Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ลำดับ ปีการศึกษา รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย (รวม)
1 2564 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 58.72
2 2564 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 6 46.96
3 2564 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 2 50.13
4 2564 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 17 50.51
5 2564 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 3 60.25
6 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 5 58.95
7 2564 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 4 58.25
8 2564 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 4 61.81
9 2564 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 4 54.31
10 2564 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 54.13
11 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 11 55.39
12 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 2 48.5
13 2564 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 3 65.75
14 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 4 60.94
15 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 7 49.57
16 2564 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 9 45.19
17 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 51 54.43
18 2564 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 63
19 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 53.56
20 2564 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 64.31
21 2564 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 54.91
22 2564 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 45.55
23 2564 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 60.19
24 2564 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 62.54
25 2564 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 38.69
26 2564 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 44.37
27 2564 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาไทย 5 63.05
28 2564 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 66.53
29 2564 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 59.77
30 2564 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 62.71
31 2564 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาไทย 5 57.8
32 2564 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 65.52
33 2564 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 21 61.56
34 2564 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาไทย 5 60.05
35 2564 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 70
36 2564 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 54.31
37 2564 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 0
38 2564 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 60.93
39 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 58.88
40 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 20 45.04
41 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 15 48.23
42 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 64.72
43 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 52.33
44 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 18 53.74
45 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 15 53.68
46 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 21 48.96
47 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 49.44
48 2564 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาไทย 51 55.82
49 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 0
50 2564 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 58
51 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 7 54.82
52 2564 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 8 55.78
53 2564 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 45.75
54 2564 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 16 60.02
55 2564 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 49.63
56 2564 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 1 80
57 2564 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 10 47.28
58 2564 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 47.09
59 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 8 58.88
60 2564 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 13 49.6
61 2564 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 54.9
62 2564 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 59.08
63 2564 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 17 44.62
64 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 45.5
65 2564 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 47.83
66 2564 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 66.35
67 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 9 54.33
68 2564 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 57.45
69 2564 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 12 53.25
70 2564 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 10 51.85
71 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 9 58.19
72 2564 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 7 52.46
73 2564 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 13 58.67
74 2564 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 10 62.28
75 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 4 61.63
76 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 5 69.35
77 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 1 72
78 2564 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 14 57.73
79 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 12 56.58
80 2564 1052020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 18 57.93
81 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 13 45.4
82 2564 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 8 55.56
83 2564 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 4 50
84 2564 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 6 51.9
85 2564 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 9 62.78
86 2564 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 5 73
87 2564 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 17 47.18
88 2564 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 44 52.31
89 2564 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 68.13
90 2564 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 6 63.79
91 2564 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 1 58.25
92 2564 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 64.75
93 2564 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 10 55.3
94 2564 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 3 48.83
95 2564 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 15 40.4
96 2564 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 6 45.96
97 2564 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 67
98 2564 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 60.31
99 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 14 48.88
100 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 6 40.25
101 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 18 47.89
102 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 50.63
103 2564 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 51 55.79
104 2564 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 41.8
105 2564 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 36.46
106 2564 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 23.44
107 2564 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 17 36.4
108 2564 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 56.25
109 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 35.63
110 2564 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 32.81
111 2564 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 42.97
112 2564 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 35.16
113 2564 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 31.25
114 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 35.8
115 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 26.56
116 2564 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 35.42
117 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 39.84
118 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 29.91
119 2564 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 34.38
120 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 51 29.17
121 2564 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 30.97
122 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 33.59
123 2564 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 46.88
124 2564 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 46.59
125 2564 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 31.7
126 2564 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 28.91
127 2564 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 50
128 2564 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 40.63
129 2564 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 28.37
130 2564 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 45
131 2564 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 46.25
132 2564 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 42.07
133 2564 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 51.2
134 2564 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 29.38
135 2564 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 47.6
136 2564 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 21 39.88
137 2564 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 44.38
138 2564 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 41.02
139 2564 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 47.22
140 2564 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 0
141 2564 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 41.56
142 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 57.29
143 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 20 30.78
144 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 28.54
145 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 39.84
146 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 30.56
147 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 29.86
148 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 33.54
149 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 21 26.93
150 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 28.52
151 2564 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 51 46.94
152 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 0
153 2564 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 43.75
154 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 36.16
155 2564 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 39.45
156 2564 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 25.78
157 2564 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 16 32.03
158 2564 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 25
159 2564 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 71.88
160 2564 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 27.81
161 2564 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 22.66
162 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 33.2
163 2564 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 37.5
164 2564 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 26.25
165 2564 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 44.79
166 2564 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 17 29.41
167 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 27.08
168 2564 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 29.17
169 2564 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 20
170 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 32.99
171 2564 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 27.5
172 2564 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 36.72
173 2564 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 33.44
174 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 44.44
175 2564 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 39.73
176 2564 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 36.3
177 2564 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 47.81
178 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 49.22
179 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 45
180 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 31.25
181 2564 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 14 56.47
182 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 39.84
183 2564 1052020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 33.51
184 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 26.44
185 2564 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 47.66
186 2564 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 45.31
187 2564 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 38.54
188 2564 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 39.93
189 2564 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 63.13
190 2564 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 17 25
191 2564 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 44 40.06
192 2564 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 64.06
193 2564 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 51.56
194 2564 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 40.63
195 2564 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 52.68
196 2564 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 40.63
197 2564 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 35.42
198 2564 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 30.42
199 2564 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 29.17
200 2564 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 40.23
201 2564 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 32.03
202 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 14 30.8
203 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 39.58
204 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 36.46
205 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 31.25
206 2564 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 51 36.15
207 2564 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 34.02
208 2564 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 6 26.73
209 2564 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 2 39.63
210 2564 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 17 31.67
211 2564 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 3 39.83
212 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 5 42.23
213 2564 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 4 41.25
214 2564 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 4 41.25
215 2564 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 4 34.75
216 2564 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 38.16
217 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 11 34.36
218 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 2 36.38
219 2564 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 3 33.13
220 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 4 36.38
221 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 7 26.63
222 2564 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 9 31.75
223 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 51 37.11
224 2564 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 38.02
225 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 33.13
226 2564 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 33.13
227 2564 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 34.31
228 2564 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 36
229 2564 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 41.25
230 2564 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 41.57
231 2564 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 36.69
232 2564 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 38.63
233 2564 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 5 39.75
234 2564 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 40.4
235 2564 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 43.27
236 2564 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 48.87
237 2564 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 5 40.93
238 2564 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 43.27
239 2564 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 21 39.35
240 2564 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 5 47.43
241 2564 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 44.5
242 2564 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 41.07
243 2564 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 0
244 2564 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 35.08
245 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 41.79
246 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 20 36.76
247 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 15 37.46
248 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 43.69
249 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 44.89
250 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 18 44.1
251 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 15 37.54
252 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 21 31.3
253 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 42.88
254 2564 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 51 42.44
255 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 0
256 2564 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 42.35
257 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 39.63
258 2564 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 37.34
259 2564 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 29.88
260 2564 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 16 37.19
261 2564 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 36.38
262 2564 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 1 59.13
263 2564 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 37.68
264 2564 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 21.75
265 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 35.64
266 2564 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 13 41.32
267 2564 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 37.03
268 2564 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 53.04
269 2564 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 17 33.51
270 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 46.33
271 2564 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 43.96
272 2564 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 42.23
273 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 34.64
274 2564 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 40.93
275 2564 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 12 35.34
276 2564 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 10 36.38
277 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 9 41.07
278 2564 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 7 29.5
279 2564 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 13 33.67
280 2564 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 10 37.68
281 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 4 36.38
282 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 5 37.03
283 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 1 39.63
284 2564 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 14 43.85
285 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 12 38.05
286 2564 1052020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 18 40.74
287 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 13 33.63
288 2564 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 42.45
289 2564 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 42.88
290 2564 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 38.54
291 2564 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 44.1
292 2564 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 60.68
293 2564 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 17 31.25
294 2564 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 44 36.11
295 2564 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 52.78
296 2564 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 6 47.31
297 2564 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 1 46.13
298 2564 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 39.71
299 2564 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 10 41.7
300 2564 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 3 33.13
301 2564 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 15 31
302 2564 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 6 36.38
303 2564 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 33.13
304 2564 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 39.63
305 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 14 34.14
306 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 6 28.9
307 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 18 35.33
308 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 40.52
309 2564 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 51 35.83
310 2564 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
311 2564 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
312 2564 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 2
313 2564 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 17
314 2564 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
315 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
316 2564 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
317 2564 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
318 2564 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
319 2564 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
320 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
321 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 2
322 2564 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
323 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
324 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
325 2564 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
326 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 51
327 2564 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
328 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
329 2564 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
330 2564 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
331 2564 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
332 2564 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
333 2564 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
334 2564 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
335 2564 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
336 2564 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
337 2564 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
338 2564 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
339 2564 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
340 2564 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
341 2564 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
342 2564 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 21
343 2564 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
344 2564 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
345 2564 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
346 2564 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 0
347 2564 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
348 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
349 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 20
350 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 15
351 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
352 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
353 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 18
354 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 15
355 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 21
356 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
357 2564 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 51
358 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 0
359 2564 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
360 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
361 2564 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
362 2564 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
363 2564 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 16
364 2564 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
365 2564 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 1
366 2564 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
367 2564 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
368 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
369 2564 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
370 2564 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
371 2564 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
372 2564 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 17
373 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
374 2564 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
375 2564 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
376 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
377 2564 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
378 2564 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 12
379 2564 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
380 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
381 2564 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
382 2564 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
383 2564 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
384 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
385 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
386 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 1
387 2564 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 14
388 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 12
389 2564 1052020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 18
390 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 13
391 2564 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
392 2564 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
393 2564 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
394 2564 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
395 2564 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
396 2564 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 17
397 2564 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 44
398 2564 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
399 2564 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
400 2564 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 1
401 2564 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
402 2564 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
403 2564 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 3
404 2564 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 15
405 2564 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
406 2564 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
407 2564 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
408 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 14
409 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
410 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 18
411 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
412 2564 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ ศึกษาธิการ 51
413 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 7 41.33
414 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 16 54.72
415 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 7 49.27
416 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 6 63.93
417 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 8 49.9
418 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 40 55.67
419 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 7 50.64
420 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 11 52.98
421 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 27 53.71
422 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 10 50.48
423 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 10 61.46
424 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 11 54.1
425 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 15 37.77
426 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 9 56.11
427 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 17 42.91
428 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 6 56.42
429 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 2 40.67
430 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 6 42.89
431 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 10 46.27
432 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 4 56.71
433 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 12 52.79
434 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 2 67.29
435 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 6 57.66
436 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 2 63.2
437 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 4 58.24
438 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 5 46.29
439 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 11 43.53
440 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 5 51.9
441 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 9 55.18
442 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 20 53.72
443 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 7 38.88
444 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 7
445 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 16
446 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 7
447 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 6
448 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 8
449 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 40
450 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 7
451 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 11
452 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 27
453 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 10
454 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 10
455 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 11
456 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 15
457 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 9
458 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 17
459 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 6
460 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 2
461 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 6
462 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 10
463 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 4
464 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 12
465 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 2
466 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 6
467 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 2
468 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 4
469 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 5
470 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 11
471 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 5
472 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 9
473 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 20
474 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ ศึกษาธิการ 7
475 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
476 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 16
477 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
478 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
479 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 8
480 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 40
481 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
482 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
483 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 27
484 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
485 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
486 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
487 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 15
488 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
489 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 17
490 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
491 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 2
492 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
493 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 10
494 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
495 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 12
496 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 2
497 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 6
498 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 2
499 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 4
500 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
501 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 11
502 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 5
503 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 9
504 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 20
505 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ ศึกษาธิการ 7
506 2564 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 25.5
507 2564 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 16 32.16
508 2564 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 29.89
509 2564 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 33.04
510 2564 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 8 31.56
511 2564 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 40 29.43
512 2564 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 28.71
513 2564 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 37.07
514 2564 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 27 31.05
515 2564 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 35.73
516 2564 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 37.38
517 2564 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 30.11
518 2564 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 15 27.03
519 2564 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 36.72
520 2564 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 17 28.25
521 2564 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 37.21
522 2564 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 2 31.13
523 2564 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 26
524 2564 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 23.68
525 2564 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 4 34.44
526 2564 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 33.02
527 2564 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 2 32.5
528 2564 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 32.58
529 2564 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 2 33.63
530 2564 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 4 32.88
531 2564 1052020176 ชุมชนตำบลนายาง สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 29.7
532 2564 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 30.55
533 2564 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 29
534 2564 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 30.06
535 2564 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 20 32.46
536 2564 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 27.68
ลำดับ ปีการศึกษา รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย (รวม)
1 2563 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 0
2 2563 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 5 51.55
3 2563 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 5 63.75
4 2563 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 56.85
5 2563 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 4 82.25
6 2563 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 50.9
7 2563 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 3 58.83
8 2563 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 0
9 2563 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 1 64.75
10 2563 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 6 55.13
11 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 15 57.12
12 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 2 33.75
13 2563 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 5 55.55
14 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 59.1
15 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 66.94
16 2563 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 11 60.5
17 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 60 59.18
18 2563 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 61.28
19 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 56.97
20 2563 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 52.21
21 2563 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาไทย 19 59.78
22 2563 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 3 72.08
23 2563 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 56.07
24 2563 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 61.79
25 2563 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาไทย 12 54.4
26 2563 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 47.17
27 2563 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาไทย 5 78.75
28 2563 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 83.03
29 2563 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาไทย 19 64.93
30 2563 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 74.59
31 2563 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 59.63
32 2563 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 71.06
33 2563 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 19 65.89
34 2563 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 72.13
35 2563 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 61.53
36 2563 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 58.06
37 2563 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 49.7
38 2563 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 60.68
39 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 56.43
40 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 23 55.41
41 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 47.38
42 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 77
43 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 2 59.5
44 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 19 52.95
45 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 22 60.56
46 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 19 55.86
47 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 61.98
48 2563 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาไทย 44 66.09
49 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 6 45.08
50 2563 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 0
51 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 9 80.58
52 2563 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 61.31
53 2563 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 8 53.88
54 2563 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 8 64.88
55 2563 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 53.08
56 2563 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 2 52.38
57 2563 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 61.06
58 2563 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 64.5
59 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 12 57.4
60 2563 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 70.08
61 2563 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 6 61.83
62 2563 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 9 61.17
63 2563 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 40
64 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 2 70.25
65 2563 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 63.25
66 2563 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 65.6
67 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 68.13
68 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 58.25
69 2563 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 25 61.97
70 2563 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 8 60
71 2563 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 10 68.45
72 2563 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 2 41.88
73 2563 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 8 49.28
74 2563 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 12 58.15
75 2563 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 3 71
76 2563 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 4 70.06
77 2563 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 3 63
78 2563 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 14 68.82
79 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 21 51.49
80 2563 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 13 57.6
81 2563 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 2 61.5
82 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 7 55.64
83 2563 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 1 73.25
84 2563 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 6 67.67
85 2563 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 6 55.67
86 2563 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 18 59.43
87 2563 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 10 49.68
88 2563 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 17 62.22
89 2563 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 46.13
90 2563 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 5 48.5
91 2563 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 2 75.63
92 2563 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 12 66.85
93 2563 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 6 57.42
94 2563 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 50
95 2563 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 3 57.08
96 2563 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 51.89
97 2563 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 68.68
98 2563 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 3 53.33
99 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 57.84
100 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 2 63.88
101 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 15 57
102 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 53.78
103 2563 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 37 63.16
104 2563 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 0
105 2563 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 29
106 2563 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 43.5
107 2563 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 45.5
108 2563 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 82.5
109 2563 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 33.25
110 2563 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 26.67
111 2563 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 0
112 2563 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 50
113 2563 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 27.92
114 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 36.83
115 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 22.5
116 2563 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 44
117 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 41.5
118 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 54.06
119 2563 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 42.5
120 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 60 34.88
121 2563 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 41.88
122 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 31.94
123 2563 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 39.64
124 2563 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 49.61
125 2563 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 79.17
126 2563 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 34.09
127 2563 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 47.08
128 2563 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 42.5
129 2563 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 28.89
130 2563 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 71
131 2563 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 73.33
132 2563 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 48.68
133 2563 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 63.18
134 2563 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 36.25
135 2563 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 59.06
136 2563 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 46.97
137 2563 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 60
138 2563 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 48.61
139 2563 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 34.38
140 2563 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 31.75
141 2563 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 43.25
142 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 40
143 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 23 34.78
144 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 31
145 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 55
146 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 37.5
147 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 36.32
148 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 22 39.09
149 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 34.08
150 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 31.82
151 2563 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 44 54.55
152 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 26.25
153 2563 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 0
154 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 63.06
155 2563 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 45.63
156 2563 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 30.63
157 2563 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 41.25
158 2563 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 20
159 2563 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 40
160 2563 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 35.63
161 2563 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 43.75
162 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 36.46
163 2563 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 52.5
164 2563 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 39.58
165 2563 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 46.67
166 2563 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 32.5
167 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 68.75
168 2563 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 41.67
169 2563 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 41.5
170 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 52.5
171 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 30
172 2563 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 25 47.3
173 2563 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 35
174 2563 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 48.75
175 2563 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 35
176 2563 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 36.88
177 2563 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 47.08
178 2563 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 71.67
179 2563 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 50.63
180 2563 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 40.83
181 2563 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 14 66.96
182 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 21 33.45
183 2563 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 32.88
184 2563 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 26.25
185 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 45
186 2563 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 25
187 2563 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 50.83
188 2563 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 28.33
189 2563 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 36.25
190 2563 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 28.75
191 2563 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 17 45.59
192 2563 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 30
193 2563 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 39.5
194 2563 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 38.75
195 2563 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 57.08
196 2563 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 47.5
197 2563 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 39.38
198 2563 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 42.5
199 2563 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 23.21
200 2563 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 48.93
201 2563 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 34.17
202 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 31.88
203 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 35
204 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 42.67
205 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 31.88
206 2563 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 37 39.19
207 2563 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 0
208 2563 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 5 16
209 2563 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 5 23
210 2563 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 26.5
211 2563 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 4 48.75
212 2563 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 26
213 2563 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 3 20
214 2563 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 0
215 2563 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 1 35
216 2563 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 6 28.33
217 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 15 29.33
218 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 2 17.5
219 2563 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 5 32
220 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 28
221 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 24.38
222 2563 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 11 31.82
223 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 60 31.5
224 2563 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 36.25
225 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 35.56
226 2563 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 30.71
227 2563 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 19 27.89
228 2563 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 3 38.33
229 2563 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 37.73
230 2563 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 25.83
231 2563 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 12 33.75
232 2563 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 26.67
233 2563 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 5 40
234 2563 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 41.11
235 2563 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 19 36.58
236 2563 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 37.73
237 2563 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 35.83
238 2563 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 31.88
239 2563 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 19 37.37
240 2563 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 28.75
241 2563 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 31.11
242 2563 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 27.5
243 2563 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 27.5
244 2563 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 28.5
245 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 23
246 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 23 24.35
247 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 20.5
248 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 36.25
249 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 2 30
250 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 19 29.74
251 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 22 29.09
252 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 19 24.74
253 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 30.91
254 2563 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 44 35.91
255 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 26.67
256 2563 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 0
257 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 34.44
258 2563 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 20
259 2563 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 18.13
260 2563 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 28.13
261 2563 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 25
262 2563 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 2 30
263 2563 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 28.75
264 2563 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 46.25
265 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 12 25.83
266 2563 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 33.33
267 2563 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 34.17
268 2563 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 38.33
269 2563 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 30
270 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 2 27.5
271 2563 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 28.33
272 2563 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 37
273 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 21.25
274 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 41.67
275 2563 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 25 35.8
276 2563 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 8 23.75
277 2563 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 10 30.5
278 2563 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 2 27.5
279 2563 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 8 23.75
280 2563 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 12 27.92
281 2563 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 3 30
282 2563 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 4 33.75
283 2563 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 3 41.67
284 2563 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 14 43.93
285 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 21 24.52
286 2563 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 13 43.08
287 2563 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 2 45
288 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 32.86
289 2563 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 1 55
290 2563 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 29.17
291 2563 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 35.83
292 2563 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 18 30.83
293 2563 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 24.5
294 2563 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 17 26.76
295 2563 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 23.75
296 2563 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 5 29
297 2563 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 2 20
298 2563 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 12 30.83
299 2563 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 6 27.5
300 2563 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 26.25
301 2563 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 3 21.67
302 2563 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 25.71
303 2563 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 37.86
304 2563 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 3 21.67
305 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 28.13
306 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 2 17.5
307 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 15 25.67
308 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 24.38
309 2563 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 37 29.32
310 2563 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 0
311 2563 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 24.8
312 2563 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 40.76
313 2563 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 39.3
314 2563 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 53.34
315 2563 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 31.96
316 2563 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 48.32
317 2563 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 0
318 2563 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 1 33.55
319 2563 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 39.23
320 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 37.29
321 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 25.3
322 2563 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 37.48
323 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 37.23
324 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 38.69
325 2563 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 43.84
326 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 60 40
327 2563 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 46.2
328 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 39.03
329 2563 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 43.59
330 2563 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 46.17
331 2563 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 44.3
332 2563 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 34.11
333 2563 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 46
334 2563 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 32.7
335 2563 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 36.14
336 2563 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 50.77
337 2563 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 50.78
338 2563 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 41.64
339 2563 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 53.64
340 2563 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 37.55
341 2563 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 43.59
342 2563 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 50.2
343 2563 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 51.11
344 2563 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 44.66
345 2563 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 29.43
346 2563 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 30.83
347 2563 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 41.52
348 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 33.92
349 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 23 39.57
350 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 30.2
351 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 51.6
352 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 28.5
353 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 37.44
354 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 22 36.14
355 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 33.34
356 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 49.2
357 2563 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 44 44.87
358 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 37.13
359 2563 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 0
360 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 43.67
361 2563 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 54.75
362 2563 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 32.04
363 2563 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 40.11
364 2563 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 30.8
365 2563 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 21.18
366 2563 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 44.33
367 2563 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 38.14
368 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 37.13
369 2563 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 37.35
370 2563 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 37.13
371 2563 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 35.88
372 2563 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 41.65
373 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 40.18
374 2563 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 40.5
375 2563 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 37.85
376 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 38.46
377 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 31.23
378 2563 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 25 47.22
379 2563 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 29.83
380 2563 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 39.19
381 2563 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 27.85
382 2563 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 36.94
383 2563 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 41.36
384 2563 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 42.82
385 2563 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 38.63
386 2563 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 36.08
387 2563 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 14 47.84
388 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 21 38.1
389 2563 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 13 53.71
390 2563 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 33.55
391 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 46.83
392 2563 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 1 60.8
393 2563 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 30.38
394 2563 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 42.31
395 2563 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 18 32.84
396 2563 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 28.22
397 2563 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 17 38.64
398 2563 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 27.23
399 2563 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 35.57
400 2563 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 48.43
401 2563 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 44.05
402 2563 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 42.83
403 2563 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 32.28
404 2563 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 29.1
405 2563 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 31.19
406 2563 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 50.91
407 2563 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 28.05
408 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 37.66
409 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 44.63
410 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 36.37
411 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 35.21
412 2563 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 37 37.75
413 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 11 61.36
414 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 6 46.67
415 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 16 61.02
416 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 13 61.83
417 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 61 56.29
418 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 4 56.88
419 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 10 60
420 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 17 53.38
421 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 5 57.75
422 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 11 66.25
423 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 5 52.25
424 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 9 41.11
425 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 17 55.51
426 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 21 44.29
427 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 16 51.41
428 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 6 37.29
429 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 2 55.63
430 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 13 57.88
431 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 2 60.63
432 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 9 66.94
433 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 3 52.92
434 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 17 45.29
435 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 4 47.19
436 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 6 57.71
437 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 13 40.38
438 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 15 50.67
439 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 6 49.38
440 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 11 32.05
441 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 6 27.08
442 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 16 31.72
443 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 35.77
444 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 61 30.9
445 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 4 24.38
446 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 10 29
447 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 17 27.5
448 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 5 30
449 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 11 28.18
450 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 5 28
451 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 9 26.67
452 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 17 33.24
453 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 21 27.62
454 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 16 32.66
455 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 6 27.92
456 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 2 31.25
457 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 30.38
458 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 2 33.75
459 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 9 30.83
460 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 3 24.17
461 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ 17 29.41
462 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ 4 24.38
463 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 6 30.83
464 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 28.27
465 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 15 32.17
466 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 6 26.25
467 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 11 25.45
468 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 6 21.33
469 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 16 23
470 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 13 20.92
471 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 61 21.97
472 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 4 23
473 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 10 26.8
474 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 17 20.71
475 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 5 25.6
476 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 11 20.36
477 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 5 24.8
478 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 9 22.22
479 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 17 22.82
480 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 21 18.86
481 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 16 25.75
482 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 6 24.67
483 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 2 18
484 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 13 18.15
485 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 2 18
486 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 9 19.56
487 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 3 18.67
488 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ 17 20.71
489 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ 4 22
490 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 6 18.67
491 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 13 19.69
492 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 15 24
493 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 6 19.33
494 2563 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 29.47
495 2563 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 23.4
496 2563 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 16 30.14
497 2563 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 13 27.8
498 2563 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 61 29.49
499 2563 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 4 32.9
500 2563 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 33.88
501 2563 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 17 33.16
502 2563 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 32.88
503 2563 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 29.05
504 2563 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 25.36
505 2563 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 24.67
506 2563 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 17 28.39
507 2563 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 21 27.97
508 2563 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 16 36.1
509 2563 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 24.83
510 2563 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 2 28
511 2563 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 13 28.29
512 2563 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 2 27.6
513 2563 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 32.38
514 2563 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 3 27.8
515 2563 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 17 24.88
516 2563 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 4 23.8
517 2563 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 26.47
518 2563 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 13 26.85
519 2563 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 15 29.96
520 2563 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 6 26
ลำดับ ปีการศึกษา รหัสโรงเรียน โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น วิชา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย (รวม)
1 2562 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 56.13
2 2562 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 11 40.8
3 2562 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 7 55.04
4 2562 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 9 44.53
5 2562 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 7 65.89
6 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 44.28
7 2562 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 45.09
8 2562 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 60.41
9 2562 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 8 52.22
10 2562 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 46.13
11 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 16 50.55
12 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 6 35.75
13 2562 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 2 61.75
14 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 7 66.68
15 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 7 51.75
16 2562 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 10 57.38
17 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาไทย 41 54.57
18 2562 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 57.64
19 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 51
20 2562 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาไทย 5 63.5
21 2562 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาไทย 25 51.44
22 2562 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 48.66
23 2562 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 52.28
24 2562 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 58.45
25 2562 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 51.56
26 2562 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 46.03
27 2562 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 62.88
28 2562 1052020076 บ้านนาโป่ง เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 52.63
29 2562 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาไทย 9 67.94
30 2562 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 60.17
31 2562 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาไทย 15 60.73
32 2562 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาไทย 4 57
33 2562 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาไทย 6 59.92
34 2562 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาไทย 16 53.36
35 2562 1052020071 บ้านสองแคว เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 50.71
36 2562 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาไทย 12 41.71
37 2562 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 55.13
38 2562 1052020104 บ้านหนองเตา เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 49.25
39 2562 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 49.16
40 2562 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาไทย 8 45.56
41 2562 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาไทย 13 50.19
42 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 53.23
43 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 27 43.76
44 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 46.25
45 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 60.54
46 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 7 63.11
47 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 52.98
48 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 11 46.34
49 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 22 44.98
50 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาไทย 10 53.68
51 2562 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาไทย 71 53.27
52 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 6 37.42
53 2562 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 11 42.77
54 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 18 51.04
55 2562 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 10 46.3
56 2562 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 10 51.3
57 2562 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 10 54.73
58 2562 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 2 49.13
59 2562 1052020144 บ้านนาต๋ม แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 5 52.55
60 2562 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 12 53.06
61 2562 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 15 48.1
62 2562 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 6 33.96
63 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 7 45.25
64 2562 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 7 47.71
65 2562 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 45.31
66 2562 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 7 53
67 2562 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 11 49.57
68 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 21 43.29
69 2562 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 3 63.08
70 2562 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 4 54.75
71 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 6 52.42
72 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 10 52.83
73 2562 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาไทย 20 55.23
74 2562 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 5 53.95
75 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 14 50.29
76 2562 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 9 47.53
77 2562 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 5 62.8
78 2562 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 15 55.3
79 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 6 59.79
80 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 15 58.48
81 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 3 61.17
82 2562 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาไทย 11 61.23
83 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 19 41.49
84 2562 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 9 48.5
85 2562 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 6 51.42
86 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 5 36.25
87 2562 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 9 53.25
88 2562 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 8 65.47
89 2562 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 8 60.72
90 2562 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 27 55.76
91 2562 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 7 46.96
92 2562 1052020195 บ้านอุมลอง สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 7 62.36
93 2562 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาไทย 33 55.83
94 2562 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 51.25
95 2562 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 1 65.25
96 2562 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 50.94
97 2562 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 45.28
98 2562 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 8 49.59
99 2562 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 48.64
100 2562 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 3 45.5
101 2562 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 4 49.38
102 2562 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 58.79
103 2562 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 50.21
104 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 12 44.27
105 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 7 46.54
106 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 32 40.8
107 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 12 42
108 2562 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาไทย 65 46.78
109 2562 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 30.75
110 2562 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 26.82
111 2562 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 25.71
112 2562 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 30
113 2562 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 50.71
114 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 24
115 2562 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 33.44
116 2562 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 41.56
117 2562 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 32.5
118 2562 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 28.5
119 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 16 27.5
120 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 23.33
121 2562 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 28.75
122 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 38.57
123 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 27.86
124 2562 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 33.5
125 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 ภาษาอังกฤษ 41 29.57
126 2562 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 33.61
127 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 32.92
128 2562 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 31.5
129 2562 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 25 38
130 2562 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 40.94
131 2562 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 29.44
132 2562 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 38.5
133 2562 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 28.75
134 2562 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 30.25
135 2562 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 39.58
136 2562 1052020076 บ้านนาโป่ง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 33.75
137 2562 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 56.39
138 2562 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 28.65
139 2562 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 49.83
140 2562 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 27.5
141 2562 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 41.25
142 2562 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 16 34.06
143 2562 1052020071 บ้านสองแคว เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.86
144 2562 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 31.25
145 2562 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 35.96
146 2562 1052020104 บ้านหนองเตา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.14
147 2562 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 24.77
148 2562 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 26.25
149 2562 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 13 30.38
150 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 33.41
151 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 27 24.72
152 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 25.45
153 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 33.21
154 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.86
155 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 26.59
156 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 28.18
157 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 22 23.98
158 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 28.75
159 2562 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 ภาษาอังกฤษ 71 35.67
160 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 22.08
161 2562 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 29.32
162 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 18 28.47
163 2562 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 31.75
164 2562 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 27.5
165 2562 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 31.5
166 2562 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 2 31.25
167 2562 1052020144 บ้านนาต๋ม แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 29.5
168 2562 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 32.29
169 2562 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 31.83
170 2562 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 24.17
171 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 33.21
172 2562 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.86
173 2562 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 29.38
174 2562 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 28.21
175 2562 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 35.91
176 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 21 27.74
177 2562 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 31.67
178 2562 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 28.13
179 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 39.58
180 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 10 28.25
181 2562 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 ภาษาอังกฤษ 20 34.5
182 2562 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 31
183 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 14 26.07
184 2562 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 24.44
185 2562 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 36.5
186 2562 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 35.83
187 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 47.08
188 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 15 28.5
189 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 30
190 2562 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 ภาษาอังกฤษ 11 44.32
191 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 19 26.32
192 2562 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 30.28
193 2562 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 6 39.58
194 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 5 26
195 2562 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 9 23.61
196 2562 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 44.69
197 2562 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 27.19
198 2562 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 27 38.98
199 2562 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 28.57
200 2562 1052020195 บ้านอุมลอง สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 37.14
201 2562 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 ภาษาอังกฤษ 33 30.53
202 2562 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.5
203 2562 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 1 30
204 2562 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 31.88
205 2562 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 28.75
206 2562 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 8 25.63
207 2562 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 26.07
208 2562 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 3 35
209 2562 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 4 26.25
210 2562 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 31.43
211 2562 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 27.5
212 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 27.92
213 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 7 32.5
214 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 32 24.69
215 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 12 24.58
216 2562 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 ภาษาอังกฤษ 65 29.04
217 2562 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 35
218 2562 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 11 24.09
219 2562 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 7 42.86
220 2562 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 9 30
221 2562 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 7 52.14
222 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 25
223 2562 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 33.75
224 2562 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 43.75
225 2562 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 8 43.13
226 2562 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 29.5
227 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 16 30.31
228 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 6 30.83
229 2562 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 2 42.5
230 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 7 42.86
231 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 7 34.29
232 2562 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 10 36
233 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 คณิตศาสตร์ 41 37.44
234 2562 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 47.78
235 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 25.83
236 2562 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 5 44
237 2562 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 25 32.6
238 2562 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 33.13
239 2562 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 42.22
240 2562 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 40
241 2562 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 32.5
242 2562 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 29.5
243 2562 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 43.33
244 2562 1052020076 บ้านนาโป่ง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 55
245 2562 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 9 63.33
246 2562 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 38.85
247 2562 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 15 44.67
248 2562 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 4 42.5
249 2562 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 6 36.67
250 2562 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 16 35.31
251 2562 1052020071 บ้านสองแคว เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 41.43
252 2562 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 12 28.33
253 2562 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 31.54
254 2562 1052020104 บ้านหนองเตา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 24.29
255 2562 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 23.18
256 2562 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 8 38.75
257 2562 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 13 33.08
258 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 37.27
259 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 27 37.96
260 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 32.73
261 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 39.29
262 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 7 49.29
263 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 31.82
264 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 11 29.55
265 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 22 25.91
266 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 10 37
267 2562 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 คณิตศาสตร์ 71 33.52
268 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 17.5
269 2562 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 11 35
270 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 18 34.17
271 2562 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 22
272 2562 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 31.5
273 2562 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 44.5
274 2562 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 2 27.5
275 2562 1052020144 บ้านนาต๋ม แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 34
276 2562 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 12 45.83
277 2562 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 15 35
278 2562 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 28.33
279 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 37.86
280 2562 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 43.57
281 2562 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 30
282 2562 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 37.14
283 2562 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 11 30.45
284 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 21 26.19
285 2562 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 3 46.67
286 2562 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 4 35
287 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 34.17
288 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 10 32.5
289 2562 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 คณิตศาสตร์ 20 37.75
290 2562 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 5 47
291 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 14 30
292 2562 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 9 26.11
293 2562 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 5 38
294 2562 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 15 41.33
295 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 6 55.83
296 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 15 35.33
297 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 3 50
298 2562 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 คณิตศาสตร์ 11 51.36
299 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 19 31.05
300 2562 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 43.89
301 2562 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 6 31.67
302 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 5 28
303 2562 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 9 38.89
304 2562 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 46.25
305 2562 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 8 46.88
306 2562 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 27 41.3
307 2562 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 32.14
308 2562 1052020195 บ้านอุมลอง สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 7 41.43
309 2562 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 คณิตศาสตร์ 33 38.94
310 2562 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 32.14
311 2562 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 1 45
312 2562 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 32.5
313 2562 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 29.38
314 2562 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 8 30.63
315 2562 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 25
316 2562 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 3 35
317 2562 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 4 25
318 2562 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 36.43
319 2562 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 35
320 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 12 32.92
321 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 7 36.43
322 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 32 23.13
323 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 12 26.67
324 2562 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 คณิตศาสตร์ 65 29.92
325 2562 1052020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 30
326 2562 1052020007 บ้านจอมปิง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 30.98
327 2562 1052020030 บ้านดอนธรรม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 39.07
328 2562 1052020005 บ้านท่าผา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 30.61
329 2562 1052020031 บ้านทุ่งขาม เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 43.36
330 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 29.18
331 2562 1052020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 35.88
332 2562 1052020006 บ้านศาลาสามัคคี เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 49.72
333 2562 1052020012 บ้านสองแควใต้ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 41.47
334 2562 1052020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 28.15
335 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 16 31.67
336 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 36
337 2562 1052020014 วัดหาดปู่ด้าย เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 41.88
338 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 48.14
339 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 39.82
340 2562 1052020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 39.75
341 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ป.6 วิทยาศาสตร์ 41 43.25
342 2562 1052020086 เถิน-ท่าผา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 41.36
343 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 25.71
344 2562 1052020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 39.1
345 2562 1052020103 บ้านดอนไชย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 25 39.58
346 2562 1052020068 บ้านท่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 33.28
347 2562 1052020108 บ้านท่าเกวียน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 30.06
348 2562 1052020097 บ้านท่าช้าง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 37.53
349 2562 1052020087 บ้านท่ามะเกว๋น เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 33.44
350 2562 1052020110 บ้านท่าเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 35
351 2562 1052020077 บ้านนาเบี้ย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 52.92
352 2562 1052020076 บ้านนาโป่ง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 49.63
353 2562 1052020094 บ้านน้ำดิบ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 53.5
354 2562 1052020107 บ้านปางอ้า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 13 43.4
355 2562 1052020070 บ้านป่าตาล เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 54.15
356 2562 1052020083 บ้านแม่เติน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 43.88
357 2562 1052020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 37.21
358 2562 1052020099 บ้านเวียง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 16 50.34
359 2562 1052020071 บ้านสองแคว เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 38.39
360 2562 1052020093 บ้านสะพานหิน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 32.35
361 2562 1052020106 บ้านสะเลียมหวาน เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 13 36.04
362 2562 1052020104 บ้านหนองเตา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 31.89
363 2562 1052020089 บ้านหัวน้ำ เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 36.02
364 2562 1052020102 บ้านเหล่า เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 35.44
365 2562 1052020098 บ้านอุมลอง เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 13 36.4
366 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 42.43
367 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 27 33.61
368 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 34.41
369 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 42
370 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 41.43
371 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 34.86
372 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 34.59
373 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 22 34.36
374 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 44.18
375 2562 1052020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถิน ป.6 วิทยาศาสตร์ 71 35.63
376 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 23.21
377 2562 1052020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 41.39
378 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 18 29.65
379 2562 1052020135 นาครัวประชาสามัคคี แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 30.93
380 2562 1052020130 บ้านนากวาง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 36.25
381 2562 1052020152 บ้านนาคต แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 41.7
382 2562 1052020160 บ้านนาดู่ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 2 36.13
383 2562 1052020144 บ้านนาต๋ม แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 31.65
384 2562 1052020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 39.83
385 2562 1052020147 บ้านบอม แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 28.02
386 2562 1052020174 บ้านผาแมว แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 32.96
387 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 39.32
388 2562 1052020165 บ้านแม่ทาน แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 37.54
389 2562 1052020172 บ้านสามขา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 32.56
390 2562 1052020133 บ้านหลวง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 34.54
391 2562 1052020134 บ้านหลุก แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 35.3
392 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 21 27.99
393 2562 1052020127 บ้านเอียก-นาบง แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 43
394 2562 1052020140 บ้านฮ่องห้า แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 33.06
395 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 33.75
396 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 10 36.93
397 2562 1052020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ แม่ทะ ป.6 วิทยาศาสตร์ 20 48.45
398 2562 1052020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 37
399 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 14 32.02
400 2562 1052020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 26.89
401 2562 1052020113 บ้านแม่ตั๋ง แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 50.45
402 2562 1052020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 41.92
403 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 50.21
404 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 15 38.3
405 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 41.5
406 2562 1052020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก ป.6 วิทยาศาสตร์ 11 42.52
407 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 19 32.22
408 2562 1052020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 42.22
409 2562 1052020180 ไตรมิตรสามัคคี สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 6 34.83
410 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 5 32.5
411 2562 1052020175 บ้านแก่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 9 37.89
412 2562 1052020192 บ้านเด่น สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 46.81
413 2562 1052020194 บ้านน้ำหลง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 34.88
414 2562 1052020182 บ้านแม่กัวะ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 27 42.14
415 2562 1052020193 บ้านสมัย สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 23.54
416 2562 1052020195 บ้านอุมลอง สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 34
417 2562 1052020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ ป.6 วิทยาศาสตร์ 33 34.45
418 2562 1052020044 ชุมชนบ้านมั่ว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 31.68
419 2562 1052020065 ไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 1 61.5
420 2562 1052020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 36.25
421 2562 1052020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 35.41
422 2562 1052020055 บ้านปงแพ่ง เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 8 34.44
423 2562 1052020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 27.57
424 2562 1052020045 บ้านแม่กึ๊ด เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 3 34.92
425 2562 1052020052 บ้านเหล่ายาว เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 4 35.19
426 2562 1052020064 วัดสบแม่ทำ เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 40.68
427 2562 1052020042 วัดสาแล เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 42.5
428 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 39.35
429 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 7 35.86
430 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 32 29
431 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 12 28.83
432 2562 1052020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ป.6 วิทยาศาสตร์ 65 32.92
433 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 23 52.78
434 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 12 63.58
435 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 10 51
436 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 8 56.88
437 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 13 53.85
438 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาไทย 52 55.04
439 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 7 58.14
440 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 12 60.58
441 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 25 57.52
442 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 12 60.08
443 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 1 61
444 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 11 63.64
445 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 18 46.28
446 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 8 62.25
447 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 12 52.5
448 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาไทย 22 58.32
449 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 12 52.67
450 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 13 56.23
451 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 19 50.74
452 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 7 57.57
453 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 11 55.36
454 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาไทย 9 50.67
455 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 11 54.18
456 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 13 65.31
457 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 10 70.3
458 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาไทย 5 66
459 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 18 48.5
460 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 ภาษาไทย 5 47.4
461 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 9 52.56
462 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 12 53.5
463 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 12 48.17
464 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาไทย 1 51
465 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 23 28.78
466 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 29
467 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 10 34.8
468 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 8 26
469 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 26.62
470 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 ภาษาอังกฤษ 52 29.58
471 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 7 37.14
472 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 36
473 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 25 30.16
474 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 30.17
475 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 1 24
476 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 11 37.82
477 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 18 24.89
478 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 8 32.75
479 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 26.33
480 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 ภาษาอังกฤษ 22 28.27
481 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 31.5
482 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 29.08
483 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 19 31.37
484 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 7 29.43
485 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 11 32.73
486 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 ภาษาอังกฤษ 9 30.89
487 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ 11 29.09
488 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ 13 35.54
489 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ 10 28.8
490 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 ภาษาอังกฤษ 5 28.8
491 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ 18 30.33
492 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 ภาษาอังกฤษ 5 27.2
493 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 9 31.11
494 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 36
495 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 12 32.67
496 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 ภาษาอังกฤษ 1 28
497 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 23 21.04
498 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 12 24
499 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 10 26.8
500 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 8 25.5
501 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 13 20.92
502 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 คณิตศาสตร์ 52 26.23
503 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 7 25.14
504 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 12 34.33
505 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 25 26.88
506 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 12 26.67
507 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 1 20
508 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 11 25.09
509 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 18 30
510 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 8 24.5
511 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 12 18.67
512 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 คณิตศาสตร์ 22 30.36
513 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 12 23.33
514 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 13 22.46
515 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 19 22.74
516 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 7 19.43
517 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 11 17.82
518 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 คณิตศาสตร์ 9 22.67
519 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ 11 24.73
520 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ 13 32.31
521 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ 10 32
522 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 คณิตศาสตร์ 5 25.6
523 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ 18 25.33
524 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 คณิตศาสตร์ 5 18.4
525 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 9 20.44
526 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 12 27.67
527 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 12 25.67
528 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 คณิตศาสตร์ 1 16
529 2562 1052020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 23 31.48
530 2562 1052020025 วังพร้าววิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 30.42
531 2562 1052020016 วัดนาแก้ว เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 25.4
532 2562 1052020028 ศาลาวิทยา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 8 28.5
533 2562 1052020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 13 29.19
534 2562 1052020029 อนุบาลเกาะคา เกาะคา ม.3 วิทยาศาสตร์ 52 29.18
535 2562 1052020079 นาบ้านไร่วิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 28.5
536 2562 1052020088 ปางกุ่มวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 34.04
537 2562 1052020082 แม่ถอดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 25 31.78
538 2562 1052020109 แม่พุหอรบวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 27.71
539 2562 1052020090 แม่มอกวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 1 24
540 2562 1052020096 แม่วะวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 32.73
541 2562 1052020101 ล้อมแรดวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 18 31.08
542 2562 1052020069 วังหินวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 8 28.75
543 2562 1052020105 แสลมวิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 30.58
544 2562 1052020073 ห้วยแก้ววิทยา เถิน ม.3 วิทยาศาสตร์ 22 32.16
545 2562 1052020143 กิ่วประชาวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 30.83
546 2562 1052020141 ทองทิพย์วิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 13 28.19
547 2562 1052020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 19 29.55
548 2562 1052020163 บ้านอ้อ แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 7 24
549 2562 1052020151 ป่าตันวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 30.91
550 2562 1052020169 ห้วยมะเกลือวิทยา แม่ทะ ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 27.72
551 2562 1052020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 11 27.64
552 2562 1052020112 ผาปังวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 34.33
553 2562 1052020114 แม่เชียงรายวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 10 34.3
554 2562 1052020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 26.1
555 2562 1052020191 ชุมชนบ้านจัว สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 18 28.44
556 2562 1052020176 นายางวิทยา สบปราบ ม.3 วิทยาศาสตร์ 5 30.7
557 2562 1052020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 9 30.72
558 2562 1052020053 สันโป่งวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 34.25
559 2562 1052020057 เสริมขวาวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 12 29.71
560 2562 1052020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมงาม ม.3 วิทยาศาสตร์ 1 29.5