Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลทั่วไป » แผนที่ภูมิศาสตร์
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .
ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.) ระยะทางถึงอำเภอ (กม.) ดูแผนที่
52020005 บ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา 1.5 0.1
52020006 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา 3 5
52020007 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา 12 11
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา 16 15
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา 14 13
52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา 7.3 6.5
52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา 29 27
52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา 14 12
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา 5 4
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา 9 7.5
52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา 7 7
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา 10.6 10.6
52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา 5 6
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา 0.2 1
52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา 14 12
52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา 12 11
52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา 8 7
52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม 32 4
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม 26 1.5
52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม 21 7
52020046 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม 28 1
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม 42 20
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม 51 25
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม 40 5
52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 33.5 5.4
52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม 35 12
52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 40 16
52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม 35 8
52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม 44 13
52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม 45 10
52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม 40 15
52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม 25 6
52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน 85 5
52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน 95 6
52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน 85 10
52020071 บ้านสองแคว เถินบุรี เถิน 110 20
52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน 86 15
52020076 บ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน 85 8
52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน 90 15
52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน 90 12
52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน 75 16
52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน 70 15
52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน 80 5
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน 115 15
52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน 75 20
52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน 125 33
52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน 107 22
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน 96 15
52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน 96 26
52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน 110 22
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน 91 18
52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน 110 19
52020097 บ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน 92 15
52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน 80 5
52020099 บ้านเวียง ล้อมแรด เถิน 89 2
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน 90 5
52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน 90 3
52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน 83 4
52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน 86 5
52020104 บ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน 76 5
52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน 128 45
52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน 110 28
52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน 117 35
52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน 126 54
52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน 137 60
52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน 103 34
52020112 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก 90 20
52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก 113 5
52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 120 8
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 90 10
52020118 ต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก 120 10
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก 111 19.9
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก 120 4
52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก 106 8
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก 110 20
52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ 60 26
52020130 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ 45 20
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ 30 4
52020133 บ้านหลวง นาครัว แม่ทะ 25 3
52020134 บ้านหลุก นาครัว แม่ทะ 30 2
52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ 16 1
52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ 18 7
52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ 15 24
52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ 35 10
52020144 บ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ 30 8
52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ 30 15
52020151 ป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ 15 7
52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ 19 4
52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ 30 10
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ 38 3
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ 28 10
52020160 บ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ 45 30
52020161 บ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ 48 30
52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ 50 35
52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ 48 25
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ 54 27
52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ 44 25
52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ 46.6 19.8
52020175 บ้านแก่น นายาง สบปราบ 60 10
52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ 50 5
52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ 45 5
52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 40 10
52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ 40 0.05
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ 45 3.5
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 50 6
52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ 45 8
52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ 54 8
52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 45 9
52020195 บ้านอุมลอง สมัย สบปราบ 45 5