Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนทั้งหมด 11,523 คน

ป.11199 /10.41
ป.21285 /11.15
ป.31212 /10.52
ป.41330 /11.54
ป.51431 /12.42
ป.61447 /12.56
ม.1364 /3.16
ม.2401 /3.48
ม.3392 /3.40
อ.1287 /2.49
อ.21075 /9.33
อ.31100 /9.55
 ข้อมูลนักเรียน » นร.จำแนกช่วงชั้น
ลำดับ โรงเรียน รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 บ้านท่าผา 4351 เด็กชายอัครพงษ์ กล้าณรงค์ ป.2 1
2 บ้านท่าผา 4391 เด็กชายพุฒิภัทร มหาเขตต์ ป.2 1
3 บ้านท่าผา 4296 เด็กชายวีรเดช ทรงหาคำ ป.2 1
4 บ้านท่าผา 4302 เด็กชายกฤติภาส วงค์แก้วมูล ป.2 1
5 บ้านท่าผา 4422 เด็กชายแทนคุณ บุญประเสริฐ ป.2 1
6 บ้านท่าผา 4341 เด็กชายศิลา คชรินทร์ ป.2 1
7 บ้านท่าผา 4338 เด็กชายฉัตรปกรณ์ วันสูง ป.2 1
8 บ้านท่าผา 4324 เด็กชายณชพล อุปนันท์ ป.2 1
9 บ้านท่าผา 4343 เด็กชายธนภัทร อุเทน ป.2 1
10 บ้านท่าผา 4344 เด็กชายโยธาวา ยะอินทร์ ป.2 1
11 บ้านท่าผา 4340 เด็กชายอดุลวิทย์ สัตธะประโคน ป.2 1
12 บ้านท่าผา 4299 เด็กหญิงสิริกาญจน์ แสงศร ป.2 1
13 บ้านท่าผา 4322 เด็กหญิงธันยณัฐ เดี่ยวตระกูล ป.2 1
14 บ้านท่าผา 4325 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แซ่ย่าง ป.2 1
15 บ้านท่าผา 4298 เด็กหญิงรวีกานต์ ศรีจักร์ ป.2 1
16 บ้านท่าผา 4304 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขนิล ป.2 1
17 บ้านท่าผา 4425 เด็กหญิงกชกร ศรีแปงวงค์ ป.2 1
18 บ้านท่าผา 4346 เด็กหญิงณัฏฐธิดา รังสรรค์ ป.2 1
19 บ้านท่าผา 4270 เด็กชายภัทรพล เอี่ยมประสิทธิ์ ป.3 1
20 บ้านท่าผา 4310 เด็กชายพูนทรัพย์ กันทะวัง ป.3 1
21 บ้านท่าผา 4272 เด็กชายวาทวี ศรีวิชัย ป.3 1
22 บ้านท่าผา 4305 เด็กชายณภัทร อุปนันท์ ป.3 1
23 บ้านท่าผา 4460 เด็กชายจรัสพงศ์ มุณีแก้ว ป.3 1
24 บ้านท่าผา 4294 เด็กชายวรปรัชญ์ ขวัญไมตรี ป.3 1
25 บ้านท่าผา 4320 เด็กชายกรฤต ศรีวิเศษ ป.3 1
26 บ้านท่าผา 4459 เด็กชายพชรพล แก้วบังวัน ป.3 1
27 บ้านท่าผา 4306 เด็กชายธนกฤต แจะรัมย์ ป.3 1
28 บ้านท่าผา 4307 เด็กชายธีรเมธ อินต๊ะเมา ป.3 1
29 บ้านท่าผา 4283 เด็กชายชิราวุฒิ สุทธิสังข์ ป.3 1
30 บ้านท่าผา 4311 เด็กหญิงสุภิญญา ผ่านภพ ป.3 1
31 บ้านท่าผา 4278 เด็กหญิงขวัญณพัสน์ ศิริปโชติ ป.3 1
32 บ้านท่าผา 4463 เด็กหญิงอัญชิษฐา ดวงเนตร์ ป.3 1
33 บ้านท่าผา 4277 เด็กหญิงนันท์นภัส คล้ายจินดา ป.3 1
34 บ้านท่าผา 4347 เด็กหญิงศุภัชญา คิมพนัน ป.3 1
35 บ้านท่าผา 4308 เด็กหญิงพัทริกา ทานินทร์ ป.3 1
36 บ้านท่าผา 4461 เด็กหญิงทัศน์พิชา ผ่านภพ ป.3 1
37 บ้านท่าผา 4427 เด็กหญิงนิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.3 1
38 บ้านท่าผา 4462 เด็กหญิงณัฐณิชา แปงนุจา ป.3 1
39 บ้านท่าผา 4312 เด็กหญิงพลอยนภัส จารณา ป.3 1
40 บ้านท่าผา 4309 เด็กหญิงวรรจชนก ทาระกิจ ป.3 1
41 บ้านท่าผา 4274 เด็กหญิงพฤกนิศา เดี่ยวตระกูล ป.3 1
42 บ้านท่าผา 4273 เด็กหญิงวลีพร เชียงแทน ป.3 1
43 บ้านท่าผา 4234 เด็กชายกศิดิตติ์ เขียนเป้า ป.4 1
44 บ้านท่าผา 4238 เด็กชายภาณุพงศ์ สามทะมิตร ป.4 1
45 บ้านท่าผา 4314 เด็กชายหยก แซ่ย่าง ป.4 1
46 บ้านท่าผา 4233 เด็กชายธีรพัฒน์ เชื้อเมืองพาน ป.4 1
47 บ้านท่าผา 4241 เด็กชายพงศกร อุเทน ป.4 1
48 บ้านท่าผา 4465 เด็กชายชยพล จิรธีระกุล ป.4 1
49 บ้านท่าผา 4267 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินต๊ะนิล ป.4 1
50 บ้านท่าผา 4232 เด็กหญิงอัญชลี เหลี่ยมแหลม ป.4 1
51 บ้านท่าผา 4231 เด็กหญิงภัทราวดี กลิ่นหอม ป.4 1
52 บ้านท่าผา 4239 เด็กหญิงสรัญญา แข็งขัน ป.4 1
53 บ้านท่าผา 4263 เด็กหญิงณัฏธิดา ผิวขาว ป.4 1
54 บ้านท่าผา 4268 เด็กหญิงอัญรินทร์ มิตตา ป.4 1
55 บ้านท่าผา 4262 เด็กหญิงโสพิศนภา หมื่นหาญ ป.4 1
56 บ้านท่าผา 4261 เด็กหญิงกวิสรา สุภาโอษฐ์ ป.4 1
57 บ้านท่าผา 4428 เด็กหญิงปัณฐิยาภรณ์ อาทวัง ป.4 1
58 บ้านท่าผา 4219 เด็กชายวิษณุพงษ์ เกษณา ป.5 1
59 บ้านท่าผา 4225 เด็กชายฐิติพงศ์ เพชรประดิษฐ ป.5 1
60 บ้านท่าผา 4212 เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวอินต๊ะ ป.5 1
61 บ้านท่าผา 4317 เด็กชายอภิชาติ แซ่ย่าง ป.5 1
62 บ้านท่าผา 4396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กล่อมฤทธิ์ ป.5 1
63 บ้านท่าผา 4215 เด็กชายธนพงษ์ ตาต๊ะ ป.5 1
64 บ้านท่าผา 4316 เด็กชายปรมัตถ์ บุญมา ป.5 1
65 บ้านท่าผา 4208 เด็กชายชยพล ยารังษี ป.5 1
66 บ้านท่าผา 4394 เด็กชายกนกศักดิ์ สีหานนท์ ป.5 1
67 บ้านท่าผา 4209 เด็กชายธนกร ผ่องใสสี ป.5 1
68 บ้านท่าผา 4217 เด็กหญิงนิสายชล กิ่งแก้ว ป.5 1
69 บ้านท่าผา 4224 เด็กหญิงดวงจินดา สุขนิล ป.5 1
70 บ้านท่าผา 4226 เด็กหญิงชญานันท์ นกเจริญ ป.5 1
71 บ้านท่าผา 4211 เด็กหญิงจีรภิญญา ถะเกิงสุข ป.5 1
72 บ้านท่าผา 4216 เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุหิรัญ ป.5 1
73 บ้านท่าผา 4393 เด็กหญิงอัญชนิกา นกเจริญ ป.5 1
74 บ้านท่าผา 4218 เด็กหญิงอรพินท์ เหมยอ้าย ป.5 1
75 บ้านท่าผา 4330 เด็กหญิงสุจิตรตา โคกแปะ ป.5 1
76 บ้านท่าผา 4291 เด็กชายธนกร ปากแคว ป.6 1
77 บ้านท่าผา 4467 เด็กชายพัชรพล บุตรสาลี ป.6 1
78 บ้านท่าผา 4185 เด็กชายพชรพล พาลคำ ป.6 1
79 บ้านท่าผา 4174 เด็กชายจตุพล ปินตา ป.6 1
80 บ้านท่าผา 4184 เด็กชายอิทธิรัตน์ ปิงจอม ป.6 1
81 บ้านท่าผา 4172 เด็กชายขุนเดช อุเทน ป.6 1
82 บ้านท่าผา 4466 เด็กชายจะจูเสือ ป่าเด่อ ป.6 1
83 บ้านท่าผา 4188 เด็กชายณัฐชัย อมรรัตน์ ป.6 1
84 บ้านท่าผา 4429 เด็กชายจักรกฤษณ์ จินะการ ป.6 1
85 บ้านท่าผา 4180 เด็กชายธเนศพล พงษ์นิยะกูล ป.6 1
86 บ้านท่าผา 4183 เด็กชายพงศกร กุมพดัง ป.6 1
87 บ้านท่าผา 4182 เด็กชายกวินภพ ถุงแก้ว ป.6 1
88 บ้านท่าผา 4318 เด็กหญิงณัฐฑริกา คำหนองยาง ป.6 1
89 บ้านท่าผา 4177 เด็กหญิงโชติกา บุตรโส ป.6 1
90 บ้านท่าผา 4254 เด็กหญิงอินทิรา ร่วมมิตร ป.6 1
91 บ้านท่าผา 4179 เด็กหญิงกันติมา สุระแสน ป.6 1
92 บ้านท่าผา 4173 เด็กหญิงณัชชา หาปี ป.6 1
93 บ้านท่าผา 4178 เด็กหญิงไพลิน พรหมเสน ป.6 1
94 บ้านท่าผา 4196 เด็กหญิงพาสุข แสงหิรัญ ป.6 1
95 บ้านท่าผา 4430 เด็กหญิงจิลลาภัทร ไม้เกตุ ป.6 1
96 บ้านท่าผา 4253 เด็กหญิงศศินา วันทะยะ ป.6 1
97 บ้านท่าผา 4242 เด็กหญิงเขมิกา อ่ำสุวรรณ ป.6 1
98 บ้านท่าผา 4186 เด็กหญิงเอวิกา ดีเสมอ ป.6 1
99 บ้านท่าผา 4436 เด็กชายพีรพล สังข์เลิศ อ.1 1
100 บ้านท่าผา 4471 เด็กชายปรมินทร์ คำสุกใส อ.1 1
101 บ้านท่าผา 4435 เด็กชายวีระพัฒน์ โปต๊ะโส อ.1 1
102 บ้านท่าผา 4472 เด็กหญิงกนกวรรณ ยืนยาว อ.1 1
103 บ้านท่าผา 4441 เด็กหญิงณัฏฐิชา ปิตะกา อ.1 1
104 บ้านท่าผา 4438 เด็กหญิงธารดารา สุภาวรรณ์ อ.1 1
105 บ้านท่าผา 4440 เด็กหญิงชญานิน ฉัตรแก้ว อ.1 1
106 บ้านท่าผา 4437 เด็กหญิงภควรรณ จิตเจริญ อ.1 1
107 บ้านท่าผา 4443 เด็กหญิงณิชภานันท์ ธนศักดิ์ทวีผล อ.1 1
108 บ้านท่าผา 4442 เด็กหญิงนิชาภา แสงเรือน อ.1 1
109 บ้านท่าผา 4469 เด็กหญิงกันตพร เนียมสุวรรณ อ.1 1
110 บ้านท่าผา 4439 เด็กหญิงภัทรธิดา เทพท้าว อ.1 1
111 บ้านท่าผา 4447 เด็กชายปัญญาวี คำเวียง อ.2 1
112 บ้านท่าผา 4405 เด็กชายสายวัน - อ.2 1
113 บ้านท่าผา 4458 เด็กชายธีรภัทร นามวงค์ อ.2 1
114 บ้านท่าผา 4404 เด็กชายภาสกร แก้วดอนรี อ.2 1
115 บ้านท่าผา 4397 เด็กชายคุณากรณ์ ปากแคว อ.2 1
116 บ้านท่าผา 4448 เด็กชายณัฐวัฒน์ เห็นแก้ว อ.2 1
117 บ้านท่าผา 4402 เด็กชายปุณพจน์ นลินวิจิตร อ.2 1
118 บ้านท่าผา 4398 เด็กชายณัฐพล หลวงใหญ่ อ.2 1
119 บ้านท่าผา 4400 เด็กชายธนันชัย เชื้อเมืองพาน อ.2 1
120 บ้านท่าผา 4403 เด็กชายพชรพล สังข์เลิศ อ.2 1
121 บ้านท่าผา 4445 เด็กชายพลลภัตม์ เชาะหลี อ.2 1
122 บ้านท่าผา 4468 เด็กชายปวรปรัชญ์ ยอดคำปัน อ.2 1
123 บ้านท่าผา 4399 เด็กชายธนวินท์ กองชุม อ.2 1
124 บ้านท่าผา 4446 เด็กชายวุฒิภัทร คำตุ้ย อ.2 1
125 บ้านท่าผา 4444 เด็กชายอคิรานัช คมขำหนัก อ.2 1
126 บ้านท่าผา 4431 เด็กชายปฐวี สายใย อ.2 1
127 บ้านท่าผา 4408 เด็กหญิงพลอยไพลิน วันตา อ.2 1
128 บ้านท่าผา 4451 เด็กหญิงณัชภรณ์ ชมภูรัตน์ อ.2 1
129 บ้านท่าผา 4434 เด็กหญิงเอื้อการย์ ดำรงโชติเสถียร อ.2 1
130 บ้านท่าผา 4449 เด็กหญิงกาญจณา อินพรม อ.2 1
131 บ้านท่าผา 4470 เด็กหญิงณัฐกฤตา หลวงใหญ่ อ.2 1
132 บ้านท่าผา 4452 เด็กหญิงเกศรินทร์ กล่ำสกุล อ.2 1
133 บ้านท่าผา 4450 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เชาว์ไว อ.2 1
134 บ้านท่าผา 4409 เด็กหญิงเอวาริณ เดชพิมล อ.2 1
135 บ้านท่าผา 4457 เด็กชายมาวคำ - อ.3 1
136 บ้านท่าผา 4395 เด็กชายรัชชานนท์ หว่างพันธ์ุ อ.3 1
137 บ้านท่าผา 4455 เด็กชายนนทภัทร บำเพ็ญ อ.3 1
138 บ้านท่าผา 4456 เด็กชายมาวเงิน - อ.3 1
139 บ้านท่าผา 4412 เด็กชายธนดล เดี่ยวตระกูล อ.3 1
140 บ้านท่าผา 4453 เด็กชายธนศักดิ์ ผ่านภพ อ.3 1
141 บ้านท่าผา 4410 เด็กชายณัฐภูมิ เนตรปัญญากุล อ.3 1
142 บ้านท่าผา 4363 เด็กชายฐิติพงศ์ นาคนาคา อ.3 1
143 บ้านท่าผา 4407 เด็กชายบุญ - อ.3 1
144 บ้านท่าผา 4411 เด็กชายณฐกร สังขจันทรานนท์ อ.3 1
145 บ้านท่าผา 4362 เด็กชายธิติวุฒิ หมื่นหาญ อ.3 1
146 บ้านท่าผา 4414 เด็กหญิงปาริชาติ ต๊ะคิงษา อ.3 1
147 บ้านท่าผา 4367 เด็กหญิงภัณฑิลา ลามา อ.3 1
148 บ้านท่าผา 4416 เด็กหญิงสุภัสสรา ทิยะ อ.3 1
149 บ้านท่าผา 4361 เด็กหญิงสุภัชชา คิมพนัน อ.3 1
150 บ้านท่าผา 4454 เด็กหญิงเนตรชนก พยอม อ.3 1
151 บ้านท่าผา 4419 เด็กหญิงพีรดา รอดกสิกรรม อ.3 1
152 บ้านท่าผา 4415 เด็กหญิงลินลดา สีทับขำ อ.3 1
153 บ้านท่าผา 4418 เด็กหญิงทิชนก งิ้วเรือง อ.3 1
154 บ้านท่าผา 4417 เด็กหญิงศุภานันท์ อินพักทัน อ.3 1
155 บ้านท่าผา 4365 เด็กหญิงพิชญธิดา ทองวัชราพรรณ์ อ.3 1
156 บ้านท่าผา 4366 เด็กหญิงปภัสสร คล้ายจินดา อ.3 1
157 บ้านท่าผา 4360 เด็กหญิงพชิรา จารณา อ.3 1
158 บ้านท่าผา 4368 เด็กชายวัชรพงศ์ วงค์มโน ป.1 1
159 บ้านท่าผา 4373 เด็กชายปวรรุจ น้อยประเสริฐ ป.1 1
160 บ้านท่าผา 4328 เด็กชายวีระภาพ เชียงแทน ป.1 1
161 บ้านท่าผา 4372 เด็กชายวุฒิภัทร พุทธิมา ป.1 1
162 บ้านท่าผา 4421 เด็กชายณัฐวัฒน์ ผ่านภพ ป.1 1
163 บ้านท่าผา 4473 เด็กชายภาคิน บุญสม ป.1 1
164 บ้านท่าผา 4354 เด็กชายนราธิป ธรรมจักร์ ป.1 1
165 บ้านท่าผา 4369 เด็กชายปกเกล้า ครามณีนันท์ ป.1 1
166 บ้านท่าผา 4432 เด็กชายพีระพัฒน์ เชาะหลี ป.1 1
167 บ้านท่าผา 4374 เด็กชายกฤตภพ มะโนรมย์ ป.1 1
168 บ้านท่าผา 4353 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิเชียรสรรค์ ป.1 1
169 บ้านท่าผา 4382 เด็กหญิงณัชชา อุไรรัมย์ ป.1 1
170 บ้านท่าผา 4379 เด็กหญิงภานุมาศ ลามา ป.1 1
171 บ้านท่าผา 4377 เด็กหญิงปพิชญา อุทัยเลี้ยง ป.1 1
172 บ้านท่าผา 4383 เด็กหญิงกรรภิรมย์ ย้อยดวงชัย ป.1 1
173 บ้านท่าผา 4335 เด็กหญิงณัฐยา พุฒบรรจง ป.1 1
174 บ้านท่าผา 4332 เด็กหญิงพิมพ์ลดา เหมยฟอง ป.1 1
175 บ้านท่าผา 4380 เด็กหญิงนันตพร แทนทอง ป.1 1
176 บ้านท่าผา 4384 เด็กหญิงอนัญสรา สุขะ ป.1 1
177 บ้านท่าผา 4334 เด็กหญิงวันวิสา กระจาย ป.1 1
178 บ้านท่าผา 4376 เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ฟอง ป.1 1
179 บ้านท่าผา 4378 เด็กหญิงอภิชญา บุญวิบูลย์ ป.1 1
180 บ้านท่าผา 4392 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นันต๊ะกูล ป.1 1
181 บ้านท่าผา 4375 เด็กหญิงภัทราพร เขียนเป้า ป.1 1
182 บ้านท่าผา 4381 เด็กหญิงจิรัชญา ศรีทา ป.1 1
183 บ้านท่าผา 4423 เด็กชายวัชรพล สุดใจ ป.2 1
184 บ้านท่าผา 4337 เด็กชายเจษฎา ชุติก่อกุลยศ ป.2 1
185 บ้านท่าผา 4339 เด็กชายฉัตรปรินทร์ วันสูง ป.2 1
186 บ้านท่าผา 4336 เด็กชายชุติพงศ์ ดอกไม้ ป.2 1
187 บ้านท่าผา 4385 เด็กชายดเรศ พรหมเสน ป.2 1
188 บ้านศาลาสามัคคี 2793 เด็กชายศรัณญู ดวงทิพย์ อ.2 1
189 บ้านศาลาสามัคคี 2795 เด็กชายชวกร สอนคำ อ.2 1
190 บ้านศาลาสามัคคี 2794 เด็กหญิงวริษฐา เครือเช้า อ.2 1
191 บ้านศาลาสามัคคี 2792 เด็กหญิงศรัณญา ดวงทิพย์ อ.2 1
192 บ้านศาลาสามัคคี 2791 เด็กชายณภัทร วงศ์ใจคำ อ.3 1
193 บ้านศาลาสามัคคี 2789 เด็กชายกฤษณะ แปงเสน อ.3 1
194 บ้านศาลาสามัคคี 2787 เด็กหญิงกนกกร ผัดหล้า อ.3 1
195 บ้านศาลาสามัคคี 2788 เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์หอม อ.3 1
196 บ้านศาลาสามัคคี 2796 เด็กหญิงธรรมรักษา มาวัน อ.3 1
197 บ้านศาลาสามัคคี 2774 เด็กชายธนกฤต ประสาทไทย ป.1 1
198 บ้านศาลาสามัคคี 2776 เด็กชายภูริซ สุทธิ ป.1 1
199 บ้านศาลาสามัคคี 2773 เด็กชายภูผา เกื้อหนุน ป.1 1
200 บ้านศาลาสามัคคี 2779 เด็กชายฐาวิศว์ กูลพรม ป.1 1
201 บ้านศาลาสามัคคี 2782 เด็กหญิงปิยาพัชร เรืองจิตร์ ป.1 1
202 บ้านศาลาสามัคคี 2775 เด็กหญิงพิชชานิกา สุเรียมมา ป.1 1
203 บ้านศาลาสามัคคี 2766 เด็กชายธนวันต์ บุตรคำ ป.2 1
204 บ้านศาลาสามัคคี 2790 เด็กหญิงปรัชญาวี บุญคำ ป.2 1
205 บ้านศาลาสามัคคี 2749 เด็กชายพัชรพล ปันคะปวง ป.3 1
206 บ้านศาลาสามัคคี 2755 เด็กชายสหรัฐ ดวงทิพย์ ป.3 1
207 บ้านศาลาสามัคคี 2750 เด็กชายวีรชาติ พุฒซ้อน ป.3 1
208 บ้านศาลาสามัคคี 2753 เด็กชายเศรษฐกิจ เขื่อนคุณา ป.3 1
209 บ้านศาลาสามัคคี 2752 เด็กชายภูมิภัทร กันทะเสน ป.3 1
210 บ้านศาลาสามัคคี 2751 เด็กชายปิยังกูร เรืองจิตร์ ป.3 1
211 บ้านศาลาสามัคคี 2757 เด็กหญิงชลินดา การะเวก ป.3 1
212 บ้านศาลาสามัคคี 2740 เด็กชายภูริ เนื่องเหมย ป.4 1
213 บ้านศาลาสามัคคี 2742 เด็กชายสุรชัย หุ่นเที่ยง ป.4 1
214 บ้านศาลาสามัคคี 2738 เด็กชายชัยวัฒน์ ขันทิมา ป.4 1
215 บ้านศาลาสามัคคี 2737 เด็กชายกิติกันต์ สร้อยแก้ว ป.4 1
216 บ้านศาลาสามัคคี 2728 เด็กชายภูตะวัน เกื้อหนุน ป.4 1
217 บ้านศาลาสามัคคี 2768 เด็กชายธนิน วงค์กาปิน ป.4 1
218 บ้านศาลาสามัคคี 2739 เด็กชายธนวินท์ บุตรคำ ป.4 1
219 บ้านศาลาสามัคคี 2741 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์แก้ว ป.4 1
220 บ้านศาลาสามัคคี 2744 เด็กหญิงชนิกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
221 บ้านศาลาสามัคคี 2745 เด็กหญิงธีรนุช เรืองจิตต์ ป.4 1
222 บ้านศาลาสามัคคี 2743 เด็กหญิงกมลกานต์ วงค์โห้ ป.4 1
223 บ้านศาลาสามัคคี 2729 เด็กชายภูมิบดินทร์ พรมแพง ป.5 1
224 บ้านศาลาสามัคคี 2770 เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงใย ป.5 1
225 บ้านศาลาสามัคคี 2725 เด็กชายธนดล ธรรมกิติ ป.5 1
226 บ้านศาลาสามัคคี 2723 เด็กชายชิษณุพงศ์ ลังกาแก้ว ป.5 1
227 บ้านศาลาสามัคคี 2731 เด็กชายอภิภู สุวรรณจักร์ ป.5 1
228 บ้านศาลาสามัคคี 2727 เด็กชายพฤทธชาต ธรรมกันธร ป.5 1
229 บ้านศาลาสามัคคี 2724 เด็กชายดนัยวัฒน์ กันทะเสน ป.5 1
230 บ้านศาลาสามัคคี 2726 เด็กชายธัญวิชญ์ อัยกา ป.5 1
231 บ้านศาลาสามัคคี 2711 เด็กชายสันหณัฐ เต็มเจริญ ป.6 1
232 บ้านศาลาสามัคคี 2712 เด็กชายภูมิพิทักษ์ แปรพิมพา ป.6 1
233 บ้านศาลาสามัคคี 2700 เด็กชายถิรคุณ คำอ้าย ป.6 1
234 บ้านศาลาสามัคคี 2717 เด็กชายภูวดล บุญเหม ป.6 1
235 บ้านศาลาสามัคคี 2710 เด็กชายทองแท่ง ทิพย์มูล ป.6 1
236 บ้านศาลาสามัคคี 2714 เด็กชายบดินทร์ สมณา ป.6 1
237 บ้านศาลาสามัคคี 2746 เด็กหญิงอารยา สะกาแก้ว ป.6 1
238 บ้านศาลาสามัคคี 2716 เด็กหญิงอาริษรา หารวย ป.6 1
239 บ้านศาลาสามัคคี 2715 เด็กหญิงปภัสรา สุวรรณ์ ป.6 1
240 บ้านจอมปิง 3619 เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรวงษ์ อ.1 1
241 บ้านจอมปิง 3792 เด็กชายอิทธินนท์ อ่อนแก้ว อ.1 1
242 บ้านจอมปิง 3791 เด็กชายวีรภัทร จารณะ อ.1 1
243 บ้านจอมปิง 3793 เด็กหญิงณัชชา โสถิน อ.1 1
244 บ้านจอมปิง 3794 เด็กหญิงมาศอุบล วงศ์สมุทร อ.1 1
245 บ้านจอมปิง 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก อ.2 1
246 บ้านจอมปิง 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ อ.2 1
247 บ้านจอมปิง 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ อ.2 1
248 บ้านจอมปิง 3797 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิลจันทร์ อ.2 1
249 บ้านจอมปิง 3798 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วใจ อ.2 1
250 บ้านจอมปิง 3799 เด็กชายศิริชัย กันติยะ อ.3 1
251 บ้านจอมปิง 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง อ.3 1
252 บ้านจอมปิง 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี อ.3 1
253 บ้านจอมปิง 3796 เด็กชายกิติชัย พลรักษา อ.3 1
254 บ้านจอมปิง 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ อ.3 1
255 บ้านจอมปิง 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ อ.3 1
256 บ้านจอมปิง 3795 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ อ.3 1
257 บ้านจอมปิง 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ อ.3 1
258 บ้านจอมปิง 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู ป.1 1
259 บ้านจอมปิง 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ ป.1 1
260 บ้านจอมปิง 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล ป.1 1
261 บ้านจอมปิง 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ ป.1 1
262 บ้านจอมปิง 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ ป.1 1
263 บ้านจอมปิง 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ ป.2 1
264 บ้านจอมปิง 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล ป.2 1
265 บ้านจอมปิง 3800 เด็กชายทิวานนท์ ธรรมจา ป.2 1
266 บ้านจอมปิง 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา ป.2 1
267 บ้านจอมปิง 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน ป.2 1
268 บ้านจอมปิง 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก ป.2 1
269 บ้านจอมปิง 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ ป.2 1
270 บ้านจอมปิง 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน ป.2 1
271 บ้านจอมปิง 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย ป.2 1
272 บ้านจอมปิง 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง ป.3 1
273 บ้านจอมปิง 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ ป.3 1
274 บ้านจอมปิง 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง ป.3 1
275 บ้านจอมปิง 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ ป.3 1
276 บ้านจอมปิง 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล ป.3 1
277 บ้านจอมปิง 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง ป.4 1
278 บ้านจอมปิง 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ ป.4 1
279 บ้านจอมปิง 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต ป.4 1
280 บ้านจอมปิง 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ ป.4 1
281 บ้านจอมปิง 3650 เด็กชายรัชพล คำปน ป.5 1
282 บ้านจอมปิง 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ ป.5 1
283 บ้านจอมปิง 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา ป.5 1
284 บ้านจอมปิง 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี ป.5 1
285 บ้านจอมปิง 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง ป.5 1
286 บ้านจอมปิง 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ ป.5 1
287 บ้านจอมปิง 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ ป.5 1
288 บ้านจอมปิง 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน ป.6 1
289 บ้านจอมปิง 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ ป.6 1
290 บ้านจอมปิง 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย ป.6 1
291 บ้านจอมปิง 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย ป.6 1
292 บ้านจอมปิง 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ ป.6 1
293 บ้านจอมปิง 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ ป.6 1
294 บ้านจอมปิง 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ ป.6 1
295 บ้านจอมปิง 3801 เด็กหญิงอัยรดา พงษ์ประดิาฐ ป.6 1
296 บ้านจอมปิง 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย ป.6 1
297 บ้านจอมปิง 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง ป.6 1
298 บ้านจอมปิง 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ ป.6 1
299 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2185 เด็กหญิงกุลฑีรา หลำดี ป.4 1
300 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย ป.5 1
301 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน ป.5 1
302 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข ป.5 1
303 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ ป.5 1
304 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2257 เด็กชายเจษฎา การวิชัย ป.5 1
305 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2255 เด็กหญิงนภสร ดีสุติน ป.5 1
306 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2175 เด็กหญิงนฤมล จันทร์ผา ป.5 1
307 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2177 เด็กหญิงมนัดดา ปัดแก้ว ป.5 1
308 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2176 เด็กหญิงณัฐภัทร ปงคำ ป.5 1
309 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2174 เด็กหญิงปิยธิดา ทองชา ป.5 1
310 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร ป.6 1
311 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย ป.6 1
312 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน ป.6 1
313 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ ป.6 1
314 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ ป.6 1
315 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา ป.6 1
316 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2161 เด็กหญิงธีรัตน์ คำวัน ป.6 1
317 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2210 เด็กหญิงกัญญณัท โนกุล ป.6 1
318 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2162 เด็กหญิงศิริวิมล คำปน ป.6 1
319 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2157 เด็กหญิงกนกพร ปัดแก้ว ป.6 1
320 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2158 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริศรี ป.6 1
321 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2226 เด็กหญิงณัชสรณ์ ป๋ออ่อน ป.6 1
322 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2160 เด็กหญิงจิรัชญา เหลี่ยมแหลม ป.6 1
323 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2159 เด็กหญิงกุลสตรี วงค์กันทะ ป.6 1
324 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2156 เด็กหญิงกชามาส เทพอุด ป.6 1
325 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง ม.1 1
326 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ ม.1 1
327 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี ม.1 1
328 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2250 เด็กชายอัษฎาวุธ ดอนเลย ม.1 1
329 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี ม.1 1
330 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย ม.1 1
331 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ ม.1 1
332 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา ม.1 1
333 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร ม.1 1
334 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2249 เด็กชายณัชพงศ์ หล้าปวงคำ ม.1 1
335 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2252 เด็กหญิงชุติกานต์ สวยกลาง ม.1 1
336 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2138 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธไทสง ม.1 1
337 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2258 เด็กหญิงพรปวีณ์ โพนคร ม.1 1
338 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2251 เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขเกษม ม.1 1
339 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2253 เด็กหญิงนภัสสร ทองแกะ ม.1 1
340 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2254 เด็กหญิงวริศรา วันใจ ม.1 1
341 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2155 เด็กหญิงกมลพร มะมม ม.1 1
342 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2137 เด็กหญิงจีรภัทร์ ทองสิน ม.1 1
343 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี ม.2 1
344 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2240 เด็กชายศุภณัฐ มะโนเชต ม.2 1
345 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน ม.2 1
346 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ ม.2 1
347 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2126 เด็กหญิงสุภัสรีญา ยารังษี ม.2 1
348 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2225 เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้๊น ม.2 1
349 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2090 นายกรรชัย ปัดแก้ว ม.3 1
350 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2241 เด็กชายณัฎฐกรณ์ แนวเงินดี ม.3 1
351 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2217 นายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว ม.3 1
352 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2108 นางสาวพรชนัน ขิงทอง ม.3 1
353 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2096 นางสาววรรณนิภา ธิดา ม.3 1
354 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2109 นางสาววณิชญา พุทธไทสง ม.3 1
355 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2105 นางสาวณัฐมณฑน์ คำวัน ม.3 1
356 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2107 นางสาวภัทรวดี กฤษฏา ม.3 1
357 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2245 เด็กชายยศกร ทาปันสี อ.2 1
358 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2244 เด็กชายธาวิน มาลำปาง อ.2 1
359 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2243 เด็กชายดนุเดช ขันนาแล อ.2 1
360 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2242 เด็กชายกีรติ เตวะนา อ.2 1
361 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2247 เด็กหญิงนริศสรา เขียวต๊ะเครือ อ.2 1
362 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2248 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สีคำดี อ.2 1
363 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2256 เด็กหญิงชุติมา ธิดา อ.2 1
364 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง อ.3 1
365 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย อ.3 1
366 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ อ.3 1
367 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว อ.3 1
368 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2236 เด็กหญิงธนญา สุภาสอน อ.3 1
369 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2239 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ต๊ะตื้อ อ.3 1
370 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร่วมใจ อ.3 1
371 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2237 เด็กหญิงพาขวัญ แนวเงินดี อ.3 1
372 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2235 เด็กหญิงณัฎฐิดา ลุนทองทา อ.3 1
373 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2233 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ อ.3 1
374 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2238 เด็กหญิงวรัญญา แสงสุริศรี อ.3 1
375 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ ป.1 1
376 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว ป.1 1
377 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง ป.1 1
378 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2224 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุวรรณพิมพ์ ป.1 1
379 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี ป.2 1
380 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ ป.2 1
381 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา ป.2 1
382 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ ป.2 1
383 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ ป.2 1
384 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2215 เด็กหญิงวิภาดา กันวะนา ป.2 1
385 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2220 เด็กหญิงณัฐธิดา มหาพรม ป.2 1
386 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง ป.3 1
387 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา ป.3 1
388 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล ป.3 1
389 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี ป.3 1
390 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ ป.3 1
391 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา ป.3 1
392 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง ป.3 1
393 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2203 เด็กหญิงณัฐวดี พิงคสัน ป.3 1
394 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2204 เด็กหญิงศุจิภรณ์ วรรณจิตร ป.3 1
395 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2205 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พินิจ ป.3 1
396 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว ป.4 1
397 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ ป.4 1
398 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา ป.4 1
399 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2190 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยาทา ป.4 1
400 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจันทร์ ป.4 1
401 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2184 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรสำราญ ป.4 1
402 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2186 เด็กหญิงจิรัชยา คำปน ป.4 1
403 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 2227 เด็กหญิงกนกพร ลัดดา ป.4 1
404 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4049 เด็กชายณัฐดนัยต์ ต๊ะโก อ.2 1
405 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4050 เด็กชายรพีพัฒน์ คำดวง อ.2 1
406 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4048 เด็กชายธนากร รตนะธาดา อ.2 1
407 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4053 เด็กหญิงธัญชนก ปันคำ อ.2 1
408 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4055 เด็กหญิงนันทิชา ยิ้มกระโทก อ.2 1
409 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4056 เด็กหญิงพีรพร สุทธิวานิช อ.2 1
410 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4058 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เป็นวงศ์ อ.2 1
411 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4057 เด็กหญิงลลิสา ปานุมัด อ.2 1
412 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4054 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวงแก้ว อ.2 1
413 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4051 เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก้วมา อ.2 1
414 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู อ.3 1
415 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน อ.3 1
416 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา อ.3 1
417 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย อ.3 1
418 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา อ.3 1
419 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4036 เด็กชายพีรวัส กอนจิ่ง อ.3 1
420 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4030 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา อ.3 1
421 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4035 เด็กหญิงสุวรรณา ลุงจา อ.3 1
422 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4041 เด็กชายพระพุธ จองคำงาม ป.1 1
423 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า ป.1 1
424 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ ป.1 1
425 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4000 เด็กหญิงชญาภา ใจทอง ป.1 1
426 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3980 เด็กหญิงชนาพร บุญนำ ป.1 1
427 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3969 เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง ป.1 1
428 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4038 เด็กหญิงฐานิดา มั่นคงยั่งยืน ป.1 1
429 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3968 เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม ป.1 1
430 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3967 เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน ป.1 1
431 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น ป.2 1
432 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน ป.2 1
433 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง ป.2 1
434 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา ป.2 1
435 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน ป.2 1
436 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4010 เด็กชายสิทธา - ป.2 1
437 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3998 เด็กชายสุรพัศ - ป.2 1
438 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3970 เด็กชายธนากร รตนะธาดา ป.2 1
439 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4017 เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา ป.2 1
440 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3957 เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม ป.2 1
441 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3991 เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ ป.2 1
442 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง ป.2 1
443 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3992 เด็กหญิงขวัญมนัส - ป.2 1
444 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง ป.3 1
445 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ ป.3 1
446 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3981 เด็กชายคุณากร นวลไพรขจีวงษ์ ป.3 1
447 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา ป.3 1
448 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู ป.3 1
449 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู ป.3 1
450 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส ป.3 1
451 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา ป.3 1
452 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3589 เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี ป.3 1
453 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา ป.4 1
454 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล ป.4 1
455 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4045 เด็กชายชาคร เดินลงดอย ป.4 1
456 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ ป.4 1
457 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน ป.4 1
458 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4037 เด็กหญิงเรือนคำ ลุงคำ ป.4 1
459 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3919 เด็กหญิงเตรสา เตปิน ป.4 1
460 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3916 เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา ป.4 1
461 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4034 เด็กหญิงนิลณภัทร ปานุมัด ป.4 1
462 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3917 เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา ป.4 1
463 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4044 เด็กหญิงวันวิสา แก้วจี๋แฮ ป.4 1
464 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน ป.5 1
465 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ ป.5 1
466 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4046 เด็กชายธนพงษ์ ต๊ะนวน ป.5 1
467 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ ป.5 1
468 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา ป.5 1
469 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี ป.5 1
470 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา ป.5 1
471 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา ป.5 1
472 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ ป.5 1
473 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ ป.5 1
474 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ ป.5 1
475 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3936 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ นวลสม ป.5 1
476 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง ป.5 1
477 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ ป.5 1
478 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3989 เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร ป.5 1
479 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3893 เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ ป.5 1
480 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4060 เด็กหญิงกัญญาภัทร แสงดวง ป.5 1
481 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3892 เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย ป.5 1
482 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3977 เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ ป.5 1
483 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3894 เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม ป.5 1
484 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4059 เด็กชายปุณณวิช นัยเนตร ป.6 1
485 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล ป.6 1
486 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3861 เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ ป.6 1
487 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3860 เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ ป.6 1
488 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3864 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า ป.6 1
489 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3862 เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง ป.6 1
490 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4043 เด็กหญิงอริสา โหงหา ป.6 1
491 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา ป.6 1
492 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3868 เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู ป.6 1
493 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3866 เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู ป.6 1
494 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3995 เด็กหญิงยุวดี ลุงติ ป.6 1
495 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3865 เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน ป.6 1
496 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3997 เด็กหญิงเขมิกา อ่อนยุ่น ป.6 1
497 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3985 เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล ม.1 1
498 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4011 เด็กชายซันทา จองวิ ม.1 1
499 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4020 เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน ม.1 1
500 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3851 เด็กชายนันทนัช โพธา ม.1 1
501 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3850 เด็กชายณัฐพล ศิริวัน ม.1 1
502 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4042 เด็กชายชิษณุพงศ์ เดินลงดอย ม.1 1
503 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3869 เด็กชายกฤษดาวุฒิ แสงสี ม.1 1
504 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด ม.1 1
505 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4019 เด็กชายปพน แก้วเน่ ม.1 1
506 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3854 เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา ม.1 1
507 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3853 เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ ม.1 1
508 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3849 เด็กชายคุณากร อินลวง ม.1 1
509 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3789 เด็กชายดัสกร สุทิศ ม.1 1
510 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3855 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา ม.1 1
511 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4039 เด็กหญิงทิพวรรณ เพชรเมืองไทย ม.1 1
512 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3856 เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน ม.1 1
513 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3791 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล ม.2 1
514 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4040 เด็กชายนัฐพงษ์ แสนจันทร์ ม.2 1
515 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4013 เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม ม.2 1
516 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3816 เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย ม.2 1
517 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4047 เด็กชายศิรวิทย์ สีสิ้ว ม.2 1
518 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3922 เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ ม.2 1
519 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4014 เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน ม.2 1
520 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3792 เด็กหญิงมรกต แก้วมณี ม.2 1
521 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4003 เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว ม.2 1
522 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3972 เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล ม.2 1
523 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3987 นางสาวชมพูนิกข์ รินทร์คำ ม.2 1
524 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3768 นายคาวิน จิระดา ม.3 1
525 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4032 นายนพรัตน์ ธรรมสอน ม.3 1
526 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3994 นายธีรภัทร ลุงปาน ม.3 1
527 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3817 นายพงศธร จินกะสิกิจ ม.3 1
528 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3767 นายอภิรักษ์ เทพธรรม ม.3 1
529 บ้านนาแก้วประชารัฐ 4021 นายสุเมธ แสงเปา ม.3 1
530 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3769 นายนรินทร์ มิลิกาญจน์ ม.3 1
531 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3770 นางสาวทิพากร โฉมเชิด ม.3 1
532 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3821 นางสาวชนิสรา วงค์ต่อม ม.3 1
533 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3771 เด็กหญิงอัญชนา จิงจู ม.3 1
534 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3973 นางสาวชมพูนุช กู่คำ ม.3 1
535 บ้านนาแก้วประชารัฐ 3923 นางสาวเบญญาภา สาแดง ม.3 1
536 บ้านสองแควใต้ 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน ป.6 1
537 บ้านสองแควใต้ 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน ป.6 1
538 บ้านสองแควใต้ 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน ป.6 1
539 บ้านสองแควใต้ 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร ป.6 1
540 บ้านสองแควใต้ 3041 เด็กชายณภัทร ทานุชิต อ.2 1
541 บ้านสองแควใต้ 3044 เด็กชายนพรัตน์ อินตาคำ อ.2 1
542 บ้านสองแควใต้ 3042 เด็กชายธนากร พรมมิ อ.2 1
543 บ้านสองแควใต้ 3043 เด็กชายธีรภัทร อยู่สุข อ.2 1
544 บ้านสองแควใต้ 3057 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ อ.2 1
545 บ้านสองแควใต้ 3048 เด็กหญิงภาริน จินดารักษ์ อ.2 1
546 บ้านสองแควใต้ 3045 เด็กหญิงกนกนิภา บุญมาก อ.2 1
547 บ้านสองแควใต้ 3046 เด็กหญิงเบญญาภา ขัดเชียงราย อ.2 1
548 บ้านสองแควใต้ 3047 เด็กหญิงพิชญา กองใจ อ.2 1
549 บ้านสองแควใต้ 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - อ.3 1
550 บ้านสองแควใต้ 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว อ.3 1
551 บ้านสองแควใต้ 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา อ.3 1
552 บ้านสองแควใต้ 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง อ.3 1
553 บ้านสองแควใต้ 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ อ.3 1
554 บ้านสองแควใต้ 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ อ.3 1
555 บ้านสองแควใต้ 3051 เด็กหญิงศิริวรรณ กันภัย อ.3 1
556 บ้านสองแควใต้ 3040 เด็กหญิงเมธาพร วัสสุตะมะ อ.3 1
557 บ้านสองแควใต้ 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน ป.1 1
558 บ้านสองแควใต้ 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา ป.1 1
559 บ้านสองแควใต้ 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.1 1
560 บ้านสองแควใต้ 3054 เด็กชายจ๋อมใส - ป.1 1
561 บ้านสองแควใต้ 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว ป.1 1
562 บ้านสองแควใต้ 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ ป.1 1
563 บ้านสองแควใต้ 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ ป.1 1
564 บ้านสองแควใต้ 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา ป.1 1
565 บ้านสองแควใต้ 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว ป.1 1
566 บ้านสองแควใต้ 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ ป.1 1
567 บ้านสองแควใต้ 3055 เด็กหญิงจ๋ามหอม - ป.1 1
568 บ้านสองแควใต้ 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา ป.1 1
569 บ้านสองแควใต้ 3056 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ ป.2 1
570 บ้านสองแควใต้ 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข ป.2 1
571 บ้านสองแควใต้ 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ ป.2 1
572 บ้านสองแควใต้ 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา ป.2 1
573 บ้านสองแควใต้ 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ ป.2 1
574 บ้านสองแควใต้ 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว ป.2 1
575 บ้านสองแควใต้ 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด ป.2 1
576 บ้านสองแควใต้ 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม ป.2 1
577 บ้านสองแควใต้ 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน ป.2 1
578 บ้านสองแควใต้ 3039 เด็กหญิงมิณฑิตา วัสสุตะมะ ป.2 1
579 บ้านสองแควใต้ 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส ป.2 1
580 บ้านสองแควใต้ 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน ป.3 1
581 บ้านสองแควใต้ 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ ป.3 1
582 บ้านสองแควใต้ 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ ป.3 1
583 บ้านสองแควใต้ 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว ป.3 1
584 บ้านสองแควใต้ 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว ป.3 1
585 บ้านสองแควใต้ 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา ป.3 1
586 บ้านสองแควใต้ 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา ป.3 1
587 บ้านสองแควใต้ 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย ป.4 1
588 บ้านสองแควใต้ 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา ป.4 1
589 บ้านสองแควใต้ 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน ป.4 1
590 บ้านสองแควใต้ 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว ป.4 1
591 บ้านสองแควใต้ 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา ป.4 1
592 บ้านสองแควใต้ 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ ป.5 1
593 บ้านสองแควใต้ 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล ป.5 1
594 บ้านสองแควใต้ 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา ป.5 1
595 บ้านสองแควใต้ 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา ป.5 1
596 บ้านสองแควใต้ 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน ป.5 1
597 บ้านสองแควใต้ 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช ป.5 1
598 บ้านสองแควใต้ 3038 เด็กชายพัฒนชัย สุธรรม ป.5 1
599 บ้านสองแควใต้ 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม ป.5 1
600 บ้านสองแควใต้ 3036 นางสาวหลู่ส่า ลุงอ่องซา ป.5 1
601 บ้านสองแควใต้ 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ ป.5 1
602 บ้านสองแควใต้ 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ ป.5 1
603 บ้านสองแควใต้ 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว ป.5 1
604 บ้านสองแควใต้ 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน ป.6 1
605 บ้านสองแควใต้ 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ ป.6 1
606 วัดหาดปู่ด้าย 1237 เด็กชายณัฐนนท์ ทาเสนา อ.1 1
607 วัดหาดปู่ด้าย 1138 เด็กหญิงณัฐธิดา กองคำ อ.1 1
608 วัดหาดปู่ด้าย 1230 เด็กชายภานุเดช ตันโตน อ.2 1
609 วัดหาดปู่ด้าย 1229 เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเดชธง อ.2 1
610 วัดหาดปู่ด้าย 1231 เด็กชายธีรพล ธรรมจักร์ อ.2 1
611 วัดหาดปู่ด้าย 1235 เด็กหญิงมนัณชญา ตุ่นแจ้ อ.2 1
612 วัดหาดปู่ด้าย 1234 เด็กหญิงวรัญญา ใจวัน อ.2 1
613 วัดหาดปู่ด้าย 1236 เด็กชายธนากรณ์ วงผาบุตร อ.3 1
614 วัดหาดปู่ด้าย 1226 เด็กหญิงกรวรรณ ใจวัน อ.3 1
615 วัดหาดปู่ด้าย 1224 เด็กชายณัฐกฤต ตันตน ป.1 1
616 วัดหาดปู่ด้าย 1219 เด็กชายพีรพัฒน์ ดีสุติน ป.1 1
617 วัดหาดปู่ด้าย 1220 เด็กชายภูพิชยา ต๊ะโน ป.1 1
618 วัดหาดปู่ด้าย 1218 เด็กชายธีรภัทร อินทิ ป.1 1
619 วัดหาดปู่ด้าย 1217 เด็กชายณัฐภัทร วันดี ป.1 1
620 วัดหาดปู่ด้าย 1216 เด็กชายชนกันต์ ธรรมสอน ป.1 1
621 วัดหาดปู่ด้าย 1222 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรสีเขียว ป.1 1
622 วัดหาดปู่ด้าย 1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มแก้ว ป.1 1
623 วัดหาดปู่ด้าย 1223 เด็กหญิงอารดา หมอยา ป.1 1
624 วัดหาดปู่ด้าย 1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวัน ป.2 1
625 วัดหาดปู่ด้าย 1228 เด็กหญิงพิชญาภา สุภา ป.2 1
626 วัดหาดปู่ด้าย 1139 เด็กหญิงอริสรา อินทิ ป.3 1
627 วัดหาดปู่ด้าย 1208 เด็กหญิงพัชรี ตั๋นตน ป.3 1
628 วัดหาดปู่ด้าย 1203 เด็กชายนนทพัทร์ พระจันทร์ ป.4 1
629 วัดหาดปู่ด้าย 1238 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม ป.4 1
630 วัดหาดปู่ด้าย 1227 เด็กหญิงวิรัญชนา คำปัน ป.4 1
631 วัดหาดปู่ด้าย 1206 เด็กหญิงณิชกานต์ ทาเสนา ป.4 1
632 วัดหาดปู่ด้าย 1205 เด็กหญิงกัญญาณี พลหาญ ป.4 1
633 วัดหาดปู่ด้าย 1196 เด็กชายชนะพล พาพิมาย ป.5 1
634 วัดหาดปู่ด้าย 1198 เด็กชายศุภวิช มีชัยมาตร์ ป.5 1
635 วัดหาดปู่ด้าย 1197 เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วยศ ป.5 1
636 วัดหาดปู่ด้าย 1199 เด็กหญิงเมทินี อินทิ ป.5 1
637 วัดหาดปู่ด้าย 1201 เด็กหญิงอัจฉราพร อินทิ ป.5 1
638 วัดหาดปู่ด้าย 1200 เด็กหญิงรุ้งนภา เตยา ป.5 1
639 วัดหาดปู่ด้าย 1186 เด็กชายวิริยากรณ์ สุริยา ป.6 1
640 วัดหาดปู่ด้าย 1184 เด็กชายภูผา ลาช่อง ป.6 1
641 วัดหาดปู่ด้าย 1188 เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมจักร์ ป.6 1
642 วัดหาดปู่ด้าย 1192 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจวัน ป.6 1
643 วัดหาดปู่ด้าย 1193 เด็กหญิงเอเชีย จันทร์แทวี ป.6 1
644 วัดหาดปู่ด้าย 1191 เด็กหญิงศิริประภาดา ตุ่นแจ้ ป.6 1
645 วัดหาดปู่ด้าย 1190 เด็กหญิงเปียทิพย์ ปวนมณี ป.6 1
646 วัดหาดปู่ด้าย 1189 เด็กหญิงปริศรา ดอนเลย ป.6 1
647 วัดนาแก้ว 2858 เด็กชายชานน จันทร์ปุก อ.1 1
648 วัดนาแก้ว 2871 เด็กชายทินกร - อ.1 1
649 วัดนาแก้ว 2862 เด็กชายพีระพล กันธิมา อ.1 1
650 วัดนาแก้ว 2863 เด็กชายภูริณัฐ พิริยะ อ.1 1
651 วัดนาแก้ว 2860 เด็กชายนภัสกรณ์ โมคภา อ.1 1
652 วัดนาแก้ว 2857 เด็กชายกองทัพ วิไลทอง อ.1 1
653 วัดนาแก้ว 2859 เด็กชายธีรภัทร บริพันธ์ อ.1 1
654 วัดนาแก้ว 2861 เด็กชายนิสสรณ์ นวลออ อ.1 1
655 วัดนาแก้ว 2864 เด็กชายอนุวรรธน์ คันทะลือ อ.1 1
656 วัดนาแก้ว 2866 เด็กหญิงวริศรา หลวงไชย อ.1 1
657 วัดนาแก้ว 2867 เด็กหญิงอารดา - อ.1 1
658 วัดนาแก้ว 2865 เด็กหญิงรชญา วัฒนวรางกูร อ.1 1
659 วัดนาแก้ว 2874 เด็กชายธนเดช ลุงแดง อ.2 1
660 วัดนาแก้ว 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร อ.2 1
661 วัดนาแก้ว 2873 เด็กหญิงรพีพรรณ ธรรมจักร์ อ.2 1
662 วัดนาแก้ว 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา อ.2 1
663 วัดนาแก้ว 2870 เด็กหญิงอมลวรรณ อำพวา อ.2 1
664 วัดนาแก้ว 2855 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ หนูวรรณะ อ.2 1
665 วัดนาแก้ว 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช อ.2 1
666 วัดนาแก้ว 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ อ.2 1
667 วัดนาแก้ว 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน อ.3 1
668 วัดนาแก้ว 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า อ.3 1
669 วัดนาแก้ว 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา อ.3 1
670 วัดนาแก้ว 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา อ.3 1
671 วัดนาแก้ว 2875 เด็กชายธนโชติ - อ.3 1
672 วัดนาแก้ว 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย อ.3 1
673 วัดนาแก้ว 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล อ.3 1
674 วัดนาแก้ว 2818 เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญงาม อ.3 1
675 วัดนาแก้ว 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง อ.3 1
676 วัดนาแก้ว 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง อ.3 1
677 วัดนาแก้ว 2876 เด็กหญิงเมษา - อ.3 1
678 วัดนาแก้ว 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที ป.1 1
679 วัดนาแก้ว 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก ป.1 1
680 วัดนาแก้ว 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน ป.1 1
681 วัดนาแก้ว 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ ป.1 1
682 วัดนาแก้ว 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ ป.1 1
683 วัดนาแก้ว 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง ป.1 1
684 วัดนาแก้ว 2877 เด็กหญิงปณิดา ซอหริ่ง ป.1 1
685 วัดนาแก้ว 2878 เด็กหญิงหอม ลุงแดง ป.1 1
686 วัดนาแก้ว 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง ป.1 1
687 วัดนาแก้ว 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ ป.2 1
688 วัดนาแก้ว 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม ป.2 1
689 วัดนาแก้ว 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ ป.2 1
690 วัดนาแก้ว 2868 เด็กหญิงยอลดา อินทร์ตา ป.2 1
691 วัดนาแก้ว 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น ป.2 1
692 วัดนาแก้ว 2879 เด็กหญิงจ่าม ลุงติ ป.2 1
693 วัดนาแก้ว 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ ป.2 1
694 วัดนาแก้ว 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล ป.3 1
695 วัดนาแก้ว 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว ป.3 1
696 วัดนาแก้ว 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี ป.3 1
697 วัดนาแก้ว 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ ป.3 1
698 วัดนาแก้ว 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ ป.3 1
699 วัดนาแก้ว 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน ป.3 1
700 วัดนาแก้ว 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล ป.3 1
701 วัดนาแก้ว 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต ป.3 1
702 วัดนาแก้ว 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ ป.3 1
703 วัดนาแก้ว 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร ป.3 1
704 วัดนาแก้ว 2869 เด็กหญิงคำหลาว - ป.3 1
705 วัดนาแก้ว 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ ป.3 1
706 วัดนาแก้ว 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม ป.4 1
707 วัดนาแก้ว 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ ป.4 1
708 วัดนาแก้ว 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ ป.4 1
709 วัดนาแก้ว 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ ป.4 1
710 วัดนาแก้ว 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา ป.4 1
711 วัดนาแก้ว 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา ป.4 1
712 วัดนาแก้ว 2856 เด็กชายวรปรัชญ์ ชัยวงศ์ ป.4 1
713 วัดนาแก้ว 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี ป.4 1
714 วัดนาแก้ว 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น ป.4 1
715 วัดนาแก้ว 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ ป.4 1
716 วัดนาแก้ว 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา ป.4 1
717 วัดนาแก้ว 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว ป.4 1
718 วัดนาแก้ว 2872 เด็กชายชวกร สาธุธรรม ป.5 1
719 วัดนาแก้ว 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน ป.5 1
720 วัดนาแก้ว 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร ป.5 1
721 วัดนาแก้ว 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต ป.5 1
722 วัดนาแก้ว 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน ป.5 1
723 วัดนาแก้ว 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ ป.5 1
724 วัดนาแก้ว 2880 เด็กหญิงมนรดา ลุงติ ป.5 1
725 วัดนาแก้ว 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน ป.5 1
726 วัดนาแก้ว 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา ป.5 1
727 วัดนาแก้ว 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ ป.5 1
728 วัดนาแก้ว 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ ป.6 1
729 วัดนาแก้ว 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ ป.6 1
730 วัดนาแก้ว 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ ป.6 1
731 วัดนาแก้ว 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ ป.6 1
732 วัดนาแก้ว 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง ป.6 1
733 วัดนาแก้ว 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง ป.6 1
734 วัดนาแก้ว 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว ป.6 1
735 วัดนาแก้ว 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว ป.6 1
736 วัดนาแก้ว 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง ป.6 1
737 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5464 เด็กหญิงปฐมาวดี ต๊ะพรม ป.5 1
738 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5470 เด็กหญิงธัญนิศญา มูลเพีย ป.5 1
739 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5466 เด็กหญิงนันทิชา แสงคำ ป.5 1
740 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5465 เด็กหญิงปานทิพย์ เนียมณรงค์ ป.5 1
741 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5507 เด็กหญิงมณีรัตน์ สุกัน ป.5 1
742 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5442 เด็กหญิงณัฐวดี ทวีทรัพย์ ป.5 1
743 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5593 เด็กหญิงธีราภรณ์ สอนคำ ป.5 1
744 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5430 เด็กชายอภินันท์ วรรณโสภา ป.6 1
745 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5565 เด็กชายธนวัฒน์ สุทธหลวง ป.6 1
746 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5397 เด็กชายอำมตะ กันธิยืน ป.6 1
747 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5509 เด็กชายวรปรัชญ์ จอมแปง ป.6 1
748 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5462 เด็กชายก่อจ่าม - ป.6 1
749 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5599 เด็กชายคณิน โพธิ์ชินภัทร ป.6 1
750 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5434 เด็กหญิงธัญสิริ ติ๊บมาใจ ป.6 1
751 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5512 เด็กหญิงบุญญิสา ยี่สุ่น ป.6 1
752 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5419 เด็กหญิงขวัญ พิไล ป.6 1
753 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5590 เด็กหญิงบังอร ใจดี ป.6 1
754 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5409 เด็กหญิงพัชรภา ตั้งตระกูลไพศาล ป.6 1
755 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5658 เด็กหญิงนารดา ปิยทัสสีกุล ป.6 1
756 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5432 เด็กหญิงภาวินี ลิ่มสกุล ป.6 1
757 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5636 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ฉัตรพรม อ.2 1
758 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5626 เด็กชายคฑาวุธ มลิวัลย์ อ.2 1
759 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5632 เด็กชายธีรพัฒน์ ปาลี อ.2 1
760 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5628 เด็กชายธนภัทร - อ.2 1
761 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5634 เด็กชายนัฐภัทร วรรณโสภา อ.2 1
762 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5635 เด็กชายวรินทร แสงศิริ อ.2 1
763 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5629 เด็กชายซื่อลอด - อ.2 1
764 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5630 เด็กชายธนวัฒน์ ว่องไว อ.2 1
765 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5633 เด็กชายธีรภัทร ตื้อคำ อ.2 1
766 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5631 เด็กชายธนาธร วงค์จินดา อ.2 1
767 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5637 เด็กชายเหลาเมิง - อ.2 1
768 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5639 เด็กหญิงกนกรัตน์ นามะวงศ์ อ.2 1
769 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5647 เด็กหญิงภัทรธิดา สุตา อ.2 1
770 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5644 เด็กหญิงนทันนา ปิยทัสสีกุล อ.2 1
771 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5640 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราตรีวิมาน อ.2 1
772 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5642 เด็กหญิงธัญณิชา ขำมี อ.2 1
773 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5645 เด็กหญิงนิภาพร พิริยะ อ.2 1
774 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5646 เด็กหญิงปวริศา ธิราช อ.2 1
775 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5650 เด็กหญิงวิลันดา - อ.2 1
776 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5649 เด็กหญิงลาว - อ.2 1
777 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5641 เด็กหญิงธัญชนก ทองเต็ม อ.2 1
778 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5643 เด็กหญิงธันยลักษณ์ ส่งเสมอ อ.2 1
779 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5648 เด็กหญิงรัญชิดา กุณะ อ.2 1
780 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5605 เด็กชายอนุชิต จันทร์ตระกูล อ.3 1
781 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5609 เด็กชายนาวิน ครนภา อ.3 1
782 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5604 เด็กชายศิรวิทย์ ติ๊บมาใจ อ.3 1
783 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5606 เด็กชายณัฐนนท์ ศิริธรรม อ.3 1
784 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5662 เด็กชายอาทิตย์ จายออน อ.3 1
785 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5617 เด็กชายพุฒิเมธ เดชะพงษ์ อ.3 1
786 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5623 เด็กชายหน่อแสง - อ.3 1
787 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5618 เด็กชายพสิษฐ์ แสนโซ้ง อ.3 1
788 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5608 เด็กชายณัชชวกรณ์ ปลัดท้วม อ.3 1
789 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5638 เด็กชายอ่อง - อ.3 1
790 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5603 เด็กชายปรมินทร์ นุ่นปล้อง อ.3 1
791 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5607 เด็กชายนพวิชญ์ แต่งแดน อ.3 1
792 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5611 เด็กหญิงอลินรดา ชัยยะกูล อ.3 1
793 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5616 เด็กหญิงกาลมนัสสา จุมปา อ.3 1
794 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5610 เด็กหญิงวันวิสา ศรีใจแก้ว อ.3 1
795 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5612 เด็กหญิงพรรษา แก้ววันทา อ.3 1
796 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5614 เด็กหญิงจันทกานต์ - อ.3 1
797 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5581 เด็กชายดรัล เกตุอนงค์ ป.1 1
798 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5665 เด็กชายคมสัน (ไม่มีนามสกุล) ป.1 1
799 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5600 เด็กชายทนุ - ป.1 1
800 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5584 เด็กชายมาโนช - ป.1 1
801 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5664 เด็กชายชยพล นายจ้อย ป.1 1
802 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5573 เด็กชายชนกันต์ พรหมจรรย์ ป.1 1
803 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5577 เด็กชายคุณานนท์ ศิริธรรม ป.1 1
804 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5651 เด็กชายจีรพัฒน์ กันทะวงค์ ป.1 1
805 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5542 เด็กชายจีรภัทร แก้วบุญเรือง ป.1 1
806 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5556 เด็กหญิงมะลิ กรกฎโกมลรักษ์ ป.1 1
807 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5592 เด็กหญิงข่อง - ป.1 1
808 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5571 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.1 1
809 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5553 เด็กหญิงนฤสรณ์ พรรณแสง ป.1 1
810 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5567 เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยืน ป.1 1
811 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5578 เด็กหญิงสิริวิมล มณีจักร์ ป.1 1
812 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5575 เด็กหญิงอริย์กันตา กองคำ ป.1 1
813 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5572 เด็กหญิงนันท์นภัส นกเล็ก ป.1 1
814 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5555 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองกัน ป.1 1
815 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5554 เด็กหญิงพรลภัส ยะติน ป.1 1
816 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5574 เด็กหญิงณัฐมน รัตนสิงห์ ป.1 1
817 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5582 เด็กหญิงพันธ์วิรา กันนิกา ป.1 1
818 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5580 เด็กหญิงณัฐกมล ก๋าแก้ว ป.1 1
819 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5579 เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์กลม ป.1 1
820 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5544 เด็กชายศุภวิชญ์ เหมยฟอง ป.2 1
821 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5569 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจริญพันธ์สวัสดิ์ ป.2 1
822 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5505 เด็กชายเคอ - ป.2 1
823 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5601 เด็กชายยุทธการณ์ แซ่ยี่ปา ป.2 1
824 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5538 เด็กชายเอื้ออังกูร กันทะไชย ป.2 1
825 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5539 เด็กชายกุลพัทธ์ นกเล็ก ป.2 1
826 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5541 เด็กชายคำเดือน - ป.2 1
827 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5540 เด็กชายธนภัทร เจนธุรกิจ ป.2 1
828 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5543 เด็กชายศัจนันท์ แปงจิตร ป.2 1
829 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5546 เด็กหญิงพิมพ์ประภา ฉัตรพรม ป.2 1
830 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5545 เด็กหญิงดาว - ป.2 1
831 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5547 เด็กหญิงวรัญญา พุทธรักษา ป.2 1
832 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5551 เด็กหญิงพิจิกกา ดวงมะยศ ป.2 1
833 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5549 เด็กหญิงสุทธิดา วงค์จินดา ป.2 1
834 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5550 เด็กหญิงมัตติญา นันตาเป็ก ป.2 1
835 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5552 เด็กหญิงกชกร นวลอนงค์ ป.2 1
836 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5548 เด็กหญิงพรพรรณ - ป.2 1
837 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5522 เด็กชายวรวัฒน์ มูลคำ ป.3 1
838 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5491 เด็กชายจิดริด - ป.3 1
839 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5531 เด็กชายเด่นภูมิ กอมาตย์ ป.3 1
840 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5493 เด็กชายวีรภัทร ทันแก้ว ป.3 1
841 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5520 เด็กชายปิยะ เหียดใส ป.3 1
842 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5501 เด็กชายเดือนคำ - ป.3 1
843 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5516 เด็กชายวิศรุต มลิวรรณ์ ป.3 1
844 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5663 เด็กชายบวรวิชย์ ปัญญามัง ป.3 1
845 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5518 เด็กชายตุลากานต์ ดวงมะยศ ป.3 1
846 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5517 เด็กชายกวินภพ ตาโมง ป.3 1
847 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5529 เด็กชายเจษฎา ขัดทะสีมา ป.3 1
848 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5557 เด็กชายณัฐชนน สินไชย ป.3 1
849 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5525 เด็กหญิงบงกช ลุงหม่อง ป.3 1
850 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5654 เด็กหญิงนาโอมี ปิยทัสสีกุล ป.3 1
851 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5494 เด็กหญิงนัทฐิกา โนชัย ป.3 1
852 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5524 เด็กหญิงวรานันท์ ขัตินนท์ ป.3 1
853 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5489 เด็กหญิงแสงฟ้า - ป.3 1
854 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5589 เด็กหญิงนิชาณัฐ สุต๋า ป.3 1
855 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5558 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา วลัยพรอนันต์ ป.3 1
856 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5492 เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทร์ทิพย์ ป.3 1
857 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5523 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปุกคำ ป.3 1
858 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5559 เด็กชายภูริณัฐ สิริตา ป.4 1
859 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5655 เด็กชายวัชรพงษ์ ฟูตุ้ย ป.4 1
860 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5534 เด็กชายเอกลักษณ์ กันธา ป.4 1
861 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5621 เด็กชายอ่องหยุ้น เล็ก ป.4 1
862 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5497 เด็กชายนดน ฉัตรพรม ป.4 1
863 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5484 เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธรักษา ป.4 1
864 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5439 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล โชติ ป.4 1
865 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5602 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีเรือน ป.4 1
866 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5467 เด็กหญิงภัทริน โชติ ป.4 1
867 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5485 เด็กหญิงเนตรนภา มณีสุข ป.4 1
868 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5473 เด็กหญิงข้าวก่ำ ปู่เก่ ป.4 1
869 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5560 เด็กหญิงพักตร์จิฬา สุทธหลวง ป.4 1
870 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5620 เด็กหญิงธมน ประพงษ์ ป.4 1
871 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5437 เด็กชายสุวพิชญ์ คำดวง ป.5 1
872 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5530 เด็กชายภูภูมิ กอมาตย์ ป.5 1
873 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5657 เด็กชายณฐกร คำหนัก ป.5 1
874 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5436 เด็กชายนนทกร ปงใจดี ป.5 1
875 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5656 เด็กชายนนท์ สุทธะ ป.5 1
876 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5414 เด็กชายอ่อง - ป.5 1
877 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 5440 เด็กชายกิตติศักดิ์ ก๋าแก้ว ป.5 1
878 วังพร้าววิทยา 4734 เด็กชายกรวิชญ์ ก๋ามิ่ง อ.2 1
879 วังพร้าววิทยา 4736 เด็กชายวุฒิกานต์ ขันธิ อ.2 1
880 วังพร้าววิทยา 4735 เด็กชายกรวิชญ์ คำปัน อ.2 1
881 วังพร้าววิทยา 4737 เด็กชายอภิวัฒน์ ก๋าแก้ว อ.2 1
882 วังพร้าววิทยา 4741 เด็กหญิงวรกาญจน์ วิ่งเร็ว อ.2 1
883 วังพร้าววิทยา 4738 เด็กหญิงเกสรา ภิญโญ อ.2 1
884 วังพร้าววิทยา 4744 เด็กหญิงเกศมณี สงวนแบบ อ.2 1
885 วังพร้าววิทยา 4740 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สูตรเลข อ.2 1
886 วังพร้าววิทยา 4742 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กาวิตู อ.2 1
887 วังพร้าววิทยา 4739 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ วงค์ลังกา อ.2 1
888 วังพร้าววิทยา 4720 เด็กชายปรภูมินทร์ ภิญโญ อ.3 1
889 วังพร้าววิทยา 4721 เด็กชายพีรพล แก้วสง่า อ.3 1
890 วังพร้าววิทยา 4723 เด็กชายวิทวัส นวลอนงค์ อ.3 1
891 วังพร้าววิทยา 4719 เด็กชายประกรณ์ ก๋าแก้ว อ.3 1
892 วังพร้าววิทยา 4722 เด็กชายภคนันท์ แลสันกลาง อ.3 1
893 วังพร้าววิทยา 4724 เด็กชายอนุพงษ์ แซ่ลี อ.3 1
894 วังพร้าววิทยา 4732 เด็กชายกิตติพงศ์ คงพละ อ.3 1
895 วังพร้าววิทยา 4733 เด็กชายวัชรพงษ์ นาคพันธุ์ อ.3 1
896 วังพร้าววิทยา 4731 เด็กหญิงภูภณาภา เพียรธัญญกรณ์ อ.3 1
897 วังพร้าววิทยา 4727 เด็กหญิงปรียาวดี อุ่นตาล อ.3 1
898 วังพร้าววิทยา 4726 เด็กหญิงณัฐชา เครือวงค์ปิง อ.3 1
899 วังพร้าววิทยา 4725 เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทะ อ.3 1
900 วังพร้าววิทยา 4728 เด็กหญิงพรลภัศ เวียงนิล อ.3 1
901 วังพร้าววิทยา 4705 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณประสิทธิ์ ป.1 1
902 วังพร้าววิทยา 4754 เด็กชายภูภูมิ ภิญโญ ป.1 1
903 วังพร้าววิทยา 4755 เด็กชายธนัชชัย แซ่ย่าง ป.1 1
904 วังพร้าววิทยา 4704 เด็กชายวรวุฒิ อารีย์ ป.1 1
905 วังพร้าววิทยา 4717 เด็กชายอนัน กันธา ป.1 1
906 วังพร้าววิทยา 4703 เด็กชายณัฐพงษ์ สุขคำเมือง ป.1 1
907 วังพร้าววิทยา 4709 เด็กหญิงรุ่งอรุณ คำวรรณ ป.1 1
908 วังพร้าววิทยา 4708 เด็กหญิงนิตา โตกระโทก ป.1 1
909 วังพร้าววิทยา 4758 เด็กหญิงพอใจ จันทร์นุ่ม ป.1 1
910 วังพร้าววิทยา 4716 เด็กหญิงอัญยา กันธา ป.1 1
911 วังพร้าววิทยา 4707 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ซาวคำ ป.1 1
912 วังพร้าววิทยา 4715 เด็กหญิงเขมรินทร์ เป็งวัน ป.1 1
913 วังพร้าววิทยา 4687 เด็กชายศุภกฤต หาญจักรคำ ป.2 1
914 วังพร้าววิทยา 4686 เด็กชายวิษณุ นวลอนงค์ ป.2 1
915 วังพร้าววิทยา 4693 เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจมา ป.2 1
916 วังพร้าววิทยา 4745 เด็กหญิงนัฐณิชา ต๊ะสุทา ป.2 1
917 วังพร้าววิทยา 4690 เด็กหญิงบัวบูชา บุญยธาดา ป.2 1
918 วังพร้าววิทยา 4688 เด็กหญิงขวัญกมล แก้วมาลา ป.2 1
919 วังพร้าววิทยา 4692 เด็กหญิงเมธาวดี ยะสะโน ป.2 1
920 วังพร้าววิทยา 4689 เด็กหญิงธิดา คำแดง ป.2 1
921 วังพร้าววิทยา 4691 เด็กหญิงประกายทิพย์ พิมพ์สอน ป.2 1
922 วังพร้าววิทยา 4673 เด็กชายสารัฐ เสมอคำ ป.3 1
923 วังพร้าววิทยา 4671 เด็กชายพุฒิพร ใชยมงคล ป.3 1
924 วังพร้าววิทยา 4672 เด็กชายราชัญ พลศิริ ป.3 1
925 วังพร้าววิทยา 4677 เด็กหญิงพรรณนิภา ทากูล ป.3 1
926 วังพร้าววิทยา 4680 เด็กหญิงศรุตา ไชยสาร ป.3 1
927 วังพร้าววิทยา 4676 เด็กหญิงเนมิราช เถาแปง ป.3 1
928 วังพร้าววิทยา 4678 เด็กหญิงรฐา ก๋าวิตู ป.3 1
929 วังพร้าววิทยา 4674 เด็กหญิงจามจุรี คำวรรณ ป.3 1
930 วังพร้าววิทยา 4714 เด็กชายภูริเดช เทียมใจ ป.4 1
931 วังพร้าววิทยา 4656 เด็กชายรัชชานนท์ สุภาจันทร์ ป.4 1
932 วังพร้าววิทยา 4702 เด็กชายอรรถพันธ์ คำศรีวงศ์ ป.4 1
933 วังพร้าววิทยา 4651 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ แก้วมาดา ป.4 1
934 วังพร้าววิทยา 4652 เด็กชายคุณานนต์ พิสกุล ป.4 1
935 วังพร้าววิทยา 4654 เด็กชายทวีทรัพย์ ต๊ะสุทา ป.4 1
936 วังพร้าววิทยา 4653 เด็กชายตรัยรัตน์ เถาแปง ป.4 1
937 วังพร้าววิทยา 4659 เด็กหญิงขนิษฐา โมทารัตน์ ป.4 1
938 วังพร้าววิทยา 4660 เด็กหญิงฐิดาพร อินทะ ป.4 1
939 วังพร้าววิทยา 4662 เด็กหญิงพิมพ์นารา จันทร์หอม ป.4 1
940 วังพร้าววิทยา 4657 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีธิราช ป.4 1
941 วังพร้าววิทยา 4658 เด็กหญิงเกสรา ทรัพย์คำมา ป.4 1
942 วังพร้าววิทยา 4633 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วมารัตน์ ป.5 1
943 วังพร้าววิทยา 4628 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แก้วมารัตน์ ป.5 1
944 วังพร้าววิทยา 4747 เด็กชายธนกร ชาติวงษ์ ป.5 1
945 วังพร้าววิทยา 4748 เด็กชายไกรสร ธรรมสิทธิ์ ป.5 1
946 วังพร้าววิทยา 4746 เด็กชายวชิรวิทย์ เตชะวงศ์ ป.5 1
947 วังพร้าววิทยา 4627 เด็กชายณัฐกิตติ์ ฝั้นถาวร ป.5 1
948 วังพร้าววิทยา 4635 เด็กชายภานุพงษ์ สันธิ ป.5 1
949 วังพร้าววิทยา 4756 เด็กชายมนชิต แซ่ย่าง ป.5 1
950 วังพร้าววิทยา 4629 เด็กชายธีรวัฒน์ อินต๊ะปัด ป.5 1
951 วังพร้าววิทยา 4631 เด็กชายพีรพัฒน์ มหาครอง ป.5 1
952 วังพร้าววิทยา 4634 เด็กชายภาณุวัฒน์ คำพิลา ป.5 1
953 วังพร้าววิทยา 4636 เด็กชายวรากรณ์ ปันคำ ป.5 1
954 วังพร้าววิทยา 4632 เด็กชายพีรพัฒน์ อุตโม ป.5 1
955 วังพร้าววิทยา 4640 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วเตชะ ป.5 1
956 วังพร้าววิทยา 4639 เด็กหญิงมุนินทร์ ไชยเจริญ ป.5 1
957 วังพร้าววิทยา 4638 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ฝั้นถาวร ป.5 1
958 วังพร้าววิทยา 4711 เด็กชายกีรติ อุทาหรณ์ ป.6 1
959 วังพร้าววิทยา 4613 เด็กชายธันวา ศรีมาก ป.6 1
960 วังพร้าววิทยา 4612 เด็กชายณัฐเศรษฐ อุทาหรณ์ ป.6 1
961 วังพร้าววิทยา 4757 เด็กชายณัฐชนน โปธิ ป.6 1
962 วังพร้าววิทยา 4712 เด็กหญิงธมลวรรณ บำรุงผล ป.6 1
963 วังพร้าววิทยา 4618 เด็กหญิงศรัณย์พร ลาวเครือ ป.6 1
964 วังพร้าววิทยา 4615 เด็กหญิงฐิตาพร ปุ๊คำแดง ป.6 1
965 วังพร้าววิทยา 4619 เด็กหญิงอัญญากานต์ ซาวคำ ป.6 1
966 วังพร้าววิทยา 4617 เด็กหญิงพิณณภา ปวงมณี ป.6 1
967 วังพร้าววิทยา 4614 เด็กหญิงขนิษฐา ร้องวารี ป.6 1
968 วังพร้าววิทยา 4566 เด็กชายพีระพัฒน์ชัย อินเลิศ ม.1 1
969 วังพร้าววิทยา 4751 เด็กชายกิตติภัสร์ กันทา ม.1 1
970 วังพร้าววิทยา 4592 เด็กชายพัทธดนย์ ก๋าแก้ว ม.1 1
971 วังพร้าววิทยา 4590 เด็กชายนิติพล สมศรี ม.1 1
972 วังพร้าววิทยา 4591 เด็กชายปัณณวรรธ ยะสะโน ม.1 1
973 วังพร้าววิทยา 4620 เด็กชายกรณัฐ บุญคุ้ม ม.1 1
974 วังพร้าววิทยา 4594 เด็กชายลัทธพงศ์ จันทร์หอม ม.1 1
975 วังพร้าววิทยา 4587 เด็กชายโชคมงคล ใชยมงคล ม.1 1
976 วังพร้าววิทยา 4749 เด็กชายคมสันต์ แซ่ย่าง ม.1 1
977 วังพร้าววิทยา 4589 เด็กชายธนพัฒน์ สุขแช่ม ม.1 1
978 วังพร้าววิทยา 4600 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อุทาหรณ์ ม.1 1
979 วังพร้าววิทยา 4597 เด็กหญิงณัฐกานต์ วงค์ษา ม.1 1
980 วังพร้าววิทยา 4750 เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ย่าง ม.1 1
981 วังพร้าววิทยา 4752 เด็กหญิงชลธิชา ธรรมสิทธิ์ ม.1 1
982 วังพร้าววิทยา 4596 เด็กหญิงณัฎฐา เมืองจันทบุรี ม.1 1
983 วังพร้าววิทยา 4595 เด็กหญิงจีรนันท์ โรจนวิภาต ม.1 1
984 วังพร้าววิทยา 4574 เด็กหญิงอารยา บัวขาว ม.1 1
985 วังพร้าววิทยา 4564 เด็กชายธนาทิพย์ แสนคำมา ม.2 1
986 วังพร้าววิทยา 4568 เด็กชายศุภกร พิมสอน ม.2 1
987 วังพร้าววิทยา 4565 เด็กชายปกาศิต โมทารัตน์ ม.2 1
988 วังพร้าววิทยา 4647 เด็กชายจิรอังกูร กรกุม ม.2 1
989 วังพร้าววิทยา 4753 เด็กชายกฤตเมธ ฝั้นแก้ว ม.2 1
990 วังพร้าววิทยา 4563 เด็กชายจักรภัทร ขันธ์ศรี ม.2 1
991 วังพร้าววิทยา 4573 เด็กหญิงศิริภัสสร ฝั้นถาวร ม.2 1
992 วังพร้าววิทยา 4569 เด็กหญิงทิฆัมพร อินทะ ม.2 1
993 วังพร้าววิทยา 4572 เด็กหญิงพชรพร กาวิน ม.2 1
994 วังพร้าววิทยา 4666 เด็กหญิงสุวลักษณ์ ศิริวงศ์วานิช ม.2 1
995 วังพร้าววิทยา 4571 เด็กหญิงธีรดา สันธิ ม.2 1
996 วังพร้าววิทยา 4536 นายศรายุทธ หาญจักรคำ ม.3 1
997 วังพร้าววิทยา 4554 เด็กชายณัฐพร อุทาหรณ์ ม.3 1
998 วังพร้าววิทยา 4535 นายสิงหนาท โมทารัตน์ ม.3 1
999 วังพร้าววิทยา 4530 นายณัฐภัทร ติ๊บเขียววงค์ ม.3 1
1000 วังพร้าววิทยา 4602 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปันติ ม.3 1
1001 วังพร้าววิทยา 4526 นายภูธณาณัฐ วงค์ปันดี ม.3 1
1002 วังพร้าววิทยา 4553 เด็กชายพิชญุตย์ อัดแอ ม.3 1
1003 วังพร้าววิทยา 4531 นายคุณธรรม มลิทา ม.3 1
1004 วังพร้าววิทยา 4575 เด็กหญิงพระพาย จ้ายหนองบัว ม.3 1
1005 วังพร้าววิทยา 4710 เด็กหญิงนงนภัส คำวรรณะ ม.3 1
1006 วังพร้าววิทยา 4556 เด็กหญิงภครัช ต๊ะบุญธง ม.3 1
1007 วังพร้าววิทยา 4668 นางสาวอาภัสรา คำมา ม.3 1
1008 วังพร้าววิทยา 4759 นางสาวจิตรฤทัย ยาสมุทร์ ม.3 1
1009 วังพร้าววิทยา 4605 นางสาววิรดา บุญเชิด ม.3 1
1010 ศาลาวิทยา 6087 เด็กหญิงธนัชพร เครือฟู ม.1 1
1011 ศาลาวิทยา 6086 เด็กหญิงเนตรชนก เขื่อนแก้ว ม.1 1
1012 ศาลาวิทยา 6092 เด็กหญิงวณิชชา กองกินา ม.1 1
1013 ศาลาวิทยา 5817 เด็กหญิงศุภสุตา พุทธวงค์ ม.1 1
1014 ศาลาวิทยา 5815 เด็กหญิงธีรกันยา แก้วเมืองมา ม.1 1
1015 ศาลาวิทยา 6066 เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์แก้ว ม.2 1
1016 ศาลาวิทยา 5770 เด็กชายจิรวัฒน์ กาโชนัย ม.2 1
1017 ศาลาวิทยา 5772 เด็กชายธีรภัทร์ ถนอมจิตต์ ม.2 1
1018 ศาลาวิทยา 6088 เด็กชายอภิทรัพย์ จำเริญรื่น ม.2 1
1019 ศาลาวิทยา 5904 เด็กชายภูริเวศ คำปัน ม.2 1
1020 ศาลาวิทยา 5778 เด็กชายสุทธิพงษ์ อินสมพันธ์ ม.2 1
1021 ศาลาวิทยา 5779 เด็กหญิงกานต์สินี รักขาว ม.2 1
1022 ศาลาวิทยา 6070 เด็กหญิงณัฏฐชา คำลือปลูก ม.2 1
1023 ศาลาวิทยา 5783 เด็กหญิงภัคจิรา สายคำ ม.2 1
1024 ศาลาวิทยา 6069 เด็กหญิงปริยกร มอญแก้ว ม.2 1
1025 ศาลาวิทยา 6068 เด็กหญิงกัณฐมณี แสนใหม่ ม.2 1
1026 ศาลาวิทยา 5781 เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองจันงาม ม.2 1
1027 ศาลาวิทยา 5725 นายรัฐศาสตร์ ธรรมกิติ ม.3 1
1028 ศาลาวิทยา 5723 นายปาณวัฒน์ ทินอยู่ ม.3 1
1029 ศาลาวิทยา 5930 นายวีรพงษ์ แก้วน่าน ม.3 1
1030 ศาลาวิทยา 5734 เด็กชายธนากร ยะใจหมั่น ม.3 1
1031 ศาลาวิทยา 5730 นายกฤตพจน์ อิทธิฤทธิ์เดชา ม.3 1
1032 ศาลาวิทยา 6046 นายธันวา ต๊ะวิชัย ม.3 1
1033 ศาลาวิทยา 5719 นายกิตติคุณ ใจรวมกูล ม.3 1
1034 ศาลาวิทยา 5720 เด็กชายธนัตร์ ดีแก่ ม.3 1
1035 ศาลาวิทยา 5721 นายธาวิน เรือนตุ่น ม.3 1
1036 ศาลาวิทยา 5739 เด็กหญิงสุภัชยา แสงแก้ว ม.3 1
1037 ศาลาวิทยา 6022 นางสาวญาดาวดี ลายแดง ม.3 1
1038 ศาลาวิทยา 5729 เด็กหญิงวรางคณา จันทร์ทา ม.3 1
1039 ศาลาวิทยา 5688 นางสาวณัฐณี สายมะโน ม.3 1
1040 ศาลาวิทยา 6090 เด็กหญิงนฤมล เครือวงค์ ม.3 1
1041 ศาลาวิทยา 6091 เด็กชายนาที ชนะทะเล อ.2 1
1042 ศาลาวิทยา 6074 เด็กชายธนภัทร ศิริอินไชย อ.2 1
1043 ศาลาวิทยา 6071 เด็กชายเกื้อหนุน แก้วมุงคุณ อ.2 1
1044 ศาลาวิทยา 6072 เด็กชายณัฐนนท์ แซ่ผ่าน อ.2 1
1045 ศาลาวิทยา 6076 เด็กชายอิทธิพล อ้นแป้น อ.2 1
1046 ศาลาวิทยา 6073 เด็กชายณัฐภัทร ศิริวัฒน์ อ.2 1
1047 ศาลาวิทยา 6079 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพปง อ.2 1
1048 ศาลาวิทยา 6080 เด็กหญิงนภาพร เมืองงาม อ.2 1
1049 ศาลาวิทยา 6078 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนใหม่ อ.2 1
1050 ศาลาวิทยา 6077 เด็กหญิงกัญญพัชร์ ภูวะเรศ อ.2 1
1051 ศาลาวิทยา 6094 เด็กหญิงสุดาริณ นพพลกรัง อ.2 1
1052 ศาลาวิทยา 6052 เด็กชายธนวัฒน์ บุญทวี อ.3 1
1053 ศาลาวิทยา 6057 เด็กชายสิรภัทร์ นิลเขต อ.3 1
1054 ศาลาวิทยา 6054 เด็กชายพสุชา บุญเพ็ชรัตน์ อ.3 1
1055 ศาลาวิทยา 6053 เด็กชายธีรเมท แพงศรี อ.3 1
1056 ศาลาวิทยา 6058 เด็กชายอนุเทพ ปิงแก้ว อ.3 1
1057 ศาลาวิทยา 6056 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเสมอใจ อ.3 1
1058 ศาลาวิทยา 6093 เด็กชายบุรินทร์ธร ยอดสาแล อ.3 1
1059 ศาลาวิทยา 6060 เด็กหญิงลภัสสร เคียงสันเทียะ อ.3 1
1060 ศาลาวิทยา 6061 เด็กหญิงเอลียาห์ จันทร์เทพ อ.3 1
1061 ศาลาวิทยา 6034 เด็กชายณัฐภูมิ ปงจันตา ป.1 1
1062 ศาลาวิทยา 6081 เด็กชายพิชยดนย์ วงศสวัสดิ์ ป.1 1
1063 ศาลาวิทยา 6033 เด็กชายกวิน ในยะนา ป.1 1
1064 ศาลาวิทยา 6035 เด็กชายภูผา เลิศเบญจพล ป.1 1
1065 ศาลาวิทยา 6063 เด็กชายอรัญชัย พิมพ์ดี ป.1 1
1066 ศาลาวิทยา 6042 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ สมฟอง ป.1 1
1067 ศาลาวิทยา 6040 เด็กหญิงเบญจวรรณ คงสันเที๊ยะ ป.1 1
1068 ศาลาวิทยา 6037 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัสสุตะมะ ป.1 1
1069 ศาลาวิทยา 6039 เด็กหญิงจิริณญา เทพรักษ์ ป.1 1
1070 ศาลาวิทยา 6049 เด็กหญิงปพิชญา วังโสภา ป.1 1
1071 ศาลาวิทยา 6038 เด็กหญิงคุนัญญา นันทะโค ป.1 1
1072 ศาลาวิทยา 6041 เด็กหญิงอังคณา ตามีปลูก ป.1 1
1073 ศาลาวิทยา 6036 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทิพปง ป.1 1
1074 ศาลาวิทยา 6003 เด็กชายอภิวัฒน์ ปัดเจริญ ป.2 1
1075 ศาลาวิทยา 5998 เด็กชายธัญชบูรณ์ เขื่อนแก้ว ป.2 1
1076 ศาลาวิทยา 5999 เด็กชายธนกิต ภูวะเรศ ป.2 1
1077 ศาลาวิทยา 6001 เด็กชายพัชรพงษ์ ไชยคำ ป.2 1
1078 ศาลาวิทยา 6002 เด็กชายภานุพงษ์ แสงสว่าง ป.2 1
1079 ศาลาวิทยา 6005 เด็กหญิงชนัญญา วงค์เครือใจ ป.2 1
1080 ศาลาวิทยา 6009 เด็กหญิงศรินทิพย์ ริลา ป.2 1
1081 ศาลาวิทยา 6006 เด็กหญิงไพรินทร์ ถุงแก้ว ป.2 1
1082 ศาลาวิทยา 6008 เด็กหญิงรตินันท์ ข่วงกิจ ป.2 1
1083 ศาลาวิทยา 6007 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สัญญา ป.2 1
1084 ศาลาวิทยา 5986 เด็กชายภัทรกร แปงแก้ว ป.3 1
1085 ศาลาวิทยา 5993 เด็กหญิงอิงฟ้า คะณีวัน ป.3 1
1086 ศาลาวิทยา 5994 เด็กหญิงมินตรา พินทิสืบ ป.3 1
1087 ศาลาวิทยา 5989 เด็กหญิงรัชนีภรณ์ คำมูลตา ป.3 1
1088 ศาลาวิทยา 5959 เด็กชายรฐนนท์ ข่วงกิจ ป.4 1
1089 ศาลาวิทยา 5956 เด็กชายตนุสรณ์ เปาปวง ป.4 1
1090 ศาลาวิทยา 6032 เด็กชายกฤติพงษ์ กันทาสุข ป.4 1
1091 ศาลาวิทยา 5957 เด็กชายณัฐกรณ์ ญาณะปลูก ป.4 1
1092 ศาลาวิทยา 5960 เด็กชายนันทพัทธ์ สุชิยะ ป.4 1
1093 ศาลาวิทยา 5955 เด็กชายอัครพล จันทร์สุภาเสน ป.4 1
1094 ศาลาวิทยา 6089 เด็กชายชวนากร คำแผง ป.4 1
1095 ศาลาวิทยา 5958 เด็กชายนพดล บุญทวี ป.4 1
1096 ศาลาวิทยา 6011 เด็กชายรัชชานนท์ ขันโท ป.4 1
1097 ศาลาวิทยา 5966 เด็กหญิงอภิชญา แก้วปัญญา ป.4 1
1098 ศาลาวิทยา 5963 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองงาม ป.4 1
1099 ศาลาวิทยา 5967 เด็กหญิงจิรนันท์ การะกัน ป.4 1
1100 ศาลาวิทยา 5964 เด็กหญิงกมลชนก แก้วเสมอใจ ป.4 1
1101 ศาลาวิทยา 5965 เด็กหญิงเอมฤดี มูลศาลา ป.4 1
1102 ศาลาวิทยา 5892 เด็กชายณัฐวุฒิ มณีแมน ป.5 1
1103 ศาลาวิทยา 5893 เด็กชายก้องภพ ใจเรือน ป.5 1
1104 ศาลาวิทยา 5891 เด็กชายภัทรคุณ ใจรวมกูล ป.5 1
1105 ศาลาวิทยา 5888 เด็กชายพัชรดนัย แน่นนันท์ ป.5 1
1106 ศาลาวิทยา 6013 เด็กหญิงชวัลนุช ชูเสถียร ป.5 1
1107 ศาลาวิทยา 5898 เด็กหญิงชญานิศ กำมเชียร ป.5 1
1108 ศาลาวิทยา 6083 เด็กหญิงธัญญพร ไชยบุญเรือง ป.5 1
1109 ศาลาวิทยา 5895 เด็กหญิงธนวรรณ สุภารักษ์ ป.5 1
1110 ศาลาวิทยา 5983 เด็กหญิงนริศรา อินต๊ะป๊ก ป.5 1
1111 ศาลาวิทยา 5896 เด็กหญิงธัญชนก ทามณีวรรณ ป.5 1
1112 ศาลาวิทยา 6012 เด็กหญิงกมลพร กลมเกลี้ยง ป.5 1
1113 ศาลาวิทยา 6084 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศสวัสดิ์ ป.5 1
1114 ศาลาวิทยา 6082 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินาสา ป.5 1
1115 ศาลาวิทยา 5857 เด็กชายพงศธร มาเรือน ป.6 1
1116 ศาลาวิทยา 6064 เด็กชายวีระโชติ กองศรีนวล ป.6 1
1117 ศาลาวิทยา 5855 เด็กชายฐปกร ญาณะปลูก ป.6 1
1118 ศาลาวิทยา 5856 เด็กชายณวัฒน์ บุญทวี ป.6 1
1119 ศาลาวิทยา 5859 เด็กชายวัชรภูมินทร์ ณ ระนอง ป.6 1
1120 ศาลาวิทยา 5860 เด็กชายศตคุณ ใจรวมกูล ป.6 1
1121 ศาลาวิทยา 5853 เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษทักษ์สิน ป.6 1
1122 ศาลาวิทยา 5854 เด็กชายธีรโชติ ปักษิน ป.6 1
1123 ศาลาวิทยา 5887 เด็กชายธีรพัฒน์ อกตัน ป.6 1
1124 ศาลาวิทยา 6045 เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงมี ป.6 1
1125 ศาลาวิทยา 5880 เด็กหญิงณัฐพร บ่อแก้ว ป.6 1
1126 ศาลาวิทยา 6029 เด็กหญิงแววดาว ชนะทะเล ป.6 1
1127 ศาลาวิทยา 6065 เด็กหญิงทิชามญชุ์ ริลา ป.6 1
1128 ศาลาวิทยา 5865 เด็กหญิงปวริศา อ่างทอง ป.6 1
1129 ศาลาวิทยา 5862 เด็กหญิงจิรภา การะกัน ป.6 1
1130 ศาลาวิทยา 5874 เด็กหญิงธีร์จุฑา หอมดวงศรี ป.6 1
1131 ศาลาวิทยา 5972 เด็กหญิงศุภลักษ์ สุขสมัคร ป.6 1
1132 ศาลาวิทยา 5864 เด็กหญิงทัตชญา แก้วปัญญา ป.6 1
1133 ศาลาวิทยา 5973 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขนิรันดร์ ป.6 1
1134 ศาลาวิทยา 6050 เด็กหญิงชลิดา ภู่เกษแก้ว ป.6 1
1135 ศาลาวิทยา 5861 เด็กหญิงกัลยาณี หย่งกิจ ป.6 1
1136 ศาลาวิทยา 5876 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทาวิชัย ป.6 1
1137 ศาลาวิทยา 5813 เด็กชายชนาสิน ขัดทะเสมา ม.1 1
1138 ศาลาวิทยา 5858 เด็กชายภาณุพงษ์ กันทาสุข ม.1 1
1139 ศาลาวิทยา 5812 เด็กชายจิรายุ นาคสุทธิ ม.1 1
1140 ศาลาวิทยา 6085 เด็กชายพิระเดช มลิวรรณ์ ม.1 1
1141 ศาลาวิทยา 6095 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พระจอหอ ม.1 1
1142 ศาลาวิทยา 5837 เด็กหญิงกชกร วงค์ระกา ม.1 1
1143 ศาลาวิทยา 5839 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขป้อม ม.1 1
1144 ศาลาวิทยา 5840 เด็กหญิงธนภรณ์ การะกัน ม.1 1
1145 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6752 เด็กชายธนาวุฒิ ศิริวรรณากร ป.2 2
1146 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7250 เด็กชายวัฒนาธีรากรณ์ ยุติธรรม ป.6 1
1147 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้แก้ว ม.3 1
1148 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7269 เด็กชายญาณกวี นวลอนงค์ ป.2 2
1149 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6367 เด็กชายณัฐนนท์ ดอนชัย ป.6 1
1150 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6452 นางสาวศิริลดา มุกสิกสวัสดิ์ ม.3 1
1151 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6753 เด็กชายภัทรดนัย คำวัน ป.2 2
1152 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6368 เด็กชายจิรายุ รักพ่วง ป.6 1
1153 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6820 เด็กหญิงชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ ม.3 1
1154 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6977 เด็กชายวิวิธวินย์ เดชธนโสภานันท์ ป.2 2
1155 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6372 เด็กชายธิติกร เสมอคำ ป.6 1
1156 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6084 นางสาวกิติพร พรมสมบัติ ม.3 1
1157 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6978 เด็กชายณัฐพงศ์ ปันถี ป.2 2
1158 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6369 เด็กชายธีรเดช เพ็ชรวิจิตร ป.6 1
1159 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6258 เด็กหญิงวริศรา เขียวสด ม.3 1
1160 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6749 เด็กชายเอกพัฒน์ เพ็ชรตา ป.2 2
1161 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6371 เด็กชายณัฐดนัย โอชา ป.6 1
1162 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6260 เด็กหญิงศุภกานต์ โยธา ม.3 1
1163 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6757 เด็กชายกวินภัทร จันใจ ป.2 2
1164 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6374 เด็กชายลานบุญ วงศ์ปันติ ป.6 1
1165 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6813 นางสาวฐิติพัชร อินใจ ม.3 1
1166 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6751 เด็กชายภัคพงษ์ ใจแสน ป.2 2
1167 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6362 เด็กชายสุริยนต์ อินทนนท์ ป.6 1
1168 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6164 นางสาวอภิญญา ใจลังก๋า ม.3 1
1169 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6754 เด็กชายณัฐวัฒน์ สีมา ป.2 2
1170 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7174 เด็กชายตรรก ชั่งทอง ป.6 1
1171 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6815 เด็กหญิงวรัญญา ปันถี ม.3 1
1172 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6750 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาวงศ์ ป.2 2
1173 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7251 เด็กชายเบญญาพล กานำ ป.6 1
1174 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6068 นายนิราธิ เนตรรุ่งเรือง ม.3 2
1175 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6755 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศึกษากิจ ป.2 2
1176 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6364 เด็กชายวรรณรัตน์ อินต๊ะราชา ป.6 1
1177 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6809 นายบูรพา สุกัน ม.3 2
1178 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7212 เด็กชายวุฒิภัทร ใจมา ป.2 2
1179 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7173 เด็กชายภูตะวัน นามเมือง ป.6 1
1180 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7093 นายวีรภัทร แก้วจะนา ม.3 2
1181 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7213 เด็กชายนภัสกร วงศ์คำตุ้ย ป.2 2
1182 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6363 เด็กชายธนภัทร งามละออ ป.6 1
1183 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6812 นายเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว ม.3 2
1184 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6979 เด็กชายภูบดินทร์ เพชรศรีงาม ป.2 2
1185 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7254 เด็กหญิงพัชรพร ปุคำแดง ป.6 1
1186 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6024 นายเตชินท์ รินพล ม.3 2
1187 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7214 เด็กชายภูตะวัน จันทะคะมุด ป.2 2
1188 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6379 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนนิล ป.6 1
1189 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6034 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วมงคล ม.3 2
1190 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6759 เด็กชายธนวัฒน์ ปวนอุด ป.2 2
1191 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ ป.6 1
1192 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6808 นายรัฐภูมิ วันละยา ม.3 2
1193 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6775 เด็กหญิงพชรพร อินลวง ป.2 2
1194 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6565 เด็กหญิงธันวารัตน์ กันธิมิตรตระกูล ป.6 1
1195 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6256 นายธนโชติ คงทน ม.3 2
1196 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7216 เด็กหญิงภาวิมล ลืมหลง ป.2 2
1197 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7253 เด็กหญิงพันธิกา เทพธรรม ป.6 1
1198 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6033 เด็กชายธนวัฒน์ ดีบุก ม.3 2
1199 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสุภา ป.2 2
1200 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6567 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ ชัยพรม ป.6 1
1201 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6811 นายธนชาติ โยธา ม.3 2
1202 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6782 เด็กหญิงกวินธิดา จันทรักษา ป.2 2
1203 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6650 เด็กหญิงกชกานต์ บุญชู ป.6 1
1204 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6054 นายวีรภัทร กาฬผล ม.3 2
1205 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6781 เด็กหญิงธนาภรณ์ จีปน ป.2 2
1206 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6387 เด็กหญิงนราวดี กันทะสร ป.6 1
1207 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6556 นายคุณากร เกษสระ ม.3 2
1208 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7161 เด็กหญิงธนัชญา กาวงศ์อิน ป.2 2
1209 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6389 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยาบัว ป.6 1
1210 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6810 นายธนวินท์ วงศ์อินทร์ ม.3 2
1211 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7215 เด็กหญิงน้ำฝน สุธรรม ป.2 2
1212 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6958 เด็กหญิงณัฐทชา หน่อยศ ป.6 1
1213 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6031 นายวิวัฒน์ แก้วมงคล ม.3 2
1214 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6786 เด็กหญิงจันทิรา สายตุ่นแก้ว ป.2 2
1215 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6383 เด็กหญิงณฐอร ก๋งเทเวศ ป.6 1
1216 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6056 นายสุทิวัส ไชยเตกุล ม.3 2
1217 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7160 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงศิลป์ ป.2 2
1218 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6380 เด็กหญิงรจเรข วรรณศักดิ์ ป.6 1
1219 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6066 นายเอกภพ กองแก้ว ม.3 2
1220 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7218 เด็กหญิงศิริกัญญา กันทะวงค์ ป.2 2
1221 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6381 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขสานต์ ป.6 1
1222 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 5956 นายธีระพงษ์ ทานุชิต ม.3 2
1223 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6783 เด็กหญิงกวินนาฎ จันทรักษา ป.2 2
1224 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6564 เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วเต็ม ป.6 1
1225 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6023 นายธนวัฒน์ ชุ่มศรี ม.3 2
1226 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6788 เด็กหญิงสุภาวดี เหนือบุญ ป.2 2
1227 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6386 เด็กหญิงนพจิรา ภาดา ป.6 1
1228 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7094 นายพลอธิป ธรรมจักร ม.3 2
1229 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6986 เด็กหญิงสุชาวดี รักยา ป.2 2
1230 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6376 เด็กหญิงธาลิดา ฟองเขียว ป.6 1
1231 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7092 เด็กชายวรวัตร สุขะ ม.3 2
1232 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7162 เด็กหญิงกนกพัธร ชั่งทอง ป.2 2
1233 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6382 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวรรณากร ป.6 1
1234 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6822 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจบุญ ม.3 2
1235 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6785 เด็กหญิงปภัสสร ราชเสนา ป.2 2
1236 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6469 เด็กหญิงรุ่งฟ้า มิตไชยคำ ป.6 1
1237 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6076 นางสาวกรรณิการ์ สาบคำ ม.3 2
1238 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7098 เด็กชายอรรถกร ศรีสกุล อ.2 1
1239 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6784 เด็กหญิงอมราวดี คงคา ป.2 2
1240 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7255 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทารัตน์ ป.6 1
1241 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6453 นางสาวอรนุช เรืองรบ ม.3 2
1242 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7102 เด็กชายกอบกุล สีจันทร์ อ.2 1
1243 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6778 เด็กหญิงวีรนัฐ บุญมี ป.2 2
1244 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7256 เด็กหญิงศิริภัสสร กันทะวงค์ ป.6 1
1245 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6052 เด็กหญิงพีรดา ปิกคำ ม.3 2
1246 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7108 เด็กชายจิรกฤต ทองเปลว อ.2 1
1247 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6780 เด็กหญิงพิมพ์อรินทร์ ไสยวัง ป.2 2
1248 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6385 เด็กหญิงณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ ป.6 1
1249 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6092 นางสาวชนากานต์ อินต๊ะวงศ์ ม.3 2
1250 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7262 เด็กชายยลรวัตร เกตุสุวงษ์ อ.2 1
1251 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6777 เด็กหญิงชาลิสา ชัยประภา ป.2 2
1252 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งวงษา ป.6 1
1253 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6826 นางสาวภัทรวดี แหมธนเจริญ ม.3 2
1254 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7101 เด็กชายธารา สิทธิชัย อ.2 1
1255 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงใหญ่ ป.2 2
1256 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7252 เด็กหญิงทักษอร สิทธิคำ ป.6 1
1257 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6074 นางสาวปาริชาติ จินดาลัย ม.3 2
1258 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7109 เด็กชายธนบดินทร์ ทนันไชย อ.2 1
1259 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6987 เด็กหญิงศิรินภา ปันม้า ป.2 2
1260 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6562 เด็กชายชิษณุชา วังเส็ง ป.6 2
1261 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6083 เด็กหญิงอริสา ใจกันติ ม.3 2
1262 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7103 เด็กชายปุณณวิช เพ็ชรแสนงาม อ.2 1
1263 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7219 เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณะ ป.3 1
1264 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6471 เด็กชายชยางกูร พานิช ป.6 2
1265 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6046 นางสาวศรันณ์รัชต์ ชาวสืบ ม.3 2
1266 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7104 เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐ อ.2 1
1267 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6968 เด็กชายชุติพนธ์ ลามา ป.3 1
1268 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6560 เด็กชายนันนพัฒน์ ปิงแก้ว ป.6 2
1269 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6072 เด็กหญิงสุรีพร หลิวยัง ม.3 2
1270 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7096 เด็กชายธนภัทร พิษณุ อ.2 1
1271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6668 เด็กชายภานุพนธ์ เอกธนพรสกุล ป.3 1
1272 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6957 เด็กชายณัฐดนัย ก๋องคำทา ป.6 2
1273 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6051 นางสาววรัตนาภรณ์ เผ่าละออ ม.3 2
1274 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7110 เด็กชายนนทน์เดช สายวงค์ใจ อ.2 1
1275 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6669 เด็กชายพัชรพล อินใจ ป.3 1
1276 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6395 เด็กชายจิรายุ ถาวร ป.6 2
1277 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6925 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ำกลาง ม.3 2
1278 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7107 เด็กชายกันต์ธร พึ่งย้อย อ.2 1
1279 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6799 เด็กชายอธิษฐาน จีปน ป.3 1
1280 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6397 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ ป.6 2
1281 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6823 เด็กหญิงจิรสุดา เป็งสุทะ ม.3 2
1282 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7097 เด็กชายกลวัชร ทองคำ อ.2 1
1283 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6663 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัญญาดี ป.3 1
1284 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6403 เด็กชายรชต ชัยวงค์ ป.6 2
1285 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6079 นางสาวพรพิมล แก้วสีงาม ม.3 2
1286 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7099 เด็กชายนราวิชญ์ ธรรมวงค์ อ.2 1
1287 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6661 เด็กชายกลวัชร ธรรมริยา ป.3 1
1288 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6402 เด็กชายวิกรม สิงห์สัน ป.6 2
1289 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6049 นางสาวปิยธิดา วันตา ม.3 2
1290 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7100 เด็กชายณัฐสิทธิ์ บุญมี อ.2 1
1291 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6667 เด็กชายธนพล โพธิ์ไหม ป.3 1
1292 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7257 เด็กชายธนภัทร สุขช่วย ป.6 2
1293 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6080 นางสาวพิมพ์ณพัชร สาวงศ์ ม.3 2
1294 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7106 เด็กชายปุญญพัฒน์ สายอินถา อ.2 1
1295 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6666 เด็กชายกิตตินันท์ อินถา ป.3 1
1296 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7258 เด็กชายศุภวิชญ์ ปัญญาวัน ป.6 2
1297 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7105 เด็กชายยศพล เดชถี อ.2 1
1298 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6841 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์สร้อย ป.3 1
1299 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6833 เด็กชายนพณัช แหมธนเจริญ ป.6 2
1300 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7114 เด็กหญิงวรัญญา ไชยอ้าย อ.2 1
1301 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6664 เด็กชายศรัณยภัทร องคะเส ป.3 1
1302 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7259 เด็กชายวันชนะ ไชยเจริญ ป.6 2
1303 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7119 เด็กหญิงกัณฐมณี ทอนช่วย อ.2 1
1304 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6843 เด็กชายจิรฐา พรมหย่า ป.3 1
1305 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6391 เด็กชายทรงวุฒิ สุภาพ ป.6 2
1306 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7115 เด็กหญิงจิรัชญา สัตย์ต่อชาติ อ.2 1
1307 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6662 เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไว ป.3 1
1308 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6832 เด็กชายศิรชัย จิตแหลม ป.6 2
1309 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7177 เด็กหญิงปนัดดา แก้วบังวัน อ.2 1
1310 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6848 เด็กหญิงศิรัญญา ศรีนวลนุ่น ป.3 1
1311 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6399 เด็กชายสิบปกร ตุลเตมีย์ ป.6 2
1312 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7118 เด็กหญิงเกวลิน บุญเรือง อ.2 1
1313 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6687 เด็กหญิงโชติกา วังกรานต์ ป.3 1
1314 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6393 เด็กชายศุภลักษณ์ ทรวงชัย ป.6 2
1315 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7116 เด็กหญิงสิริกัญญา แก้วกันใจ อ.2 1
1316 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6685 เด็กหญิงมณัสณรรญ์ แสงศร ป.3 1
1317 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6561 เด็กชายยศพนธ์ พลหาญ ป.6 2
1318 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7113 เด็กหญิงสิรินดา สิงห์ขร อ.2 1
1319 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6688 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วบังวัน ป.3 1
1320 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6400 เด็กชายยศกร วนิชตานนท์ ป.6 2
1321 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7117 เด็กหญิงอรพิน เครื่องชัย อ.2 1
1322 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7221 เด็กหญิงธัญรัตน์ ซาวคำ ป.3 1
1323 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7175 เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญ ป.6 2
1324 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7120 เด็กหญิงขวัญกมล สร้อยโภคิน อ.2 1
1325 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7222 เด็กหญิงวนัสนันท์ เป็งบุญมา ป.3 1
1326 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6834 เด็กหญิงกฤตทิตา ชัยวงศ์ ป.6 2
1327 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7121 เด็กหญิงขวัญชนก สร้อยโภคิน อ.2 1
1328 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7220 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ด้วงคำ ป.3 1
1329 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6413 เด็กหญิงวราภรณ์ โนจา ป.6 2
1330 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7178 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เมืองคำ อ.2 1
1331 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6682 เด็กหญิงภัทรวดี มลิวัลย์ ป.3 1
1332 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7261 เด็กหญิงน้ำฟ้า สุธรรม ป.6 2
1333 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7123 เด็กหญิงวรรณพร จีปน อ.2 1
1334 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7268 เด็กหญิงรมิตา ศรีธิราช ป.3 1
1335 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6411 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมตะวา ป.6 2
1336 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7112 เด็กหญิงณัชชา ไร่เรือ อ.2 1
1337 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6684 เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ ป.3 1
1338 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6419 เด็กหญิงธนิดา อ่อนหวาน ป.6 2
1339 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7179 เด็กหญิงกัญจนา อ่อนคำ อ.2 1
1340 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6690 เด็กหญิงพิชญา ถิ่นนคร ป.3 1
1341 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6406 เด็กหญิงณัฐพร ทาแดง ป.6 2
1342 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7111 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยวรรณ อ.2 1
1343 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7163 เด็กหญิงสุจิรา มากรุด ป.3 1
1344 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6409 เด็กหญิงณัฐมน อุดเวียง ป.6 2
1345 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7184 เด็กชายธนาธิป ขันคำ อ.2 2
1346 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6847 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ พลหาญ ป.3 1
1347 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6959 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปากแคว ป.6 2
1348 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7181 เด็กชายภูดิศ แปงรัก อ.2 2
1349 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7223 เด็กหญิงอารยา จันทร์อุ ป.3 1
1350 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6418 เด็กหญิงปาริสา ลาวเครือ ป.6 2
1351 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7129 เด็กชายณัฐภัทร นันต๊ะสาย อ.2 2
1352 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6849 เด็กหญิงกัลยา สุตินคำ ป.3 1
1353 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6404 เด็กหญิงวรินญา นามะกุณา ป.6 2
1354 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7126 เด็กชายพิชญะ สุขประเสริฐ อ.2 2
1355 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6686 เด็กหญิงอรรัญญาภาร์ บุญมาอูป ป.3 1
1356 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6723 เด็กหญิงจิรัชยา ขัตติยะ ป.6 2
1357 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7180 เด็กชายธนเดช วงค์ษา อ.2 2
1358 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6683 เด็กหญิงพิชญธิดา ภูจา ป.3 1
1359 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6417 เด็กหญิงธนารี ยอดสุด ป.6 2
1360 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7127 เด็กชายวายุเทพ ภักตรา อ.2 2
1361 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6679 เด็กหญิงซูเฟียนา กามะ ป.3 1
1362 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6836 เด็กหญิงธนัชชา คงทน ป.6 2
1363 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7185 เด็กชายธนบดี อินต๊ะคำ อ.2 2
1364 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6846 เด็กชายภูตะวัน ไชยการ ป.3 2
1365 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6408 เด็กหญิงพัชรี เตปิน ป.6 2
1366 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7133 เด็กชายวรนิพิฐ เฟื่องจันทร์ อ.2 2
1367 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7226 เด็กชายภัทรพล ขัติยะ ป.3 2
1368 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7176 เด็กหญิงประภาศิริ ลินพล ป.6 2
1369 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7186 เด็กชายทิวไผ่ หงษ์ยนต์ อ.2 2
1370 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6844 เด็กชายจิรายุ วังใจ ป.3 2
1371 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7260 เด็กหญิงณัฎฐชยา แก้วประภา ป.6 2
1372 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7182 เด็กชายณัฐชนน จารณะ อ.2 2
1373 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7225 เด็กชายพีรภัทร เทพธรรม ป.3 2
1374 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6410 เด็กหญิงปวีณา อินทะ ป.6 2
1375 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7135 เด็กชายปัญญาเทพ ดวงบุตร อ.2 2
1376 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6845 เด็กชายกฤษิกร เนตรใจ ป.3 2
1377 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6414 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำมา ป.6 2
1378 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7134 เด็กชายเตชัส วรกุล อ.2 2
1379 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7224 เด็กชายธราเทพ ธิวาที ป.3 2
1380 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6416 เด็กหญิงธัญสินีย์ คำดวง ป.6 2
1381 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7136 เด็กชายชีวานนท์ สุวรรณดี อ.2 2
1382 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6676 เด็กชายคุณานนต์ โคตรแก้ว ป.3 2
1383 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6405 เด็กหญิงนัฐณิชา มหานิล ป.6 2
1384 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7130 เด็กชายณัฐนันท์ นันต๊ะสาย อ.2 2
1385 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6671 เด็กชายอาทิวราห์ วงค์ษา ป.3 2
1386 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6835 เด็กหญิงเมษา ยินดี ป.6 2
1387 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7131 เด็กชายชนัศชัย ต๊ะศรี อ.2 2
1388 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6672 เด็กชายภาณุเดช แตะยา ป.3 2
1389 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6464 เด็กชายกิตติภพ เมืองมา ม.1 1
1390 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7183 เด็กชายพัชรพล ตามเดช อ.2 2
1391 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6674 เด็กชายเขมกร ขวัญวงศ์ ป.3 2
1392 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7071 เด็กชายธนุวัฒน์ อินทะ ม.1 1
1393 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7124 เด็กชายเมฆินทร์ ทาชุมภู อ.2 2
1394 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6677 เด็กชายวุฒิภัทร เทวโรด ป.3 2
1395 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7049 เด็กชายภาสกร ปัญญาไว ม.1 1
1396 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7132 เด็กชายวุฒิชัย นุชนารถ อ.2 2
1397 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6673 เด็กชายธราเทพ ตั๋นคำ ป.3 2
1398 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7072 เด็กชายธนภูมิ ตาแก้ว ม.1 1
1399 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7125 เด็กชายศรัณ ศรีนวลนุ่น อ.2 2
1400 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6675 เด็กชายพิมพ์อรัญ ไสยวัง ป.3 2
1401 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7077 เด็กชายอธิวัฒน์ มณีสุข ม.1 1
1402 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7137 เด็กหญิงเกวลิน ปิยะราช อ.2 2
1403 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6698 เด็กหญิงธัญทิพย์ ธิปะละ ป.3 2
1404 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7066 เด็กชายวัชรพงษ์ วังแปง ม.1 1
1405 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7140 เด็กหญิงบุญญาพร อัยกา อ.2 2
1406 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6691 เด็กหญิงนภัสกรณ์ มีสำราญ ป.3 2
1407 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6458 เด็กชายกิตติวินท์ ไชยวัน ม.1 1
1408 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7264 เด็กหญิงเปมิกา ไชยนา อ.2 2
1409 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6852 เด็กหญิงฑีญาภัค หาญจักรคำ ป.3 2
1410 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6266 เด็กชายสรศักดิ์ ศรีคำ ม.1 1
1411 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7188 เด็กหญิงพิชญฎา แก้วเครือคำ อ.2 2
1412 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7228 เด็กหญิงอินธิรา สิทธิวงค์ ป.3 2
1413 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7048 เด็กชายรัฐภูมิ ชัยวงศ์ ม.1 1
1414 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7191 เด็กหญิงสุพิชชา แก้วธิดา อ.2 2
1415 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6970 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมวงศ์ ป.3 2
1416 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6278 เด็กชายภัทรกร เณรทอง ม.1 1
1417 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7190 เด็กหญิงณปภัช ทารัตน์ อ.2 2
1418 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7164 เด็กหญิงธิดารัตน์ นุฝิ่น ป.3 2
1419 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6304 เด็กชายภูวเนตร วงศ์สิงห์ ม.1 1
1420 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7187 เด็กหญิงณัฐณิชา ออมแก้ว อ.2 2
1421 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6855 เด็กหญิงวรรณภรณ์ กาวิละ ป.3 2
1422 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6462 เด็กชายจักรภัทร ชัยวรรณ์ ม.1 1
1423 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7139 เด็กหญิงรินรดา ทำดี อ.2 2
1424 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6850 เด็กหญิงฐรัตน์ดาภรณ์ ใจวัน ป.3 2
1425 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7041 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ ม.1 1
1426 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7192 เด็กหญิงชลราดา ปุคำแดง อ.2 2
1427 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำเรืองจิตร์ ป.3 2
1428 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6829 เด็กชายศักรินทร์ อกตัน ม.1 1
1429 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7189 เด็กหญิงณัชชา ด้วงคำ อ.2 2
1430 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6693 เด็กหญิงรวินท์นิภา กุศล ป.3 2
1431 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7075 เด็กชายสัณฑ์ศรันย์ เจริญสุข ม.1 1
1432 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7138 เด็กหญิงกวินธิดา จันใจ อ.2 2
1433 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6700 เด็กหญิงกมลกาญจน์ กองศรีกุลดิลก ป.3 2
1434 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7046 เด็กชายพงศกร ศิริทหาร ม.1 1
1435 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7141 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุรา อ.2 2
1436 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6851 เด็กหญิงณัฐนิชา สีสด ป.3 2
1437 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6269 เด็กชายภาณุพงศ์ พิลึก ม.1 1
1438 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7001 เด็กชายกรกฎ ราชโยธา อ.3 1
1439 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7165 เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมธิ ป.3 2
1440 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6275 เด็กชายภัทรดนัย วงค์คำชุ่ม ม.1 1
1441 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6993 เด็กชายชาญชัย สีมาทอง อ.3 1
1442 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6699 เด็กหญิงลวิตรา คงทน ป.3 2
1443 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7078 เด็กชายพีรพล จันทร์ทิพย์ ม.1 1
1444 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7193 เด็กชายณัฐชานนท์ คารมย์ อ.3 1
1445 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6702 เด็กหญิงวิชญาดา ชุ่มแก้ว ป.3 2
1446 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7043 เด็กชายพันทระ ปานหัวไผ่ ม.1 1
1447 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7000 เด็กชายภูมิรภี สิงห์สัน อ.3 1
1448 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6694 เด็กหญิงมิลินท์รดา สุริยา ป.3 2
1449 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6299 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วปา ม.1 1
1450 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7004 เด็กชายฐิติวัฒน์ อินต๊ะพรม อ.3 1
1451 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6697 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชนารถ ป.3 2
1452 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7069 เด็กชายกิตติภูมิ เกิดสติ ม.1 1
1453 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7195 เด็กชายพชร สุภากาวี อ.3 1
1454 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6854 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์ธิดา ป.3 2
1455 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6461 เด็กชายภานุพงศ์ ประจิตร ม.1 1
1456 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6999 เด็กชายจิรภัทร มณีพรม อ.3 1
1457 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7227 เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง ป.3 2
1458 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6310 เด็กหญิงพัณณิตา โปธิ ม.1 1
1459 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6997 เด็กชายภูวรัฐ มณีอรุณ อ.3 1
1460 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6585 เด็กชายนฤเบศ ยาบัว ป.4 1
1461 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6290 เด็กหญิงธันชนก ทองขาว ม.1 1
1462 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6998 เด็กชายภูวรินทร์ บุญยโชคสมบูรณ์ อ.3 1
1463 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6571 เด็กชายธัญชนิต ธรรมริยา ป.4 1
1464 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7083 เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทน์เทศ ม.1 1
1465 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7002 เด็กชายจีรวัฒน์ ทองใบ อ.3 1
1466 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7233 เด็กชายจิตติพัทธ์ ธรรมจักร์ ป.4 1
1467 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7053 เด็กหญิงชนิดาภา มูลสาร ม.1 1
1468 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7194 เด็กชายปิยชนน์ ขัดจา อ.3 1
1469 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6584 เด็กชายธีรภัทร์ ใจเปี้ย ป.4 1
1470 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7079 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วมูล ม.1 1
1471 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7003 เด็กชายอภิวัฒน์ ลังกาแก้ว อ.3 1
1472 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6581 เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์ ป.4 1
1473 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7081 เด็กหญิงปุญญิสา สุภาสอน ม.1 1
1474 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6995 เด็กชายภัทรดนัย เดินเมือง อ.3 1
1475 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6573 เด็กชายกฤติเดช จิตต์เกษม ป.4 1
1476 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7062 เด็กหญิงชลดา เกิดในวงศ์ ม.1 1
1477 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6994 เด็กชายนราธิป เชื้อเมืองพาน อ.3 1
1478 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7234 เด็กชายติณณวิชญ์ เมืองสุวรรณ ป.4 1
1479 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7080 เด็กหญิงโชติกา แสงหิรัญ ม.1 1
1480 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6996 เด็กชายภาสกร ปันฟอง อ.3 1
1481 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7229 เด็กชายกิตติภูมิ โกสาวัน ป.4 1
1482 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6318 เด็กหญิงอรญา สมบูรณ์ชัย ม.1 1
1483 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7025 เด็กหญิงปุณณดา ปันตา อ.3 1
1484 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6577 เด็กชายจักรรินทร์ จันคำ ป.4 1
1485 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7058 เด็กหญิงสิมิลัน หนูวรรณะ ม.1 1
1486 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7017 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระดา อ.3 1
1487 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6569 เด็กชายพงษ์ภีระ ทองริว ป.4 1
1488 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7051 เด็กหญิงมนธิชา ใจล้อม ม.1 1
1489 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7022 เด็กหญิงกัญญพัชร เป็งถา อ.3 1
1490 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6583 เด็กชายพุทธิชาต เพ็งวงษา ป.4 1
1491 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6288 เด็กหญิงลัลน์ลลิต พรมวัง ม.1 1
1492 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7018 เด็กหญิงกนกทิพย์ อินตาสาย อ.3 1
1493 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6574 เด็กชายธัญธณา เสมอคำ ป.4 1
1494 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7064 เด็กหญิงพลอยปภัสน์ จินดาธรรม ม.1 1
1495 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7024 เด็กหญิงวริษฐา ใจวันดี อ.3 1
1496 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6580 เด็กชายธีรศักดิ์ วังวน ป.4 1
1497 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7084 เด็กหญิงพิชชาภา สมฤทธิ์ ม.1 1
1498 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7023 เด็กหญิงกานต์พิชชา ตามตน อ.3 1
1499 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6572 เด็กชายภูวดล ถิ่นนคร ป.4 1
1500 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6279 เด็กหญิงนิชาภัทร วงค์ใจ ม.1 1
1501 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7196 เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ อ.3 1
1502 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6570 เด็กชายก้องภพ กันวะนา ป.4 1
1503 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7056 เด็กหญิงวิมลศิริ สิทธิการ ม.1 1
1504 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7026 เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุขรัตน์ อ.3 1
1505 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6725 เด็กชายรามิล อิ่มทอง ป.4 1
1506 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6317 เด็กหญิงอนัญญา นุชนารถ ม.1 1
1507 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7019 เด็กหญิงจิรธิดา ศรีปินตา อ.3 1
1508 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6582 เด็กชายกรินทร์ ปันสุทะ ป.4 1
1509 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6316 เด็กหญิงณัฐณิชา เปาปวง ม.1 1
1510 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7020 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตหาญ อ.3 1
1511 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7231 เด็กชายรัชชานนท์ โนจา ป.4 1
1512 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7061 เด็กหญิงอภิสรา สุภากาวี ม.1 1
1513 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7016 เด็กหญิงมชณต รักพ่วง อ.3 1
1514 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7230 เด็กชายพีรพัฒน์ คำวรรณะ ป.4 1
1515 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7068 เด็กชายสิรวิชญ์ ติ๊บกันเงิน ม.1 2
1516 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7021 เด็กหญิงภูริชญา อินปัน อ.3 1
1517 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7232 เด็กชายชนาภัทร ใจแก้วแดง ป.4 1
1518 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7070 เด็กชายอภิชาติ นาชิน ม.1 2
1519 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7008 เด็กชายเอกภิวัฒน์ กันทะคีรี อ.3 2
1520 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6576 เด็กชายวงศกร อินทร์มณี ป.4 1
1521 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6274 เด็กชายหัฏฐกร ปันคำ ม.1 2
1522 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7039 เด็กชายชยุชม์ทภูมิ ยาวิจิตร อ.3 2
1523 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6726 เด็กชายอภิชาติ ตันโตน ป.4 1
1524 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7040 เด็กชายสรวิชญ์ แปงนุจา ม.1 2
1525 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7013 เด็กชายกฤติพงศ์ อินต๊ะรักษา อ.3 2
1526 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6575 เด็กชายภัคพงศ์ สิงสันต์ ป.4 1
1527 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6457 เด็กชายธิติวุฒิ มุทธิ ม.1 2
1528 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7014 เด็กชายวรานนท์ ปากแคว อ.3 2
1529 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7166 เด็กหญิงฝนทิพย์ ป้อมสา ป.4 1
1530 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7074 เด็กชายชุติภัทร แก้วบุญปั๋น ม.1 2
1531 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7006 เด็กชายชัยณรงค์ ภาลัยแก้ว อ.3 2
1532 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6611 เด็กหญิงวรรณกานต์ อินต๊ะราช ป.4 1
1533 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7065 เด็กชายพิชยกัลป์ พรมสอน ม.1 2
1534 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7010 เด็กชายธนกร ธุรการ อ.3 2
1535 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6609 เด็กหญิงณัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.4 1
1536 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7047 เด็กชายพัสกร จันทร์หนู ม.1 2
1537 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7142 เด็กชายฆเณศ นามแก้ว อ.3 2
1538 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6604 เด็กหญิงณรินน์รัฐพร สุขคำเมือง ป.4 1
1539 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7076 เด็กชายพงศธร ลำยวน ม.1 2
1540 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7143 เด็กชายกันต์ธีร์ แก้วจะนา อ.3 2
1541 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6613 เด็กหญิงนลินดา สิริวรรณ์ ป.4 1
1542 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7073 เด็กชายธนพนธ์ คำตา ม.1 2
1543 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7012 เด็กชายศุภกฤต ยศนันท์ อ.3 2
1544 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6607 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองศรีกุลดิลก ป.4 1
1545 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6272 เด็กชายอิทธินันทน์ ตาต๊ะ ม.1 2
1546 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7009 เด็กชายนฤดล นะโยสิน อ.3 2
1547 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6602 เด็กหญิงวาริศา ดีบูชา ป.4 1
1548 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7044 เด็กชายศุภณัฐ วิเคียน ม.1 2
1549 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7005 เด็กชายคุณาสิน โคตรแก้ว อ.3 2
1550 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7235 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วงค์สุภา ป.4 1
1551 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6296 เด็กชายนภัสกร ราชโยธา ม.1 2
1552 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7007 เด็กชายจีรภัทร์ ศรีไว อ.3 2
1553 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6608 เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองวัตร์ ป.4 1
1554 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7067 เด็กชายรัชนนท์ ไชยเลิศ ม.1 2
1555 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7145 เด็กชายพีรวิชญ์ ตาแจ่ม อ.3 2
1556 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6612 เด็กหญิงวรรณารี อินต๊ะราชา ป.4 1
1557 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7050 นายชัยพัชร์ ตั้งอัศวเสถียร ม.1 2
1558 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7197 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สวยกลาง อ.3 2
1559 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6610 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิมาทา ป.4 1
1560 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7045 เด็กชายอัศนัย ขันชัย ม.1 2
1561 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7031 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์ทอง อ.3 2
1562 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6614 เด็กหญิงรัญธิดา ปอรินทร์ ป.4 1
1563 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6301 เด็กชายธนกร สุขป้อม ม.1 2
1564 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7028 เด็กหญิงชาลิษา ซุยนอก อ.3 2
1565 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6732 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลวงค์ ป.4 1
1566 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6273 เด็กชายญาณพัฒน์ นิลต๊ะ ม.1 2
1567 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7035 เด็กหญิงเกวลิน ต่างถิ่น อ.3 2
1568 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6731 เด็กหญิงปารณีย์ จิงจู ป.4 1
1569 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6456 เด็กชายศุภฤกษ์ พันธ์น้อย ม.1 2
1570 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7036 เด็กหญิงสุพิชชญาภรณ์ วัฒนาอภิรักษ์ อ.3 2
1571 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6606 เด็กหญิงรุจิลักษณ์ วงศ์กลม ป.4 1
1572 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7042 เด็กชายพันธวัช ติ๊บเมืองพรม ม.1 2
1573 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7030 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ร่วมมิตร อ.3 2
1574 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6594 เด็กชายนัฐนัย อินทิ ป.4 2
1575 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6300 เด็กชายชัยพัฒน์ สกุลหล้า ม.1 2
1576 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7034 เด็กหญิงกวินธิดา เนียมอยู อ.3 2
1577 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6657 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภาษิต ป.4 2
1578 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6360 เด็กชายพสิษฐ์ สุขทอง ม.1 2
1579 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7032 เด็กหญิงพิชญาพร กองศรีกุลดิลก อ.3 2
1580 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6596 เด็กชายอชิตะ ขัดเชียงราย ป.4 2
1581 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6313 เด็กหญิงสิรภัทร ปิกคำ ม.1 2
1582 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7198 เด็กหญิงภิญญามาศ ปุคำแดง อ.3 2
1583 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6591 เด็กชายณภัทร แช่มชื่น ป.4 2
1584 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บัวระกฏ ม.1 2
1585 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7029 เด็กหญิงปุณณภา หงส์อาจ อ.3 2
1586 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7167 เด็กชายปภิณวิทย์ ติ๊บกันเงิน ป.4 2
1587 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6315 เด็กหญิงนัฐชา นามเมือง ม.1 2
1588 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7027 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหนือบุญ อ.3 2
1589 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6589 เด็กชายธามม์ทามาฐ์ แปงนุจานิวัตร ป.4 2
1590 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7059 เด็กหญิงกวินตรา ปัญญาไว ม.1 2
1591 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7033 เด็กหญิงจิดาภา สร้อยข่าย อ.3 2
1592 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6728 เด็กชายณัฐชานนท์ ทาจิตย์ ป.4 2
1593 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7063 เด็กหญิงขวัญภิรมย์ ทองฤทธิ์ ม.1 2
1594 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7037 เด็กหญิงเขมิกา บริจินดา อ.3 2
1595 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6593 เด็กชายทวีบุญ อกตัน ป.4 2
1596 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6321 เด็กหญิงนัดติกานต์ ปันลำ ม.1 2
1597 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7199 เด็กชายปาณัสม์ หอกกระโทก ป.1 1
1598 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6587 เด็กชายพสิษฐ์ ขันธิ ป.4 2
1599 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7052 เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวัน ม.1 2
1600 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6864 เด็กชายยศพล เปียงใจ ป.1 1
1601 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6599 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใคร่ครวญ ป.4 2
1602 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7055 เด็กหญิงวิมลทิพย์ ทรายเป็ง ม.1 2
1603 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6860 เด็กชายซอฟวาน กามะ ป.1 1
1604 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6730 เด็กชายศิขรินทร์ แก้วลังกา ป.4 2
1605 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6955 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเทศ ม.1 2
1606 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6861 เด็กชายสหรัฐ สนิทแสง ป.1 1
1607 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6729 เด็กชายภัทรดนัย ใจบุญ ป.4 2
1608 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7057 เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด ม.1 2
1609 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6859 เด็กชายฐิติพัฒน์ ปากแคว ป.1 1
1610 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6919 เด็กชายบรรณวิชญ์ ธิการ ป.4 2
1611 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6287 เด็กหญิงจุฑามาศ ทนัญชัย ม.1 2
1612 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7147 เด็กชายภูพิชญา แข็งขัน ป.1 1
1613 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6595 เด็กชายปวรรุจ เปาปวง ป.4 2
1614 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7085 เด็กหญิงศุภกาญจน์ มะลิทา ม.1 2
1615 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6857 เด็กชายชานนท์ ศรีส้งข์ ป.1 1
1616 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7266 เด็กชายสถาพร มิตรซู ป.4 2
1617 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6322 เด็กหญิงกฤษณภัก ขัตติยะวงศ์ ม.1 2
1618 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7200 เด็กชายพุฒิพัฒน์ สายสอด ป.1 1
1619 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7168 เด็กชายเมษา สิทธิชัย ป.4 2
1620 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6309 เด็กหญิงรัชนก มหานิล ม.1 2
1621 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6856 เด็กชายกิตติพงศ์ สายประสิทธิ์ ป.1 1
1622 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6600 เด็กชายธนกฤต ไชยสาร ป.4 2
1623 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6306 เด็กหญิงภรภัทร ภิญโญ ม.1 2
1624 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6865 เด็กชายภูริชญา จีปน ป.1 1
1625 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6966 เด็กชายธีรศักดิ์ ขวัญอ้นอินทร์ ป.4 2
1626 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6460 เด็กหญิงยุพเรศ ทิงาเครือ ม.1 2
1627 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6862 เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจศรี ป.1 1
1628 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7236 เด็กชายปีรติษิ์ ไชยเลิศ ป.4 2
1629 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6286 เด็กหญิงธัญพร ดอนชัย ม.1 2
1630 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7148 เด็กชายวชิรวิทย์ วุ่นชุม ป.1 1
1631 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7237 เด็กหญิงศรัณญา สุภาจันทร์ ป.4 2
1632 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7082 เด็กหญิงภัทรวดี กลิ่นหอม ม.1 2
1633 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7146 เด็กชายอภิรักษ์ อรุณการ ป.1 1
1634 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6616 เด็กหญิงพิชญานิน หงส์อาจ ป.4 2
1635 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6293 เด็กหญิงปิยะพร ปิ่นมณี ม.1 2
1636 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7201 เด็กชายอัครวรรธน์ พรมดำ ป.1 1
1637 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6615 เด็กหญิงศิรินภา ทำดี ป.4 2
1638 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7054 เด็กหญิงเบญญาภา กานำ ม.1 2
1639 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6989 เด็กชายเกื้อกูล ริพล ป.1 1
1640 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6617 เด็กหญิงภัคจิรา สารถี ป.4 2
1641 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6926 เด็กชายเอกพงษ์ คำหวาน ม.2 1
1642 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7149 เด็กชายศิวกร ดิเรกศรี ป.1 1
1643 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6627 เด็กหญิงนภาพร ภิญโญ ป.4 2
1644 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6159 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววันทา ม.2 1
1645 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7202 เด็กชายชญานนท์ สุขช่วย ป.1 1
1646 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7240 เด็กหญิงวิชญาพร ขันคำ ป.4 2
1647 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6155 เด็กชายณัฐภัทร ศรีไว ม.2 1
1648 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6914 เด็กหญิงชมขวัญ จีปน ป.1 1
1649 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7238 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ กานำ ป.4 2
1650 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6930 เด็กชายจันทรการต์ แก่นแก้ว ม.2 1
1651 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6890 เด็กหญิงพรฑิตา พึ่งบางกรวย ป.1 1
1652 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6624 เด็กหญิงนลินนิภา คำปวน ป.4 2
1653 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6152 เด็กชายอนาวิล ชัยประภา ม.2 1
1654 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6898 เด็กหญิงกุลธิดา ยารังษี ป.1 1
1655 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6618 เด็กหญิงสาธิดา ขุนทุม ป.4 2
1656 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6151 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตาต๊ะ ม.2 1
1657 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6885 เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมริยา ป.1 1
1658 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6658 เด็กหญิงณิชาวรรณ ไม้น้อย ป.4 2
1659 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6150 เด็กชายฉัตรดนัย สิทธิวงศ์ ม.2 1
1660 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7203 เด็กหญิงพรพิมล เดชนุกุล ป.1 1
1661 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6597 เด็กหญิงพิษณุวัชร์ ภูปัญญา ป.4 2
1662 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6928 เด็กชายศุภกิจ ลีลาเมือง ม.2 1
1663 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6895 เด็กหญิงวรรณิชา จำปารินทร์ ป.1 1
1664 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6628 เด็กหญิงสรัญญา โฉมยงค์ ป.4 2
1665 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6156 เด็กชายวราทัศน์ วรมิตร ม.2 1
1666 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6894 เด็กหญิงพิชญธิดา ต้นแก้ว ป.1 1
1667 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6619 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมวัง ป.4 2
1668 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6647 เด็กชายภูวริน ตาอินทร ม.2 1
1669 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6892 เด็กหญิงกชมน ขัดเชียงราย ป.1 1
1670 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6734 เด็กหญิงภัคจิรา พุทธเมฆ ป.4 2
1671 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6927 เด็กชายณัฐกนก คำดวง ม.2 1
1672 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7206 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุใจ ป.1 1
1673 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7239 เด็กหญิงปนัดดา เป็งวัน ป.4 2
1674 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6646 เด็กชายกชกร ปัญญาหมื่น ม.2 1
1675 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6896 เด็กหญิงอารดา ตุลเตมีย์ ป.1 1
1676 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6622 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทิพย์กันเงิน ป.4 2
1677 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6933 เด็กชายจิรายุทธ ศรีพรม ม.2 1
1678 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7205 เด็กหญิงจิรัศยา วงศ์สวัสดิ์ ป.1 1
1679 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6623 เด็กหญิงจิระประภา สร้อยข่าย ป.4 2
1680 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6792 เด็กชายณัฐพล ละออเอี่ยม ม.2 1
1681 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7204 เด็กหญิงเกวลิน พรมดำ ป.1 1
1682 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6967 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผอสูงเนิน ป.4 2
1683 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6929 เด็กชายกฤษฎา ลีลาศ ม.2 1
1684 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6884 เด็กหญิงปิยะฉัตรรดา บุญมาอูป ป.1 1
1685 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6733 เด็กหญิงขวัญเกล้า เซคาต้า ป.4 2
1686 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6157 เด็กชายฐิติภัทร ระเริงกลิ่น ม.2 1
1687 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6886 เด็กหญิงรุ่งฤดี สายใย ป.1 1
1688 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6620 เด็กหญิงธนวรรณ บุญประเสริฐ ป.4 2
1689 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6931 เด็กชายนพชวิน ชุ่มใจ ม.2 1
1690 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7265 เด็กหญิงชนัญชิดา ซีคำ ป.1 1
1691 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7241 เด็กชายชัยภัทร สุขช่วย ป.5 1
1692 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6934 เด็กชายกวินท์ ผ่องสวัสดิ์ ม.2 1
1693 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6887 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ฝั้นแก้ว ป.1 1
1694 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6481 เด็กชายปราชญ์เมธี วรรณมาศ ป.5 1
1695 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6158 เด็กชายภัคพล จันทร์เกลี้ยง ม.2 1
1696 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6888 เด็กหญิงฝันดี มะอุเทน ป.1 1
1697 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6724 เด็กชายกรวิชญ์ อินตาสาย ป.5 1
1698 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6167 เด็กหญิงฐิติวรดา อินใจ ม.2 1
1699 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6897 เด็กหญิงกิตติกานต์ เรือนตุ่น ป.1 1
1700 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6484 เด็กชายอาทิวราห์ ไชยอินตา ป.5 1
1701 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6165 เด็กหญิงกนกวรรณ สาบคำ ม.2 1
1702 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6893 เด็กหญิงอภิญญา ไชยวรรณ์ ป.1 1
1703 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6837 เด็กชายชินาธิป วัฒโล ป.5 1
1704 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6173 เด็กหญิงพรพิมล ยะสะโน ม.2 1
1705 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6870 เด็กชายภีมากร ขวัญวงศ์ ป.1 2
1706 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6490 เด็กชายพชฏ นันทพันธ์ ป.5 1
1707 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6704 เด็กหญิงอาภัสรา บุญอุไร ม.2 1
1708 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6878 เด็กชายอนิรุต ชุ่มแก้ว ป.1 2
1709 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6483 เด็กชายอาณาจักร ธำรงค์ตระกูล ป.5 1
1710 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6171 เด็กหญิงณัฐพร อ้อชัยภูมิ ม.2 1
1711 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6881 เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เป็ง ป.1 2
1712 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6477 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรัพย์เย็น ป.5 1
1713 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6169 เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำปา ม.2 1
1714 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7208 เด็กชายธนพล กุลไธสง ป.1 2
1715 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6651 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยสาตรา ป.5 1
1716 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6262 เด็กหญิงอลิษา เขียวสด ม.2 1
1717 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6876 เด็กชายณัฐภัส คำดวง ป.1 2
1718 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6488 เด็กชายภาณุกร พระอังคาร ป.5 1
1719 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6166 เด็กหญิงณัฏฐธิชา อาศัยบุญ ม.2 1
1720 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7151 เด็กชายภูบดินทร์ จงรวมกลาง ป.1 2
1721 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6478 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เรือนตุ่น ป.5 1
1722 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6351 เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันสุภาเสน ม.2 1
1723 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 7152 เด็กชายพุฒิเมธ ผาบสายยาน ป.1 2
1724 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 6568 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทินวัง ป.5