Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนาดู่
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020160
PERCODE 6 หลัก 500124
กระทรวง 10 หลัก 1052500124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนาดู่
ชื่อ (อังกฤษ) bannadoo
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านนาดู่
ตำบล วังเงิน
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 857188692
อีเมล์แอดเดรส bannadoo52020160@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 1 1 1
อนุบาล 3 1 3 4 1
รวมระดับอนุบาล 1 4 5 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวมระดับประถมศึกษา 13 6 19 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 14 10 24 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1797 เด็กหญิงอธิชา แก้วน้อย บ้านนาดู่ อ.2 1
2 1793 เด็กชายอานัส อินน้อง บ้านนาดู่ อ.3 1
3 1795 เด็กหญิงณิชาภัทร เครือต๊ะมา บ้านนาดู่ อ.3 1
4 1794 เด็กหญิงสายฝน จักรดี บ้านนาดู่ อ.3 1
5 1796 เด็กหญิงจิตรวี เอื้อแท้ บ้านนาดู่ อ.3 1
6 1784 เด็กชายสุธาศิน ตันเป็ง บ้านนาดู่ ป.1 1
7 1786 เด็กชายจิราพัส แก้วน้อย บ้านนาดู่ ป.1 1
8 1788 เด็กหญิงสุภัสสรา สังสี บ้านนาดู่ ป.1 1
9 1787 เด็กหญิงนริศรา โอษคลัง บ้านนาดู่ ป.1 1
10 1780 เด็กชายพิเชฐพงศ์ พุทธิเมืองชื่น บ้านนาดู่ ป.2 1
11 1779 เด็กชายอธิพันธุ์ แซ่วะ บ้านนาดู่ ป.2 1
12 1789 เด็กชายธนชาติ ภิญโญ บ้านนาดู่ ป.2 1
13 1783 เด็กชายชยานันต์ สมทอง บ้านนาดู่ ป.3 1
14 1792 เด็กชายธรนัส บุญเป็ง บ้านนาดู่ ป.3 1
15 1774 เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะขัน บ้านนาดู่ ป.3 1
16 1768 เด็กชายมาริโอ้ ก๋าแก้ว บ้านนาดู่ ป.5 1
17 1798 เด็กชายยศกร เครือต๊ะมา บ้านนาดู่ ป.5 1
18 1769 เด็กหญิงจิณห์จุฑา สีธิหนิ้ว บ้านนาดู่ ป.5 1
19 1757 เด็กชายนิติกร พรมมินทร์ บ้านนาดู่ ป.6 1
20 1772 เด็กชายคณิศร บุญเลิศ บ้านนาดู่ ป.6 1
21 1759 เด็กชายอานนท์ ลังกาดี บ้านนาดู่ ป.6 1
22 1762 เด็กหญิงปุณยวีร์ พุทธิเมืองชื่น บ้านนาดู่ ป.6 1
23 1763 เด็กหญิงกันยาพร สุภาพันธ์ บ้านนาดู่ ป.6 1
24 1761 เด็กหญิงนิรชา ปะละวงศ์แก้ว บ้านนาดู่ ป.6 1
นายบุญทม  วันสูง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายตะการ  หม่องสุภา
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวเจนจิรา  มีมานะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอรทัย  แจ้คำ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางมณี  ดีวงศ์สาย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมณีรัตน์  สุขมอย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -