Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลด้านบุคลากร » ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 69 คน

เพศชาย 17 /24.64
เพศหญิง 52 /75.36

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 69 คน

ช่างไฟฟ้า ช.3 1 /1.45
ช่างไฟฟ้า ช.4 2 /2.90
ช่างไม้ ช.4 1 /1.45
นักจัดการงานทั่วไป 5 /7.25
นักจิตวิทยาโรงเรียน 1 /1.45
นักทรัพยากรบุคคล 7 /10.14
นักประชาสัมพันธ์ 1 /1.45
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 /2.90
นักวิชาการศึกษา 5 /7.25
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 /7.25
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 /7.25
นิติกร 1 /1.45
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 /1.45
พนักงานทำความสะอาด 1 /1.45
พนักงานธุรการ ส.4 2 /2.90
พนักงานพิมพ์ดีด 1 /1.45
พนักงานราชการ 1 /1.45
พนักงานสถานที่ 1 /1.45
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 /4.35
ศึกษานิเทศก์ 13 /18.84
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 /1.45
เจ้าพนักงานธุรการ 6 /8.70
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 /1.45
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 1 /1.45
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 /1.45

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 69 คน

ชำนาญการ17 /24.64
ชำนาญการพิเศษ25 /36.23
ชำนาญงาน6 /8.70
ปฏิบัติการ5 /7.25
ปฏิบัติงาน1 /1.45
อาวุโส1 /1.45
เชี่ยวชาญ1 /1.45
ไม่มีวิทยฐานะ13 /18.84

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 69 คน

ปริญญาตรี30 /43.48
ปริญญาโท32 /46.38
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า2 /2.90
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า1 /1.45
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า4 /5.80
 ข้อมูลด้านบุคลากร » ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1 นางสรัญญา บุดดา ทีมบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
2 นาย พรชัย จันทะสาร ทีมบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
3 นาย ชยพล   ศรีประดิษฐ์ ทีมบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
4 นายประชา ไชยศรี ทีมบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
5 นางสาว ภัสสิร์ญา แสงเมืองเปียง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
6 นาง ปราณี   สุขสันต์วิไล กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
7 นาง พรพนา   ขันย่าเป้า กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
8 นางนิภาภัทร  ตาวงศ์ กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
9 นางสาว เสาวรีย์  ศรีจันทร์ กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
10 นาย ถนอม   ทองนันไชย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.3 ไม่มีวิทยฐานะ
11 นายวิวัฒน์  วัฒนาอภิรักษ์ กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.4 ไม่มีวิทยฐานะ
12 นายประจักษ์   คำเมือง กลุ่มอำนวยการ ช่างไม้ ช.4 ไม่มีวิทยฐานะ
13 นาย พันธ์  ปินตาแก้ว กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้า ช.4 ไม่มีวิทยฐานะ
14 นางสาววาลินี   จำป๋า กลุ่มอำนวยการ พนักงานราชการ ไม่มีวิทยฐานะ
15 นาง รัตนาภรณ์   คำเป็ก กลุ่มอำนวยการ พนักงานธุรการ ส.4 ไม่มีวิทยฐานะ
16 นางสาว กฤศรามณ   สายอุปราช กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ ไม่มีวิทยฐานะ
17 นาย ไกรสร  ฟองทา กลุ่มอำนวยการ พนักงานธุรการ ส.4 ไม่มีวิทยฐานะ
18 นาย อนุชัย   จิตแหลม กลุ่มอำนวยการ พนักงานสถานที่ ไม่มีวิทยฐานะ
19 นาง ภัณฑิลา  นำนนท์ กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ
20 นาย ชัยณรงค์   เรืองจิตต์ กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่มีวิทยฐานะ
21 นางเพียงใจ  จันทิมา กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
22 นาง สุปราณี   อินตะวงค์ กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
23 นาง ภิรญา   ธีระวุฒิพร กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
24 นางสาว จิรดา   เขื่อนสุวงศ์ กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
25 นางสาว อรอุมา   บุตรปินตา กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
26 นางสาว จุฑาพร   หลีแก้วเครือ กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
27 นาง นงเยาว์   กันทวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
28 นางสาว จารุณี   สุระจินดา กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
29 นางสาว ปิยธิดา   แผ่นคำ กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
30 นาง ระเบียบ   สุยะชัย กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
31 นาง พิชชาภา ชุมศรี กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
32 นางสาว กานต์ภิชชา   ธรรมกุล กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
33 นางสาว นภกานต์ วงค์จันทร์แก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล พนักงานพิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ
34 นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
35 นาง คณิศร   อินปินตา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
36 นางเทียมใจ  เรือนสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
37 นาง พรรณพัชร  พรมเพ็ชร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
38 นาง รักษ์สุดา  คำดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
39 นาง โสภา  สุภาสอน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
40 นางสาว สุวลี   สาคำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
41 นางสาวชนันยา  วงศ์สมศักดิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ
42 นาง ปาณิศา   คมนัย กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
43 นาง รวิสรา  บุญทาหอม กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
44 นาง นางจันทนา   ปวงทุเลา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
45 นาย บงกช  ใจกล้า กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
46 นาง นารีรัตน์   วงศ์คำลือ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
47 นาย นพชัย   สิทธิ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
48 นาย อธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
49 นาง ดารุณี   ชนะกาญจน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
50 นาง ศุภัคภางค์   มุงเมือง กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
51 นาย พีระพัชร์  มหาวรรณ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
52 นาง เพลินพิศ   อิทธิผล กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
53 นาย วรวัช   ธรรมวงศ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
54 นางสาวพิลาวรรณ หอระดี กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
55 นาง พิมพ์นภา   ศรีนวลฟูต๊ะ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
56 นาง รุ่งนภา   สายสุธนาวิชญ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
57 นาง พรพิมล   วิบูลย์มา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
58 นางสาว วารุณี   เตชะนา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
59 นางสาว โชติกา  จิรฐาธรรม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
60 นางสาว สุมาลี   หวังรุ่งโรจน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
61 นางสาววิสา   แสงวัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
62 นางสาว อำไพ   อุณหเลขจิตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
63 นาง รุ่งทิวา   แก้วพรมงาม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
64 นาง ชื่นใจ   สอนสมบูรณ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส
65 นาง ดวงจันทร์ สลีวงศ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
66 นาย พงษ์พันธุ์ พรมพ้าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
67 นางสาว รุ่งเรือง   ชูเจริญ หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
68 นาย พิทักษ์  ธาระณะ กลุ่มกฎหมายและคดี นิติกร ชำนาญการพิเศษ
69 นางสาว ดวงใจ   สิงห์สัน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน