Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น

SMIS per-code กระทรวง ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ นร.ปฐมวัย ห้องเรียน นร.ประถม ห้องเรียน นร.ม.ต้น ห้องเรียน นร.ม.ปลาย&เทียบเท่า ห้องเรียน นร.รวม ห้องเรียนรวม ครู&บุคลากรฯ
52020005 500298 1052500298 บ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา 59 3 128 6 0 0 0 0 187 9 15
52020006 500272 1052500272 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา 9 2 43 6 0 0 0 0 52 8 11
52020007 500285 1052500285 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา 18 3 41 6 0 0 0 0 59 9 7
52020008 500286 1052500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา 18 2 55 6 32 3 0 0 105 11 13
52020011 500289 1052500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา 18 2 75 6 39 3 0 0 132 11 14
52020012 500290 1052500290 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา 17 2 53 6 0 0 0 0 70 8 10
52020014 500291 1052500291 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา 9 3 32 6 0 0 0 0 41 9 7
52020016 500282 1052500282 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา 31 3 59 6 0 0 0 0 90 9 13
52020019 500292 1052500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา 40 2 101 6 0 0 0 0 141 8 17
52020025 500279 1052500279 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา 23 2 67 6 42 3 0 0 132 11 18
52020028 500273 1052500273 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา 20 2 76 6 39 3 0 0 135 11 17
52020029 500271 1052500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา 115 4 442 12 225 6 0 0 782 22 44
52020030 500306 1052500306 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา 27 3 68 6 0 0 0 0 95 9 11
52020031 500307 1052500307 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา 28 3 62 6 0 0 0 0 90 9 7
52020039 500299 1052500299 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา 44 3 135 6 0 0 0 0 179 9 12
52020042 500448 1052500448 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม 12 2 46 6 0 0 0 0 58 8 6
52020044 500447 1052500447 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม 21 3 47 6 0 0 0 0 68 9 11
52020045 500444 1052500444 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม 16 2 46 6 0 0 0 0 62 8 9
52020046 500445 1052500445 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม 117 5 379 17 0 0 0 0 496 22 33
52020047 500434 1052500434 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม 14 3 26 6 0 0 0 0 40 9 8
52020048 500435 1052500435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม 7 2 32 6 0 0 0 0 39 8 7
52020049 500429 1052500429 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม 9 2 53 6 0 0 0 0 62 8 6
52020051 500431 1052500431 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 43 3 102 6 30 3 0 0 175 12 21
52020052 500432 1052500432 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม 11 2 30 6 0 0 0 0 41 8 7
52020053 500433 1052500433 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 14 2 42 6 28 3 0 0 84 11 17
52020055 500437 1052500437 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม 41 3 62 6 0 0 0 0 103 9 12
52020057 500439 1052500439 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม 73 3 123 6 48 3 0 0 244 12 23
52020063 500426 1052500426 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม 14 2 63 6 19 3 0 0 96 11 11
52020064 500427 1052500427 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม 11 2 43 6 0 0 0 0 54 8 9
52020065 500423 1052500423 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม 22 2 34 6 0 0 0 0 56 8 9
52020068 500166 1052500166 บ้านท่า เถินบุรี เถิน 19 2 62 6 0 0 0 0 81 8 7
52020069 500167 1052500167 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน 17 2 73 6 39 3 0 0 129 11 16
52020070 500168 1052500168 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน 35 2 106 6 0 0 0 0 141 8 12
52020073 500177 1052500177 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน 30 2 103 6 40 3 0 0 173 11 18
52020077 500181 1052500181 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน 16 2 47 6 0 0 0 0 63 8 9
52020079 500176 1052500176 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน 6 2 21 5 0 0 0 0 27 7 10
52020082 500171 1052500171 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน 41 2 145 6 88 3 0 0 274 11 19
52020083 500172 1052500172 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน 16 2 54 6 0 0 0 0 70 8 7
52020086 500156 1052500156 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน 17 2 56 6 0 0 0 0 73 8 9
52020087 500157 1052500157 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน 16 2 49 6 0 0 0 0 65 8 10
52020088 500158 1052500158 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน 16 2 52 6 21 3 0 0 89 11 14
52020089 500140 1052500140 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน 7 2 44 6 0 0 0 0 51 8 8
52020090 500141 1052500141 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน 15 2 60 6 39 3 0 0 114 11 21
52020091 500142 1052500142 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน 16 2 63 6 0 0 0 0 79 8 8
52020093 500144 1052500144 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน 27 2 87 6 0 0 0 0 114 8 9
52020094 500154 1052500154 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน 21 3 62 6 0 0 0 0 83 9 10
52020095 500151 1052500151 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน 14 2 65 6 0 0 0 0 79 8 10
52020096 500152 1052500152 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน 23 2 80 6 19 3 0 0 122 11 17
52020098 500161 1052500161 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน 16 2 44 6 0 0 0 0 60 8 10
52020099 500162 1052500162 บ้านเวียง ล้อมแรด เถิน 51 3 177 8 0 0 0 0 228 11 18
52020100 500163 1052500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน 129 5 540 22 0 0 0 0 669 27 38
52020101 500164 1052500164 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน 31 2 109 6 43 3 0 0 183 11 20
52020102 500165 1052500165 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน 24 3 58 6 0 0 0 0 82 9 7
52020103 500159 1052500159 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน 45 3 138 6 0 0 0 0 183 9 11
52020105 500150 1052500150 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน 25 2 88 6 26 3 0 0 139 11 15
52020106 500146 1052500146 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน 15 2 68 6 0 0 0 0 83 8 10
52020107 500147 1052500147 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน 26 2 89 6 0 0 0 0 115 8 9
52020108 500148 1052500148 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน 32 3 80 6 0 0 0 0 112 9 15
52020109 500149 1052500149 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน 39 2 97 6 48 3 0 0 184 11 19
52020110 500145 1052500145 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน 30 2 96 6 0 0 0 0 126 8 11
52020112 500510 1052500510 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก 17 2 62 6 28 3 0 0 107 11 14
52020113 500500 1052500500 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก 19 2 64 6 0 0 0 0 83 8 8
52020114 500501 1052500501 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 20 2 69 6 36 3 0 0 125 11 18
52020116 500511 1052500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 7
52020118 500505 1052500505 ต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก 10 2 63 6 19 2 0 0 92 10 18
52020121 500508 1052500508 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก 15 2 45 6 21 3 0 0 81 11 13
52020122 500498 1052500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก 24 2 90 6 0 0 0 0 114 8 13
52020123 500499 1052500499 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก 20 2 101 6 0 0 0 0 121 8 10
52020124 500502 1052500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก 12 2 44 6 0 0 0 0 56 8 4
52020127 500131 1052500131 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ 11 2 39 6 0 0 0 0 50 8 6
52020130 500129 1052500129 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ 14 2 53 6 0 0 0 0 67 8 13
52020131 500095 1052500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ 34 3 71 6 0 0 0 0 105 9 13
52020135 500099 1052500099 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ 15 3 80 6 0 0 0 0 95 9 10
52020140 500107 1052500107 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ 11 3 52 6 0 0 0 0 63 9 8
52020141 500108 1052500108 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ 8 2 106 6 29 3 0 0 143 11 15
52020143 500110 1052500110 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ 6 3 23 5 0 0 0 0 29 8 7
52020147 500114 1052500114 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ 43 3 83 6 0 0 0 0 126 9 13
52020151 500100 1052500100 ป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ 1 1 46 6 22 3 0 0 69 10 14
52020152 500101 1052500101 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ 36 3 99 6 0 0 0 0 135 9 11
52020153 500094 1052500094 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ 15 2 53 6 37 3 0 0 105 11 19
52020154 500091 1052500091 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ 13 2 42 6 0 0 0 0 55 8 9
52020155 500092 1052500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ 10 2 31 6 0 0 0 0 41 8 5
52020160 500124 1052500124 บ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ 5 2 19 5 0 0 0 0 24 7 6
52020163 500118 1052500118 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ 14 2 93 6 58 3 0 0 165 11 19
52020165 500120 1052500120 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ 10 2 48 6 0 0 0 0 58 8 6
52020172 500137 1052500137 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ 14 2 74 6 0 0 0 0 88 8 10
52020174 500139 1052500139 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ 5 2 23 6 0 0 0 0 28 8 4
52020176 500493 1052500493 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ 15 2 73 6 5 1 0 0 93 9 14
52020180 500497 1052500497 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ 16 3 30 6 0 0 0 0 46 9 7
52020182 500484 1052500484 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 43 3 157 8 0 0 0 0 200 11 15
52020186 500477 1052500477 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ 137 6 310 12 0 0 0 0 447 18 19
52020188 500479 1052500479 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ 29 2 121 6 0 0 0 0 150 8 16
52020191 500487 1052500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 46 2 85 6 37 3 0 0 168 11 20
52020192 500488 1052500488 บ้านเด่น สมัย สบปราบ 29 2 76 6 0 0 0 0 105 8 8
52020193 500489 1052500489 บ้านสมัย สมัย สบปราบ 20 2 59 6 0 0 0 0 79 8 9
52020194 500490 1052500490 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 9 2 42 6 0 0 0 0 51 8 5