Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลนักเรียน » สรุป นร.รายชั้นเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 129 158 287 28
อนุบาล 2 575 500 1,075 98
อนุบาล 3 555 545 1,100 100
รวมระดับอนุบาล 1,259 1,203 2,462 226
ประถมศึกษาปีที่ 1 631 568 1,199 103
ประถมศึกษาปีที่ 2 674 611 1,285 100
ประถมศึกษาปีที่ 3 630 582 1,212 102
ประถมศึกษาปีที่ 4 682 648 1,330 102
ประถมศึกษาปีที่ 5 730 701 1,431 104
ประถมศึกษาปีที่ 6 743 704 1,447 103
รวมระดับประถมศึกษา 4,090 3,814 7,904 614
มัธยมศึกษาปีที่ 1 206 158 364 27
มัธยมศึกษาปีที่ 2 233 168 401 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 206 186 392 29
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 645 512 1,157 84
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 5,994 5,529 11,523 924