Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020024
PERCODE 6 หลัก 500278
กระทรวง 10 หลัก 1052500278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่หลง-สบจาง
ชื่อ (อังกฤษ) Banmaelong-Sobjang School
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่หลง
ตำบล วังพร้าว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54349336
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์ https://ml.lpg2.go.th/index.php
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 1 5 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวมระดับอนุบาล 6 2 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 0
รวมระดับประถมศึกษา 19 18 37 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 20 45 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2342 เด็กชายณัฐชานนท์ คารมย์ บ้านแม่หลง-สบจาง อ.2 1
2 2344 เด็กชายพชร สุภากาวี บ้านแม่หลง-สบจาง อ.2 1
3 2343 เด็กชายปิยชนน์ ขัดจา บ้านแม่หลง-สบจาง อ.2 1
4 2345 เด็กชายสืบสกุล แสงแก้ว บ้านแม่หลง-สบจาง อ.2 1
5 2346 เด็กหญิงเบญญาพรรณ กานำ บ้านแม่หลง-สบจาง อ.2 1
6 2340 เด็กชายธนพล กุลไธสง บ้านแม่หลง-สบจาง อ.3 1
7 2339 เด็กชายชนวัฒน์ สิทธิคำ บ้านแม่หลง-สบจาง อ.3 1
8 2341 เด็กหญิงกัญญาพัชร สุใจ บ้านแม่หลง-สบจาง อ.3 1
9 2330 เด็กชายพงษ์เพชร แก่นแก้ว บ้านแม่หลง-สบจาง ป.1 1
10 2329 เด็กชายนธดล แก้วมาดา บ้านแม่หลง-สบจาง ป.1 1
11 2336 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.1 1
12 2331 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทพสุภา บ้านแม่หลง-สบจาง ป.1 1
13 2332 เด็กหญิงศิริกัญญา กันทะวงค์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.1 1
14 2318 เด็กชายธราเทพ ธิวาที บ้านแม่หลง-สบจาง ป.2 1
15 2319 เด็กชายพีรภัทร เทพธรรม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.2 1
16 2320 เด็กชายภัทรพล ขัติยะ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.2 1
17 2323 เด็กหญิงสุพรรษา บุญทรง บ้านแม่หลง-สบจาง ป.2 1
18 2324 เด็กหญิงอินธิรา สิทธิวงค์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.2 1
19 2311 เด็กชายปีรติษิ์ ไชยเลิศ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.3 1
20 2312 เด็กหญิงศรัณญา สุภาจันทร์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.3 1
21 2313 เด็กหญิงเบญญาภรณ์ กานำ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.3 1
22 2305 เด็กชายณัฎฐากร กันทะวงค์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.4 1
23 2304 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก่นแก้ว บ้านแม่หลง-สบจาง ป.4 1
24 2334 เด็กชายธนากร กุลไธสง บ้านแม่หลง-สบจาง ป.4 1
25 2306 เด็กหญิงรสนันท์ ไชยเลิศ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.4 1
26 2308 เด็กหญิงอุรัสยา จาไผ่ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.4 1
27 2291 เด็กชายวัฒนาธีรากรณ์ ยุติธรรม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
28 2294 เด็กชายเบญญาพล กานำ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
29 2292 เด็กหญิงทักษอร สิทธิคำ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
30 2298 เด็กหญิงศิริภัสสร กันทะวงค์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
31 2295 เด็กหญิงพัชรพร ปุคำแดง บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
32 2296 เด็กหญิงฐิติกานต์ ทารัตน์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
33 2293 เด็กหญิงพันธิกา เทพธรรม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.5 1
34 2274 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงค์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
35 2282 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเมืองไหม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
36 2272 เด็กชายพันธวัช ติ๊บเมืองพรม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
37 2273 เด็กชายรัชนนท์ ไชยเลิศ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
38 2276 เด็กชายธนวัตน์ อาษาเหลา บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
39 2271 เด็กชายวัชรพงษ์ วังแปง บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
40 2275 เด็กชายสรวิชญ์ แปงนุจา บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
41 2281 เด็กหญิงเบญญาภา กานำ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
42 2279 เด็กหญิงโชติกา แสงหิรัญ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
43 2278 เด็กหญิงพลอยไพลิน สุขรัตน์ บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
44 2277 เด็กหญิงมนธิชา ใจล้อม บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
45 2280 เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวัน บ้านแม่หลง-สบจาง ป.6 1
นายสากล  วงศ์หล้า
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวปัทมาภรณ์  ใจไหว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพิชามญชุ์  โพธิศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวบงกช  สัจจะเดช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนริศรา  ประกอบศิล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกันยาวีร์  วงค์คำตุ้ย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุภามาศ  สุมีรัง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ