Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลด้านบุคลากร » ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับ ป.บัณฑิต อนุปริญญา/ป.กศ.สูง/หรือเทียบเท่า ต่ำกว่าอนุปริญญา ป.4,ป.6,ป.7/หรือเทียบเท่า ม.3/ม.ศ.3/หรือเทียบเท่า ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ./หรือเทียบเท่า อื่น ๆ
52020005 บ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0
52020006 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0
52020007 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา 0 2 10 0 1 0 0 0 0 0
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0
52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา 0 1 11 0 0 0 0 1 0 0
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา 0 4 11 1 0 0 0 0 0 0
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0
52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา 1 2 13 0 1 0 0 0 0 0
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา 0 13 28 0 0 0 3 0 0 0
52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0
52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0
52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
52020046 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม 0 7 25 0 1 0 0 0 0 0
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0
52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 0 3 15 0 1 0 1 0 0 0
52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0
52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม 0 5 15 0 1 0 0 0 0 0
52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0
52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
52020071 บ้านสองแคว เถินบุรี เถิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0
52020076 บ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0
52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0
52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0
52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0
52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0
52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0
52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0
52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0
52020097 บ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0
52020099 บ้านเวียง ล้อมแรด เถิน 0 3 14 0 0 0 1 0 0 0
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน 0 9 28 0 1 0 0 0 0 0
52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0
52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
52020104 บ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน 0 4 10 0 0 0 0 1 0 0
52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0
52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน 0 3 11 0 1 0 0 0 0 0
52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน 0 3 15 0 0 0 1 0 0 0
52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0
52020112 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก 0 7 4 1 0 0 0 1 0 0
52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0
52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
52020118 ต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก 0 4 13 0 0 0 0 1 0 0
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก 0 3 9 1 0 0 0 0 0 0
52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
52020130 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ 0 2 8 1 1 0 0 0 0 0
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0
52020133 บ้านหลวง นาครัว แม่ทะ 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
52020134 บ้านหลุก นาครัว แม่ทะ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0
52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0
52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0
52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
52020144 บ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0
52020151 ป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ 1 4 8 0 0 0 0 1 0 0
52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ 0 5 13 0 0 0 0 0 0 1
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
52020160 บ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0
52020161 บ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ 0 5 11 1 2 0 0 0 0 0
52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
52020175 บ้านแก่น นายาง สบปราบ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0
52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 0 4 10 0 1 0 0 0 0 0
52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ 0 7 11 0 0 0 0 1 0 0
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ 0 3 12 0 1 0 0 0 0 0
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 0 3 15 1 0 0 1 0 0 0
52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0
52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
52020195 บ้านอุมลอง สมัย สบปราบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0