Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020065
PERCODE 6 หลัก 500423
กระทรวง 10 หลัก 1052500423
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ชื่อ (อังกฤษ) Thairathwittaya 47 (Watnadao)
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาเดา
ตำบล เสริมซ้าย
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54329392
อีเมล์แอดเดรส thairath47watnadao@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 7 14 1
อนุบาล 3 4 8 12 1
รวมระดับอนุบาล 11 15 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 0
รวมระดับประถมศึกษา 12 13 25 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 23 28 51 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2172 เด็กชายธนวุฒิ ตันตุ้ย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
2 2175 เด็กชายโกมินทร์ เปาศิริ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
3 2171 เด็กชายธนากร บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
4 2174 เด็กชายอลงกรณ์ ตาวตา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
5 2176 เด็กชายชิณท์ณภัทร ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
6 2173 เด็กชายจิรณัฐ เปี่ยนแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
7 2177 เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
8 2179 เด็กหญิงกวินธิดา นิลปะ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
9 2181 เด็กหญิงไอยรา คำอินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
10 2182 เด็กหญิงไอยรินทร์ คำอินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
11 2183 เด็กชายณิชานันท์ เมทา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
12 2180 เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสนปวน ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
13 2184 เด็กหญิงมณีวรรณ ชุ่มธิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
14 2178 เด็กหญิงกวินตา วงค์คำลือ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
15 2159 เด็กชายเอบูเบ เอ็มมานัว อูลาสิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
16 2158 เด็กชายกิตติกวิน ปินตา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
17 2157 เด็กชายสุกฤษฎ์ เอี่ยมเวียง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
18 2160 เด็กชายบารเมษฐ์ วงค์คำตุ้ย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
19 2162 เด็กหญิงด้วยเกล้า ต๊ะนางอย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
20 2161 เด็กหญิงโชติรัตน์ ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
21 2163 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คมขำ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
22 2168 เด็กหญิงภัทรวดี เมธา่ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
23 2166 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
24 2164 เด็กหญิงอลิยา สุขศาสตร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
25 2167 เด็กหญิงเกศรินทร์ ศิริสุข ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
26 2165 เด็กหญิงธัญญาพร นาตาล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
27 2170 เด็กชายเอื้ออังกูร รุ่งเรือง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
28 2151 เด็กหญิงธัญพร อุดถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
29 2169 เด็กหญิงชญานันท์ ยอดสาแล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
30 2148 เด็กชายทักษ์ดนัย วินาภา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
31 2155 เด็กชายภูบดินทร์ อุดถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
32 2156 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีพรหม ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
33 2149 เด็กหญิงพิมพา ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
34 2142 เด็กชายกานต์กวิน บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.3 1
35 2137 เด็กชายภานุเดช ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
36 2138 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศิริกิตตินนท์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
37 2145 เด็กหญิงพิชญดา ไกรสุข ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
38 2134 เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วมา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
39 2140 เด็กหญิงนรีกานต์ หน่อแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
40 2130 เด็กชายกานต์ดนัย บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
41 2131 เด็กชายพัชธนเรศ ดวงคำสวัสดิ์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
42 2141 เด็กหญิงวิชญาดา ง้าวจันทร์หล้า ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
43 2135 เด็กหญิงปราญชลี บุรีงาม ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
44 2139 เด็กหญิงอธิตรา บุญเรือง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
45 2125 เด็กชายรัชชานนท์ ปงกาวงศ์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
46 2153 เด็กชายธนภัทร เหล่าชัย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
47 2133 เด็กชายวทัญญู ทาอาสา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
48 3132 เด็กชายณัฐสรณ์ ศิริกิตตินนท์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
49 2127 เด็กหญิงจีลาพร ใหม่ทำ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
50 2150 เด็กหญิงครองขวัญ ไชยเมืองชื่น ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
51 2126 เด็กหญิงกมลชนก อุดทาคำ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
นางสาวธนฝัน  สุธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  ใยมูล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายชูยิน  ทิอ้าย
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวนุชจรี  ใจอินถา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายนันทวัฒน์  ศรีคำลือ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรอนงค์  ต๊ะนางอย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณัฐธิฌา  ปาเมืองมูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมุกดาภรณ์  สุภาสอน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ