Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง

  ตารางสรุปยอดรวม : จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง

ลำดับ ประเภทน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น
1 ค่านอกเกณฑ์ 0 0 2 2
2 ท้วม 95 443 64 602
3 ผอม 211 454 51 716
4 อ้วน 193 547 59 799
5 ค่อนข้างผอม 170 564 89 823
6 เริ่มอ้วน 144 778 110 1032
7 สมส่วน 1,756 5,343 913 8012

 ตารางสรุปรายโรงเรียน : จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง

ลำดับ รหัส โรงเรียน ประเภทน้ำหนัก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น
1 52020005 บ้านท่าผา ผอม 9 5 0 14
2 52020005 บ้านท่าผา อ้วน 5 14 0 19
3 52020005 บ้านท่าผา สมส่วน 33 80 0 113
4 52020005 บ้านท่าผา ค่อนข้างผอม 6 7 0 13
5 52020005 บ้านท่าผา ท้วม 1 7 0 8
6 52020005 บ้านท่าผา เริ่มอ้วน 2 10 0 12
7 52020006 บ้านศาลาสามัคคี อ้วน 0 8 0 8
8 52020006 บ้านศาลาสามัคคี เริ่มอ้วน 0 8 0 8
9 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ค่อนข้างผอม 0 2 0 2
10 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ผอม 0 1 0 1
11 52020006 บ้านศาลาสามัคคี สมส่วน 12 29 0 41
12 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ท้วม 1 0 0 1
13 52020007 บ้านจอมปิง ค่อนข้างผอม 0 2 0 2
14 52020007 บ้านจอมปิง เริ่มอ้วน 0 6 0 6
15 52020007 บ้านจอมปิง ท้วม 4 4 0 8
16 52020007 บ้านจอมปิง สมส่วน 11 25 0 36
17 52020007 บ้านจอมปิง อ้วน 1 1 0 2
18 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ท้วม 0 2 0 2
19 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) สมส่วน 10 44 22 76
20 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) เริ่มอ้วน 1 2 0 3
21 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ้วน 1 3 0 4
22 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ผอม 2 4 0 6
23 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ค่อนข้างผอม 1 4 2 7
24 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ท้วม 0 9 0 9
25 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ เริ่มอ้วน 0 7 3 10
26 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ผอม 0 3 3 6
27 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ สมส่วน 16 47 27 90
28 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ อ้วน 1 4 0 5
29 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ค่อนข้างผอม 1 8 2 11
30 52020012 บ้านสองแควใต้ ค่อนข้างผอม 0 5 0 5
31 52020012 บ้านสองแควใต้ ท้วม 0 4 0 4
32 52020012 บ้านสองแควใต้ เริ่มอ้วน 0 3 0 3
33 52020012 บ้านสองแควใต้ ผอม 0 3 0 3
34 52020012 บ้านสองแควใต้ อ้วน 5 4 0 9
35 52020012 บ้านสองแควใต้ สมส่วน 11 30 0 41
36 52020014 วัดหาดปู่ด้าย ค่อนข้างผอม 0 1 0 1
37 52020014 วัดหาดปู่ด้าย อ้วน 3 2 0 5
38 52020014 วัดหาดปู่ด้าย สมส่วน 10 25 0 35
39 52020014 วัดหาดปู่ด้าย ผอม 1 1 0 2
40 52020014 วัดหาดปู่ด้าย ท้วม 2 0 0 2
41 52020014 วัดหาดปู่ด้าย เริ่มอ้วน 2 2 0 4
42 52020016 วัดนาแก้ว สมส่วน 14 49 0 63
43 52020016 วัดนาแก้ว ค่อนข้างผอม 3 3 0 6
44 52020016 วัดนาแก้ว อ้วน 3 0 0 3
45 52020016 วัดนาแก้ว ท้วม 1 0 0 1
46 52020016 วัดนาแก้ว เริ่มอ้วน 2 2 0 4
47 52020016 วัดนาแก้ว ผอม 1 5 0 6
48 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ผอม 11 2 0 13
49 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สมส่วน 23 77 0 100
50 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ้วน 1 5 0 6
51 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ท้วม 1 3 0 4
52 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ค่อนข้างผอม 1 7 0 8
53 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง เริ่มอ้วน 1 7 0 8
54 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
55 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง ท้วม 0 2 0 2
56 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง ผอม 0 1 0 1
57 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง เริ่มอ้วน 3 5 0 8
58 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง สมส่วน 4 23 0 27
59 52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง อ้วน 1 3 0 4
60 52020025 วังพร้าววิทยา ท้วม 0 6 3 9
61 52020025 วังพร้าววิทยา อ้วน 5 3 1 9
62 52020025 วังพร้าววิทยา สมส่วน 11 41 36 88
63 52020025 วังพร้าววิทยา ค่อนข้างผอม 2 8 1 11
64 52020025 วังพร้าววิทยา เริ่มอ้วน 1 4 3 8
65 52020025 วังพร้าววิทยา ผอม 1 4 2 7
66 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เริ่มอ้วน 0 1 0 1
67 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ค่อนข้างผอม 0 2 0 2
68 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ท้วม 0 2 0 2
69 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สมส่วน 10 26 0 36
70 52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ อ้วน 1 4 0 5
71 52020028 ศาลาวิทยา ท้วม 0 5 2 7
72 52020028 ศาลาวิทยา อ้วน 0 9 3 12
73 52020028 ศาลาวิทยา เริ่มอ้วน 0 5 5 10
74 52020028 ศาลาวิทยา ค่อนข้างผอม 5 4 4 13
75 52020028 ศาลาวิทยา สมส่วน 9 46 21 76
76 52020028 ศาลาวิทยา ผอม 9 5 3 17
77 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ค่านอกเกณฑ์ 0 0 1 1
78 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สมส่วน 76 256 147 479
79 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ้วน 8 24 11 43
80 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) เริ่มอ้วน 4 44 18 66
81 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ผอม 7 15 6 28
82 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ค่อนข้างผอม 7 20 14 41
83 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ท้วม 2 20 10 32
84 52020030 บ้านดอนธรรม ค่อนข้างผอม 0 4 0 4
85 52020030 บ้านดอนธรรม สมส่วน 19 23 0 42
86 52020030 บ้านดอนธรรม ท้วม 2 2 0 4
87 52020030 บ้านดอนธรรม อ้วน 2 7 0 9
88 52020030 บ้านดอนธรรม เริ่มอ้วน 4 6 0 10
89 52020030 บ้านดอนธรรม ผอม 3 10 0 13
90 52020031 บ้านทุ่งขาม ค่อนข้างผอม 0 5 0 5
91 52020031 บ้านทุ่งขาม ผอม 0 5 0 5
92 52020031 บ้านทุ่งขาม สมส่วน 18 37 0 55
93 52020031 บ้านทุ่งขาม อ้วน 1 1 0 2
94 52020031 บ้านทุ่งขาม เริ่มอ้วน 2 8 0 10
95 52020031 บ้านทุ่งขาม ท้วม 3 6 0 9
96 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ผอม 0 3 0 3
97 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง สมส่วน 46 89 0 135
98 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง อ้วน 6 16 0 22
99 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ท้วม 4 4 0 8
100 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ค่อนข้างผอม 1 14 0 15
101 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง เริ่มอ้วน 2 13 0 15
102 52020042 วัดสาแล ค่อนข้างผอม 0 1 0 1
103 52020042 วัดสาแล อ้วน 2 5 0 7
104 52020042 วัดสาแล ท้วม 1 2 0 3
105 52020042 วัดสาแล สมส่วน 5 32 0 37
106 52020042 วัดสาแล เริ่มอ้วน 1 6 0 7
107 52020042 วัดสาแล ผอม 1 3 0 4
108 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ท้วม 0 3 0 3
109 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
110 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ผอม 0 1 0 1
111 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว สมส่วน 18 32 0 50
112 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว เริ่มอ้วน 3 7 0 10
113 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว อ้วน 4 2 0 6
114 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ค่อนข้างผอม 0 5 0 5
115 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ท้วม 0 3 0 3
116 52020045 บ้านแม่กึ๊ด สมส่วน 11 28 0 39
117 52020045 บ้านแม่กึ๊ด เริ่มอ้วน 1 2 0 3
118 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ผอม 1 4 0 5
119 52020045 บ้านแม่กึ๊ด อ้วน 1 4 0 5
120 52020046 อนุบาลเสริมงาม ค่อนข้างผอม 11 15 0 26
121 52020046 อนุบาลเสริมงาม สมส่วน 83 253 0 336
122 52020046 อนุบาลเสริมงาม อ้วน 11 38 0 49
123 52020046 อนุบาลเสริมงาม ผอม 8 14 0 22
124 52020046 อนุบาลเสริมงาม ท้วม 3 29 0 32
125 52020046 อนุบาลเสริมงาม เริ่มอ้วน 5 42 0 47
126 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก ผอม 0 3 0 3
127 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
128 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก สมส่วน 9 17 0 26
129 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เริ่มอ้วน 2 2 0 4
130 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก ท้วม 1 2 0 3
131 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก อ้วน 1 1 0 2
132 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน อ้วน 0 6 0 6
133 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน ค่อนข้างผอม 0 2 0 2
134 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน ท้วม 0 1 0 1
135 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน ผอม 0 1 0 1
136 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เริ่มอ้วน 0 2 0 2
137 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน สมส่วน 10 17 0 27
138 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ อ้วน 0 2 0 2
139 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ ท้วม 0 4 0 4
140 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ ค่อนข้างผอม 1 6 0 7
141 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ สมส่วน 4 35 0 39
142 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เริ่มอ้วน 1 7 0 8
143 52020051 ศรีลังกาวิทยา สมส่วน 24 60 11 95
144 52020051 ศรีลังกาวิทยา ท้วม 3 4 3 10
145 52020051 ศรีลังกาวิทยา ค่อนข้างผอม 7 4 1 12
146 52020051 ศรีลังกาวิทยา อ้วน 5 6 1 12
147 52020051 ศรีลังกาวิทยา ผอม 8 13 2 23
148 52020051 ศรีลังกาวิทยา เริ่มอ้วน 1 10 6 17
149 52020052 บ้านเหล่ายาว ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
150 52020052 บ้านเหล่ายาว เริ่มอ้วน 0 2 0 2
151 52020052 บ้านเหล่ายาว สมส่วน 10 17 0 27
152 52020052 บ้านเหล่ายาว ผอม 2 3 0 5
153 52020052 บ้านเหล่ายาว ท้วม 1 1 0 2
154 52020052 บ้านเหล่ายาว อ้วน 1 2 0 3
155 52020053 สันโป่งวิทยา อ้วน 0 2 0 2
156 52020053 สันโป่งวิทยา เริ่มอ้วน 0 4 0 4
157 52020053 สันโป่งวิทยา สมส่วน 11 34 15 60
158 52020053 สันโป่งวิทยา ท้วม 1 6 1 8
159 52020053 สันโป่งวิทยา ผอม 1 3 1 5
160 52020053 สันโป่งวิทยา ค่อนข้างผอม 1 7 4 12
161 52020055 บ้านปงแพ่ง สมส่วน 32 43 0 75
162 52020055 บ้านปงแพ่ง ผอม 2 0 0 2
163 52020055 บ้านปงแพ่ง เริ่มอ้วน 4 3 0 7
164 52020055 บ้านปงแพ่ง ค่อนข้างผอม 4 3 0 7
165 52020055 บ้านปงแพ่ง ท้วม 1 3 0 4
166 52020055 บ้านปงแพ่ง อ้วน 3 7 0 10
167 52020057 เสริมขวาวิทยา สมส่วน 42 80 46 168
168 52020057 เสริมขวาวิทยา ท้วม 3 8 4 15
169 52020057 เสริมขวาวิทยา ค่อนข้างผอม 3 7 6 16
170 52020057 เสริมขวาวิทยา เริ่มอ้วน 6 14 6 26
171 52020057 เสริมขวาวิทยา ผอม 5 4 4 13
172 52020057 เสริมขวาวิทยา อ้วน 3 11 8 22
173 52020063 เสริมซ้ายวิทยา ผอม 0 2 2 4
174 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เริ่มอ้วน 0 8 1 9
175 52020063 เสริมซ้ายวิทยา ท้วม 0 0 1 1
176 52020063 เสริมซ้ายวิทยา ค่อนข้างผอม 3 4 2 9
177 52020063 เสริมซ้ายวิทยา สมส่วน 15 42 14 71
178 52020063 เสริมซ้ายวิทยา อ้วน 3 0 2 5
179 52020064 วัดสบแม่ทำ อ้วน 0 7 0 7
180 52020064 วัดสบแม่ทำ เริ่มอ้วน 0 2 0 2
181 52020064 วัดสบแม่ทำ สมส่วน 10 24 0 34
182 52020064 วัดสบแม่ทำ ผอม 1 3 0 4
183 52020064 วัดสบแม่ทำ ค่อนข้างผอม 1 5 0 6
184 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) สมส่วน 18 15 0 33
185 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เริ่มอ้วน 2 4 0 6
186 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ้วน 3 2 0 5
187 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ท้วม 1 1 0 2
188 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ผอม 1 1 0 2
189 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ค่อนข้างผอม 1 2 0 3
190 52020068 บ้านท่า เริ่มอ้วน 0 6 0 6
191 52020068 บ้านท่า อ้วน 0 4 0 4
192 52020068 บ้านท่า ค่อนข้างผอม 0 1 0 1
193 52020068 บ้านท่า สมส่วน 24 45 0 69
194 52020068 บ้านท่า ท้วม 2 4 0 6
195 52020069 วังหินวิทยา เริ่มอ้วน 0 12 7 19
196 52020069 วังหินวิทยา ท้วม 0 3 1 4
197 52020069 วังหินวิทยา ผอม 2 0 2 4
198 52020069 วังหินวิทยา สมส่วน 13 54 25 92
199 52020069 วังหินวิทยา ค่อนข้างผอม 1 3 2 6
200 52020069 วังหินวิทยา อ้วน 3 4 3 10
201 52020070 บ้านป่าตาล สมส่วน 26 63 0 89
202 52020070 บ้านป่าตาล อ้วน 3 5 0 8
203 52020070 บ้านป่าตาล ผอม 5 4 0 9
204 52020070 บ้านป่าตาล ท้วม 1 6 0 7
205 52020070 บ้านป่าตาล ค่อนข้างผอม 2 6 0 8
206 52020070 บ้านป่าตาล เริ่มอ้วน 1 14 0 15
207 52020073 ห้วยแก้ววิทยา สมส่วน 17 74 35 126
208 52020073 ห้วยแก้ววิทยา เริ่มอ้วน 3 10 2 15
209 52020073 ห้วยแก้ววิทยา ผอม 1 6 0 7
210 52020073 ห้วยแก้ววิทยา อ้วน 2 4 4 10
211 52020073 ห้วยแก้ววิทยา ค่อนข้างผอม 1 3 2 6
212 52020073 ห้วยแก้ววิทยา ท้วม 1 6 6 13
213 52020077 บ้านนาเบี้ย ท้วม 0 1 0 1
214 52020077 บ้านนาเบี้ย อ้วน 0 1 0 1
215 52020077 บ้านนาเบี้ย สมส่วน 8 40 0 48
216 52020077 บ้านนาเบี้ย เริ่มอ้วน 1 2 0 3
217 52020077 บ้านนาเบี้ย ผอม 1 5 0 6
218 52020077 บ้านนาเบี้ย ค่อนข้างผอม 1 2 0 3
219 52020079 นาบ้านไร่วิทยา ผอม 0 2 0 2
220 52020079 นาบ้านไร่วิทยา เริ่มอ้วน 2 3 0 5
221 52020079 นาบ้านไร่วิทยา ค่อนข้างผอม 3 0 0 3
222 52020079 นาบ้านไร่วิทยา สมส่วน 5 16 0 21
223 52020079 นาบ้านไร่วิทยา อ้วน 1 1 0 2
224 52020082 แม่ถอดวิทยา ค่านอกเกณฑ์ 0 0 1 1
225 52020082 แม่ถอดวิทยา สมส่วน 38 97 73 208
226 52020082 แม่ถอดวิทยา ค่อนข้างผอม 3 7 5 15
227 52020082 แม่ถอดวิทยา ท้วม 1 12 4 17
228 52020082 แม่ถอดวิทยา เริ่มอ้วน 3 12 10 25
229 52020082 แม่ถอดวิทยา ผอม 1 4 2 7
230 52020082 แม่ถอดวิทยา อ้วน 1 17 4 22
231 52020083 บ้านแม่เติน อ้วน 0 8 0 8
232 52020083 บ้านแม่เติน เริ่มอ้วน 0 4 0 4
233 52020083 บ้านแม่เติน ผอม 4 7 0 11
234 52020083 บ้านแม่เติน สมส่วน 10 25 0 35
235 52020083 บ้านแม่เติน ท้วม 3 3 0 6
236 52020083 บ้านแม่เติน ค่อนข้างผอม 2 6 0 8
237 52020086 เถิน-ท่าผา เริ่มอ้วน 0 7 0 7
238 52020086 เถิน-ท่าผา ค่อนข้างผอม 4 4 0 8
239 52020086 เถิน-ท่าผา ท้วม 2 4 0 6
240 52020086 เถิน-ท่าผา ผอม 5 4 0 9
241 52020086 เถิน-ท่าผา สมส่วน 3 37 0 40
242 52020086 เถิน-ท่าผา อ้วน 1 4 0 5
243 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น ผอม 0 3 0 3
244 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น ท้วม 0 3 0 3
245 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น อ้วน 0 3 0 3
246 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น ค่อนข้างผอม 3 3 0 6
247 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น สมส่วน 4 39 0 43
248 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น เริ่มอ้วน 1 7 0 8
249 52020088 ปางกุ่มวิทยา ท้วม 0 4 2 6
250 52020088 ปางกุ่มวิทยา สมส่วน 13 33 24 70
251 52020088 ปางกุ่มวิทยา เริ่มอ้วน 3 4 0 7
252 52020088 ปางกุ่มวิทยา ผอม 1 0 1 2
253 52020088 ปางกุ่มวิทยา ค่อนข้างผอม 1 5 1 7
254 52020088 ปางกุ่มวิทยา อ้วน 2 7 0 9
255 52020089 บ้านหัวน้ำ ผอม 0 7 0 7
256 52020089 บ้านหัวน้ำ เริ่มอ้วน 0 1 0 1
257 52020089 บ้านหัวน้ำ ท้วม 0 3 0 3
258 52020089 บ้านหัวน้ำ สมส่วน 11 38 0 49
259 52020089 บ้านหัวน้ำ ค่อนข้างผอม 1 2 0 3
260 52020089 บ้านหัวน้ำ อ้วน 2 2 0 4
261 52020090 แม่มอกวิทยา ผอม 0 1 2 3
262 52020090 แม่มอกวิทยา สมส่วน 13 38 31 82
263 52020090 แม่มอกวิทยา ค่อนข้างผอม 1 3 2 6
264 52020090 แม่มอกวิทยา อ้วน 4 8 3 15
265 52020090 แม่มอกวิทยา ท้วม 1 3 2 6
266 52020090 แม่มอกวิทยา เริ่มอ้วน 2 6 6 14
267 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ อ้วน 1 4 0 5
268 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ท้วม 1 4 0 5
269 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ เริ่มอ้วน 1 2 0 3
270 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ค่อนข้างผอม 2 6 0 8
271 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ สมส่วน 11 52 0 63
272 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ผอม 1 4 0 5
273 52020093 บ้านสะพานหิน ค่อนข้างผอม 0 8 0 8
274 52020093 บ้านสะพานหิน อ้วน 0 7 0 7
275 52020093 บ้านสะพานหิน เริ่มอ้วน 0 3 0 3
276 52020093 บ้านสะพานหิน ท้วม 0 5 0 5
277 52020093 บ้านสะพานหิน ผอม 4 6 0 10
278 52020093 บ้านสะพานหิน สมส่วน 15 67 0 82
279 52020094 บ้านน้ำดิบ ท้วม 0 2 0 2
280 52020094 บ้านน้ำดิบ เริ่มอ้วน 0 5 0 5
281 52020094 บ้านน้ำดิบ สมส่วน 21 35 0 56
282 52020094 บ้านน้ำดิบ อ้วน 1 6 0 7
283 52020094 บ้านน้ำดิบ ค่อนข้างผอม 1 7 0 8
284 52020094 บ้านน้ำดิบ ผอม 1 6 0 7
285 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย ผอม 0 3 0 3
286 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย ค่อนข้างผอม 0 4 0 4
287 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย สมส่วน 14 42 0 56
288 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย อ้วน 1 6 0 7
289 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย เริ่มอ้วน 2 6 0 8
290 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย ท้วม 1 4 0 5
291 52020096 แม่วะวิทยา ผอม 0 5 0 5
292 52020096 แม่วะวิทยา ท้วม 0 4 1 5
293 52020096 แม่วะวิทยา ค่อนข้างผอม 4 2 3 9
294 52020096 แม่วะวิทยา สมส่วน 15 48 15 78
295 52020096 แม่วะวิทยา เริ่มอ้วน 1 5 2 8
296 52020096 แม่วะวิทยา อ้วน 1 4 1 6
297 52020097 บ้านท่าช้าง สมส่วน 0 11 0 11
298 52020097 บ้านท่าช้าง ผอม 0 3 0 3
299 52020097 บ้านท่าช้าง ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
300 52020097 บ้านท่าช้าง อ้วน 0 1 0 1
301 52020097 บ้านท่าช้าง เริ่มอ้วน 0 1 0 1
302 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ผอม 0 4 0 4
303 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ท้วม 0 5 0 5
304 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
305 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ สมส่วน 14 29 0 43
306 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ เริ่มอ้วน 1 5 0 6
307 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ้วน 2 1 0 3
308 52020099 บ้านเวียง ผอม 0 6 0 6
309 52020099 บ้านเวียง สมส่วน 33 110 0 143
310 52020099 บ้านเวียง ท้วม 3 10 0 13
311 52020099 บ้านเวียง เริ่มอ้วน 2 39 0 41
312 52020099 บ้านเวียง อ้วน 6 17 0 23
313 52020099 บ้านเวียง ค่อนข้างผอม 1 11 0 12
314 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ผอม 7 25 0 32
315 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สมส่วน 78 356 0 434
316 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ค่อนข้างผอม 9 33 0 42
317 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เริ่มอ้วน 16 58 0 74
318 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) อ้วน 6 33 0 39
319 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ท้วม 2 23 0 25
320 52020101 ล้อมแรดวิทยา สมส่วน 14 82 32 128
321 52020101 ล้อมแรดวิทยา อ้วน 2 5 0 7
322 52020101 ล้อมแรดวิทยา เริ่มอ้วน 2 11 2 15
323 52020101 ล้อมแรดวิทยา ค่อนข้างผอม 2 14 3 19
324 52020101 ล้อมแรดวิทยา ผอม 1 6 1 8
325 52020101 ล้อมแรดวิทยา ท้วม 1 8 5 14
326 52020102 บ้านเหล่า เริ่มอ้วน 0 6 0 6
327 52020102 บ้านเหล่า อ้วน 0 2 0 2
328 52020102 บ้านเหล่า สมส่วน 17 34 0 51
329 52020102 บ้านเหล่า ผอม 3 2 0 5
330 52020102 บ้านเหล่า ค่อนข้างผอม 1 5 0 6
331 52020102 บ้านเหล่า ท้วม 1 5 0 6
332 52020103 บ้านดอนไชย ผอม 0 11 0 11
333 52020103 บ้านดอนไชย สมส่วน 30 81 0 111
334 52020103 บ้านดอนไชย อ้วน 8 13 0 21
335 52020103 บ้านดอนไชย ท้วม 2 8 0 10
336 52020103 บ้านดอนไชย ค่อนข้างผอม 3 5 0 8
337 52020103 บ้านดอนไชย เริ่มอ้วน 2 12 0 14
338 52020105 แสลมวิทยา อ้วน 0 3 0 3
339 52020105 แสลมวิทยา เริ่มอ้วน 0 16 3 19
340 52020105 แสลมวิทยา สมส่วน 22 48 35 105
341 52020105 แสลมวิทยา ค่อนข้างผอม 3 6 5 14
342 52020105 แสลมวิทยา ผอม 1 4 2 7
343 52020105 แสลมวิทยา ท้วม 2 9 4 15
344 52020106 บ้านสะเลียมหวาน ท้วม 1 5 0 6
345 52020106 บ้านสะเลียมหวาน สมส่วน 12 50 0 62
346 52020106 บ้านสะเลียมหวาน ผอม 1 5 0 6
347 52020106 บ้านสะเลียมหวาน ค่อนข้างผอม 1 11 0 12
348 52020106 บ้านสะเลียมหวาน เริ่มอ้วน 3 5 0 8
349 52020106 บ้านสะเลียมหวาน อ้วน 1 6 0 7
350 52020107 บ้านปางอ้า ท้วม 0 6 0 6
351 52020107 บ้านปางอ้า อ้วน 3 3 0 6
352 52020107 บ้านปางอ้า สมส่วน 18 52 0 70
353 52020107 บ้านปางอ้า เริ่มอ้วน 1 18 0 19
354 52020107 บ้านปางอ้า ค่อนข้างผอม 2 5 0 7
355 52020107 บ้านปางอ้า ผอม 1 3 0 4
356 52020108 บ้านท่าเกวียน สมส่วน 33 62 0 95
357 52020108 บ้านท่าเกวียน เริ่มอ้วน 3 2 0 5
358 52020108 บ้านท่าเกวียน ผอม 2 4 0 6
359 52020108 บ้านท่าเกวียน อ้วน 3 3 0 6
360 52020108 บ้านท่าเกวียน ค่อนข้างผอม 2 5 0 7
361 52020108 บ้านท่าเกวียน ท้วม 1 3 0 4
362 52020109 แม่พุหอรบวิทยา ค่อนข้างผอม 0 13 4 17
363 52020109 แม่พุหอรบวิทยา ท้วม 0 0 1 1
364 52020109 แม่พุหอรบวิทยา สมส่วน 32 73 39 144
365 52020109 แม่พุหอรบวิทยา ผอม 7 16 2 25
366 52020109 แม่พุหอรบวิทยา อ้วน 1 0 1 2
367 52020109 แม่พุหอรบวิทยา เริ่มอ้วน 1 3 5 9
368 52020110 บ้านท่าเวียง ผอม 0 14 0 14
369 52020110 บ้านท่าเวียง อ้วน 0 3 0 3
370 52020110 บ้านท่าเวียง ท้วม 0 12 0 12
371 52020110 บ้านท่าเวียง สมส่วน 19 60 0 79
372 52020110 บ้านท่าเวียง ค่อนข้างผอม 4 8 0 12
373 52020110 บ้านท่าเวียง เริ่มอ้วน 1 6 0 7
374 52020112 ผาปังวิทยา ค่อนข้างผอม 0 3 1 4
375 52020112 ผาปังวิทยา เริ่มอ้วน 2 9 2 13
376 52020112 ผาปังวิทยา สมส่วน 14 41 29 84
377 52020112 ผาปังวิทยา ผอม 2 2 1 5
378 52020112 ผาปังวิทยา อ้วน 2 4 2 8
379 52020112 ผาปังวิทยา ท้วม 2 3 2 7
380 52020113 บ้านแม่ตั๋ง ผอม 0 7 0 7
381 52020113 บ้านแม่ตั๋ง สมส่วน 13 43 0 56
382 52020113 บ้านแม่ตั๋ง ค่อนข้างผอม 3 16 0 19
383 52020113 บ้านแม่ตั๋ง อ้วน 2 1 0 3
384 52020113 บ้านแม่ตั๋ง เริ่มอ้วน 1 2 0 3
385 52020113 บ้านแม่ตั๋ง ท้วม 1 3 0 4
386 52020114 แม่เชียงรายวิทยา ผอม 0 1 2 3
387 52020114 แม่เชียงรายวิทยา อ้วน 4 1 4 9
388 52020114 แม่เชียงรายวิทยา สมส่วน 17 53 38 108
389 52020114 แม่เชียงรายวิทยา เริ่มอ้วน 2 3 2 7
390 52020114 แม่เชียงรายวิทยา ค่อนข้างผอม 2 4 6 12
391 52020114 แม่เชียงรายวิทยา ท้วม 1 6 1 8
392 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ เริ่มอ้วน 0 2 0 2
393 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ อ้วน 0 1 0 1
394 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ ค่อนข้างผอม 0 1 0 1
395 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ ผอม 1 0 0 1
396 52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ สมส่วน 4 20 0 24
397 52020118 ต้นธงวิทยา เริ่มอ้วน 0 3 7 10
398 52020118 ต้นธงวิทยา ท้วม 1 2 0 3
399 52020118 ต้นธงวิทยา อ้วน 4 0 1 5
400 52020118 ต้นธงวิทยา สมส่วน 5 54 18 77
401 52020118 ต้นธงวิทยา ผอม 3 5 1 9
402 52020118 ต้นธงวิทยา ค่อนข้างผอม 3 5 1 9
403 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา ท้วม 0 4 0 4
404 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา อ้วน 0 2 0 2
405 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา สมส่วน 9 31 12 52
406 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา ค่อนข้างผอม 2 2 1 5
407 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา ผอม 3 6 2 11
408 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา เริ่มอ้วน 1 3 5 9
409 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) เริ่มอ้วน 0 6 0 6
410 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ค่อนข้างผอม 0 7 0 7
411 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ผอม 11 10 0 21
412 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) สมส่วน 5 72 0 77
413 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ้วน 2 6 0 8
414 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ท้วม 2 5 0 7
415 52020123 บ้านแม่พริกบน ท้วม 0 5 0 5
416 52020123 บ้านแม่พริกบน ผอม 8 3 0 11
417 52020123 บ้านแม่พริกบน สมส่วน 15 58 0 73
418 52020123 บ้านแม่พริกบน ค่อนข้างผอม 2 4 0 6
419 52020123 บ้านแม่พริกบน อ้วน 1 12 0 13
420 52020123 บ้านแม่พริกบน เริ่มอ้วน 1 12 0 13
421 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ท้วม 0 3 0 3
422 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ผอม 0 1 0 1
423 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม สมส่วน 9 29 0 38
424 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม เริ่มอ้วน 1 4 0 5
425 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ้วน 1 7 0 8
426 52020127 บ้านนาบง อ้วน 0 5 0 5
427 52020127 บ้านนาบง เริ่มอ้วน 0 3 0 3
428 52020127 บ้านนาบง ท้วม 0 2 0 2
429 52020127 บ้านนาบง ค่อนข้างผอม 2 6 0 8
430 52020127 บ้านนาบง สมส่วน 6 20 0 26
431 52020127 บ้านนาบง ผอม 2 2 0 4
432 52020130 บ้านนากวาง เริ่มอ้วน 0 6 0 6
433 52020130 บ้านนากวาง ค่อนข้างผอม 1 8 0 9
434 52020130 บ้านนากวาง ท้วม 1 3 0 4
435 52020130 บ้านนากวาง สมส่วน 12 36 0 48
436 52020130 บ้านนากวาง อ้วน 1 7 0 8
437 52020130 บ้านนากวาง ผอม 1 5 0 6
438 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ท้วม 0 5 0 5
439 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) สมส่วน 28 51 0 79
440 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) อ้วน 1 7 0 8
441 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ค่อนข้างผอม 2 6 0 8
442 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ผอม 3 4 0 7
443 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) เริ่มอ้วน 2 9 0 11
444 52020134 บ้านหลุก ค่อนข้างผอม 0 5 0 5
445 52020134 บ้านหลุก เริ่มอ้วน 0 2 0 2
446 52020134 บ้านหลุก สมส่วน 0 12 0 12
447 52020134 บ้านหลุก อ้วน 0 1 0 1
448 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ท้วม 0 6 0 6
449 52020135 นาครัวประชาสามัคคี อ้วน 0 3 0 3
450 52020135 นาครัวประชาสามัคคี สมส่วน 10 46 0 56
451 52020135 นาครัวประชาสามัคคี เริ่มอ้วน 1 6 0 7
452 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ค่อนข้างผอม 3 9 0 12
453 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ผอม 2 8 0 10
454 52020140 บ้านฮ่องห้า ผอม 0 5 0 5
455 52020140 บ้านฮ่องห้า เริ่มอ้วน 0 2 0 2
456 52020140 บ้านฮ่องห้า ท้วม 2 0 0 2
457 52020140 บ้านฮ่องห้า อ้วน 2 4 0 6
458 52020140 บ้านฮ่องห้า ค่อนข้างผอม 1 5 0 6
459 52020140 บ้านฮ่องห้า สมส่วน 6 35 0 41
460 52020141 ทองทิพย์วิทยา ค่อนข้างผอม 0 13 1 14
461 52020141 ทองทิพย์วิทยา ผอม 0 8 0 8
462 52020141 ทองทิพย์วิทยา ท้วม 0 4 2 6
463 52020141 ทองทิพย์วิทยา เริ่มอ้วน 0 9 2 11
464 52020141 ทองทิพย์วิทยา สมส่วน 5 67 31 103
465 52020141 ทองทิพย์วิทยา อ้วน 1 8 2 11
466 52020143 กิ่วประชาวิทยา เริ่มอ้วน 0 2 0 2
467 52020143 กิ่วประชาวิทยา ค่อนข้างผอม 0 3 0 3
468 52020143 กิ่วประชาวิทยา สมส่วน 8 17 0 25
469 52020143 กิ่วประชาวิทยา ผอม 3 6 0 9
470 52020143 กิ่วประชาวิทยา อ้วน 2 0 0 2
471 52020147 บ้านบอม สมส่วน 29 56 0 85
472 52020147 บ้านบอม ค่อนข้างผอม 3 11 0 14
473 52020147 บ้านบอม ผอม 2 7 0 9
474 52020147 บ้านบอม เริ่มอ้วน 3 11 0 14
475 52020147 บ้านบอม อ้วน 3 4 0 7
476 52020147 บ้านบอม ท้วม 1 5 0 6
477 52020151 ป่าตันวิทยา เริ่มอ้วน 0 3 1 4
478 52020151 ป่าตันวิทยา ผอม 0 10 2 12
479 52020151 ป่าตันวิทยา อ้วน 0 1 2 3
480 52020151 ป่าตันวิทยา ท้วม 0 2 0 2
481 52020151 ป่าตันวิทยา ค่อนข้างผอม 0 2 4 6
482 52020151 ป่าตันวิทยา สมส่วน 1 36 20 57
483 52020152 บ้านนาคต ผอม 9 15 0 24
484 52020152 บ้านนาคต สมส่วน 9 55 0 64
485 52020152 บ้านนาคต ค่อนข้างผอม 2 10 0 12
486 52020152 บ้านนาคต เริ่มอ้วน 5 9 0 14
487 52020152 บ้านนาคต อ้วน 2 3 0 5
488 52020152 บ้านนาคต ท้วม 2 4 0 6
489 52020153 บ้านแม่ทะ ท้วม 0 1 1 2
490 52020153 บ้านแม่ทะ เริ่มอ้วน 0 9 5 14
491 52020153 บ้านแม่ทะ สมส่วน 7 46 27 80
492 52020153 บ้านแม่ทะ ผอม 2 1 3 6
493 52020153 บ้านแม่ทะ ค่อนข้างผอม 1 3 2 6
494 52020153 บ้านแม่ทะ อ้วน 1 3 4 8
495 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน เริ่มอ้วน 0 3 0 3
496 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน สมส่วน 13 30 0 43
497 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน ผอม 2 1 0 3
498 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน อ้วน 2 3 0 5
499 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน ค่อนข้างผอม 2 2 0 4
500 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง สมส่วน 6 18 0 24
501 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง เริ่มอ้วน 2 3 0 5
502 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง ผอม 1 0 0 1
503 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง อ้วน 1 3 0 4
504 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง ค่อนข้างผอม 1 1 0 2
505 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง ท้วม 1 1 0 2
506 52020160 บ้านนาดู่ เริ่มอ้วน 0 2 0 2
507 52020160 บ้านนาดู่ ผอม 0 1 0 1
508 52020160 บ้านนาดู่ อ้วน 0 2 0 2
509 52020160 บ้านนาดู่ สมส่วน 6 13 0 19
510 52020160 บ้านนาดู่ ท้วม 1 0 0 1
511 52020163 บ้านอ้อวิทยา ท้วม 1 4 2 7
512 52020163 บ้านอ้อวิทยา สมส่วน 7 78 57 142
513 52020163 บ้านอ้อวิทยา เริ่มอ้วน 1 7 1 9
514 52020163 บ้านอ้อวิทยา ค่อนข้างผอม 2 12 4 18
515 52020163 บ้านอ้อวิทยา อ้วน 1 3 1 5
516 52020163 บ้านอ้อวิทยา ผอม 4 6 1 11
517 52020165 บ้านแม่ทาน ผอม 0 2 0 2
518 52020165 บ้านแม่ทาน เริ่มอ้วน 0 6 0 6
519 52020165 บ้านแม่ทาน ท้วม 0 2 0 2
520 52020165 บ้านแม่ทาน สมส่วน 8 30 0 38
521 52020165 บ้านแม่ทาน อ้วน 1 2 0 3
522 52020165 บ้านแม่ทาน ค่อนข้างผอม 1 4 0 5
523 52020172 บ้านสามขา ผอม 0 1 0 1
524 52020172 บ้านสามขา สมส่วน 11 55 0 66
525 52020172 บ้านสามขา อ้วน 2 3 0 5
526 52020172 บ้านสามขา ค่อนข้างผอม 3 5 0 8
527 52020172 บ้านสามขา ท้วม 1 6 0 7
528 52020172 บ้านสามขา เริ่มอ้วน 1 8 0 9
529 52020174 บ้านผาแมว เริ่มอ้วน 0 2 0 2
530 52020174 บ้านผาแมว ท้วม 0 1 0 1
531 52020174 บ้านผาแมว สมส่วน 5 20 0 25
532 52020174 บ้านผาแมว ค่อนข้างผอม 1 0 0 1
533 52020174 บ้านผาแมว อ้วน 1 4 0 5
534 52020176 ชุมชนตำบลนายาง ท้วม 0 4 3 7
535 52020176 ชุมชนตำบลนายาง สมส่วน 13 55 7 75
536 52020176 ชุมชนตำบลนายาง ผอม 1 1 0 2
537 52020176 ชุมชนตำบลนายาง ค่อนข้างผอม 1 5 0 6
538 52020176 ชุมชนตำบลนายาง อ้วน 1 4 0 5
539 52020176 ชุมชนตำบลนายาง เริ่มอ้วน 1 9 0 10
540 52020180 ไตรมิตรสามัคคี ท้วม 0 3 0 3
541 52020180 ไตรมิตรสามัคคี สมส่วน 15 21 0 36
542 52020180 ไตรมิตรสามัคคี อ้วน 1 2 0 3
543 52020180 ไตรมิตรสามัคคี เริ่มอ้วน 1 0 0 1
544 52020180 ไตรมิตรสามัคคี ค่อนข้างผอม 1 1 0 2
545 52020180 ไตรมิตรสามัคคี ผอม 1 0 0 1
546 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ สมส่วน 44 100 0 144
547 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ท้วม 5 11 0 16
548 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ้วน 2 6 0 8
549 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ค่อนข้างผอม 1 17 0 18
550 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ เริ่มอ้วน 3 11 0 14
551 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ ผอม 2 7 0 9
552 52020186 อนุบาลสบปราบ สมส่วน 116 217 0 333
553 52020186 อนุบาลสบปราบ ค่อนข้างผอม 5 3 0 8
554 52020186 อนุบาลสบปราบ ผอม 6 2 0 8
555 52020186 อนุบาลสบปราบ เริ่มอ้วน 10 32 0 42
556 52020186 อนุบาลสบปราบ อ้วน 7 29 0 36
557 52020186 อนุบาลสบปราบ ท้วม 6 27 0 33
558 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง ค่อนข้างผอม 0 8 0 8
559 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง ท้วม 0 1 0 1
560 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สมส่วน 32 96 0 128
561 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง อ้วน 1 3 0 4
562 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง เริ่มอ้วน 2 12 0 14
563 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง ผอม 1 5 0 6
564 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา เริ่มอ้วน 0 13 6 19
565 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมส่วน 17 56 26 99
566 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา ผอม 5 9 4 18
567 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา ท้วม 2 3 3 8
568 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา อ้วน 4 7 1 12
569 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา ค่อนข้างผอม 3 12 6 21
570 52020192 บ้านเด่น เริ่มอ้วน 0 6 0 6
571 52020192 บ้านเด่น ท้วม 0 4 0 4
572 52020192 บ้านเด่น อ้วน 2 6 0 8
573 52020192 บ้านเด่น สมส่วน 17 35 0 52
574 52020192 บ้านเด่น ผอม 7 13 0 20
575 52020192 บ้านเด่น ค่อนข้างผอม 3 6 0 9
576 52020193 บ้านสมัย อ้วน 0 1 0 1
577 52020193 บ้านสมัย ท้วม 0 5 0 5
578 52020193 บ้านสมัย สมส่วน 7 40 0 47
579 52020193 บ้านสมัย ค่อนข้างผอม 2 2 0 4
580 52020193 บ้านสมัย ผอม 6 7 0 13
581 52020193 บ้านสมัย เริ่มอ้วน 1 7 0 8
582 52020194 บ้านน้ำหลง ผอม 0 1 0 1
583 52020194 บ้านน้ำหลง สมส่วน 9 34 0 43
584 52020194 บ้านน้ำหลง อ้วน 2 1 0 3
585 52020194 บ้านน้ำหลง เริ่มอ้วน 1 3 0 4
586 52020194 บ้านน้ำหลง ท้วม 3 0 0 3