วาดดวงมา ป.6 1
1719 เสริมขวาวิทยา 2994 เด็กหญิงใบเตย นิลเนตร์ ป.6 1
1720 เสริมขวาวิทยา 2939 เด็กหญิงวรรณวิสา สีโอ ป.6 1
1721 เสริมขวาวิทยา 3032 เด็กหญิงวณิชย์ชญา แก้วยะ ป.6 1
1722 เสริมขวาวิทยา 2855 เด็กหญิงสุวิชญา วิสุทธิ์ ป.6 1
1723 เสริมขวาวิทยา 2940 เด็กหญิงพุทธชาด คีรีเงิน ป.6 1
1724 เสริมขวาวิทยา 3189 เด็กหญิงเพชรา นวลสม ม.1 1
1725 เสริมขวาวิทยา 2929 เด็กหญิงชลดา บัญญายืน ม.1 1
1726 เสริมขวาวิทยา 2930 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ไชยดี ม.1 1
1727 เสริมขวาวิทยา 2820 เด็กหญิงกวินตรา คำพา ม.2 1
1728 เสริมขวาวิทยา 2822 เด็กหญิงวิญาดา วงน้อย ม.2 1
1729 เสริมขวาวิทยา 2922 เด็กหญิงชนิดา ถาเอี้ยง ม.2 1
1730 เสริมขวาวิทยา 2923 เด็กหญิงศิริรัตน์ ถาน้อย ม.2 1
1731 เสริมขวาวิทยา 2921 เด็กหญิงอภิชญา มูลอ้าย ม.2 1
1732 เสริมขวาวิทยา 2920 เด็กหญิงบุญญพร ป๊อกปา ม.2 1
1733 เสริมขวาวิทยา 2860 นางสาวมาลิสา อินบัว ม.3 1
1734 เสริมขวาวิทยา 3114 นางสาวปณิดา แก่นดี ม.3 1
1735 เสริมขวาวิทยา 2797 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจงาม ม.3 1
1736 เสริมขวาวิทยา 2796 เด็กหญิงพรรทิชา เขื่อนปัญญา ม.3 1
1737 เสริมขวาวิทยา 2793 นางสาวธัญญาลักษณ์ เสนคำ ม.3 1
1738 เสริมขวาวิทยา 2974 นางสาวลลิตภัทร สุวรรณรัตน์