Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 193 116 309 29
อนุบาล 2 545 531 1,076 102
อนุบาล 3 605 579 1,184 103
รวมระดับอนุบาล 1,343 1,226 2,569 234
ประถมศึกษาปีที่ 1 681 623 1,304 104
ประถมศึกษาปีที่ 2 642 589 1,231 106
ประถมศึกษาปีที่ 3 685 649 1,334 107
ประถมศึกษาปีที่ 4 744 725 1,469 108
ประถมศึกษาปีที่ 5 754 701 1,455 106
ประถมศึกษาปีที่ 6 667 669 1,336 0
รวมระดับประถมศึกษา 4,173 3,956 8,129 531
มัธยมศึกษาปีที่ 1 236 184 420 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 208 195 403 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 276 189 465 29
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 720 568 1,288 86
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 6,236 5,750 11,986 851