Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,986 คน

ป.11304 /10.88
ป.21231 /10.27
ป.31334 /11.13
ป.41469 /12.26
ป.51455 /12.14
ป.61336 /11.15
ม.1420 /3.50
ม.2403 /3.36
ม.3465 /3.88
อ.1309 /2.58
อ.21076 /8.98
อ.31184 /9.88
 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.1 1
2 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.1 1
3 บ้านท่าผา 4406 เด็กหญิงปรวรัญ คิลลาน อ.1 1
4 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.2 1
5 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.2 1
6 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.2 1
7 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.2 1
8 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.2 1
9 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.2 1
10 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.2 1
11 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.2 1
12 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.2 1
13 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.2 1
14 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.2 1
15 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ อ.3 1
16 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ อ.3 1
17 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง อ.3 1
18 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง อ.3 1
19 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ มาลา อ.3 1
20 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง อ.3 1
21 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย อ.3 1
22 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง อ.3 1
23 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย อ.3 1
24 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง อ.3 1
25 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ อ.3 1
26 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า อ.3 1
27 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล อ.3 1
28 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ อ.3 1
29 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา อ.3 1
30 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.1 1
31 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.1 1
32 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.1 1
33 บ้านท่าผา 4301 เด็กหญิงพิชญา กฤษณานุวัตร์ ป.1 1
34 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.1 1
35 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.1 1
36 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.1 1
37 บ้านท่าผา 4426 เด็กหญิงพิตตินันท์ มัชฌิมา ป.1 1
38 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.1 1
39 บ้านท่าผา 4300 เด็กหญิงณัฐสุภา สงวนศักดิ์ ป.1 1
40 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.2 1
41 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.2 1
42 บ้านท่าผา 4355 เด็กหญิงพรนภา ฉันทะ ป.2 1
43 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.2 1
44 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.2 1
45 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.2 1
46 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.2 1
47 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.2 1
48 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.2 1
49 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.2 1
50 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.2 1
51 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.3 1
52 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.3 1
53 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.3 1
54 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.3 1
55 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.3 1
56 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.3 1
57 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.3 1
58 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.3 1
59 บ้านท่าผา 4349 เด็กหญิงอรอุมา สิวันนา ป.4 1
60 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.4 1
61 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.4 1
62 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.4 1
63 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.4 1
64 บ้านท่าผา 4388 เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธิมา ป.4 1
65 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.4 1
66 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.4 1
67 บ้านท่าผา 4221 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำเพียว ป.4 1
68 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.4 1
69 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.4 1
70 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.5 1
71 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.5 1
72 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.5 1
73 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.5 1
74 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.5 1
75 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.5 1
76 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.5 1
77 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.5 1
78 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.5 1
79 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.5 1
80 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.5 1
81 บ้านท่าผา 4190 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม ป.6 1
82 บ้านท่าผา 4140 เด็กหญิงพัชรวลัย โชคศิลปสาท ป.6 1
83 บ้านท่าผา 4142 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ ป.6 1
84 บ้านท่าผา 4123 เด็กหญิงพรธิชา ดำสนิท ป.6 1
85 บ้านท่าผา 4191 เด็กหญิงรัตติกาล ศรีจักร์ ป.6 1
86 บ้านท่าผา 4198 เด็กหญิงพิชญาภา บุญทรง ป.6 1
87 บ้านท่าผา 4160 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู ป.6 1
88 บ้านท่าผา 4390 เด็กหญิงพลอยไพลิน เหมยฟอง ป.6 1
89 บ้านท่าผา 4155 เด็กหญิงธารทิพย์ มีผัน ป.6 1
90 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.2 1
91 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.2 1
92 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ อ.3 1
93 บ้านศาลาสามัคคี 2786 เด็กหญิงกมลทิพย์ คงนุ้ย อ.3 1
94 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา อ.3 1
95 บ้านศาลาสามัคคี 2780 เด็กหญิงดลพร ตันตน อ.3 1
96 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.1 1
97 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.2 1
98 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
99 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.3 1
100 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.3 1
101 บ้านศาลาสามัคคี 2733 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศสวัสดิ์ ป.4 1
102 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.5 1
103 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.5 1
104 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.5 1
105 บ้านศาลาสามัคคี 2704 เด็กหญิงพิชชานันท์ ขาวทุ่ง ป.6 1
106 บ้านศาลาสามัคคี 2691 เด็กหญิงสุชาวดี เรืองจิตต์ ป.6 1
107 บ้านศาลาสามัคคี 2705 เด็กหญิงวณิชชา กองกินา ป.6 1
108 บ้านศาลาสามัคคี 2706 เด็กหญิงเนตรชนก เขื่อนแก้ว ป.6 1
109 บ้านจอมปิง 3703 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศาลา อ.3 1
110 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.1 1
111 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.1 1
112 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.1 1
113 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.2 1
114 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
115 บ้านจอมปิง 3678 เด็กหญิงสัชฌุกร วงศ์พรัด ป.2 1
116 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.3 1
117 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.3 1
118 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.4 1
119 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.4 1
120 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.4 1
121 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.4 1
122 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.5 1
123 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.5 1
124 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.5 1
125 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.5 1
126 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.5 1
127 บ้านจอมปิง 3635 เด็กหญิงอรุโณทัย วงศ์จินดา ป.6 1
128 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.2 1
129 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.2 1
130 บ้านจอมปิง 3702 เด็กหญิงพาขวัญ มาลา อ.2 1
131 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2239 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ต๊ะตื้อ อ.2 1
132 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2236 เด็กหญิงธนญา สุภาสอน อ.2 1
133 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2237 เด็กหญิงพาขวัญ แนวเงินดี อ.2 1
134 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2235 เด็กหญิงณัฎฐิดา ลุนทองทา อ.2 1
135 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2238 เด็กหญิงวรัญญา แสงสุริศรี อ.2 1
136 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2233 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ อ.2 1
137 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร่วมใจ อ.2 1
138 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2224 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุวรรณพิมพ์ อ.3 1
139 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2215 เด็กหญิงวิภาดา กันวะนา ป.1 1
140 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2220 เด็กหญิงณัฐธิดา มหาพรม ป.1 1
141 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2203 เด็กหญิงณัฐวดี พิงคสัน ป.2 1
142 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2204 เด็กหญิงศุจิภรณ์ วรรณจิตร ป.2 1
143 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2205 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พินิจ ป.2 1
144 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2186 เด็กหญิงจิรัชยา คำปน ป.3 1
145 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจันทร์ ป.3 1
146 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2227 เด็กหญิงกนกพร ลัดดา ป.3 1
147 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2190 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยาทา ป.3 1
148 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2185 เด็กหญิงกุลฑีรา หลำดี ป.3 1
149 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2184 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรสำราญ ป.3 1
150 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2175 เด็กหญิงนฤมล จันทร์ผา ป.4 1
151 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2177 เด็กหญิงมนัดดา ปัดแก้ว ป.4 1
152 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2176 เด็กหญิงณัฐภัทร ปงคำ ป.4 1
153 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2174 เด็กหญิงปิยธิดา ทองชา ป.4 1
154 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2161 เด็กหญิงธีรัตน์ คำวัน ป.5 1
155 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2210 เด็กหญิงกัญญณัท โนกุล ป.5 1
156 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2157 เด็กหญิงกนกพร ปัดแก้ว ป.5 1
157 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2162 เด็กหญิงศิริวิมล คำปน ป.5 1
158 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2226 เด็กหญิงณัชสรณ์ ป๋ออ่อน ป.5 1
159 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2158 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริศรี ป.5 1
160 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2159 เด็กหญิงกุลสตรี วงค์กันทะ ป.5 1
161 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2160 เด็กหญิงจิรัชญา เหลี่ยมแหลม ป.5 1
162 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2156 เด็กหญิงกชามาส เทพอุด ป.5 1
163 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2138 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธไทสง ป.6 1
164 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2155 เด็กหญิงกมลพร มะมม ป.6 1
165 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2137 เด็กหญิงจีรภัทร์ ทองสิน ป.6 1
166 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2106 เด็กหญิงกิตติกาญจน์ มานพ ม.1 1
167 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2126 เด็กหญิงสุภัสรีญา ยารังษี ม.1 1
168 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2225 เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้๊น ม.1 1
169 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2168 เด็กหญิงพุฒิพร วิลัยการ ม.1 1
170 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2108 เด็กหญิงพรชนัน ขิงทอง ม.2 1
171 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2096 เด็กหญิงวรรณนิภา ธิดา ม.2 1
172 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2105 เด็กหญิงณัฐมณฑน์ คำวัน ม.2 1
173 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2109 เด็กหญิงวณิชญา พุทธไทสง ม.2 1
174 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2107 เด็กหญิงภัทรวดี กฤษฏา ม.2 1
175 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2095 เด็กหญิงเพ็ญพิชา แสนสุวรรณ ม.3 1
176 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2094 เด็กหญิงจิรัชญา ดีสุติน ม.3 1
177 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2066 เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมพ์สอน ม.3 1
178 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3923 เด็กหญิงเบญญาภา สาแดง ม.2 1
179 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3747 เด็กหญิงกุลจิรา อินตา ม.3 1
180 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3748 เด็กหญิงกัลยาภร แป้นพยอม ม.3 1
181 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4033 เด็กหญิงฟ้า ภูเขียว ม.3 1
182 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3828 เด็กหญิงปทิตตา จิตรอำไพ ม.3 1
183 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4030 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา อ.2 1
184 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4000 เด็กหญิงชญาภา ใจทอง อ.3 1
185 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3968 เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม อ.3 1
186 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3969 เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง อ.3 1
187 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3967 เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน อ.3 1
188 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3980 เด็กหญิงชนาพร บุญนำ อ.3 1
189 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4016 เด็กหญิงพบพร จิ่งตา อ.3 1
190 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3991 เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ ป.1 1
191 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3957 เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม ป.1 1
192 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง ป.1 1
193 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4017 เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา ป.1 1
194 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3992 เด็กหญิงขวัญมนัส - ป.1 1
195 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3990 เด็กหญิงเชิงตะวัน จองตัน ป.2 1
196 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3589 เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี ป.2 1
197 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3919 เด็กหญิงเตรสา เตปิน ป.3 1
198 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3916 เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา ป.3 1
199 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3917 เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา ป.3 1
200 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3893 เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ ป.4 1
201 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3892 เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย ป.4 1
202 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4009 เด็กหญิงไกลกังวล นวรางค์กูล ป.4 1
203 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3977 เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ ป.4 1
204 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3894 เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม ป.4 1
205 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3989 เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร ป.4 1
206 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3864 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า ป.5 1
207 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3860 เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ ป.5 1
208 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3866 เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู ป.5 1
209 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3861 เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ ป.5 1
210 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3868 เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู ป.5 1
211 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3862 เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง ป.5 1
212 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3995 เด็กหญิงยุวดี ลุงติ ป.5 1
213 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา ป.5 1
214 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3997 เด็กหญิงเขมิกา อ่อนหยุ่น ป.5 1
215 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3865 เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน ป.5 1
216 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3855 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา ป.6 1
217 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3856 เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน ป.6 1
218 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3986 เด็กหญิงมัทรี อถานา ป.6 1
219 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3988 เด็กหญิงกุลนิดา เขื่อนแก้ว ม.1 1
220 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3792 เด็กหญิงมรกต แก้วมณี ม.1 1
221 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3972 เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล ม.1 1
222 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3987 เด็กหญิงชมพูนิกข์ รินทร์คำ ม.1 1
223 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4003 เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว ม.1 1
224 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3770 เด็กหญิงทิพากร โฉมเชิด ม.2 1
225 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3821 เด็กหญิงชนิสรา วงค์ต่อม ม.2 1
226 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3771 เด็กหญิงอัญชนา จิงจู ม.2 1
227 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3973 เด็กหญิงชมพูนุช กู่คำ ม.2 1
228 บ้านสองแควใต้ 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ อ.2 1
229 บ้านสองแควใต้ 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา อ.3 1
230 บ้านสองแควใต้ 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว อ.3 1
231 บ้านสองแควใต้ 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา อ.3 1
232 บ้านสองแควใต้ 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ อ.3 1
233 บ้านสองแควใต้ 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ ป.1 1
234 บ้านสองแควใต้ 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว ป.1 1
235 บ้านสองแควใต้ 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน ป.1 1
236 บ้านสองแควใต้ 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม ป.1 1
237 บ้านสองแควใต้ 3010 เด็กหญิงนิษฐา ทิพย์ปลูก ป.1 1
238 บ้านสองแควใต้ 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด ป.1 1
239 บ้านสองแควใต้ 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส ป.1 1
240 บ้านสองแควใต้ 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว ป.2 1
241 บ้านสองแควใต้ 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว ป.2 1
242 บ้านสองแควใต้ 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ ป.2 1
243 บ้านสองแควใต้ 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา ป.2 1
244 บ้านสองแควใต้ 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา ป.2 1
245 บ้านสองแควใต้ 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว ป.3 1
246 บ้านสองแควใต้ 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน ป.3 1
247 บ้านสองแควใต้ 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา ป.3 1
248 บ้านสองแควใต้ 3036 เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงอ่องซา ป.4 1
249 บ้านสองแควใต้ 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว ป.4 1
250 บ้านสองแควใต้ 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ ป.4 1
251 บ้านสองแควใต้ 2976 เด็กหญิงพีชญา ทิพย์ปลูก ป.4 1
252 บ้านสองแควใต้ 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม ป.4 1
253 บ้านสองแควใต้ 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ ป.4 1
254 บ้านสองแควใต้ 3025 เด็กหญิงปรัชญาพร เจริญสุข ป.6 1
255 บ้านสองแควใต้ 2958 เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด ป.6 1
256 บ้านสองแควใต้ 2988 เด็กหญิงอภิญญา ทนเถื่อน ป.6 1
257 วัดหาดปู่ด้าย 1235 เด็กหญิงมนัณชญา ตุ่นแจ้ อ.1 1
258 วัดหาดปู่ด้าย 1234 เด็กหญิงวรัญญา ใจวัน อ.1 1
259 วัดหาดปู่ด้าย 1231 เด็กชายธีรพล ธรรมจักร์ อ.1 1
260 วัดหาดปู่ด้าย 1226 เด็กหญิงกรวรรณ ใจวัน อ.2 1
261 วัดหาดปู่ด้าย 1221 เด็กหญิงเกวลิน บุญภูมิ อ.3 1
262 วัดหาดปู่ด้าย 1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มแก้ว อ.3 1
263 วัดหาดปู่ด้าย 1222 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรสีเขียว อ.3 1
264 วัดหาดปู่ด้าย 1223 เด็กหญิงอารดา หมอยา อ.3 1
265 วัดหาดปู่ด้าย 1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวัน ป.1 1
266 วัดหาดปู่ด้าย 1228 เด็กหญิงพิชญาภา สุภา ป.1 1
267 วัดหาดปู่ด้าย 1208 เด็กหญิงพัชรี ตั๋นตน ป.2 1
268 วัดหาดปู่ด้าย 1227 เด็กหญิงวิรัญชนา คำปัน ป.3 1
269 วัดหาดปู่ด้าย 1205 เด็กหญิงกัญญาณี พลหาญ ป.3 1
270 วัดหาดปู่ด้าย 1206 เด็กหญิงณิชกานต์ ทาเสนา ป.3 1
271 วัดหาดปู่ด้าย 1207 เด็กหญิงศศิวิมล ต๊ะถิ่น ป.3 1
272 วัดหาดปู่ด้าย 1201 เด็กหญิงอัจฉราพร อินทิ ป.4 1
273 วัดหาดปู่ด้าย 1200 เด็กหญิงรุ้งนภา เตยา ป.4 1
274 วัดหาดปู่ด้าย 1199 เด็กหญิงเมทินี อินทิ ป.4 1
275 วัดหาดปู่ด้าย 1188 เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมจักร์ ป.5 1
276 วัดหาดปู่ด้าย 1192 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจวัน ป.5 1
277 วัดหาดปู่ด้าย 1190 เด็กหญิงเปียทิพย์ ปวนมณี ป.5 1
278 วัดหาดปู่ด้าย 1189 เด็กหญิงปริศรา ดอนเลย ป.5 1
279 วัดหาดปู่ด้าย 1193 เด็กหญิงเอเชีย จันทร์แทวี ป.5 1
280 วัดหาดปู่ด้าย 1191 เด็กหญิงศิริประภาดา ตุ่นแจ้ ป.5 1
281 วัดหาดปู่ด้าย 1181 เด็กหญิงวริศรา วันใจ ป.6 1
282 วัดหาดปู่ด้าย 1177 เด็กหญิงชุติกานต์ สวยกลาง ป.6 1
283 วัดหาดปู่ด้าย 1180 เด็กหญิงปรียาพร อักษรพันธ์ ป.6 1
284 วัดหาดปู่ด้าย 1176 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขเกษม ป.6 1
285 วัดหาดปู่ด้าย 1179 เด็กหญิงประภาสิริ เจ้าทรัพย์ ป.6 1
286 วัดหาดปู่ด้าย 1178 เด็กหญิงนภัสสร ทองแกะ ป.6 1
287 วัดนาแก้ว 2847 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ อ.1 1
288 วัดนาแก้ว 2848 เด็กหญิงธัญชนก ทองเจริญ อ.1 1
289 วัดนาแก้ว 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา อ.1 1
290 วัดนาแก้ว 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช อ.1 1
291 วัดนาแก้ว 2851 เด็กหญิงวรรณพร จีปน อ.1 1
292 วัดนาแก้ว 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ อ.1 1
293 วัดนาแก้ว 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง อ.2 1
294 วัดนาแก้ว 2841 เด็กหญิงธนิดา โตพลัด อ.2 1
295 วัดนาแก้ว 2825 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ อ.2 1
296 วัดนาแก้ว 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ อ.3 1
297 วัดนาแก้ว 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง อ.3 1
298 วัดนาแก้ว 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง อ.3 1
299 วัดนาแก้ว 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น ป.1 1
300 วัดนาแก้ว 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ ป.1 1
301 วัดนาแก้ว 2842 เด็กหญิงวิมลสิริ สิริวรรณ์ ป.2 1
302 วัดนาแก้ว 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ ป.2 1
303 วัดนาแก้ว 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต ป.2 1
304 วัดนาแก้ว 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล ป.2 1
305 วัดนาแก้ว 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ ป.2 1
306 วัดนาแก้ว 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน ป.2 1
307 วัดนาแก้ว 2777 เด็กหญิงมณฑิรา เถาวัลย์ ป.2 1
308 วัดนาแก้ว 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ ป.2 1
309 วัดนาแก้ว 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร ป.2 1
310 วัดนาแก้ว 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา ป.3 1
311 วัดนาแก้ว 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ ป.3 1
312 วัดนาแก้ว 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว ป.3 1
313 วัดนาแก้ว 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน ป.4 1
314 วัดนาแก้ว 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา ป.4 1
315 วัดนาแก้ว 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ ป.4 1
316 วัดนาแก้ว 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว ป.5 1
317 วัดนาแก้ว 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง ป.5 1
318 วัดนาแก้ว 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว ป.5 1
319 วัดนาแก้ว 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง ป.5 1
320 วัดนาแก้ว 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง ป.5 1
321 วัดนาแก้ว 2688 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ป.6 1
322 วัดนาแก้ว 2731 เด็กหญิงปุญญิสา สุภาสอน ป.6 1
323 วัดนาแก้ว 2739 เด็กหญิงฐานิต จันทร์ศรี ป.6 1
324 วัดนาแก้ว 2755 เด็กหญิงกิตติยา บัวศรี ป.6 1
325 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5545 เด็กหญิงดาว - ป.1 1
326 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5546 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม ป.1 1
327 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5549 เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา ป.1 1
328 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5547 เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา ป.1 1
329 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5551 เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ ป.1 1
330 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5550 เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก ป.1 1
331 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5552 เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ ป.1 1
332 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5548 เด็กหญิงพรพรรณ - ป.1 1
333 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5525 เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง ป.2 1
334 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5489 เด็กหญิงแสงฟ้า - ป.2 1
335 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5494 เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย ป.2 1
336 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5589 เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า ป.2 1
337 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5558 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ ป.2 1
338 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5492 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ ป.2 1
339 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5524 เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ ป.2 1
340 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5523 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ ป.2 1
341 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5519 เด็กหญิงแอลจีรา รุกขชาติ ป.2 1
342 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5602 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน ป.3 1
343 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5484 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา ป.3 1
344 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5467 เด็กหญิงภัทริน โชติ ป.3 1
345 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5485 เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข ป.3 1
346 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5510 เด็กหญิงซื่อ - ป.3 1
347 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5473 เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ ป.3 1
348 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5620 เด็กหญิงธมน ประพงษ์ ป.3 1
349 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5560 เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง ป.3 1
350 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5496 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม ป.3 1
351 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5439 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ ป.4 1
352 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5595 เด็กหญิงแสงหล้า ใจกล้า ป.4 1
353 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5469 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ฟูแสง ป.4 1
354 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5465 เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ ป.4 1
355 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5470 เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย ป.4 1
356 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5466 เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ ป.4 1
357 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5464 เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม ป.4 1
358 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5507 เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน ป.4 1
359 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5597 เด็กหญิงน้ำหวาน ใจงาม ป.4 1
360 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5593 เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ ป.4 1
361 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5442 เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ ป.4 1
362 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5434 เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ ป.5 1
363 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5409 เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ป.5 1
364 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5419 เด็กหญิงขวัญ พิไล ป.5 1
365 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5590 เด็กหญิงบังอร ใจดี ป.5 1
366 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5512 เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น ป.5 1
367 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5432 เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล ป.5 1
368 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5429 เด็กหญิงงามแสนหลวง เหียดใสด ป.6 1
369 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5418 เด็กหญิงเมี๊ยะหลู่ ปู่เก่ ป.6 1
370 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5416 เด็กหญิงนาง - ป.6 1
371 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5611 เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล อ.2 1
372 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5616 เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา อ.2 1
373 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5610 เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว อ.2 1
374 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5615 เด็กหญิงวรันญา สีคำดี อ.2 1
375 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5614 เด็กหญิงจันทกานต์ - อ.2 1
376 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5612 เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา อ.2 1
377 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5613 เด็กหญิงฝน - อ.2 1
378 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5592 เด็กหญิงข่อง - อ.3 1
379 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5553 เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง อ.3 1
380 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5556 เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ อ.3 1
381 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ อ.3 1
382 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน อ.3 1
383 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5578 เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ อ.3 1
384 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5575 เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ อ.3 1
385 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5555 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน อ.3 1
386 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5583 เด็กหญิงนันทิชา สุชิยะ อ.3 1
387 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5554 เด็กหญิงพรลภัส ยะติน อ.3 1
388 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5580 เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว อ.3 1
389 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5574 เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ อ.3 1
390 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5582 เด็กหญิงพันธ์วิรา ดาบสมเด็จ อ.3 1
391 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5572 เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก อ.3 1
392 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5579 เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม อ.3 1
393 บ้านแม่หลง-สบจาง 2346 เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ อ.2 1
394 บ้านแม่หลง-สบจาง 2341 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุใจ อ.3 1
395 บ้านแม่หลง-สบจาง 2331 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสุภา ป.1 1
396 บ้านแม่หลง-สบจาง 2332 เด็กหญิงศิริกัญญา กันทะวงค์ ป.1 1
397 บ้านแม่หลง-สบจาง 2323 เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง ป.2 1
398 บ้านแม่หลง-สบจาง 2324 เด็กหญิงอินธิรา สิทธิวงค์ ป.2 1
399 บ้านแม่หลง-สบจาง 2312 เด็กหญิงศรัณญา สุภาจันทร์ ป.3 1
400 บ้านแม่หลง-สบจาง 2313 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ กานำ ป.3 1
401 บ้านแม่หลง-สบจาง 2306 เด็กหญิงรสนันท์ ไชยเลิศ ป.4 1
402 บ้านแม่หลง-สบจาง 2308 เด็กหญิงอุรัสยา จาไผ่ ป.4 1
403 บ้านแม่หลง-สบจาง 2292 เด็กหญิงทักษอร สิทธิคำ ป.5 1
404 บ้านแม่หลง-สบจาง 2298 เด็กหญิงศิริภัสสร กันทะวงค์ ป.5 1
405 บ้านแม่หลง-สบจาง 2295 เด็กหญิงพัชรพร ปุคำแดง ป.5 1
406 บ้านแม่หลง-สบจาง 2296 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทารัตน์ ป.5 1
407 บ้านแม่หลง-สบจาง 2293 เด็กหญิงพันธิกา เทพธรรม ป.5 1
408 บ้านแม่หลง-สบจาง 2281 เด็กหญิงเบญญาภา กานำ ป.6 1
409 บ้านแม่หลง-สบจาง 2279 เด็กหญิงโชติกา แสงหิรัญ ป.6 1
410 บ้านแม่หลง-สบจาง 2278 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขรัตน์ ป.6 1
411 บ้านแม่หลง-สบจาง 2277 เด็กหญิงมนธิชา ใจล้อม ป.6 1
412 บ้านแม่หลง-สบจาง 2280 เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวัน ป.6 1
413 วังพร้าววิทยา 4522 เด็กหญิงนุชทราทิพย์ ไชยสาร ม.3 1
414 วังพร้าววิทยา 4538 เด็กหญิงชมพูนุช จินะตา ม.3 1
415 วังพร้าววิทยา 4509 เด็กหญิงพิชชานันท์ ภิญโญ ม.3 1
416 วังพร้าววิทยา 4695 เด็กหญิงณัฐพร ยินดีชน ม.3 1
417 วังพร้าววิทยา 4508 เด็กหญิงชนิกานต์ พระอินทร์ ม.3 1
418 วังพร้าววิทยา 4507 เด็กหญิงวาสนา อุตโม ม.3 1
419 วังพร้าววิทยา 4506 เด็กหญิงธิดารัตน์ สายบัว ม.3 1
420 วังพร้าววิทยา 4537 เด็กหญิงจุฑามณี คำพิโล ม.3 1
421 วังพร้าววิทยา 4511 เด็กหญิงนรีกานต์ พิมพ์สอน ม.3 1
422 วังพร้าววิทยา 4725 เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทะ อ.2 1
423 วังพร้าววิทยา 4727 เด็กหญิงปรียาวดี อุ่นตาล อ.2 1
424 วังพร้าววิทยา 4726 เด็กหญิงณัฐชา เครือวงค์ปิง อ.2 1
425 วังพร้าววิทยา 4728 เด็กหญิงพรลภัศ เวียงนิล อ.2 1
426 วังพร้าววิทยา 4709 เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำวรรณ อ.3 1
427 วังพร้าววิทยา 4707 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ซาวคำ อ.3 1
428 วังพร้าววิทยา 4708 เด็กหญิงนิตา โตกระโทก อ.3 1
429 วังพร้าววิทยา 4716 เด็กหญิงอัญยา กันธา อ.3 1
430 วังพร้าววิทยา 4715 เด็กหญิงเขมรินทร์ เป็งวัน อ.3 1
431 วังพร้าววิทยา 4693 เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจมา ป.1 1
432 วังพร้าววิทยา 4688 เด็กหญิงขวัญกมล แก้วมาลา ป.1 1
433 วังพร้าววิทยา 4690 เด็กหญิงบัวบูชา บุญยธาดา ป.1 1
434 วังพร้าววิทยา 4689 เด็กหญิงธิดา คำแดง ป.1 1
435 วังพร้าววิทยา 4692 เด็กหญิงเมธาวดี ยะสะโน ป.1 1
436 วังพร้าววิทยา 4691 เด็กหญิงประกายทิพย์ พิมพ์สอน ป.1 1
437 วังพร้าววิทยา 4678 เด็กหญิงรฐา ก๋าวิตู ป.2 1
438 วังพร้าววิทยา 4680 เด็กหญิงศรุตา ไชยสาร ป.2 1
439 วังพร้าววิทยา 4677 เด็กหญิงพรรณนิภา ทากูล ป.2 1
440 วังพร้าววิทยา 4676 เด็กหญิงเนมิราช เถาแปง ป.2 1
441 วังพร้าววิทยา 4674 เด็กหญิงจามจุรี คำวรรณ ป.2 1
442 วังพร้าววิทยา 4661 เด็กหญิงณิชากานต์ ศรีคำหน้อย ป.3 1
443 วังพร้าววิทยา 4660 เด็กหญิงฐิดาพร อินทะ ป.3 1
444 วังพร้าววิทยา 4659 เด็กหญิงขนิษฐา โมทารัตน์ ป.3 1
445 วังพร้าววิทยา 4658 เด็กหญิงเกสรา ทรัพย์คำมา ป.3 1
446 วังพร้าววิทยา 4657 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีธิราช ป.3 1
447 วังพร้าววิทยา 4662 เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์หอม ป.3 1
448 วังพร้าววิทยา 4639 เด็กหญิงมุนินทร์ ไชยเจริญ ป.4 1
449 วังพร้าววิทยา 4638 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฝั้นถาวร ป.4 1
450 วังพร้าววิทยา 4640 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วเตชะ ป.4 1
451 วังพร้าววิทยา 4712 เด็กหญิงธมลวรรณ บำรุงผล ป.5 1
452 วังพร้าววิทยา 4618 เด็กหญิงศรัณย์พร ลาวเครือ ป.5 1
453 วังพร้าววิทยา 4615 เด็กหญิงฐิตาพร ปุ๊คำแดง ป.5 1
454 วังพร้าววิทยา 4614 เด็กหญิงขนิษฐา ร้องวารี ป.5 1
455 วังพร้าววิทยา 4617 เด็กหญิงพิณณภา ปวงมณี ป.5 1
456 วังพร้าววิทยา 4619 เด็กหญิงอัญญากานต์ ซาวคำ ป.5 1
457 วังพร้าววิทยา 4574 เด็กหญิงอารยา บัวขาว ป.6 1
458 วังพร้าววิทยา 4597 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ษา ป.6 1
459 วังพร้าววิทยา 4599 เด็กหญิงนรากร แซ่เอ็ง ป.6 1
460 วังพร้าววิทยา 4600 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุทาหรณ์ ป.6 1
461 วังพร้าววิทยา 4596 เด็กหญิงณัฎฐา เมืองจันทบุรี ป.6 1
462 วังพร้าววิทยา 4595 เด็กหญิงจีรนันท์ โรจนวิภาต ป.6 1
463 วังพร้าววิทยา 4569 เด็กหญิงทิฆัมพร อินทะ ม.1 1
464 วังพร้าววิทยา 4561 เด็กหญิงอภิชญา ภัทรวรรณพร ม.1 1
465 วังพร้าววิทยา 4573 เด็กหญิงศิริภัสสร ฝั้นถาวร ม.1 1
466 วังพร้าววิทยา 4572 เด็กหญิงพชรพร กาวิน ม.1 1
467 วังพร้าววิทยา 4666 เด็กหญิงสุวลักษณ์ ศิริวงศ์วานิช ม.1 1
468 วังพร้าววิทยา 4571 เด็กหญิงธีรดา สันธิ ม.1 1
469 วังพร้าววิทยา 4575 เด็กหญิงพระพาย จ้ายหนองบัว ม.2 1
470 วังพร้าววิทยา 4710 เด็กหญิงนงนภัส คำวรรณะ ม.2 1
471 วังพร้าววิทยา 4605 เด็กหญิงวิรดา บุญเชิด ม.2 1
472 วังพร้าววิทยา 4556 เด็กหญิงภครัช ต๊ะบุญธง ม.2 1
473 วังพร้าววิทยา 4668 เด็กหญิงอาภัสรา คำมา ม.2 1
474 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1736 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยกลาง อ.2 1
475 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1737 เด็กหญิงภิญญามาศ ปุคำแดง อ.2 1
476 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1734 เด็กหญิงจิรัศยา วงศ์สวัสดิ์ อ.3 1
477 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1732 เด็กหญิงพรพิมล เดชนุกุล อ.3 1
478 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1733 เด็กหญิงเกวลิน พรมดำ อ.3 1
479 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1721 เด็กหญิงน้ำฝน สุธรรม ป.1 1
480 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1722 เด็กหญิงภาวิมล ลืมหลง ป.1 1
481 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1710 เด็กหญิงธัญรัตน์ ซาวคำ ป.2 1
482 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1713 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ด้วงคำ ป.2 1
483 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1711 เด็กหญิงวนัสนันท์ เป็งบุญมา ป.2 1
484 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1716 เด็กหญิงอารยา จันทร์อุ ป.2 1
485 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1702 เด็กหญิงปนัดดา เป็งวัน ป.3 1
486 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1701 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วงค์สุภา ป.3 1
487 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1724 เด็กหญิงวิชญาพร ขันคำ ป.3 1
488 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1688 เด็กหญิงกรรภิรมย์ โพธิ์ระหงส์ ป.4 1
489 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1694 เด็กหญิงวันทนา จ๊ะใจ ป.4 1
490 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1687 เด็กหญิงน้ำฟ้า สุธรรม ป.5 1
491 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1683 เด็กหญิงณัฎฐชยา แก้วประภา ป.5 1
492 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 1676 เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ย่าง ป.6 1
493 ศาลาวิทยา 6059 เด็กหญิงภูภณาภา เพียรธัญญกรณ์ อ.2 1
494 ศาลาวิทยา 6060 เด็กหญิงลภัสสร เคียงสันเทียะ อ.2 1
495 ศาลาวิทยา 6061 เด็กหญิงเอลียาห์ จันทร์เทพ อ.2 1
496 ศาลาวิทยา 6041 เด็กหญิงอังคณา ตามีปลูก อ.3 1
497 ศาลาวิทยา 6040 เด็กหญิงเบญจวรรณ คงสันเที๊ยะ อ.3 1
498 ศาลาวิทยา 6036 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทิพปง อ.3 1
499 ศาลาวิทยา 6039 เด็กหญิงจิริณญา เทพรักษ์ อ.3 1
500 ศาลาวิทยา 6038 เด็กหญิงคุนัญญา นันทะโค อ.3 1
501 ศาลาวิทยา 6042 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ สมฟอง อ.3 1
502 ศาลาวิทยา 6037 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัสสุตะมะ อ.3 1
503 ศาลาวิทยา 6049 เด็กหญิงปพิชญา วังโสภา อ.3 1
504 ศาลาวิทยา 6062 เด็กหญิงณิชานันท์ ชาลี อ.3 1
505 ศาลาวิทยา 6006 เด็กหญิงไพรินทร์ ถุงแก้ว ป.1 1
506 ศาลาวิทยา 6005 เด็กหญิงชนัญญา วงค์เครือใจ ป.1 1
507 ศาลาวิทยา 6008 เด็กหญิงรตินันท์ ข่วงกิจ ป.1 1
508 ศาลาวิทยา 6009 เด็กหญิงศรินทิพย์ ริลา ป.1 1
509 ศาลาวิทยา 6070 เด็กหญิงรัชชนก อุปอินทร์ ป.1 1
510 ศาลาวิทยา 6007 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สัญญา ป.1 1
511 ศาลาวิทยา 5994 เด็กหญิงมินตรา พินทิสืบ ป.2 1
512 ศาลาวิทยา 5993 เด็กหญิงอิงฟ้า คะณีวัน ป.2 1
513 ศาลาวิทยา 5989 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ คำมูลตา ป.2 1
514 ศาลาวิทยา 5963 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองงาม ป.3 1
515 ศาลาวิทยา 5966 เด็กหญิงอภิชญา แก้วปัญญา ป.3 1
516 ศาลาวิทยา 5967 เด็กหญิงจิรนันท์ การะกัน ป.3 1
517 ศาลาวิทยา 5965 เด็กหญิงเอมฤดี มูลศาลา ป.3 1
518 ศาลาวิทยา 5969 เด็กหญิงสุณัฏฐา มาใจวงค์ ป.3 1
519 ศาลาวิทยา 5964 เด็กหญิงกมลชนก แก้วเสมอใจ ป.3 1
520 ศาลาวิทยา 5898 เด็กหญิงชญานิศ กำมเชียร ป.4 1
521 ศาลาวิทยา 6013 เด็กหญิงชวัลนุช ชูเสถียร ป.4 1
522 ศาลาวิทยา 5895 เด็กหญิงธนวรรณ สุภารักษ์ ป.4 1
523 ศาลาวิทยา 5896 เด็กหญิงธัญชนก ทามณีวรรณ ป.4 1
524 ศาลาวิทยา 5983 เด็กหญิงนริศรา อินต๊ะป๊ก ป.4 1
525 ศาลาวิทยา 6012 เด็กหญิงกมลพร กลมเกลี้ยง ป.4 1
526 ศาลาวิทยา 5865 เด็กหญิงปวริศา อ่างทอง ป.5 1
527 ศาลาวิทยา 6045 เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงมี ป.5 1
528 ศาลาวิทยา 6065 เด็กหญิงทิชามญชุ์ ริลา ป.5 1
529 ศาลาวิทยา 6029 เด็กหญิงแววดาว ชนะทะเล ป.5 1
530 ศาลาวิทยา 5864 เด็กหญิงทัตชญา แก้วปัญญา ป.5 1
531 ศาลาวิทยา 5874 เด็กหญิงธีร์จุฑา หอมดวงศรี ป.5 1
532 ศาลาวิทยา 5973 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขนิรันดร์ ป.5 1
533 ศาลาวิทยา 5862 เด็กหญิงจิรภา การะกัน ป.5 1
534 ศาลาวิทยา 6050 เด็กหญิงชลิดา ภู่เกษแก้ว ป.5 1
535 ศาลาวิทยา 5972 เด็กหญิงศุภลักษ์ สุขสมัคร ป.5 1
536 ศาลาวิทยา 5861 เด็กหญิงกัลยาณี หย่งกิจ ป.5 1
537 ศาลาวิทยา 5876 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทาวิชัย ป.5 1
538 ศาลาวิทยา 5814 เด็กหญิงจันทกานต์ นวลหอม ป.6 1
539 ศาลาวิทยา 5837 เด็กหญิงกชกร วงค์ระกา ป.6 1
540 ศาลาวิทยา 6051 เด็กหญิงชลดา ขันโท ป.6 1
541 ศาลาวิทยา 5840 เด็กหญิงธนภรณ์ การะกัน ป.6 1
542 ศาลาวิทยา 5738 เด็กหญิงพัชราภา แสนธิการ ป.6 1
543 ศาลาวิทยา 5839 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขป้อม ป.6 1
544 ศาลาวิทยา 5841 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย วงศ์สาย ป.6 1
545 ศาลาวิทยา 5815 เด็กหญิงธีรกันยา แก้วเมืองมา ป.6 1
546 ศาลาวิทยา 5817 เด็กหญิงศุภสุตา พุทธวงค์ ป.6 1
547 ศาลาวิทยา 5783 เด็กหญิงภัคจิรา สายคำ ม.1 1
548 ศาลาวิทยา 6068 เด็กหญิงกัณฐมณี แสนใหม่ ม.1 1
549 ศาลาวิทยา 5779 เด็กหญิงกานต์สินี รักขาว ม.1 1
550 ศาลาวิทยา 6069 เด็กหญิงปริยกร มอญแก้ว ม.1 1
551 ศาลาวิทยา 5781 เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองจันงาม ม.1 1
552 ศาลาวิทยา 5881 เด็กหญิงเกษนภา ชาลี ม.1 1
553 ศาลาวิทยา 6022 เด็กหญิงญาดาวดี ลายแดง ม.2 1
554 ศาลาวิทยา 5739 เด็กหญิงสุภัชยา แสงแก้ว ม.2 1
555 ศาลาวิทยา 5688 เด็กหญิงณัฐณี สายมะโน ม.2 1
556 ศาลาวิทยา 5729 เด็กหญิงวรางคณา จันทร์ทา ม.2 1
557 ศาลาวิทยา 6016 เด็กหญิงพรพิมล เปลี่ยนบุญชู ม.3 1
558 ศาลาวิทยา 5785 เด็กหญิงปิยธิดา แซ่ฟุ้ง ม.3 1
559 ศาลาวิทยา 6018 เด็กหญิงสุภาพร อกตัน ม.3 1
560 ศาลาวิทยา 5687 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซ้อนเขียว ม.3 1
561 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6885 เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมริยา อ.3 1
562 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6496 เด็กหญิงสุพรรษา ยะสะโน ป.4 1
563 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6821 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยอม ม.2 1
564 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6884 เด็กหญิงปิยะฉัตรรดา บุญมาอูป อ.3 1
565 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6497 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิปะละ ป.4 1
566 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6053 เด็กหญิงเพชรดา ขิงทอง ม.2 1
567 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6886 เด็กหญิงรุ่งฤดี สายใย อ.3 1
568 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6147 เด็กหญิงพัชรีวรรณ คำหนัก ม.2 1
569 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6892 เด็กหญิงกชมน ขัดเชียงราย อ.3 1
570 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6820 เด็กหญิงชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ ม.2 1
571 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6895 เด็กหญิงวรรณิชา จำปารินทร์ อ.3 1
572 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6163 เด็กหญิงสุชาวดี ใจวัน ม.2 1
573 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6888 เด็กหญิงฝันดี มะอุเทน อ.3 1
574 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6261 เด็กหญิงรพีพรรณ วรรณแก้ว ม.2 1
575 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6898 เด็กหญิงกุลธิดา ยารังษี อ.3 1
576 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6347 เด็กหญิงพิมพ์บุญ อกตัน ม.2 1
577 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6891 เด็กหญิงกวินธิดา ทองใบ อ.3 1
578 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6041 เด็กหญิงมัณธิภา ลัดดาวงค์ ม.2 1
579 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6897 เด็กหญิงกิตติกานต์ เรือนตุ่น อ.3 1
580 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้แก้ว ม.2 1
581 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6991 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ก่ำ อ.3 1
582 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6816 เด็กหญิงณัฐธิดา ปันถี ม.2 1
583 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6894 เด็กหญิงพิชญธิดา ต้นแก้ว อ.3 1
584 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6258 เด็กหญิงวริศรา เขียวสด ม.2 1
585 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6882 เด็กหญิงธารธารา ดวงคำ อ.3 1
586 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6260 เด็กหญิงศุภกานต์ โยธา ม.2 1
587 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6896 เด็กหญิงอารดา ตุลเตมีย์ อ.3 1
588 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6819 เด็กหญิงธนัชชา อินทะโนน ม.2 1
589 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6893 เด็กหญิงอภิญญา ไชยวรรณ์ อ.3 1
590 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6164 เด็กหญิงอภิญญา ใจลังก๋า ม.2 1
591 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6815 เด็กหญิงวรัญญา ปันถี ม.2 1
592 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6818 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ ม.2 1
593 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6042 เด็กหญิงทิฆัมพร ติ๊บปะปง ม.2 1
594 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6452 เด็กหญิงศิริลดา มุกสิกสวัสดิ์ ม.2 1
595 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6525 เด็กหญิงภัคภรณ์ บุญเรือง ป.4 2
596 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6813 เด็กหญิงฐิติพัชร อินใจ ม.2 1
597 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6924 เด็กหญิงชญานี พึ่งแพ ป.4 2
598 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6534 เด็กหญิงวรรณประภา สุขจ๊ะ ป.4 2
599 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6530 เด็กหญิงปิยะธิดา ต้นแก้ว ป.4 2
600 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6522 เด็กหญิงนาถสุรีย์วิภา คำหวาน ป.4 2
601 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6655 เด็กหญิงเดือนเก้า อภิวงศ์ ป.4 2
602 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6527 เด็กหญิงเทพธิดา ภักตรา ป.4 2
603 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6523 เด็กหญิงกุลสิรี มูลณี ป.4 2
604 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6535 เด็กหญิงพีชญา ทะนุการ ป.4 2
605 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6912 เด็กหญิงณพิชญา พิสกุล อ.3 2
606 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6531 เด็กหญิงชนัญธิดา วงศ์เป็ง ป.4 2
607 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6889 เด็กหญิงพชรกมล สร้อยสุวรรณ อ.3 2
608 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6529 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมมาศ ป.4 2
609 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6899 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินธิมา อ.3 2
610 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6528 เด็กหญิงพิมลพรรณ กำไร ป.4 2
611 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6992 เด็กหญิงอาทิตยา ชูกำแพง อ.3 2
612 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6532 เด็กหญิงอารยา สายดวงติ๊บ ป.4 2
613 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6900 เด็กหญิงวรวลัญช์ อักษร อ.3 2
614 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6536 เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณประสงค์ ป.4 2
615 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6903 เด็กหญิงกรองแก้ว สีจันทร์ อ.3 2
616 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6524 เด็กหญิงณัฐธิดา ปงธิยา ป.4 2
617 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6911 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ กาแก้ว อ.3 2
618 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6526 เด็กหญิงกันย์ฤดี หล่อเลิศฤทธิชัย ป.4 2
619 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6910 เด็กหญิงนันทภัทร พลูชะนะ อ.3 2
620 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6533 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีคำ ป.4 2
621 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6905 เด็กหญิงพิมพ์ดาว วงศ์แจ่ม อ.3 2
622 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6918 เด็กหญิงตติยะรัชต์ ปวงคำ ป.4 2
623 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6904 เด็กหญิงศรีกมล กันทะสร อ.3 2
624 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6052 เด็กหญิงพีรดา ปิกคำ ม.2 2
625 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6906 เด็กหญิงธนพร ลังกาแก้ว อ.3 2
626 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6076 เด็กหญิงกรรณิการ์ สาบคำ ม.2 2
627 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6913 เด็กหญิงวรรณรัตน์ กาวิละ อ.3 2
628 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6826 เด็กหญิงภัทรวดี แหมธนเจริญ ม.2 2
629 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6909 เด็กหญิงกัญจนี อ่อนคำ อ.3 2
630 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6824 เด็กหญิงสิริธัญญ์ มิตรไชยคำ ม.2 2
631 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6901 เด็กหญิงชัญญา พุทธสาร อ.3 2
632 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6049 เด็กหญิงปิยธิดา วันตา ม.2 2
633 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6902 เด็กหญิงชนิดาภา พุทธสาร อ.3 2
634 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6822 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจบุญ ม.2 2
635 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6907 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทารัตน์ อ.3 2
636 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6072 เด็กหญิงสุรีพร หลิวยัง ม.2 2
637 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6078 เด็กหญิงธวัลหทัย ตื้อตัน ม.2 2
638 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6051 เด็กหญิงวรัตนาภรณ์ เผ่าละออ ม.2 2
639 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6827 เด็กหญิงบุณณดา กันทะเสน ม.2 2
640 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6925 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ำกลาง ม.2 2
641 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6074 เด็กหญิงปาริชาติ จินดาลัย ม.2 2
642 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6092 เด็กหญิงชนากานต์ อินต๊ะวงศ์ ม.2 2
643 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6453 เด็กหญิงอรนุช เรืองรบ ม.2 2
644 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6564 เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วเต็ม ป.5 1
645 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6048 เด็กหญิงสุปรียา ขุนทุม ม.2 2
646 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6389 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยาบัว ป.5 1
647 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6079 เด็กหญิงพรพิมล แก้วสีงาม ม.2 2
648 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6381 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขสานต์ ป.5 1
649 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6075 เด็กหญิงพุทธรักษา สุวรรณสิงห์ ม.2 2
650 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6376 เด็กหญิงธาลิดา ฟองเขียว ป.5 1
651 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6083 เด็กหญิงอริสา ใจกันติ ม.2 2
652 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ ป.5 1
653 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6046 เด็กหญิงศรันณ์รัชต์ ชาวสืบ ม.2 2
654 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6469 เด็กหญิงรุ่งฟ้า มิตไชยคำ ป.5 1
655 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6080 เด็กหญิงพิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ม.2 2
656 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6386 เด็กหญิงนพจิรา ภาดา ป.5 1
657 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6823 เด็กหญิงจิรสุดา มาลา ม.2 2
658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6379 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนนิล ป.5 1
659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6650 เด็กหญิงกชกานต์ บุญชู ป.5 1
660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6985 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์เหาะ ป.1 1
661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6383 เด็กหญิงณฐอร ก๋งเทเวศ ป.5 1
662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6761 เด็กหญิงจุมมารี เรืองรบ ป.1 1
663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6380 เด็กหญิงรจเรข วรรณศักดิ์ ป.5 1
664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6764 เด็กหญิงนัทธมน ทองสี ป.1 1
665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งวงษา ป.5 1
666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6772 เด็กหญิงกุมาริกา เณรทอง ป.1 1
667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6385 เด็กหญิงณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ ป.5 1
668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6770 เด็กหญิงเนตรอัปสร อินทะวัง ป.1 1
669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6565 เด็กหญิงธันวารัตน์ กันธิมิตรตระกูล ป.5 1
670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6981 เด็กหญิงพิชญธิดา แก่นคำ ป.1 1
671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6382 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวรรณากร ป.5 1
672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6923 เด็กหญิงปุณยนุช เหวียนวัน ป.1 1
673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6567 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ ชัยพรม ป.5 1
674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6984 เด็กหญิงนรีกานต์ วะเท ป.1 1
675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6387 เด็กหญิงนราวดี กันทะสร ป.5 1
676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6769 เด็กหญิงจิรัชญา จำอินถา ป.1 1
677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6958 เด็กหญิงณัฐทชา หน่อยศ ป.5 1
678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6762 เด็กหญิงวิชญาพร วงศ์ปัน ป.1 1
679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6983 เด็กหญิงพิมชญา ใจบุญ ป.1 1
680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6771 เด็กหญิงพิชญธิดา โภคทรัพย์ ป.1 1
681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6763 เด็กหญิงนาฬาดา มังกร ป.1 1
682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6773 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโท ป.1 1
683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5870 เด็กหญิงสรัลพร ปาลัว ม.3 1
684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6982 เด็กหญิงธัญพิชา ทองริว ป.1 1
685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิกรรม ม.3 1
686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6767 เด็กหญิงนวรัตน์ ปุ๊ดที ป.1 1
687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6140 เด็กหญิงนฤภร ใจซื่อ ม.3 1
688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6980 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ซาวคำ ป.1 1
689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5866 เด็กหญิงนฏวรรณ สุวรรณจิตร ม.3 1
690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6774 เด็กหญิงเพ้ยเพ้ย พรมณีรัตนชมภู ป.1 1
691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6717 เด็กหญิงติชิลา จ๊ะใจ ม.3 1
692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5872 เด็กหญิงชลิญญา วงค์ศร ม.3 1
693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6449 เด็กหญิงธมลวรรณ อินต๊ะคำ ม.3 1
694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5873 เด็กหญิงจิรวรรณ วงค์ศร ม.3 1
695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6017 เด็กหญิงธัญชนก คำดวง ม.3 1
696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6719 เด็กหญิงกฤษณา คำมา ม.3 1
697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5864 เด็กหญิงจารุกัญญ์ จิตรีขาล ม.3 1
698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6836 เด็กหญิงธนัชชา คงทน ป.5 2
699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6718 เด็กหญิงอรปรีดา ปันต๊ะ ม.3 1
700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6413 เด็กหญิงวราภรณ์ โนจา ป.5 2
701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5868 เด็กหญิงพิริยากร ทอนช่วย ม.3 1
702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6834 เด็กหญิงกฤตทิตา ชัยวงศ์ ป.5 2
703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5871 เด็กหญิงธัญชนก บุญชู ม.3 1
704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6404 เด็กหญิงวรินญา นามะกุณา ป.5 2
705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5867 เด็กหญิงศุภานัน ป่งแก้ว ม.3 1
706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6417 เด็กหญิงธนารี ยอดสุด ป.5 2
707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5875 เด็กหญิงสุจารี ดวนใหญ่ ม.3 1
708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6408 เด็กหญิงพัชรี เตปิน ป.5 2
709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6411 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมตะวา ป.5 2
710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6410 เด็กหญิงปวีณา อินทะ ป.5 2
711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6775 เด็กหญิงพชรพร อินลวง ป.1 2
712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6835 เด็กหญิงเมษา ยินดี ป.5 2
713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6779 เด็กหญิงกวินธิดา ใจลา ป.1 2
714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6416 เด็กหญิงธัญสินีย์ คำดวง ป.5 2
715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6786 เด็กหญิงจันทิรา สายตุ่นแก้ว ป.1 2
716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6414 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำมา ป.5 2
717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6781 เด็กหญิงธนาภรณ์ จีปน ป.1 2
718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6406 เด็กหญิงณัฐพร ทาแดง ป.5 2
719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6987 เด็กหญิงศิรินภา ปันม้า ป.1 2
720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6419 เด็กหญิงธนิดา อ่อนหวาน ป.5 2
721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6788 เด็กหญิงสุภาวดี เหนือบุญ ป.1 2
722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6405 เด็กหญิงนัฐณิชา มหานิล ป.5 2
723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6778 เด็กหญิงวีรนัฐ บุญมี ป.1 2
724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6409 เด็กหญิงณัฐมน อุดเวียง ป.5 2
725 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6988 เด็กหญิงพิชญธิดา หล่อประดิษฐ์ ป.1 2
726 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6418 เด็กหญิงปาริสา ลาวเครือ ป.5 2
727 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6782 เด็กหญิงกวินธิดา จันทรักษา ป.1 2
728 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6723 เด็กหญิงจิรัชยา ขัตติยะ ป.5 2
729 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6783 เด็กหญิงกวินนาฎ จันทรักษา ป.1 2
730 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6959 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปากแคว ป.5 2
731 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6777 เด็กหญิงชาลิสา ชัยประภา ป.1 2
732 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6986 เด็กหญิงสุชาวดี รักยา ป.1 2
733 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงใหญ่ ป.1 2
734 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6785 เด็กหญิงปภัสสร ราชเสนา ป.1 2
735 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6784 เด็กหญิงอมราวดี คงคา ป.1 2
736 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6142 เด็กหญิงปทิตตา วงศ์ภาคำ ม.3 2
737 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6780 เด็กหญิงพิมพ์อรินทร์ ไสยวัง ป.1 2
738 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5892 เด็กหญิงอริสา ซอมอย ม.3 2
739 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6018 เด็กหญิงพัชริดา ก้อนแหวน ม.3 2
740 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6720 เด็กหญิงสุภัสรา มหานิล ม.3 2
741 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5891 เด็กหญิงสุพรรษา บุญเกิด ม.3 2
742 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5902 เด็กหญิงผ่องพรรณ สุภาวดี ม.3 2
743 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5899 เด็กหญิงชญานิษฐ์ นิวาโต ม.3 2
744 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5898 เด็กหญิงนันท์นภัส จำปารินทร์ ม.3 2
745 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5894 เด็กหญิงวริศรา ปันคำ ม.3 2
746 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5900 เด็กหญิงนาบุญ กันต๊ะมา ม.3 2
747 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6450 เด็กหญิงจุฬาวรรณ ปวงมณี ม.3 2
748 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6292 เด็กหญิงจิราพร จินะการ ป.6 1
749 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6144 เด็กหญิงณัฐกมล พุทธสอน ม.3 2
750 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บัวระกฏ ป.6 1
751 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6955 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเทศ ป.6 1
752 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6285 เด็กหญิงณัฐริกา เพิ่มพูล ป.6 1
753 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6682 เด็กหญิงภัทรวดี มลิวัลย์ ป.2 1
754 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6290 เด็กหญิงธันชนก ทองขาว ป.6 1
755 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6690 เด็กหญิงพิชญา ถิ่นนคร ป.2 1
756 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6284 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วจันทร์ ป.6 1
757 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6684 เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ ป.2 1
758 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6830 เด็กหญิงเบญญาภา พรมมา ป.6 1
759 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6848 เด็กหญิงศิรัญญา ศรีนวลนุ่น ป.2 1
760 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6287 เด็กหญิงจุฑามาศ ทนัญชัย ป.6 1
761 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6687 เด็กหญิงโชติกา วังกรานต์ ป.2 1
762 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6281 เด็กหญิงอรณิชา นพเก้า ป.6 1
763 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6685 เด็กหญิงมณัสณรรญ์ แสงศร ป.2 1
764 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6288 เด็กหญิงลัลน์ลลิต พรมวัง ป.6 1
765 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6969 เด็กหญิงทัตพิชา ผ่านภพ ป.2 1
766 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6460 เด็กหญิงยุพเรศ ทิงาเครือ ป.6 1
767 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6680 เด็กหญิงอริสรา อินทิ ป.2 1
768 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6308 เด็กหญิงวิมลสิริ สมศิริ ป.6 1
769 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6688 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วบังวัน ป.2 1
770 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6289 เด็กหญิงชลดา กลีบธง ป.6 1
771 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6849 เด็กหญิงกัลยา สุตินคำ ป.2 1
772 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6279 เด็กหญิงนิชาภัทร วงค์ใจ ป.6 1
773 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6847 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ พลหาญ ป.2 1
774 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6280 เด็กหญิงสุพิชญา ถิ่นนคร ป.6 1
775 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6686 เด็กหญิงอรรัญญาภาร์ บุญมาอูป ป.2 1
776 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6282 เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลวงค์ ป.6 1
777 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6679 เด็กหญิงซูเฟียนา กามะ ป.2 1
778 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6293 เด็กหญิงปิยะพร ปิ่นมณี ป.6 1
779 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6683 เด็กหญิงพิชญธิดา ภูจา ป.2 1
780 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6286 เด็กหญิงธัญพร ดอนชัย ป.6 1
781 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6691 เด็กหญิงนภัสกรณ์ มีสำราญ ป.2 2
782 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6699 เด็กหญิงลวิตรา คงทน ป.2 2
783 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6851 เด็กหญิงณัฐนิชา สีสด ป.2 2
784 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6694 เด็กหญิงมิลินท์รดา สุริยา ป.2 2
785 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6698 เด็กหญิงธัญทิพย์ ธิปะละ ป.2 2
786 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6313 เด็กหญิงสิรภัทร ปิกคำ ป.6 2
787 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6970 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมวงศ์ ป.2 2
788 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6361 เด็กหญิงรัตนกร ตะนะ ป.6 2
789 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6852 เด็กหญิงฑีญาภัค หาญจักรคำ ป.2 2
790 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6312 เด็กหญิงชญามิน คำรักษ์ ป.6 2
791 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6854 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์ธิดา ป.2 2
792 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6467 เด็กหญิงนัตยาพร ทัศศรี ป.6 2
793 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6702 เด็กหญิงวิชญาดา ชุ่มแก้ว ป.2 2
794 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6322 เด็กหญิงกฤษณภัก ขัตติยะวงศ์ ป.6 2
795 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6855 เด็กหญิงวรรณภรณ์ กาวิละ ป.2 2
796 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6318 เด็กหญิงอรญา สมบูรณ์ชัย ป.6 2
797 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6697 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชนารถ ป.2 2
798 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6307 เด็กหญิงชนิภา กาฬผล ป.6 2
799 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6850 เด็กหญิงฐรัตน์ดาภรณ์ ใจวัน ป.2 2
800 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6309 เด็กหญิงรัชนก มหานิล ป.6 2
801 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6695 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวิชัย ป.2 2
802 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6306 เด็กหญิงภรภัทร ภิญโญ ป.6 2
803 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6700 เด็กหญิงกมลกาญจน์ กองศรีกุลดิลก ป.2 2
804 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6310 เด็กหญิงพัณณิตา โปธิ ป.6 2
805 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำเรืองจิตร์ ป.2 2
806 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6315 เด็กหญิงนัฐชา นามเมือง ป.6 2
807 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6693 เด็กหญิงรวินท์นิภา กุศล ป.2 2
808 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6797 เด็กหญิงเมธาวี ทองริ้ว ป.6 2
809 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6316 เด็กหญิงณัฐณิชา เปาปวง ป.6 2
810 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6321 เด็กหญิงนัดติกานต์ ปันลำ ป.6 2
811 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6311 เด็กหญิงจิรัชญา งามรั้ว ป.6 2
812 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6831 เด็กหญิงจิรฐา พุทธสาร ป.6 2
813 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6317 เด็กหญิงอนัญญา นุชนารถ ป.6 2
814 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6649 เด็กหญิงบัวบูชา บุญชู ป.6 2
815 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6613 เด็กหญิงนลินดา สิริวรรณ์ ป.3 1
816 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6610 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิมาทา ป.3 1
817 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6609 เด็กหญิงณัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.3 1
818 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6614 เด็กหญิงรัญธิดา ปอรินทร์ ป.3 1
819 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6604 เด็กหญิงณรินน์รัฐพร สุขคำเมือง ป.3 1
820 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6611 เด็กหญิงวรรณกานต์ อินต๊ะราช ป.3 1
821 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6607 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองศรีกุลดิลก ป.3 1
822 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6602 เด็กหญิงวาริศา ดีบูชา ป.3 1
823 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6612 เด็กหญิงวรรณารี อินต๊ะราชา ป.3 1
824 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6920 เด็กหญิงกนกวรรณ สิงทอง ป.3 1
825 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6732 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลวงค์ ป.3 1
826 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6731 เด็กหญิงปารณีย์ จิงจู ป.3 1
827 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6167 เด็กหญิงฐิติวรดา อินใจ ม.1 1
828 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6608 เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.3 1
829 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6721 เด็กหญิงภัสร์นลิน จิรโรจน์โสภณ ม.1 1
830 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6606 เด็กหญิงรุจิลักษณ์ วงศ์กลม ป.3 1
831 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6165 เด็กหญิงกนกวรรณ สาบคำ ม.1 1
832 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6166 เด็กหญิงณัฏฐธิชา อาศัยบุญ ม.1 1
833 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6173 เด็กหญิงพรพิมล ยะสะโน ม.1 1
834 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6349 เด็กหญิงณัฐฐา สุรสิทธิ์ ม.1 1
835 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6945 เด็กหญิงปิยภรณ์ สิงห์ขร ม.1 1
836 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6169 เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำปา ม.1 1
837 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6171 เด็กหญิงณัฐพร อ้อชัยภูมิ ม.1 1
838 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6351 เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันสุภาเสน ม.1 1
839 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6704 เด็กหญิงอาภัสรา บุญอุไร ม.1 1
840 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6170 เด็กหญิงอชิระญา เณรทอง ม.1 1
841 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6162 เด็กหญิงภัคนันท์ สายวงค์ปัญญา ม.1 1
842 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6262 เด็กหญิงอลิษา เขียวสด ม.1 1
843 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6944 เด็กหญิงภัทรวดี เส็งนา ม.1 1
844 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6350 เด็กหญิงโชติกา จิตต์เกษม ม.1 1
845 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7025 เด็กหญิงปุณณดา ปันตา อ.2 1
846 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7023 เด็กหญิงกานต์พิชชา ตามตน อ.2 1
847 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6619 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมวัง ป.3 2
848 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7022 เด็กหญิงกัญญพัชร ตามตน อ.2 1
849 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6616 เด็กหญิงพิชญานิน หงส์อาจ ป.3 2
850 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7018 เด็กหญิงกนกทิพย์ อินตาสาย อ.2 1
851 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6628 เด็กหญิงสรัญญา โฉมยงค์ ป.3 2
852 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7017 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระดา อ.2 1
853 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6615 เด็กหญิงศิรินภา ทำดี ป.3 2
854 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7021 เด็กหญิงภูริชญา อินปัน อ.2 1
855 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6617 เด็กหญิงภัคจิรา สารถี ป.3 2
856 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7024 เด็กหญิงวริษฐา ใจวันดี อ.2 1
857 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6623 เด็กหญิงจิระประภา สร้อยข่าย ป.3 2
858 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7019 เด็กหญิงจิรธิดา ศรีปินตา อ.2 1
859 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6734 เด็กหญิงภัคจิรา พุทธเมฆ ป.3 2
860 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7026 เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุขรัตน์ อ.2 1
861 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6840 เด็กหญิงพิชชานันท์ คำหวาน ป.3 2
862 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7016 เด็กหญิงมชณต รักพ่วง อ.2 1
863 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6627 เด็กหญิงนภาพร ภิญโญ ป.3 2
864 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7020 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตหาญ อ.2 1
865 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6622 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทิพย์กันเงิน ป.3 2
866 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6624 เด็กหญิงนลินนิภา คำปวน ป.3 2
867 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6733 เด็กหญิงขวัญเกล้า เซคาต้า ป.3 2
868 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6658 เด็กหญิงณิชาวรรณ ไม้น้อย ป.3 2
869 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6620 เด็กหญิงธนวรรณ บุญประเสริฐ ป.3 2
870 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6618 เด็กหญิงสาธิดา ขุนทุม ป.3 2
871 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6967 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผอสูงเนิน ป.3 2
872 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6949 เด็กหญิงขวัญฤทัย สายสุข ม.1 2
873 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6828 เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรชู ม.1 2
874 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6195 เด็กหญิงจรินทร์พร วังกรานต์ ม.1 2
875 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6953 เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนจรัสพงศ์ ม.1 2
876 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6198 เด็กหญิงอิศวรา บุญประกอบ ม.1 2
877 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6948 เด็กหญิงสุวภัทร ศรสงวน ม.1 2
878 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7034 เด็กหญิงกวินธิดา เนียมอยู อ.2 2
879 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6952 เด็กหญิงภัคจิรา อินต๊ะแดง ม.1 2
880 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7032 เด็กหญิงพิชญาพร กองศรีกุลดิลก อ.2 2
881 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6200 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณสิงห์ ม.1 2
882 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7031 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์ทอง อ.2 2
883 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6196 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพชรแก้ว ม.1 2
884 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7033 เด็กหญิงจิดาภา สร้อยข่าย อ.2 2
885 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6199 เด็กหญิงอรวรรณ ปุ๊ดป่าแข ม.1 2
886 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7029 เด็กหญิงปุณณภา หงส์อาจ อ.2 2
887 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6951 เด็กหญิงรัตนาวดี บู่ทอง ม.1 2
888 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7035 เด็กหญิงเกวลิน ต่างถิ่น อ.2 2
889 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6558 เด็กหญิงขวัญชนก พรมถา ม.1 2
890 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7027 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหนือบุญ อ.2 2
891 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6950 เด็กหญิงปารมี รุ่งเรืองศรีพงษ์ ม.1 2
892 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7037 เด็กหญิงเขมิกา บริจินดา อ.2 2
893 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6947 เด็กหญิงนุชจรินทร์ เขินแก้ว ม.1 2
894 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7028 เด็กหญิงชาลิษา ซุยนอก อ.2 2
895 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6557 เด็กหญิงศิริพร ทองริว ม.1 2
896 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7030 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ร่วมมิตร อ.2 2
897 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7036 เด็กหญิงสุพิชชญาภรณ์ วัฒนาอภิรักษ์ อ.2 2
898 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6653 เด็กหญิงธนัชชา วันทรวง ป.4 1
899 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6505 เด็กหญิงปฐมพร ปั้นเหน่งเพชร ป.4 1
900 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6501 เด็กหญิงญาณิศา จามรี ป.4 1
901 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6500 เด็กหญิงณิชชาพร แอผัด ป.4 1
902 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6491 เด็กหญิงปรัยญาดา อินทิ ป.4 1
903 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6495 เด็กหญิงธันชนก ปงธิยา ป.4 1
904 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6654 เด็กหญิงอินญาพรรษฌ์ แปงนุจานิวัตร ป.4 1
905 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6494 เด็กหญิงปริญศิริ พนาลิกุล ป.4 1
906 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6492 เด็กหญิงกัญญาภัค นิทาน ป.4 1
907 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6503 เด็กหญิงนลินี บุญมี ป.4 1
908 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6914 เด็กหญิงชมขวัญ จีปน อ.3 1
909 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6838 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วรักษา ป.4 1
910 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6890 เด็กหญิงพรฑิตา พึ่งบางกรวย อ.3 1
911 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6498 เด็กหญิงวรรณกานต์ ทิพย์กันเงิน ป.4 1
912 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6887 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ฝั้นแก้ว อ.3 1
913 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6499 เด็กหญิงนราวดี อินปิก ป.4 1
914 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6084 เด็กหญิงกิติพร พรมสมบัติ ม.2 1
915 บ้านดอนธรรม 3427 เด็กหญิงสุณัฏฐา สัญญาเขื่อน อ.1 1
916 บ้านดอนธรรม 3426 เด็กหญิงมาริสา เป็งบุญมา อ.1 1
917 บ้านดอนธรรม 3418 เด็กหญิงแดงหอม ไม่มีนามสกุล อ.2 1
918 บ้านดอนธรรม 2428 เด็กหญิงวันนา จันทร์หอม อ.2 1
919 บ้านดอนธรรม 3402 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันตะละ อ.2 1
920 บ้านดอนธรรม 3395 เด็กหญิงวรรณนิภา พันธิถา อ.2 1
921 บ้านดอนธรรม 3399 เด็กหญิงจันทร์จิรา ประกอบศิลป์ อ.2 1
922 บ้านดอนธรรม 3404 เด็กหญิงกมลชนก ปงใจดี อ.2 1
923 บ้านดอนธรรม 3405 เด็กหญิงเมธิชา นาละกา อ.2 1
924 บ้านดอนธรรม 3403 เด็กหญิงคำซื่อ - อ.2 1
925 บ้านดอนธรรม 3401 เด็กหญิงมนสิชา มุณี อ.2 1
926 บ้านดอนธรรม 3407 เด็กหญิงนันทรีย์ ประกอบศิลป์ อ.3 1
927 บ้านดอนธรรม 3436 เด็กหญิงโม - อ.3 1
928 บ้านดอนธรรม 3371 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถาน้อย อ.3 1
929 บ้านดอนธรรม 3390 เด็กหญิงอัณณิกา ทับเทศ อ.3 1
930 บ้านดอนธรรม 3375 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก๋าแก่น อ.3 1
931 บ้านดอนธรรม 3374 เด็กหญิงมณฑิตา มาดี อ.3 1
932 บ้านดอนธรรม 3406 เด็กหญิงกชณิภา วารีศรี อ.3 1
933 บ้านดอนธรรม 3373 เด็กหญิงบัวบูชา - อ.3 1
934 บ้านดอนธรรม 3361 เด็กหญิงรมิดา จันตะมะ ป.1 1
935 บ้านดอนธรรม 3362 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วเกตุ ป.1 1
936 บ้านดอนธรรม 3358 เด็กหญิงสุดาพร ปงแปง ป.1 1
937 บ้านดอนธรรม 3379 เด็กหญิงเฟน - ป.1 1
938 บ้านดอนธรรม 3432 เด็กหญิงสมิตา ดวงใย ป.2 1
939 บ้านดอนธรรม 3370 เด็กหญิงรินรดา ศรีไชย ป.2 1
940 บ้านดอนธรรม 3357 เด็กหญิงมุทิตา กมลศรี ป.2 1
941 บ้านดอนธรรม 3382 เด็กหญิงอมลวรรณ มะโนคำ ป.2 1
942 บ้านดอนธรรม 3346 เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์ศิริ ป.3 1
943 บ้านดอนธรรม 3347 เด็กหญิงหฤทัย ไชยเครื่อง ป.3 1
944 บ้านดอนธรรม 3345 เด็กหญิงปุณยนุช เลิศหล้า ป.3 1
945 บ้านดอนธรรม 3433 เด็กหญิงกัญญาภัทร ตันตะละ ป.3 1
946 บ้านดอนธรรม 3342 เด็กหญิงกัญญปวีร์ นาละกา ป.4 1
947 บ้านดอนธรรม 3386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญกาล ป.4 1
948 บ้านดอนธรรม 3360 เด็กหญิงณฉัตร สุขวิสิทธิ์ ป.4 1
949 บ้านดอนธรรม 3337 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปวงคำ ป.4 1
950 บ้านดอนธรรม 3388 เด็กหญิงตกานต์ตา พันธ์ชุมภู ป.5 1
951 บ้านดอนธรรม 3414 เด็กหญิงสุชัญญา ไชยานนท์ ป.5 1
952 บ้านดอนธรรม 3419 เด็กหญิงอจิรภาล์ ทับเทศ ป.5 1
953 บ้านดอนธรรม 3314 เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาระกิจ ป.5 1
954 บ้านดอนธรรม 3339 เด็กหญิงแสงหอม ลุงพิด ป.5 1
955 บ้านดอนธรรม 3415 เด็กหญิงอธิศยา มยุพันธ์ ป.5 1
956 บ้านดอนธรรม 3311 เด็กหญิงคณิการณ์ ปินตา ป.6 1
957 บ้านดอนธรรม 3313 เด็กหญิงชณัฐฌาย์ วงค์คำ ป.6 1
958 บ้านดอนธรรม 3328 เด็กหญิงนุชจรี สุขตะกั่ว ป.6 1
959 บ้านดอนธรรม 3312 เด็กหญิงกรรณิการ์ ดีเงิน ป.6 1
960 บ้านทุ่งขาม 2098 เด็กหญิงอาริสา นันตาเป็ก ป.4 1
961 บ้านทุ่งขาม 2096 เด็กหญิงนันธิตา ภาวดี ป.4 1
962 บ้านทุ่งขาม 2083 เด็กหญิงชนกนาถ พึ่งไทยเจริญ ป.4 1
963 บ้านทุ่งขาม 2094 เด็กหญิงจันทร์จรี ศรีจันทร์ ป.4 1
964 บ้านทุ่งขาม 2095 เด็กหญิงชนิภา อินบุญส่ง ป.4 1
965 บ้านทุ่งขาม 2086 เด็กหญิงภัคมณฑน์ สีแจ่ม ป.4 1
966 บ้านทุ่งขาม 2097 เด็กหญิงยมลภัทร์ สอนบุญปาน ป.4 1
967 บ้านทุ่งขาม 2081 เด็กหญิงศิรภัสสร อินบุญส่ง ป.5 1
968 บ้านทุ่งขาม 2166 เด็กหญิงวลัยทิพย์ สุจริต ป.5 1
969 บ้านทุ่งขาม 2120 เด็กหญิงปาณิชา วิจิตรภัสสร ป.5 1
970 บ้านทุ่งขาม 2122 เด็กหญิงพรนภัส ชื่นใจ ป.6 1
971 บ้านทุ่งขาม 2177 เด็กหญิงพิชชาภา สมฤทธิ์ ป.6 1
972 บ้านทุ่งขาม 2066 เด็กหญิงอรนลิน ดอนศิลา ป.6 1
973 บ้านทุ่งขาม 2062 เด็กหญิงบัณฑิตา โนชัย ป.6 1
974 บ้านทุ่งขาม 2108 เด็กหญิงดั่งฝัน ไชยแก้ว ป.6 1
975 บ้านทุ่งขาม 2089 เด็กหญิงจิรัชยา อินต๊ะเมา ป.6 1
976 บ้านทุ่งขาม 2067 เด็กหญิงพิไลวรรณ หอมขจร ป.6 1
977 บ้านทุ่งขาม 2063 เด็กหญิงปานวาด ต่างถิ่น ป.6 1
978 บ้านทุ่งขาม 2170 เด็กหญิงจิรัชญา สายใย อ.1 1
979 บ้านทุ่งขาม 2172 เด็กหญิงเปรมา ไชยชิต อ.1 1
980 บ้านทุ่งขาม 2168 เด็กหญิงกริชฎาภัทร โสภักต์ อ.1 1
981 บ้านทุ่งขาม 2171 เด็กหญิงณัฐธิดา อินบุญส่ง อ.1 1
982 บ้านทุ่งขาม 2169 เด็กหญิงกีรติกานต์ เทพนันตา อ.1 1
983 บ้านทุ่งขาม 2173 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ่มผล อ.1 1
984 บ้านทุ่งขาม 2161 เด็กหญิงณัฐกมล นาคมูล อ.2 1
985 บ้านทุ่งขาม 2159 เด็กหญิงกนกนิภา ต่างถิ่น อ.2 1
986 บ้านทุ่งขาม 2160 เด็กหญิงกัญญาภัทร โสภักต์ อ.2 1
987 บ้านทุ่งขาม 2151 เด็กหญิงณัฐมน วงค์บุญจู อ.3 1
988 บ้านทุ่งขาม 2147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีแจ่ม อ.3 1
989 บ้านทุ่งขาม 2145 เด็กหญิงเบญญาภา สมพมิตร อ.3 1
990 บ้านทุ่งขาม 2146 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ชัชวาลย์ อ.3 1
991 บ้านทุ่งขาม 2150 เด็กหญิงวรกมล ใหม่ทา อ.3 1
992 บ้านทุ่งขาม 2134 เด็กหญิงชลลดา ตาเมืองมูล ป.1 1
993 บ้านทุ่งขาม 2124 เด็กหญิงถวิกา โกสาวัน ป.1 1
994 บ้านทุ่งขาม 2135 เด็กหญิงณัชภัส อินบุญส่ง ป.1 1
995 บ้านทุ่งขาม 2125 เด็กหญิงปรางเพชร แซ่เดี่ยว ป.1 1
996 บ้านทุ่งขาม 2119 เด็กหญิงสุวิมล สุขใส ป.2 1
997 บ้านทุ่งขาม 2153 เด็กหญิงชิดชนก มั่นแดง ป.2 1
998 บ้านทุ่งขาม 2118 เด็กหญิงศตบงกช เป็งเมืองมูล ป.2 1
999 บ้านทุ่งขาม 2116 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตั๋นฝั้น ป.2 1
1000 บ้านทุ่งขาม 2175 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงศ์เมืองคำ ป.2 1
1001 บ้านทุ่งขาม 2115 เด็กหญิงณัฐชยา ทองบ่อ ป.2 1
1002 บ้านทุ่งขาม 2117 เด็กหญิงบวรลักษณ์ วรรณมณี ป.2 1
1003 บ้านทุ่งขาม 2129 เด็กหญิงกุลฑีดา บัวคำทุม ป.2 1
1004 บ้านทุ่งขาม 2099 เด็กหญิงกมลฉัตร อินบุญส่ง ป.3 1
1005 บ้านทุ่งขาม 2103 เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำนวน ป.3 1
1006 บ้านทุ่งขาม 2100 เด็กหญิงคณิสสร ชุมภูน้อย ป.3 1
1007 บ้านทุ่งขาม 2176 เด็กหญิงปวริศา สมฤทธิ์ ป.3 1
1008 บ้านทุ่งขาม 2104 เด็กหญิงเพชรแพรวา ไสยวัง ป.3 1
1009 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3003 เด็กหญิงณภัทธสรณ์ หาญสิงขร อ.1 1
1010 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3004 เด็กหญิงปริณดา แก้วเตชะ อ.1 1
1011 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3006 เด็กหญิงสิริกํญญา ตั้งอยู่ อ.1 1
1012 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3005 เด็กหญิงวรณนนท์ ดวงแก้ว อ.1 1
1013 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3013 เด็กหญิงลักษิกา วิไส อ.2 1
1014 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2975 เด็กหญิงสลิณา หนูแก้ว อ.2 1
1015 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3014 เด็กหญิงอุรัสยา เตวี อ.2 1
1016 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2973 เด็กหญิงประภัสสรา กฤษดา อ.2 1
1017 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2974 เด็กหญิงแพรไพลิน พลเมฆ อ.2 1
1018 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3012 เด็กหญิงกมลชนก คุณเมือง อ.2 1
1019 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2976 เด็กหญิงอธิชา อินทร์จันทร์ อ.2 1
1020 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2972 เด็กหญิงณัฐธิดา เกษณา อ.2 1
1021 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2947 เด็กหญิงอริสรา แปงจิตต์ อ.3 1
1022 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2990 เด็กหญิงชนัญชิดา สายเครื่อง อ.3 1
1023 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2942 เด็กหญิงณัฐธิดา จีบุญมี อ.3 1
1024 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2946 เด็กหญิงอริชญาณ์ ฟูใจ อ.3 1
1025 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2940 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิทวงษ์นุรักษ์ อ.3 1
1026 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3017 เด็กหญิงวันวิสา ต๊ะศรี อ.3 1
1027 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2937 เด็กหญิงกมลรัตน์ วรรณมณี อ.3 1
1028 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2987 เด็กหญิงออมสิน ยอดคำ อ.3 1
1029 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2991 เด็กหญิงพิชญาภา สิทธิวัง อ.3 1
1030 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2939 เด็กหญิงชลนิศา บุราคร อ.3 1
1031 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2943 เด็กหญิงธนัญญา เนาวบุตร อ.3 1
1032 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2945 เด็กหญิงพาขวัญ ใจบุญ อ.3 1
1033 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2988 เด็กหญิงกชพรรณ อุปปิง อ.3 1
1034 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2941 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญทวี อ.3 1
1035 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2986 เด็กหญิงเขมนันท์ จันทร์มณี อ.3 1
1036 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3025 เด็กหญิงกาญจนาวดี คนหมั่น อ.3 1
1037 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2927 เด็กหญิงหอมคำ - ป.1 1
1038 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2918 เด็กหญิงณัฐธิดา สุเมธา ป.1 1
1039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2922 เด็กหญิงภัทราพร ใจคำท้าว ป.1 1
1040 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2925 เด็กหญิงกวีนรินทร์ ชายคำ ป.1 1
1041 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2920 เด็กหญิงพรรณทิวา กันทะวงค์ ป.1 1
1042 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2924 เด็กหญิงสุธาสินี ปันศรี ป.1 1
1043 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2966 เด็กหญิงณัฎฐนิชา ศรีศักดา ป.1 1
1044 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2954 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟูวัน ป.1 1
1045 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2919 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ป้อเครือ ป.1 1
1046 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3021 เด็กหญิงณัฐนรี เรืองฤทธิ์ ป.1 1
1047 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2923 เด็กหญิงมาลาสินี จามรี ป.1 1
1048 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2949 เด็กหญิงดลนภา นำนนท์ ป.1 1
1049 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2882 เด็กหญิงอรรัมภา ใจเป็ง ป.2 1
1050 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2876 เด็กหญิงณัฐนิชา ภาวดี ป.2 1
1051 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2906 เด็กหญิงกันยรัตน์ ฉิมอ่อน ป.2 1
1052 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2907 เด็กหญิงหัสยา วันเจริญกิจ ป.2 1
1053 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2994 เด็กหญิงกานต์รวี กิตติเพชรายุทธ ป.2 1
1054 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2878 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วมามือ ป.2 1
1055 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2908 เด็กหญิงจินดารัตน์ ตันฤกษ์สถาพร ป.2 1
1056 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2880 เด็กหญิงพิมพ์ทอง ก๋องเกิน ป.2 1
1057 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2881 เด็กหญิงวิมณฑน์ภรณ์ รินแก้วงาม ป.2 1
1058 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2866 เด็กหญิงอารยา ศุภนคร ป.3 1
1059 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงลุน ป.3 1
1060 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2854 เด็กหญิงธนัชญา ฉันทะ ป.3 1
1061 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2855 เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสงดี ป.3 1
1062 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2846 เด็กหญิงจิราวรรณ พรมสาร ป.3 1
1063 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2864 เด็กหญิงปริยฉัตร ทะโป ป.3 1
1064 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2852 เด็กหญิงเกื้อภัสสร ครุขยัน ป.3 1
1065 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2900 เด็กหญิงณัฐณิชา สมบัติ ป.3 1
1066 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2851 เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิวงค์ ป.3 1
1067 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2848 เด็กหญิงศศิธร เมืองมา ป.3 1
1068 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2845 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ตันธะดา ป.3 1
1069 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2849 เด็กหญิงธัญจิรา ปิโย ป.3 1
1070 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2857 เด็กหญิงดวงฤทัย ดวงแก้ว ป.3 1
1071 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2850 เด็กหญิงวชิราภรณ์ คนหมั่น ป.3 1
1072 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 3023 เด็กหญิงสิริญาภรณ์ ตั้งอยู่ ป.3 1
1073 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2833 เด็กหญิงนภาพร มะโนนัย ป.4 1
1074 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2836 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทองแดง ป.4 1
1075 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2818 เด็กหญิงญารินดา หลงสกุล ป.4 1
1076 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2827 เด็กหญิงชไมพร เมืองมูล ป.4 1
1077 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2829 เด็กหญิงจิรภิญญา เจริญวัง ป.4 1
1078 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2826 เด็กหญิงพัชญ์พิดา อินบุญส่ง ป.4 1
1079 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2883 เด็กหญิงณัฐณิชา เชื้อสาวะถี ป.4 1
1080 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2831 เด็กหญิงปานฤทัย มโนรัตน์ ป.4 1
1081 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2834 เด็กหญิงบัณฑิตา สิทธิเกษร ป.4 1
1082 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2898 เด็กหญิงกมลฉัตร วรรณมณี ป.4 1
1083 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2835 เด็กหญิงมณธิณี พุทธสอน ป.4 1
1084 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2766 เด็กหญิงมุทิตา เริงนิสัย ป.5 1
1085 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2765 เด็กหญิงประภัสสร จินะการ ป.5 1
1086 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2814 เด็กหญิงวรรณนภา อัยยะกา ป.5 1
1087 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2993 เด็กหญิงวรรณรท สิทธิภาษา ป.5 1
1088 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2762 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เหมรา ป.5 1
1089 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2764 เด็กหญิงทรงภรณ์ แก้วคำมูล ป.5 1
1090 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2767 เด็กหญิงวริศรา ครุขยัน ป.5 1
1091 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2763 เด็กหญิงกิติยาณี จำปา ป.5 1
1092 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2896 เด็กหญิงกมลทิพย์ คำแสง ป.6 1
1093 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2713 เด็กหญิงณัฏฐชา การุณ ป.6 1
1094 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2811 เด็กหญิงศุภกาญจน์ มะลิทา ป.6 1
1095 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2790 เด็กหญิงวิมลศิริ สิทธิการ ป.6 1
1096 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2715 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วมูล ป.6 1
1097 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2714 เด็กหญิงประวิชญา อำพร ป.6 1
1098 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2736 เด็กหญิงวิมลทิพย์ ทรายเป็ง ป.6 1
1099 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2716 เด็กหญิงอักสร ขำเจริญ ป.6 1
1100 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2885 เด็กหญิงภัทรชนก ณ สมบูรณ์ ป.6 1
1101 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2963 เด็กหญิงนันทวรรณ วิตรีรัตนวัฒน์ ป.6 1
1102 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2777 เด็กหญิงชนิดาภา มูลสาร ป.6 1
1103 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2957 เด็กหญิงวรวรรณ ชมภูบุตร ป.6 1
1104 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2778 เด็กหญิงกนกดารินทร์ ก๋องเกิน ป.6 1
1105 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2734 เด็กหญิงณิชนันทน์ แผ่นคำ ป.6 1
1106 วัดสาแล 2120 เด็กหญิงกมลชนก ต๊ะวงค์ ป.3 1
1107 วัดสาแล 2113 เด็กหญิงลินลดา นาสี ป.4 1
1108 วัดสาแล 2114 เด็กหญิงอาทิมา เลาหพิบูลย์กุล ป.4 1
1109 วัดสาแล 2101 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินสุข ป.5 1
1110 วัดสาแล 2103 เด็กหญิงณัฐสินี หมื่นประจักร์ ป.5 1
1111 วัดสาแล 2099 เด็กหญิงสาธิตา จิตต์ดวงวัน ป.5 1
1112 วัดสาแล 2100 เด็กหญิงเพชรลดา ใจบุญ ป.5 1
1113 วัดสาแล 2102 เด็กหญิงปริยฉัตร ปะละน่าน ป.5 1
1114 วัดสาแล 2086 เด็กหญิงชนัญธิดา รักเมือง ป.6 1
1115 วัดสาแล 2087 เด็กหญิงออนฐิชา บุญเจริญ ป.6 1
1116 วัดสาแล 2088 เด็กหญิงวิรดา นามเมือง ป.6 1
1117 วัดสาแล 2146 เด็กหญิงวิศรินทร์ คำนับภา อ.3 1
1118 วัดสาแล 2145 เด็กหญิงวรัทยา ปันแก้ว อ.3 1
1119 วัดสาแล 2147 เด็กหญิงอัญญาริน ยอดฉุน อ.3 1
1120 วัดสาแล 2144 เด็กหญิงธิดารัตน์ พานิชวงษ์ อ.3 1
1121 วัดสาแล 2140 เด็กหญิงวัลลภา แก้วประเสริฐ ป.1 1
1122 วัดสาแล 2139 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีจันทร์ ป.1 1
1123 วัดสาแล 2133 เด็กหญิงนัณฐิตา ถาน้อย ป.2 1
1124 วัดสาแล 2132 เด็กหญิงณันธณิชา แก้วใหม่ ป.2 1
1125 วัดสาแล 2130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงแก้ว ป.2 1
1126 วัดสาแล 2131 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มูลคำแปง ป.2 1
1127 วัดสาแล 2122 เด็กหญิงภณิดา ถาน้อย ป.3 1
1128 วัดสาแล 2118 เด็กหญิงปาริฉัตร ถาน้อย ป.3 1
1129 วัดสาแล 2119 เด็กหญิงพัฒน์นรี โปรวิชัย ป.3 1
1130 วัดสาแล 2121 เด็กหญิงกวินธิดา จิตต์ดวงวัน ป.3 1
1131 วัดสาแล 2136 เด็กหญิงกันติชา นาสิงห์ทอง ป.3 1
1132 ชุมชนบ้านมั่ว 2312 เด็กหญิงธีรดา เสาร์เทพ อ.1 1
1133 ชุมชนบ้านมั่ว 2313 เด็กหญิงธนัฐติกาล ช่างลืม อ.1 1
1134 ชุมชนบ้านมั่ว 2314 เด็กหญิงพิชญธิดา เดือนข่าย อ.1 1
1135 ชุมชนบ้านมั่ว 2303 เด็กหญิงภัทรภา กันใจ อ.2 1
1136 ชุมชนบ้านมั่ว 2301 เด็กหญิงกาญจนาพร จวงทอง อ.2 1
1137 ชุมชนบ้านมั่ว 2302 เด็กหญิงณํฐฐาพร ขัดผาบ อ.2 1
1138 ชุมชนบ้านมั่ว 2293 เด็กหญิงทิพย์ศิรินทร์ อินต๊ะพรม อ.3 1
1139 ชุมชนบ้านมั่ว 2292 เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยราช อ.3 1
1140 ชุมชนบ้านมั่ว 2279 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วันเปี้ย ป.1 1
1141 ชุมชนบ้านมั่ว 2277 เด็กหญิงญาญ่า คำพิทำ ป.1 1
1142 ชุมชนบ้านมั่ว 2278 เด็กหญิงณิชาดา เครือเพลา ป.1 1
1143 ชุมชนบ้านมั่ว 2280 เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวสนุก ป.1 1
1144 ชุมชนบ้านมั่ว 2271 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ยะเปียง ป.2 1
1145 ชุมชนบ้านมั่ว 2273 เด็กหญิงวนิดา ปงกันทา ป.2 1
1146 ชุมชนบ้านมั่ว 2265 เด็กหญิงวิรดา นันตา ป.3 1
1147 ชุมชนบ้านมั่ว 2263 เด็กหญิงวรัญญา หน่อใหม่ ป.3 1
1148 ชุมชนบ้านมั่ว 2262 เด็กหญิงนพรัตน์ ปากหวาน ป.3 1
1149 ชุมชนบ้านมั่ว 2264 เด็กหญิงวรางคณา คำพิลา ป.3 1
1150 ชุมชนบ้านมั่ว 2255 เด็กหญิงปภาดา สมวงค์ ป.4 1
1151 ชุมชนบ้านมั่ว 2282 เด็กหญิงณัฐสินี เกตุชู ป.4 1
1152 ชุมชนบ้านมั่ว 2304 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนภรณ์ ไทยกรรณ์ ป.4 1
1153 ชุมชนบ้านมั่ว 2256 เด็กหญิงพิชชานันท์ เชียงแขก ป.4 1
1154 ชุมชนบ้านมั่ว 2254 เด็กหญิงนิศรา ลมมูลตรี ป.4 1
1155 ชุมชนบ้านมั่ว 2247 เด็กหญิงณิชนันท์ ทาธะวงค์ ป.5 1
1156 ชุมชนบ้านมั่ว 2248 เด็กหญิงศุกร์กันยา ภูสด ป.5 1
1157 ชุมชนบ้านมั่ว 2246 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีจันทร์ ป.5 1
1158 ชุมชนบ้านมั่ว 2238 เด็กหญิงพิชญาภัค ใจจอมกุล ป.6 1
1159 ชุมชนบ้านมั่ว 2237 เด็กหญิงชนิตรา ละศรี ป.6 1
1160 บ้านแม่กึ๊ด 1331 เด็กหญิงสโรชา ติ๊บขัด อ.2 1
1161 บ้านแม่กึ๊ด 1330 เด็กหญิงวรัญชิดา คำนัก อ.2 1
1162 บ้านแม่กึ๊ด 1329 เด็กหญิงกัญญาภัทร แก้วคำปัน อ.2 1
1163 บ้านแม่กึ๊ด 1332 เด็กหญิงพิชญธิดา บุญมา อ.2 1
1164 บ้านแม่กึ๊ด 1321 เด็กหญิงสุพรรณิกา เถิงจ่าง อ.3 1
1165 บ้านแม่กึ๊ด 1320 เด็กหญิงวริษฐา แก้วจิโน อ.3 1
1166 บ้านแม่กึ๊ด 1313 เด็กหญิงภัณชนกกฤษ ท่าจันทร์ ป.1 1
1167 บ้านแม่กึ๊ด 1314 เด็กหญิงศรัญญา ปีบกระโทก ป.1 1
1168 บ้านแม่กึ๊ด 1303 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีคำลือ ป.2 1
1169 บ้านแม่กึ๊ด 1292 เด็กหญิงเอริณดา กันใจ ป.3 1
1170 บ้านแม่กึ๊ด 1291 เด็กหญิงเปรมกมล พืชหมอ ป.3 1
1171 บ้านแม่กึ๊ด 1289 เด็กหญิงลวิตรา ไชยวรรณ ป.3 1
1172 บ้านแม่กึ๊ด 1307 เด็กหญิงวันวิสา คำมาจันทร์ ป.3 1
1173 บ้านแม่กึ๊ด 1274 เด็กหญิงรุ่งทิวา วิลัยการ ป.4 1
1174 บ้านแม่กึ๊ด 1276 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ตันทา ป.4 1
1175 บ้านแม่กึ๊ด 1278 เด็กหญิงวิชญาพร ยอดใจ ป.4 1
1176 บ้านแม่กึ๊ด 1275 เด็กหญิงปาริฉัตร ก๋องแก่น ป.4 1
1177 บ้านแม่กึ๊ด 1273 เด็กหญิงธิดารัตน์ โรคน้อย ป.4 1
1178 บ้านแม่กึ๊ด 1277 เด็กหญิงปานทิพย์ วิสุวรรณ ป.4 1
1179 บ้านแม่กึ๊ด 1279 เด็กหญิงลภัสรดา แสนสมบัติ ป.4 1
1180 บ้านแม่กึ๊ด 1272 เด็กหญิงวรัญญา หล่อพิเชียร ป.4 1
1181 บ้านแม่กึ๊ด 1280 เด็กหญิงณิชมน บุญอุ้ม ป.4 1
1182 บ้านแม่กึ๊ด 1295 เด็กหญิงกัญณภัทร ท่าจันทร์ ป.5 1
1183 บ้านแม่กึ๊ด 1267 เด็กหญิงเพชรไพลิน บุรี ป.5 1
1184 บ้านแม่กึ๊ด 1316 เด็กหญิงอัญชิษฐา อินบุญส่ง ป.5 1
1185 บ้านแม่กึ๊ด 1333 เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญมา ป.5 1
1186 บ้านแม่กึ๊ด 1254 เด็กหญิงสุชานันท์ โยทะกา ป.6 1
1187 บ้านแม่กึ๊ด 1255 เด็กหญิงกฤชอร เปียงใจ ป.6 1
1188 บ้านแม่กึ๊ด 1308 เด็กหญิงณัฐมล ดีสุติน ป.6 1
1189 บ้านแม่กึ๊ด 1256 เด็กหญิงเกวลิน ทวีผล ป.6 1
1190 บ้านแม่กึ๊ด 1259 เด็กหญิงณัฐธิดา วิสุวรรณ ป.6 1
1191 อนุบาลเสริมงาม 6506 เด็กหญิงชญานิน ฟูกัน อ.3 1
1192 อนุบาลเสริมงาม 6228 เด็กหญิงนภัทรสญาน์ ใหม่กันทะ ป.4 2
1193 อนุบาลเสริมงาม 6508 เด็กหญิงชนาพร ชาจีน อ.3 1
1194 อนุบาลเสริมงาม 6510 เด็กหญิงฐิติมน วงค์ไชย อ.3 1
1195 อนุบาลเสริมงาม 6507 เด็กหญิงชญานันท์ จินตุลา อ.3 1
1196 อนุบาลเสริมงาม 6253 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปงก๋าวงค์ ป.4 3
1197 อนุบาลเสริมงาม 6225 เด็กหญิงชุติมดี จันทร์ต๊ะ ป.4 3
1198 อนุบาลเสริมงาม 6548 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ปิยะไพศาล อ.3 2
1199 อนุบาลเสริมงาม 6373 เด็กหญิงเมธาวี ใหม่โปธิ ป.4 3
1200 อนุบาลเสริมงาม 6551 เด็กหญิงพรรณวดี กาวิละ อ.3 2
1201 อนุบาลเสริมงาม 6245 เด็กหญิงดวงสมร สดสุภา ป.4 3
1202 อนุบาลเสริมงาม 6553 เด็กหญิงลิงลิง เทพก๋อง อ.3 2
1203 อนุบาลเสริมงาม 6226 เด็กหญิงชญานิศ ดีติ๊บ ป.4 3
1204 อนุบาลเสริมงาม 6552 เด็กหญิงลักษิกา แก้วคำน้อย อ.3 2
1205 อนุบาลเสริมงาม 6200 เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์กาวี ป.4 3
1206 อนุบาลเสริมงาม 6545 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ตันทา อ.3 2
1207 อนุบาลเสริมงาม 6232 เด็กหญิงอภิษฎา ก้อนจะละ ป.4 3
1208 อนุบาลเสริมงาม 6584 เด็กหญิงสุพิชญา มูลตา อ.3 2
1209 อนุบาลเสริมงาม 6255 เด็กหญิงอภิชนัน ศรีจันทร์ ป.4 3
1210 อนุบาลเสริมงาม 6549 เด็กหญิงปรีชญา ชัยวุฒิ อ.3 2
1211 อนุบาลเสริมงาม 6625 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองทิพย์ อ.3 2
1212 อนุบาลเสริมงาม 6555 เด็กหญิงอลิสรา ทาสุข อ.3 2
1213 อนุบาลเสริมงาม 6547 เด็กหญิงนลินญา คำเผือ อ.3 2
1214 อนุบาลเสริมงาม 6546 เด็กหญิงณัฐวรา เสาร์เทพ อ.3 2
1215 อนุบาลเสริมงาม 6554 เด็กหญิงวรัญญา แก้วมา อ.3 2
1216 อนุบาลเสริมงาม 6585 เด็กหญิงรฌม นันต์รัตนธร อ.3 2
1217 อนุบาลเสริมงาม 6550 เด็กหญิงเปรมสินี เทพผสม อ.3 2
1218 อนุบาลเสริมงาม 6276 เด็กหญิงปภัสสร ศิริบูรณ์ ป.5 1
1219 อนุบาลเสริมงาม 6080 เด็กหญิงรัชชประภา เขื่อนแก้ว ป.5 1
1220 อนุบาลเสริมงาม 6114 เด็กหญิงธนัชชา สุริยัน ป.5 1
1221 อนุบาลเสริมงาม 6524 เด็กหญิงปภาวดี หล้าสุภา ป.5 1
1222 อนุบาลเสริมงาม 6075 เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยชะนะ ป.5 1
1223 อนุบาลเสริมงาม 6275 เด็กหญิงณัทชา แก้ววิโรจน์ ป.5 1
1224 อนุบาลเสริมงาม 6605 เด็กหญิงทิพวรรณ นามวงษา ป.1 1
1225 อนุบาลเสริมงาม 6081 เด็กหญิงวรัทยา ผมสองชั้น ป.5 1
1226 อนุบาลเสริมงาม 6487 เด็กหญิงพิมณารา แก้วปวงคำ ป.1 1
1227 อนุบาลเสริมงาม 6115 เด็กหญิงธัญชนก ยะเปียง ป.5 1
1228 อนุบาลเสริมงาม 6588 เด็กหญิงธัญญารักษ์ มูลจันที ป.1 1
1229 อนุบาลเสริมงาม 6283 เด็กหญิงกษิรา โนชัย ป.5 1
1230 อนุบาลเสริมงาม 6480 เด็กหญิงณฐพร ไชยสุภาพ ป.1 1
1231 อนุบาลเสริมงาม 6282 เด็กหญิงพลอยรุ้ง จินตุลา ป.5 1
1232 อนุบาลเสริมงาม 6484 เด็กหญิงปรีชญา หนิ้วหยิ่น ป.1 1
1233 อนุบาลเสริมงาม 6098 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ อินไชย ป.5 1
1234 อนุบาลเสริมงาม 6606 เด็กหญิงสุภัสสรา วาวแวว ป.1 1
1235 อนุบาลเสริมงาม 6403 เด็กหญิงณัฐณิชา ป๊อกทา ป.1 1
1236 อนุบาลเสริมงาม 6604 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์ ภูเขียว ป.1 1
1237 อนุบาลเสริมงาม 6404 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ก๋าติ๊บ ป.1 1
1238 อนุบาลเสริมงาม 6535 เด็กหญิงสิริพรรณ แก้วประเสริฐ ป.1 1
1239 อนุบาลเสริมงาม 6418 เด็กหญิงเวนิตา จันทร์ตา ป.1 1
1240 อนุบาลเสริมงาม 6532 เด็กหญิงพลอยรดา สว่างปัญญา ป.1 1
1241 อนุบาลเสริมงาม 6368 เด็กหญิงพัชชุดาญ์ โพธิ์ใจ ป.5 2
1242 อนุบาลเสริมงาม 6095 เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยเมืองชื่น ป.5 2
1243 อนุบาลเสริมงาม 6111 เด็กหญิงกัญญา คำน้อย ป.5 2
1244 อนุบาลเสริมงาม 6100 เด็กหญิงลักษณ์พร กาวิโล ป.5 2
1245 อนุบาลเสริมงาม 6077 เด็กหญิงธมลวรรณ ยาอุด ป.5 2
1246 อนุบาลเสริมงาม 6425 เด็กหญิงณัชชานันท์ หล้ายอด ป.5 2
1247 อนุบาลเสริมงาม 6613 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพผสม ป.1 2
1248 อนุบาลเสริมงาม 6117 เด็กหญิงนัชชนันท์ สันทวงค์ ป.5 2
1249 อนุบาลเสริมงาม 6417 เด็กหญิงปานรดา ป๋าเมืองมูล ป.1 2
1250 อนุบาลเสริมงาม 6139 เด็กหญิงประภัสสร ไชยเมืองชื่น ป.5 2
1251 อนุบาลเสริมงาม 6612 เด็กหญิงณิรินดา เรือนชมภู ป.1 2
1252 อนุบาลเสริมงาม 6120 เด็กหญิงอภิญญา ถาแก้ว ป.5 2
1253 อนุบาลเสริมงาม 6419 เด็กหญิงอนัญญา วัฒนวาทิน ณ ธนบุรี ป.1 2
1254 อนุบาลเสริมงาม 6078 เด็กหญิงมุธิตา กันธะดา ป.5 2
1255 อนุบาลเสริมงาม 6410 เด็กหญิงอมินตรา อินต๊ะวงค์ ป.1 2
1256 อนุบาลเสริมงาม 6426 เด็กหญิงเสาร์วภา เขียนใจ ป.5 2
1257 อนุบาลเสริมงาม 6402 เด็กหญิงโชติกา มโนปิง ป.1 2
1258 อนุบาลเสริมงาม 6482 เด็กหญิงนภาพร ปิงผล ป.1 2
1259 อนุบาลเสริมงาม 6476 เด็กหญิงกชกร ไสยพร ป.1 2
1260 อนุบาลเสริมงาม 6611 เด็กหญิงณัฐธิดา ตาปิ๋วเครือ ป.1 2
1261 อนุบาลเสริมงาม 6614 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เทพสม ป.1 2
1262 อนุบาลเสริมงาม 6488 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขัดผาบ ป.1 2
1263 อนุบาลเสริมงาม 6526 เด็กหญิงรมย์ธีรา ใจมา ป.5 3
1264 อนุบาลเสริมงาม 6364 เด็กหญิงธัญเรศ หล่อดงบัง ป.5 3
1265 อนุบาลเสริมงาม 6116 เด็กหญิงนีนนารา คล่ำคง ป.5 3
1266 อนุบาลเสริมงาม 6424 เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วรากมุข ป.5 3
1267 อนุบาลเสริมงาม 6102 เด็กหญิงอรัญญาภรณ์ สารอินทร์ ป.5 3
1268 อนุบาลเสริมงาม 6082 เด็กหญิงวรรณ์ลดา ซาวสืบ ป.5 3
1269 อนุบาลเสริมงาม 6620 เด็กหญิงธันยพร ไชยเมืองชื่น ป.1 3
1270 อนุบาลเสริมงาม 6113 เด็กหญิงณัฐกานต์ บุษยรังษี ป.5 3
1271 อนุบาลเสริมงาม 6486 เด็กหญิงพิระญา สุดแสง ป.1 3
1272 อนุบาลเสริมงาม 6118 เด็กหญิงเขมิสรา คุณสิงห์ ป.5 3
1273 อนุบาลเสริมงาม 6621 เด็กหญิงอักษราภัค ใหม่ธรรม ป.1 3
1274 อนุบาลเสริมงาม 6079 เด็กหญิงโยษิตา ปิมมา ป.5 3
1275 อนุบาลเสริมงาม 6622 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนอินสม ป.1 3
1276 อนุบาลเสริมงาม 6099 เด็กหญิงรมิดา ใจวุฒิ ป.5 3
1277 อนุบาลเสริมงาม 6408 เด็กหญิงศิริพัน หล้า ป.1 3
1278 อนุบาลเสริมงาม 6097 เด็กหญิงฟ้าลดา ชัยวันดี ป.5 3
1279 อนุบาลเสริมงาม 6407 เด็กหญิงพีรญา จิโนปง ป.1 3
1280 อนุบาลเสริมงาม 6076 เด็กหญิงทักษอร ใจคำวัง ป.5 3
1281 อนุบาลเสริมงาม 6477 เด็กหญิงกันย์สินี วิวรรธน์พิบูล ป.1 3
1282 อนุบาลเสริมงาม 6619 เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์รัตน์ ป.1 3
1283 อนุบาลเสริมงาม 6478 เด็กหญิงขวัญนภา เดือนข่าย ป.1 3
1284 อนุบาลเสริมงาม 6533 เด็กหญิงนิรินธน์ ติ๊บขัด ป.1 3
1285 อนุบาลเสริมงาม 6406 เด็กหญิงปภัสสรา แนวไธสง ป.1 3
1286 อนุบาลเสริมงาม 6481 เด็กหญิงณัฐณิชา สารอินทร์ ป.1 3
1287 อนุบาลเสริมงาม 6037 เด็กหญิงภีชานิการ์ ปัญญาใจ ป.6 1
1288 อนุบาลเสริมงาม 5992 เด็กหญิงอินทิรา ฟูตุ้ย ป.6 1
1289 อนุบาลเสริมงาม 5980 เด็กหญิงช่อลดา สุวรรณคุ้ม ป.6 1
1290 อนุบาลเสริมงาม 6523 เด็กหญิงณัฐทิชา ปุคำแดง ป.6 1
1291 อนุบาลเสริมงาม 6012 เด็กหญิงพัชราวดี จันทร์สุริยะ ป.6 1
1292 อนุบาลเสริมงาม 6006 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เขื่อนปัญญา ป.6 1
1293 อนุบาลเสริมงาม 6297 เด็กหญิงโกลัญญา เจริญทรัพย์สิริ ป.2 1
1294 อนุบาลเสริมงาม 6032 เด็กหญิงชัญญานุช มะโนเสาร์ ป.6 1
1295 อนุบาลเสริมงาม 6305 เด็กหญิงธัญพิชชา ดวงสุภา ป.2 1
1296 อนุบาลเสริมงาม 6441 เด็กหญิงสรวีย์ เกียรติธัญรัชต์ ป.6 1
1297 อนุบาลเสริมงาม 6299 เด็กหญิงชญานิน ใจคำฟู ป.2 1
1298 อนุบาลเสริมงาม 5985 เด็กหญิงพิมลพร เขื่อนข่าย ป.6 1
1299 อนุบาลเสริมงาม 6298 เด็กหญิงจุดารัตน์ แสนพะเยาว์ ป.2 1
1300 อนุบาลเสริมงาม 5987 เด็กหญิงรัญชิดา สดสุภา ป.6 1
1301 อนุบาลเสริมงาม 6300 เด็กหญิงโชติกา อินเปี้ย ป.2 1
1302 อนุบาลเสริมงาม 6039 เด็กหญิงสุชานันท์ เป็นลาภ ป.6 1
1303 อนุบาลเสริมงาม 6378 เด็กหญิงอัครวดี แก้วยา ป.2 1
1304 อนุบาลเสริมงาม 6014 เด็กหญิงวิชุดา ใหม่นวล ป.6 1
1305 อนุบาลเสริมงาม 6296 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูสด ป.2 1
1306 อนุบาลเสริมงาม 6528 เด็กหญิงณปภัช ก้อนแหวน ป.2 1
1307 อนุบาลเสริมงาม 6301 เด็กหญิงดวงกมล เปียงตา ป.2 1
1308 อนุบาลเสริมงาม 6527 เด็กหญิงบุญญาภา แก้วลังกา ป.2 1
1309 อนุบาลเสริมงาม 6015 เด็กหญิงอัจฉรา วงค์สม ป.6 2
1310 อนุบาลเสริมงาม 5979 เด็กหญิงกัญญาภัทร ปินตาแก้ว ป.6 2
1311 อนุบาลเสริมงาม 6029 เด็กหญิงคฑามาศ อินต๊ะแก้ว ป.6 2
1312 อนุบาลเสริมงาม 6442 เด็กหญิงณัฏฐ์ญา สุริภา ป.6 2
1313 อนุบาลเสริมงาม 6034 เด็กหญิงปิ่นหทัย ไชยวุฒิ ป.6 2
1314 อนุบาลเสริมงาม 6397 เด็กหญิงไอรฎา นวลสาแล ป.2 2
1315 อนุบาลเสริมงาม 5990 เด็กหญิงอริยา นามเมือง ป.6 2
1316 อนุบาลเสริมงาม 6531 เด็กหญิงศศิธร ขาวพ่อ ป.2 2
1317 อนุบาลเสริมงาม 6036 เด็กหญิงพัชราพร กานนท์ ป.6 2
1318 อนุบาลเสริมงาม 6394 เด็กหญิงพัทรศยา ก๋าแก่น ป.2 2
1319 อนุบาลเสริมงาม 5988 เด็กหญิงสิริรดา วิจิตรานุกูล ป.6 2
1320 อนุบาลเสริมงาม 6389 เด็กหญิงชลิดา ดวงสุภา ป.2 2
1321 อนุบาลเสริมงาม 6009 เด็กหญิงทัศณาภรณ์ ธรรมสอน ป.6 2
1322 อนุบาลเสริมงาม 6396 เด็กหญิงอดิศา จันดาพรหม ป.2 2
1323 อนุบาลเสริมงาม 5983 เด็กหญิงธนัญญา ใจวัง ป.6 2
1324 อนุบาลเสริมงาม 6391 เด็กหญิงปนัดดา วิธวาศิริ ป.2 2
1325 อนุบาลเสริมงาม 6007 เด็กหญิงกันติชา ตนเตชะ ป.6 2
1326 อนุบาลเสริมงาม 6392 เด็กหญิงธนิดา เต็นยะ ป.2 2
1327 อนุบาลเสริมงาม 6179 เด็กหญิงพิชญา มิตตะกูล ป.6 2
1328 อนุบาลเสริมงาม 6530 เด็กหญิงณัฐหทัย พุทธรักษา ป.2 2
1329 อนุบาลเสริมงาม 6172 เด็กหญิงแก้วเกล้า จอมใจ ป.6 2
1330 อนุบาลเสริมงาม 6395 เด็กหญิงสิรินดา ศรีจันทร์ ป.2 2
1331 อนุบาลเสริมงาม 6393 เด็กหญิงปราณชีวา ตันทา ป.2 2
1332 อนุบาลเสริมงาม 6450 เด็กหญิงกัญญ์วรา เกษร ป.3 1
1333 อนุบาลเสริมงาม 6031 เด็กหญิงธนวดี จุลละนันทน์ ป.6 3
1334 อนุบาลเสริมงาม 6338 เด็กหญิงวาธิณี โปติน ป.3 1
1335 อนุบาลเสริมงาม 5981 เด็กหญิงฐานิดา พิระเชื้อ ป.6 3
1336 อนุบาลเสริมงาม 6264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปิ่นทอง ป.3 1
1337 อนุบาลเสริมงาม 5984 เด็กหญิงปณิตา แก้วยะ ป.6 3
1338 อนุบาลเสริมงาม 6334 เด็กหญิงณัฐณิการ์ กระเสาร์ ป.3 1
1339 อนุบาลเสริมงาม 6177 เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วคำน้อย ป.6 3
1340 อนุบาลเสริมงาม 6332 เด็กหญิงกนกกาญจน์ อาจปา ป.3 1
1341 อนุบาลเสริมงาม 5991 เด็กหญิงอัญชลิกา แสงสว่าง ป.6 3
1342 อนุบาลเสริมงาม 6259 เด็กหญิงคณิตา อินทรจักร ป.3 1
1343 อนุบาลเสริมงาม 6035 เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเชียงหา ป.6 3
1344 อนุบาลเสริมงาม 6436 เด็กหญิงวรินทร์ลดา ทองเพ็ง ป.3 1
1345 อนุบาลเสริมงาม 6010 เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจสา ป.6 3
1346 อนุบาลเสริมงาม 6451 เด็กหญิงสิริกาญจน์ อินต๊ะพรม ป.3 1
1347 อนุบาลเสริมงาม 6016 เด็กหญิงไอยดา แมนวงศ์ ป.6 3
1348 อนุบาลเสริมงาม 6336 เด็กหญิงนัชนันท์พัฐ จันทร์ตา ป.3 1
1349 อนุบาลเสริมงาม 6038 เด็กหญิงวรรณิษา เขื่อนแก้ว ป.6 3
1350 อนุบาลเสริมงาม 6262 เด็กหญิงณพัชชนันท์ สดสุภา ป.3 1
1351 อนุบาลเสริมงาม 5989 เด็กหญิงอรวรา วันเพ็ญ ป.6 3
1352 อนุบาลเสริมงาม 6265 เด็กหญิงปิยธิดา ลินใจ ป.3 1
1353 อนุบาลเสริมงาม 6182 เด็กหญิงณัฐริกา ปวงคำลือ ป.6 3
1354 อนุบาลเสริมงาม 6335 เด็กหญิงธัชยา ใจจะนะ ป.3 1
1355 อนุบาลเสริมงาม 6008 เด็กหญิงเกวลิน หมอยา ป.6 3
1356 อนุบาลเสริมงาม 6333 เด็กหญิงกัญญพัชร ใจงาม ป.3 1
1357 อนุบาลเสริมงาม 6594 เด็กหญิงพิมรดา ปัญญาคำ ป.3 1
1358 อนุบาลเสริมงาม 6337 เด็กหญิงพัทธนันท์ ต๊ะนางอย ป.3 1
1359 อนุบาลเสริมงาม 6656 เด็กหญิงนิวรา สุภาสอน อ.1 1
1360 อนุบาลเสริมงาม 6657 เด็กหญิงภัคสิริ พอสินธ์ อ.1 1
1361 อนุบาลเสริมงาม 6652 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจงาม อ.1 1
1362 อนุบาลเสริมงาม 6654 เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์หลอ อ.1 1
1363 อนุบาลเสริมงาม 6655 เด็กหญิงนลินธารา ยะลือชา อ.1 1
1364 อนุบาลเสริมงาม 6658 เด็กหญิงสุธิชาร์ ชมปูฟู อ.1 1
1365 อนุบาลเสริมงาม 6653 เด็กหญิงชญาภา พุทธวงค์ อ.1 1
1366 อนุบาลเสริมงาม 6453 เด็กหญิงณฐารินทร์ ปรีชา ป.3 2
1367 อนุบาลเสริมงาม 6319 เด็กหญิงณัฐชยา สุปิน ป.3 2
1368 อนุบาลเสริมงาม 6595 เด็กหญิงโสภิตสุดา ศิริใจจุ่ม ป.3 2
1369 อนุบาลเสริมงาม 6266 เด็กหญิงปัณณพร จันละ ป.3 2
1370 อนุบาลเสริมงาม 6452 เด็กหญิงจันทราภรณ์ ชมเชย ป.3 2
1371 อนุบาลเสริมงาม 6454 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปิงแก้ว ป.3 2
1372 อนุบาลเสริมงาม 6455 เด็กหญิงแพรพลอย เทพวงค์ ป.3 2
1373 อนุบาลเสริมงาม 6269 เด็กหญิงเหมือนฝัน นิลคร ป.3 2
1374 อนุบาลเสริมงาม 6320 เด็กหญิงนิจวิภา เรือนใจ ป.3 2
1375 อนุบาลเสริมงาม 6670 เด็กหญิงสินิทรา ศิริล้วน อ.1 2
1376 อนุบาลเสริมงาม 6430 เด็กหญิงปิยธิดา หน่อใหม่ ป.3 2
1377 อนุบาลเสริมงาม 6671 เด็กหญิงสิริลภัส วันมาลา อ.1 2
1378 อนุบาลเสริมงาม 6268 เด็กหญิงพู่ระหงส์ บุญชุม ป.3 2
1379 อนุบาลเสริมงาม 6672 เด็กหญิงสุชานาถ ก้อนแหวน อ.1 2
1380 อนุบาลเสริมงาม 6321 เด็กหญิงพิชชาภา ธวัชกาญจน์ ป.3 2
1381 อนุบาลเสริมงาม 6667 เด็กหญิงกวินทรา อินทร์กลับ อ.1 2
1382 อนุบาลเสริมงาม 6456 เด็กหญิงณพิชา ใยแก้ว ป.3 2
1383 อนุบาลเสริมงาม 6673 เด็กหญิงวรรณรดา คำภิระ อ.1 2
1384 อนุบาลเสริมงาม 6272 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ใจกันทา ป.3 2
1385 อนุบาลเสริมงาม 6669 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สุขมี อ.1 2
1386 อนุบาลเสริมงาม 6668 เด็กหญิงปาลิดา เขื่อนแก้ว อ.1 2
1387 อนุบาลเสริมงาม 6633 เด็กหญิงชนิตา สีสวัสดิ์ อ.2 1
1388 อนุบาลเสริมงาม 6352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำวัง ป.3 3
1389 อนุบาลเสริมงาม 6569 เด็กหญิงพิชญาภัค ธวัชกาญจน์ อ.2 1
1390 อนุบาลเสริมงาม 6346 เด็กหญิงชลธิชา ทาอาสา ป.3 3
1391 อนุบาลเสริมงาม 6566 เด็กหญิงชัญญานุช ดีติ๊บ อ.2 1
1392 อนุบาลเสริมงาม 6349 เด็กหญิงปีย์วรา ตันทา ป.3 3
1393 อนุบาลเสริมงาม 6564 เด็กหญิงกฤษณา ปาเมืองมูล อ.2 1
1394 อนุบาลเสริมงาม 6261 เด็กหญิงญาณิศา ดวงสุภา ป.3 3
1395 อนุบาลเสริมงาม 6568 เด็กหญิงนริสรา นวลสาแล อ.2 1
1396 อนุบาลเสริมงาม 6345 เด็กหญิงชัญญานุช เขื่อนปัญญา ป.3 3
1397 อนุบาลเสริมงาม 6567 เด็กหญิงนวพร แก้วป๋า อ.2 1
1398 อนุบาลเสริมงาม 6260 เด็กหญิงชญานิน กันทะคีรี ป.3 3
1399 อนุบาลเสริมงาม 6570 เด็กหญิงฟ้าใหม่ ไม่เสื่อมสุข อ.2 1
1400 อนุบาลเสริมงาม 6271 เด็กหญิงสุวพิชชา แก้วจิโน ป.3 3
1401 อนุบาลเสริมงาม 6565 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จันทร์ฉาย อ.2 1
1402 อนุบาลเสริมงาม 6263 เด็กหญิงณัฐณิชา นวมดี ป.3 3
1403 อนุบาลเสริมงาม 6634 เด็กหญิงอลิศรา ไชยราช อ.2 1
1404 อนุบาลเสริมงาม 6348 เด็กหญิงณัฐศิณี ผดุงชาติ ป.3 3
1405 อนุบาลเสริมงาม 6461 เด็กหญิงกุลนิดา คำอ้าย ป.3 3
1406 อนุบาลเสริมงาม 6270 เด็กหญิงวริศราภรณ์ อินถา ป.3 3
1407 อนุบาลเสริมงาม 6350 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทาจ้อย ป.3 3
1408 อนุบาลเสริมงาม 6347 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ฟูตุ้ย ป.3 3
1409 อนุบาลเสริมงาม 6462 เด็กหญิงพิมพ์ลดา สุคำตา ป.3 3
1410 อนุบาลเสริมงาม 6577 เด็กหญิงอลิสา กาวิโล อ.2 2
1411 อนุบาลเสริมงาม 6572 เด็กหญิงรมิดา ภูสด อ.2 2
1412 อนุบาลเสริมงาม 6643 เด็กหญิงผกากาญจน์ วรรณนิพัทธ์ อ.2 2
1413 อนุบาลเสริมงาม 6642 เด็กหญิงทาเรียน่า เทพแก้ว อ.2 2
1414 อนุบาลเสริมงาม 6574 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วขจัด อ.2 2
1415 อนุบาลเสริมงาม 6244 เด็กหญิงกฤติกา จอมใจ ป.4 1
1416 อนุบาลเสริมงาม 6641 เด็กหญิงกวินธิดา การิยา อ.2 2
1417 อนุบาลเสริมงาม 6224 เด็กหญิงกัณฐกานต์ ดวงสุภา ป.4 1
1418 อนุบาลเสริมงาม 6571 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กันแดง อ.2 2
1419 อนุบาลเสริมงาม 6246 เด็กหญิงปฏิมาภร ปุ๊ดจินะ ป.4 1
1420 อนุบาลเสริมงาม 6575 เด็กหญิงสุพิชญา รัตนศาสตนันท์ อ.2 2
1421 อนุบาลเสริมงาม 6204 เด็กหญิงปณิตา โปรวิชัย ป.4 1
1422 อนุบาลเสริมงาม 6576 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์ อ.2 2
1423 อนุบาลเสริมงาม 6431 เด็กหญิงศรัญญา ฟูเอี้อง ป.4 1
1424 อนุบาลเสริมงาม 6573 เด็กหญิงรวิกานต์ สุดวอน อ.2 2
1425 อนุบาลเสริมงาม 6249 เด็กหญิงเพชรสังวาลย์ มาธุระ ป.4 1
1426 อนุบาลเสริมงาม 6428 เด็กหญิงวิภารัตน์ คำอินทร์ ป.4 1
1427 อนุบาลเสริมงาม 6198 เด็กหญิงจอมขวัญ ทาทะวงค์ ป.4 1
1428 อนุบาลเสริมงาม 6208 เด็กหญิงอธิชา เยี่ยมสวัสดิ์ ป.4 1
1429 อนุบาลเสริมงาม 6201 เด็กหญิงณฐรัตน์ มูลเมือง ป.4 1
1430 อนุบาลเสริมงาม 6205 เด็กหญิงปานรดา ก๋าแก่น ป.4 1
1431 อนุบาลเสริมงาม 6206 เด็กหญิงพิชยา แสนใหม่ ป.4 2
1432 อนุบาลเสริมงาม 6505 เด็กหญิงชญานิน แก้วลังกา อ.3 1
1433 อนุบาลเสริมงาม 6251 เด็กหญิงมนัสวี ภิญโญ ป.4 2
1434 อนุบาลเสริมงาม 6515 เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญเกิด อ.3 1
1435 อนุบาลเสริมงาม 6372 เด็กหญิงพิชญธิดา สิงห์ขร ป.4 2
1436 อนุบาลเสริมงาม 6514 เด็กหญิงวรรณิษา นันติ อ.3 1
1437 อนุบาลเสริมงาม 6203 เด็กหญิงธันยพร มีทอง ป.4 2
1438 อนุบาลเสริมงาม 6512 เด็กหญิงบงกชรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์ อ.3 1
1439 อนุบาลเสริมงาม 6199 เด็กหญิงญาณิศา อินเปี้ย ป.4 2
1440 อนุบาลเสริมงาม 6513 เด็กหญิงปุณณพร จันละ อ.3 1
1441 อนุบาลเสริมงาม 6207 เด็กหญิงภัทรธิดา เขื่อนสอน ป.4 2
1442 อนุบาลเสริมงาม 6504 เด็กหญิงกัญญาภัค ลาดปาละ อ.3 1
1443 อนุบาลเสริมงาม 6248 เด็กหญิงพาทินธิดา สุวรรณ์ ป.4 2
1444 อนุบาลเสริมงาม 6511 เด็กหญิงธมนรัตน์ เชียงพันธ์ อ.3 1
1445 อนุบาลเสริมงาม 6444 เด็กหญิงชญาดา สังข์วงค์ ป.4 2
1446 อนุบาลเสริมงาม 6509 เด็กหญิงชวัลรัตน์ แซ่โง้ว อ.3 1
1447 อนุบาลเสริมงาม 6202 เด็กหญิงธัญชนก ทาธะวงค์ ป.4 2
1448 บ้านกิ่วห้วยเบิก 522 เด็กหญิงภาวิดา ไชยวุฒิ อ.1 1
1449 บ้านกิ่วห้วยเบิก 518 เด็กหญิงเด็กหญิงกฤติการ ดูสร้อย อ.1 1
1450 บ้านกิ่วห้วยเบิก 515 เด็กหญิงปาณิชดา ปาเมืองมูล อ.2 1
1451 บ้านกิ่วห้วยเบิก 507 เด็กหญิงสุทธิดา อุดสร้อย ป.1 1
1452 บ้านกิ่วห้วยเบิก 508 เด็กหญิงวรรณญา ลาดปะละ ป.2 1
1453 บ้านกิ่วห้วยเบิก 524 เด็กหญิงธนัญญา วงค์เรือง ป.2 1
1454 บ้านกิ่วห้วยเบิก 503 เด็กหญิงจิรัชยา ขัดเชียงแสน ป.2 1
1455 บ้านกิ่วห้วยเบิก 497 เด็กหญิงกมลพร อุ่นอ้าย ป.3 1
1456 บ้านกิ่วห้วยเบิก 513 เด็กหญิงทิพย์เกษร โพธิ์พระเนา ป.3 1
1457 บ้านกิ่วห้วยเบิก 499 เด็กหญิงปราณปริยา อุ่นแสง ป.3 1
1458 บ้านกิ่วห้วยเบิก 498 เด็กหญิงชวินนุช บุรี ป.3 1
1459 บ้านกิ่วห้วยเบิก 493 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลิศศรีชุม ป.4 1
1460 บ้านกิ่วห้วยเบิก 492 เด็กหญิงกรรญดา พรมมาลา ป.4 1
1461 บ้านกิ่วห้วยเบิก 484 เด็กหญิงชาลินี ตาซาว ป.6 1
1462 บ้านกิ่วห้วยเบิก 485 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง นิตย์รัตน์ ป.6 1
1463 บ้านกิ่วห้วยเบิก 482 เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงแก้ว ป.6 1
1464 บ้านโป่งน้ำร้อน 446 เด็กหญิงพาขวัญ วันดู อ.2 1
1465 บ้านโป่งน้ำร้อน 445 เด็กหญิงดาราภัช นวลแก้ว อ.2 1
1466 บ้านโป่งน้ำร้อน 444 เด็กหญิงกีรติกา แสงชา อ.2 1
1467 บ้านโป่งน้ำร้อน 442 เด็กหญิงอัญรินทร์ วันดู อ.3 1
1468 บ้านโป่งน้ำร้อน 440 เด็กหญิงพนิดา หล้าแฮ อ.3 1
1469 บ้านโป่งน้ำร้อน 439 เด็กหญิงจริญญา วงค์มา อ.3 1
1470 บ้านโป่งน้ำร้อน 441 เด็กหญิงสิริรัตน์ เชียงแขก อ.3 1
1471 บ้านโป่งน้ำร้อน 432 เด็กหญิงอริศรา สรานนท์เมธีกุล ป.1 1
1472 บ้านโป่งน้ำร้อน 431 เด็กหญิงสุนิสา สมแดง ป.1 1
1473 บ้านโป่งน้ำร้อน 426 เด็กหญิงนริศรา บุญเศษ ป.2 1
1474 บ้านโป่งน้ำร้อน 427 เด็กหญิงสุชัญญา บางลี ป.2 1
1475 บ้านโป่งน้ำร้อน 421 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หล้าแฮ ป.3 1
1476 บ้านโป่งน้ำร้อน 419 เด็กหญิงโชติกา ใจยาธิ ป.3 1
1477 บ้านโป่งน้ำร้อน 422 เด็กหญิงรุจศรินทร์ นวลแก้ว ป.3 1
1478 บ้านโป่งน้ำร้อน 420 เด็กหญิงธิติยา แสงแก้ว ป.3 1
1479 บ้านโป่งน้ำร้อน 433 เด็กหญิงอภิญญา ปุ๊ดแอ ป.4 1
1480 บ้านโป่งน้ำร้อน 413 เด็กหญิงอพิศรา วันดู ป.4 1
1481 บ้านโป่งน้ำร้อน 412 เด็กหญิงพรณภา ตาซาว ป.4 1
1482 บ้านโป่งน้ำร้อน 407 เด็กหญิงกมลวรรณ กาวิชัย ป.5 1
1483 บ้านทุ่งต๋ำ 2100 เด็กหญิงนริศรา ตันทา ป.1 1
1484 บ้านทุ่งต๋ำ 2086 เด็กหญิงพิชชานิการ์ ปัญญาหมื่น ป.1 1
1485 บ้านทุ่งต๋ำ 2084 เด็กหญิงกัญญณ์พัชร ชัยเมืองชื่น ป.1 1
1486 บ้านทุ่งต๋ำ 2101 เด็กหญิงธัญญาณัฐ คำมินทร์ ป.1 1
1487 บ้านทุ่งต๋ำ 2103 เด็กหญิงจารุภา ถาน้อย ป.1 1
1488 บ้านทุ่งต๋ำ 2094 เด็กหญิงธัญรัตน์ เขื่อนแก้ว ป.1 1
1489 บ้านทุ่งต๋ำ 2108 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเหล็กดี ป.1 1
1490 บ้านทุ่งต๋ำ 2063 เด็กหญิงลัลน์ลลิต ศรีพิมา ป.2 1
1491 บ้านทุ่งต๋ำ 2062 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กาคำ ป.2 1
1492 บ้านทุ่งต๋ำ 2056 เด็กหญิงเปรมยุดา ซาวหล้า ป.3 1
1493 บ้านทุ่งต๋ำ 2090 เด็กหญิงลลิตภัทร ราชวงค์ ป.3 1
1494 บ้านทุ่งต๋ำ 2025 เด็กหญิงจิราพร จอมใจ ป.4 1
1495 บ้านทุ่งต๋ำ 2026 เด็กหญิงธีรดา ใจใหม่ ป.4 1
1496 บ้านทุ่งต๋ำ 2027 เด็กหญิงกนกวรรณ ใหม่กันทะ ป.4 1
1497 บ้านทุ่งต๋ำ 2019 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ กันเอี้ยง ป.5 1
1498 บ้านทุ่งต๋ำ 2018 เด็กหญิงฐิตินันท์ วรรณวงค์ ป.5 1
1499 บ้านทุ่งต๋ำ 2013 เด็กหญิงวิชญาดา เขียวติ๊บ ป.5 1
1500 บ้านทุ่งต๋ำ 2073 เด็กหญิงณัฐณิชา สุตะพรม ป.6 1
1501 บ้านทุ่งต๋ำ 2007 เด็กหญิงนคนันทินี อธิวาส ป.6 1
1502 บ้านทุ่งต๋ำ 2109 เด็กหญิงสุพิชญา ใหม่กันทะ อ.2 1
1503 บ้านทุ่งต๋ำ 2096 เด็กหญิงตุลยดา อุดทาคำ อ.3 1
1504 บ้านทุ่งต๋ำ 2107 เด็กหญิงกุลธิดา อุดถา อ.3 1
1505 บ้านทุ่งต๋ำ 2105 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจหมั้น อ.3 1
1506 บ้านทุ่งต๋ำ 2087 เด็กหญิงปนัดดา หล้าอุด ป.1 1
1507 บ้านทุ่งต๋ำ 2085 เด็กหญิงอภิรดา กวยทา ป.1 1
1508 ศรีลังกาวิทยา 3651 เด็กหญิงณัฐนันท์ คล้ายอบเชย อ.1 1
1509 ศรีลังกาวิทยา 3652 เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วนารี อ.1 1
1510 ศรีลังกาวิทยา 3663 เด็กหญิงพรรณปภร ชมเชย อ.1 1
1511 ศรีลังกาวิทยา 3631 เด็กหญิงณฐพร อุดก้อน อ.2 1
1512 ศรีลังกาวิทยา 3653 เด็กหญิงณัฎฐธิดา สายนาวงค์ อ.2 1
1513 ศรีลังกาวิทยา 3630 เด็กหญิงญาดาณิศา ปงผาบ อ.2 1
1514 ศรีลังกาวิทยา 3633 เด็กหญิงวัชราพร ศรีสองสม อ.2 1
1515 ศรีลังกาวิทยา 3629 เด็กหญิงกัญณฐา อิ่นคำ อ.2 1
1516 ศรีลังกาวิทยา 3628 เด็กหญิงกัญญาภัทร สายอินต๊ะ อ.2 1
1517 ศรีลังกาวิทยา 3632 เด็กหญิงณิชา สารอินทร์ อ.2 1
1518 ศรีลังกาวิทยา 3627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุนทรชัยบูรณ์ อ.2 1
1519 ศรีลังกาวิทยา 3640 เด็กหญิงกชกร ปินใจ อ.2 1
1520 ศรีลังกาวิทยา 3635 เด็กหญิงอลิชยา ติ๊บเรือน อ.2 1
1521 ศรีลังกาวิทยา 3634 เด็กหญิงหรรษา ป๋าปา อ.2 1
1522 ศรีลังกาวิทยา 3613 เด็กหญิงชัชญาภรณ์ ถาน้อย อ.3 1
1523 ศรีลังกาวิทยา 3606 เด็กหญิงนริศรา จันทร์ปัญญา อ.3 1
1524 ศรีลังกาวิทยา 3607 เด็กหญิงนันท์นภัส เชียงแขก อ.3 1
1525 ศรีลังกาวิทยา 3664 เด็กหญิงจิรัชยา มัจฉาคีรีรัตน์ อ.3 1
1526 ศรีลังกาวิทยา 3662 เด็กหญิงภัทธิรา เจริญใจ อ.3 1
1527 ศรีลังกาวิทยา 3608 เด็กหญิงพราวตะวัน เทพเสาร์ อ.3 1
1528 ศรีลังกาวิทยา 3605 เด็กหญิงนงนภัส ยาวุฒิ อ.3 1
1529 ศรีลังกาวิทยา 3610 เด็กหญิงวรัญญา อินวัน อ.3 1
1530 ศรีลังกาวิทยา 3609 เด็กหญิงพิชญาพร ติ๊บเรือน อ.3 1
1531 ศรีลังกาวิทยา 3604 เด็กหญิงณพัชญา เพชรรัตน์ อ.3 1
1532 ศรีลังกาวิทยา 3603 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขัดผาบ อ.3 1
1533 ศรีลังกาวิทยา 3590 เด็กหญิงสุภัสรา ใจยา ป.1 1
1534 ศรีลังกาวิทยา 3596 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เตชะนา ป.1 1
1535 ศรีลังกาวิทยา 3588 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุขเจริญ ป.1 1
1536 ศรีลังกาวิทยา 3591 เด็กหญิงอนุสรา สำรอง ป.1 1
1537 ศรีลังกาวิทยา 3589 เด็กหญิงพิมพ์พิไล สุขเจริญ ป.1 1
1538 ศรีลังกาวิทยา 3573 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ตั๋นมาเชื้อ ป.2 1
1539 ศรีลังกาวิทยา 3575 เด็กหญิงภัณฑิรา อินใจ ป.2 1
1540 ศรีลังกาวิทยา 3571 เด็กหญิงกานต์ทินพิตา เต็มเปียง ป.2 1
1541 ศรีลังกาวิทยา 3642 เด็กหญิงเบญจมาศ ก๋าแก่น ป.2 1
1542 ศรีลังกาวิทยา 3572 เด็กหญิงจิณัฐตา อุดก้อน ป.2 1
1543 ศรีลังกาวิทยา 3639 เด็กหญิงพรธีรา บุญสูง ป.2 1
1544 ศรีลังกาวิทยา 3576 เด็กหญิงวรวลัญช์ สมบัติวงศ์ ป.2 1
1545 ศรีลังกาวิทยา 3493 เด็กหญิงปัฏฐมาพร เพชรประพันธ์ ป.3 1
1546 ศรีลังกาวิทยา 3495 เด็กหญิงมลชนก สุนันต๊ะ ป.3 1
1547 ศรีลังกาวิทยา 3636 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ชูราษฎร์ ป.3 1
1548 ศรีลังกาวิทยา 3492 เด็กหญิงณัฐิดา ปั้นดิษฐ์ ป.3 1
1549 ศรีลังกาวิทยา 3574 เด็กหญิงพิชญธิดา อภิธนัง ป.3 1
1550 ศรีลังกาวิทยา 3558 เด็กหญิงวรรษชล ใจยะอุ๊ด ป.3 1
1551 ศรีลังกาวิทยา 3491 เด็กหญิงณัฐธิชา เชียงแขก ป.3 1
1552 ศรีลังกาวิทยา 3657 เด็กหญิงชญานิศ ยศอิ ป.3 1
1553 ศรีลังกาวิทยา 3515 เด็กหญิงพลอยแพรวา ปัญญา ป.4 1
1554 ศรีลังกาวิทยา 3517 เด็กหญิงภัทรดา ใจยา ป.4 1
1555 ศรีลังกาวิทยา 3516 เด็กหญิงพัชราภา จันทร์วร ป.4 1
1556 ศรีลังกาวิทยา 3506 เด็กหญิงอมรรัตน์ ปงผาบ ป.4 1
1557 ศรีลังกาวิทยา 3508 เด็กหญิงการัญชิตา แก้วยศ ป.4 1
1558 ศรีลังกาวิทยา 3510 เด็กหญิงฐิตินันท์ วงศ์ใจคำ ป.4 1
1559 ศรีลังกาวิทยา 3637 เด็กหญิงรมิตา ชูราษฎร์ ป.4 1
1560 ศรีลังกาวิทยา 3514 เด็กหญิงพรรณฬิกา ก๋าแกน ป.4 1
1561 ศรีลังกาวิทยา 3511 เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงสุภา ป.4 1
1562 ศรีลังกาวิทยา 3512 เด็กหญิงเบญจากัลยา ไชยมี ป.4 1
1563 ศรีลังกาวิทยา 3513 เด็กหญิงพรนภา ขัดผาบ ป.4 1
1564 ศรีลังกาวิทยา 3518 เด็กหญิงภัทรา วงค์คำลือ ป.4 1
1565 ศรีลังกาวิทยา 3600 เด็กหญิงอารยา สีสิงห์ ป.4 1
1566 ศรีลังกาวิทยา 3466 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เพชรรัตน์ ป.5 1
1567 ศรีลังกาวิทยา 3464 เด็กหญิงพรรษา ป๋าปา ป.5 1
1568 ศรีลังกาวิทยา 3525 เด็กหญิงณิชานันท์ ชุมภูใบ ป.5 1
1569 ศรีลังกาวิทยา 3465 เด็กหญิงพิมพิศา วงศ์จาตุร ป.5 1
1570 ศรีลังกาวิทยา 3658 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นิ่มเสน่ห์ ป.6 1
1571 ศรีลังกาวิทยา 3440 เด็กหญิงนรีกานต์ ดวงป้อ ป.6 1
1572 ศรีลังกาวิทยา 3437 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจวันดี ป.6 1
1573 ศรีลังกาวิทยา 3442 เด็กหญิงสุธินันท์ เป็งกันทา ป.6 1
1574 ศรีลังกาวิทยา 3439 เด็กหญิงณิชากานต์ เทพวงค์ ป.6 1
1575 ศรีลังกาวิทยา 3443 เด็กหญิงชลธิชา ยะวัน ป.6 1
1576 ศรีลังกาวิทยา 3441 เด็กหญิงนิรินัน สารอินทร์ ป.6 1
1577 ศรีลังกาวิทยา 3438 เด็กหญิงชญานี ก๋าแก้ว ป.6 1
1578 ศรีลังกาวิทยา 3431 เด็กหญิงณัฐธิชา จุมปูฟู ม.1 1
1579 ศรีลังกาวิทยา 3406 เด็กหญิงกรรณิการ์ เทพเสาร์ ม.2 1
1580 ศรีลังกาวิทยา 3445 เด็กหญิงสิรินทรา บัวละวงค์ ม.2 1
1581 ศรีลังกาวิทยา 3450 นางสาวอาหลู่ - ม.2 1
1582 ศรีลังกาวิทยา 3411 เด็กหญิงแพรวา สุนันต๊ะ ม.2 1
1583 ศรีลังกาวิทยา 3410 เด็กหญิงปิยะดา วรรณคำ ม.2 1
1584 ศรีลังกาวิทยา 3383 นางสาววรรณวิภา เพชรตา ม.3 1
1585 ศรีลังกาวิทยา 3399 เด็กหญิงกนกวรรณ เตือนกิจ ม.3 1
1586 ศรีลังกาวิทยา 3400 เด็กหญิงนงนภัส เป็งกันทา ม.3 1
1587 บ้านเหล่ายาว 1332 เด็กหญิงบัณฑิตา ตนเตชะ ป.6 1
1588 บ้านเหล่ายาว 1333 เด็กหญิงมุกดา ใจยาธิ ป.6 1
1589 บ้านเหล่ายาว 1382 เด็กหญิงนริสา จันต๊ะเอื้อง อ.2 1
1590 บ้านเหล่ายาว 1384 เด็กหญิงรินรดา ใจมั่น อ.2 1
1591 บ้านเหล่ายาว 1387 เด็กหญิงสุภัสสรา เกษร อ.2 1
1592 บ้านเหล่ายาว 1372 เด็กชายภิฐาวัฒน์ อินถานนท์ อ.3 1
1593 บ้านเหล่ายาว 1376 เด็กหญิงปริญญา ไชยลังกา อ.3 1
1594 บ้านเหล่ายาว 1386 เด็กหญิงสุชาวลี วงค์เรือง อ.3 1
1595 บ้านเหล่ายาว 1367 เด็กหญิงวรัญชนา ปวนคำมา ป.1 1
1596 บ้านเหล่ายาว 1366 เด็กหญิงภิญญาดา แก้วสุตา ป.1 1
1597 บ้านเหล่ายาว 1358 เด็กหญิงวรัฐภรณ์ เลิศฟองสมุทร ป.2 1
1598 บ้านเหล่ายาว 1357 เด็กหญิงศศิวิมล หล้าโปทา ป.2 1
1599 บ้านเหล่ายาว 1355 เด็กหญิงนงนภัส ชุ่มเกลี้ยง ป.2 1
1600 บ้านเหล่ายาว 1352 เด็กหญิงณัฐชยา แปงเมือง ป.3 1
1601 บ้านเหล่ายาว 1354 เด็กหญิงไปรยา ตามัน ป.3 1
1602 บ้านเหล่ายาว 1368 เด็กหญิงเขมิกา นันภิวงค์ ป.3 1
1603 บ้านเหล่ายาว 1347 เด็กหญิงอชิรากรณ์ ใจยาธิ ป.4 1
1604 บ้านเหล่ายาว 1345 เด็กหญิงศุภามน ดวงตะกั่ว ป.4 1
1605 บ้านเหล่ายาว 1369 เด็กหญิงสุพิชชา สารอินทร์ ป.4 1
1606 บ้านเหล่ายาว 1335 เด็กหญิงชนากานต์ อินใจ ป.5 1
1607 บ้านเหล่ายาว 1380 เด็กหญิงเกตน์สิรี โพยนอก ป.5 1
1608 สันโป่งวิทยา 1151 เด็กหญิงฐิตตา ธรรมวงค์ อ.2 1
1609 สันโป่งวิทยา 1155 เด็กหญิงอธิชา มาแซ อ.2 1
1610 สันโป่งวิทยา 1153 เด็กหญิงนิรดา จิน๊ะ อ.2 1
1611 สันโป่งวิทยา 1152 เด็กหญิงธีรดา แว่นนนท์ อ.2 1
1612 สันโป่งวิทยา 1154 เด็กหญิงสุภาพร มาแซ อ.2 1
1613 สันโป่งวิทยา 1158 เด็กหญิงนันทิชา กะเนรุพันธ์ อ.2 1
1614 สันโป่งวิทยา 1142 เด็กหญิงณัฐริกา ใจยะมี อ.3 1
1615 สันโป่งวิทยา 1132 เด็กหญิงอมลรดา ตั๋นตาถา ป.1 1
1616 สันโป่งวิทยา 1117 เด็กหญิงปริยากร ปาละอ้าย ป.2 1
1617 สันโป่งวิทยา 1093 เด็กหญิงณัฐณิชา การิยา ป.3 1
1618 สันโป่งวิทยา 1092 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลอ้าย ป.3 1
1619 สันโป่งวิทยา 1094 เด็กหญิงกัญญาพัชร ธนานนท์พัชรกุล ป.3 1
1620 สันโป่งวิทยา 1097 เด็กหญิงธีรดา เพ็ชรปัญญา ป.3 1
1621 สันโป่งวิทยา 1095 เด็กหญิงหนึ่งธิดา มาแซ ป.3 1
1622 สันโป่งวิทยา 1091 เด็กหญิงเกวลิน แว่นนน ป.3 1
1623 สันโป่งวิทยา 1096 เด็กหญิงปิยพร ปาละอ้าย ป.3 1
1624 สันโป่งวิทยา 1066 เด็กหญิงธิดาทิพย์ แว่นนนท์ ป.4 1
1625 สันโป่งวิทยา 1069 เด็กหญิงกรวิภา ปาละอ้าย ป.4 1
1626 สันโป่งวิทยา 1068 เด็กหญิงกมลชนก มาแช ป.4 1
1627 สันโป่งวิทยา 1065 เด็กหญิงนันทิชา นวลแก้ว ป.4 1
1628 สันโป่งวิทยา 1160 เด็กหญิงณิชนันท์ คีรีพัฒนากุล ป.5 1
1629 สันโป่งวิทยา 1052 เด็กหญิงธนิดา หล่าอุดม ป.5 1
1630 สันโป่งวิทยา 1049 เด็กหญิงชุติมา บุญนำ ป.5 1
1631 สันโป่งวิทยา 1054 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิน๊ะ ป.5 1
1632 สันโป่งวิทยา 1050 เด็กหญิงธันยมัย ดวงสุภา ป.5 1
1633 สันโป่งวิทยา 1053 เด็กหญิงไหมฟ้า ใหม่คำ ป.5 1
1634 สันโป่งวิทยา 1035 เด็กหญิงพิรญาณ์ หน่อปา ป.6 1
1635 สันโป่งวิทยา 1033 เด็กหญิงอรทัย นวลแก้ว ป.6 1
1636 สันโป่งวิทยา 1125 เด็กหญิงกัณฑ์ญารัตน์ หลวงเป็ง ป.6 1
1637 สันโป่งวิทยา 1038 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ยาวเป็ง ป.6 1
1638 สันโป่งวิทยา 1041 เด็กหญิงวริศรา วิวันดู ป.6 1
1639 สันโป่งวิทยา 1039 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พันธ์ชัย ป.6 1
1640 สันโป่งวิทยา 1034 เด็กหญิงอภิญญา จาระวาปี ป.6 1
1641 สันโป่งวิทยา 1036 เด็กหญิงอภิชญา ปาละอ้าย ป.6 1
1642 สันโป่งวิทยา 1037 เด็กหญิงนิชาพัฒน์ บุญตัน ป.6 1
1643 สันโป่งวิทยา 1143 เด็กหญิงทัศนีย์ ตั๋นก้อน ม.2 1
1644 สันโป่งวิทยา 974 เด็กหญิงชนากานต์ จิน๊ะ ม.2 1
1645 สันโป่งวิทยา 1144 เด็กหญิงณัฐริกา แก้วป๋า ม.2 1
1646 สันโป่งวิทยา 972 เด็กหญิงสุจีรา วงค์หล้า ม.3 1
1647 สันโป่งวิทยา 973 เด็กหญิงนภาพร ปาละอ้าย ม.3 1
1648 บ้านปงแพ่ง 2634 เด็กหญิงธรรญชนก อุดสร้อย อ.1 1
1649 บ้านปงแพ่ง 2637 เด็กหญิงสุญาดา ลำปน อ.1 1
1650 บ้านปงแพ่ง 2636 เด็กหญิงรุ่งรดา ฝั้นอุด อ.1 1
1651 บ้านปงแพ่ง 2635 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ประกายมณี อ.1 1
1652 บ้านปงแพ่ง 2633 เด็กหญิงต้องตา กาวิโล อ.1 1
1653 บ้านปงแพ่ง 2611 เด็กหญิงปูริดา สุภามี อ.2 1
1654 บ้านปงแพ่ง 2610 เด็กหญิงธนัชญา กลอกกระโทก อ.2 1
1655 บ้านปงแพ่ง 2612 เด็กหญิงเพชรตะวัน วิชัย อ.2 1
1656 บ้านปงแพ่ง 2613 เด็กหญิงนภามาศ จันทร์ปัญญา อ.2 1
1657 บ้านปงแพ่ง 2608 เด็กหญิงชญาดา สุทาสอน อ.2 1
1658 บ้านปงแพ่ง 2607 เด็กหญิงกนกรดา คำรอง อ.2 1
1659 บ้านปงแพ่ง 2609 เด็กหญิงโชติกา พรมสี อ.2 1
1660 บ้านปงแพ่ง 2615 เด็กหญิงธนัฐชา สุภาสอน อ.3 1
1661 บ้านปงแพ่ง 2594 เด็กหญิงรินรดา สุทาสอน อ.3 1
1662 บ้านปงแพ่ง 2591 เด็กหญิงปิยะธิดา จันทร์ปัญญา อ.3 1
1663 บ้านปงแพ่ง 2589 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สินมา อ.3 1
1664 บ้านปงแพ่ง 2590 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลาดจันต๊ะ อ.3 1
1665 บ้านปงแพ่ง 2592 เด็กหญิงปรีญานุช ครองทรัพย์ อ.3 1
1666 บ้านปงแพ่ง 2614 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดสาแล อ.3 1
1667 บ้านปงแพ่ง 2571 เด็กหญิงวรัญญา วังตา ป.1 1
1668 บ้านปงแพ่ง 2572 เด็กหญิงรินรดา ศรีจันทร์ ป.1 1
1669 บ้านปงแพ่ง 2575 เด็กหญิงไอลดา นวลสม ป.1 1
1670 บ้านปงแพ่ง 2576 เด็กหญิงมนปพร ใจคำฟู ป.1 1
1671 บ้านปงแพ่ง 2573 เด็กหญิงสุพิชญา นวลสม ป.1 1
1672 บ้านปงแพ่ง 2622 เด็กหญิงนาขวัญ จินแจ ป.2 1
1673 บ้านปงแพ่ง 2638 เด็กหญิงน้ำเพชร จะสี ป.2 1
1674 บ้านปงแพ่ง 2579 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ฟูจุมปา ป.3 1
1675 บ้านปงแพ่ง 2540 เด็กหญิงกนกนิภา อุปกาละ ป.3 1
1676 บ้านปงแพ่ง 2543 เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินลังกา ป.3 1
1677 บ้านปงแพ่ง 2538 เด็กหญิงนฤมล นวลสม ป.3 1
1678 บ้านปงแพ่ง 2546 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปัญญา ป.3 1
1679 บ้านปงแพ่ง 2539 เด็กหญิงพิชชากร ฟองมอญ ป.3 1
1680 บ้านปงแพ่ง 2544 เด็กหญิงภัทราพร นาราลักษณ์ ป.3 1
1681 บ้านปงแพ่ง 2545 เด็กหญิงชญาดา ทาสุข ป.3 1
1682 บ้านปงแพ่ง 2532 เด็กหญิงชิดชนก คำเฮียง ป.4 1
1683 บ้านปงแพ่ง 2533 เด็กหญิงรังสิมา ฟูตุ้ย ป.4 1
1684 บ้านปงแพ่ง 2518 เด็กหญิงนิติยา คำอ้าย ป.5 1
1685 บ้านปงแพ่ง 2617 เด็กหญิงอัสสมาภรณ์ ป้องแก้วน้อย ป.5 1
1686 บ้านปงแพ่ง 2520 เด็กหญิงรวินันท์ เขื่อนขวา ป.5 1
1687 บ้านปงแพ่ง 2519 เด็กหญิงชาณิดา ธนโชตน์กุลสุข ป.5 1
1688 บ้านปงแพ่ง 2501 เด็กหญิงเพชรา นวลสม ป.6 1
1689 บ้านปงแพ่ง 2556 เด็กหญิงนันทพร คำบุญเรือง ป.6 1
1690 บ้านปงแพ่ง 2507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงแก้ว ป.6 1
1691 บ้านปงแพ่ง 2508 เด็กหญิงชลดา กาวิโล ป.6 1
1692 บ้านปงแพ่ง 2509 เด็กหญิงพีชญา สุพาสอน ป.6 1
1693 บ้านปงแพ่ง 2555 เด็กหญิงชวนิล อินเปี้ย ป.6 1
1694 บ้านปงแพ่ง 2510 เด็กหญิงกัญญาภัค ชำนาญเรียน ป.6 1
1695 บ้านปงแพ่ง 2580 เด็กหญิงณภัทรชานันท์ ปิงใจ ป.6 1
1696 เสริมขวาวิทยา 3078 เด็กหญิงกานต์ธิดา เทพวงค์ อ.3 1
1697 เสริมขวาวิทยา 3072 เด็กหญิงนาราภัทร ปัทมเกสร์ อ.3 1
1698 เสริมขวาวิทยา 3095 เด็กหญิงศิรินทิพย์ จิโนปง อ.3 1
1699 เสริมขวาวิทยา 3076 เด็กหญิงธารวิมล อินต๊ะวัง อ.3 1
1700 เสริมขวาวิทยา 3010 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นใจ ป.1 1
1701 เสริมขวาวิทยา 3013 เด็กหญิงภัทราพร บัววงค์ ป.1 1
1702 เสริมขวาวิทยา 3015 เด็กหญิงวริษฐา เรือนชมภู ป.1 1
1703 เสริมขวาวิทยา 3012 เด็กหญิงพัชรี กาวิโล ป.1 1
1704 เสริมขวาวิทยา 3142 เด็กหญิงอารดา ลือนันต๊ะ ป.1 1
1705 เสริมขวาวิทยา 3055 เด็กหญิงวรรณวิสา จงเลขา ป.1 1
1706 เสริมขวาวิทยา 3009 เด็กหญิงกัญญาพัชร วรรณชลา ป.1 1
1707 เสริมขวาวิทยา 3014 เด็กหญิงรินรดา จันทร์ปัญญา ป.1 1
1708 เสริมขวาวิทยา 2990 เด็กหญิงวริศรา เพชรดี ป.2 1
1709 เสริมขวาวิทยา 2978 เด็กหญิงนันทยา อภินันท์อวยพร ป.2 1
1710 เสริมขวาวิทยา 2979 เด็กหญิงพาพิมน มาแดง ป.2 1
1711 เสริมขวาวิทยา 3020 เด็กหญิงอลิสรา โฮ ป.2 1
1712 เสริมขวาวิทยา 2980 เด็กหญิงนิภาดา ทองอินทร์ ป.2 1
1713 เสริมขวาวิทยา 2965 เด็กหญิงการัญธิดา ธูปหอม ป.3 1
1714 เสริมขวาวิทยา 2982 เด็กหญิงชุติวรรณ ใจคำวัง ป.3 1
1715 เสริมขวาวิทยา 2967 เด็กหญิงจิตตราภา ใจเที่ยง ป.3 1
1716 เสริมขวาวิทยา 2971 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ออง ป.3 1
1717 เสริมขวาวิทยา 2968 เด็กหญิงชุติมันต์ กันทะคีรี ป.3 1
1718 เสริมขวาวิทยา 2966 เด็กหญิงกันทิมา บุญสูง ป.3 1
1719 เสริมขวาวิทยา 2970 เด็กหญิงเปรมมิกา อุดมทรัพย์ ป.3 1
1720 เสริมขวาวิทยา 2954 เด็กหญิงทิพยารัตน์ โมธรรม ป.4 1
1721 เสริมขวาวิทยา 3027 เด็กหญิงพีชญา กองคำ ป.4 1
1722 เสริมขวาวิทยา 2956 เด็กหญิงนิศารัตน์ นวลสม ป.4 1
1723 เสริมขวาวิทยา 2959 เด็กหญิงมนฑิรา จันทร์ปัญญา ป.4 1
1724 เสริมขวาวิทยา 3028 เด็กหญิงณัฐธิชา โปติ๊บ ป.4 1
1725 เสริมขวาวิทยา 2955 เด็กหญิงนันทิกานต์ คีรีเงิน ป.4 1
1726 เสริมขวาวิทยา 2957 เด็กหญิงปาณิสรา สีสวัสดิ์ ป.4 1
1727 เสริมขวาวิทยา 3022 เด็กหญิงมินทร์ญารินทร์ ทาสุข ป.4 1
1728 เสริมขวาวิทยา 3111 เด็กหญิงวิรากานต์ วิวันดู ป.4 1
1729 เสริมขวาวิทยา 3112 เด็กหญิงชุติมณทน์ ใหม่กันทะ ป.4 1
1730 เสริมขวาวิทยา 2958 เด็กหญิงพัชริดา เสนคำ ป.4 1
1731 เสริมขวาวิทยา 3059 เด็กหญิงสุพิชญา นาสี ป.4 1
1732 เสริมขวาวิทยา 3031 เด็กหญิงนิภากร ต๊ะมูล ป.5 1
1733 เสริมขวาวิทยา 2851 เด็กหญิงจิตตาภา มูลอ้าย ป.5 1
1734 เสริมขวาวิทยา 2854 เด็กหญิงสุพิชญา อินต๊ะจักร์ ป.5 1
1735 เสริมขวาวิทยา 2853 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจจืด ป.5 1
1736 เสริมขวาวิทยา 2938 เด็กหญิงดารารัตน์ ปาละอ้าย ป.5 1
1737 เสริมขวาวิทยา 2941 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปงผางนิเวศน์ ป.5 1
1738 เสริมขวาวิทยา 3030 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์ย้อน ป.5 1
1739 เสริมขวาวิทยา 2856 เด็กหญิงธัญชนก จำปัน ป.5 1
1740 เสริมขวาวิทยา 2937