Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 72 คน

เพศชาย 18 /25.00
เพศหญิง 54 /75.00

ในโรงเรียน

บุลากรทั้งหมด 1,249 คน

เพศชาย 326 /26.10
เพศหญิง 923 /73.90

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 72 คน

ช่างไฟฟ้า ช.3 1 /1.39
ช่างไฟฟ้า ช.4 2 /2.78
ช่างไม้ ช.4 1 /1.39
นักจัดการงานทั่วไป 5 /6.94
นักจิตวิทยาโรงเรียน 1 /1.39
นักทรัพยากรบุคคล 7 /9.72
นักประชาสัมพันธ์ 1 /1.39
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 /2.78
นักวิชาการศึกษา 6 /8.33
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 /6.94
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 /6.94
นิติกร 1 /1.39
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 /1.39
พนักงานขับรถ 1 /1.39
พนักงานทำความสะอาด 1 /1.39
พนักงานธุรการ ส.4 2 /2.78
พนักงานพิมพ์ดีด 1 /1.39
พนักงานราชการ 1 /1.39
พนักงานสถานที่ 1 /1.39
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 /2.78
ศึกษานิเทศก์ 14 /19.44
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 /1.39
เจ้าพนักงานธุรการ 7 /9.72
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 /1.39
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ 1 /1.39
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 /1.39

ในโรงเรียน

บุลากรทั้งหมด 1,249 คน

ครู654 /52.36
ครู (พนักงานงานราชการ)15 /1.20
ครู (อัตราจ้าง)192 /15.37
ครูธุรการ81 /6.49
ครูผู้ช่วย110 /8.81
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน3 /0.24
ครูพี่เลี้ยง4 /0.32
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ26 /2.08
ช่างไฟฟ้า7 /0.56
ช่างไม้ชั้น 21 /0.08
ช่างไม้ชั้น 33 /0.24
ช่างไม้ชั้น 414 /1.12
นักการภารโรง40 /3.20
ผู้ช่วยครู1 /0.08
ผู้อำนวยการโรงเรียน60 /4.80
พนักงานธุรการ1 /0.08
พนักงานบริการ4 /0.32
รองผู้อำนวยการโรงเรียน4 /0.32
ลูกจ้างชั่วคราว9 /0.72
อื่นๆ5 /0.40
เจ้าพนักงานธุรการ2 /0.16
เจ้าหน้าที่ธุรการ12 /0.96
แม่บ้าน1 /0.08

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 72 คน

ชำนาญการ19 /26.39
ชำนาญการพิเศษ24 /33.33
ชำนาญงาน7 /9.72
ปฏิบัติการ5 /6.94
ปฏิบัติงาน1 /1.39
อาวุโส1 /1.39
เชี่ยวชาญ1 /1.39
ไม่มีวิทยฐานะ14 /19.44

ในโรงเรียน

บุลากรทั้งหมด 1,249 คน

ชำนาญการ170 /13.61
ชำนาญการพิเศษ282 /22.58
ปฏิบัติการ1 /0.08
เชี่ยวชาญ1 /0.08
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ795 /63.65

ในสำนักงาน

บุลากรทั้งหมด 72 คน

ปริญญาตรี30 /41.67
ปริญญาโท34 /47.22
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า2 /2.78
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า1 /1.39
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า4 /5.56
ไม่ระบุ1 /1.39

ในโรงเรียน

บุลากรทั้งหมด 1,249 คน

ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า19 /1.52
ปริญญาตรี877 /70.22
ปริญญาเอก3 /0.24
ปริญญาโท261 /20.90
ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า15 /1.20
ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า37 /2.96
ระดับ ป.บัณฑิต10 /0.80
อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า26 /2.08
อื่น ๆ1 /0.08